Sunteți pe pagina 1din 4

_flNUL XII Nr.

4 4 Pfl<SINI 200 LEI CLUJ Lfl 23 IUNIE î946,

Redacţia şi Administraţia
ABONAMENTUL plătit înainte: pe un an 10 000 Lei, pe 6 luni Apare săptămânal sub îngrijirea unul comitet
5000 Lei, pe 3 luni 25G0 Lei Abonamentul de sprijin este dub'u. înregistrată la Tribunalul C!u] sub Nr. 85 din $938
Cluj Str. Nicolae lorga Nr. 6 - 8 — Se poate plăti şi prin cecul nostru poştal N r . 40646 — Autorizaţia de reapariţie Nr. 3651 din 1946

Marea adunare creştină de Rusalii la Cluj


pentru a sărbătorii reapariţia gazetei „Vieaţa Creştină".
întâlnirea fraţilor din multe părţi ale (arii - Noaptea sfîntă în tipografia gazetei - Liturghia şi împărtăşirea credincioşilor - Slujba în
(arini Mii d i faraţs ridicate spre cer - Q adunare Sfântă Vorbitori din popor rostesc cuvinte de aur - Privegherea di noapte. Ora de a-
doraţie - Binecuvântarea cu St. Euharistie la m'ezul nopţii - O procesiune de l ore pe străz»ie principale ale Clujului în răsunet de cân­
tări religi;a;e - Legământul de a sluji lui Ounnezeu în Ordul Sf. Pocăinţe, sau Oastea O o m l u i - Strînsa colaborare între Biserica Or­
todoxă şi Catolică în vederea mântuirii sufletului. Poezii cântări şi pese religioase. Proeeţiuii, filme biblice şi din viaţa martirilor şi a
primilor creştini. Despărţlrî duioase a 3 a zî de Rusalii.- ou merinde la Biserică, - Motoru lui Dumnezeu.
întâlnirea fraţilor n o u la altă foaie. A ş a se face in b r ă c a ţ i cu p u t e r e d e sus*, în „ o m u l A d u n a r e a şi p r e d i c a R u s a l i i l o r
încă de S â m b ă t ă d i m i n e a ţ a , 8 tipografia noastră care e poate cea cel n o u » p r i n h a r u l lui D u m n e z e u . După cântarea „împărate ceresc"
Iunie, sosesc cu t r e n u r i l e i u ţ i a e l a m a i m i c ă din C l u j . Attelé insă a u p ă r prof T. B ă l i b a n u a v o r b i t p o ­
P r o c e s i u n e a la ţ a r i n ă
depărtări mai mari, de prin jude- şi m ş i n i d e cules şi r o t a t i v e , u n d e p o r u l u i cu a d e v ă r a t în d u h u l R u ­
ele Arad. T i m t ş - T o r o n t a l , Sălaj şi lucrul m t r g e foarte u ş o r şi r e p e d e Se L:ce a p o i o s o l e m n ă şi i m p o ­ saliilor d e s p r e spiritul lumii şi s p i ­
Î libor/ iar s p r e seară s o s e s c în p r o ­ F r a t e l e u r , P e t e a n u , c a r e simţea
d u r e r e în s u f k t câ noi c u p r o p o -
z a n t ă p r o c e s i u n e p e n t r u a m e r g e ia
binecuvântarea ţarinei încolonaţi
ritul lui H r i s t o s , a r ă t â n d cât d e u-
râte s u n t sufletele c u p r i n s e d e viţii
cesiune cu s t e a g u r i c â n t â n d m u l
ţime d e b ă r b a ţ i femei, feciori şi fete v â d u i r e a Evangeltei m i ş c ă m t ş a în­ c â t e p a t r u î n t r ' u n r â n d , s'a f o r m a t şi p ă c a t e şi ce frumos e sufletul î m ­
de p r i n c o m u n e l e m a i a p r o p i a t e : cet şi g r e u din lipsa d e m u l t e , deşi un şir l u n g de nu i mai vedeai capă­ b r ă c a t în h a i n a h a r u l u i iui D u m ­
U g r u ţ , F ă u r e n i , Şard, C o r u ş , e t c . o m s ă r a c , t o t u ş i n t - a făcut a j u t o ­ tul din c a u i a cotiturilor d e d r u m . nezeu, S j c . n t ă a p o i d i n cărticica
La c ă d i r e a n o p ţ i i c r e d i n c i o ş i i a d u ­ r u l d e 2 0 0 OOU Lei, La ţarină a p r e d i c a t p ă r . L u n g u ; tipărită s p e c i a l p e n t r u s ă r b ă t o j r e a
naţi î n c o n j o a r ă b i s e r i c a în c â n t ă r i C â n d v o r î n ţ e l e g e o a r e toţi c r e ­ iar d u p ă aceasta pâr. Chindriş R u s a l i i l o r şi p r i n t r e c â n t ă r i v o t b e s c
însufleţite, a p o i sa i n t r a în Biserica ştini d a t o r i a ce o a u d e a s p r i j n i explica r u g ă c i u n e a c ă t r ă S p i r i t u l a p o i mai m u l ţ i fraţi misionari l a i c i ,
puternic l u m i n a t ă d e c a n d e l a b r e şi cuvântul Evangheliei ? Stânt . î m p ă r a t e C e r e s c " . P r o v o a c ă b u m c r e d i n c i o ş i ai Bisericii. D i n t r e
sfeşnice electrice. Aici î n g e n u n c h a ţ i P e l â n g ă m a ş i n ă şi casele d e a p o i î n t r e a g a asis.enţâ d e a r i d i c a aceştia, cari a u v o r b i t b i n e c u d i ­
fac r u g ă c i u n i d e m u l ţ u m i t ă D o m ­ litere se a ş e a z ă b a n e i . T o ţ i îşi des­ i n i m i l e , ochii şi m â i n u e s p r e cer ferite o c a z i i în c u r s u l a c e s t o r d o u ă
nului p e n t r u c ă l ă u z i r e a p a ş i l o r şi fac m e r i n d e a şi c i n e a z ă . Î n c e p a p o i p e n t r u a rosti cu toţi î m p r e u n ă cu s ă r b ă t o r i , p o m e n i m m a i ales p e
inimei p e a c e a s t ă cale d e m â n t u i r e . cântările, citirile şi p o v e s t i r i l e d u ­ v o c e t a r e şi d e o d a t ă a c e a s t ă r u ­ f t a ţ i i : T r a i a n C i u r e s c u din Belinţ
Se a c c e n t u i a z ă m a i ales r u g ă c i u ­ ioase. Fi atei i > i m u n e L ă z a r e i L a - g ă c i u n e , p e n t r u c a să v i n ă şi în s u ­ T i m i ş , Isaia P e l e — A r a d , I, S a s u
nea către Sf. D u h şi se c â n t ă I.n- z â r e s c u din B e l i n ţ j u d . T i m i j , fund fletele n o a s t r e Spiritul sfânt şi să — Sălaj, T e o d o r B e n ţ e a — S ă ­
părate C e r e s c , a p o i F a r . v. C h i n - suferind după un mic accident, ne ne curăţeascâ de toată spurcăciunea rata, S l m e o n O o r d a n — B o l o g a ,
d r i ş j n cuvinte-calde urează bun s p u n e c u v i n t e d e m â g â ere şi î n - p ă c a t u l u i . Ca n i j t e a n t e n e r i d i c a t e , C u v r i l Bele — F i d u l d e mijloc,
sosit celor p r e z e n ţ i . D u p ă c e s e c a n t ă b â r b ă t a r e celor s ă n ă t o ş i , din p a t u l m i i d e b r a ţ e întinse în sus spre cer, Vasile L a z a r — S â n i c o a r a , Q i e o r -
„Noapte b u n ă " lui Isus de p e altar a l e z a t în t i p o g r a f i e , t o c o t i n d u - s e u n d e ţ i n t e a u şi cu pi ivirea o c h i l o r g h e Biji — Cluj, I. D a n , C l u j ^ e t c .
eşlm afară in c u r t e a Bisericii. Aci el fericit şi s u f e r i n d . chemam puternic pe Duhul Adevă­ A c e t i fraţi m i s i o n a r i şi aposto!i
f

se face iar u n mic o s p ă ţ d u h o v n i ­ r u l u i . D u p ă c e trei p r e o ţ i au s t r o p i t laici, au v o r b i t c u v i n t e d e aur, pli­


Târziu d u p ă miezul n o p ţ i i îşi m u l ţ i m e a c u a p ă sfinţită şi a u o -
cesc cu c â n t ă r i şi v o r b e d e m â n ­ n e d e î n ţ e l e p c i u n e cu însufleţire şi
p r e g ă t e ş t e fiecare u n colţişor p e n ­ ferit sf. c r u c e spre s ă r u t a r e , î n t r e a ­
gâiere p e n t r u d u l c e a şi d o r i t a în­ c ă l d u r ă d e s p r e M â n t u i t o r u l lsus,
tru d o r m i t ; p e b ă n c i , p e mese, p e g a a s i s t e n ţ ă , în aceeaşi o r d i n e în­
tâlnire, î n d e m n a ţ i să p l e c e la c u l ­ Sftntele t a i n e , cultul sfinţilor, sf.
b a l o t u r i l e c u h â r t i e şi c h i a r p e jos. c o l o n a ţ i frumos, c u i c o a n e l e , p r a ­
care pela c i s e l e u n d e s'a p r e g ă t i t T o t u ş i d i m i n e a ţ a s p u n e a u t o i că
loc, cei m a i m u l ţ i nu v o r a se des
(
p o r i şi s t e a g a n i e sau r e î n t o r s c â n ­
r a r au avut o n o a p t e a a p . ă ^ u t â ,
f
t â n d . D u p ă c e au intrat toţi in B i ­
părţi, Se e a h o t a r î r e a d e a p e t r e c e şi u n s o m n cu o d i h n ă atât d e b u n ă .
noaptea î m p r e u n ă . D a r u n d e ? In serică s'a dat u l t i m a b i n e c u v â n t a r e
tipografia c a r e n e face m i n u n a t a P r i m a zi de R u s a l i i şi d e z e g a r e d e î n c h e i e r e a slujbei.
noastră g a z e t ă , zice u n u l ,
De dimineaţă bună, preoţii N. Rânduiala s ă r b ă t o r i i Rusaliilor
O n o a p t e s f â n t ă î n t r e literile P u r a , T..Bălibanu, 1. L u n g u , V . C h i n -
de t i p a r d r ş, A. S u c i u şi ( J h . Kusu î n c e p La o r e l e 4 d u p ă m a s ă , s p a ţ i o a s a
Cei cari n ' a u văzut încă t i p o g r a ­ a asculta sf. s p o v e d a n i i a c r e d i n Biserică din cartierul iris e s t e a r h i ­
fie se mirau d e felul şi g . e u t a t e a c i o ş i l o r uniţi, iar o r t o d o c ş i s u n t plină A u m a i venit p r o c e s i u n i şi
cu c a r e se fac cărţile şi gazetele. sfătuiţi să m e a r g ă p e n t r u sf. litur­ p e l e r i n i d:n foarte m u l t e c o m u n e .
C u n t r e b u i e fiecare litărâ (slovă) g h i e , s p o v e d a n i e şi c u m i n e c a r e la N e a m i n t i m şi m a i p o m e n i m în
să o c a u ţ i in câte o cutiuţa d e l e m n b i s e r i c a o r t o d o x i. La p r i m a l i t u r ­ special p e cei din S ă r a t a , F i t d u r i ,
şi să o scoţi c u d e g e t e l e şi să li- g h i e delà orele 9 a p r e d i c a t cu Dânc, S o m e ş e n i , Fiiii, B t r i n d , S â n -
peş i litără l â n g ă litără p â n ă faci suf et şi foc p ă r prof, Teofii Băli- icoara, Ap^hida, Jucurii, Bonţida,
u n c u v â n t şi u n o m a b i a î n t r ' o zi b a n u , c u c e r i n d a t e n . i u n e a şi i n i m a Călacea, B o l o g a , L u d o ş u l d e M u ­
d a c ă p o a t e a d u n a litere Ia o p a g i n ă , ascuUâtoriilor pentru D u m n e z e u / reş, C â m p i a T u r z i i , D e u ş , Ş o i m e n i ,
pe care apoi o p u n e într'o maşină iar la a 2 a l i t u r g h i e a p r e d i c a t C ă p l e n i etc, e t c .
u n d e se u n g literile c u c e r n e a l ă şi p ă r . V. C h i n d r i ş a p ă s â n d m a i ales D u p ă serviciul r e l i g i o s d e î n g e ­
se î n v â r t e u n sul c a r e a p a s ă h â r ­ c u v â n t u l p e g r e ş a i a ce s a r face d e n u n c h e r e , p e n t r u a n u fi p r e a o -
t i a p e s t e litără şi aşa ese g a t a ti­ acei cari s'ar d e p ă r t a d e a c e a s t ă b o s i t o r în Biserică, u n J e n u toţi
părită. D u p ă c e s'a tipărit iar t r e - B i s e r i c ă sau d i n aceste s ă r b ă t o r i a a v e a u loc d e şezut, l u n e a este in*
b u e î m p ă r ţ i t e literile la l o c in c ă ­ Rusaliilor fără a fi d e s b r a c a ţ i „ d e vitată să iasă afară la u m b r a Bise­
suţele lor, c a să p o ţ i c u l e g e din o m u l cel v e c h i al p ă c a t u l u i " şi „ î m ­ rici şi să asculte p r e d i c i l e , Biserica im Ciul, cartierul M%\ Ş
, VIE AŢA CREŞTINA* Nr.. 4

T r a d i ţ i e , î n v ă ţ ă t u r i d i n sf. P ă r i n ţ i g e a u în p a s f r u m o s c â n t â n d toţi d e P o p o r u l îşi r e â n o i e ş t e f ă g ă d u l n ţ e e Noaptea pe pământ coboară


ai Bisericii şi d e s p r e p r i m e j d i a î n - r i s u n a u străzile şi zidurile C l u j u i u i . dala bo ez
v. ţ â t u r i l o r s e c t a r e . A c e s t a o făcu Lumea se opria, descoperea capui In tăcere: umbre, s o m n . . .
şi p n t r u a n u fi c o n f u n d a ţ i c u e- şi p r i v e a . Băeţi p e s t r a d ă ofereau P r e o t u l a d r e s â n d u - s e t u t u r o r din Spre altar îţi strig, Isuse,
retici, c a r i se îndele n i c e s c a p r e ­ p u b l i c u l u i g a z e t a „Vieaţa C r e ş i i n ă " b i s e r i c ă s p u n e Că t o ; i c?ţi s u n t b o ­ Noapte bună, veşnic Domn.
dica, n u m a i t â l c u i n d d e ici şi d e şi a p r o a p e n i m e n i n u refuza. O tezaţi s'au oferit lui H r i s t o s , lepă-
d â n d u - s e d e S a t a n a . Ii î n t r e a b ă că Silitor l a datorie,
c o l o c â t e u n c u v â n t al Scriptv rii, fiţeri, s o l d i ţ i r u ş i şi r o m â n i , p r e ­
d u p ă c a p u l , p ă r e r e a şi s o c o t e a l a c u m şi poliţiştii cei mtii mulţi d e s ­ v r e a u să-şi r e s p e c t e f ă g ă d u i n ţ e l e Toată ziua am muncit.
lor, l ă s â n d la o p a r t e t o a t e învSţă- c o p e r e a u şi s t ă t e a u în p o z i ţ i e fru­ deia botez. R ă s p u n d : Da. Iţi jertfesc, Isuse, truda.
t u r i ' e Scripturii cari n u s u n t d u p ă moasă. — V ă r e î n o i ţ i acele h o t ă r â ţ i ? Noapte bună, Domn iubit.
p ă r e r e a Si\x î n ţ e l e g e r e a lor. In o r d i n e a c e a n n i b u n ă s'au r e ­ — Da.
O, Isuse, şi pe mine
î n t o r s toţi la Biserică, să facă o — Vreţi să Ie ţineţi cu b u c u r i e ?
E grea despărţirea — Da.« Şi pe toţi cari îi iubesc,
r u g ă c i u n e d e m u l ţ u m i r e Iui D u m ­
S o a r e l e a a p u s d e muit, E v r e ­ nezeu p e n t r u a j u t o r u l p r i m i t . La — A t u n c i vă î n t r e b şi v o i să r ă s ­ Ocroteşte-ne şi d ă - n e ;
o r a 2 p l e a c ă toţi ia m a s ă , ca la pundeţi: Noapte bună, J3omn ceresc.
m e a cinei. l o t u ş i fraţii n u se p o t
despărţi. Provocaţi pentru pucare, o r a 4 să p o a t ă v e n i la l e g â t n n t u l — Vă l e p ă d a ţ i d e S a t a n a ?
E t â r z i u şi la odihnă,
toţi s c u l a ţ i î n p i c i o a i e c ă n t a u o fraţilor d i n O r d u i si. P o c ă i n ţ e T o ţ i intr un g l a s p u t e r n i c ; ă s p u n d :
— Ne lepădăm I Plec voios gândind mereu.
c â n t a r e . î n d e m n a ţ i să p l e c e unii mai a ceior din Oastea Domnului.
— Va lepădaţi de toate lucrurile Să mă dau c u totul ţie,..
d o r e s c b a r e m i o c â n t a r e . Toţi î n ­
După m a s ă diavolului? Noapte bună, Domnul meu.
c e p să cânte şi nu m i ş c ă n i m e n i .
— Ne lepădăm !
D a r v o r b a ceia: « p o t . a v i n e m â n ­ Deja lă o u 3.30, în c u r t e a Bise­ Cât e d e plăcut eu tine
c â n d " şi se î n c e p e o altă c â n t a r e ricii era plin. Aşezaţi pe i a r b ă — Vă l e p ă d a ţ i de t o a t ă trufia Iui?
— Ne lepădăm ! înaintea ta să cânt,
şi a p o i alta, uşa că s u n t e m ia o r a şi ia u m b r ă c â n t a u î.icut.eţiţi. La
— V ă î m p r e u n a ţ i cu H r i s t o s ? Tu eşti singurul meu bine
o p i ţ i j u m ă t a t e şi a b i a - i p u t e m în- o r e i e 4 s o s e ş e P â r . Fi. M u t e ş a n u
p r o t o p o p u l O r t o d o x al Clujului. — Ne înpreunâm I Toate trec pe-acest pământ.
p r ă ş t i a deia C a t a D o m n u l u i , p e n -
P â r . V. C h m d r i j îi p r e z i n t ă p u p o — Şi c r e d e ţ i L u i ? Prietenii curând te lasă
t r u c a d u p ă c i n a ia o r a i u tix sa fie
r u u i . D u p ă încă o c â n t a r e d u l c e — Credem !
toţi p r e z e n ţ i în B i s e r i c ă p e n t r u r u ­ Lumea trece, toate pier,
g ă c i u n i , p r i v e g h e r e , cântări şi î n v ă ­ se i n t r ă în B i s e r i c ă . l u p ă c e se face mărturisirea cre­
d i n ţ e i toţi eşim c â n t â n d i f a r ă , u n ­ Prietenia-ţi credincioasă
ţături creştine.
Legământul Sfânt de u m b r a şi r ă c o a r e a ierbii ne face îmi dă viaţă, îmi dă cer.
Priveghere da n o a p t e b u n ă dispoziţie. Doamne, eu te las acuma
In L ţ a altarului î n g e n u n c h e a z ă
L a o r e l e 10 s e a r a B i s t r i c a e pli­ 14 p e r s o a n e c a n v r e a u sa faca legă­ Vorbeşte Protopopul Ortodox Dar te rog cu dor nespus,
n ă şi l u m e a t o t vine u.ereu. i o t m â n t u l s o l e m n d e a smji lui D u m ­ Fii cu mine 'ntotdeauna
îngenuncheaţi a p o i c u faţa spre
p o p o r u l face r u g ă c i u n e a Î m p ă r a t e nezeu in sfânta p o c ă i n ţ ă . Noapte bună, scump lsus !
A l t a r u l Bisericii, P ă r . p r o ; o p o p Fl.
C e r e i c cu m â i n n e r i d i c a t e . Pâr, V, P r e o t u l Ic p u n e î n . r e d a r e a : „Ce M u r e ş a n d m p r e u n â c u p o p o r u l face **
Chindriş voroeşte despre însemnă­ cereţi ? rugăciunea împărate Ceresc, apoi
t a t e a petrecerii n o a s i r e cu D u m n e ­ D e s p ă r ţ i r i d u i o a s e a 3-a al
A c e ş t i a r ă s p u n d în c o r p o r e ; „Pa­ în f r u m o a s e c u v i n t e l i b e r e , inspi­
zeu, s e fac a p o i p r o e c ţ i u n i cu fil­ M a r ţ i la o r e l e 6 d i m . c â n t a u
riate, e u cer ou smerenie, haina r a t e d e D u h u l Sfânt, este c h e m a t
m e l u m i n o a s e , a r â t a n d u - s e Vieaţa ş e z â n d p e treptele Bisericii m u l ţ i
Stintei pocăinţe, pentruca prin acest D u h p e s t e o b ş t e a a d u n a t ă ca
D o m n u l u i H r i s t o s şi m a r t i r u l Sfin­ c r e d i n c i o ş i , m a i ales p e l e r i n i i d i n
a c e a s t a să-mi dobândesc mai u- să fie l u m i n a t ă spre Î n ţ e l e g e r e a b u ­
ţilor A p o toii şi d i n viaţa m i s i o n a ­ Făuren». N u se puneau î n d u p l e c a
şor mântuirea sunetului,,. Pâr. nă a e v a n g e l i c e ş t i l o r p r o p o v a d u i r i .
r i l o r şi a p r i m i l o r creştini, cari tră­ să p l e c e Ia d r u m fără a-şî lua m e ­
L h i n d i ş le a d r e s e a z ă un cuvânt i>i ca o a r e c â n d M â n t u i t o r u l pe m u n ­
iau p u r t a ţ i ue Spiritul Sfânt. Se r i n d e „ P â i n e a vieţi de v e c i " . P ă r .
pen r u fericita h o t ă r â r e şi, sfinţin- t e , stând P â r . p r o t . s u s p e t r e p t e l e
face o o r ă d e a d o r a r e p e n t r u lsus V C h i n d r i ş serveşfe o l i t u r g h i e d e
uu-ie h a i n a mică n u m i t ă s c a p u l a r Bisericii, p r i v i n d m u l ţ i m e a a ş e z a t ă
E u n a r i s icul, î m p r e u n a t ă cu c ă m ă r i , dimineaţă la c a r e toţi se c u m i n e c ă .
şi a n g a j a r e a cari au a Ie p u r ­ in j u r u l iui p e t r e p t e , i a r b ă şi p e
iar la o r a 12 n . a p t e a s e face B i ­ D u p ă u n s c u r t şi d u i o s c u v â n t s e
ta p e s u b h a i n a ior o b i ş n u i ţ i , b ă n c i , le a d r e s e a z ă cuvinte, d u l c i
n e c u v â n t a r e a Euharistică, a p o i c â ­ face o r u g ă c i u n e p e n t r u cei ce că­
a d r e s â n d u - s e fiecărui în- p a r t e z i c e : de mângăereşi îmbărbătare pentru
t e v a cântări şi a b i a Ia e r a 1 d u p ă l ă t o r e s c Eşiţl apoi.vJJy^..jBJsjiţ|elje
„Să t e dezbrace Domnul de o- a p u r t a cu d r a g c r u c e a lui l s u s . s

miezul nopţii l u m e a se î n d u p l e c ă a face u n n o u cerc. Inimile but cu


mul cel vechi cu toate faptele î n d e a m n ă p e fraţii şi s u r o r i l e d i n
p ă r ă s i B/seiica, p e n t r u a se r e î n ­ p u t e r e . . . o c h i i se u m p l u d e lacrimi
lai şi si ţi întoarcă inima dela O a s t e a D o m n u l u i ca să r ă m â n ă
t o a r c e a 2 a zi la o r e l e d d i m i n e a ţ a . şi astfel se d e s p a r t , l ă u d â n d şi
trufia lumii, de cate te-ai lepă­ tari şi s t a t o r n i c i în sfânta p r o p u ­
dat când ai primit botezul„. T o t preamărind pe Dumnezeu.
A 2-a Procesiune. — Liturghia nere d e a lupta pentru Împărăţia
Arhierească p o p o r u l r ă s p u n d e „Am,n„. P r e d â n - lui D u m n e z e u , ca n i ş t e „ b u n i ostaşi Cu m e r i n d e la B i s e r i c ă
d u - i scapularul z i c e : „Să te îmbra­ ai Iui H r i s i o s " (2 T i m . 2 3).
La o r e l e 7,30 Biserica e plină d e —- C e - i s o r ă A n a , ai venit aşa
ce Domnul c u omul cel nou, ca­ U r m e a z ă a p o i c â t ă r i şi v o r b i r i l e
c r e d i n c i o ş i . P â r . V. C h i n d r i ş ser­ d i m i n e a ţ a Ia B i s e r i c ă ? î n t r e b ă p r e ­
re dupA Dumnezeu a fost creat altor fraţi preoţi şi laici d e d u l ­
v e ş t e o Si. l i t u r g h i e şi c u m i n e c ă otul pe o femeie cu coşul în m â n a .
în dreptatea şi sfinţenia adevă- ceaţa c ă r o r a n u n e p u t e a m sătura.
p e s t e 2C0 p e r s o a n e . (La c e l e 4 li­ — N u că încă n ' a m plecat
rului„. P o p o r u l : „ A m i n , , , D â n d u - i Sora Susana spune câteva minu­
t u r g h i i în a m b e l e zile d e Rusalii — De când?
Cingatoarea z i c e : .Să te încingă n a t e p o e z i i şi c o p i i r e p r e z i n t ă o
s'au î m p ă r t ă ş i t p e s t e 60 J c r e d i n ­ — D e ieri d i m i n e a ţ a .
Domnul c u singătoarea curăţ iei frumoasă s.enetă religioasă.
cioşi). —• D a r c u m ? . . D u m n e a t a n ' a i
şi să stingă în tine îndem­ In ace astă veselie d u h o v n i c e a s c ă
Se d ă o j u m ă t a t e d e o r ă liber d o r m i t acasă?
nul poftelor rele, ca să rămână d e n« d e s c r i s n e a p u c ă iar n o a p t e a
p e n t r u d e j u n şi p r e g ă t i r e d e p r o ­ — N u , căci a m v r u t să fiu la
în tine virtutea îafrânării şi a şi iar n e d e s p ă r ţ i m cu g r e u p e n t r u
c e s i u n e . La o r a 9 se r a g e c l o p o t u l t o a t e p r e d i c i l e si slujbele d e l a Bi­
curâţiei„. „Amin,. cină, la c a r e m u l ţ i ar fi r e n u n ţ a t .
şi l u m e a se î n c o i o n e a z a formând serică, şi m i a m a d u s m â n c a r e , şi
u n şir l u n g d e a p r o a p u n j u m ă t a t e D â n d u - i p r e o t u l o l u m â n a r e a- F p e s t e n o a p t e a m d o r m i t cu femeile
Incă o n o a p t e s ântâ
d e k m , Să m e r g e p â n ă la c a r t i e r I p r i n s â z i c e : „Primeşte preaiubit d e p e sate.
frate (soră) lumina lui Hristos P e l a o r e l e 10 n e a d u n ă m iar in — Dar n u fe-au î m p i e d e c a t d e l a
„ B u l g a r i a " u n d e I. P . Sa E p i s c o p u l
In setanii nemuririi tale, ca fi­ Biserică. M u l ţ i d i n t r e pelerini au a c e a s t a familia şi s e r v i c i u l d - t a l e
luitu H o s s u pontificâ Sf. li u r g h i e ,
ind mort (moartă) pentru lume, plecat s p r e casă în c u r s u l acestei gteu ?
în h o i u l l a r g al u n e i S c o a l e . F i i n d
să trăeşti pentru Dumnezeu, fu­ n o p ţ i cu l u n ă . T o t u ş i Biserica e a-
locul puţin încăpător pentru l u m e a — N u , căci m i - a m c e r u t v o i e şi
gind de laptele întunerecului, p r o a p e plină d e cei r ă m a ş i . Deşi
a d u n a t ă , cei m a i m u l ţ i se aşează la mi s'a dat.
Scoală-te dm morţi şi te va lu­ m u l ţ i s u n t o b o s i ţ i , ca d u p ă o r i c e
u m b a j d u n l o r sau în şalele d e Şi a ş a s o r a Ana G a l , c a r e face
mina Hristos,,, P ^ p o r u . " „Amin". p e t r e c e r e , t o t u ş i , m a i ales s u r o r i l e :
Î n v ă ţ ă m â n t d e u n d e t ă asculte Sf. serviciul la u n C ă m i n s t u d e n ţ e s c
D u p ă acest c e r e m o n i a l , p r e o t u l le A g a p i a şi M a r t a s u s ţ i n şi c o n d u c
L i t u r g h i e şi p r e d i c » ; d u p ă care l o ­ în c e n t r u l Clujuiui a v e n i t la Bi­
s p u n e u n c u v â n : p e n t r u s;atornic e, b i n e c â n t ă r i l e , aşa că şi cei m a l
calnicii se î n d e p ă r t e a z ă în p a r t i c u ­ serică cu merinde pe 2 zile,
a p T s e r e î loieşfc f ă g ă d u i n ţ a vechi­ r ă g u ş i ţ i c â n t ă cu t o t focul i n i m e i .
lar la casele ior, c o n f o r m p r o g r a ­ Motoru lui Dumnezeu
lor m e m b r i i ai o r d i n u l u i Sf P o c ă ­ f r i n t r e c â n i ă r i P â r . V. C h i n d r i ş
mului anunţat înainte. Unii pele­
inţe. A c e ş t i a s p u n î m p r e u n ă : mai spune cuvinte scurte de în­ Sora Anuca Bodea, muncitoare
r i n i streini d o r e s c însă şi cer r e î n ­
d e m n p e n t r u m â n t u i r e a suf etului, în fabrica Derraaia din U u j , m a r ţ i
t o a r c e r e a la Biserica d e l a Iris iar „Ea (N) in faţa lui Dumnezeu,
a p o i p r e z i n t ă iar Citeva filme b i b l i ­ d i m . îşi c e r t a în d r u m m ş i e t u d e
în p r o c e s i u n e , d a r p e d r u m u l cel a Preacuratei Fecioare Măria, a
ce, r ă m â n â n d asistenţa p u t e r n i c i n - d i n U g r u ţ , z i c â n d : „ V e d e ţ i , v ' a tot
m a i b u n c h i a r d a c ă e cu î n c u n j o r . fericitului nostru Părinte Fran-
p r e s i o n a t ă , mai ales d e viaţa şi stat e n g â n d u l la mocor c a s ă p l e ­
c i a a şi a tuturor sfinţilor, făgă­
A 3-a p r o c e s i u n e prin c e n t r u l m a r t i r i u l Sfintei Cecilia. S e fac a- caţi şi n u m'aţi ascultat c a s a staţi
duiesc că voi păstra în tot tim­
poi rugăciuni de adoraţie, mulţu- ia Biserica liniştiţi c a va trimite D u m ­
Clujului pul vieţii mele poruncile lui
m'tă, i s p ă ş i r e şi c e r e r e lui l s u s n e z e u m o t o r , d u p a c e v o r fi g a t a
D u p ă liturghia a r h i r e a s c ? , la o* Dumnezeu, ale Sfintei Biserici şi
E u h a r i s t i c u l d e p e Sfântul A tar. slujbele. Aşa-i ca la ceiaiaiţi c a n au
rele 1 d u p ă masă, mai p u ţ i n i d e ale Ordinului poc&inţei; iar pen­
P r e o t u l s p u n e c u v â n t mişcător de stat liniştiţi la Biserică, D u m n e z u
u n sfert a m câţi a m plecat d i m i ­ tru greşelile ce le-aş săvârşi,
d e s p ă r ţ i r e şi d u l c e r e v e d e r e , d a c ă Ie-a trimis m o t o r şi au p l e c a t încă
neaţă, se rânduesc cu c r u c e a in voi tace totul pentru ispăşire şi
n u pe p ă m â n t , atunci in cer, u n d e a s e a r ă , iar voi cari aţi t . t u n . b l a t
frunte şi s t e a g u r i l e c r e ş t i n e . î n a i n t e îndreptare, după povaţa mai ma­
b u c u r i a cu s i g u r a n ţ ă va fi şi m a i d u p ă m o t o r , î n c ă n ' a ţ i aflat, i a r
uneretU', a p o i b ă r b a ţ i i , şi in u r m ă rilor mei rânduiţi de Sf. Biseri­
nure. c â n d a v e n i t motoru trimis d e D u m ­
femeile. F r a t e l e E m . A l . M i c l e a şi că,.
n e z e u voi n'aţi lost aici. Vedeţi c ă
I. Sa^u îngrijesc d e m e r s u l o r d o P r e o t u l atunci Ie spunes •* nu umblaţi bine daca nu credeţi
nat şi o b s e r v a r e a d i s t a n ţ e i p o t r i v i t e . „Din partea lui Dumnezeu, da­ Ca î n c h e e r e a r u g ă c i u n i l o r d e în D u m n e z e u l " — C e i cari c u n o s c
D e a i u n g u l str. Dorobanţilor, P i a ţ a că veţi păstra acestea, vă făgă­ seară a m o b i ş n u i t ca să c â n t a m c a z u l , îl iau ca s e m n d u m m u e e s c .
U n i r i şi R e g . F e r d m a n d u n c o n v o i duiesc vioaţa veşnică,, Toţi răs­ . N o a p t e a p e p ă m â n t coboară", p e
pund: .Amin,, care o tipărim aici, •I, B, şi A l . E. M .
l u n g de c â t e v a sute de m e t r i mer­
Puţine spicuiri din scrisorile cetitorilor noştrii
îndată după primul număr de m a i m o d e s t c o l a b o r a t o r , la această Leţicani-laşi Călăraşi
r e a p a r i ţ i e a „Vieţii C r e ş t i n e ' citi­ g a z e t ă atât de m u l t a ş t e p t a t ă .
torii n o ş t r i i din î n f r e a g ă ţ a r a n e Vă salut cu I. Timofiei C s p . 2 Văzând r e a p ă r u t ă „ V i i ţ a Creşti M u l ţ u m i m D o m n u l u i că n e - a fă­
scriu d e b u c u r i a ce !e-a făcut foaia v . 1-6. L ă u d a t să fie Isus. n ă " n e a m b u c u r a t , căci i< cmai de cut m a r e a b u c u r i e p r i n r e a p a r i ţ i a
n o a s t r ă , d i n c a r e p u b l i c ă m în l o ­ aşa c e v a a v e a m n e v o i e . Vă r o g în- a c e s t e i foi. Vă d o r i m s u c c e s în
Ioan P u ş c a ş i u grij ţivă să nu lipsească aceasta marea operă de evanghelizare prin
cul v o r b e l o r f r u m o a s e ce ni se
înv, d i r . m â n g â i e r e din casele n o a s t r e . S u n ­ aceste m i n u n s t e scrieri cu a d e v ă r a t
fac sau ni s'au făcut în special c u
ocazia s ă r b ă t o r i l o r Rusalii or. tem în g r e a c u m p ă n ă sufletească şi c r e ş t i n e ş t i . Slăvit să-i fie N u m e l e .
Udreşti-R. Sărat
m ă a d r e s e z c u c e r n i c i l o r preoţi şi Sandu Gr, Ursan
P u b l i c a m m a i ales din s c r i s o r i ­
N e b u c u r ă faptul că d u p ă a t â t e a fraţi care l u c r ă la foaie, căci nu
le fraţilor cari au fost o b i ş n u i ţ i c u
d e p l a s ă r i şi suferinţe, fiii D o m n u ­ ş t i m b i n e cine sunt. d a r vă r o g să Moviieni-Tecuci
scrierile pâr. I Trifa, omul c a r e ,
lui, cu a r h i v e l e in s p a t e a u înfrânt să nu ne lipsiţi de a c e a s t a g a i e t â ,
deşi a făcut atâta b i n e &uf:eteior, C u c e r n i c e P ă r i n t e . C u d r a g am
o r i c e p i e d e c ă şi azi c a o c l o ş c ă îşi Slăvit să fie D o m n u l ,
totuşi a fost mult criticat d e cei p r i m i t foaia n o a s t r ă mult a ş t e p t a t ă ,
c h i a m ă puii asvârliţi d e s o a r t ă cine Irimie Pleşea
ce nu l-au c u n o s c u t d e p l i n . N u u i t â n d u - n e m e r e u in s u s la D u m ­
s u n t e m t o t u ş i în a c o r d cu a c e i a ştie pe u n d e . Slăvit să fie D o m n u l .
Bucureşti n e z e u , ca să n e - o t r i m i t ă şi să
cari n e scriu a c u m h u l i n d „ L u m i ­ Ş t e f a n D. Matei r e a p a r ă , ca u n fiu ce fusese d u s
na Satelor» dela Sibiu, î n t r u c â t şi Cât t i m p n ' a m a v u t a c e a s t ă foaie d e p a r t e , şi n e - a a d u s o . Slăvit să
această foaie p o v ă ţ u i e ş t e sufletele Sarasgu-Maramureş a m simţit u n m a r e g o l în sufletul fie D o m n u l Isus B i r u i t o r u l , din p n -
n u m a i U b i n e . D e a s e m e n e a nu p u ­ meu, c a r e azi mi s'a u m p ut d e bu­ u n ă cu lucrătorii săi.
tem a p r o b a pe aceia c a r i scriu că Z i a r u l d - v o a s l r ă mi o u m p l u t ini­ c u r i e .. Vă s a ' u t cu cuv nîele ostă­
m a d e b u c u r i e , căci sămânţa b u n ă u n i t ă l. H a n g a n
şi p e fr. I. M a r i n i , T r . D o r z e t c , şeşti Slăvit sâ fie D o m n u l
i-a luat S a t â r a (adică ar fi t r e c u ţ i o s e m ă n a ţ i pe b r a z d e l e i n i m i l o r a- N Preda
t â t o r credincioşi din cele 2 biserici Făgăraş
la e r e t i c i / ci din c o n t r ă , noi ştim
că aceştia s u r t n i ş t e copii b u n i ai ale n o a s t r e d e o p o t t i v ă , cari n u s u n t Săbăoani Roman Viata C r e ş t i n ă t r i m i s ă m i a p r i ­
lut D u t n r e z e u , cari nu n u m a i că nu d e c â t 2 r a m u r i ale aceluiaşi p o m
C h i a r azi a m p r i m i t g a z e t a şi m ă cinuit m a r e b u c u i i e m a i ales că o
s'au l e p ă d a t d e Biser că, ci c h i a r î n f l o r i t . . Să-mi trimiteţi ecest ziar
g r ă b e s c a r ă s p u n d e că am r ă m a s c u n o s c şi v ă d c ă prin ea se c a u t ă
luptă c o n t r a r ă t ă c i r i l o r sectare. atât d e p ă t r u n z ă t o r şi în c e l e m a i
foarte p l ă c u t s u r p r i n s d e r e a p a r i ţ i a u n i r e a între fraţi.
Toată vina ce Ii se s o c o t e ş t e e d o a r înpietrite inimi, ca şi eu la r â n d u l
ei. E m a r e lucru acesta, m a i ales
c i nu sunt în î n ţ e l e g e r e cu u n e l e m e u să Ie citesc a c e l o r din j u r u l
C u d r a g o s t e în H r i s t o s . a c u m d u p ă acest m a r e r ă z b o i . M u í -
persoane bi ericeşti, lucru ce să m e u , cu ocazia şedinţelor ce le ţin,
Petre Sescu te g a z e t e r e l i g i o a s e c u n o s c , î n s ă
întâmplă a d e s e o r i . D o a r şi Sf. P a d a r u n d e se d i s c u t a n u m a i r e f o r m a
m a i în t o a t e se p r o p o v ă d u e ş t e u t ă
vel s'a s u p ă r a t p e Sf. B a r n a b a şi p e s g r a r ă şi grija g u v e r n u l u i , tot lucruri
b u n e d a r care la u r r a a urmei nu Roşia de Secaş-Târnava Mică în loc d e i u b i r e ţ i în Joc d e c h e ­
Sf. Petru. T i m p u l şi h a r u l lui D u m ­ m a r e sfântă la Isus, cei ce le scriu
nezeu s p e r ă m că va t o c m i totul a d u c linişte şi fericire deplină ci mai H a r şi p a c e d e l a D o m n u l să fie batjocuresc p e unii sau pe alţii.
bine. multă ură, p i z m ă şi r ă z b u n a r e . cu t c ţ i c o p i i i Iui. El să vă b i n e c u - S u n t multe g a z e t e cari fac d e o ­
C u deosebit respect vinteze l u c r a r e a T o t î n a i n t e p r i n s e b i r e d e confesiuni, de religii şi
Rugăm cetitorii să ne u r m ă r e a s c ă
Vasile B l e d e a n o t a r suferinţe şi n e v o i căci D o m n u l e d e naţionalităţi. Rostul n o s t r u pe
de aproape, ş i cei cari p o t să n e
cu n o i . Slavă lui Isus p e n t r u toate. acest p ă m â n t este ca s ă n e i u b i m
viziteze, ca sâ ne c u n o a s c ă bine,
pentru a nu fi şi noi bănuiţi că a m Filea-Mureş 1 lie H o t h a z i unii p e alţii. D a c ă D u m n e z e u a lă­
urmări alte i n t e r e s e d e c â t cele ale sat lumea aceasta aşa c u m o v e ­
N u pot d e s c r i e b u c u r i a mare c e Negoi Dolj
adevărului şi b i n e l u i sufletesc al d e m d e m a i multe c r e d i n ţ e şi n a ­
a m a v u t v ă z â n d iar „ V . C r e ş t i n ă " .
tuturora, Mult t i m p este d e c â n d am fost ţionalităţi, m e n i r e a n o a s t r ă este d e
Vestesc această foaie m i n u n a t ă la
'ăsat fără h r a n ă d u h o v n i c e a s c ă a ne u n i cu toţii în Isus H r i s t o s
v e c i n i şi în t o i t ă c o m u n a . , . D u m ­
Mi se scrie din Satu Mare E r a m foarte flămânzi şi e r a m chiar c a r e e u n u i s i n g u r care a m u r i t
nezeu fie cu nor, a c u m şi în veci
p o r n i ţ i sâ o c ă u t ă m însă nu ştiam p e n t r u toţi ca toţi sâ ne m â n t u i m
Amin.
N e s p u s d e m a r e m i - a fost b u c u ­ pe ce cale sâ a p u c ă m , d a r vedem p r i n c r e d i n ţ a în numele Lui.
r i a c â n d în slujba mea de p o ş t a ş S i m i o n BândilS.
că B u n u l D u m n e z e u nu n e a lăsat iată d e ce m ă b u c u r d e r e a p a r i ­
a m d a t peste u n p a c h e t d e g a z e t e pierzării, N o i fraţi! ostaşi în D o m n u l ţia acestei toi, fiindcă c r e d că ra
Vicov-Rădăuţi
„ V i e a ţ a C r e ş t i n ă . A m luat din Isus cari mai suntem prezenţi ia m e r g e p e linia cea d r e a p t a a iu-
p a c h e t u n e x e m p l a r şi l-am sărutat, D u p ă 6 ani am vestea î n b u c u r ă - d a t o r i e , n e r u g ă m la D u m n e z e u ca b i r e i şi d r a g o s t e i î n t r e fraţi şi d a c ă
m u l ţ u m i n d Iui D u m n e z e u că n'a t o a r e că telefonul n o s t r u sufleiesc, să vă î n v r e d n i c e a s c ă să puteţi scoate g â n d u l acesta v a însufleţi p e toţi
lăsat să d i s p a r ă a c e a s t a g a z e t ă , foaia „V. C r e ş t i n ă " , iar funcţionează aceasta gazetă plină d e D u h Sfânt ce vor servi în ea a t u n c i se va
c a r e e^te cea m a i b u n ă din " c â t e ţ i n e a d u c e din n o u m â n g â i e r e şi să arătaţi la tot n o r o d u l calea face o m a r e l u c r a r e de m â n t u i r e
am văzut in v i a ţ a mea.-. Să d e a sufletească... Slăvit să fie D o m n u l . cea a d e v ă r a t ă d u p ă sfânta E v a n - şi va ti de m a r e folos p e n t r u toţi,
Bunul D u m n e z e u ca „ V i e a ţ a C r e ş ­ gelie şi nu d u p ă fapta o a m e n i l o r . Ştiu doar că trei v i r t u ţ i m a r i t r e ­
Chivu Iiie.
t i n ă " s ă n u l i p s e a s c ă d i n - nici o Slăvit să fie D o m n u l . b u e sâ a i b ă o m u l ca să se m â n -
casă c r e ş t i n e a s c ă . . . L ă u d a t să tie
Vâleni-Satu Mare Petre ioană t u i e i c r e d i n ţ a , n ă d e j d e a şi d r a ­
Isus. g o s t e a d a r m a i presus d e t o a t e este
F a r c â u Vasile Of P . T. T, Cu b u c u r i e am p r i m i t mult a ş t e ­ Corna-Alua drigostea.
p t a t a g a z e t ă „V, C r e ş t i n ă " . A t r e c u t C u acest g â n d cu c a r e aţi r e î n ­
r ă z b o i u l . N u n e mai t r e b u e b o m b e . Vă a d u c e la c u n o ş t i n ţ ă m i c u ţ u l
Beznea-Bihor ceput aceasta l u c r a r e , eu vă d o r e s c
S'a p u s în fabricaţie uneltele noi ostaş C r i ş a n Mihailâ că a p r i m i t
ca D u m n e z e u să vă ajute iar n o u ă
Cu n e r ă b d a r e a ş t e p t a m s o s i r e a d e p a c e „Viaţa C r e ş t i n ă " . Slăvit să muit d o r i t a n o a s t r ă foaie. Văd că
celor ce v o m ceti o î m p r e u n ă cu
gazetei n o a s t r e d r a g i , căci n e a- fie D o m n u l . D o m n u l are t o t d e a u n a grija d e
cei ce o s c r i u să n e d e a la t o ţ i :
duce d u l c i m â n g â i e r i , d e cari a m copiii săi să nu d u c ă lipsă d e ni­
Miron Denuţ m â n t u i r e , sfinţire şi Ia sfârşit viaţă
fost lipsiţi 6 ani d e a r â n d u l . D a r a - mic. Si a c u m n o i r ă s p u n d e m toţi
veşnica ( R o m a n i 6-22)
cum. S l a v ă D o m n u l u i î n d a t ă c e - a m Cheniz Sălaj p r e z e n ţ i la d a t o r i e . N e b u c u r ă m că
Slăvit să fie D o m n u l
zărit-o n e a şi făcut m u l t ă bucurie a v e m în fruntea n o a s t r ă p e P r e a ­
C u m a r e satisfacţie sufletească l o a n V. L a z a r f u n c ţ i o n a r
în suflet, c ă c i n e d ă n u m a i h r a n ă sfinţii noşsri i e r a r h i luliu H o s s u
b u n i şi s ă n ă t o a s ă . am primit gazeta d v o a s t r ă pe care şl p e P r e a Sfinţitul n o s t r u N i c o l a e
o c r e d e m şi a n o a s t r ă , d e a c e i a C o l a n a Feleacului şi Clujului, şi
Straja Rădăuţilor-Bucovina
Ioan Suciu
p r o m i t e m tot sprijinul m o r a l şi ma­ p e d v o a s t r ă iubiţii n o ş t r i c u c e r n i c i Mari b u c u r i i a v e m p e m e l e a g u ­
Vaslui terial. p ă r i n ţ i şi fraţi mai mici,,. Slăvit să rile n o a s t r e v ă z â n d i ă a p a r e din
V i g u Ioan n o t a r fie D o m n u l . n o u prin satele şi o r a ş e l e b u c o v i -
C u inima p l i n ă d e b u c u r i e m u l ­ Crişan Mihailă neşti foaia „ V i e a ţ a C r e ş t i n ă " , c a r e
ţ u m i m D o m n u l u i , că a r e a p ă r u t Valea Seacâ-Baia
n e - a umplut c a s e l e d e l u m i n ă şi
f r u m o a s a n o a s t r ă g a z e t ă . . . Slăvit Rucăr-Muscel d e o aită viaţă creştină. T i m p d e
Duceţi mai departe peste toată
să fie D o m n u l . şase ani t r e c u r ă şi a c e a s t ă foaie
ţara r ă s p â n d i r e a a d e v ă r u l u i şi C u lacrimi în o c h i salut r e a p a ­
Aanei Constantin n o v ă z u r ă m . P l â n g cu h o h o t e d e
D o m n u l vă v a r ă s p l ă t i . ' riţia g a z e t e i „Vieaţa V r e ş t i n ă " , căci
gardian public b u c u r i e a c u m c ă C h r h t o s a biruit.
o s o c o t e s c ca p e u n scl t r i m i s şi
T a c h e Ieremiu aci să n e m a i a d a p e sufletele Ia D a r c â n d îmi a m i n t e s c d e a n u l 194U,
Arieşul de Câmp-Satu Mare în r e t r a g e r e a m e a d i n A r d e a l , de
i z v o a r e l e a p e l o r vii... T r i m i t e ţ i o
Salut cu „inima saltând de bu­
Chişlar-Bihor în t o i t e laturile ţârii, d a r să fie p e la Satu-Mare, a m trecut p r i n
c u r i e " r e a p a r i ţ i a g a z e t e i „Vieaţa N u ştim să m u l ţ u m i n D o m n u l u i făcută n u m a i în D u h u l d r a g o s t e i o r a ş u l C l u j , p e l a r e d a c ţ i a foii. D e
C r e ş t i n ă " falnica t r i b u n ă d e învă­ că iar n e zideşte sufleteşte p r i n Iul Isus. Iertaţi t u t u r o r cari n u v-au cele ce am văzut a t u n c i p r i n C l u j ,
ţ ă t u r ă şi p r o s p e r a r e c r e ş t i n e a s c ă , s e u r i p a şi m u l t d o r i t a şi a ş t e p t a t a î n ţ e l e s şi cari î m p i n ş i d e cel r ă u , m'a u m p l u t o mare?jale şi a m p l â n s
in d o r i n ţ a d e a s e r v i şi eu cu foaie Viaţa C r e ş t i n ă c e a d u c e sufle­ şi in n e c u n o ş t i n ţ ă d e cauză v - a u cu amar. Mare mi-a" fost jalea şi î n ­
modestele mele puteri cauza mân­ t u l u i t r u d i t şi d o r i t o r d e m â n t u i r e făcut m u l t e n e a j u n s u r i . L u p t a ţ i şi t r i s t a r e a , v ă z â n d că se r u p e l e g ă ­
t u i r i i şi înfrăţirii o a m e n i l o r p r i n a t â t a s t â m p ă r a r e d e sete şi f o a m e stăruiţi în D u h u l d r a g o s t e i lui p e n ­ t u r a c u „Viaţa C r e ş t i n ă " , — u a r
t r ă i r e a i n t e n s ă a E v a n g h e l i e i , vă in cât se s a t u r ă şi m â n g â i e d e p l i n . tru Unirea m u l t dorită... Slăvit să a c u m , l a u d ă şi m ă r i r e să fie D o m ­
rog să m ă p r i m i ţ i şl p e m i n e în Fie D o m n u l l ă u d a t . fie isus B i r u i t o r u l , n u l u i . MUite foi a m c u n o s c u t şi
a c e a s t ă l u p t ă sufletească ca p e cel Nistor Qal m u l t e le c u n o s c , d a r ca . a c e a s t ă
N. Bălănică
foae „ V i a ţ a C r e ş t i n ă " , n u m a i u n a namentul înainte, noi îl socotim bun
a m a i fost, c a r e a c u m a n u m a i este.
Iubiţi p r i e t e n i , fraţi şi c e t i t o r i ai
foii n o a s t r e V i a ţ a Creştină,
r u g ă m n o i d e nici, ca sâ s p o r i m

„Unitatea româneasca prin religie"
de Prof, Unlv ŞTEFAN PASCA
plătit în valoarea banilor de atunci,
adică 100 Lei anual şi 2 Lei numă­
rul de gazetă.
F r a ţ i l o r ! Dacă astăzi uşa mântuirii
in l u c r a r e a a c e a s t a sfântă, c a i e d i n ne este încă deschisă, să nu zăbovim
nou a început, lupta contra păca­ La Sibiu, în Tip. Arhidiece- tare a viitorului... a intra la ospăţul sufletesc ce ni Se
t u l u i . Să o s p r i j i n i m c u toţii, s ă zană a apărut, extragerea în Actul de multă chibzuială îmbie. Mâine c o a t e sâ fie prea târ­
c r e a s c ă , să se m ă r e a s c ă aşa ca p r i n broşură separată retipărită din şi înţelepciune dela 1700 al u- ziu. Am scrie noi despre mântuire,
t o a t e casele, să fie o v i a ţ ă c r e ş t i n ă „Revista Teologică" Nr. 2-1944, nirei „are o izbitoare asemă­ dar nu se va putea, aţi citi dvoastră,
plină d e l u m i n ă . Să î n d e m n ă m p e d s r nu veţi avea ce.
un studiu istorico-cultural şi nare cu cel al lui loniţă Calo-
t o ţ i creştinii la a c e a s t ă foae, c a r e
n e î n v a ţ ă a d e v ă r a t a viaj» d e creştin. literal vrednic de toată aten­ ianul dela 1200, care prin „hri­
Slăvit şi p r e a m ă r i t să fie D o m ­ ţiunea drepteredincioşilor Ro­ sovul" său către Papa preciza,
nul în veci d e v e c i . A m i n . mâni, aderenţi ai creştinismului că „nu şi-au legat legea şi obi­
Fr. Silvestiu Popescu positiv şi constructiv, care e ceiurile cele mai dinainte, ci
Oradea Mare menit, singur, a da lumei uni­ numai aşa s'au supus Biseri-
versale şi creştinismului cu a- cei Romei, ca să ţie pe Papa
Am î n s e t a t atât a m a r d e v r e m e O f u r t u n ă g r o a z n i c ă a fost la
devărat ortodox, Pacea mult mai presus între Patriarchj, şi Bucure şt», a ş a cum nu s'a mai p o ­
d u p ă acest izvor d e a p ă vie a î n ­
văţaturilor divine, care t e varsă dorită de omenire şi liniştea să n u hulească pe latini şi o- menit în ţara noastră. înaintea fur-
d i n n o u p e s t e p ă m â n t u l s e c e t o s al sufletească pentru producţie şi biceiurile lor". Şi aici citează tuDÜ a fost o zăpuşeală d e căldură
inimilor noastre, pe D. Popovici: Literatura Ro­ de -f- 5 6 g r a d e . S'a pornit apoi un
refacere după crâncenele dis­ vânt care măsurat, s'a aflat că a r e
Slăvit să fie în veci N u m e l e D o m ­ mână în epoca „luminării",—
tracţii de tot felul ce le-a viteza de 4 0 km. p e oră şi lovea cu
nului p e n t r u a c e a s t ă b i r u i n ţ ă . A- curs litografiat ţinut la fac. de
cum când „Vieaţa Creştină* por­ suferit biata omenire în curs puterea unui ciocan de, 2 kgr. pe
n e ş t e d i n n o u la d r u m , r o g p e de atâţia ani grei şi înfiorători. litere din Cluj, 1938-39.—Sun­ metru p ă t r a t N u m e r o a s e geamuri a u
D o m n u l isus să b i n e c u v â n t e z e acest tem deci pe linia marilor în­ fost sparte. Pomii tineri au fost d e s -
învăţatul şi mult cititul prof. rădăcinaţi iar alţii rupţi dela jumă­
î n c e p u t şi a c e a s t ă l u c r a r e a S a . , aintaşi, ca şi Eminescu şi lu­
M
univ. membru al muzeului lim- tate. Acoperişele caselor au fost smulse
Slăvii sa fie D o m n u l Isus. minaţilor urmaşi, cum şi în­
bei Române, cercetând „Caza­ în î tregime. Tramvaiele, maşinile,
fr. liie P o p o v i c i văţatul cercetător istoric literar trenurile nu puteau circula. Uşi, fe­
niile" vechi, în deosebi cea a
şi cultural, Prof. Ştefan P&şca. restre şi garduri au fost smulse şi
Altiniş-Praliova Mitropolitului Wariaaiii. „Măr­ duse prin vecini. Deasemcnea f rmele
P r . pena Dr. ILIE DĂIANU
turisirea ortodoxă" a Mitropo­ dela prăvălii cari sburau prin a i e r a u
k P r e a C u c e r n i c i P ă r i n ţ i şi iubiţi fost p i o t o p o p ort.-unit al Clujului
frăţiori d e l a „ V i a ţ a C r e ş t i n ă " . O
litului Petre Movilă al Kiew ului periclitat viaţa multor cetăţeni p e
şi altele, cum şi studiile neui­ străzi. Acest val d?, vânt, ploaie şi
b u c u r i e ce n u o p o t scrie văzâd
grindină n ' a durat decât o jumătate
-
„Vieaţa C r e ş t i n a ' izvorâtă din v i a ţ ă tatului Vasile Pâr van, şi cer­ înştiinţam pe cei ceri primesc de ora.
creştina c a „ L u m i n a d m L u m i n ă " . cetările lui Ovid Densuşanu,
Căci iu a l t e ziare foarte g r e u g ă ­ fiul poet al poetului Aron Den­
prima data aceasta gazeta M i n i s t r u l de război a spus că
seşti, u n articol c r e ş t i n e s c şi c u ­ Cei cari ne trimit bani în abona­
v â n t d u m n e z e e s c Sufletul n o s t r u
suşanu, înbinat cu Scrisul cro­ serviciul militar v a fi redus la jumă­
nicarilor moldoveni şi munteni, ment, să ştie că li se socoteşte bun tate şi poate şi mai mult spre a se
'nsetat, n u m i fcl 1-a a d ă p a t ; şi c â n d plătit la atâtea numere de gazetă, putea asigura muncile câmpului.
e r a flămânzit, numai £1 n i 1-a n u ­ cari toţi au cunoscut că d i n - după ce valoare reprezintă sumele la
trit. L u i m e r e u n o i sâ slujim şi a- tr'o tulpină odrâslim, de ia Roma, data primirii banilor, deoarece şi noi In Japonia bântuie foamea, de
cum şi'n veci. Amin, care în ultimul timp au murit 3 5 0 0
şi că singuri între toate po­ atunci folosim banii când îi primim.
Cine doreşte a fi abonat la gazeta oameni
Stan Min. poarele l a t i n e : — Francezi,
noastră, este rugat ca îndată ce pri­ In I t a l i a o femele ce călătorea
Oprişor-Mehedinţi Portughezi, Spanioli, Elveţieni, meşte acest număr să ne achite fie în autobuz, la controlul poliţiei s'a
M a r e b u c u r i e n i s'a făcut c â n d Italieni — singuri purtam în personal fie prin mandat poştal sau aflat că avea un geamantan plin cu
am văzut d e z r o b i ţ i fraţii n o j t r i d i n numele nostru numele sfânt prin Cecul poştal Nr. 4 0 6 4 6 , p e cel grenade de m â n ă .
A r d e a l , şi ce m a r e b u c u r i e a m a- al fântânei din care curgem; puţin 3 luni.
vuc c â n d a m p r i m i t deia aceşti fraţi din Roma 1 Toate acestea măr­ Cine ne scrie sau Irimite bani şi In California proprietarul unui
iubiţi foaia n o a s t ă d r a g ă , care d u ­ are pe adresă un număr, este rugat restaurant, cu ajutorul unor oglinzi
turisiri înbinate cu cercetările să ne scrie şi numărul sub care pri­ şi-a îndreptat razele soarelui asupra
p ă aiâţi ani d e a ş t e p t a r e a u b i n e ­
v o i t a ni o t r i m i t e , Institutelor de Istorie naţională meşte gazeta, pentru a fi aflat mai cuptoarelor din bucătărie. Acestea s'au
N o i aici a m rămas azi n u m a i u n din Cluj, Bucureşti şi Iaşi, cum uşor în registrele noastre. încălzit a ş a tare că a putut fierbe şi
mic g r u p d e o s t a ş i , căci p e u n i i şi de cercetările slaviştitor, la­ C i n e este abonat nou să ne scrie coace tot felul de mâacari, cu care
i-a iu<u D u m n t z e u , iar p e cei m a i aceasta. Dacă cineva primeşte 2 e x ­ servea puDlicuJ, Trebue însă să gă­
tiniştilor, ca Cipariu, şi al altor tească mâncarea cu foc când nu e
m u l ţ i i a iu.»t Satana, i a r n o i cei emplare cu adrese separată să ne a-
cercetători moderni, ca N. D o - nunţe şi de aceasta. soare sau noaptea,
r â m a ş i v ă r u g ă m să n e t r i m i t e ţ i
t

foaia „ V i e a ţ i c r e ş t i n ă " . . brescu, Dinculescu, D . Popo­ Cei cari primesc mai multe numere,
O mută din Oporto—Portugalia
Slăvit sâ fie D o m n u l vici, Ştei. Meteş, Ştef. Pasca, preoţii, colportorii, comisionarii sau
îşi recapătă graiul ascultând la radio
Corist. C i o r â c ă Prof. Gh. Crăciun, conclude cu depozitarii, sunt rugaţi ca să încaseze
o sljjoâ religioasă închinată „ î n c u ­
preţul gazetei şi tot la 2 luni cel p u ­
drept cuvânt, că faţă cu toate nunării Maicii Domnului".
Aluniş-Prahova ţin să ne trimită banii. La credin­
prigonirile şi influenţele hete- cioşii noştrii cari ne desfac gazeta
Prea Cucernici Preoţi. După vre­ 5 0 0 0 de tractoare se Intenţio­
rodoxe mai apropiate sau mai ii se trimite tot la 10 e x . câte unul nează sâ importe România din A m e ­
m u r i tu «unoase, p r i g o a n e , v ă d p r i ­
depărtate venite din Orientul îo plus In folosul propriu pentru chel rica.
mul n u m ă r reapărut din „Vieaţa
apropiat, sub Turci, Mongoli tuelile şi oboseala depusă. La profe-
C r e ş t i n a " . Am văzut c ă l u c r ă t o r i i M a r i inundaţii s'au p r o d u s la
sionifti, după tarif.
viei D o m n u l u i iar a u i u c e p u t iu- sau Maghiari, de orice confe- Craiova după o ploaie grea şi grindină
c r u l în viea d i n c a r e a u fost scoşi A m i n t i m încă un lucru. După Au­ care a distrus multă recoltă.
sie, — ne-am păstrat unitatea gust 1940 când a trebuit să întreru-
(Le. 2 0 ; 9 , 0 ) D o m n u l face d r e p ­ Lângă Arad s ' a u descoperit is~
în credinţa religioasă, iar tre­ pem apariţia gazetei, aproape nimeni
tate a l e ş i l o r t ă i cari s t r i g ă la Ei zi voare de a p ă calda.
şi n o a p t e ( L c . 18; 7 8 ; . cutul e o măsură şi o îndrep- nu ne-a mai trimis abonamentele res­
tante, a ş a că noi cei cari a m îndrăs- O c ă s ă t o r i e prin telefon s'a ofi­
D o m n u l să v ă ţ i n ă la mulţi ani
nit a scoate această gazetă abia în ciat săptămânile trecute la Bucureşti
p e n t r u r ă s p â n d i r e a E v a n g h e l i e i lui
prin corespondenţă. S e va publica trei ani am putut termina plata d a t o ­ a unei tinere cu un domn din Milano-
Hristos,
în g a z e t ă p e s t e v r e - o 2 - 3 luni s i ­ riilor rămase cu această gazetă, căci Itelia.
I' M . M u n t e a n u restanţierii erau mulţi, mai ales
t u a ţ i a fiecărui a b o n a t c u s u m e l e
* p r i m i t e şi r e s t a n ţ e noi sau v e c h i . P â ­ ţăranii cari aveau obiceiul a ne achita Un tânăr de 18 ani din Ame­
abonamentul toamna. rica s'a căsătorit cu o femeie d e 7 9
n ă atunci cine p r i m e ş t e foaia e s e m n
ani văduvă cu 7 copii în viaţă şi 4 9
R u g ă m să n e s c u z e ceilalţi fraţi că d e l a acela am p r i m i t b a n i s a u N u somăm acum p e nimeni pentru
de nepoţi.
c i t i t o n . cari degi n e s c r i u c a r e d e scrisoare, că p e c â n d ni se t r i m i t acestea plăţi, deşi mulţi ne datorează
c a r e m a i frumos şi interesant, n u b a n i . Fără aceitea nu trimitem abonamentul p e 1, 2 şi chiar 3 ani, In Statele Unite se fac expe­
p u t e m p u b l i c a mai mult d e d a t a foaia decâî la p r i e t e n i , c o l a b o r a t o r i , dar le facem un călduros apel acelora rienţe pentru a instala automobilele
aceasta. instituţii s a u autorităţi cari îşi ştiu cari îşi amintesc că ar avea res­ şi vagoanele dî cale ferată cu posturi
R u g ă m să n e scuze şi a c e i a cari d a t o s i a lor f>ţă d e n o i şi n o i faţă tanţă şi a r fi plătit dacă nu l-ar fi radio-electrice, care să îngăduie c o ­
n t c e r l ă m u r i r i sau r ă s p u n s u r i , c e i d e e i . E x e m p l a r e g r a t u i t e se d e s ­ împiedecat soartea prin care a m tre­ municarea telefonica şi în timpul m e r ­
încă n u s'a p u t u t scrie şi r t s p u n d e fac n u m a i ia î n c h i s o r i , azi e, spitale cut toţi, şi acum vreau să plătească, sului.
ia toţi. P e viitor, cât v a fi p o s i b i l , sau c a r t i e r e d e m u n c i t o r i săraci şi să ne trimită cât vor afla de bine şi
9 4 5 . 9 0 4 o a m e n i a pierdut A m e ­
la î n t r e b ă r i l e şi scrisorile t r i m i s e n u m a i în m ă s u r a în c a r e p r i m i m socotesc că acoperă datoria In v a ­
rica în războiul trecut.
v o m d a r ă s p u n s u r i s c u r t e în g a z e ­ şi n o i a b o n a m e n t e d e sprijin s a u loarea banilor de azi.
tă, u n d e ii r u g ă m să u r m ă r e a s c ă . subvenţie. Cine, d u p i registrele noastre, la Şeful guvernului C a n a d i a n a
Confirmarea primirii banilor în S u b v e n ţ i i l e şi a b o n a m e n t e l e d e data de 3 0 August 1940 când a m împlinit zilele trecute 19 ani d e când
a b o n a m e n t n u p u t e m face fiecăruia sprijin se v o r p u b l i c ă In g a z e t ă . sistat apariţia gazetei avea plătit a b o ­ e tot primministru.

Redactor responsabil Pr. VÂ81L.6 CHINDRIŞ Tipografi» „VIEAŢA CREŞTINĂ* Cluj