Sunteți pe pagina 1din 19

SOLICITĂRI SIMPLE ÎN REZISTENŢA MATERIALELOR

4.DIAGRAME DE EFORTURI LA
BARE DREPTE SUPUSE LA ÎNCOVOIERE

Barele drepte încărcate în plan vertical sunt supuse la încovoiere,


iar pentru acestea trebuie stabilită secţiunea periculoasă.
Trasarea diagramelor de eforturi este prima etapă în determinarea
oricărei cerinţe de calcul. Diagramele de eforturi sunt reprezentări grafice
ale variaţiei eforturilor în lungul axei barelor care alcătuiesc o structură, în
vederea stabilirii secţiunilor în care urmează a se efectua calcule de
rezistenţă.

4.1. Relaţii diferenţiale între eforturi


Se consideră un element de lungime dx, detaşat dintr-o bară dreaptă
solicitată prin sarcini conţinute în planul Oxz. Eforturile T, M, T+dT şi
M+dM se obţin din suprimarea porţiunii din bară, din stânga şi din dreapta
elementului respectiv, conform figurii 4.1.
Din ecuaţia de proiecţii a forţelor pe verticală rezultă

dT
T - q dx - ( T+dT ) = 0, de unde q = , (4.1)
dx

adică derivata funcţiei forţei tăietoare în raport cu axa Ox este egală cu


sarcina distribuită q, luată cu semn schimbat.

105
4.Diagrame de eforturi la bare drepte supuse la încovoiere

Fig. 4.1

Ecuaţia de momente scrisă faţă de secţiunea din dreapta este

dx
M + T dx - q dx - ( M + dM ) = 0,
2

de unde, neglijând termenul infinit mic de ordin doi, rezultă

dM
T= , (4.2)
dx

adică derivata funcţiei momentului încovoietor în raport cu axa Ox este


egală cu forţa tăietoare.

Relaţiile:

106
SOLICITĂRI SIMPLE ÎN REZISTENŢA MATERIALELOR

dT dM d 2M
q; T; q, (4.3)
dx dx dx 2

reprezintă relaţiile diferenţiale între eforturi şi încărcare, la bare drepte.


Aceste relaţii conduc la o serie de concluzii utile pentru trasarea
diagramelor şi anume:
valoarea sarcinii distribuite q dă panta curbei de variaţie a
forţei tăietoare. Pe porţiunea unde q = 0, forţa T este constantă;
valoarea forţei tăietoare T într-o secţiune dă panta curbei de
variaţie a momentului încovoietor;
pe intervalul în care forţa T este pozitivă, momentul
încovoietor creşte şi invers;
pe intervalul pe care nu există sarcină distribuită, forţa
tăietoare este constantă, iar momentul încovoietor variază liniar;
pe intervalul cu sarcină uniform distribuită, forţa tăietoare
variază liniar, iar momentul încovoietor variază parabolic. Parabola are o
valoare de extrem în acest interval, dacă în acea secţiune, forţa tăietoare
se anulează (dreapta care o reprezintă taie axa Ox);
în punctele în care se aplică o forţă concentrată, diagrama T
are un salt, iar diagrama M îşi schimbă panta;
în punctele în care este aplicat un cuplu, în diagrama T nu
se înregistrează nicio modificare, dar M are un salt.

4.2.Trasarea diagramelor de eforturi

Pentru trasarea diagramelor de eforturi se parcurg următoarele


etape:
-se calculează reacţiunile barei;
-se stabileşte un sens de parcurgere al barei şi o origine de la care să
se măsoare variabila x;

107
4.Diagrame de eforturi la bare drepte supuse la încovoiere

-se scriu relaţiile ce dau eforturile funcţie de variabile x pe diverse


intervale ale grizii;
-se reprezintă grafic variaţia acestora, funcţie de o axă paralelă cu
axa barei, numită axă de referinţă.

Astfel, se remarcǎ urmǎtoarele etape:

1. Stabilirea expresiilor analitice ale eforturilor


Pentru stabilirea expresiilor analitice ale eforturilor se alege un
punct de plecare situat la unul din capetele barei şi se iau în considerare
toate forţele exterioare, care acţionează de la capătul barei până la o secţiune
curentă (de abscisă oarecare x).

Eforturile sunt următoarele:


forţa tăietoare T, egală cu suma proiecţiilor pe normala Oz,
faţă de axa barei, ale tuturor forţelor care acţionează de la capătul barei până
la secţiunea considerată;
momentul încovoietor M, egal cu suma cuplurilor şi a
momentelor forţelor care acţionează de la capătul barei până la secţiunea
considerată.
Rezultă că pentru scrierea expresiei unuia din eforturi, se alege
pentru fiecare interval al barei o secţiune oarecare şi faţă de ea, se scrie
expresia analitică corespunzătoare.

2. Convenţia de semne este cea dată în capitolul 1.

3. Reprezentarea grafică a expresiilor analitice ale eforturilor.

Pentru trasarea graficului funcţiilor eforturilor, se utilizează un


sistem de axe care are abscisa paralelă cu axa Ox a barei. Eforturile se

108
SOLICITĂRI SIMPLE ÎN REZISTENŢA MATERIALELOR

reprezintă pe ordonată. Pentru diagramele de momente se preferă orientarea


ordonatei cu sensul pozitiv în direcţia axei Oz a barei.

4.2.1.Grinda simplu rezematǎ cu încǎrcare forţe concentrate

Se dǎ bara simplu rezematǎ la capete ca în figura 4.2. Se traseazǎ


diagramele de forţe tăietoare şi de momente încovoietoare.

Rezolvare.
Reacţiunile rezultǎ din ecuaţiile momentelor faţǎ de punctele de
sprijin 1 şi 2.

1 5
V1= F =0,25F şi V2= F 1,25 F .
4 4

F 1.25F
3 4
1 2

2F
0.25F
l 2l l

1.25F

+
0.25F
T
-
-0.75F
1.25Fl²

-
My
0.25Fl²

Fig.4.2

109
4.Diagrame de eforturi la bare drepte supuse la încovoiere

Diagrama de fortţǎ tǎietoare T are variaţie constantǎ pe intervale şi


apar salturi în dreptul forţelor concentrate.
Diagrama de momente încovoietoare M este de variaţie liniarǎ
(Fig.4.2.)

4.2.2.Grindǎ simplu rezematǎ cu încǎrcare forţǎ concentratǎ şi


moment concentrat

Rezolvare
3 2
Grinda din figura 4.3 are reacţiunile V1= P = 0,6P şi V2= P =0,4P.
5 5
Forţele tǎietoare sunt constante pe interval, cu salturi în dreptul forţelor, în
1, 3 şi 2.

0.6P P 0.4P
Pl
1 2
3 4

l 2l 2l

0.6P
+
T
-0.4P
-

-0.2Pl
M
+
0.6Pl
0.8Pl

Fig.4.3

110
SOLICITĂRI SIMPLE ÎN REZISTENŢA MATERIALELOR

Momentele au variaţie linearǎ, cu salt în dreptul momentului


concentrat din secţiunea 4.

4.2.3.Grindǎ simplu rezematǎ cu consolǎ încǎrcatǎ cu forţe


distribuite uniform

Pentru grinda din figura 4.4. sǎ se traseze diagramele T şi M.

0.125pa
p
2
1 3

1.125pa
4a a

pa

+
T
-
-0.125pa

-0.5pa²

My
-

Fig.4.4

111
4.Diagrame de eforturi la bare drepte supuse la încovoiere

Rezolvare.
Reacţiunile rezultǎ din:

1
M2 = 0; -V1 4a+pa 0,5a = 0; V1= pa=0,125pa;
8
9
M1 = 0; V2 4a-pa 4,5a = 0; V2 = pa=1,125pa.
8

Forţele tǎietoare sunt:


1 1 1
T1 = - pa=-0,123pa; T2- = - pa=-0,125pa; T2+ = - pa+V2 = -
8 8 8
1
pa + 9/8pa = pa; T23 = pa –px.
8
Pentru x=0, rezultǎ T2 = pa, iar pentru x=a, rezultǎ T3 = pa –pa = 0.
Momentele încovoietoare sunt:
1
M1 = 0; M2 = - pa 4a = - 0,5pa2;
8
x2
M23=-V1 (4a+x)+V2 x - p .
2
Pentru x = 0, avem M2 = - 0,5pa2 şi pentru x = a, avem

1 9
M3 = - pa 5a + pa a - 0,5pa2 = 0.
8 8

4.2.4.Grindǎ în consolǎ încǎrcatǎ cu forţe distribuite uniform,


forţǎ concentratǎ şi moment concentrat

Se traseazǎ diagramele de forţe tăietoare şi de momente


încovoietoare la grinda în consolă din figura 4.5.

112
SOLICITĂRI SIMPLE ÎN REZISTENŢA MATERIALELOR

Rezolvare
Forţele tăietoare:

Fig. 4.5

T1 2 4 kN;
Tx 4 5x;
T3 4 A 4 5 1,4 3 kN;
T2 4
xo 0,8 m .
q 5

Momentele încovoietoare:
M1 0;
M2 4 0,6 2,4 kNm;
4 xo
Mx 2,4 4 kNm;
2

113
4.Diagrame de eforturi la bare drepte supuse la încovoiere

3 1,4 x o
M3 4 3,1 kNm;
2

M '4 3,1 3 1,2 0,5 kNm, în stânga secţiunii din 4;

M "4 0,5 2,5 2 kNm, în dreapta secţiunii din 4;


MA 2 3 0,8 0,4 kNm.

4.2.5.Grindǎ simplu rezematǎ cu consolǎ încǎrcatǎ cu forţe


distribuite uniform, forţǎ concentratǎ şi moment concentrat

Pentru grinda încǎrcatǎ cu sarcinǎ uniform distribuitǎ, forţǎ


concentratǎ şi moment concentrate (Fig.4.6), se cere trasarea diagramelor de
eforturi.

2pl pl
1 4
3 2
pl²
pl 2l l 2l

pl pl
+
T
-
x=l
-pl
2pl²

pl²
-
My
+
0.5pl²

Fig. 4.6

114
SOLICITĂRI SIMPLE ÎN REZISTENŢA MATERIALELOR

Rezolvare
Reacţiunile rezultǎ din ecuaţiile de echilibru: V1=pl şi V2=2pl.
Diagrama T variazǎ liniar, pe intervalul 1-3, deoarece existǎ forţǎ
distribuitǎ.
Forţa tǎietoare se anuleazǎ la x=l. Pe intervalele 3-2 şi 2-4 variaţia
este constantǎ, în absenţa forţelor distribuite. Diagrama M are variaţie
parabolicǎ cu valoare maximǎ în dreptul lui x=l, iar pe porţiunile 3-2 şi 2-4,
variaţia este liniarǎ.

Observaţii:
pe porţiunile în care existǎ sarcinǎ uniform distribuitǎ/
diagram T este liniarǎ/ diagram M este parabolocǎ;
pe porţiunile în care sarcina distribuitǎ este nulǎ/ diagram T
este constantǎ/ diagram M este liniarǎ.

4.2.6.Grindǎ simplu rezematǎ încǎrcatǎ cu forţe distribuite


uniform, forţǎ concentratǎ şi moment concentrat

Pentru grinda încǎrcatǎ cu sarcinǎ uniform distribuitǎ, forţǎ


concentratǎ şi moment concentrate (Fig.4.7), se cere trasarea diagramelor de
eforturi T şi M.

Rezolvare
Reacţiunile

2
V1= pl 0,67 pl şi
3
1
V2= pl 0,33pl
3
dau diagramele T şi M., conform figurii 4.7.

115
4.Diagrame de eforturi la bare drepte supuse la încovoiere

pl² p 0.33pl
4
1 2
3
pl
0.67pl
l l l

0.67pl
+
T
- -0.33pl
-0.33pl
x=0.67l
-1.33pl

0.17pl²
My
+
0.442pl² 0.33pl²
1.17pl²

Fig.4.7

4.2.7.Grindǎ în consolǎ încǎrcatǎ cu forţe distribuite uniform

Consola încǎrcatǎcu forţe distribuite uniform este reprezentatǎ în


figura 4.8.

116
SOLICITĂRI SIMPLE ÎN REZISTENŢA MATERIALELOR

V1=pl
p
2
H1=0 1

M1=0.5pl² l

pl

+
T

-0.5pl²

My
-

Fig.4.8

Rezolvare
1
Reacţiunile H1=0, V1=pl şi M1= pl 2' 0,5pl 2 . Diagrama T este
2
liniarǎ şi diagram M este un arc de parabolǎ cu vârful în punctul
corespunzǎtor secţiunii libere 2.

117
4.Diagrame de eforturi la bare drepte supuse la încovoiere

4.3. Probleme propuse

Sǎ se traseze diagramele de eforturi T şi M pentru barele urmǎtoare.

Aplicaţia 1

p
2 1
2pl
l

2pl
pl
+
T

My
+

1.5pl²

Fig.4.9

R: T1st=pl, T2=2pl
M2=0, M1st=1,5pl2.

118
SOLICITĂRI SIMPLE ÎN REZISTENŢA MATERIALELOR

Aplicaţia 2

P 2P
3
1 2
4

1.25P 1.75P
l 2l l

1.25P

+ 0.25P
T
-
-1.75P

My

1.25Pl +

1.75Pl

Fig.4.10

5 7
R:T1= P 1,25P , T2= P 1,75 P
4 4
5 7
M3= Pl 1,25 Pl , M4= Pl 1,75 Pl .
4 4

119
4.Diagrame de eforturi la bare drepte supuse la încovoiere

Aplicaţia 3

2P Pl
0.6P 1
1.4P
2
3 4

3l 2l l

0.6P
+
T
1.4P
-

-Pl

My
-
+

1.8Pl

Fig.4.11

3 2
R:T1= P 0,6P , T2st= P 1,4P ,
5 5

9
M3= Pl 1,8Pl ,M2=-Pl, M4=-Pl.
5

120
SOLICITĂRI SIMPLE ÎN REZISTENŢA MATERIALELOR

Aplicaţia 4

pl p
1.25pl
1 2
3 4

1.75pl
l l 2l

1.25pl
+ 0.25pl
T
-
x=0.25l

-1.75pl
My

1.25pl² +
1.5pl²
1.531pl²

Fig.4.12

5 5 1
R:T1= pl 1,25pl , T3st= pl 1,25pl ,T3dr= pl ,
4 4 4
7
T2= pl 1,75 pl
4
5 3 49 2
M3= pl 2 1,25pl 2 , M4= pl 2 1,5pl 2 , Mmax= pl 1,531pl 2 .
4 2 32

121
4.Diagrame de eforturi la bare drepte supuse la încovoiere

Aplicaţia 5

pl² p
0.17pl 1
3 2 4

0.83pl
l 2l l

pl

0.17pl
+
T

-0.83pl²

-0.5pl²
-
My
+
0.17pl²

Fig.4.13

1 1
R:T1= pl 0,17 pl , T2st= pl 0,17 pl , T2dr=pl,
6 6

1 5 2
M3st= pl 2 0,17 pl , M3dr== pl 0,83pl 2 ,
6 6

1 2
M2= pl 0,5pl 2 .
2

122
SOLICITĂRI SIMPLE ÎN REZISTENŢA MATERIALELOR

Aplicaţia 6

p
0.25pl pl
1 4
3 2
pl²
1.75pl
l l l

pl

+
0.25pl
T
x=0.25l -
-0.75pl
-0.75pl² -pl²
-0.71pl²

-
My
+
0.25pl²

Fig.4.14

R:T1=0,25pl, T2st=-0,75pl, T2dr=pl,


M3st=0,25pl2, M3dr=-0,75pl2, M2=-pl2, Mmin=-0,71pl2.

123

S-ar putea să vă placă și