Sunteți pe pagina 1din 5

Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Teren de joacă pentru copii.


Titlul Proiectului
Str-la 2-a Stefan cel Mare f/n (lâ ngă Centrul social de la „Poligon”)
Locul de implementare a
proiectului

Amenajare de spații verzi și locuri de joacă;


Prioritate de finantare
(Se poate de încadrat și la p.d) „Amenajare spaţii publice”)

Începutul proiectului: 15.03.2020;


Durata proiectului
Darea în exploatare: 01.06.2020.
(data inceperii si inchierii)

Elaborarea planului de acțiuni complexe pentru a asigura copiilor din


Obiectivul general al or. Călărași – secoarele „Bojole”, „Poligon”, „Ștefan cel Mare”,
„Doina”, „Asachi”, „Diaconaș” – un teren de joacă accesibil. Crearea
proiectului unei zone de odihnă, de agrement, a unui loc de joacă pentru copii.

70000 lei
Suma totala a proiectului

20000 lei
Contributia beneficiarului
1. Hartă și poză teren; 2. Model de teren și ecipamente teren joacă.
Anexe
Descrierea detaliată a proiectului

1.Rezumatul Proiectului
Proiectul propus tinde sa contribuie la soluţionarea unor probleme majore cu care se confrunta
familiile ce locuiesc în or.Că lă rași, luâ nd în considerare slaba dezvoltare a obiectelor de menire
socio-culturale, spirituale, pentru tineret si copii. Scopul proiectului este de a oferi copiilor și
pă rinților acestora un loc de joacă și recreere modern, care corespunde necesită ților fizice și
morale. Terenul de joacă este locul în care copiii petrec cea mai lungă perioadă din copilă rie, în
care se formează și își extind, performează abilită țile. Terenul de joacă are și o menire
pedagogică , nu doar de distracție. Pă rinții oferă astfel posibilitate copiilor de a promova un mod
să nă tos și activ de viață . Terenul de joacă este o alternativă spațiului propriu din apartament.
Copii își petrec timpul în aer liber într-un spațiu liniștit (foarte puțin transoprt în zonă ),
îngră dit, amenajat corespunză tor.

2.Relevanța Proiectului

Ce nevoi rezolva si care este importanta proiectului.

Acest teren va fi atractiv pentru toți copiii și pă rinții acestora din apropiere si a celor care
participa la activită țile Centrului social din imediata apropiere a terenului de joacă propus.
Micuţii vor putea petrece timpul liber pe un nou teren de joacă . Discutâ nd cu parinții, am aflat
că copiii acestora declara că doresc mult să se distreze pe tobogane si leagă ne noi. Mai ales că în
împrejurimi (în raza de 2 km și mai mult) nu există un asemenea teren de joacă .

3.Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?Ce se doreşte de obţinut prin implementarea
proiectului?

Terenul de joacă este destinat copiilor și pă rinților acestora care locuiesc în sectoarele „Bojole”,
„Poligon”, „Ștefan cel Mare” „Doina”, „Asachi”, „Diaconaș” ș.a., din or.Că lă rași; terenul le va
asigura un spațiu modern și necesar pentru a le dezvolta abilită țile, oferindule loc de distracţie,
de recreere si de promovare a unui mod de viaţă să nă tos. Prin implementarea acestui proiect se
doreşte a atinge scopul final, astfel încâ t or. Că lă raşi să se bucure de o comunitate mai frumoasă
și locuitorii mai responsabili.
Proiectul va oferi pă rinților un sentiment de siguranță în momentul în care își vor lă sa copiii
afară la joacă știindu-i departe de pericolele stră zii. Conștientizarea pă rinților asupra jocului în
aer liber ca un factor major în dezvoltarea copiilor.Posibilitatea parintilor de a iesi din
monotonia preocupă rilor cotidiene prin petrecere timpului in mod agreabil.
4.Obiectivele specifice ale proiectului

Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?
Crearea grupului de inițiativă și elaborarea proiectului „Teren de joacă pentru copii”; stabilirea
parteneriatului cu Administrația Primă riei or.Că lă rași (validarea proiectului); stabilirea
modului și timplui de implimetare a proiectului; acțiuni și activită ți concrete în implimenarea
proiectului; darea în exploatare.

5.Planul de actiuni
Tipul activitatii Perioada de Descrierea activită ţii
implementare
Organizarea și 01-14 noiembrie Ș edință de selectare și organizare a
funcționarea 2019 grupului de inițiativă , la Centrul social al
echipei de lucru parohiei „Sf.Ioan cel Milostiv”, or.Că lă rași
Pregă tirea 16-31 martie 2020 Cură țirea terenului de piatră si gunoi
terenului 01-03 aprilie 2020 Indreptarea terenului (cu buldozerul)
06-30 aprilie 2020 Îngradirea terenului cu gard
Începutul 10 aprilie-10 mai Trotuare si spatiile verzi, să direa ierbii și a
amenajă rii 2020 copacilor, îngră direa unui teren cu nisip etc.
terenului
Achizitionarea 01 mai – 25 mai 2020 Cumpă rarea și instalarea utilajelor de joacă
materialelor pentru copii (tobogane, balansoare, leagane
necesare sau scrâ nciobe etc.)

Finalizaea si 26 mai -01 iunie Vopsirea (unde e cazul), placate, instalarea


darea in folosinta 2020 porții de intrare, lucră ri auxiliare. Darea in
a spațiului de expluatare.
joaca.

6.Rezultate proiectului
Înfrumusiţarea oraşului. Angajarea în pastrarea spaţiului de că tre copii si pă rinţi.
Terenul de joacă va fi accesibil tuturor copiilor pentru a promova un mod de viaţa să nă tos,
astfel, copilă ria acestor copii se va desfă șura într-un spaţiu modern, confortabil, accesibil,
social etc. De asemenea, copiii și pă rinții vor putea să participe și la activită țile Centrului
social din apropiere: lecții de engleză gratis (cu dna profesoară Eufrosinia Dră gan); să
împrumute și să citească că rți din biblioteca pentru copii, să privească filme educative, să
participe la diverse concursuri etc. Mă rirea posibilită ților vizită rii oraşului de că tre persoane
din alte localită ţi şi ţă ri, dezvoltarea turismului. Copii și pă rinți bucuroși și mulțumiți de
activită țile comune ale Primă riei or.Că lă rași, ale grupului de inițiativă și al lor, înșiși.
7.Durabilitatea proiectului
Cum va asigura durabilitatea rezultatelor?

Din momentul dă rii in expluatare, pă rinţii şi copiii vor avea posibilitate să utilizeze acest teren de
joacă , dar și să -l pă streze curat și accesibil, pe un termen nelimitat. De asemenea, beneficiarii,
vă zâ nd succesul implimentă rii proiectului, vor participa activ și la alte proiecte de interes comun.

8.Bugetul estimativ al proiectului

Linia de Denumirea Costul Nr. de Finanţat de Finantat de Total


buget lucră ri, unitar unită ţi primă rie solicitant (MDL)
material
etc.

9.Datele de contact ale reprezentanţilor grupuluiu de iniţiativă


Numar de telefon e-mail Adresa
Liderul grupului: 068015952 milazirca0108@gmail.com Str. Bojole 45/40
Zgîrvaci Ludmila
Persoane alternative de 079334822 vasiledox@yahoo.com Str. Ș tefan cel Mare
contact: Negru Vasile 1/13
Radu Ana 069132114 Str. Bojole 47/28
Vizitiu Ludmila 068828454 Str. Bojole 27/32