Sunteți pe pagina 1din 1

1.Beneficiază de reglementare în codul de 1.

Beneficiază de reglementare în codul de


Procedură Fiscală-art. 16 Procedură fiscală-art.16
2.ambele categorii de raporturi juridice se 2. ambele categorii de raporturi juridice se
circumscriu noțiunii de raport juridic fiscal și circumscriu noțiunii de raport juridic fiscal și
prezintă aceleași subiecte prezintă aceleași subiecte
3.fiind un raport juridic cel puțin bilateral , în mod 3.fiind un raport juridic cel puțin bilateral , în mod
tradițional, pentru a denumi subiectul de drept tradițional, pentru a denumi subiectul de drept
privat al raporturilor juridice fiscale se utilizează privat al raporturilor juridice fiscale se utilizează
noțiunea de contribuabil noțiunea de contribuabil
4. în raportul juridic pot interveni drepturi și 4. în raportul juridic pot interveni drepturi și
obligații și pentru alte persoane: terțul poprit, obligații și pentru alte persoane: terțul poprit,
creditor solidar creditorul solidar
5.drepturile și obligațiile sunt de natura 5. drepturile și obligațiile sunt de natură
patrimonială nepatrimonială
6.raportul constă în relația socială privind 6. raportul cuprinde totalitatea drepturilor și
constituirea drepturilor și obligațiilor obligațiilor care apar în legătură cu administrarea
patrimoniale, cu conținut fiscal impus de lege creanțelor fiscale
7. în mod constant contribuabilul este și titular de 7. pe latură procedurală sunt consacrate o serie
drepturi de natură fiscală cu conținut patrimonial, de drepturi nepatrimoniale: dreptul
cum ar fi: dreptul la rambursarea TVA sau dreptul contribuabilului de a fi audiat, dreptul
la restituirea impozitelor și taxelor contribuabilului de a cunoaște conținutul
dosarului fiscal, dreptul contribuabilului de a
contesta actele administrative fiscale
8. Drepturile instituției publice: dreptul la 8. Drepturile organului fiscal: dreptul de a avea
perceperea impozitelor, taxelor, contribuțiilor acces la orice informație, dreptul de a dispune
măsuri asiguratorii

9.- obligații principale: obligația de plată a 9. Obligații:


oricărei sume de bani care se cuvine bugetului - obligația de a declara bunurile și veniturile
general consolidat impozabile sau, după caz, impozitele, taxele,
-obligații accesorii-obligațiile de a plăti la contribuțiile și alte sume datorate bugetului
termenele legale impozitele, taxele, contribuțiile general consolidat
bugetului general consolidat , obligația de a plăti -obligația de a calcula și de a înregistra în
dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de evidențele contabile și fiscale impozitele, taxele,
întârziere, aferente impozitelor, taxelor, contribuțiile și alte sume datorate bugetului
contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat
general consolidat -obligația de a calcula, de a reține și de a plăti
impozitele care se realizează prin reținere la sursă

10. raportul juridic se stabilește între un debitor 10. instituțiile publice prin intermediul organelor
și un creditor, în majoritatea cazurilor, calitatea fiscale exercită predilect calitatea de subiect activ
de subiect activ, creditor, este asigurată de stat, al raportului juridic de drept procedural fiscal, iar
generic de o instituție publică, iar cea de subiect calitatea de subiect pasiv revine contribuabilului
pasiv, debitor, de către persoanele fizice, juridice sau altor persoane indicate de lege
sau entitățile fără personalitate juridică