Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele …………………………………………. Grupa ………………… Data ……..

Nr. 2 TEST – MINERALE


1. Care din următoarele clase cuprinde majoritatea mineralelor constituente ale crustei terestre ?:
a) oxizi
b) săruri halogenate
c) carbonaţi
d) silicaţi
e) sulfaţi
2. Formula CaSO4∙2H2O reprezintă următorul mineral:
a) calcit
b) halit (sare gemă)
c) diamant
d) gips
e) galena
3. Care mineral se formează aproape exclusiv în condiţii de temperatură şi presiune scăzute ?:
a) cuarţ
b) feldspat ortoclaz
c) olivina
d) sare gemă
e) fluorina
4. Proprietatea mineralelor de a opune rezistenţă la acţiunea unor forţe exterioare reprezintă:
a) greutate specifică
b) clivaj
c) habitus
d) duritate
e) spărtură
5. Care din următoarele este ADEVĂRATĂ referitor la radicalul [CO3]2-:
a) formează minerale în stare nativă
b) peste 90% din toate mineralele au acest radical în celula lor elementară
c) este prezent în cele mai dure minerale de pe Pământ
d) este parte a mineralelor carbonatice
e) mineralele ce conţin acest radical au duritate mare
6. Care din următoarele afirmaţii este ADEVĂRATĂ referitor la radicalul [SiO4]:
a) formează minerale în stare nativă
b) peste 90% din totalul mineralelor au acest radical în celula lor elementară
c) este prezent în cele mai dure minerale de pe Pământ
d) este parte a silicaţilor
e) mineralele ce conţin acest radical dau reacţie la atacul cu acid
7. Cristalele de calcit şi dolomit sunt parte a cărei clase de minerale:
a) sulfuri
b) sulfaţi
c) săruri halogenate
d) oxizi
e) carbonaţi
8. Conform celor prezentate la curs, cel mai abundent element din crusta terestră este:
a) siliciul
b) aluminiul
c) oxigenul
d) hidrogenul
e) fierul

1
Numele şi prenumele …………………………………………. Grupa ………………… Data ……..

9. Conform celor prezentate la curs, aspectul unui mineral în lumină reflectată este:
a) urmă
b) clivaj
c) greutate specifică
d) luciu
e) forma cristalului
10. Formula Fe3O4 reprezintă următorul mineral:
a) hematit
b) galena
c) anhidrit
d) magnetit
e) olivină
11. Feldspaţii sunt:
a) silicaţi cu reţele spaţiale infinite
b) mineralele prezente în cantitatea cea mai mare în crusta terestră
c) principali depozitari de aluminiu, sodiu, potasiu şi calciu, în rocile magmatice
d) repartizaţi în mod obişnuit sistemului ternar: ortoză – albit – anortit
e) TOATE CELE DE MAI SUS
12. Cuarţul zgârie ortoza. Calcitul zgârie gipsul. Ortoza zgârie calcitul. Cuarţul zgârie gipsul. Având
aceste informaţii, aranjaţi aceste minerale în ordine, de la cel mai moale la cel mai dur:
a) calcit, gips, cuarţ, ortoză
b) ortoză, gips, calcit, cuarţ
c) gips, calcit, ortoză, cuarţ
d) cuarţ, gips, calcit, ortoză
e) calcit, gips, cuarţ, ortoză
13. Care proprietate este cea mai nesigură în identificarea mineralelor:
a) duritatea
b) greutatea specifică
c) clivajul
d) culoarea
e) habitusul
14. Elementul constructiv de bază pentru toţi silicaţii este:
a) pachetul TOc
b) lanţul dublu de tetraedrii
c) reţeaua spaţială de tetraedrii
d) ciclul inelar de tetraedrii
e) tetraedrul SiO4
15. Ce grupă de minerale prezintă cel mai probabil o greutate specifică mare ?:
a) săruri halogenate
b) sulfaţi
c) sulfuri
d) carbonaţi
e) silicaţi
16. Acest element chimic reprezintă de departe cea mai importantă cauză a colorării mineralelor,
rocilor şi solurilor:
a) oxigen
b) siliciu
c) fier
d) aluminiu
e) carbon

2
Numele şi prenumele …………………………………………. Grupa ………………… Data ……..

17. Care din următoarele minerale este filosilicat ?:


a) granat
b) olivină
c) hornblendă
d) montmorillonit
e) albit
18. Formula chimică a olivinelor este (Mg,Fe) 2SiO4, care înseamnă că ?:
a) magneziul şi fierul se pot substitui unul pe celălalt în orice proporţie
b) magneziul este mai frecvent decât fierul
c) magneziul este mai greu decât fierul
d) olivinele conţin fie magneziu fie fier
e) în crusta terestră se găseşte mai mult magneziu decât fier
19. Care din următoarele proprietăţi este caracteristică mineralelor argiloase ?:
a) duritate mică
b) capacitate mare de schimb ionic
c) gonflarea (umflarea)
d) tixotropia
e) TOATE CELE DE MAI SUS
20. Care din următoarele minerale nu este silicat ?:
a) albit
b) olivină
c) hornblendă
d) montmorillonit
e) galenă
21. Acest mineral este acelaşi atât sub formă de pelicule obişnuite de rugină cât şi ca principal
minereu de fier :
a) blendă
b) cuarţ
c) hornblendă
d) hematit
e) bauxită

S-ar putea să vă placă și