Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEADEȘTIINȚEAGRONOMICE

ȘIMEDICINĂVETERINARĂDINBUCUREȘTI
FacultateadeMedicinăVeterinară
Programdestudiu:MedicinăVeterinară –IF

CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALA-VETERINARA DIN LUXEMBURG


STUDENT: BESLEAGA SONIA-LUCRETIA
GRUPA:3607
CUPRINS
SCOPUL CODULUI DE DEOTOLOGIE MEDICALĂ VETERINARĂ................................10
DEFINIȚII..................................................................................................................................11
VALORI FUNDAMENTALE ȘI PRINCIPII GENERALE......................................................14
OBLIGAȚIILE FAȚĂ DE CLIENȚI.........................................................................................17
NORME CARE REGLEMENTEAZĂ EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC
VETERINAR..............................................................................................................................20
OBLIGAȚIILE FAȚĂ DE AUTORITATEA COMPETENTĂ................................................25
MEDICII VETERINARI ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ...............................................................28
MEDICII VETERINARI ȘI MEDIUL.......................................................................................29
SCOPUL CODULUI DE DEOTOLOGIE MEDICALĂ
VETERINARĂ

Codul de etică este stabilit de Colegiul Veterinar și are la bază codul Federației
Veterinare Europeană(FVE). Acesta este documentul de referință care definește etica
aplicabilă profesiei de medic veterinar și principiile care guvernează conduita profesională.
Codul de etică urmărește:
- îndrumarea medicilor veterinari în exercitarea funcției lor la nivel tehnic, științific și
legal;
- asigurarea faptului că medicii veterinari oferă servicii de înaltă calitate, în special sănătatea
și bunăstarea animalelor, pe de o parte, dar și în interesul general al sănătății publice, pe de
altă parte;
- să insufle clienților încredere în calitatea profesională a serviciilor furnizate.
Codul deontologic păstrează îndatoririle profesionale ale medicilori veterinari pe
parcursul a șase capitole:
- Valori fundamentale și principii generale;
- Obligațiile față de clienți;
- Norme care reglementează exercitarea profesiei de medic veterinar;
- Obligațiile față de autoritatea competentă;
- Medicii veterinari și sănătate publică;
- Medicii veterinari și mediul.
Codul deontologic se aplică oricărui medic veterinar autorizat să practice în Luxemburg,
aceștia fiind reprezentați de:
- medici veterinari de liberă practică;
- medici veterinari salariați, fie funcționari publici sau angajați.
Se aplică și:
- furnizorilor de servicii transfrontaliere;
- stagiari;
- persoane asociate cu profesia de medic veterinar;
- medicilor veterinari care nu mai practică medicina veterinară atunci când faptele invocate
împotriva lor au fost realizate în momentul exercitării profesiunii de medic veterinar.
DEFINIȚII

Pentru aplicarea în egală masură a codului de deontologie veterinara, de către toți cei
implicați în exercitarea profesiunii de medic veterinar, s-au stabilit urmatoarele definițtii:
"Act veterinar": orice intervenție materială și intelectuală care urmărește diagnosticarea,
tratarea sau preveniția afecțiunilor psihice sau fizice, leziunilor, durerilor unui animal sau
pentru a determina starea de sănătate și bunăstare a unui animal sau a unui grup de animale și
în special starea sa fiziologică, care include prescrierea medicamentelor veterinare; toate
intervențiile care provoacă sau pot provoca durere; orice procedură invazivă; toate
intervențiile veterinare a căror activitate este legată de lanțul alimentar și care afectează
sănătatea publică; certificarea sanitar-veterinară.
"Autoritate competentă": orice organism sau institutie care are, la Luxemburg sau într-un
stat membru, un rol de control sau de reglementare a activităților de serviciu, în special
autoritățile administrative, ordinele profesionale și asociații sau organizații profesionale care,
ca parte a autonomiei lor legale, reglementează colectiv accesul la activități de serviciu sau
exercitarea acestora.
În Luxemburg, în conformitate cu decizia Ministerelor Economiei și Sănătății din 4 ianuarie
2012, Colegiul veterinar este autoritatea competentă, în special în ceea ce privește Codul
deontologic.
"Bunăstarea animalelor": starea de confort, de echilibrul fiziologic și psihologic al unui
animal.
"Caz recomandat": un animal sau un grup de animale redirecționate de un medic veterinar
unui coleg pe care îl consideră mai competent.
„Centrul de sesizare”: unitatea definită printr-o reglementare Grand-Ducal, în lipsa
acestuia de către Colegiul medicilor veterinari, în cazul în care sunt tratate numai cazurile
sesizate.
„Client”: persoană, companie sau altă entitate (cum ar fi un guvern) care dobândește
bunuri sau servicii furnizate de un medic veterinar, personalul său sau echipa sa veterinară. El
poate
să fie proprietarul, responsabilul sau deținătorul animalului.
„Clinică veterinară”: unitate care îndeplinește criteriile și standardele stabilite printr-o
reglementare Grand-Ducal și este autorizată de către ministrul Sănătății, la avizul Colegiului
Veterinar în
termenul unui audit al facilităților, infrastructurii, aprovizionării medicale veterinare etc.
„Confidențialitatea / secretul profesional”: protecția informațiilor obținute în timpul
furnizării unor servicii profesionale și asigurarea faptului că informațiile nu sunt dezvăluite.
"Deontologie": set de reguli, principii și utilizări pe care trebuie să le respecte toți medicii
veterinari
în exercitarea activității sau în afara acesteia pentru a satisface cerințele onoarei, probității,
de delicatețe și competență a profesiei de medic veterinar. Colegiul Veterinar este
împuternicit prin lege pentru a pune în aplicare etica sub pedeapsa unei eventuale urmăriri
penale.
"Demnitatea animalului": valoarea corespunzătoare animalului, care trebuie respectată de
persoanele care îl îngrijesc.
„Stat membru”: un stat membru al Uniunii Europene.
„Stat membru de origine”: statul membru în care medicul veterinar a dobândit dreptul de
a-și exercita titlul profesional.
„Stat membru gazdă”: orice stat membru în afară de statul membru de origine unde
medicul veterinar exercită activități transfrontaliere și unde este autorizat să își exercite titlul
profesional.
„Etică”: comportamentul moral al medicului veterinar în serviciul clientului său și al
animalului.
"Medicină veterinară": o profesie reglementată în care persoanele fizice sunt înregistrate in
registrul ordinal cu dreptul de a exercita profesiunea de medic veterinar.
"Furnizor de servicii transfrontaliere": un medic veterinar stabilit legal într-un alt stat
membru și autorizat să practice medicina veterinară în Luxemburg, în virtutea reglementării
grandducale din 14 ianuarie 2013 de stabilire a termenilor și condițiilor pentru prestarea
serviciilor de către medici, dentișt și veterinari.
„Profesie reglementată”: o activitate sau un set de activități profesionale, în virtutea legilor,
regulamentelor sau dispozițiilor administrative, deținerea calificărilor de profesionist;
utilizarea unui titlu profesional limitat de dispozițiile legislative, reglementare sau
administrative pentru deținătorii unei calificări profesionale date .
„Serviciu”: orice activitate economică care desfășoară activități independente, desfășurată în
mod normal pentru remunerare de prevederile naționale sau comunitare în vigoare.
"Societate de exercițiu": orice persoană juridică sub forma unei societăți înființate în
conformitate cu dreptul luxemburghez sau European înregistrat de Colegiul Veterinar sau
înregistrat în registrul profesional al statului de origine și a cărui administrare sau
administrare este rezervată unui medic veterinar autorizat să practice în Luxemburg.
„Stagiar”: un student în medicină veterinară sau o persoană care deține o diplomă care
certifică finalizarea studiilor în medicină veterinară fără a avea licență pentru exercitarea
medicinei veterinare în Luxemburg, efectuând un stagiu sub responsabilitatea unui medic
veterinar autorizat în acest scop.
VALORI FUNDAMENTALE ȘI PRINCIPII GENERALE

DEMNITATEA SI BUNASTAREA ANIMALELOR


Medicii veterinari trebuie să acționeze cu respect pentru demnitatea animalelor.
Medicii veterinari trebuie să fie la curent cu legislația privind sănătatea și bunăstarea
animalelor. Ei ar trebui să fie conștienți de statutul etic special al animalelor, ca ființe
simțitoare fiind responsabili de asigurarea sănătății și bunăstării animalelor aflate sub
îngrijirea lor. Medicii veterinari aduc îngrijire conștiincioasă animalelor încredințate acestora,
în conformitate cu datele actuale ale medicinii veterinare. Ei implementează tehnicile și
mijloace de diagnostic adecvate și cel mai puțin stresante pentru a stabili planul de tratament
corespunzător animalului.
În prezența unui animal în pericol sau în situații de urgență vitală, este necesar ca
medicii veterinari să ofere asistența necesară în funcție de mijloacele de care dispun, pentru a
atenua suferința
a animalului.
În absența unei soluții medicale care poate evita suferința, medicii veterinari pot
recurge la
eutanasie dacă toate tratamentele posibile au fost luate în considerare sau excluse bazat pe
date și cunoștințe temeinice de medicină veterinară dacă clientul sau persoana responsabilă
pentru animal
și-a dat consimțământul.
Când medicii veterinari sunt conștienți de abuzul produs asupra unui animal, astfel
încât se constituie o încălcare a legislației privind bunăstarea animalelor, trebuie să o
raporteze imediat clientului sau responsabilului animalulului și încearcă să remedieze situatia,
făcând trimitere la autoritatea competentă, dacă este necesar.

COLEGIALITATEA
Medicii veterinari ar trebui să se ajute reciproc, prin sfaturi reciproce și în special prin
împărtășirea cunoștințelor, experiențelor și bunelor practici în spirit de considerație și respect
reciproc. Este interzisă calomnia unui coleg. Pe de altă parte, este bine să se ia apărarea unui
coleg sau a unui coleg atacat pe nedrept. Raportarea cu bună credință în interesul sănătății
publice sau al integrității profesionale către autoritățile competente a unei încălcari constatate
față de acest Cod sau față de regulile profesionale nu este contrar colegialității.
În caz de absență sau de boală, medicii veterinari trebuie să poată conta pe
colegialitatea colegilor săi. Deturnarea, precum și încercarea de deturnare a clienților sunt
interzise.
Când un medic veterinar părasește o structură în care a practicat medicină veterinară,
este de bună credință să nu își stabilească o nouă structură în vecinătatea celei vechi fără
acordul foștilor colegi.
Atunci când sunt instalați pentru prima dată într-un, medicilor veterinari li se
recomandă să vină la cabinetul colegilor din apropierea locului lor de activitate și a colegilor
care dețin o funcție oficială pentru a se prezenta. Colegii deja instalați vor răspunde favorabil
acestei abordări.
O dispută între medicii veterinari nu trebuie să dea naștere la controverse publice.
Orice litigiuetic între medicii veterinari trebuie, înaintea oricărei proceduri legale, să fie supus
concilierii președintelui Colegiului Veterinar sau a delegatului său. În cazul în care
concilierea nu reușește, președintele Colegiului veterinar sau delegatul acestuia pot ghida
părțile în fața medierii profesionale.

ONESTITATEA ȘI INTEGRITATEA
Medicii veterinari trebuie să acționeze cu onestitate și integritate în exercitarea
profesiei lor. Medicii veterinari nu își pot exercita profesia si afacerea numai interesul propriu
sau în detrimentul clienților lor sau al animalelor pe care le tratează. Medicii veterinari nu
trebuie să se implice în nicio activitate sau să se comporte într-un mod care ar putea discredita
sau submina încrederea publicului în profesia de medic veterinar. Medicilor veterinari li se
interzice exploatarea credibilității publice sau atribuirea de competențecă pe care nu le dețin.

INDEPENDENȚA ȘI IMPARȚIALITATEA
Independența profesională a medicilor veterinari trebuie să fie garantată în orice
moment, indiferent de modul de exercitare al profesiei. Medicii veterinari trebuie să exercite
o judecată independentă și impersonală, ținând cont de toate circumstanțele relevante și prin
detașarea de interese personale sau influențe exterioare.
Medicii veterinari care, pe de o parte, își exercită profesia în mod liberal și, pe de altă parte,
au o activitate part-time în cadrul unei organizații sau instituții trebuie să separe, legal și
moral, aceste două activități. Nu își pot folosi activitatea într-o instituție pentru a crește
numărul clienților sau să interfereze cu tratamentele animalelor pe care le examinează.

CONFIDENȚIALITATEA SI SECRETUL PROFESIONAL


Medicii veterinari trebuie să protejeze confidențialitatea informațiilor pe care le
cunosc
în exercitarea activităților lor. Veterinarilor li se interzice adresarea directă a documentelor
clientului către un terț care le solicită, cu excepția cazului în care acest terț acționează cu
acordul expres al clientului. Medicii veterinari trebuie să se asigure că persoanele care îi
asistă în practica lor suntinformați și respectă obligațiile de confidențialitate.
Confidențialitatea și secretul profesional pot fi revocate în anumite circumstanțe, în special
atunci când divulgarea face referire la probleme de sănătate publică sau de sănătate și
bunăstare animală sau atunci când divulgarea este necesară prin lege.
OBLIGAȚIILE FAȚĂ DE CLIENȚI

LIBERA ALEGERE
Medicii veterinari trebuie să respecte dreptul fiecăruia de a-și alege liber medicul
veterinar. Medicii veterinari răspund la solicitările clienților lor în măsura în care executarea
acestora nu intră în conflict cu principiile acestui cod de etică sau cu legislația actuală.

COMUNICĂRILE SI INFORMAREA CLIENTELEI


Medicii veterinari sunt responsabili de comunicările lor. Comunicările venite de la
medicii veterinari cu privire la serviciile lor trebuie să fie clare, precise, obiective și nu
înșelătoare. Toate comunicările și informațiile obiective destinate publicului sunt autorizate,
indiferent de suport, cu condiția să fie oneste, transparente și corecte. Ei trebuie să respecte
legile și reglementările aplicabile profesiei, în special prezentului cod.
Comunicarea nu poate avea efectul de a încuraja utilizarea unui medicament de uz
veterinar eliberat prin prescripție medicală. Comunicarea și trimiterea de prețuri sau
informații promoționale referitoare la medicament de uz veterinar sau furnizarea de servicii
veterinare sunt interzise.
Medicii veterinari trebuie să informeze clienți lor despre măsurile care reduc la
minimum riscul agenților zoonotici, agenților patogeni din alimente, reziduuri, contaminanți
(agenți biologici și substanțe chimice) și rezistența antimicrobiană.
Medicii veterinari care mențin un site web profesional notifică existența acestuia
Colegiului veterinar, care poate verifica respectarea normelor etice.

PUBLICAȚIILE
Medicii veterinari sunt responsabili pentru conținutul publicațiilor făcute în numele
lor. Când un medic veterinar își folosește observațiile profesionale în scopuri de publicare
științifică, trebuie să se asigure că drepturile persoanelor vizate de confidențialitate sa fie
respectate și secretul profesional să fie păstrat.

CONTINUITATEA ÎNGRIJIRII
Indiferent de circumstanțe, continuitatea îngrijirii animalelor bolnave, în conformitate
cu cunoștințele de medicină veterinară și de etică, trebuie asigurate. Atunci când medicul
veterinar nu mai poate oferi îngrijiri adecvat unui animal bolnav, facilitează îngrijirea de către
un coleg cu abilități și mijloace de tratament mai potrivite pentru starea animalului.
Un medic veterinar poate refuza tratamentul, fie din motive profesionale, fie
personale, sau deoarece taxele nu au fost achitate. El trebuie apoi să anunțe clientul și să
redirecționeze pacientul catre un alt medic. În orice caz, el rămâne responsabil pentru
asigurarea continuității îngrijirii vitale a animalului până când acesta este îngrijit eficient de
către noul medic veterinar.

CONSIMȚĂMÂNTUL
Medicii veterinari diagnostică și explică în termeni ușor de înțeles și relevanți pentru a
permite acordul clientului informat. În special, furnizează informații cu privire la costurile,
beneficiile și riscurile previzibile ale intervenții supra animalelor.

LIBERTATEA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTELOR


Medicii veterinari își exercită libertatea de a prescrie medicamente relevante
asigurând în special că:
- prescripția lor este potrivită pentru cazul analizat;
- prescripția lor este formulată în mod clar și precis;
- prescripția lor se limitează la ceea ce este necesar pentru calitatea, siguranța și eficacitatea
îngrijirii;
- administrarea și manipularea medicamentelor prescrise este corectă, oferind clienților
sfaturi privind utilizarea corespunzătoare,
- protecția sănătății publice și a consumatorilor este garantată.
Medicii veterinari nu trebuie, prin niciun proces sau mijloc, să-și încurajeze clienții să
facă abuz de medicamente. Medicii veterinari iau în considerare consecințele rețetelor lor
asupra sănătății publice, mai ales în ceea ce privește rezistența antimicrobiană.

REGISTRUL MEDICAL
Medicii veterinari stabilesc și mențin un registru medical care permite urmarirea stării
de sănătatea a animalului bolnav, precum și continuitatea îngrijirii. Acest fișier constituie
documentația actelor medicale, inclusiv a diferitele date medicale: anamneza, rezultatele
examinărilor clinice, analize, rapoarte ale investigațiilor diagnostice, rapoarte de la medicii
veterinari consultați, rețete și proceduri terapeutice efectuate la animale. Medicii veterinari
sunt obligați să țină evidența timp de cel puțin 5 ani data ultimei contacte cu animalul în
cauză.
Clientul are dreptul de a consulta registrul, personal sau prin intermediul unui medic
veterinar. El are dreptul de a obține o copie a fișierului sau a unei părți din acesta, pe
cheltuiala sa, pe semnătură și după plata taxelor. Cu excepția cazului derogării legale,
registrul medical nu poate fi comunicat terților decât cu acordul clientului.

ONORARIUL
Medicii veterinari își stabilesc taxele cu tact și moderație. Valoarea taxelor este
determinată în funcție de importanța serviciilor prestate, numărul de servicii și natura lor de zi
sau de noapte, precum și de timpul petrecut pentru intervenție. La cererea clientului, ei vor
întocmi o estimare datată cu privire la costurile pe care acesta din urmă trebuie să le
anticipeze.
Medicii veterinari nu au niciodată dreptul de a refuza explicații referitoare la taxe sau
costul tratamentului. Nu pot refuza emiterea unei chitanțe pentru sumele încasate. Medicii
veterinari sunt autorizați să reducă taxele cu cel mult 25% pentru servicii pentru asociații de
protecție a animalelor aprobate.
Pe baza informațiilor anterioare intervenției, se poate solicita o compensație adecvată
pentru o vizită la domiciliu care a devenit inutilă sau pentru o întâlnire ratată, dacă nu au fost
anulate cu cel puțin 24 de ore înainte de programarea programată.

RASPUNDERE ȘI ASIGURARE
Medicii veterinari trebuie să se asigure că clienții lor sunt compensați corespunzător în
cazul în care apar consecințe dăunătoare în timpul prestării serviciilor lor. În acest scop,
medicii veterinari trebuie să încheie o asigurare de răspundere profesională adaptată la
activitatea lor.
NORME CARE REGLEMENTEAZĂ EXERCITAREA PROFESIEI
DE MEDIC VETERINAR

SEDIU PROFESIONAL
Orice medic veterinar autorizat să practice în Luxemburg trebuie să aibă un sediu
profesional, adică un loc fix de instalare în Luxemburg din care își poate exercita profesia.
Exercitarea medicinei veterinare fără o locație fixă este interzisă.
Locul fix de instalare poate fi fie un cabinet veterinar, o clinică veterinară, un centru,
casa particulară a medicului veterinar sau oricare loc cu adresă luxemburgheză și cu un
telefon luxemburghez de la care medicul veterinar își poate exercita profesia.
Practica veterinară este alcătuită dintr-un set de spații care cuprinde cel puțin o sală de
așteptare și o cameră independentă pentru proceduri veterinare. Medicii veterinari trebuie să
aibă instalațiile, materialele și echipamentele adecvate pentru nevoile exercitării profesiei lor.
Confortul, bunăstarea și igiena animalelor trebuie să fie asigurate. Practica în mai multe
practici este autorizată, cu condiția să se garanteze continuitatea asistenței medicale.
Gestionarea unei practici veterinare trebuie să respecte dispozițiile legale. Normele
care reglementează clinicile veterinare sunt definite prin regulamentul granducal. În afara
birourilor, clinicilor și centrelor menționate, îngrijirea unui animal nu poate avea loc la
domiciliul clientului sau la persoana responsabilă pentru animalul (animalele) sau pe locurile
de reproducție sau orice alt loc dedicat cazării animalelor ca parte a unei activități legate de
animale, cu excepția cazurilor de urgență. Orice altă formă de îngrijire pentru un animal
trebuie, dacă este cazul, să fie supusă autorizării prealabile de la Colegiul Veterinar.
Exercitarea unei activități veterinare în cadrul unui târg este interzisă.Consultările
electronice sunt interzise.
Numele domiciliului profesional trebuie să fie clar și să nu inducă în eroare. Toate
celelalte nume decât numele medicilor veterinari care practică acolo este supus aprobării
prealabile de la Colegiul Veterinar.

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ


În exercitarea funcției lor, medicii veterinari trebuie să acționeze cu bună conștiință și
bazându-se pe cunoștințele lor profesionale. Pentru a asigura servicii de calitate, medicii
veterinari trebuie să mențină și să îmbunătățească cunoștințele și abilitățile lor în funcție de
evoluția științei veterinare. Prin urmare, toți medicii veterinari trebuie să urmeze în mod
regulat o instruire continuă conform criteriilor stabilite de Colegiul Veterinar care își rezervă
dreptul de a sancționa medicii veterinari care nu îndeplinesc aceste criterii.

SERVICIUL DE GARDĂ
Un serviciu de gardă funcționează în interesul continuității îngrijirii animalelor și
pentru a răspunde solicitărilor de ajutor. Serviciul de gardă este organizat în conformitate cu
reglementările în vigoare. Veterinarii care oferă servicii de gardă se abțin de la continuarea
îngrijirii unui animal bolnav de care au avut grijă în timpul schimbului și pentru care nu erau
medicul veterinar curant. Pe de altă parte, orice medic chirurg veterinar care lucrează la un
animal în timpul serviciului de gardă are obligația să transmită medicului curant toate
informațiile referitoare la intervenția sa efectuată în timpul îngrijirii sale.

FORMELE DE EXERCITARE A PROFESIUNII DE MEDIC VETERINAR


Medicii veterinari practicieni pot practica individual sau în cadrul unei asociații de
medici veterinari, fie ca colaborator sau angajat al unui medic veterinar sau al unei societăți.
Indiferent de forma de exercițiu pe care o aleg, medicii veterinari rămân responsabili
personal de deciziile și actele referitoare la practica lor. Oricare ar fi forma de exercițiu
aleasă, trebuie să fie garantată libertatea de prescripție oricărui medic veterinar. Medicii
veterinari trebuie să respecte legile oricărui stat în care sunt autorizați să exercite activitate
veterinară.
Veterinarii trebuie să se asigure că echipele lor respectă Codul de etică. Medicii
veterinari trebuie să comunice cu colegii și cu personalul lor și să împărtășeasca toate
informațiile relevante pentru a asigura coordonarea îngrijirii. Medicii veterinari trebuie să se
asigure că orice membru al echipei lor, căruia îi este încredințată o sarcină, să aibă
cunoștințele și abilitățile necesare pentru ca aceștia să poată îndeplini această sarcină într-o
maniera reală și eficientă, menținând totodată responsabilitatea generală.
Când medicii veterinari fac practică în Luxemburg sub forma unei asociații de medici
veterinari sau societate, este în interesul lor să încheie un contract care să le reglementeze
colaborarea și prevederile în cazul dizolvării asociației sau a societății. Acest contract este
reglementat de dreptul obișnuit.

MEDICUL VETERINAR SUPERVIZOR


Orice medic veterinar care angajează un stagiar este supus următoarelor obligații:
a) să încheie un contract de internship
b) să se comporte în mod corespunzător prin insuflarea stagiarului său a valorilor Codului
deontologic
c) demonstrează disponibilitatea asigurând supravegherea și urmărirea stagiarului
d) interzice stagiarului să efectueze acte de medicină veterinară, cu excepția cazului în care
aceste acte sunt îndeplinite în conformitate cu responsabilitatea și sub supravegherea
conducătorului de instruire
e) să se asigure că el și stagiarul său au încheiat o asigurare corespunzătoare.

MEDICUL VETERINAR ÎNLOCUITOR


Medicul veterinar autorizat să practice în Luxemburg poate fi înlocuit de un alt medic
medic veterinar autorizat să practice în Luxemburg. Înlocuirea se va exercita sub propria sa
responsabilitate. În cazul în care condițiile de înlocuire nu sunt prevăzute de un alt contract
preexistent, se recomandă cei doi chirurgi veterinari să semneze un contract care
reglementează condițiile de înlocuire. Odată ce înlocuirea este finalizată, medicul veterinar
înlocuitor trebuie să înceteze toate activitățile conexe și să trimită medicului veterinar pe care
l-a înlocuit toate informațiile necesare continuității îngrijirii pacienților
Un medic veterinar nu poate fi înlocuit în timpul suspendării dreptului de a practica
pronunțată prin decizie disciplinară sau judiciară și hotărâre judecătorească definitivă.

CAZURILE DE CONSULTANȚĂ
Medicii veterinari pot, în interesul unui management mai specific, să trimită un caz la
un specialist cu acordul clientului. Medicul de referință poate transmite dosarul, în scopul și
consultării. Medicul consultat poate trata animalului menționat numai dacă tratamentul este în
competența pentru care a fost solicitat.
Medicii consultanți sunt obligați, după tratamentul lor, să se adreseze medicului de
referință fața de animalul pe care li s-a cerut să-l examineze.

SUSPENDAREA DREPTULUI DE PRACTICĂ


În cazul unei sancțiuni disciplinare, inclusiv suspendarea dreptului de a practica,
medicul veterinar ia toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea îngrijirii clienților
săi și comunică Colegiului Veterinar.
În perioada suspendării, medicul veterinar suspendat nu poate obține venituri direct
sau indirect din orice activitate veterinară.
EXERCITAREA ILEGALĂ A PROFESIEI
Orice act veterinar efectuat la Luxemburg de o persoană care nu are autorizația de a
practica medicina veterinară la Luxemburg trebuie să fie calificată ca practică ilegală.
Medicii veterinari autorizați să facă practică în Luxemburg nu pot permite sau
încuraja practicarea medicinei veterinare sub orice formă de persoane neautorizate în acest
scop.

ACTIVITĂȚTI INCOMPATIBILE
Medicii veterinari pot exercita în mod cumulativ activitățile permise de legislațtia in
vigoare, cu condiția să aibă calificările și autorizațiile necesare. În acest caz, ei trebuie să
evite orice confuzie activități. Veterinarilor nu li se permite să exercite medicina veterinară și
orice altă profesie care ar intra în conflict cu regulile Codului deontologic.

RAPOARTE ȘI CERTIFICATE
Medicii veterinari trebuie să garanteze sinceritatea certificărilor veterinare sau
rapoartelor pe care le eliberează, astfel, sa ateste numai ceea ce au văzut, citit, auzit sau
observat de fapt.Aceste certificări trebuie să fie scrise într-un mod corect și lizibil, să fie
datate, să permită identificarea și să includă semnătura medicului veterinar.

MEDICINA DE EXPERTIZĂ
Medicii veterinari însărcinați cu îndeplinirea unei misiuni de expert rămân supuși
dispozițiilor dinacest Cod. Nimeni nu poate fi atât un medic veterinar expert, cât și un medic
veterinar care tratează același animal.
Medicii veterinari nu trebuie să accepte o misiune de expertiză în interesele proprii,
cele ale unuia dintre clienții lor, una dintre rude sau ale unei structură de care sunt legați prin
contract.
Medicii veterinari acceptă numai misiuni pentru care sunt instruiți și pentru care au
cunoștințele necesare. În timpul unei misiuni, se recuzează imediat dacă simt că întrebările ce
li se pun sunt străine de cunoștințele lor, posibilitățile lor sau dacă îi vor expune să contravină
prevederilor prezentului cod.
Înainte de a efectua orice expertiză, medicii veterinari experți trebuie să-i informeze
cu privire la acestă misiune pe deținătorii de animale și anunță cadrul legal în care se solicită
avizul acestora.
Medicii veterinari experți nu pot răspunde decât la întrebări legate de misiunea ce le-a
fost încredințată și pe care au acceptat-o.
Toate informațiile primite pe parcurs rămân supuse principiului confidențialității și
secretulu iprofesional.
Medicii veterinari experți se vor abține, în timpul misiunii lor, de la orice operațiune
care ar putea conduce, direct sau indirect, să primească de la terțe părți interesate comisioane,
reduceri sau beneficii de orice fel.
Medicii veterinari experți își îndeplinesc misiunea personal, obiectiv și imparțial; ei
își depun concluziile într-un timp rezonabil proporțional cu complexitatea misiunii lor.
OBLIGAȚIILE FAȚĂ DE AUTORITATEA COMPETENTĂ

CONTROLUL CONFORMITĂȚII UNUI CONTRACT DE CĂTRE COLEGIUL


VETERINAR
Orice contract sau parte din contract care are un efect direct sau indirect asupra
exercitării profesiei de medic veterinar poate fi consultat în orice moment de Colegiul
Veterinar pentru a verifica dacă acesta nu conține prevederi incompatibile cu acest cod
deontologic.
Când Colegiul Veterinar consideră că un contract nu respectă sau nu mai respectă
anumite prevederi cu privire la acest cod de etică, informează medicii veterinari în cauză, în
timp ce îi invită sa ia toate măsurile necesare pentru a remedia situația.

OBLIGATIVITATEA INFORMĂRII COLEGIULUI VETERINAR


În scopul unei bune colaborări între medicii veterinari și Colegiul veterinar, orice
medic
veterinar este obligat să trimită la Colegiul Veterinar, înainte de începerea activității sale
profesionale, prin poștă sau e-mail orice informație referitoare la situația sa profesională, în
special:
- adresa sediului profesional;
- numărul de telefon și adresa de e-mail a sediului profesional.
În relațiile sale cu Colegiul Veterinar, medicul veterinar asigură urmărirea tuturor
cererilor care sunt solicitate. El răspunde cu sinceritate și loialitate cât mai curând posibil, sau
în termenele impuse. Dacă nu poate participa, informează Colegiul Veterinar, care poate, în
funcție de circumstanțe, acorda un nou timp de răspuns.
Orice medic veterinar care este supus obligației de a-și exercita îndatorirea este
obligat să înregistreze de îndată instalarea acestuia, prin intermediul documentului furnizat în
acest scop, pe care îl returnează Colegiului Veterinar prin poștală sau e-mail.
Fiecare medic veterinar are obligația de a informa, prin poștă sau prin e-mail și folosind, dacă
este necesar, formularele preexistente, colegiul veterinar cu privire la orice schimbare a
situației sale profesionale, în special:
- schimbarea adresei sale profesionale și / sau private;
- încetarea exercitării profesiei de medic veterinar, temporară sau permanentă, cu
indicarea motivului,
- dorința sa de a relua serviciul;
- schimbarea misiunii sale,
- dobândirea titlului de doctor.
Toate aceste informații trebuie să ajungă la Colegiul Veterinar în cel mult o lună după
evenimentul în cauză.
Medicii veterinari informează Colegiul Veterinar despre existența site-ului web în
termen de o lună de la înființarea sa.
În cazul în care sunt chestionați sau trebuie să depună mărturie în materie disciplinară,
medicii veterinari trebuie să dezvăluie fapte care au ajuns la cunoștința lor și care ar fi de
ajutor. Secretul profesional nu este executoriu împotriva Colegiului Veterinar.
Orice declarație voluntară inexactă sau incompletă făcută de către un medic către
Colegiul Veterinar sau de către un terț la cererea acestuia din urmă, poate da naștere unei
proceduri disciplinare.
Colegiul Veterinar este împuternicit prin lege să aplice legislațtia în vigoare cu privire
la începerea urmăririi penale.

COTIZAȚTIA ANUALĂ
Medicii veterinari stabiliți la Luxemburg cu licența de a practica sunt obligați să
plătească o taxă anuală colegiului veterinar pentru acoperirea costurilor necesare funcționării
sale.Această contribuție, a cărei sumă este fixată anual de ședința Colegiului Veterinar în
adunare generală, este plătibilă în termen de o lună de la primirea scrisorii de evaluare. Orice
memento care trebuie trimis în caz de neplată în termenele solicitate generează o majorare cu
cel puțin 10% din valoarea contribuției în funcție de activitatea administrativă suplimentară.
În absența plății abonamentului anual, Colegiul Veterinar ia măsurile necesare; acesta
poate, în special, sesiza Consiliul de disciplină care va pronunța sancțiunile disciplinare
corespunzătoare.
Orice medic veterinar care renunță definitiv la exercitarea profesiei sale este scutit de
la
obligația de a plăti abonamentul anual începând cu 1 ianuarie a anului următor renunțării sale
finale.

CONSULTAREA COLEGIULUI MEDICILOR


Deoarece Colegiul Veterinar este autoritatea competentă în probleme de etică, fiecare
medic veterinar poate solicita, în orice moment, avizul Colegiului Veterinar cu privire la
conformitatea unui text, a unui act, a unui contract sau in orice situație. Alături de diferitele
asociații veterinare, Colegiul Veterinar este Autoritatea care poate consilia și îndrumă fiecare
medic veterinar pe parcursul carierei sale profesionale.
Colegiul Veterinar este garantul calității serviciului oferit publicului de către medicii
veterinari în exercițiu.

AUTORITĂȚI COMPETENTE, ALTELE DECÂT COLEGIUL MEDICILOR


Atunci când îndeplinesc sarcini la cererea sau în numele unei autorități competente,
medicii veterinari ar trebui să evite orice potențial de conflict de interese și să se abțină de la
a-și folosi poziția cu scopul de a încerca să-și extindă baza de clienți sau să obțină beneficii
personale.
Atunci când un medic veterinar este supus unei măsuri de inspecție organizată de o
autoritate competentă, el trebuie să înțeleagă importanța imparțialității și nediscriminării în
realizarea acestei inspecții și să faciliteze procedura de inspecție, răspunzând solicitărilor
aferente.
MEDICII VETERINARI ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

Medicii veterinari trebuie să țină seama de impactul social al activităților lor


profesionale, al performanței muncii și serviciilor lor. Medicii veterinari trebuie să respecte
obligațiile legale referitoare la lanțul alimentar, ținând cont în special de impactul posibil pe
care acțiunile lor îl pot avea asupra produsului finit și asupra consumatorului.
Medicii veterinari trebuie să asigure depozitarea corespunzătoare a medicamentelor
lor.
Medicii veterinari trebuie să îndeplinească toate atribuțiile profesionale față de
autorități competente în special obligația pe care o au de a raporta orice suspiciune de boală
raportabilă.
Medicii veterinari contribuie la principiul farmacovigilenței. Ei folosesc
antimicrobiene într-o manieră ponderată și doar in cazurile justificate din punct de vedere
medical.
MEDICII VETERINARI ȘI MEDIUL

Medicii veterinari trebuie să țină seama de impactul asupra mediului al activităților lor
Profesionale. Medicii veterinari trebuie să fie atenți la mediu, utilizând în mod responsabil
produse medicale și chimice

S-ar putea să vă placă și