Sunteți pe pagina 1din 2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Ghidul Beneficiarului POCA - versiunea august 2016

Anexa 12 - Tabel centralizator privind decontarea cheltuielilor de deplasare


Cod SIPOCA/SMIS 2014+:
Nr. şi data de înregistrare beneficiar

TABEL CENTRALIZATOR PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE DEPLASARE


perioada de referinţă de la …./……/……. până la …../……./……………

1.A.1 - DECONTAREA CHELTUIELILOR CU COMBUSTIBILUL


lei -

Data şi ora deplasare Ruta


Numele şi prenumele Nr. şi data Nr. km efectiv
persoanei care se Rezultatul nr./ denumire Nr. şi data ordinului decontului de parcurşi conform Consum Total Nr. şi data bon Valoarea bonului Total valoare Valoare TVA Valoare
deplasează /Nr. activitate de deplasare -OD - cheltuială - DC - OD/ foaie de normat de consum (L) fiscal fiscal Preţ/litru combustibil combustibil combustibil
înmatriculare autoturism (dacă este cazul) (dacă este cazul) parcurs combustibil (fară TVA)
Plecare Sosire De la Până la

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7*8 10 11 12 13=12*9/1,2 14=13*0.2 15=13+14

R1/A1

Total Rezultat 1

R2/A2

Total Rezultat 2

TOTAL

1.A.2- DECONTAREA CHELTUIELILOR CU TRANSPORTUL (AUTOBUZ/TREN/AVION/alt mijloc de transport)

Ruta
Nr. şi data Bilet/factura
Numele şi prenumele Rezultatul nr./ denumire Nr. şi data ordinului decontului de autobuz/tren/av Valoare (fără
persoanei care se activitate de deplasare -OD - cheltuială - DC - ion (alt mijloc de TVA) Valoare TVA Total valoare
deplasează (dacă este cazul) (dacă este cazul) transport)
De la Până la

0 1 2 3 4 5 6 7 8
R1/A1

Total Rezultat 1

R2/A2

Total Rezultat 2

TOTAL
1B. DECONTAREA CHELTUIELILOR CU DIURNA

Numele şi prenumele Nr. şi data ordinului Nr. şi data Data şi ora deplasare Valoare Tip, nr. şi data document
persoanei care se Rezultatul nr./ denumire de deplasare - OD - decontului de Nr. zile diurnă Valoare diurnă de plată
deplasează activitate (dacă este cazul) cheltuială - DC - deplasare (pe zi) deplasare (OP, chitanţă, dispoziţie de
plată, etc..)
Plecare Sosire

0 1 2 3 4 5 6 7=5*6 8

R1/A1

Total Rezultat 1

R2/A2

Total Rezultat 2

TOTAL

1C. DECONTAREA CHELTUIELILOR DE CAZARE

Tip, nr. şi data


Numele şi prenumele Nr. şi data ordinului Nr. şi data Nr. document de Valoarea
persoanei care se Rezultatul nr./ denumire de deplasare -OD - decontului de Locul factura/Data/F plată facturii Valoarea T.V.A. Total de plată
deplasează activitate (dacă este cazul) cheltuială - DC - deplasării urnizor (OP, chitanţă, (fără TVA)
dispoziţie de
plată, etc.)

0 1 2 3 4 5 6 7=6*cota T.V.A. 8=6+7

R1/A1

Total Rezultat 1

R2/A2

Total Rezultat 2

TOTAL

Declar că prezentul document a fost completat cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii

Semnătura şi ştampila reprezentant legal/împuternicit desemnat