Sunteți pe pagina 1din 1

Se aprobă,

Decan,
Conf. univ. Dr. Liviu IRIMIA
Aviz,
Titular disciplină,

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a)_______________________________________, student(ă) a


Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură,
specializarea _______________________________, anul ______, grupa _______, prin prezenta
vă rog să binevoiţi a-mi aproba susţinerea examenului din semestrul ____, anul ____, la disciplina
___________________________________, în cadrul sesiunii deschise, în data de ____________.
Anexez prezentei cereri chitanța de plată a taxei de examinare, cu nr. _____ din __________,
Copie după Ordinul de plată nr._______________ sau raport tranzacție electronică emis de bancă.

_______________ Student,

_______________________

Domnului Decan al Facultăţii de Horticultură Iaşi