Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Propunător: prof. Boiciuc Mihaela


Data: 18.03.2019
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnaziala Remetea Mare
Clasa: a VII-a B
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Legea cea noua-Fericirile
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe

Scopul lecţiei: formarea conduitei religios-morale conforme cu învăţăturile date de Mântuitorul în Predica de pe munte

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
01 - să descrie împrejurările rostirii Fericirilor de către Mântuitorul Iisus Hristos
02 - să identifice virtuţile creştine şi făgăduinţele pentru dobândirea acestora, prezentate în cele nouă Fericiri;
03 - să definească Fericirile;
04 - să precizeze care este răsplata pentru dobândirea virtuţilor;
05 - să identifice virtuţile creştine, precizate în Fericiri, în viaţa unor personalităţi biblice şi creştine;
06 - să recunoască printre virtuţile menţionate în Fericiri pe cele care sunt deja prezente în viaţa lor.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: execiţiul, expunerea, lectura, conversaţia, explicaţia, meditaţia religioasă, exerciţiul, lectura.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, ,auxiliarul, fişa de lucru,text suport
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse bibliografice:
1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
2. Răducă, Pr. Vasile, Ghidul creştinului ortodox, Editura „Humanitas", Bucureşti 1998.
3. Bută, Pr. loan, Istorioare morale pentru toate vârstele, Editura „Anastasia", Bucureşti 2000.
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
5. Muha Camelia,auxiliar de religie clasa a VII a,Editura Sfântul Mina,Iași,2012

1
DEMERSUL DIDACTIC

Metode Mijloace Forme de


Nr. Etapele Ob.
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei op.
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- salut elevii când intru în sala de clasă şi rostesc împreună cu ei rugăciunea;


Momentul 2' - notez absenţele şi organizez managementul clasei pentru începerea activităţii didactice Activitate
1. organizatoric care urmează să se desfăşoare; exerciţiul frontală
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea activităţii
didactice;

Text suport
Pentru a putea preciza starea de fericire a unei persoane, le cer elevilor să citească
istorioara morală Cămaşa fericitului; aceasta este o parafrazare după Tolstoi.
- Un elev citeşte istorioara morală, iar ceilalţi ascultă cu atenţie. Lectura Activitate
Apoi vom purta o discuţie despre starea de fericire a ciobanului din povestire: frontală
„- Ce condiţii de viaţă avea ciobanul ?"
„- Care este motivul fericirii sale?" Conversa- Activitate Aprecieri
„- De unde vine starea sa de fericire? " Ţia frontală verbale
Pregătirea - Elevii răspund la întrebări.
elevilor pentru Concluzie:
2. receptarea 7' Bunurile materiale nu sunt întotdeauna o condiţie a fericirii omului. Fericirea vine din inima
noilor omului.
cunoştinţe Le cer elevilor să explice cuvântul fericire. Conversa- Activitate Aprecieri
- Elevii formulează oral explicaţiile pentru cuvântul fericire şi apoi scriu în caiete Ţia frontală verbale
explicaţia acestuia.
Voi sintetiza răspunsurile elevilor şi voi scrie definiţia pe tablă.
Precizare:
Dintotdeauna oamenii s-au întrebat cum se poate ajunge la fericire. Mântuitorul Iisus
Hristos ne-a arătat în Predica de pe munte nouă căi de acces la fericirea veşnică. Aceste explicaţia Activitate
căi reprezintă virtuţi ale sufletului omenesc ce pot fi dobândite prin efort personal şi frontală
ajutor dumnezeiesc.

2
Anunţarea
titlului lecţiei Voi anunţa şi voi scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: „Fericirile". Astăzi vom vorbi despre
3. şi a 1' împrejurările în care au fost rostite Fericirile, le vom defini ... explicaţia Activitate
obiectivelor - Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete şi ascultă explicaţiile date. frontală
lecţiei

Le prezint elevilor împrejurările în care au fost rostite Fericirile. Explicaţia Activitate


- Elevii ascultă cu atenţie explicaţiile date. frontală
Precizare: Biblia
Destinatarii acestor Fericiri n-au fost numai Apostolii, ci toţi oamenii care doresc
dobândirea fericirii veşnice. Mântuitorul Iisus Hristos începe pregătirea Apostolilor pentru
misiunea lor prin prezentarea acestei liste de fericiri ce pot fi primite dacă se dobândesc Fericirile
anumite virtuţi. (Matei 5,1-
- Elevii ascultă cu atenţie. 12) Activitate
Le cer elevilor să citească Fericirile (Matei 5,1-12), să sublinieze virtuţile indicate şi Lectura individuală
răsplata de la Dumnezeu pentru acestea.
- Elevii citesc şi subliniază virtuţile şi răsplata dată de Dumnezeu pentru dobândirea
acestora.
Precizare:
Comunicarea/ Cele nouă fericiri ne apar ca treptele unei scări împărăteşti care are prima treaptă smerenia,
însuşirea iar ultima răbdarea cu bucurie a prigoanei pentru Hristos. Fiind vorba de virtuţi prin care ne
4. noilor 20' facem fericiţi , aceste Cuvinte ale Mântuitorului evidenţiază şi rolul nostru în dobândirea Auxiliarul
cunoştinţe mântuirii, pe lângă credinţă şi harul dumnezeiesc.
- Elevii ascultă cu atenţie. Lectura Activitate Capacitatea
Le cer elevilor să citească prima Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata precizată. frontală de a
- Un elev citeşte „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor" şi identifica
numeşte virtutea (smerenia) şi răsplata (împărăţia Cerurilor). virtutea şi
Observaţie: răsplata
Le explic expresia „sărac cu duhul": „Sărac cu duhul" înseamnă smerit, modest, supus, plin
de respect. Omul smerit , oricât de multe fapte bune ar face, consideră că nu a făcut de ajuns
şi se străduieşte să înfăptuiască şi altele. Cel smerit vede în realizările sale şi ajutorul lui
Dumnezeu. Capacitatea
Voi scrie la tablă , pe două coloane, virtutea şi răsplata din prima Fericire . Lectura de a
Solicit elevii să citească a doua Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata prezentată. Activitate identifica
- Un elev citeşte:"Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia" şi prezintă virtutea frontală virtutea şi
(pocăinţa) şi răsplata (mângâierea divină); apoi le notează în caiete . răsplata

3
Observaţie:
Voi nota la tablă virtutea şi răsplata.
Le explic expresia „cei ce plâng..." Nu orice plâns este aducător de fericire, ci doar plânsul Auxiliarul
(părerea de rău) este pentru păcatele săvârşite. Capacitatea
Le solicit elevilor să citească a treia Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata Lectura de a
prezentată. explicativă identifica
- Un elev citeşte: „Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul" şi prezintă Activitate virtutea şi
virtutea (blândeţea) şi răsplata (pământul, dar mai ales împărăţia cerurilor); apoi notează frontală răsplata
în caietele lor.
Observaţie: Explicaţia
Voi nota pe tablă virtutea şi răsplata.
Le cer elevilor să explice cuvântul „blând". Activitate
- Elevii dau variante de răspuns, „...paşnic, prietenos, blajin etc." frontală
Precizare: Explicaţia
Blândeţea este forma de manifestare concretă a iubirii prin care este biruită mânia, lăcomia
şi violenţa. Omul blând se simte mulţumit oriunde ar fi şi răspândeşte pace şi armonie în
jurul său.
- Elevii ascultă cu atenţie. Capacitatea
Voi solicita elevilor să citească a patra Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din Lectura de a
această Fericire. explicativă identifica
- Un elev citeşte: „Fericiţi cei flămânzi si însetaţi de dreptate, că aceia se vor Activitate virtutea şi
sătura" şi prezintă virtutea (dreptatea) şi răsplata (desăvârşirea); apoi notează în caiete. frontală răsplata
Observaţie:
Notez pe tablă virtutea şi răsplata.
Precizare: Explicaţia
Pentru a arăta rolul vital al dreptăţii Mântuitorul Iisus Hristos foloseşte metafora
„flămânzesc şi însetează de dreptate". Aceasta este construită din realităţile vitale omeneşti: Auxiliarul Activitate
a mânca şi a bea, faţă de care nu se poate trăi. Foamea şi setea de dreptate sugerează dorinţa frontală
nemărginită de a împlini voia lui Dumnezeu.
- Elevii ascultă cu atenţie. Capacitatea
Le solicit elevilor să citească a cincea Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din Lectura de a
această Fericire. explicativă identifica
- Un elev citeşte: "Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui" şi prezintă virtutea Activitate virtutea şi
(milostenia) şi răsplata (milostivirea divină); apoi notează în caiete. frontală răsplata
Precizare:
Prin faptele de milostenie îl întâlnim pe Dumnezeu însuşi „întrucât aţi făcut unuia dintre
foarte aceşti mici fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi făcut"(Matei 25.40) le-a spus Mântuitorul Hristos
ucenicilor când le-a prezentat criteriile fundamentale ale judecăţii viitoare. Mila se Explicaţia

4
concentrează în faptele milei trupeşti (ajutorare materială) şi faptele milei sufleteşti
(ajutorare spirituală) izvorâtă din dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Activitate
- Elevii ascultă cu atenţie. frontală Capacitatea
Le cer elevilor să numească faptele de milostenie. Conversa- de a
- „...să hrăneşti pe cei flămânzi, să oferi apă celui însetat, să îmbraci pe cel gol, să ţia identifica
cercetezi pe cel bolnav şi pe cei aflaţi în suferinţă , să îndrepţi pe cei păcătoşi, să ierţi, să Activitate virtutea şi
încurajezi pe cei întristaţi, să răsplăteşti răul cu bine, să te rogi pentru aproapele tău, etc." frontală răsplata
Precizare:
Cei ce săvârşesc fapte de milostenie vor avea parte de mila lui Dumnezeu. Capacitatea
Solicit copiii să citească a şasea Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din această Lectura de a
Fericire; apoi scriu pe tablă virtutea şi răsplata din această Fericire. explicativă identifica
- Un elev citeşte: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu" şi Activitate virtutea şi
prezintă virtutea (curăţia inimii) şi răsplata (bucuria vederii lui Dumnezeu); notează în frontală răsplata
caiete. Auxiliarul
Precizare:
Curăţia inimii înseamnă absenţa oricărui păcat, gândul curat, gândul curăţit de orice patimă.
Curăţia gândului transformă inima într-un loc în care poate fi contemplată prezenţa lui
Dumnezeu. Aşa cum soarele se reflectă mai mult într-o oglindă curată, tot aşa cu cât inima
este mai curată, cu atât bucuria vederii lui Dumnezeu este mai intensă. Această bucurie este Explicaţia
inexprimabilă în cuvinte.
- Elevii ascultă cu atenţie. Activitate Capacitatea
Solicit elevii să citească a şaptea Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din această Lectura frontală de a
Fericire. Scriu pe tablă virtutea şi răsplata din această Fericirii. explicativă identifica
- Un elev citeşte: „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor Activitate virtutea şi
chema" şi prezintă virtutea (concilierea) şi răsplata (demnitatea de fiu a lui frontală răsplata
Dumnezeu). Elevii notează în caiete.
Precizare: Explicaţia
„Făcătorii de pace" sunt acei creştini care încearcă să înlăture orice dezbinare, ură şi invidie
dintre oameni. Ei îndeamnă pe cei înrăiţi la împăcare şi prin faptele lor caută să trăiască în Activitate
pace şi armonie cu Dumnezeu, cu ei înşişi şi cu semenii. De aceea sunt consideraţi fii ai lui frontală
Dumnezeu.
- Elevii ascultă cu atenţie. Capacitatea
Le solicit elevilor să citească a opta Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din Lectura de a
această Fericire. Se scrie pe tablă virtutea şi răsplata. explicativă identifica
- Un elev citeşte: „Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia Activitate virtutea şi
cerurilor” şi prezintă virtutea (dreptatea) şi răsplata (moştenirea împărăţiei Cerurilor). frontală răsplata
Precizare:
Dreptate înseamnă adevărata credinţă în Dumnezeu. Cei care dau dovadă de răbdare în

5
timpul prigonirii şi suferinţei pentru credinţă în Dumnezeu, vor fi răsplătiţi de Acesta.
- Elevii ascultă cu atenţie. Capacitatea
Solicit elevii să citească a noua Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din această Lectura de a
Fericire. Scriu pe tablă virtutea şi răsplata. explicativă identifica
- Un elev citeşte: „Fericiţi veţi fi, când vă vor ocări şi vă vor prigoni, şi vor zice tot Activitate virtutea şi
cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea" şi prezintă virtutea frontală răsplata
(statornicia în credinţă) şi răsplata (fericirea veşnică). Elevii notează în caiete.
Precizare: Explicaţia
Această fericire completează pe cea dinainte. Ea se adresează în mod deosebit Apostolilor,
care aveau să-L mărturisească pe Hristos, chiar cu preţul vieţii. Nu oricine este prigonit va Activitate
câştiga împărăţia Cerurilor, ci cel care suferă pentru Hristos fiind nevinovat. frontală
- Elevii ascultă cu atenţie.
Concluzie: Explicaţia
Virtuţile cuprinse în aceste nouă Fericiri alcătuiesc o adevărată scară a desăvârşirii.
La acest urcuş duhovnicesc ne cheamă Mântuitorul. El va fi alături de noi prin harul Său Activitate
şi vom urca plini de bucurie, treaptă cu treaptă, această minunată scară spre cer. frontală
- Elevii ascultă cu atenţie.

17'
Profesorul aminteşte elevilor că „Fericirile" sunt atât de importante pentru viaţa oamenilor
încât se cântă la Sfânta Liturghie. Audiţie Caietul Activitate
muzicală elevului frontală Capacitatea
01 Solicit elevii să descrie împrejurările în care au fost rostite „Fericirile". de a reda
- Elevii răspund solicitării. Conver- reguli de
saţia Activitate conduită
frontală
Fixarea şi În Fericiri ni se sugerează ce trebuie să facă un creştin pentru a dobândi fericirea veşnică. Conversa-
5. sistematizarea Le cer elevilor să prezinte oral regulile de comportament prezentate de Mântuitorul în ţia
cunoştinţelor Fericiri.
- Elevii dau variante de răspunsuri:
02 „Să fim smeriţi!"
„Să avem dragoste şi milă faţă de semenii noştri !"
„Să avem o inimă curată !"
„Să facem ceea ce e bine şi drept P Conversa- Activitate
„Să fim concilianţi!" ţia frontală
„Să acceptăm suferinţa pentru adevăr şi dreptate!”
Le cer elevilor să definească Fericirile şi să scrie definiţia pe tablă. Capacita-
tea de a

6
Elevii dau variante de răspuns: defini
03 - „ ... sunt reguli de viaţă pentru cel ce vrea să-L urmeze pe Hristos." Fericirile
- „...Fericirile sunt o expunere sintetică a virtuţilor care trebuie să-şi pună pecetea pe
viaţa creştinului etc." Conversa- Activitate Capacita tea
Le cer elevilor să precizeze care este răsplata pentru împlinirea regulilor de ţia frontală de a
comportament prezentate în „Fericiri." sublinia
04 - Elevii dau variante de răspuns: răsplata
-„ ... împărăţia Cerurilor, mângâierea divină, desăvârşirea, bucuria vederii lui pentru
Dumnezeu, fericirea veşnică, moştenirea împărăţiei lui Dumnezeu ..." Conversa- Activitate dobândirea
Le cer elevilor să prezinte nume de personalităţi biblice şi creştine care au dobândit în viaţa ţia Caietul frontală Fericirilor
lor virtuţile amintite în Fericiri. elevului
05 - Elevii dau variante de răspunsuri: Capacita tea
1. smerenia: model este Mântuitorul Iisus Hristos „care S-a făcut Om pentru de a
mântuirea noastră"; identifica
2. pocăinţa: fiul risipitor din pilda cu acelaşi nume , tâlharul de pe cruce; virtuţile
3. blândeţea: Mântuitorul Iisus Hristos care ne spune - „învăţaţi de la Mine că creştine
sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre"; menţionate
4. dreptatea: Iov, dreptul Simeon (Luca 2.25), Zaharia şi Elisabeta, Sfântul Ioan în Fericiri
Botezătorul (Luca 1. 6), dreptul losif (Matei 1.9); Conversa- Activitate în viaţa
5. milostenia: samarineanul milostiv din pilda cu acelaşi nume; Mântuitorul Iisus ţia frontală unor per-
Hristos , care fiind pe cruce , se ruga -„Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce fac"; sonalităţi
6. curăţia inimii: Maica Domnului este modelul curăţiei inimii; biblice
7. concilierea: Mântuitorul Iisus Hristos poate aduce lumii şi fiecăruia în parte
pacea cea adevărată, dacă este urmată învăţătura Sa;
8. prigoniti pentru dreptate: Mântuitorul Iisus Hristos, Apostolii, martirii;
9. statornicia în credinţă: Sfinţii Apostoli, martirii.
Observaţie:
Pentru a putea fi reliefate virtuţile corespunzătoare adresez elevilor întrebări ajutătoare. Fişa de lucru
Precizare: Capacita-
Blândeţea a fost dobândită de mulţi sfinţi. Sfântul Serafim de Sarov a urmat atât de mult tea de
îndemnul Mântuitorului, încât blândeţea lui atrăgea până şi animalele ce veneau la el. autoeva-
Mântuitorul Iisus Hristos nu ne-a îndemnat să avem un anumit comportament, până ce nu luare a
ne-a demonstrat El acest comportament. comporta-
Le solicit elevilor să mediteze şi să răspundă la următoarele întrebări de pe fişa de mentului
lucru: moral
06 - Elevii lucrează ceea ce le-am cerut; meditează şi răspund în scris.
............................................................... Meditaţia Activitate
............................................................... religioasă individuală

7
Le cer elevilor să prezinte oral răspunsurile. Exerciţiul
- Elevii prezintă răspunsurile oral.
Concluzie: conversaţia Activitate
Cei care urmează sfaturile Mântuitorului Iisus Hristos vor fi binecuvântaţi veşnic de frontală
Dumnezeu.

Voi face aprecieri generale şi individuale, privind implicarea elevilor în predarea noilor
6. Aprecierea 2' cunoştinţe. expunerea Activitate Aprecieri
activităţii Notez elevii care au participat la lecţie. frontală verbale
elevilor - Elevii ascultă cu atenţie.

Precizarea şi Voi anunţa şi explica tema pentru acasă .


7. explicarea 2' a) Memoraţi cele nouă Fericiri şi explicaţi semnificaţia lor. explicaţia Activitate
temei pentru b) Ce schimbări ale stilului tău de viaţă te-ar putea ajuta să te conformezi mai mult cu frontală
acasă modul de viaţă precizat de Hristos în Fericiri ?

8. Încheierea 1' Rostesc rugăciunea împreună cu elevii, salut şi ies din sală; exerciţiul Activitate
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

8
OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)

Data ................

FERICIRILE

a) Fericire = stare de mulţumire sufletească intensă şi deplină


b) Virtute b) Răsplata
1. smerenia 1. împărăţia cerurilor
2. pocăinţa 2. mângâierea divină
3. blândeţea 3. împărăţia cerurilor
4. dreptatea 4. desăvârşirea
5. milostenia 5. milostivirea divină
6. curăţia inimii 6. bucuria vederii lui Dumnezeu
7. concilierea 7. demnitatea de fiu a lui Dumnezeu
8. dreptatea 8. moştenirea împărăţiei cerurilor
9. statornicia în credinţă 9. fericirea veşnică

c) Fericirile = reguli de viaţă pentru cel ce vrea să-L urmeze pe Hristos; expunere sintetică a virtuţilor care trebuie să-şi pună pecetea pe viaţa creştinului.

9
(*) LECTURĂ : Cămaşa fericitului

Un împărat era bolnav de o boală grea . Doctorii nu-i găseau medicamente, babele nu aveau leacuri din ierburi ca să-l poată ajuta. Atunci a adunat la sfat toţi
înţelepţii din împărăţie să găsească posibilitatea de însănătoşire a împăratului, care zicea în făgăduinţa lui:
- Dau jumătate din împărăţia mea aceluia, care mă va face sănătos ! făgăduială ce va avea împlinire...
-Înţelepciunea noastră nu ne arată leacul! Nu ştim aşa ceva...
- Măria-Ta - rosti altul - dacă am găsi un om fericit şi i-am lua cămaşa, ca să te îmbraci cu ea , te vei face sănătos !
- Trimiteţi căutători în toată împărăţia mea! Dacă vor găsi un om fericit să-i ia cămaşa şi să mi-o aducă.
- Aşa vom face, măria ta!
Solii merseseră să caute fericitul. Vreme mai îndelungată au întrebat pe cei ce erau consideraţi că au fericire. Unul era bogat dar bolea mereu, altul era sănătos dar sărac.
Fiecare se plângea de ceva, nici unul nu s-a recunoscut fericit. Într-o zi doi soli au aflat într-o poiană dintre păduri un cioban, care - cu ochii la oi - cânta cu fluierul melodii
vesele. Solii împăratului l-au întrebat:
- Ce faci, ciobanule ?
- Păzesc oile şi cânt cu fluierul!
- Ce zici ? Eşti fericit ? Aşa pari...
- Da, sunt fericit! Eu nu sunt cioban stăpân de oi; eu sunt cioban slugă ! în fiecare dimineaţă îmi pune baciul un bulz de mămăligă cu brânză înfăşurată întru-un
brustur în glugă şi plec cu oile la păscut.
- Bani ai; haine mai bune ai?
- N-am bani! Când mă plăteşte , o dată pe lună duc toţi banii acasă şi-i dau mamei. Haine mai bune am tot acasă. Le ţin să merg cu ele la biserică!
- Să te întrebăm ceva: Zici că eşti fericit ?
- Da ! Sunt fericit. Sunt foarte fericit. Nu-mi lipseşte nimic. Am totul. Mulţumesc Domnului pentru bucuria de a trăi. Ce mi-aş mai putea dori altceva? Pot să vă fi de
folos cu ceva? întrebă el.
- Nu vrei să-ţi dăm bani şi cu ei să cumpărăm de la tine cămaşa fericitului? Plătim bine... Ciobanul şi-a descheiat haina şi a zis:
- Eu nu am cămaşă ! Mă îmbrac cu jerseul acesta de lână peste pielea goală şi cu haina peste jerseu ! Atâta tot... Solii s-au dus la împăratul bolnav şi i-au spus:
- Măria ta, n-am găsit nici un fericit! Un cioban slugă la stăpân de oi , ne-a spus că este fericit. Dar când am vorbit despre cămaşă, ciobanul s-a dezbrăcat şi ne-a
arătat, că el n-avea cămaşă !
- Şi ce mai facem ? Ce ziceţi!
- Măria ta, în lumea celor bogaţi cu întinderi de pământuri nu-i nici un fericit. în lumea celor cu solduri de bani la bănci nu este nici un fericit. între cei puşi deasupra
oamenilor nu-i nici un fericit. Singurul fericit este ciobanul - slugă, care nici el n-avea cămaşă.

(Pr. I. Bută)

10