Sunteți pe pagina 1din 1

……………………… SRL

Sediul social: jud. ……………, loc……………………


str. ………………….. nr…. bl. …. ap……
CUI .............................; nr.reg.com. ....../......./..............

IMPUTERNICIRE

Subscrisa ................................................... SRL persoana juridica


romana, cu sediul in …………………………………………………………
inregistrata Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ............ sub
nr. ........................... CUI ............................., reprezentata legal prin
.................................................. administrator, imputernicim prin prezenta pe
d-l/dna ............................., posesor al C.I seria ..... nr............., eliberata de
SPECLEP ................ la data de ..............................., CNP ..................................,
sa inregistreze societatea in SPV.

Imputernicirea este generala pentru toate operatiunile din SPV.

Societatea isi da acordul ca imputernicitul sa aiba acces la


informatiile referitoare la istoricul actiunilor anterioare din SPV ale
societatii. Sunt acceptati termenii si conditiile de utilizare a SPV. Prezenta
imputernicire este intocmita conform art. 18 alin. (2) din Legea 207/2015
privind Codul de procedura fiscala si art. 15 alin. (9) din OMFP 660/2017.

administrator
.............................................
................................................

S-ar putea să vă placă și