Sunteți pe pagina 1din 94

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I

Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 1 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente
privind Numele si
Functia Data Semnatura
responsabilii/ prenumele
operatiunea
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Danea Vasile Gabriel Contabil
.
1.2 Verificat Ghiriti Sorin Călin Director coordonator
.
1.3 Aprobat Ghiriti Sorin Călin Director coordonator

1
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 2 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Data de la care se
Componenta revizuita Modalitatea aplica
Editia/ revizia
reviziei prevederile
in cadrul editiei
editiei sau
reviziei editiei
1 2 3 4
2.1. Editia I x x
2.2. Revizia 1
2.3 Revizia 2

2
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 3 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale

Exem- Comparti-
Scopul Nume si Data Semna-
plar ment Functia
difuzarii prenume primirii tura
nr.:
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare 1 Gestionare Danea
resurse şi Vasile
contabilitate Gabriel
3.2. Aplicare 1 Gestionare Petruţiu
resurse şi Rodica
contabilitate Monica
3.3. Aplicare
3.4. Aplicare
3.5. Informare
3.6. Evidenta 1 Gestionare Danea
resurse şi Vasile
contabilitate Gabriel
3.7. Arhivare 1 Gestionare Danea
resurse şi Vasile
contabilitate Gabriel
3.8. Alte
scopuri

3
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 4 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

4. SCOP

4.1. Stabilirea unui set unitar de reguli pentru intocmirea si actualizarea Registrului
de riscuri;
4.2. Stabilirea responsabilitatilor privind intocmirea si actualizarea Registrului de
riscuri.

4
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 5 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

5. DOMENIU

Procedura se aplica de catre intregul personal de conducere, precum si de catre persoana


desemnata cu intocmirea acestui registru privind activitatea financiar-contabila, din cadrul
Direcţiei Judeţene de Statistică Satu Mare

5
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 6 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

6. DOCUMENTE DE REFERINTA

a) Regulamentul de Organizare si functionare al Direcţiei Judeţene de Statistică Satu


Mare.

b) Fisa postului aferenta fiecarui post implicat in furnizarea de date pentru intocmirea si
actualizarea Registrului de riscuri, precum si in intocmirea si actualizarea acestui
instrument de lucru utilizat in gestionarea riscurilor .

c) Standardul 11 – Managementul riscului – din Codul controlului intern, cuprinzand


standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice
nr.946/2005.

d) Standardul M.A.I. –A nr.006/2006 aprobat conform Dispozitiei secretarului general al


ministerului nr.467109 din 20.11.2006.

6
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 7 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

7. DEFINITII SI ABREVIERI

1. Organizatie - Persoanele care lucreaza impreuna pentru atingerea unor obiective


prestabilite .O organizatie poate fi o autoritatea publica, deasemenea sunt considerate
si componentele structurale ( servicii, birouri etc.)
2. Obiective – Scopurile pe care si le stabileste o organizatie . Obiectivele reprezinta
rezultatele ce trebuie obtinute la nivelul organizatiei si la nivelul fiecarei componente
structurale din cadrul acesteia .
3. Risc – O problema (situatie, eveniment etc.) care nu a aparut inca, dar care poate apare
in viitor, caz in care obtinerea rezultatelor prealabil fixate este amenintata sau
potenta .In prima situatie riscul reprezinta o amenintare, iar in cea de-a doua, riscul
reprezinta o opotunitate.Riscul reprezinta incertitudinea in obtinerea rezultatelor dorite
si trebuie privit ca o combinatie intre probabilitate si impact.
4. Probabilitatea de materializare a riscului – Reprezinta o masura a posibilitatii de
aparitie a riscului, determinata apreciativ sau prin cuantificare, atunci cand natura
riscului si informatiile disponibile permit o astfel de evaluare.
5. Impactul – Reprezinta consecinta asupra rezultatelor (obiectivelor), daca riscul s-ar
materializa.Daca riscul este o amenintare, consecinta asupra rezultatelor este negativa,
iar daca riscul este o oportunitate, consecinta este pozitiva.
6. Expunere la risc – Consecintele, ca o combinatie de probabilitate si impact, pe care le
poate resimti o organizatie in raport cu obiectivele prestabilite, in cazul in care riscul
se materializeaza .
7. Materializarea riscului – Translatarea riscului din domeniul incertitudinii
(posibilului) in cel al certitudinii (al faptului implinit). Riscul materializat se
transforma dintr-o problema posibila intr-o problema dificila, daca riscul reprezinta o
amenintare, sau intr-o situatie favorabila, daca riscul reprezinta o oportunitate.
8. Atenuarea riscului – Masurile intreprinse pentru diminuarea probabilitatii
(posibilitatii) de aparitie a riscului sau/si de diminuare a consecintelor (impactului)
asupra rezultatelor (obiectivelor) daca riscul s-ar materializa. Mai concis, atenuarea
riscului reprezinta diminuarea expunerii la risc, daca acesta este o amenintare.
9. Evaluarea riscului – Evaluarea consecintelor materializarii riscului, in combinatie cu
evaluarea probabilitatii de materializare a rsicului. Mai concis, evaluarea riscului
reprezinta evaluarea expunerii la risc.
10. Risc inerent – Expunerea la un anumit risc, inainte sa fie luata vreo masura de
atenuare a lui.
11. Risc rezidual – Expunerea cauzata de un anumit risc dupa ce au fost luate masuri de
atenuare a lui. Masurile de atenuare a riscurilor apartin controlului intern.Din aceasta
cauza riscul rezidual este o masura a eficacitatii controlului intern .
12. Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor- Toate procesele privind
identificarea, evaluarea si aprecierea riscurilor, stabilirea responsabilitatilor, luarea de
masuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodica si monitorizarea
progresului.

7
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 8 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

13. Controlul intern – Orice actiune / masura provenita din organizatie, luata in scopul
gestionarii riscurilor.Aceste masuri pot fi luate fie pentru a diminua impactul in cazul
materializarii riscurilor, fie pentru a reduce probabilitatea de materializare a riscurilor.

8
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 9 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

8. DESCRIEREA PROCEDURII

I REFERITOR LA RESPONSABILUL DE RISC

1. Directorul Direcţiei Judeţene de Statistică Satu Mare reprezentat prin Ghiriti Sorin
Călin numeste prin Decizie persoana care va intocmi si actualiza Registrul de riscuri
aferent activitatii financiar-contabile, precum si responsabilii de risc care vor fi sefii
nivelelor ierahice din cadrul Compartimentului de Gestiune resurse şi contabilitate,
persoanele nominalizate luand la cumnostinta sub semnatura .

2. Fiecare sef ierahic identifica toate activitatile desfasurate de personalul subordonat .

3. Seful fiecarui nivel ierahic analizeaza fisele posturilor aferente personalului din
subordine .

4. Seful fiecarui nivel ierahic intocmeste in 2 exemplare o lista cu activitatile desfasurate


de personalul din subordine, conform modelului din anexa 3.

5. Seful fiecarui nivel ierahic identifica in functie de specificul si particularitatile


acestuia, impreuna cu personalul din subordine, obiectivele corespunzatoare
activitatilor inscrise in Anexa 3.

6. Seful fiecarui nivel ierahic analizeaza obiectivele cuprinse in regulamentul de


Organizare si functionare al Direcţiei Judeţene de Statistică Satu Mare stabilite pentru
domeniul de activitate de care raspunde .

7. Seful fiecarui nivel ierahic identifica, impreuna cu personalul din subordine, riscurile
inerente care pot afecta desfasurarea activitatilor din domeniul de activitate de care
raspunde si implicit realizarea obiectivelor specifice ale acestuia, avand in vedere
faptul ca fiecare activitate este supusa unor evenimente, actiuni sau amenintari din
interiorul ori exteriorul nivelului ierahic respectiv, iar fiecare obiectiv specific este
adus la indeplinire prin desfasurarea uneia sau mai multor activitati .

8. Seful fiecarui nivel ierahic elaboreaza in 2 exemplare un Tabel cuprinzand obiectivele


specifice si riscurile asociate acestora, conform modelului din Anexa 4.

9. Directorul DJS Satu Mare convoaca o sedinta de analiza, la care participa intregul
personal de conducere din cadrul DJS Satu Mare, avand ca scop discutarea
continutului tabelelor cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, in
vederea identificarii tuturor obiectivelor pe care urmeaza sa le realizeze si a riscurilor
ce por afecta indeplinirea acestor obiective, la sfarsitul acestei sedinte de analiza fiind

9
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 10 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

intocmit intr-un singur exemplar un proces –verbal de catre persoana desemnata sa


redacteze .

10. Seful fiecarui nivel ierahic prezinta directorului DJS, Tabelul cuprinzand obiectivele
specifice si riscurile asociate, in vederea analizarii si avizarii.

11. In cazul cand se hotaraste completarea sau modificarea Tabelelor, sefii nivelelor
ierahice efectueaza completarile si modificarile, si supun apoi noile Tabele spre
aprobare directorului DJS.

12. Seful fiecarui nivel ierahic aduce la cunostinta personalului din subordine Tabelul
cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, aprobat, pentru a fi in
masura sa faca propuneri de fundamentare care vor fi incluse in Planul de actiune
pentru minimizarea riscurilor inerente.

13. Seful fiecarui nivel ierahic stabileste pe baza unei grile de apreciere, mentionata in
Anexa 5, nivelul impactului si al probabilitatii pentru fiecare din riscurile inerente
identificate, si acceptate de catre directorul DJS in urma sedintei de analiza, iar prin
combinarea celor doua variante determina nivelul de risc inerent .

14. Seful fiecarui nivel ierahic inscrie valorile celor doua variabile (impactul sau
probabilitatea ), precum si nivelul de risc inerent in Baza de calcul ce va fi intocmita in
2 exemplare, conform modelului din Anexa 4.

15. Seful fiecarui nivel ierahic, in urma unor consultari cu personalul din subordine,
intocmeste in 2 exemplare un Plan de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente,
conform modelului din Anexa 7.

16. Directorul DJS convoaca o sedinta de analiza, la care participa intregul personal de
conducere din cadrul DJS Satu Mare, avand ca scop discutarea Planurilor de actiune
pentru a vedea daca prin punerea acestora in aplicare riscurile inerente vor fi reduse la
un nivel care sa asigure realizarea in mod cert a obiectivelor stabilite, la sfarsitul
acestei sedinte de analiza fiind intocmit un proces-verbal de catre persoana desemnata
sa redacteze .

17. Seful fiecarui nivel ierahic prezinta Planul de actiune directorului DJS.

18. In cazul in care se hotaraste completarea sau modificarea Planurilor de actiune, sefii
nivelelor ierahice efectueaza completarile si modificarile corespunzatoare, si supun
apoi noile Planuri de actiune spre aprobare directorului DJS.

19. Seful fiecarui nivel ierahic aduce la cunostinta personalului din subordine Planul de
actiuni aprobat, in vederea implementarii actiunilor de minimizare a riscurilor inerente
indentificate si acceptate.

10
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 11 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

20. Seful fiecarui nivel ierahic stabileste pe baza grilei de apreciere mentionata in Anexa
3, nivelul impactului si al probabilitatii pentru riscurile reziduale rezultate dupa
aplicarea masurilor de minimizare a riscurilor inerente identificate si acceptate, iar in
urma inmultirii celor doua variabile determina riscul rezidual.

21. Seful fiecarui nivel ierahic, intocmeste in 2 exemplare, cu 72 de ore inainte de


implinirea termenului de 6 luni de la ultima revizuire a riscurilor inerente, Situatia
privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale
din cadrul fiecarui nivel ierahic, conform modelului din Anexa 8, pe care o prezinta
spre analiza directorului DJS.

22. Directorul DJS analizeaza pe baza Registrului de riscuri prezentat de persoana


desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze registru de riscuri, impreuna cu intregul
personal de conducere din cadrul DJS Satu Mare, la implinirea termenului de 6 luni de
la ultima revizuire, Situatiile privind stadiul implemantarii actiunilor de minimizare si
evaluarea riscurilor reziduale din cadrul nivelelor ierahice ale DJS Satu Mare pentru a
evalua efectul actiunilor de minimizare si implicit rezultatul gestionarii riscurilor, care
este reliefat de variatia valorii nivelului de risc rezidual fata de valoarea nivelului de
risc inerent, si a stabili masurile corespunzatoare in vederea aducerii riscurilor inerente
la un nivel care poate fi tolerat . La sfarsitul sedintei de analiza, se intocmeste intr-un
singur exemplar, un proces-verbal de catre persoana desemnata sa redacteze procesele
verbale .

23. Seful fiecarui nivel ierahic inmaneaza persoanei care intocmeste si actualizeaza
Registrul de riscuri exemplarul nr.1 al Anexelor 3-7, in termen de 48 ore de la
inregistrarea, avizarea sau aprobarea documentelor respective, pastrand exemplarul
nr.2 al acestor anexe.

24. Registrul de riscuri este intocmit centralizat pentru intreaga organizatie de persoana
desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze Registrul de riscuri, iar la terminarea
sedintei de analiza are ca tema gestionarea riscurilor, procesul- verbal al sedintei
respective.

11
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 12 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

II. REFERITOR LA INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE


RISCURI

1. Persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze Registrul de riscuri constituie un


dosar care va cuprinde toate documentele primite, referitoare la intocmirea si
actualizarea registrului de riscuri .

2. Persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze Registrul de riscuri deschide


Registrul de riscuri aferent activitatii financiar contabile intr-un singur exemplar si
efectueaza inscrierile in acest registru in termen de 72 ore de la primirea exemplarului
1 al Anexelor 1-9, pe baza datelor din aceste anexe.

3. Completarea si actualizarea Registrului de riscuri se va face numai de catre persoana


desemnata prin Decizie .

4. La sfarsitul fiecarei pagini a Registrului de riscuri se va inscrie obligatoriu mentiunea


„ INTOCMIT” cu precizarea gradului profesional sau functiei, dupa caz, a numelui si
prenumelui, urmata de semnatura persoanei care completeaza si actualizeaza Registrul
de riscuri.

5. Persoana desemnata prin Decizie va colora dupa completare coloanele 7 si 13 ale


Registrului de riscuri, pentru fiecare pozitie, cu urmatoarele culori corespunzator
urmatoarelor intervale valorice, astfel:
a) culoarea verde pentru intervalul cuprins intre [ 1-3), reprezentand risc scazut;
b) culoarea galbena pentru intervalul cuprins intre [3-6), reprezentand risc mediu;
c) culoarea rosie pentru intervalul cuprins intre [6-9), reprezentand risc ridicat.

12
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 13 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

9. RESPONSABILITATI

1. Directorul DJS, avizeaza tabelul cuprinzand obiectivele si riscurile asociate acestora,


si Situatia privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea
riscurilor reziduale, intocmite de seful fiecarui nivel ierahic .

2. Directorul DJS verifica semestrial revizuirea riscurilor inerente si actualizarea


Registrului de riscuri .

3. Directorul DJS aproba Planurile de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente .

4. Sefii nivelurilor ierahice din cadrul DJS Satu Mare analizeaza obiectivele specifice pe
care le au de indeplinit, in vederea identificarii riscurilor inerente corespunzatoare
acestor obiective si stabilirii nivelului imapactului, al probabilitatii si al riscului
inerent.

5. Sefii nivelelor ierahice verifica Planurile de actiune pentru minimizarea riscurilor


inerente in faza de propunere, iar dupa aprobarea acestora monitorizeaza modul de
punere in practica de catre personalul din subordine.

6. Sefii nivelelor ierahice impactul si probabilitatea dupa punerea in practica a Planurilor


de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente, in vederea determinarii nivelului
acestora si calcularii de risc rezidual.

7. Persoana desemnata prin Decizie, intocmeste corect Registrul precum si verifica


concordanta dintre coloanele registrului .

8. Sefii nivelelor ierahice respecta termenul de revizuire semestriala a riscurilor inerente


si aceptate in cadrul DJS Satu Mare .

9. Persoana desemnata prin Decizie verifica existenta tuturor documentelor ce stau la


baza inscrierilor din Registrul de riscuri.

10. Persoanele care utilizeaza acesta procedura aplica forma initiala, precum si varianta/
variantele revizuita/revizuite de la data intrarii in vigoare a acesteia/acestora .

13
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 14 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

10. ANEXE

Anexa 1 Lista cu activitatile desfasurate in cadrul compartimentului financiar contabil


Anexa 2 Tabel cuprinzand obiectivele specifice si riscurile inerente asociate, in cadrul
compartimentului financiar contabil
Anexa 3 Stabilirea factorilor de risc, a ponderilor şi nivelurilor de apreciere al
riscurilor
Anexa 4 Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului activitatea
financiar-contabilă
Anexa 5 Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscului activitatea financiar-
contabilă
Anexa 6 Tabelul puncte tari şi puncte slabe activitatea financiar-contabilă
Anexa 7 Plan de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate in cadrul
compartimentului financiar contabil
Anexa 8 Situatie privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea
riscurilor reziduale in cadrul compartimentului financiar contabil
Anexa 9 Model Registru de riscuri

14
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 15 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

ANEXA 1

__________________

AVIZAT,
DIRECTOR COORDONATOR

Lista activitatilor desfasurate in cadrul


COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Denumirea postului caruia ii
Nr. Pozitia postului in
Denumirea activitatii corespunde activitatea
Crt. statul de organizare
1. Organizarea registrelor de
contabilitate Contabil 31, 32

2. Conducerea contabilităţii Contabil 31, 32


3. Conducerea activităţii
Contabil 32
financiare
4. Elaborarea bilanţului contabil Contabil 31, 32
5. Elaborarea contului de execuţie
Contabil 31, 32
bugetară
6. Organizarea sistemului de
raportare a datelor financiar Contabil 31, 32
contabile către management
7. Organizarea şi efectuarea
Contabil 31
controlului financiar preventiv
8. Fiabilitatea sistemului
Contabil 31
informatic financiar- contabil
9. Organizarea şi efectuarea
arhivării documentelor Contabil 31, 32
financiar-contabile

Intocmit,
Contabil

15
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 16 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

ANEXA 2
__________________
AVIZAT,
DIRECTOR COORDONATOR

TABEL
cuprizand obiectivele specifice si riscurile inerente asociate la nivelul Compartimentului financiar – contabil
Denumirea activitatii/activitatilor
Nr. Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
crt. specifice corespunzatoare acestora
specifice
0 1 2 3
1. ORGANIZAREA 1.Registrul-jurnal 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de
REGISTRELOR DE întocmire a Registrului-jurnal
CONTABILITATE 2. Neactualizarea Registrului-jurnal
3. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor
informatice de prelucrare automată a datelor
2. Registrul-inventar 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de
întocmire a Registrului-inventar
5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-
inventar
6. Completarea incorectă a Registrului-inventar
7. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar
3. Cartea Mare 8. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de
întocmire a registrului Cartea Mare
9. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare

16
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 17 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Denumirea activitatii/activitatilor
Nr. Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
crt. specifice corespunzatoare acestora
specifice
0 1 2 3
10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului
Cartea Mare

2. CONDUCEREA 4. Contabilitatea imobilizărilor şi 11. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa
CONTABILITĂŢII investiţiilor contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor
12. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a imobilizărilor
şi investiţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat
13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei
contabile a imobilizărilor şi investiţiilor
14. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii,
recepţii parţiale şi finale etc.)
5. Contabilitatea materiilor, 15. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa
materialelor inclusiv a celor de contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura
natura obiectelor de inventar obiectelor de inventar
16. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor,
materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este
cunoscută de personalul desemnat
17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei
contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar

17
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 18 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Denumirea activitatii/activitatilor
Nr. Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
crt. specifice corespunzatoare acestora
specifice
0 1 2 3
18. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziţionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
19. Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie, de prelucrare şi a
valorii de ieşire, prin nerespectarea principiului permanenţei
metodelor de evaluare
6. Contabilitatea datoriilor si 20. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa
creanţelor contabilă a datoriilor şi creanţelor
21. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a datoriilor şi
creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea
acesteia
22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei
contabile a datoriilor şi creanţelor
23. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat
24. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii
acestor operaţiuni
7. Contabilitatea trezoreriei 25. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea
de organizare şi funcţionare a casieriei
26. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa
contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă

18
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 19 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Denumirea activitatii/activitatilor
Nr. Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
crt. specifice corespunzatoare acestora
specifice
0 1 2 3
27. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor
de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în
conducerea acesteia
28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei
contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă
29. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin
trezorerie, bănci sau casierie
30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila
registrului de casă
31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al
activităţii de casierie
32. Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei
8. Contabilitatea cheltuielilor cu 33. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa
personalul contabilă a cheltuielilor de personal
34. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a cheltuielilor
cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea
acesteia
35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei
contabile a cheltuielilor cu personalul
36. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul
9. Contabilitatea subvenţiilor 37. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa
contabilă a subvenţiilor

19
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 20 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Denumirea activitatii/activitatilor
Nr. Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
crt. specifice corespunzatoare acestora
specifice
0 1 2 3
38. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a subvenţiilor
nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia
39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei
contabile a subvenţiilor
40. Înregistrarea eronată a subvenţiei primite
41. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a
subvenţiilor
10. Contabilitatea transferurilor 42. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa
contabilă a transferurilor
43. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a transferurilor
nu este cunoscută de personalul desemnat
44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei
contabile a transferurilor
45. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe între sumele
transferate şi cele evidenţiate
46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile
11. Contabilitatea rezultatelor 47. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa
inventarierii contabilă a rezultatelor inventarierii
48. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a rezultatelor
inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat
49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei
contabile a rezultatelor inventarierii

20
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 21 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Denumirea activitatii/activitatilor
Nr. Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
crt. specifice corespunzatoare acestora
specifice
0 1 2 3
50. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere, a
soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,
51. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-
inventar
52. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele
datorate etc.
12. Întocmirea balanţelor de 53. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea
verificare balanţelor de verificare
54. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a întocmirii
balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat
55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor
de verificare
56. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor
57. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii
13. Evidenţa tehnic-operativă 58. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic-operativă
59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei
tehnic-operative
60. Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă tehnic-operativă
(evidenţa pe gestiuni, evidenţa documentelor cu regim special etc.).
3. CONDUCEREA 14. Activitatea de plată/încasare a 61. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea
ACTIVITĂŢII datoriilor, respectiv creanţelor de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor

21
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 22 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Denumirea activitatii/activitatilor
Nr. Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
crt. specifice corespunzatoare acestora
specifice
0 1 2 3
FINANCIARE 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a
datoriilor şi creanţelor
63. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea
sintetică a acestora
64. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind
sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor
65. Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor
rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv
creanţelor
15.Activitatea de stabilire şi 66. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea
raportare a impozitelor şi taxelor de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului
datorate statului 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire
şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului
68. Calculul eronat al sumelor datorate statului
69. Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate statului
16. Activitatea de realizare a 70. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea
veniturilor extrabugetare de realizare a veniturilor extrabugetare
71. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor extrabugetare
4. ELABORAREA 17. Închiderea execuţiei bugetare 72. Neînchiderea conturilor care nu trebuie să aibă sold la sfârşitul
BILANŢULUI CONTABIL anuale anului (casa, disponibilităţi în cont în lei/valută, cheltuieli, venituri)
73. Nerespectarea principiului independenţei exerciţiului (momentul
recunoaşterii veniturilor şi cheltuielilor)

22
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 23 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Denumirea activitatii/activitatilor
Nr. Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
crt. specifice corespunzatoare acestora
specifice
0 1 2 3
74. Necalcularea şi neînregistrarea în contabilitate a provizioanelor
(deprecierea reversibilă)
75. Nerealizarea decontărilor interne
18. Regularizarea cu bugetul 76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuţia bugetelor
statului instituţiilor publice cu bugetul statului la sfârşitul anului
19. Elaborarea şi verificarea 77. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea
bilanţului contabil bilanţului contabil
78. Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanţului contabil
79. Raportarea unor date eronate în situaţiile financiare anexe la
bilanţul contabil
80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de
elaborare a bilanţului contabil
81. Nerespectarea corelaţiilor bilanţiere
5. ELABORAREA 20. Determinarea prevederilor 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară
CONTULUI DE bugetare iniţiale şi finale, conform 83. Nestabilirea influenţelor financiare asupra bugetului, din diferite
EXECUŢIE BUGETARĂ clasificaţiei bugetare acte normative, pe structura clasificaţiei bugetare

21. Preluarea plăţilor din fişele 84. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea
sintetice în contul de execuţie contului de execuţie bugetară
bugetară 85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de
elaborare a contului de execuţie bugetară

23
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 24 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Denumirea activitatii/activitatilor
Nr. Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
crt. specifice corespunzatoare acestora
specifice
0 1 2 3
86. Preluarea eronată a sumelor din fişele conturilor sintetice în contul
de execuţie bugetară
22. Elaborarea anexelor la contul de 87. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea
execuţie bugetară anexelor la contul de execuţie bugetară
88. Nerespectarea corelaţiilor de bază între contul de execuţie
bugetară şi anexe
89. Nerespectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de
execuţie bugetară
6. ORGANIZAREA 23. Sistemul raportărilor financiar- 90. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind organizarea
SISTEMULUI DE contabile, cu excepţia bilanţului sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepţia
RAPORTARE A DATELOR contabil şi a contului de execuţie bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară
FINANCIAR CONTABILE bugetară 91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de
CĂTRE MANAGEMENT elaborare a raportărilor financiar-contabile
92. Lipsa raportărilor sistematice a informaţiilor financiar-contabile
către management
24. Asigurarea exactităţii sistemului 93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză
de raportare financiar-contabilă a informaţiilor financiar-contabile
94. Comunicarea unor informaţii incorecte sau inadecvate
7. ORGANIZAREA ŞI 25. Cadrul de reglementare al CFP 95. Inexistenţa procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a
EFECTUAREA CFP
CONTROLULUI 96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP

24
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 25 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Denumirea activitatii/activitatilor
Nr. Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
crt. specifice corespunzatoare acestora
specifice
0 1 2 3
FINANCIAR PREVENTIV 97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea şi
actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP
26. Nominalizarea/ retragerea şi 98. Inexistenţa ordinului de numire a persoanelor care acordă viza
evaluarea persoanelor care acordă CFP
viza CFP 99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei
CFP
100. Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP
27. Exercitarea acordării/refuzului 101. Lipsa vizelor CFP pe documente
vizei CFP 102. Acordarea nejustificată a vizei CFP
28. Conducerea Registrului privind 103. Inexistenţa sau necompletarea Registrului privind operaţiunile
operaţiunile prezentate la viza CFP prezentate la viza CFP
104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea
Registrului privind operaţiunile prezentate la viza CFP
29. Raportarea trimestrială şi anuală 105. Raportarea unor date incomplete sau nereale
a activităţii CFP 106. Nerespectarea termenelor de raportare
8. FIABILITATEA 30. Manualul de utilizare a 107. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind
SISTEMULUI sistemului informatic financiar- funcţionalitatea sistemului informatic financiar-contabil
INFORMATIC contabil 108. Lipsa aprobării manualului de utilizare
FINANCIAR-CONTABIL 31. Atribuirea responsabilităţii 109. Neatribuirea responsabilităţilor persoanelor care au drept de
persoanelor care au acces la operare şi consultare a sistemului informatic;

25
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 26 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Denumirea activitatii/activitatilor
Nr. Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
crt. specifice corespunzatoare acestora
specifice
0 1 2 3
sistemul informatic 110. Neasigurarea protecţiei împotriva accesării de către persoane
neautorizate prin sistem de parole
111. Separarea atribuţiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele
cu rol de execuţie
32. Pregătirea profesională a 112. Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic
personalului implicat în utilizarea 113. Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra
sistemului informatic modificărilor survenite în sistemul informatic
33. Procesarea datelor în cadrul 114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate
sistemului informatic 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte
34. Sistemul de prevenire/detectare 116. Acces neautorizat la informaţiile financiar-contabile din baza de
a accesărilor şi modificărilor date
neautorizate ale bazelor de date 117. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a
(parole, programe antivirus ş.a.) parolelor de acces
118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea şi modificarea
periodică a parolelor de acces

9. ORGANIZAREA ŞI 35. Cadrul normativ şi procedural 119. Inexistenţa procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-
EFECTUAREA privind arhivarea documentelor contabile
ARHIVĂRII rezultate din activitatea financiar-
DOCUMENTELOR contabilă

26
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 27 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Denumirea activitatii/activitatilor
Nr. Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
crt. specifice corespunzatoare acestora
specifice
0 1 2 3
FINANCIAR-CONTABILE 36. Desemnarea personalului 120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii privind arhivarea
responsabil privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie şi/sau pe suport informatic
documentelor 121. Neinstruirea persoanelor cu atribuţii în activitatea de arhivare
37. Sistemul de păstrare al 122. Inexistenţa unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor
documentelor până la predarea la în timpul anului
arhivă
38. Locaţiile de depozitare 123. Neasigurarea unui spaţiu corespunzător arhivării
provizorii şi definitive a
documentelor financiar-contabile
39. Activitatea de arhivare 124. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în
vederea arhivării.
125. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale

Intocmit,
Contabil

27
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 28 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

ANEXA 3

__________________

STABILIREA FACTORILOR DE RISC, A PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE


APRECIERE AL RISCURILOR

Ponderea
Nivelul de apreciere al riscului (Ni)
Factori de risc factorilor de
(Fi) risc
N1 N2 N3
(Pi)
Aprecierea Există proceduri,
Există proceduri şi Nu există
controlului P1 – 50% sunt cunoscute,
se aplică proceduri
intern – F1 dar nu se aplică
Aprecierea
Impact financiar Impact financiar Impact financiar
cantitativă - P2 – 30%
scăzut normal ridicat
F2

Aprecierea Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate


P3 – 20%
calitativă – F3 mică medie mare

28
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 29 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

ANEXA 4
__________________

AVIZAT,
Data:___________
DIRECTOR COORDONATOR

STABILIREA NIVELULUI RISCULUI ŞI A PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI


ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ
Criterii de analiza a riscurilor
Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

1. ORGANIZAREA 1. Registrul-jurnal 1. Inexistenţa unor proceduri


REGISTRELOR scrise/monografii privind modul de 0,5 3 0,3 1 0,2 3 2,4
DE întocmire a Registrului-jurnal
CONTABILITATE 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
3. Completarea eronată a Registrului- 0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5
jurnal cu ajutorul sistemelor informatice
de prelucrare automată a datelor

29
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 30 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

2. Registrul-inventar 4. Inexistenţa unor proceduri


scrise/monografii privind modul de 0,5 3 0,3 1 0,2 3 2,4
întocmire a Registrului-inventar
5. Nedesemnarea persoanei responsabile
0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
cu conducerea Registrului-inventar
6. Completarea incorectă a Registrului-
0,5 3 0,3 1 0,2 3 2,4
inventar
7. Neactualizarea sistematică a
0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
Registrului-inventar
3. Cartea Mare 8. Inexistenţa unor proceduri
scrise/monografii privind modul de 0,5 3 0,3 1 0,2 3 2,4
întocmire a registrului Cartea Mare
9. Completarea incorectă a registrului
0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0
Cartea Mare
10. Nedesemnarea persoanei responsabile
0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
cu conducerea registrului Cartea Mare
2. CONDUCEREA 4. Contabilitatea 11. Inexistenţa unor proceduri
CONTABILITĂŢII imobilizărilor şi scrise/monografii privind evidenţa 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
investiţiilor contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor

30
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 31 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

12. Procedurile/monografia privind


evidenţa contabilă a imobilizărilor şi
0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
investiţiilor nu este cunoscută de
personalul desemnat
13. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenţei 0,5 2 0,3 1 0,2 3 1,9
contabile a imobilizărilor şi investiţiilor
14. Evidenţierea eronată a
plăţilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziţionarea imobilizărilor sau 0,5 1 0,3 3 0,2 1 1,6
construirea unor obiective (custodii,
recepţii parţiale şi finale etc.)
5. Contabilitatea 15. Inexistenţa unor proceduri
materiilor, scrise/monografii privind evidenţa
materialelor inclusiv contabilă a materiilor, materialelor 0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
a celor de natura inclusiv a celor de natura obiectelor de
obiectelor de inventar inventar

31
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 32 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

16. Procedurile/monografia privind


evidenţa contabilă a materiilor,
materialelor inclusiv a celor de natura 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
obiectelor de inventar nu este cunoscută
de personalul desemnat
17. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenţei
0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
contabile materiilor, materialelor inclusiv
a celor de natura obiectelor de inventar
18. Evidenţierea eronată a
plăţilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziţionarea materiilor, materialelor 0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
inclusiv a celor de natura obiectelor de
inventar
19. Evidenţierea eronată a costurilor de 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
achiziţie, de prelucrare şi a valorii de
ieşire, prin nerespectarea principiului
permanenţei metodelor de evaluare

32
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 33 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

6. Contabilitatea 20. Inexistenţa unor proceduri


datoriilor si scrise/monografii privind evidenţa 0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
creanţelor contabilă a datoriilor şi creanţelor
21. Procedurile/monografia privind
evidenţa contabilă a datoriilor şi
0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
creanţelor nu este cunoscută de personalul
desemnat în conducerea acesteia
22. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenţei 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
contabile a datoriilor şi creanţelor
23. Neactualizarea sumelor datorate sau
0,5 3 0,3 1 0,2 3 2,4
de încasat
24. Înregistrarea eronată în alte conturi
decât cele aferente naturii acestor 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
operaţiuni
7. Contabilitatea 25. Inexistenţa unor proceduri
trezoreriei scrise/monografii privind activitatea de 0,5 1 0,3 2 0,2 2 1,5
organizare şi funcţionare a casieriei

33
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 34 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

26. Inexistenţa unor proceduri


scrise/monografii privind evidenţa
0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
contabilă a operaţiunilor de casă şi de
bancă
27. Procedurile/monografia privind
evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă
şi de bancă nu este cunoscută de 0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
personalul desemnat în conducerea
acesteia
28. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenţei
0,5 1 0,3 1 0,2 3 1,4
contabile a operaţiunilor de casă şi de
bancă
29. Înregistrarea eronată în alte conturi a
sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau 0,5 3 0,3 1 0,2 2 2,2
casierie
30. Lipsa actelor justificative, anexe la
extrasele de cont sau la fila registrului de 0,5 1 0,3 2 0,2 2 1,5
casă

34
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 35 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

31. Nedesemnarea persoanelor


responsabile cu controlul sistematic al 0,5 3 0,3 1 0,2 3 2,4
activităţii de casierie
32. Neasigurarea securităţii spaţiului
0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5
destinat casieriei
8. Contabilitatea 33. Inexistenţa unor proceduri
cheltuielilor cu scrise/monografii privind evidenţa 0,5 2 0,3 3 0,2 3 2,5
personalul contabilă a cheltuielilor cu personalul
34. Procedurile/monografia privind
evidenţa contabilă a cheltuielilor cu
0,5 2 0,3 3 0,2 3 2,5
personalul nu este cunoscută de personalul
desemnat în conducerea acesteia
35. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenţei 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
contabile a cheltuielilor cu personalul
36. Înregistrarea eronată în contabilitate a 0,5 3 0,3 1 0,2 3 2,4
cheltuielilor cu personalul

35
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 36 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

9. Contabilitatea 37. Inexistenţa unor proceduri


subvenţiilor scrise/monografii privind evidenţa 0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
contabilă a subvenţiilor
38. Procedurile/monografia privind
evidenţa contabilă a subvenţiilor nu este
0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
cunoscută de personalul desemnat în
conducerea acesteia
39. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenţei 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
contabile a subvenţiilor
40. Înregistrarea eronată a subvenţiei
0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
primite
41. Lipsa documentelor justificative la
0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor
10. Contabilitatea 42. Inexistenţa unor proceduri 0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
transferurilor scrise/monografii privind evidenţa
contabilă a transferurilor

36
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 37 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

43. Procedurile/monografia privind


evidenţa contabilă a transferurilor nu este 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
cunoscută de personalul desemnat
44. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenţei 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
contabile a transferurilor
45. Înregistrarea eronată a sumelor
transferate diferenţe între sumele 0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
transferate şi cele evidenţiate
46. Lipsa documentelor justificative
0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
privind transferurile
11. Contabilitatea 47. Inexistenţa unor proceduri
rezultatelor scrise/monografii privind evidenţa 0,5 1 0,3 1 0,2 2 1,2
inventarierii contabilă a rezultatelor inventarierii
48. Procedurile/monografia privind 0,5 2 0,3 3 0,2 2 2,3
evidenţa contabilă a rezultatelor
inventarierii nu este cunoscută de
personalul desemnat

37
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 38 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

49. Nedesemnarea persoanelor


responsabile cu conducerea evidenţei 0,5 1 0,3 1 0,2 3 1,4
contabile a rezultatelor inventarierii
50. Evidenţierea eronată a diferenţelor
rezultate din inventariere, a soldurilor
0,5 1 0,3 1 0,2 3 1,4
conturilor inventariate în Registrul-
inventar,
51. Stabilirea eronată a soldurilor
conturilor inventariate în Registrul- 0,5 2 0,3 1 0,2 3 1,9
inventar
52. Netransmiterea către debitori a
extraselor de cont privind sumele datorate 0,5 3 0,3 2 0,2 3 2,7
etc.
12. Întocmirea 53. Inexistenţa unor proceduri 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,6
balanţelor de scrise/monografii privind întocmirea
verificare balanţelor de verificare

38
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 39 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

54. Procedurile/monografia privind


evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor
0,5 1 0,3 2 0,2 2 1,5
de verificare nu este cunoscută de
personalul desemnat
55. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu întocmirea balanţelor de 0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
verificare
56. Preluarea eronată a datelor cuprinse în
0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5
fişele conturilor
57. Balanţele de verificare nu cuprind
0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
rubricile minime obligatorii
13. Evidenţa tehnic- 58. Inexistenţa unui sistem privind
0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
operativă evidenţa tehnic-operativă
59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii
0,5 2 0,3 1 0,2 3 1,9
în organizarea evidenţei tehnic-operative
60. Înregistrarea eronată în sistemul de
evidenţă tehnic-operativă (evidenţa pe
0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,2
gestiuni, evidenţa documentelor cu regim
special etc.).

39
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 40 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

3. CONDUCEREA 14. Activitatea de 61. Inexistenţa unor proceduri


ACTIVITĂŢII plată/încasare a scrise/monografii privind activitatea de
0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
FINANCIARE datoriilor, respectiv plată/încasare a datoriilor respectiv
creanţelor creanţelor
62. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu urmărirea operativă a 0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5
datoriilor şi creanţelor
63. Situaţia analitică a creditorilor şi
debitorilor nu concordă cu cea sintetică a 0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
acestora
64. Netransmiterea către debitori a
înştiinţărilor de plată privind sumele
0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,5
datorate în vederea evitării prescrierii
sumelor
65. Inexistenţa unui sistem de valorificare
operativă a situaţiilor rezultate din
0,5 1 0,3 1 0,2 2 1,2
activitatea de plată/încasare a datoriilor
respectiv creanţelor

40
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 41 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

15.Activitatea de 66. Inexistenţa unor proceduri


stabilire şi raportare a scrise/monografii privind activitatea de
0,5 1 0,3 2 0,2 2 1,5
impozitelor şi taxelor stabilire şi raportare a impozitelor şi
datorate statului taxelor datorate statului
67. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea de stabilire şi
0,5 1 0,3 2 0,2 2 1,5
raportare a impozitelor şi taxelor datorate
statului
68. Calculul eronat al sumelor datorate
0,5 1 0,3 2 0,2 3 1,7
statului
69. Întârzieri în plata impozitelor şi
0,5 3 0,3 2 0,2 1 2,3
taxelor datorate statului
16. Activitatea de 70. Inexistenţa unor proceduri
realizare a veniturilor scrise/monografii privind activitatea de 0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
extrabugetare realizare a veniturilor extrabugetare
71. Inexistenţa evidenţei realizării
0,5 1 0,3 2 0,2 2 1,5
veniturilor extrabugetare

41
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 42 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

4. ELABORAREA 17. Închiderea 72. Neînchiderea conturilor care nu care


BILANŢULUI execuţiei bugetare trebuie să aibă sold la sfârşitul anului
0,5 1 0,3 2 0,2 1 1,3
CONTABIL anuale (casa, disponibilităţi în cont în lei/valută,
cheltuieli, venituri)
73. Nerespectarea principiului
independenţei exerciţiului (momentul 0,5 1 0,3 2 0,2 2 1,5
recunoaşterii veniturilor şi cheltuielilor)
74. Necalcularea şi neînregistrarea în
contabilitate a provizioanelor (deprecierea 0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
reversibilă)
75. Nerealizarea decontărilor interne 0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
18. Regularizarea cu 76. Neregularizarea excedentelor rezultate
bugetul statului din execuţia bugetelor instituţiilor publice 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
cu bugetul statului la sfârşitul anului
19. Elaborarea şi 77. Inexistenţa unor proceduri 0,5 1 0,3 2 0,2 2 1,5
verificarea bilanţului scrise/monografii privind elaborarea
contabil bilanţului contabil

42
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 43 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

78. Nerespectarea procedurilor de


0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
întocmire a bilanţului contabil
79. Raportarea unor date eronate în
situaţiile financiare anexe la bilanţul 0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
contabil
80. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea de elaborare a 0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
bilanţului contabil
81. Nerespectarea corelaţiilor bilanţiere 0,5 2 0,3 3 0,2 1 2,1
5. ELABORAREA 20. Determinarea 82. Lipsa documentelor justificative
0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
CONTULUI DE prevederilor bugetare pentru rectificarea bugetară
EXECUŢIE iniţiale şi finale, 83. Nestabilirea influenţelor financiare
BUGETARĂ conform clasificaţiei asupra bugetului, din diferite acte
0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
bugetare normative, pe structura clasificaţiei
bugetare
21. Preluarea plăţilor 84. Inexistenţa unor proceduri 0,5 1 0,3 2 0,2 1 1,3
din fişele sintetice în scrise/monografii privind elaborarea
contul de execuţie contului de execuţie bugetară

43
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 44 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

bugetară 85. Nedesemnarea persoanelor


responsabile cu activitatea de elaborare a 0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
contului de execuţie bugetară
86. Preluarea eronată a sumelor din fişele
conturilor sintetice în contul de execuţie 0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
bugetară
22. Elaborarea 87. Inexistenţa unor proceduri
anexelor la contul de scrise/monografii privind elaborarea 0,5 1 0,3 2 0,2 2 1,5
execuţie bugetară anexelor la contul de execuţie bugetară
88. Nerespectarea corelaţiilor de bază
0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
între contul de execuţie bugetară şi anexe
89. Nerespectarea procedurilor de
întocmire a anexelor la contul de execuţie 0,5 1 0,3 1 0,2 2 1,2
bugetară
6. ORGANIZAREA 23. Sistemul 90. Inexistenţa unor proceduri
SISTEMULUI DE raportărilor financiar- scrise/monografii privind organizarea
RAPORTARE A contabile, cu excepţia sistemului de raportare a datelor financiar- 0,5 1 0,3 1 0,2 3 1,4
DATELOR bilanţului contabil şi contabile, cu excepţia bilanţului contabil
FINANCIAR a contului de execuţie şi a contului de execuţie bugetară

44
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 45 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

CONTABILE bugetară 91. Nedesemnarea persoanelor


CĂTRE responsabile cu activitatea de elaborare a 0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
MANAGEMENT raportărilor financiar-contabile
92. Lipsa raportărilor sistematice a
informaţiilor financiar-contabile către 0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
management
24. Asigurarea 93. Nedesemnarea persoanelor
exactităţii sistemului responsabile cu activitatea de analiză a 0,5 3 0,3 1 0,2 2 2,2
de raportare informaţiilor financiar-contabile
financiar-contabilă 94. Comunicarea unor informaţii incorecte
sau inadecvate 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5

7. ORGANIZAREA 25. Cadrul de 95.Inexistenţa procedurilor scrise


0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5
ŞI EFECTUAREA reglementare al CFP /cadrului metodologic de aplicare a CFP
CONTROLULUI 96. Neactualizarea cadrului metodologic
0,5 1 0,3 2 0,2 2 1,5
FINANCIAR de aplicare a CFP
PREVENTIV 97. Nedesemnarea persoanelor 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
responsabile cu elaborarea şi actualizarea
cadrului metodologic de aplicare a CFP

45
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 46 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

26. Nominalizarea/ 98. Inexistenţa ordinului de numire a


0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
retragerea şi persoanelor care acordă viza CFP
evaluarea persoanelor 99. Desemnarea unor persoane
0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
care acordă viza CFP incompatibile pentru acordarea vizei CFP
100. Nerealizarea evaluării persoanelor
0,5 1 0,3 2 0,2 1 1,3
care acordă viza CFP
27. Exercitarea 101. Lipsa vizelor CFP pe documente 0,5 1 0,3 2 0,2 1 1,3
acordării/refuzului 102. Acordarea nejustificată a vizei CFP
0,5 1 0,3 1 0,2 2 1,2
vizei CFP
28. Conducerea 103. Inexistenţa sau necompletarea
Registrului privind Registrului privind operaţiunile prezentate 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
operaţiunile la viza CFP
prezentate la viza 104. Nedesemnarea persoanelor
CFP responsabile cu completarea Registrului
0,5 1 0,3 1 0,2 3 1,4
privind operaţiunile prezentate la viza
CFP
29. Raportarea 105. Raportarea unor date incomplete sau
0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
trimestrială şi anuală nereale

46
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 47 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

a activităţii CFP 106. Nerespectarea termenelor de


0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,5
raportare
8. FIABILITATEA 30. Manualul de 107. Inexistenţa unor proceduri
SISTEMULUI utilizare a sistemului scrise/monografii privind funcţionalitatea 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
INFORMATIC informatic financiar- sistemului informatic financiar-contabil
FINANCIAR- contabil 108. Lipsa aprobării manualului de
0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
CONTABIL utilizare
31. Atribuirea 109. Neatribuirea responsabilităţilor
responsabilităţii persoanelor care au drept de operare şi 0,5 3 0,3 1 0,2 3 2,4
persoanelor care au consultare a sistemului informatic;
acces la sistemul 110. Neasigurarea protecţiei împotriva
informatic accesării de către persoane 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
neautorizate prin sistem de parole
111. Separarea atribuţiilor pentru
utilizatori cu rol de control de cele cu 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
rol de execuţie
32. Pregătirea 112. Neinstruirea sistematică a 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
profesională a utilizatorilor sistemului informatic

47
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 48 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

personalului implicat 113. Neinformarea periodică sau ori de


în utilizarea câte ori este necesar asupra modificărilor 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0
sistemului informatic survenite în sistemul informatic
33. Procesarea 114. Utilizarea unor proceduri automate
0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
datelor în cadrul neautorizate
sistemului informatic 115. Utilizarea unor proceduri automate
0,5 1 0,3 1 0,2 2 1,2
incorecte
34. Sistemul de 116. Acces neautorizat la informaţiile
0,5 2 0,3 1 0,2 3 1,9
prevenire/detectare a financiar-contabile din baza de date
accesărilor şi 117. Nerespectarea calendarului privind
0,5 3 0,3 2 0,2 3 2,7
modificărilor modificarea periodica a parolelor de acces
neautorizate ale 118. Nedesemnarea personalului pentru
bazelor de date verificarea şi modificarea periodică a
0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
(parole, programe parolelor de acces
antivirus ş.a.)

48
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 49 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

9. ORGANIZAREA 35. Cadrul normativ 119. Inexistenţa procedurilor privind


ŞI EFECTUAREA şi procedural privind arhivarea dosarelor financiar-contabile
ARHIVĂRII arhivarea
DOCUMENTELO documentelor 0,5 2 0,3 1 0,2 1 2,0
R FINANCIAR- rezultate din
CONTABILE activitatea financiar-
contabilă
36. Desemnarea 120. Nedesemnarea persoanelor cu
personalului atribuţii privind arhivarea documentelor
0,5 1 0,3 1 0,2 1 1,0
responsabil cu pe suport de hârtie şi/sau pe suport
arhivarea informatic
documentelor 121. Neinstruirea persoanelor cu atribuţii
0,5 1 0,3 1 0,2 2 1,2
în activitatea de arhivare
37. Sistemul de 122. Inexistenţa unor proceduri scrise
păstrare al privind păstrarea documentelor în timpul
0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
documentelor până la anului
predarea la arhivă

49
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 50 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte Descrierea riscului
crt. intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%

38. Locaţiile de 123. Neasigurarea unui spaţiu


depozitare provizorii corespunzător arhivării
şi definitive a 0,5 2 0,3 3 0,2 3 2,5
documentelor
financiar-contabile
39. Activitatea de 124. Pregătirea necorespunzătoare a
arhivare dosarelor financiar-contabile în vederea 0,5 1 0,3 1 0,2 2 1,2
arhivării.
125. Nepredarea dosarelor financiar-
0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
contabile la termenele legale

Intocmit, Data:__________________
Contabil

NOTĂ:
Punctajul total al riscurilor operaţiei/activităţii respective se stabileste în baza formulei de calcul:

50
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 51 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

n unde:
Pt = ∑ N i × Pi Pt = punctajul total;
i =1
N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;
Pi = ponderea criteriilor de risc

Pentru continuarea analizei, se grupează riscurile în următoarele trei categorii:


• Riscuri mici 1,0 - 1,7
• Riscuri medii 1,8 - 2,2
• Riscuri mari 2,3 - 3,0

ANEXA 5

51
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 52 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

__________________

AVIZAT,
Data:___________
DIRECTOR COORDONATOR

CLASAREA OPERAŢIILOR ÎN FUNCŢIE DE ANALIZA RISCULUI


ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ
Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
1. ORGANIZAREA 1. Registrul-jurnal 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
2,4 Mare
REGISTRELOR DE privind modul de întocmire a Registrului-jurnal
CONTABILITATE 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 1,7 Mic Nu
3. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu
ajutorul sistemelor informatice de prelucrare 2,5
Mare
automată a datelor
2. Registrul-inventar 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
2,4 Mare
privind modul de întocmire a Registrului-inventar
5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu
1,0 Mic Nu
conducerea Registrului-inventar
6. Completarea incorectă a Registrului-inventar 2,4 Mare
7. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar 1,7 Mic Nu
3. Cartea Mare 8. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 2,4 Mare
privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare

52
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 53 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
9. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare 2,0 Mediu
10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu
conducerea registrului Cartea Mare 2,2 Mediu

2. CONDUCEREA 4.Contabilitatea 11. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii


CONTABILITĂŢII imobilizărilor şi privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi 1,5 Mic Nu
investiţiilor investiţiilor
12. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă
a imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de 2,2 Mediu
personalul desemnat
13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu 1,9
conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi Mediu
investiţiilor
14. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau
1,6 Mic Nu
construirea unor obiective (custodii, recepţii parţiale
şi finale etc.)
5. Contabilitatea 15. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 2,2 Mediu
materiilor, materialelor privind evidenţa contabilă a materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

53
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 54 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
obiectelor de inventar 16. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă
a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura
1,5 Mic Nu
obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul
desemnat
17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenţei contabile materiilor,
2,2 Mediu
materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de
inventar
18. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziţionarea materiilor, materialelor 2,2 Mediu
inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar
19. Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie, de
prelucrare şi a valorii de ieşire, prin nerespectarea 1,5 Mic Nu
principiului permanenţei metodelor de evaluare
6. Contabilitatea 20. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
1 Mic Nu
datoriilor si creanţelor privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor
21. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă
a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de 1,5 Mic Nu
personalul desemnat în conducerea acesteia
22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi 1,5 Mic Nu
creanţelor
23. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 2,4 Mare

54
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 55 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
24. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele
1,7 Mic Nu
aferente naturii acestor operaţiuni
7. Contabilitatea 25. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
trezoreriei privind activitatea de organizare şi funcţionare a 1,5 Mic Nu
casieriei
26. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi 1,0 Mic Nu
de bancă
27. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă
a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută 1,0 Mic Nu
de personalul desemnat în conducerea acesteia
28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă 1,4 Mic Nu
şi de bancă
29. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor
2,2 Mediu
derulate prin trezorerie, bănci sau casierie
30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de
1,5 Mic Nu
cont sau la fila registrului de casă
31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
2,4 Mare
controlul sistematic al activităţii de casierie
32. Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei 2,5 Mare

55
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 56 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
8. Contabilitatea 33. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
cheltuielilor cu personalul privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu 2,5
Mare
personalul
34. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă
a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de 2,5 Mare
personalul desemnat în conducerea acesteia
35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu 1,5 Mic Nu
personalul
36. Înregistrarea eronată în contabilitate a
2,4
cheltuielilor cu personalul Mare
9. Contabilitatea 37. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
1,0 Mic Nu
subvenţiilor privind evidenţa contabilă a subvenţiilor
38. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă
a subvenţiilor nu este cunoscută de personalul 1,0 Mic Nu
desemnat în conducerea acesteia
39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
1,7 Mic Nu
conducerea evidenţei contabile a subvenţiilor
40. Înregistrarea eronată a subvenţiei primite 1,0 Mic Nu
41. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în
1,5 Mic Nu
contabilitate a subvenţiilor
10. Contabilitatea 42. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 1,0 Mic Nu
transferurilor privind evidenţa contabilă a transferurilor

56
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 57 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
43. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă
a transferurilor nu este cunoscută de personalul 1,5 Mic Nu
desemnat
44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
1,7 Mic Nu
conducerea evidenţei contabile a transferurilor
45. Înregistrarea eronată a sumelor transferate
2,2 Mediu
diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate
46. Lipsa documentelor justificative privind
1,0 Mic Nu
transferurile
11. Contabilitatea 47. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
1,2 Mic Nu
rezultatelor inventarierii privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii
48. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă
a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de 2,3 Mare
personalul desemnat
49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenţei contabile a rezultatelor 1,4 Mic Nu
inventarierii
50. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din
inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în 1,4 Mic Nu
Registrul-inventar,
51. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor 1,9 Mediu
inventariate în Registrul-inventar

57
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 58 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
52. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont
2,7 Mare
privind sumele datorate etc.
12. Întocmirea balanţelor 53. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
1,6 Mic Nu
de verificare privind întocmirea balanţelor de verificare
54. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă
a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută 1,5 Mic Nu
de personalul desemnat
55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
1,0 Mic Nu
întocmirea balanţelor de verificare
56. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele
2,5 Mare
conturilor
57. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile
1,0 Mic Nu
minime obligatorii
13.Evidenţa tehnic- 58. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic-
2,2 Mediu
operativă operativă
59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în
1,9 Mediu
organizarea evidenţei tehnic-operative
60. Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă
tehnic-operativă (evidenţa pe gestiuni, evidenţa 2,2 Mediu
documentelor cu regim special etc.).
3. CONDUCEREA 14. Activitatea de 61. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 1,0 Mic Nu
ACTIVITĂŢII plată/încasare a privind activitatea de plată/încasare a datoriilor
FINANCIARE datoriilor, respectiv respectiv creanţelor

58
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 59 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
creanţelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
2,5 Mare
urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor
63. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu
1,8 Mediu
concordă cu cea sintetică a acestora
64. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de
plată privind sumele datorate în vederea evitării 1,5 Mic Nu
prescrierii sumelor
65. Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a
situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a 1,2 Mic Nu
datoriilor respectiv creanţelor
15.Activitatea de stabilire 66. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
şi raportare a impozitelor privind activitatea de stabilire şi raportare a 1,5 Mic Nu
şi taxelor datorate statului impozitelor şi taxelor datorate statului
67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi 1,5 Mic Nu
taxelor datorate statului
68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 1,7 Mic Nu
69. Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate
2,3 Mare
statului
16. Activitatea de 70. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 1,0
realizare a veniturilor privind activitatea de realizare a veniturilor Mic Nu
extrabugetare extrabugetare

59
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 60 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
71. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor
1,5
extrabugetare Mic Nu
4. ELABORAREA 17. Închiderea execuţiei 72. Neînchiderea conturilor care nu care trebuie să
BILANŢULUI bugetare anuale aibă sold la sfârşitul anului (casa, disponibilităţi în 1,3 Mic Nu
CONTABIL cont în lei/valută, cheltuieli, venituri)
73. Nerespectarea principiului independenţei
exerciţiului (momentul recunoaşterii veniturilor şi 1,5 Mic Nu
cheltuielilor)
74. Necalcularea şi neînregistrarea în contabilitate a
1,0 Mic Nu
provizioanelor (deprecierea reversibilă)
75. Nerealizarea decontărilor interne 1,0 Mic Nu
18. Regularizarea cu 76. Neregularizarea excedentelor rezultate din
bugetul statului execuţia bugetelor instituţiilor publice cu bugetul 1,5 Mic Nu
statului la sfârşitul anului
19. Elaborarea şi 77. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
1,5 Mic Nu
verificarea bilanţului privind elaborarea bilanţului contabil
contabil 78. Nerespectarea procedurilor de întocmire a
1,0 Mic Nu
bilanţului contabil
79. Raportarea unor date eronate în situaţiile
1,8 Mediu
financiare anexe la bilanţul contabil
80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu 1,0 Mic Nu
activitatea de elaborare a bilanţului contabil

60
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 61 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
81. Nerespectarea corelaţiilor bilanţiere
2,1 Mediu
5. ELABORAREA 20. Determinarea 82. Lipsa documentelor justificative pentru
1,5 Mic Nu
CONTULUI DE prevederilor bugetare rectificarea bugetară
EXECUŢIE iniţiale şi finale, conform 83. Nestabilirea influenţelor financiare asupra
BUGETARĂ clasificaţiei bugetare bugetului, din diferite acte normative, pe structura 1,5 Mic Nu
clasificaţiei bugetare
21. Preluarea plăţilor din 84. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
1,3
fişele sintetice în contul privind elaborarea contului de execuţie bugetară Mic Nu
de execuţie bugetară 85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de elaborare a contului de execuţie 1,0 Mic Nu
bugetară
86. Preluarea eronată a sumelor din fişele conturilor
1,0 Mic Nu
sintetice în contul de execuţie bugetară
22. Elaborarea anexelor 87. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
la contul de execuţie privind elaborarea anexelor la contul de execuţie 1,5 Mic Nu
bugetară bugetară
88. Nerespectarea corelaţiilor de bază între contul de
1,5 Mic Nu
execuţie bugetară şi anexe
89. Nerespectarea procedurilor de întocmire a
1,2 Mic Nu
anexelor la contul de execuţie bugetară

61
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 62 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
6. ORGANIZAREA 23. Sistemul raportărilor 90. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
SISTEMULUI DE financiar-contabile, cu privind organizarea sistemului de raportare a datelor
1,4 Mic Nu
RAPORTARE A excepţia bilanţului financiar-contabile, cu excepţia bilanţului contabil şi
DATELOR contabil şi a contului de a contului de execuţie bugetară
FINANCIAR execuţie bugetară 91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
CONTABILE CĂTRE activitatea de elaborare a raportărilor financiar- 1,0 Mic Nu
MANAGEMENT contabile
92. Lipsa raportărilor sistematice a informaţiilor
1,0 Mic Nu
financiar-contabile către management
24. Asigurarea exactităţii 93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
sistemului de raportare activitatea de analiză a informaţiilor financiar- 2,2 Mediu
financiar-contabilă contabile
94. Comunicarea unor informaţii incorecte sau
1,5 Mic Nu
inadecvate
7. ORGANIZAREA ŞI 25. Cadrul de 95. Inexistenţa procedurilor scrise /cadrului
2,5 Mare
EFECTUAREA reglementare al CFP metodologic de aplicare a CFP
CONTROLULUI 96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a
1,5 Mic Nu
FINANCIAR CFP
PREVENTIV 97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
elaborarea şi actualizarea cadrului metodologic de 1,7 Mic Nu
aplicare a CFP
26. Nominalizarea/ 98. Inexistenţa ordinului de numire a persoanelor care 1,0 Mic Nu
retragerea şi evaluarea acordă viza CFP

62
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 63 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
persoanelor care acordă 99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru
1,0 Mic Nu
viza CFP acordarea vizei CFP
100. Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă
1,3 Mic Nu
viza CFP
27. Exercitarea 101. Lipsa vizelor CFP pe documente 1,3 Mic Nu
acordării/refuzului vizei 102. Acordarea nejustificată a vizei CFP 1,2 Mic Nu
CFP
28. Conducerea 103. Inexistenţa sau necompletarea Registrului
1,5 Mic Nu
Registrului privind privind operaţiunile prezentate la viza CFP
operaţiunile prezentate la 104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
viza CFP completarea Registrului privind operaţiunile 1,4 Mic Nu
prezentate la viza CFP
29. Raportarea 105. Raportarea unor date incomplete sau nereale 1,0 Mic Nu
trimestrială şi anuală a 106. Nerespectarea termenelor de raportare 1,5 Mic Nu
activităţii CFP
8. FIABILITATEA 30. Manualul de utilizare 107. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
SISTEMULUI a sistemului informatic privind funcţionalitatea sistemului informatic 1,7 Mic Nu
INFORMATIC financiar-contabil financiar-contabil
FINANCIAR- 108. Lipsa aprobării manualului de utilizare
CONTABIL 1,5 Mic Nu
31. Atribuirea 109. Neatribuirea responsabilităţilor persoanelor care
responsabilităţii au drept de operare şi consultare a sistemului 2,4 Mare
persoanelor care au acces informatic;

63
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 64 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
la sistemul informatic 110. Neasigurarea protecţiei împotriva accesării de
1,7 Mic Nu
către persoane neautorizate prin sistem de parole
111. Separarea atribuţiilor pentru utilizatori cu rol de
1,5 Mic Nu
control de cele cu rol de execuţie
32. Pregătirea 112. Neinstruirea sistematică a utilizatorilor
1,5 Mic Nu
profesională a sistemului informatic
personalului implicat în 113. Neinformarea periodică sau ori de câte ori este
utilizarea sistemului necesar asupra modificărilor survenite în sistemul 2,0 Mediu
informatic informatic
33. Procesarea datelor în 114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 1,0 Mic Nu
cadrul sistemului 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte
1,2 Mic Nu
informatic
34. Sistemul de 116. Acces neautorizat la informaţiile financiar-
1,9 Mediu
prevenire/detectare a contabile din baza de date
accesărilor şi 117. Nerespectarea calendarului privind modificarea
2,7 Mare
modificărilor neautorizate periodica a parolelor de acces
ale bazelor de date 118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea şi
(parole, programe modificarea periodică a parolelor de acces 1,7 Mic Nu
antivirus ş.a.)

64
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 65 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total
9. ORGANIZAREA ŞI 35. Cadrul normativ şi 119. Inexistenţa procedurilor privind arhivarea
EFECTUAREA procedural privind dosarelor financiar-contabile
ARHIVĂRII arhivarea documentelor 2,0 Mediu
DOCUMENTELOR rezultate din activitatea
FINANCIAR- financiar-contabilă
CONTABILE 36. Desemnarea 120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii privind
personalului responsabil arhivarea documentelor pe suport de hârtie şi/sau pe 1,0 Mic Nu
privind arhivarea suport informatic
documentelor 121. Neinstruirea persoanelor cu atribuţii în
1,2 Mic Nu
activitatea de arhivare
37. Sistemul de păstrare 122. Inexistenţa unor proceduri scrise privind
al documentelor până la păstrarea documentelor în timpul anului 1,7 Mic Nu
predarea la arhivă
38. Locaţiile de 123. Neasigurarea unui spaţiu corespunzător arhivării
depozitare provizorii şi
2,5 Mare
definitive a documentelor
financiar-contabile
39. Activitatea de 124. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor
1,2 Mic Nu
arhivare financiar-contabile în vederea arhivării.
125. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la
1,5 Mic Nu
termenele legale
Intocmit, Data:__________________
Contabil

65
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 66 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Notă:
Riscurile mici vor fi eliminate din auditare, iar riscurile mari şi medii, considerate riscuri semnificative, vor intra în faza de ierarhizare a
riscurilor şi vor fi preluate în Tabelul puncte tari şi puncte slabe.

66
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 67 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

ANEXA 6
__________________
AVIZAT,
Data:___________
DIRECTOR COORDONATOR

TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE


ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ
Consecinţa Grad de
Nr. Puncte funcţionării- încredere
Obiective Obiecte Riscuri semnificative nefuncţionării în controlul OBS.
crt. T/S
controlului intern intern
1. ORGANIZAREA 1. Registrul- Inexistenţa unor proceduri
REGISTRELOR jurnal scrise/monografii privind modul de S Scăzut
DE întocmire a Registrului jurnal
CONTABILITATE Completarea eronată a Registrului-
jurnal cu ajutorul sistemelor
S Scăzut
informatice de prelucrare automată a
datelor
3. Registrul- Inexistenţa unor proceduri
inventar scrise/monografii privind modul de S Scăzut
întocmire a Registrului inventar
Completarea incorectă a Registrului- S Scăzut
inventar

67
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 68 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Consecinţa Grad de
Nr. Puncte funcţionării- încredere
Obiective Obiecte Riscuri semnificative nefuncţionării în controlul OBS.
crt. T/S
controlului intern intern
3. Cartea Mare Inexistenţa unor proceduri
scrise/monografii privind modul de S Scăzut
întocmire a registrului Cartea Mare
Completarea incorectă a registrului
S Scăzut
Cartea Mare
Nedesemnarea persoanei responsabile Programul
cu conducerea registrului Cartea Mare informatic
T Mediu NU
generează registrul
Cartea Mare
2. CONDUCEREA 4. Contabilitatea Procedurile/monografia privind
CONTABILITĂŢII imobilizărilor şi evidenţa contabilă a imobilizărilor şi
investiţiilor investiţiilor nu este cunoscută de S Scăzut
personalul desemnat în conducerea
acesteia
Nedesemnarea persoanelor S Scăzut
responsabile cu conducerea evidenţei
contabile a imobilizărilor şi
investiţiilor

68
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 69 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Consecinţa Grad de
Nr. Puncte funcţionării- încredere
Obiective Obiecte Riscuri semnificative nefuncţionării în controlul OBS.
crt. T/S
controlului intern intern
5. Contabilitatea Inexistenţa unor proceduri
materiilor, scrise/monografii privind evidenţa
materialelor, inclusiv contabilă a materiilor, materialelor S Mediu
a celor de natura inclusiv a celor de natura obiectelor
obiectelor de inventar de inventar
Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenţei
contabile a materiilor, materialelor, S Scăzut
inclusiv a celor de natura obiectelor
de inventar
Evidenţierea eronată a
plăţilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziţionarea materiilor, materialelor, S Scăzut
inclusiv a celor de natura obiectelor
de inventar
6. Contabilitatea Neactualizarea sumelor datorate sau
S Scăzut
datoriilor si creanţelor de încasat
7. Contabilitatea Înregistrarea eronată în alte conturi a S Scăzut
trezoreriei sumelor derulate prin trezorerie, bănci
sau casierie

69
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 70 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Consecinţa Grad de
Nr. Puncte funcţionării- încredere
Obiective Obiecte Riscuri semnificative nefuncţionării în controlul OBS.
crt. T/S
controlului intern intern
Nedesemnarea persoanelor S
responsabile cu controlul sistematic al Scăzut
activităţii de casierie
Neasigurarea securităţii spaţiului S
Scăzut
destinat casieriei
8. Contabilitatea Inexistenţa unor proceduri
S
cheltuielilor cu scrise/monografii privind evidenţa Scăzut
personalul contabilă a cheltuielilor de personal
Procedurile/monografia privind
evidenţa contabilă a cheltuielilor cu
S Mediu
personalul nu este cunoscută de
personalul desemnat
Înregistrarea eronată în contabilitate a
cheltuielilor de personal S Mediu

10. Contabilitatea Înregistrarea eronată a sumelor T Există şi Mediu NU


transferurilor transferate funcţionează
sistemul de control
intern

70
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 71 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Consecinţa Grad de
Nr. Puncte funcţionării- încredere
Obiective Obiecte Riscuri semnificative nefuncţionării în controlul OBS.
crt. T/S
controlului intern intern
11. Contabilitatea Procedurile/monografia privind
rezultatelor evidenţa contabilă a rezultatelor
S Scăzut
inventarierii inventarierii nu este cunoscută de
personalul desemnat
Stabilirea eronată a soldurilor Există şi
conturilor inventariate în Registrul- funcţionează
T Mediu NU
inventar sistemul de control
intern
Netransmiterea către debitori a
extraselor de cont privind sumele S Scăzut
datorate etc.
12. Întocmirea Preluarea eronată a datelor cuprinse
balanţelor de în fişele conturilor S Scăzut
verificare
13. Evidenţa tehnic- Inexistenţa unui sistem privind
S Mediu
operativă evidenţa tehnic-operativă
Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii S
în organizarea evidenţei tehnic- Mediu
operative

71
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 72 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Consecinţa Grad de
Nr. Puncte funcţionării- încredere
Obiective Obiecte Riscuri semnificative nefuncţionării în controlul OBS.
crt. T/S
controlului intern intern
Înregistrarea eronată în sistemul de
evidenţă tehnic-operativă (evidenţa pe S
Scăzut
gestiuni, evidenţa documentelor cu
regim special etc.)
3. CONDUCEREA 14. Activitatea de Nedesemnarea persoanelor
ACTIVITĂŢII plată/încasare a responsabile cu urmărirea operativă a S Scăzut
FINANCIARE datoriilor respectiv datoriilor şi creanţelor
creanţelor Situaţia analitică a creditorilor şi Există şi
debitorilor nu concordă cu cea funcţionează
T Mediu NU
sintetică a acestora sistemul de control
intern
15. Activitatea de Întârzieri la plata impozitelor şi
stabilire şi raportare taxelor datorate statului
S
a impozitelor şi Scăzut
taxelor datorate
statului
4. ELABORAREA 19. Elaborarea şi Raportarea unor date eronate în Există şi Ridicat
T
BILANŢULUI verificarea bilanţului situaţiile financiare anexe la bilanţul funcţionează
NU
CONTABIL contabil contabil sistemul de control
intern
Nerespectarea corelaţiilor bilanţiere S Scăzut

72
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 73 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Consecinţa Grad de
Nr. Puncte funcţionării- încredere
Obiective Obiecte Riscuri semnificative nefuncţionării în controlul OBS.
crt. T/S
controlului intern intern
6. ORGANIZAREA 24. Asigurarea Nedesemnarea persoanelor
SISTEMULUI DE exactităţii sistemului responsabile cu activitatea de analiză a
RAPORTARE A de raportare financiar- informaţiilor financiar-contabile
S
DATELOR contabilă
Scăzut
FINANCIAR
CONTABILE
CĂTRE
MANAGEMENT
7. ORGANIZAREA ŞI 25. Cadrul de Inexistenţa procedurilor
EFECTUAREA reglementare a CFP scrise/cadrului metodologic de
CONTROLULUI aplicare a CFP
S Scăzut
FINANCIAR
PREVENTIV
PROPRIU
8. FIABILITATEA 31. Atribuirea Neatribuirea responsabilităţilor S Scăzut
SISTEMULUI responsabilităţilor persoanelor care au drept de operare şi
INFORMATIC persoanelor care au consultare a sistemului informatic
FINANCIAR- acces la sistemul
CONTABIL informatic

73
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 74 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Consecinţa Grad de
Nr. Puncte funcţionării- încredere
Obiective Obiecte Riscuri semnificative nefuncţionării în controlul OBS.
crt. T/S
controlului intern intern
32. Pregătirea Neinformarea periodică sau ori de câte
profesională a ori este necesar asupra modificărilor
personalului implicat survenite în sistemul informatic S
în utilizarea Mediu
sistemului informatic
34. Sistemul de Acces neautorizat la informaţiile din
S Scăzut
prevenire/detectare a baza de date
accesărilor Nerespectarea calendarului privind
neautorizate ale modificarea periodica a parolelor de
bazelor de date acces S Scăzut
(parole, programe
antivirus etc.)
9. ARHIVAREA 35. Cadrul normativ Inexistenţa procedurilor privind T Există o procedură Ridicat NU
DOCUMENTELO şi procedural privind arhivarea dosarelor financiar-contabile scrisă, neformalizată
R FINANCIAR- arhivarea
CONTABILE documentelor
rezultate din
activitatea financiar-
contabilă

74
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 75 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Consecinţa Grad de
Nr. Puncte funcţionării- încredere
Obiective Obiecte Riscuri semnificative nefuncţionării în controlul OBS.
crt. T/S
controlului intern intern
38. Locaţiile de Neasigurarea unui spaţiu
depozitare provizorii corespunzător arhivării
şi definitive a S Scăzut
documentelor
financiar-contabile

Intocmit, Data:__________________
Contabil

75
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 76 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

ANEXA 7
__________________
AVIZAT,
Data:___________
DIRECTOR COORDONATOR

PLAN DE ACTIUNE
Pentru minimizarea riscurilor inerente identificate in cadrul Compartimentului financiar-contabil
Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
0 1
2 3 4
1. 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind modul Contabil
modul de întocmire a Registrului-jurnal de intocmire a Registrului - Jurnal
2. Neactualizarea Registrului-jurnal Actualizarea Registrului – jurnal Contabil
3. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul Completarea corecta a Registrului-jurnal cu Contabil
sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor ajutorul sistemelor informatice de prelucrare
automată a datelor
4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind modul Contabil
modul de întocmire a Registrului-inventar de intocmire a Registrului - inventar
5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Desemnarea persoanei responsanile cu Contabil
Registrului-inventar condcerea Registrului-inventar

76
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 77 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
6. Completarea incorectă a Registrului-inventar Completarea corectă a Registrului-inventar Contabil
7. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar Actualizarea sistematică a Registrului- Contabil
inventar
8. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind modul Contabil
modul de întocmire a registrului Cartea Mare de intocmire a registrului Cartea Mare
9. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare Completarea corectă a registrului Cartea Mare Contabil
10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Desemnarea persoanei responsabile cu Contabil
registrului Cartea Mare conducerea registrului Cartea Mare
2. 11. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor evidenta contabilă a imobilizărilor şi
investiţiilor
12. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a Personalul desemnat va instruit in vederea Contabil
imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
personalul desemnat evidenţa contabilă a imobilizărilor şi
investiţiilor
13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor conducerea evidenţei contabile a
imobilizărilor şi investiţiilor
14. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate Evidenţierea corecta a plăţilor/cheltuielilor Contabil
cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau
obiective (custodii, recepţii parţiale şi finale etc.) construirea unor obiective (custodii, recepţii
parţiale şi finale etc.)

77
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 78 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
15. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea unor proceduri scrise/monografii Contabil
evidenţa contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a privind evidenţa contabilă a materiilor,
celor de natura obiectelor de inventar materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
16. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a Personalul desemnat va instruit in vederea Contabil
materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul
desemnat
17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
evidenţei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor conducerea evidenţei contabile materiilor,
de natura obiectelor de inventar materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
18. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate Evidenţierea corecta a plăţilor/cheltuielilor Contabil
cu achiziţionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor efectuate cu achiziţionarea materiilor,
de natura obiectelor de inventar materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
19. Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie, de Evidenţierea corecta a costurilor de achiziţie, Contabil
prelucrare şi a valorii de ieşire, prin nerespectarea de prelucrare şi a valorii de ieşire, prin
principiului permanenţei metodelor de evaluare nerespectarea principiului permanenţei
metodelor de evaluare
20. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor

78
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 79 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
21. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a Personalul desemnat va instruit in vederea Contabil
datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
desemnat în conducerea acesteia evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor
22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi
creanţelor
23. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat Actualizarea sumelor datorate sau de încasat Contabil
24. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente Înregistrarea corecta in conturile aferente Contabil
naturii acestor operaţiuni naturii acestor operaţiuni
25. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei activitatea de organizare şi funcţionare a
casieriei
26. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi
de bancă
27. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a Personalul desemnat va instruit in vederea Contabil
operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
personalul desemnat în conducerea acesteia evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi
de banc
28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor
de casă şi de bancă

79
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 80 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
29. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate Înregistrarea corecta in conturile aferente a Contabil
prin trezorerie, bănci sau casierie sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau
casierie
30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont Completarea actelor justificative, anexe la Contabil
sau la fila registrului de casă extrasele de cont sau la fila registrului de casă
care lipsesc
31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
sistematic al activităţii de casierie controlul sistematic al activităţii de casierie
32. Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei Asigurarea securităţii spaţiului destinat Contabil
casieriei
33. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul evidenţa contabilă a cheltuielilor cu
personalul
34. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a Personalul desemnat va instruit in vederea Contabil
cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
desemnat în conducerea acesteia evidenţa contabilă a cheltuielilor cu
personalul
35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor
cu personalul
36. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu Înregistrarea corecta în contabilitate a Contabil
personalul cheltuielilor cu personalul

80
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 81 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
37. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
evidenţa contabilă a subvenţiilor evidenţa contabilă a subvenţiilor
38. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a Personalul desemnat va instruit in vederea Contabil
subvenţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
conducerea acesteia evidenţa contabilă a subvenţiilor
39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
evidenţei contabile a subvenţiilor conducerea evidenţei contabile a subvenţiilor
40. Înregistrarea eronată a subvenţiei primite Înregistrarea corecta a subvenţiei primite Contabil
41. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în Completrea documentelor justificative lipsa la Contabil
contabilitate a subvenţiilor înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor
42. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
evidenţa contabilă a transferurilor evidenţa contabilă a transferurilor
43. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a Personalul desemnat va instruit in vederea Contabil
transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
evidenţa contabilă a transferurilor
44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
evidenţei contabile a transferurilor conducerea evidenţei contabile a transferurilor
45. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe Înregistrarea corecta a sumelor transferate Contabil
între sumele transferate şi cele evidenţiate diferenţe între sumele transferate şi cele
evidenţiate
46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile Completarea documentelor justificative lipsa Contabil
privind transferurile

81
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 82 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
47. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii
48. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a Personalul desemnat va instruit in vederea Contabil
rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
desemnat evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii
49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii conducerea evidenţei contabile a rezultatelor
inventarierii
50. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din Evidenţierea corecta a diferenţelor rezultate Contabil
inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în din inventariere, a soldurilor conturilor
Registrul-inventar, inventariate în Registrul-inventar,
51. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate Stabilirea corecta a soldurilor conturilor Contabil
în Registrul-inventar inventariate în Registrul-inventar
52. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont Transmiterea către debitori a extraselor de Contabil
privind sumele datorate etc. cont privind sumele datorate etc.
53. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
întocmirea balanţelor de verificare întocmirea balanţelor de verificare
54. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a Personalul desemnat va instruit in vederea Contabil
întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
personalul desemnat întocmirii balanţelor de verificare
55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
balanţelor de verificare întocmirea balanţelor de verificare

82
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 83 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
56. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor Preluarea corecta a datelor cuprinse în fişele Contabil
conturilor
57. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime Balanţele de verificare vor fi modificate Contabil
obligatorii pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii
58. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic- Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
operativă evidenţa tehnic-operativă
59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea Desemnarea persoanelor cu atribuţii în Contabil
evidenţei tehnic-operative organizarea evidenţei tehnic-operative
60. Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă tehnic- Înregistrarea corecta în sistemul de evidenţă Contabil
operativă (evidenţa pe gestiuni, evidenţa documentelor cu tehnic-operativă (evidenţa pe gestiuni,
regim special etc.). evidenţa documentelor cu regim special etc.).
3. 61. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv activitatea de plată/încasare a datoriilor
creanţelor respectiv creanţelor
62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
operativă a datoriilor şi creanţelor urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor
63. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu Verificarea concordantei dintre situaţia Contabil
concordă cu cea sintetică a acestora analitică a creditorilor şi debitorilor cu cea
sintetică a acestora
64. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată Transmiterea către debitori a înştiinţărilor de Contabil
privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii plată privind sumele datorate în vederea
sumelor evitării prescrierii sumelor

83
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 84 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
65. Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a sistemul de valorificare operativă a situaţiilor
datoriilor respectiv creanţelor rezultate din activitatea de plată/încasare a
datoriilor respectiv creanţelor
66. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor activitatea de stabilire şi raportare a
datorate statului impozitelor şi taxelor datorate statului
67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate activitatea de stabilire şi raportare a
statului impozitelor şi taxelor datorate statului
68. Calculul eronat al sumelor datorate statului Calculul corect al sumelor datorate statului Contabil
69. Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate Plata la termen a impozitelor şi taxelor Contabil
statului datorate statului
70. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare activitatea de realizare a veniturilor
extrabugetare
71. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor Evidenţei realizării veniturilor extrabugetare Contabil
extrabugetare
4. 72. Neînchiderea conturilor care nu care trebuie să aibă Inchiderea conturilor care nu care trebuie să Contabil
sold la sfârşitul anului (casa, disponibilităţi în cont în aibă sold la sfârşitul anului (casa,
lei/valută, cheltuieli, venituri) disponibilităţi în cont în lei/valută, cheltuieli,
venituri)

84
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 85 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
73. Nerespectarea principiului independenţei exerciţiului Respectarea principiului independenţei Contabil
(momentul recunoaşterii veniturilor şi cheltuielilor) exerciţiului (momentul recunoaşterii
veniturilor şi cheltuielilor)
74. Necalcularea şi neînregistrarea în contabilitate a Calcularea şi înregistrarea în contabilitate a Contabil
provizioanelor (deprecierea reversibilă) provizioanelor (deprecierea reversibilă)
75. Nerealizarea decontărilor interne Realizarea decontărilor interne Contabil

76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuţia Regularizarea excedentelor rezultate din Contabil
bugetelor instituţiilor publice cu bugetul statului la execuţia bugetelor instituţiilor publice cu
sfârşitul anului bugetul statului la sfârşitul anului
77. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
elaborarea bilanţului contabil elaborarea bilanţului contabil
78. Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanţului Respectarea procedurilor de întocmire a Contabil
contabil bilanţului contabil
79. Raportarea unor date eronate în situaţiile financiare Raportarea unor date corecte în situaţiile Contabil
anexe la bilanţul contabil financiare anexe la bilanţul contabil
80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
de elaborare a bilanţului contabil activitatea de elaborare a bilanţului contabil
81. Nerespectarea corelaţiilor bilanţiere Respectarea corelaţiilor bilanţiere Contabil
5. 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea Completarea documentelor justificative lipsa Contabil
bugetară pentru rectificarea bugetară

85
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 86 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
83. Nestabilirea influenţelor financiare asupra bugetului, Stabilirea influenţelor financiare asupra Contabil
din diferite acte normative, pe structura clasificaţiei bugetului, din diferite acte normative, pe
bugetare structura clasificaţiei bugetare
84. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
elaborarea contului de execuţie bugetară elaborarea contului de execuţie bugetară
85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
de elaborare a contului de execuţie bugetară activitatea de elaborare a contului de execuţie
bugetară
86. Preluarea eronată a sumelor din fişele conturilor Preluarea corecta a sumelor din fişele Contabil
sintetice în contul de execuţie bugetară conturilor sintetice în contul de execuţie
bugetară
87. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
elaborarea anexelor la contul de execuţie bugetară elaborarea anexelor la contul de execuţie
bugetară
88. Nerespectarea corelaţiilor de bază între contul de Respectarea corelaţiilor de bază între contul Contabil
execuţie bugetară şi anexe de execuţie bugetară şi anexe
89. Nerespectarea procedurilor de întocmire a anexelor la Respectarea procedurilor de întocmire a Contabil
contul de execuţie bugetară anexelor la contul de execuţie bugetară
6. 90. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
organizarea sistemului de raportare a datelor financiar- organizarea sistemului de raportare a datelor
contabile, cu excepţia bilanţului contabil şi a contului de financiar-contabile, cu excepţia bilanţului
execuţie bugetară contabil şi a contului de execuţie bugetară

86
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 87 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
de elaborare a raportărilor financiar-contabile activitatea de elaborare a raportărilor
financiar-contabile
92. Lipsa raportărilor sistematice a informaţiilor financiar- Raportările sistematice a informaţiilor Contabil
contabile către management financiar-contabile către management se vor
face periodic.
93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
de analiză a informaţiilor financiar-contabile activitatea de analiză a informaţiilor financiar-
contabile
94. Comunicarea unor informaţii incorecte sau inadecvate Comunicarea unor informaţii corecte sau Contabil
adecvate

7. 95. Inexistenţa procedurilor scrise /cadrului metodologic Intocmirea procedurilor scrise privind cadrul Contabil
de aplicare a CFP metodologic de aplicare a CFP
96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP Actualizarea cadrului metodologic de aplicare Contabil
a CFP
97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
şi actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP elaborarea şi actualizarea cadrului
metodologic de aplicare a CFP
98. Inexistenţa ordinului de numire a persoanelor care Intocmirea ordinului de numire a persoanelor Contabil
acordă viza CFP care acordă viza CFP

87
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 88 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru Desemnarea unor persoane compatibile pentru Contabil
acordarea vizei CFP acordarea vizei CFP
100. Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza Realizarea evaluării persoanelor care acordă Contabil
CFP viza CFP
101. Lipsa vizelor CFP pe documente Aplicarea vizelor CFP pe documente Contabil
102. Acordarea nejustificată a vizei CFP Acordarea justificată a vizei CFP Contabil

103. Inexistenţa sau necompletarea Registrului privind Existenţa si completarea Registrului privind Contabil
operaţiunile prezentate la viza CFP operaţiunile prezentate la viza CFP
104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu Desemnarea persoanelor responsabile cu Contabil
completarea Registrului privind operaţiunile prezentate lacompletarea Registrului privind operaţiunile
viza CFP prezentate la viza CFP
105. Raportarea unor date incomplete sau nereale Raportarea unor date complete si reale Contabil
106. Nerespectarea termenelor de raportare Respectarea termenelor de raportare Contabil
8. 107. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
funcţionalitatea sistemului informatic financiar-contabil funcţionalitatea sistemului informatic
financiar-contabil
108. Lipsa aprobării manualului de utilizare Aprobării manualului de utilizare a sistemului Contabil
informatic
109. Neatribuirea responsabilităţilor persoanelor care au Atribuirea responsabilităţilor persoanelor care Contabil
drept de operare şi consultare a sistemului informatic; au drept de operare şi consultare a sistemului
informatic;

88
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 89 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
110. Neasigurarea protecţiei împotriva accesării de Asigurarea protecţiei împotriva accesării Contabil
către persoane neautorizate prin sistem de parole de către persoane neautorizate prin sistem
de parole
111. Separarea atribuţiilor pentru utilizatori cu rol de Separarea atribuţiilor pentru utilizatori cu Contabil
control de cele cu rol de execuţie rol de control de cele cu rol de execuţie
112. Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului Instruirea sistematică a utilizatorilor Contabil
informatic sistemului informatic
113. Neinformarea periodică sau ori de câte ori este Informarea periodică sau ori de câte ori este Contabil
necesar asupra modificărilor survenite în sistemul necesar asupra modificărilor survenite în
informatic sistemul informatic
114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate Utilizarea unor proceduri automate autorizate Contabil
115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte Utilizarea unor proceduri automate corecte Contabil
116. Acces neautorizat la informaţiile financiar-contabile Acces autorizat la informaţiile financiar- Contabil
din baza de date contabile din baza de date
117. Nerespectarea calendarului privind modificarea Respectarea calendarului privind modificarea Contabil
periodica a parolelor de acces periodica a parolelor de acces
118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea şi Desemnarea personalului pentru verificarea şi Contabil
modificarea periodică a parolelor de acces modificarea periodică a parolelor de acces
9. 119. Inexistenţa procedurilor privind arhivarea dosarelor Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
financiar-contabile arhivarea dosarelor financiar-contabile

89
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 90 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

Persoanele
Data limita de
responsabile cu
implementare a
Nr. Denumirea actiunii de minimizare a implementarea
Denumirea riscurilor inerente actiunii de
crt. riscurilor actiunii de
minimizare a riscului
minimizare a
inerent
riscului inerent
120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii privind Desemnarea persoanelor cu atribuţii privind Contabil
arhivarea documentelor pe suport de hârtie şi/sau pe arhivarea documentelor pe suport de hârtie
suport informatic şi/sau pe suport informatic
121. Neinstruirea persoanelor cu atribuţii în activitatea de Instruirea persoanelor cu atribuţii în Contabil
arhivare activitatea de arhivare
122. Inexistenţa unor proceduri scrise privind păstrarea Intocmirea procedurilor scrise privind Contabil
documentelor în timpul anului păstrarea documentelor în timpul anului
123. Neasigurarea unui spaţiu corespunzător arhivării Asigurarea unui spaţiu corespunzător arhivării Contabil
124. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar- Pregătirea corespunzătoare a dosarelor Contabil
contabile în vederea arhivării. financiar-contabile în vederea arhivării.
125. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele Predarea dosarelor financiar-contabile la Contabil
legale termenele legale

Intocmit, Data:__________________
Contabil

90
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 91 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

ANEXA 8
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ SATU MARE
__________________
Nr.___/__________

A V I Z A T,
Director coordonator,

S I T U A TI A
privind stadiul implementatii actiunilor de minimizare
si evaluarea riscurilor reziduale din cadrul __________________
Nr. Denumirea Denumirea Stadiul de Data ultimei Impactul dupa Probabilitatea Nivelul de risc
crt. riscurilor actiunii de implementare a revizuiri a riscurilor actiunea de dupa actiunea de rezidual
inerente minimizare a actiunilor de inerente minimizare minimizare (col.5 x col.6)
riscului inerent minimizare
0 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5

Nota:

91
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 92 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

1. Col. 1 trebuie sa fie identica cu col. 1 din Anexa 7


2. Col. 2 trebuie sa fie identica cu col. 2 din Anexa 7.
3. In col. 3 se inscrie in functie de stadiul de implementare „implementat”, „partial implementat”, „neimplementat”.
4. In col. 4 se inscrie data cand a avut loc sedinta de analiza a stadiului implementarii actiunilor de minimizare a riscurilor inerente.
5. Impactul si probabilitatea vor fi apreciate pe baza scarilor de evaluare prezentate la pct.1, 2 si 5 din Nota la Anexa 4.
6. Nivelul fiecarei variabile va fi stabilit in functie de efectele pe care le-au avut actiunile de minimizare asupra riscurilor inerente,
resimtite fie prin reducerea frecventei de aparitie, fie prin diminuarea consecintelor acestor riscuri asupra indeplinirii obiectivelor
stabilite.

INTOCMIT,
Contabil

92
0
Nr. Crt.

1
Obiectivul

ANEXA 9
STATISTICĂ SATU MARE
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE

Riscul/riscurile

2
inerent/inerente pentru

__________________
fiecare obiectiv

Impactul aferent riscului

3
inerent

Probabilitatea producerii

4
riscului inerent
P.O. – 02

Nivelul de risc inerent


5
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ SATU MARE

(col. 3 x col.4)
FINANCIAR - CONTABILĂ
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA

93
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE

Actiunea de minimizare a
6

riscului/riscurilor
inerent/inerente
Ediţia: I

Revizia: -

REGISTRUL DE RISCURI
Exemplar nr.: 1
Pagina 93 din 94

Stadiul de implementare a
7
Nr. de exemplare: -
Nr. de exemplare: 1

actiunii de minimizare

Impactul aferent riscului


8

rezidual

Probabilitatea producerii
9

riscului rezidual
EXEMPLAR UNIC

Nivelul de risc rezidual


10

(col.8 x col.9)

Responsabilul de risc
11
Nr.___/__________

Data ultimei revizuiri a


12

riscului inerent
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA Ediţia: I
Nr. de exemplare: 1
SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA Revizia: -
Nr. de exemplare: -
FINANCIAR - CONTABILĂ
Pagina 94 din 94
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE P.O. – 02 Exemplar nr.: 1
STATISTICĂ SATU MARE

INTOCMIT,
Contabil

94