Sunteți pe pagina 1din 21

MINISTERUL DEZVOLTĂRII INFORMAŢIONALE

Aprobate prin Ordinul


Viceministrului Dezvoltării Informaţionale
Nr. _____ din ____ ______________ 2006

CERINŢELE-STANDARD
FAŢĂ DE PAGINILE OFICIALE ALE
AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
ÎN REŢEAUA INTERNET
Cuprins

1. Introducere...............................................................................................................................2
2. Cerinţe privind conţinutul paginilor-web oficiale ale autorităţilor administraţiei publice......3
3. Administrarea paginii-web oficiale a autorităţii administraţiei publice ..................................4
4. Cerinţe tehnice.........................................................................................................................7
4.1. Standarde de elaborare .....................................................................................................7
4.2. Stilul şi designul paginilor-web........................................................................................7
4.3. Cerinţe privind fiabilitatea şi productivitatea paginii-web .............................................10
4.4. Sistemul de management al contentului paginii-web .....................................................10
5. Protecţia informaţiei ..............................................................................................................12
5.1. Cerinţe generale..............................................................................................................12
5.2.Caracteristica condiţiilor-tip de funcţionare şi asigurare a securităţii informaţiei paginii-
web. ...................................................................................................................................13
5.3. Informaţiile paginii-web şi tehnologia prelucrării lor ....................................................13
5.4. Sistemul de calcul...........................................................................................................14
5.5. Mediul informaţional al utilizatorilor .............................................................................15
Anexa 1 ..........................................................................................................................................16
Cerinţe generale privind scrierea şi formatul codului în limbajul HTML.....................................16
Referinţe ..................................................................................................................................17
Tabele ......................................................................................................................................19

1
Introducere
1.1. Prezentul document este elaborat întru realizarea punctului 3 al Hotărîrii Guvernului nr.668
din 19 iunie 2006 „Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua
Internet” şi reglementează procesul de creare şi funcţionare a site-urilor (în continuare – pagini-
web oficiale) autorităţilor administraţiei publice din Republica Moldova şi include în sine
recomandări privind:
ƒ Crearea şi suportul componentelor informaţională şi tehnologică a paginilor-web oficiale
ale autorităţilor administraţiei publice din Republica Moldova;
ƒ Organizarea şi managementul structurii informaţionale a paginii-web oficiale ale
autorităţilor administraţiei publice;
ƒ Asigurarea protecţiei informaţiei pe paginile-web oficiale ale autorităţilor administraţiei
publice.
1.2. Înregistrarea paginii-web oficiale a autorităţii administraţiei publice se va efectua în
conformitate cu Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior
.md din 28.08.2000, aprobat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi
Informatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.25-26, 2001, art.75).
1.3. Paginile-web oficiale ale autorităţilor administraţiei publice vor fi înregistrate în Registrul
de stat al resurselor şi sistemelor informaţionale, în modul stabilit.
1.4. Pagina-web oficială a autorităţii administraţiei publice va fi în mod obligatoriu găzduită pe
un server de pe teritoriul Republicii Moldova (hosting).

2
2. Cerinţe privind conţinutul paginilor-web oficiale ale autorităţilor
administraţiei publice
2.1. Publicarea informaţiilor pe paginile-web oficiale ale autorităţilor administraţiei publice se
va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de publicare a informaţiei pe
paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.668 din 19 iunie 2006 „Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei
publice în reţeaua Internet”.
2.2. Ordinea de publicare şi actualizare a materialelor informative de pe pagina-web oficială a
autorităţii administraţiei publice va fi reglementată de un document special, aprobat de
conducătorul autorităţii respective.
2.3. Accesul la informaţia plasată pe pagina-web oficială trebuie să fie liber şi gratuit.
2.4. Prin intermediul paginii-web oficiale autoritatea administraţiei publice poate oferi servicii
publice contra plată numai in conformitate cu legislaţia în vigoare.
2.5. La organizarea serviciilor interactive (conferinţe, forumuri, discuţii, consultări, servicii
publice on-line), legate de dialogul între reprezentaţii autorităţilor administraţiei publice şi
utilizatori (între grupurile de utilizatori, între utilizatori) pe paginile-web oficiale trebuie, în mod
obligatoriu, să fie plasate informaţii care explică utilizatorilor ordinea de gestiune a mesajelor în
structura unei astfel de comunicări.
2.6. Actele normative şi de drept ale autorităţii administraţiei publice trebuie să fie plasate pe
pagina-web oficială la nu mai târziu de trei zile de la data intrării în vigoare conform legislaţiei
în vigoare.
2.7. Autoritatea administraţiei publice trebuie să adopte măsuri de protecţie care să prevină
nimicirea, blocarea, deteriorarea, falsificarea informaţiilor plasate pe pagina-web oficială,
precum şi alte forme de intervenţie neautorizată.
2.8. Statutul informaţiilor publicate pe pagina-web oficială (documente, materiale) şi
responsabilitatea autorităţii administraţiei publice pentru conţinutul lor sunt indicate într-un text
special (note, referinţe la sursă) plasat la compartimentul paginii-web oficiale sau pe pagina
publicaţiei concrete.
2.9. Informaţiile (materialele) plasate pe pagina-web oficială trebuie să reflecte situaţia
curentă (reală), să fie actuale şi exacte. Documentul (materialul) trebuie să aibă următoarele
caracteristici:
ƒ data şi timpul publicării (ultimei actualizări, precizări);
ƒ datele executorului (autorului) sau deţinătorului informaţiilor;
ƒ înţelegeri, note, clauze (la necesitate).
2.10. Materialele plasate pe pagina-web oficială a autorităţii administraţiei publice va conţine
referinţe la sursa de informaţie în caz contrar ele se vor considera informaţii oficiale a autorităţii
administraţiei publice.
2.11. Pe paginile-web oficiale ale autorităţilor administraţiei publice este interzisă plasarea
informaţiei care, conform legislaţiei în vigoare, are caracter de informaţie cu acces limitat, secret
de stat, informaţie confidenţială.

3
3. Administrarea paginii-web oficiale a autorităţii administraţiei
publice

3.1. În procesul administrării paginii-web oficiale a autorităţii administraţiei publice participă


următorii subiecţi:
a) Administraţia conţinutului informaţional;
b) Furnizorii de informaţii;
c) Administraţia tehnico-tehnologică.
3.2. Administraţia conţinutului informaţional reprezintă subdiviziunea structurală a autorităţii
administraţiei publice, desemnată prin ordin al conducătorului autorităţii respective şi creată în
scopul coordonării şi executării lucrărilor ce ţin de conţinutul informaţional al paginii-web
oficiale. Administraţia paginii-web oficiale, de regulă, face parte din serviciul de presă (relaţii cu
publicul) al autorităţii administraţiei publice.
3.3. Conducătorul autorităţii administraţiei publice stabileşte prin ordin persoanele şi
subdiviziunile din subordine, responsabile de pregătirea şi actualizarea informaţiilor ce se conţin
pe pagina-web oficială.
3.4. În scopul reglementării activităţii Administraţiei conţinutului informaţional va fi aprobat
Regulamentul privind suportul informaţional al paginii-web oficiale al autorităţii administraţiei
publice.
3.5. Administraţia conţinutului informaţional soluţionează următoarele probleme:
ƒ elaborarea programelor de promovare a paginii-web oficiale;
ƒ planificarea activităţilor privind suportul informaţional al paginii-web oficiale;
ƒ colectarea, prelucrarea, moderarea şi pregătirea materialelor pentru publicare pe pagina-
web oficială;
ƒ procesul de publicare şi retragere a materialelor de pe pagina-web oficială;
ƒ colaborarea cu furnizorii de informaţii;
ƒ gestionarea actualizărilor pe pagina-web oficială.
3.6. Administraţia conţinutului informaţional asigură calitatea gramaticală a materialelor
informative, verifică oportunitatea ediţiei, respectarea legislaţiei privind dreptul de autor şi
drepturile conexe.
3.7. Funcţiile de administrare a conţinutului informaţional al paginii-web oficiale a autorităţii
administraţiei publice, la decizia conducătorului, pot fi atribuite altor subdiviziuni, instituţii şi
organizaţii din subordine.
3.8. Furnizorii de informaţii (persoanele/subdiviziunile structurale) vor asigura pregătirea şi
transmiterea informaţiei veridice şi actualizate din domeniul în care activează, pentru a fi
amplasată pe pagina-web oficială.
3.9. Administraţia tehnico-tehnologică este creată în scopul asigurării bunei funcţionări a
paginii-web oficiale şi are următoarele sarcini:
a) elaborarea designului paginii-web oficiale, în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament;
b) elaborarea complexului de programe pentru administrarea conţinutului informaţional al
paginii-web oficiale, în conformitate cu cerinţele faţă de securitatea informaţională şi dispoziţiile
prezentului Regulament;
c) controlul respectării cerinţelor privind managementul şi specificaţiile tehnice ale paginii-
web oficiale, inclusiv, cerinţe tehnice faţă de server, cerinţe privind designul tehnic şi suportul
tehnic;

4
d) managementul serviciilor interactive;
e) controlul şi estimarea eficienţei funcţionării paginii-web oficiale;
f) estimarea calităţii serviciilor privind mentenanţa paginii-web oficiale, controlul
activităţii executorilor
g) întreţinerea tehnico-tehnologică şi administrarea de sistem a paginii-web oficiale;
h) elaborarea complexului de mijloace tehnice şi de program pentru asigurarea securităţii şi
stabilităţii funcţionării paginii-web oficiale;
i) determinarea şi actualizarea cerinţelor tehnice faţă de partea funcţională a paginii-web
oficiale, în conformitate cu cerinţele faţă de caracteristicile funcţionale şi normele de securitate
informaţională;
j) asigurarea copierii de rezervă (back-up) a modulelor informaţionale de program ale
paginii-web oficiale cu utilizarea dispozitivelor tehnico-tehnologice speciale şi a complexelor de
programe.
3.10. Repartizarea obligaţiunilor funcţionale între specialiştii Administraţiei tehnico-tehnologice
este de competenţa conducătorului subdiviziunii de structură responsabile de administrarea
tehnico-tehnologică a paginii-web oficiale a autorităţii administraţiei publice.
3.11. Administraţia tehnico-tehnologică a paginii-web oficiale este responsabilă de :
ƒ modificările structurii paginii-web oficiale;
ƒ integritatea versiunii curente a paginii-web oficiale;
ƒ efectuarea copiilor de rezervă şi arhivarea informaţiei;
ƒ starea designului tehnic şi respectarea cerinţelor specificaţiilor tehnice;
ƒ corectitudinea realizării scenariilor de servicii interactive;
ƒ ordinea de procesare a solicitărilor utilizatorilor prin poşta electronică, precum şi a
solicitărilor provenite din completarea de către utilizatori a formelor interactive ale
paginii-web oficiale;
ƒ calitatea accesului utilizatorilor în diferite regimuri de conectare şi cu diferite programe
de vizualizare;
ƒ adecvarea scenariilor serverului;
ƒ corectitudinea referinţelor (link-urilor);
ƒ arhivarea datelor privind statistica de exploatare şi mesajele de eroare;
ƒ procesarea fluxurilor de solicitări informaţionale în perioade de vîrf.
3.12. La apariţia unor situaţii neordinare în funcţionarea paginii-web oficiale (defecţiuni ale
programelor sau echipamentelor, deranjamente ale canalelor, accesul neautorizat la baza de date,
deteriorarea masivelor de date, etc.) conducerea autorităţii administraţiei publice va fi anunţată
neîntârziat şi vor fi luate măsuri privind restabilirea regimului normal de funcţionare a
infrastructurii informaţionale a autorităţii administraţiei publice.
3.13. În cazul cînd autoritatea administraţiei publice nu are capacitatea de a întreţine de
sinestătător infrastructura tehnologică şi de reţea a paginii-web, aceasta achiziţionează de la alte
organizaţii autohtone servicii de creare, de suport tehnic şi de asigurare a funcţionării
infrastructurii respective, prin încheierea unui contract cu organizaţia respectivă privind
asigurarea tuturor serviciilor necesare de administrare şi suport tehnic a paginii-web oficiale.
3.14. În cazul când resursa informaţională este găzduită de sistemul informatic al unei alte
organizaţii, din afara autorităţii administraţiei publice, serviciile de oferire a informaţiei de
control vor fi convenite cu deţinătorul sistemului informatic.
3.15. Contractul privind acordarea serviciilor de design va stipula obligaţiunile şi
responsabilităţile furnizorului de servicii şi ale beneficiarului referitoare la:
ƒ parametrii tehnici şi ai designului artistic;
ƒ pregătirea conţinutului necesar;
ƒ modificarea designului tehnic şi artistic;

5
ƒ problemele privind dreptul de autor asupra elementelor de design al paginii-web oficiale.
3.16. Contractul privind crearea paginii-web oficiale va stabili parametrii acesteia, nivelurile de
suport şi va include, de asemenea:
ƒ numărul, termenele şi periodicitatea modificărilor;
ƒ numărul de versiuni ale paginii-web oficiale care pot fi efectuate pe durata contractului;
ƒ costul serviciilor privind ajustările informatice suplimentare;
ƒ altele servicii convenite de părţi.
3.17. Contractul va stipula, în mod obligatoriu; măsurile şi condiţiile de protecţie a paginii-web
oficiale contra defecţiunilor, de restabilire a funcţionării paginii, de oferire a statisticii de reţea şi
a informaţiilor privind capacităţile de păstrare şi volumul copiilor de rezervă.

6
4. Cerinţe tehnice
5.1. Standarde de elaborare
4.1.1. În scopul asigurării calităţii înalte a paginilor-web oficiale ale autorităţilor administraţiei
publice, a posibilităţii de vizualizare corectă a lor cu diferite browsere şi compatibilităţii cu
diferite platforme informatice, se vor adopta în calitate de standard pentru elaborarea portalurilor
autorităţilor administraţiei publice recomandările World Wide Web Consortium (W3C) (vezi
www.w3c.org).
4.1.2. Pentru a asigura posibilitatea interacţiunii cu paginile-web oficiale ale autorităţilor
administraţiei publice a persoanelor cu disabilităţi, se vor aplica recomandările WAI (Web
Accessibility Initiative) (vezi www.w3.org/WAI/).
Toate paginile-web oficiale ale autorităţilor administraţiei publice vor trebui să fi testate în
conformitate cu recomandările W3C (vezi validator.w3.org/).
4.1.3. Paginile-web oficiale trebuie să poată fi vizualizate corect la computerele pe care rulează
browser-e ca: MS Internet Explorer (5.5 şi mai sus), Mozilla Firefox (1.5 şi mai sus), Opera (7.0
şi mai sus). Diferenţa de vizualizare admisă va vi în proporţie de 5-7% din volumul total al
paginilor.
4.1.4. În calitate de standarde la elaborarea paginilor-web oficiale se recomandă a fi aplicate:
ISO 13407 – Procesul de proiectare a sistemelor interactive centrat pe operatorul uman şi ISO
TR 18529 – Ergonomics - Ergonomics of Human-System Interaction - Human-Centred Lifecycle
Process Descriptions.

4.2. Stilul şi designul paginilor-web


4.2.1. Stilul grafic şi conceptul vizual al paginii-web oficiale trebuie să reflecte scopul paginii-
web oficiale şi apartenenţa sa. Parametrii privind designul tehnic şi designul artistic sunt
prevăzuţi în documentaţia de proiect.
4.2.2. Designul paginii-web oficiale trebuie să asigure:
ƒ amplasarea efectivă a diferitelor tipuri de informaţie;
ƒ accesul efectiv al utilizatorilor cu nivele diferite de instruire şi pregătire tehnică la
conţinutul diferitelor compartimente şi rubrici ale paginii-web oficiale;
ƒ logica perceperii şi căutării informaţiei;
ƒ reflectarea logică a informaţiei şi structurii paginii-web oficiale pentru diferite
programe de vizualizare şi monitoare cu rezoluţii diferite.
4.2.3. Designul artistic al paginii-web oficiale autorităţii administraţiei publice trebuie să
corespundă statutului administraţiei publice şi stilului adoptat de autoritatea respectivă.
4.2.4. La proiectarea paginii-web oficiale trebuie să fie utilizate soluţii simple de design care nu
implică folosirea unor programe informatice suplimentare pentru reprezentarea informaţiei pe
echipamentele utilizatorului.
4.2.5. Paginile-web oficiale ale autorităţilor administraţiei publice vor avea prima pagină
simplă şi uşor de înţeles care să asigure reflectarea celor mai operative informaţii şi navigarea pe
structura resurselor informaţionale şi a serviciilor.
4.2.6. Prima pagină se va împărţi în trei părţi pe verticală, unde se vor amplasa :
În partea de sus -
1) Simbolica de stat a Republicii Moldova - în colţul stâng;

7
2) Denumirea paginii-web oficiale a autorităţii administraţiei publice. Denumirea se va amplasa
în centru. Exemplu : „ Pagina oficială a Ministerului Economiei şi Comerţului” şi adresa de
reţea „www.mec.gov.md”;
3) Bara de meniuri care va conţine butoanele:
a) Limbile - selectarea versiunii lingvistice,
b) „Prima pagină” – trecerea la prima pagină,
c) „Harta” – trecerea la harta paginii-web oficiale,
d) „Contacte” – trecerea la pagina de contacte utile.

În partea de mijloc :

4) meniul de navigare – din stînga - ;


5) blocul de noutăţi – în centru - ultimile evenimente. În blocul de noutăţi se va publica şi
informaţia despre ultimile adăugări şi/sau reînoiri ale conţinutului;
6) mijloc de căutare – din dreapta. Se va asigura căutarea informaţiei pe pagina-web oficială şi
în contentul Republicii Moldova din reţeaua Internet.

În partea de jos :

7) informaţii suplimentare – statistica accesării, clauze privind statutul informaţiilor autorităţii


administraţiei publice, protecţia informaţiilor personale ale utilizatorilor; dreptul de autor;
4.2.7. Utilizatorului i se garantează că:
ƒ adresa de reţea (URL) a paginii-web oficiale este identificată în mod univoc de server ca
prima pagină;
ƒ partea de sus a primei pagini va fi prezentă pe fiecare pagină a paginii-web oficiale;
ƒ trecerea la prima pagină va fi asigurată şi făcând clic pe logotipul/stemie de stat a paginii-
web oficiale;
ƒ selectarea unei versiuni lingvistice din orice compartiment intern al paginii-web oficiale
va conduce la trecerea la compartimentul analogic al paginii-web oficiale;
ƒ meniul de navigare va fi accesibil pe fiecare pagină a paginii-web oficiale.
4.2.8. Se interzice utilizarea în structura paginii-web oficiale a frame-urilor, care îngreunează
identificarea exactă pe server a paginilor de nivel inferior ale paginii-web oficiale. De asemenea,
se interzice folosirea unor procedee de design care împiedică identificarea adecvată a acţiunilor
de navigare ale utilizatorului.
4.2.9. Designul paginii-web oficiale trebuie să fie original (nu se admite utilizarea neautorizată
a unui design străin fără se face referire la respectarea dreptului de autor).
4.2.10. Cerinţe privind machetarea paginilor:
ƒ informaţiile textuale de bază se vor publica în format de text - html;
ƒ textul trebuie să fie reprezentat la un nivel de contrast corespunzător culorii de fond
utilizate;
ƒ la realizarea (executarea) paginilor-web oficiale este admisă utilizarea în cod şi pentru
reprezentarea materialelor informative doar şi exclusiv a setului de fonturi existent pe
calculatoarele cu versiuni instalate a Windows 95/98/МЕ/ХР. Acestea sunt: Arial,
Helvetica, Sans-Serif (MS Sans Serif), Courier (Courier New), Times new Roman,
Tahoma, Verdana;
ƒ se va evita utilizarea în titluri a fontului cursiv;
ƒ se va evita sublinierea textului deoarece aceasta poate fi interpretată ca o referinţă;
ƒ la plasarea obiectelor textuale se vor utiliza formate : DOC sau PDF;
ƒ la plasarea obiectelor tabelare se vor utiliza formate : XLS;
ƒ la plasarea obiectelor grafice se vor utiliza formate : GIF, JPG (JPEG) sau PNG;

8
ƒ la plasarea obiectelor video se vor utiliza formate : WMV sau AVI;
ƒ la plasarea obiectelor audio se vor utiliza formate : MP3 sau WAV;
ƒ trebuie să se evite plasarea pe pagina a imaginilor de dimensiuni mari. Parametrii lineari
ai imaginii (înălţimea şi lăţimea, coordonatele de poziţionare) vor fi, în mod obligatoriu,
indicate în codul html al paginii;
ƒ obiectele grafice vor fi, în mod obligatoriu, însoţite de texte alternative. Textele
alternative trebuie să fie clare şi pe înţeles, dar să nu depăşească 100 de caractere;
ƒ textul alternativ ce descrie atributele oficiale ale autorităţii administraţiei publice este
obligatoriu pentru logotipul de bază al paginii-web oficiale;
ƒ rezoluţia minimală pentru monitorul utilizatorului paginii-web oficiale se consideră egală
cu 800х600 pixeli, iar informaţia trebuie să fie prezentată astfel încât partea
informaţională să cuprindă întreaga fereastră a browser-ului, indiferent de rezoluţia
monitorului instalat la utilizator (paginare „de gumă”).
4.2.11. Cerinţele generale privind scrierea şi formatul codului în limbajul HTML sunt prezentate
în Anexa nr. 1.
4.2.12. Toate compartimentele paginii-web oficiale trebuie să aibă în caseta de adrese o adresă
uşor de citit şi de înţeles. Adresa trebuie să fie permanentă şi să nu fie dinamică – arhive şi
pentru motoarele de căutare. Trebuie să se aibă în vedere permanenţa şi uşurinţa de citire a
adresei la utilizarea în materialele off-line.
4.2.13. La identificarea versiunii lingvistice în limba moldivenească se va utiliza abreviatura-cod
- “MD”. În cazul menţinerii paginii-web oficiale şi în altă versiune lingvistică se va utiliza
standartul ISO 639-1:2002 (vezi www.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html#mn). La
aplicarea mouse-ului pe abreviaturile-cod se va vizualiza textul de alternativă a denumirii
complete a versiunii lingvistice.
4.2.14. Este necesar să se asigure căutarea în contextul întregii pagini-web oficiale, fără a ţine
cont de morfologie. Pentru lansarea căutării vizitatorul (paginii-web oficiale) trebuie să indice
criteriul de căutare din nu mai puţin de patru simboluri alfa-numerice. Rezultatul căutării se
afişează în formă de listă de titluri de pagină în care se conţin cuvinte ce răspund criteriului de
căutare. Titlurile paginilor reprezintă referinţe la aceste pagini.
4.2.15. În scopul de a spori eficienţa infrastructurii paginii-web oficiale şi de a-i conferi acesteia
un caracter mai interactiv şi mai dinamic, se recomandă a fi utilizate limbaje de programare
capabile să genereze pagini HTML dinamice (PHP, JSP, ASP şi utilizarea formatului de
interpretare a datelor XML.
4.2.16. Toate paginile trebuie să conţină tag-ul „title” completat în limba în care este prezentată
pagina. Se recomandă ca tag-ul să fie accesibil pentru editare din sistemul de gestiune a
contentului pentru a spori ratingul paginii-web oficiale în motoarele de căutare.
4.2.17. Metadatele se adaugă la codul html al paginilor paginii-web oficiale care trebuie să fie
indexate în motoarele de căutare. Obligator pentru prima pagină şi paginile de start ale
compartimentelor din meniul de navigare
4.2.18. Setul standard de metadate, de regulă, include:
ƒ titlul (titlul paginii, denumirea paginii, compartimentului, rubricii, paginii-web oficiale);
ƒ autorul (cine a elaborat conţinutul, pagina-web oficială-ul, pagina);
ƒ cuvintele-cheie (domeniul de interes) ale paginii (paginii-web oficiale);
ƒ descrierea (descriere textuală, adnotare la pagină (conţinut));
ƒ data (data generării paginii, data ultimelor actualizări);
ƒ editorul (subiectul, organizaţia), responsabilă de publicare (ediţie, suport);
ƒ tipul resursei (tipul conţinutului informaţiilor - noutăţi, sinteze, etc.);
ƒ formatul (formatul datelor, pentru identificarea software-ului şi hardware-ului necesar
pentru afişarea paginii, paginii-web oficiale);
9
ƒ adresa de reţea (URL);
ƒ limba de prezentare;
ƒ legătura acestei resurse cu alte resurse;
ƒ notificare (clauze juridice) privind drepturile de autor.
4.2.19. Elementele grafice şi culorile de fond ale paginilor (inclusiv culoarea câmpurilor) trebuie
să fie generate cu utilizarea paletei standard de culori (256). Excepţie vor face imaginile JPEG.
4.2.20. Harta paginii-web oficiale trebuie să reprezinte o structură ierarhic având nu mai mult de
3-4 nivele incluse.

4.3. Cerinţe privind fiabilitatea şi productivitatea paginii-web


4.3.1. Sunt definiţi următorii indicatori de fiabilitate şi productivitate a unei pagini oficiale în
reţeaua Internet:
ƒ funcţionarea 24 ore din 24, 7 zile din 7. Timpul de nefuncţionare să nu depăşească 3 ore.
ƒ viteza de generare a paginii (timpul de răspuns) la frecvenţa medie pe zi de vizitare a
paginii-web oficiale se determină în funcţie de parametrii software-ului şi hardware-ului
unui server concret, dar nu trebuie să depăşească 5 secunde, în timp ce timpul
recomandabil este de 0,6-0,8 secunde (din considerentele numărului de vizitatori a
paginii-web oficiale pentru perioada de o lună, o zi şi concomitent).
ƒ soluţionarea automată a erorii „404 – documentul nu a fost găsit”. Pagina dată trebuie să
conţină elementele informative: mesajul de eroare şi referinţă la harta paginii-web
oficiale.
ƒ protecţie la completarea eronată a câmpurilor în formele HTML: în cazul unei completări
greşite trebuie să se afişeze mesajul care indică eroare de completare a câmpului precum
şi caseta cu bare ce va sugera datele corecte.
ƒ protecţie contra erorilor premeditate la completarea de către utilizator a datelor din
câmpurile formelor HTML: formele HTML nu trebuie să permită executarea unor script-
uri introduce în ele.

4.4. Sistemul de management al contentului paginii-web


4.4.1. Sistemul de management al contentului trebuie să asigure:
• Posibilitatea de introducere/editare/ştergere de către persoane autorizate a
informaţiilor textuale şi grafice de content.
• Posibilitatea de modificare a meniului paginii-web oficiale, inclusiv a
compartimentelor şi sub-compartimentelor, pe nu mai puţin de trei nivele de
includere.
• Definirea unui model implicit de construire a paginii-web oficiale pentru fiecare
compartiment.
• Posibilitatea suportului a nu mai puţin de trei versiuni lingvistice, atât simetrice cât şi
asimetrice.
• Posibilitatea de a defini diferite grupe de utilizatori ai paginii-web oficiale care să
aibă drepturi diferite (setate arbitrar) de creare/modificare/ştergere/publicare a
conţinutului paginii-web oficiale, a structurii lui şi a elementelor funcţionale. Grupele
minime de utilizatori:
o Administratorul. Posedă toate drepturile în sistem.
o Editorul. Are dreptul de introduce şi corecta informaţiile fără dreptul de a le
publica pe pagina-web oficială.
o Redactor de ediţie. Are dreptul de a publica pe pagina-web oficială
informaţiile pregătite, precum şi de a şterge/modifica informaţiile deja
existente pe pagina-web oficială.
• Posibilitatea de urmărire şi înscriere în loguri a tuturor acţiunilor întreprinse de

10
fiecare utilizator al sistemului de management al contentului.
• Posibilitatea de efectuare a arhivării complete (backup) atât a componentei de content
a paginii-web oficiale cât şi a celei de program, existenţa unor proceduri de
restabilire.
• Posibilitatea utilizării unui sistem mono- sau bi-factorial de identificare a utilizatorilor
care au dreptul de administrare a contentului şi a altor informaţii de pe pagina-web
oficială.
• Existenţa documentaţiei pentru utilizator (administratorul paginii oficiale).
4.4.2. Modificarea formatării HTML. Modificarea formatării HTML presupune modificarea
aspectului exterior al elementelor informaţionale cu utilizarea HTML şi a stilurilor (modelelor)
standarde şi pre-definite pentru pagina-web oficială - CSS. Sunt supuse modificărilor doar acele
caracteristici ale elementelor informaţionale care sunt prevăzute pentru modificare.
4.4.3. Modificarea construcţiei. Modificarea construcţiei presupune posibilitatea de modificare
a caracteristicilor de amplasare reciprocă a elementelor informaţionale în pagină.
4.4.4. Manipulări tipice cu elementele informaţionale. Trebuie să existe posibilitatea de a opera
următoarele manipulări cu elementele informaţionale ale fiecărui sub-compartiment:
ƒ Modificarea caracteristicilor: denumire, aviz.
ƒ Modificarea textului HTML al descrierii complete.
ƒ Legătura cu alte elemente informaţionale: alte tipuri de elemente informaţionale, fişiere
pentru descărcare, alte resurse Internet, pagini interne ale paginii-web oficiale.
ƒ Modificarea şablonului (modelului) de construcţie a paginii
4.4.5. Cerinţe privind suportul informaţional. Datele pot fi păstrate în sistem în două moduri: în
sistemul de fişiere al serverului WEB în formă de fişiere separate sau într-o bază relaţională de
date. Pentru păstrarea informaţiilor structurate în fişiere se recomandă a se utiliza formatul XML
(ca excepţie se admite utilizarea formatului HTML).
4.4.6. Cerinţe privind limbajele de programare. Nu există limitări de utilizare a limbajelor de
programare pentru elaborare.
4.4.7. Cerinţe privind documentarea. La elaborarea resurselor publice trebuie să fie asigurat
„Manualul utilizatorului”.
4.4.8. „Manualul utilizatorului” trebuie să descrie posibilităţile şi specificul sistemului de
management al contentului paginii-web oficiale. Documentaţia trebuie să conţină următoarele
compartimente:
ƒ Setarea parametrilor paginii-web oficiale,
ƒ Funcţionarea „Sistemului de management al contentului”,
ƒ Configurarea serverului WEB.
4.4.9. „Manualul utilizatorului” trebuie să fie disponibil în format electronic.

11
5. Protecţia informaţiei
5.1. Cerinţe generale
5.1.1. La elaborarea şi administrarea paginilor-web oficiale autorităţile administraţiei publice se
conduc de legile Republicii Moldova, de alte acte normative şi de drept, care stabilesc cerinţele
privind asigurarea securităţii informaţiei.
5.1.2. În cazul când, la decizia conducătorului autorităţii administraţiei publice, funcţiile de
creare şi mentenanţă a paginii-web oficiale sunt concesionate altor organizaţii, aceste organizaţii
trebuie să garanteze un nivel de securitate stabilit în prezentul document.
5.1.3. La crearea şi mentenanţa paginilor-web oficiale, autorităţile administraţiei publice vor
întreprinde măsuri privind:
ƒ prevenirea pierderii, eronării sau falsificării informaţiei;
ƒ prevenirea atentatelor la securitatea persoanei, a comunităţii, a statutului;
ƒ prevenirea acţiunilor neautorizate de nimicire, modificare, eronare, copiere, blocare a
informaţiei; prevenirea altor forme de intervenţie nelegală în infrastructura
informaţională şi de comunicaţii;
ƒ respectarea drepturilor subiecţilor în cadrul proceselor informaţionale, la elaborarea,
producerea şi utilizarea sistemelor informatice, a tehnologiilor şi a mijloacelor de
întreţinere.
5.1.4. Autorităţile administraţiei publice trebuie să asigure, la elaborarea şi administrarea
paginilor-web oficiale, protecţia drepturilor cetăţeanului la secretul personal şi confidenţialitatea
datelor personale, gestionate în procesul de funcţionare a sistemelor informatice şi a
infrastructurii informaţionale şi de comunicaţii.
5.1.5. Funcţionarea paginii-web oficiale este asigurată de un sistem informatic (sistemul de
management al contentului), prin intermediul căruia se efectuează actualizarea resurselor
informaţionale plasate pe pagina-web oficială şi asigurarea accesului. Pentru a asigura protecţia
paginilor-web oficiale se va crea un Sistem de Management al Securităţii Informaţiei (SMSI),
care, în comun cu un set de proceduri organizaţionale, mijloace tehnice şi de program, va realiza
protecţia informaţiei.
5.1.6. Crearea SMSI se va efectua în corespundere cu caietul de sarcini.
5.1.7. Protecţia informaţiei la toate etapele de creare şi de exploatare a paginii-web oficiale se
va efectua după un plan elaborat privind asigurarea securităţii. Planul de securitate este aprobat
de administratorul SMSI, iar, în cazul când funcţiile de creare şi administrare a paginii-web
oficiale sunt concesionate altor organizaţii, planul privind asigurarea securităţii este acordat cu
aceste organizaţii. Planul de asigurare a securităţii trebuie să fie elaborat în conformitate cu
standardul moldovean privind securitatea informaţiei SM ISO 17799:2004.
5.1.8. Organizarea lucrărilor de protecţie a informaţiei şi asigurarea controlului privind starea şi
securitatea paginii-web oficiale se va efectua de un serviciu sau de o persoană responsabilă (în
continuare – serviciul de securitate a informaţiei, SSI) din cadrul autorităţii administraţiei.
5.1.9. În cazul când sunt utilizate serviciile altor organizaţii de găzduire, exploatare şi
administrare a paginii-web oficiale, autoritatea publică încheie cu respectiva organizaţie un
contract în care sunt stipulate condiţiile de conectare, amplasare şi asigurare a accesului la
informaţie, alte condiţii.

12
5.2. Caracteristica condiţiilor tip de funcţionare şi asigurare a securităţii informaţiei
paginii-web
5.2.1.În componenţa sistemului informatic care asigură funcţionarea paginii-web oficiale se
includ: Sistemul de operare (SO), mediul fizic în care acesta se află şi în care funcţionează,
inclusiv tehnologia de prelucrare. La asigurarea securităţii informaţiei trebuie să fie luate în
considerare toate caracteristicile care influenţează la realizarea politicii de securitate a paginii-
web oficiale.
5.2.2.În cazul când pagina-web oficială conţine referinţe la resursele informaţionale ale altei
pagini-web oficiale, condiţiile de funcţionare a ultimului nu trebuie să încalce politica de
securitate a paginii-web oficiale dat.
5.2.3.Prin prezentul document se definesc condiţiile tip de funcţionare a tuturor componentelor
sistemului informatic, sunt stabilite limite pentru condiţiile de funcţionare şi cerinţele generale de
securitate a informaţiei componentelor sistemului informatic. Pentru schema tip definită astfel,
de funcţionare a sistemului informatic, se stabilesc variante posibile de profiluri de securitate
contra accesului neautorizat.

5.3. Informaţiile paginii-web şi tehnologia prelucrării lor


5.3.1.Caracteristică
5.3.1.1.Informaţiile paginii-web oficiale sunt de două categorii:
ƒ informaţii de acces general;
ƒ informaţii tehnologice.
5.3.1.2.Informaţie de acces general este considerată informaţia publicată pe pagina-web oficială.
5.3.1.3. La categoria informaţie tehnologică se referă informaţiile care ţin de sistemul de
management al securităţii informaţiei precum şi informaţiile tehnologice privind administrarea
sistemului informatic şi modul de prelucrare a informaţiei – date, adrese, nume, identificatori de
persoane, parolele utilizatorilor, a personalului tehnic, drepturile lor de acces la obiectele
sistemului, informaţii din jurnalele de audit şi de evidenţă, alte informaţii privind bazele de date,
parametrii setaţi ai mecanismelor şi procedeelor de protecţie, informaţii privind profilurile
echipamentelor şi regimului lor de funcţionare, parametrii de lucru ai aplicaţiilor în funcţiune.
5.3.1.4.Informaţia tehnologică este doar pentru anumiţi utilizatori din rândul colaboratorilor
SMSI şi a personalului care asigură funcţionarea sistemului informatic.
5.3.1.5.Mijloacele şi metodele de prelucrare a informaţiilor paginii-web oficiale (păstrarea,
documentarea,transmiterea,gestiunea, actualizarea) sunt determinate de tehnologia prelucrării
informaţiei.
5.3.1.6.Particularităţile tehnologice ale lucrului utilizatorilor cu informaţiile de acces general ale
paginii-web oficiale sunt determinate de specificul aplicaţiilor de sistem şi funcţionale, cu
excepţia browserelor.
5.3.1.7.Particularităţile lucrului utilizatorilor din alte categorii sunt determinate, în afară de
aceasta, de arhitectura sistemului informatic, de mijloacele de prelucrare şi transmitere a
informaţiei între componentele sistemului informatic şi mijloacele de acces la ea.
5.3.1.8.Sunt posibile următoarele mijloace de acces la informaţiile tehnologice şi de transmitere
a datelor pentru a asigura actualizarea informaţiilor de acces general:
ƒ de la staţia de lucru situată în aceeaşi locaţie cu serverul WEB sau te la terminalul
serverului WEB;
ƒ de la staţia de lucru situată în aceeaşi locaţie cu serverul WEB sau de la, WEB-serverul
amplasat într-o locaţie cu operatorul, cu utilizarea reţelei de transmitere a datelor.

13
5.3.2. Cerinţe
5.3.2.1. SMSI trebuie să asigure realizarea cerinţelor privind integritatea şi accesibilitatea
informaţiilor plasate pe pagina-web oficială, precum şi confidenţialitatea şi integritatea
informaţiilor tehnologice ale paginii-web oficiale.
5.3.2.2. Tehnologia de prelucrare a informaţiilor trebuie să corespundă cerinţelor politicii de
securitate a informaţiei, sistemului informatic dat, care asigură funcţionarea paginii-web oficiale.
5.3.2.3. Cerinţele privind asigurarea integrităţii informaţiilor de acces general ale paginii-web
oficiale şi a confidenţialităţii şi integrităţii informaţiilor tehnologice impun utilizarea
tehnologiilor care asigură realizarea accesului autorizat la informaţii şi protecţia contra
modificărilor neautorizate.
5.3.2.4. Tehnologia de prelucrare a informaţiei trebuie să fie capabilă să realizeze posibilitatea
de depistare a tentativelor de acces neautorizat la informaţiile paginii-web oficiale şi a proceselor
de care aceste informaţii sunt legate, precum şi să asigure înregistrarea în jurnalele de sistem.
5.3.2.5. Pentru utilizatorii care au încălcat regulile stabilite de delimitare a accesului la pagina-
web oficială, mijloacele SMSI trebuie să ofere posibilitatea de a bloca accesul la pagina-web
oficială.
5.3.2.6. Trebuie să fie realizată, cu mijloace tehnologice, posibilitatea de a crea copii de rezervă
a informaţiilor paginii-web oficiale şi proceduri de restabilire cu utilizarea copiilor de rezervă.
5.3.2.7. Tehnologie de prelucrare a informaţiei trebuie să asigure posibilitatea de a analiza
utilizarea de către procese şi utilizatori a resurselor de calcul ale sistemului informatic şi de a
asigura managementul resurselor.

5.4. Sistemul de calcul


5.4.1.Caracteristica
5.4.1.1.Structura generală, funcţională şi logică, a sistemului informatic include:
• subsistemul (sistemul) de management al contentului;
• subsistemul de interacţiune cu utilizatorii sistemului informatic;
• subsistemul de schimb de date.
5.4.1.2. Subsistemul (sistemul) de management al contentului asigură crearea, păstrarea,
actualizarea informaţiilor paginii-web oficiale şi se compune din mijloace de prelucrare a
informaţiei, programe de sistem, aplicaţii.
5.4.1.3. Subsistemul de interacţiune cu utilizatorii sistemului informatic asigură
prelucrarea cererilor utilizatorilor privind obţinerea accesului la informaţiile de acces general ale
paginii-web oficiale, care sunt prezentate în formă de documente HTML-, cu utilizarea reţelelor
de transmiterea a datelor şi a protocoalelor standard Internet. Subsistemul se compune,
minimum, din mijloace software şi hardware, care permit rutarea cererilor utilizatorilor, asigură
căutarea resurselor informaţionale necesare utilizatorilor şi accesul la ele.
5.4.1.4.Subsistemul de schimb de date asigură pregătirea şi, nemijlocit, importul/exportul
informaţiilor din/în sistemul informatic, precum şi schimbul de informaţii în interiorul sistemului
între serverul WEB şi staţiile de lucru cu realizarea fazelor de creare, suport şi finalizare a
conectării.
5.4.1.5.În conformitate cu politica de securitate a informaţiei, în sistemele informatice se asigură
mijloace de protecţie a informaţiei (pot fi utilizate atât mijloace ordinare de protecţie a
programelor de sistem şi a aplicaţiilor, cât şi mijloace speciale), care formează componentele
SMSI.
5.4.2. Cerinţe

14
5.4.2.1.Mijloacele software şi hardware de protecţie a informaţiei care constituie SMSI, trebuie
să fie descrise în documentaţia respectivă şi trebuie să fie certificate în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
5.4.2.2.Instalarea în sistemul de operare a unor componente noi (suplimentare), a unor programe
de sistem, aplicaţii, servicii precum şi plasarea unor resurse de reţea nu trebuie să afecteze
negativ politica de securitate a informaţiei în sistemul informatic care asigură funcţionarea
paginii-web oficiale.

5.5. Mediul informaţional al utilizatorilor


5.5.1.Caracreristică
5.5.1.1.În funcţie de drepturile de acces la informaţii, de caracterul lucrărilor care se execută în
procesul de funcţionare a sistemului informatic, utilizatorii se împart în următoarele categorii:
ƒ utilizatori cărora li s-a acordat doar dreptul la informaţiile de acces general ale paginii-
web oficiale;
ƒ utilizatori cărora li s-a acordat dreptul de acces, administrare şi mentenanţă a SMSI, a
sistemului informatic (administratorul de securitate, alţi lucrători din serviciul de
securitate a informaţiei, utilizatori cu obligaţiuni funcţionale de WEB-master,
administratorii de servicii, administratorii de reţea, administratorii resurselor DNS
(Domain Name System), PROXY, FTP (File Transfer Protocol), etc.,
ƒ personalul tehnic, care asigură nivelul de funcţionare a sistemului informatic, controlul
permanent al stării mijloacelor tehnice (electricieni, personalul tehnic);
ƒ elaboratorii de software care asigură elaborarea şi mentenanţa proceselor funcţionale noi,
precum şi mentenanţa aplicaţiilor pe server, elaboratorii şi proiectanţii structurii fizice a
sistemului informatic;
5.5.2.Cerinţe
5.5.2.1.Utilizatorii care deţin dreptul de mentenanţă a SMSI şi de administrare a sistemului
informatic, trebuie să aibă deprinderi de utilizare şi de asigurare a securităţii informaţiei şi a
softwarelui pe care îl utilizează în procesul exercitării obligaţiunilor de funcţie.
5.5.2.2.Accesul la informaţiile paginii-web oficiale trebuie să fie stabilit în conformitate cu
politica de asigurare a securităţii informaţiei adoptată pentru sistemul informatic, care asigură
funcţionarea paginii-web oficiale.
Ordinea de acces al diferitelor categorii de utilizatori la mijloacele software şi la componentele
funcţionale ale sistemului informatic este elaborată de serviciul de securitate a informaţiei şi este
aprobat de conducătorul autorităţii administraţiei publice care asigură funcţionarea paginii-web
oficiale administraţiei publice.
5.5.2.3.Mijloacele tehnice (programe şi echipamente de server) trebuie să preîntâmpine
posibilitatea accesului neautorizat (modificării) la date, şi să asigure păstrarea datelor;
5.5.2.4.Echipamentele de calcul trebuie să fie amplasate în încăperi cu acces reglementat.

15
Anexa 1

Cerinţe generale privind scrierea şi formatul codului în limbajul HTML.


Instrucţiuni de formatare a textului

Instrucţiune Parametri
Fluxul de text
<P>...</P> Paragraf align= left|center|right Aliniere text
<DIV>...</DIV> Divizare text align= left|center|right Dvizare cu aliniere
clear= left|right|all Eliminare spaţiu din jurul
<BR> Linie nouă
textului
align= left|center|right Aliniere
noshade Linie solidă
<HR> Linie orizontală
size= grosime (în pixeli)
width= pix|număr% Lungime linie
<PRE>...</PRE> Text preformatat width= lungime linie în pixeli
Mărime font
<H1>...</H1> Font mare...
align= left|center|right Mărime cu aliniere
<H6>...</H6> Font mic
Format de prezentare
<B>...</B> Îngroşat
<I>...</I> Aplecat
<U>...</U> Subliniat
<TT>...</TT> Maşină de scris
<BASEFONT> Mărime de bază font size= de la 1 la 7
face= nume font
<FONT>...</FONT> Setare font, culoare,
color= culoare
dimensiune
size=n|-n|=n n – de la 1 la 7
Liste
type=A|a|I|i|1 Tipul numărătorii
<OL>...</OL> Listă numerotată start= număr de început
compact Formă compactă
type=circle|disc|square Tipul bullet-ului
<UL>...</UL> Listă nenumerotată
compact compact
type=A|a|I|i|1 circle|disc|square value= numărul
<LI>...</LI> Element al listei
elementului

Fonturi. Dacă în textul HTML nu se defineşte nici un font, atunci orice browser Web grafic
afişează pagina doar în două fonturi – unul proporţional (de regulă, Times New Roman sau
Arial) şi unul text de maşină (de obicei, Courier New). Browserul permite selectarea oricărei
perechi de astfel de fonturi şi dimensiunea lor. Pentru setarea fonturilor pe care nu le poate
modifica utilizatorul se va aplica instrucţiunea <FONT>.
În total, într-o pagină HTML pot fi folopagina-web oficială doar 7 dimensiuni diferite de
caractere, cărora li s-au atribuit numere de la 1 la 7. Unul din ele este considerat de bază –

16
acesta-i sau 3, sau cel care a fost definit de instrucţiunea <BASEFONT>. Cu instrucţiunea
<FONT> poate fi definită dimensiunea condiţionată (relativă) a caracterelor, fie direct, fie
indicând cu cât este mai mic sau mai mare decât fontul de bază. Dimensiunea relativă a
simbolurilor va fi aleasă de utilizator în cadrul browserului. Mai exact, în browser poate fi setată
dimensiunea reală (în puncte) a fontului, celelalte dimensiuni stabilindu-se proporţional.

Culorile textului, fondului şi ale altor elemente ale paginii pot fi definite indicând denumirile lor
(black, gray, white, red, blue, green, yellow, aqua, etc. câteva sute de denumiri),
sau printr-un şir de simboluri de tipul #rrggbb, unde rr e un număr hexadecimal ce reprezintă
una din cele 256 de nuanţe ale culorii roşii (Red de la 00 până laFF = 255), gg – codul
hexadecimal al nuanţei verde (Green), bb – codul nuanţei de culoare albastră (Blue). De
exemplu, blue şi #0000FF stabilesc una şi aceeaşi culoare albastră. Codul culorii poate fi
preluat din editorul grafic Paint, dar el trebuie transformat din decimal în hexazecimal, de
exemplu, cu ajutorul programului Calculator.

Obţinerea codului culorii în programele Paint şi Calculator.

Referinţe

Referinţele la fişiere grafice (instrucţiunea <IMG SRC=...>), audio, şi alte fişiere multimedia,
precum şi la alte pagini HTML (instrucţiunea <A HREF=...>), situate pe acelaşi calculator sau în
aceeaşi reţea locală, au o formă simplă – fie calea completă spre fişier şi denumirea fişierului,
sau calea către mapa în care se află fişierul HTML şi numele fişierului de destinaţie. Referinţele
se includ între ghilimele.

Imagini:

Instrucţiunea Parametrii
<IMG...> Încărcare imagine într- src= referinţă la un text cu imagine De regulă, acesta trebuie să fie un
un text fişier JPEG-, GIF

17
alt= "text de alternativă " Se afişează până nu apare imaginea
align= left|right Expresie cu eliminarea textului din jurul imaginii
border= grosimea chenarului în pixeli
height= înălţimea imaginii în pixeli
width= lăţimea imaginii în pixeli
hspace= spaţiu înconjurător pe orizontală în pixeli
vspace= spaţiu înconjurător pe verticală în pixeli
usemap= utilizare imagine mapată

Hiperreferinţe:

Instrucţiune Parametri
href= link către un target
<A>...</A> Link către alt document (parametru href)
name= "***" definire target în
sau definire target în document (parametru name)
document
<MAP>...</MAP> Definire mapare, definire regiune
name= "***" Definire mapare
mapată <area>
shape=rect|circ|poly regiune mapată
coords=lista coordonatelor regiunii
<AREA> Definire zonă sensibilă a mapării
href=referinţă la orici obiect
nohref lipsa referinţei

Exemple: Adrese complete –

<IMG SRC="D:/HTML/Images/bird.jpg"> Pe discul D: al calculatorului

<IMG SRC="//M1/Dsc1/HTML/Images/bird.jpg"> Pe discul Dsc1 al calculatorului de reţea


М1.

Adrese relative –

<IMG SRC="Images/bird.jpg"> În mapa Images, care se află într-o mapă cu fişierul HTML
indifferent de calculator.

Sunt posibile referinţe interne, adică referinţe nu la începutul ci în interiorul paginii. Ele se indică
cu ajutorul parametrului NAME, care indică scopul referinţei şi stabileşte denumirea scopului.
Această denumire cu semnul # înaintea ei se înscrie în parametrul HREF sau USEMAP.

Exemplu: <A HREF="Ionescu.htm#Biography">Ionescu</A>

referinţa la acea secţiune a paginii Ionescu.htm, unde în interiorul instrucţiunii <A


NAME="Biography">...</A> e înscrisă biografia lui Ionescu

Imagini sensibile – imagini pe paginile HTML, de la care pornesc hiperreferinţe. Aceste imagini
sunt sensibile la clicurile de mouse. Pentru a crea o imagine sensibilă cu o hiperreferinţă, e
suficient să se scrie instrucţiunea

<A HREF="Ionescu.htm#Biography"> <IMG SRC="Ionescu.jpg"> Ionescu </A> (cuvântul


Ionescu nu e obligatoriu, dacă e suficient portretul lui).

18
Tabele

Tabelele servesc pentru îmbunătăţirea formatării paginilor HTML, în care e necesar să se


păstreze poziţia reciprocă a textului, graficii, coloanelor, etc., fără a schimba dimensiunile
ferestrei browser-ului şi a fonturilor. Regulile de scriere a acestor instrucţiuni sunt următoarele:

• Descrierea tabelului trebuie să situeze între instrucţiunile de tabel <TABLE>...</TABLE>.


• Între instrucţiunile <TABLE>...</TABLE> trebuie să se afle doar instrucţiunea de titlu al
tabelului <CAPTION>...</CAPTION> şi instrucţiunea de linie <TR>...</TR>.
• Între instrucţiunile de linie <TR>...</TR> trebuie să se afle doar instrucţiunile de celule
<TD>...</TD> şi <TH>...</TH>.
• Între instrucţiunile de celule <TD>...</TD> poate să se afle doar descrierea unui tabel
inclus.
• Înălţimea liniei e determinată de înălţimea celulelor sale.
• Coloana N a tabelului este constituită din celulele cu numărul N ale liniilor. Lăţimea
coloanei este determinată de lăţimea maximală a celulelor sale.
• Parametrii COLSPAN şi ROWSPAN, care permit îmbinarea celulelor unei coloane sau linii, nu
influenţează asupra lăţimii liniei sau a înălţimii coloanei.

Instrucţiunile de creare a tabelelor şi parametrii lor:

Instrucţiune Parametri
align=left|right Alinierea întregului
tabel
cellpadding= spaţiu înconjurător de
la chenar în celulă, în pixeli
cellspacing= spaţiu între celule, în
pixeli
<TABLE>...</TABLE> începutul hspace= spaţiu înconjurător orizontal
tabelului şi sfârşitul tabelului de la tabel, în pixeli background= referinţă la
rules=all|cols|none|rows afişarea fişierul grafic pentru
spaţiului între celule fundal
vspace= spaţiu înconjurător vertical bgcolor= culoarea
de la tabel, în pixeli fondului
width= lăţimea tabelului în pixeli sau border= grosimea
% chenarului în pixeli
bordercolor= culoarea
colspan=numărul chenarului
de coloane bordercolordark= culoarea
ocupate de celulă align=left|
părţii întunecoase a
nowrap anularea center|right
<TD>...</TD> Începutul şi chenarului
liniilor noi Alinierea în celule
sfârşitul celulei tabelului bordercolorlight=
rowspan= pe orizontală
<TH>...</TH> Începutul şi culoarea părţii luminoase
numărul de linii valign=top| center|
sfârşitul celulei cu titlul liniei sau a chenarului
pe care se întinde bottom| baseline
al coloanei tabelului Alinierea în celule
celula
width= lăţimea pe verticaală
celulei în pixeli
sau %
<TR>...</TR> Începutul şi
sfârşitul liniei celulelor tabelului

19
Instrucţiune Parametri
<CAPTION>...</CAPTION>
Captura tabelului

20