Sunteți pe pagina 1din 3

Tema de control nr.

Analizați comparativ modelul instruirii/ predării directe și modelul constructivist al


instruirii pe baza a minimum opt criterii.

Criteriul Modelul instruirii directe Modelul constructivist al instruirii


Elemente -model cu centrare pe profesor,cu - constructivismul consideră
definitorii programarea procesului de predare- învăţarea ca pe o construcţie
învăţare; proprie;
-evenimentele instruirii au o succesiune - scopul muncii de formare este
determinata step by step(pas cu pas); stimularea curiozităţii;
-model pragmatic care indica o structura - sunt create situaţii stimulatoare
de actiune,potrivit pentru disciplinele care să genereze curiozitate şi
care prezinta structuri formalizate de motivaţie intrisnsecă;
organizare; --mediu de invatare complex;
- centrat pe invatarea dirijata, aspira spre-continututi variate ale invatarii;
invatarea independenta; -sarcini de invatare autentica;
- model productiv pentru elevii din -interactiune sociala;
clasele mai mici,deoarece acestia au -negociere sociala;
nevoie de mai multa indrumare; -responsabilitate personala;
- este potrivit pentru disciplinele care - invatare situational;
prezinta structuri formalizate de este relevant pentru formarea
organizare; capacitatilor superioare de gandire
- valabil pentru orice varsta. drept pentru care profesorii trebuie
să fixeze sarcini de lucru la nivel
înalt; (asta înseamnă analiză,
sinteză, evaluare), ceea ce conduce
la cunoştinţe funcţionale.
Metode si -demonstratia (a ceea ce este de invatat); -metode activ participative
mijloacele - invatarea dirijata(cu repere ( intrebari,problematizarea,activitat
didactice orientative,verificare,corectare,repetare); ea in grup,invatarea prin
-invatarea independenta(consolideaza si cooperare,dezbaterea etc.);
dezvolta invatarea anterioara, -observarea,studiu independent;
transformand-o in competente ). -analiza,sinteza;
-rezolvarea unor probleme gresit
construite;
-cautarea alternativelor.
Scopul, -se aleg pe baza unui nivel mediu - se stabilesc în acord cu
obiectivele de cunostine; competentele pe care le poseda
-accent pe transmiterea si insusirea fiecare elev;
cunostintelor; - se urmăreşte în special
-formare de priceperi; dezvoltarea capacitatilor şi
-formare de deprinderi si capacitati aptitudinilor,formarea
intelectuale simple; competentelor ;
-invatare independenta,dobandita prin -scopurile/obiectivele se centreaza
ceea ce poti face. pe probleme reale.

Rolul -furnizor de cunoastere; -educator-consilier,facilitator al


profesorului - toate deciziile majore aparţin cadrului autoinstruirii;
didactic; -manager al situatiei de instruire,
-centrat pe continutul disciplinei; sprijina activ si incurajeaza
-concepe,conduce si evalueaza procesul autonomia;
de instruire; - constructor al invatarii si al
-mediaza tranzactia de la invatarea propriei cunoasteri;
controlata la invatarea independenta; -centrat pe elev;
-furnizeaza ilustratii suficiente si -ghid in abordarea adevarurilor
exemple concrete; relative din diverse perspective;
-ofera instructiuni detaliate,repetate si -orientat catre gasirea solutiilor
exemple cand este necesar; variate;
-imbina intrebarile cu demonstratiile -empatic,intelegator fata de elevi si
pentru a verifica intelegerea; problemele lor’’
-furnizeaza feedback-uri si corectii; -profesorul pune elevul în centrul
-indruma predarea invatarii,controleaza unor experienţe de învăţare care
calitatea ei,fixeaza explicatiile favorizează gândirea,
suplimentare,asigura o rata inalta a acţiunea independentă, participare
reusitei. activă la procesul de construire a
cunoaşterii;
- profesorul are el însusşi rol de
cursant şi de observator.
Rolul elevului -produs al actului didactic; -partener in actul didactic;
-accent pe dirijare,invatare; - accent pe autonomie in invatare;
- directionat algoritmic pas cu pas; -constructie multipla a realitatii(in
- beneficiar al serviciilor educative; mod activ);
-activitatea acestuia are loc sub -coordonat,orientat creativ;
indrumarea cadrului didactic; -implicat constient in procesul de
- reusita invatarii independente,a autoinformare;
activitatii independente; -implicare superioara in rezolvarea
-primesc indrumari in rezolvarea sarcinilor si problemelor;
problemelor si a sarcinilor de lucru. -elevii învaţă prin implicare şi
participare directă, interactivă, nu
doar de la profesor;
- elevii influenţează ei înşişi
comportamentul şi dispoziţia
profesorului;
- lecţia este o punere în scenă, în
care fiecare joacă câte un rol, în
care elevii învaţă mult unii
de la alţii ei fiind cei care
formulează întrebări, răspunsuri,
argumentează si produc conflictele
cognitive.
Organizarea -este centrarea pe profesor si pe - instruirea este centrata pe elevi si
Invatarea conducerea directa a învatarii; pe interactivitatea lor în clasa se
- in munca independenta repeta, produce când elevii isi construiesc
aplica cele predate, sub control, propriul sens, de obicei, pe baza
iar profesorul intervine cu experienţelor anterioare de invatare
remedii, adaptare, consolidare, si a propriilor experienete;
aplicatii în alte conditii,in situatii - este un proces activ;
noi,consolidari; - este o teorie a învăţării bazată pe
-se recurge la conversatie concepte care descrie modul în care
pentru insusire, retinere, transfer, cel care învaţă, îşi construieşte
conform obiectivelor precizate. cunoştinţele; în momentul când
elevul a înţeles, abia atunci va putea
să opereze, să rezolve, să
îndeplinească sarcinile.

Evaluarea -vizeaza recapitularea si evaluarea - vizeaza progresul de învatare la


sistematica a ceea ce s-a invatat; fiecare elev;
- evaluarea temelor pentru acasa; - se realizeaza in timpul actiunii,
- teste frecvente; prin observare, analize, interpretari,
-recapitularea continutului care nu a fost proiecte, portofolii;
inclus in test; - strategiile de evaluare accentueaza
- consolidarea noilor achizitii si aspectul calitativ (se evalueaza mai
transferul lor in achizitii mai solide. mult atitudinile elevilor, procesul
prin care s-a ajuns la rezultate).
Avantaje -potrivit pentru disciplinele care prezinta - se preteaza pentru tratarea
structuri formalizate de organizare; interdisciplinara a unor teme;
-modelul este productiv pentru elevii din -este relevant pentru formarea
clasele mai mici,care au nevoie de mai capacitatilor superioare de gandire;
multa indrumare; -pune accentul pe capacitatea de
-este valabil si aplicabil pentru orice investigare,de rezolvare de
varsta. probleme,de gandire critica,de
argumentare,de
evaluare/autoevaluare;
- formeaza si dezvolta atitudini si
comportamente sociale.