Sunteți pe pagina 1din 9

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1279


din 17.11.2008

cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea


şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”

Publicat : 25.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 210 art Nr : 1300 Data intrarii in vigoare : 25.05.2009

În temeiul pct.26 al Planului naŃional de armonizare a legislaŃiei pentru anul 2008, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 76 din 29 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 28-29, art. 148),
şi în conformitate cu Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2007, nr. 36-38, art. 141), cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431) şi Hotărîrea Guvernului nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 „Cu privire la
armonizarea legislaŃiei Republicii Moldova cu legislaŃia comunitară” (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2006, nr.189-192, art.1470), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi
ciupercilor proaspete” (se anexează).
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare.

Prim-ministru Zinaida GRECEANÎI

Contrasemnează:
Prim-viceprim-ministru,
ministrul economiei şi comerŃului Igor Dodon
Ministrul agriculturii
şi industriei alimentare Anatolie Gorodenco

Nr. 1279. Chişinău, 17 noiembrie 2008.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.1279
din 17 noiembrie 2008

Reglementarea tehnică
“Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor,
legumelor şi ciupercilor proaspete”
Reglementarea tehnică „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor
proaspete” creează cadrul necesar aplicării Codului Comisiei Codex Alimentarius cu privire la ambalarea şi
transportarea fructelor şi legumelor proaspete CAC/RCP nr. 44, 1995, amendament 1-2004.
I. DispoziŃii generale
1. Reglementarea tehnică „Ambalarea, transportarea, depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor
proaspete” (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte cerinŃele specifice pentru ambalarea,
transportul şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete (în continuare – produse) în scopul
transportul şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete (în continuare – produse) în scopul
menŃinerii calităŃii produselor în procesul ambalării, transportării şi depozitării.
2. CerinŃele specifice pentru ambalarea, depozitarea şi transportarea produselor specificate în prezenta
Reglementare tehnică nu se aplică asupra produselor ce tranzitează Ńara sau care sînt depozitate temporar ca
bunuri care tranzitează Ńara, dacă nu prezintă pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu.
3. În sensul prezentei Reglementări tehnice, termenii utilizaŃi se definesc după cum urmează:
compatibilitatea produselor – capacitatea unui şir de fructe, legume şi ciuperci de a putea fi păstrate
împreună, fără a fi afectată calitatea lor;
depreciere – degradare calitativă a unui produs;
fructe, legume şi ciuperci proaspete – fructe, legume şi ciuperci care sînt comercializate consumatorului
în stare proaspătă cu un minim de procesare;
manipulare – totalitatea operaŃiilor executate de la recoltarea produselor pînă la consum;
prerăcire – operaŃie de răcire rapidă a unui produs la o temperatură mai scăzută decît temperatura
produsului la recoltare în vederea depozitării sau transportării frigorifice;
spaŃii de depozitare – atît mijloacele de transport (spaŃii de depozitare mobile), cît şi depozitele
propriu-zise (spaŃii fixe construite pentru depozitare).
4. Produsele se calibrează după categoria de calitate, mărime, gradul de coacere şi siguranŃa alimentară a
acestora.
II. Ambalarea
5. Produsele se ambalează în ambalaje de desfacere şi/sau de transport. Produsele ambalate în mod
individual în peliculă nu pot fi considerate ca preambalate.
6. În calitate de ambalaje pot fi folosite numai materialele autorizate de organul central de specialitate al
administraŃiei publice în domeniul ocrotirii sănătăŃii, în conformitate cu Regulile şi normativele sanitaro-
epidemiologice pentru materialele folosite în sectorul alimentar nr. 06.10.3.67 din 2004, aprobate de
Ministerul SănătăŃii şi ProtecŃiei Sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171,
art.583), şi Normativele igienice privind reziduurile preparatelor de uz fitosanitar în obiectele mediului
înconjurător nr.6335 din 21 august 2003, aprobate de Ministerul SănătăŃii (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2003, nr.248-253, art.359).
7. Materialele de ambalaj trebuie să fie noi şi curate. Igiena ambalajului, inclusiv a materialelor utilizate în
ambalaj, se asigură de către agentul economic.
8. Materialele de ambalaj trebuie alese în funcŃie de exigenŃele produsului, metoda de ambalare, metoda
de prerăcire, rezistenŃă, disponibilitate şi clauzele contractuale.
Materialele de ambalaj stocate trebuie depozitate în încăperi curate, închise şi protejate de pătrunderea
dăunătorilor şi contaminanŃilor.
9. Ambalajul trebuie să menŃină caracteristicile de calitate ale produselor ambalate pe parcursul procesului
de transportare şi comercializare şi trebuie să protejeze de influenŃele mediului exterior.
Ambalajul nu trebuie să transmită produselor contaminanŃi în cantităŃi care ar putea provoca o schimbare
inacceptabilă în compoziŃia produselor sau o deteriorare a caracteristicilor organoleptice ale acestora,
stabilite în Hotărîrea Guvernului nr. 957 din 21 august 2007 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
„Fructe şi legume proaspete destinate consumului uman ca atare”.
10. Ambalajul trebuie proiectat astfel încît să asigure stabilitatea optimă în procesul manipulării. În acest
scop se folosesc materiale auxiliare de amortizare şi de calare.
11. Ambalajul trebuie să reziste la:
1) manipulare grosieră la încărcare şi descărcare;
2) compresia produsă de greutatea altor containere superioare;
3) impact şi vibraŃie în timpul transportării;
4) umiditate înaltă în timpul răcirii preliminare, tranzitului şi depozitării;
5) praf, lumină şi alte radiaŃii, temperatură, presiune;
6) acŃiunea factorilor de natură biologică (microorganisme, insecte, rozătoare etc.).
12. Ambalajul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinŃe:
1) să identifice şi să prezinte produsul şi producătorul/importatorul;
2) să informeze corect şi deplin consumatorul privind nivelul caracteristicilor de bază ale produsului;
3) să ofere date legate de modul de utilizare a produsului şi de natura ambalajului.
13. Importatorii, producători de ambalaje, furnizează informaŃiile şi recomandările necesare privind
materialele de ambalaj. Materialele utilizate se clasifică:
1) din mucava: saci, cutii, containere, lăzi, panere, înveliş, căptuşeală, umplutură, tăvi, coşuri,
despărŃitoare şi foi intermediare;
2) din hîrtie: saci, coli de acoperit, căptuşeală, garnituri;
2) din hîrtie: saci, coli de acoperit, căptuşeală, garnituri;
3) din lemn: lăzi, coşuri, cutii, tăvi, palete;
4) din material plastic: lăzi, palete, cutii, tăvi, saci, pungi, săculeŃe, folii, containere, peliculă de ambalaj,
despărŃitoare, căptuşeală;
5) material spongios: cutii, tăvi, saci, căptuşeală, despărŃitoare.
Ambalajele trebuie să fie destinate scopului utilizării lor pentru fructe, legume şi ciuperci proaspete.
14. Coşurile, cutiile, lăzile, tăvile şi sacii se consideră containere de transport.
Cutiile din carton din fibre pentru produsele ambalate în stare umedă sau cu gheaŃă trebuie impregnate cu
ceară sau acoperite cu un material hidrofug. La lipirea cutiilor trebuie aplicat un material adeziv rezistent la
apă.
15. Containerele şi paletele din lemn trebuie să fie conforme Standardului internaŃional privind măsurile
fitosanitare nr. 15 „Îndrumar privind reglementarea materialelor de ambalaj din lemn în comerŃul
internaŃional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 30-33, art. 109).
16. Containerele care se reutilizează trebuie să fie curăŃate şi dezinfectate.
17. Pentru a conferi rezistenŃă şi protecŃie suplimentară produselor, la containere se adaugă următoarele
materiale:
1) căptuşeala – pentru a asigura umiditatea necesară la transportarea sparanghelului; căptuşeala cu bioxid
de sulf – pentru reducerea alteraŃiilor la transportarea strugurilor; căptuşeala cu permanganat de potasiu – în
cutiile pentru transportarea bananelor pentru absorbŃia etilenei;
2) sacii sau materialele din peliculă de polietilenă – pentru reŃinerea umidităŃii:
a) polietilena perforată trebuie utilizată pentru majoritatea produselor – pentru permiterea schimbului de
gaze şi evitarea umidităŃii excesive;
b) polietilena ermetică – pentru ambalarea ermetică a produselor şi asigurarea atmosferei modificate, prin
reducerea cantităŃii de oxigen disponibil pentru respiraŃie şi maturare. Se aplică pentru banane, căpşune, roşii
şi citrice.
18. La ambalarea produselor se impune respectarea următoarelor metode:
1) ambalare pe teren – produsele se ambalează în timpul recoltării;
2) ambalare în hală – produsele aduse de pe teren sînt prelucrate sau ambalate în încăpere sau sub
acoperiş;
3) reambalare – produsele sînt sortate repetat şi puse într-un container cu o capacitate mai mică pentru
vînzarea cu amănuntul.
19. Pentru ambalarea produselor poate fi selectat unul dintre următoarele metode:
1) umplere la volum;
2) ambalare în tăvi sau celule;
3) ambalare-aşezare – produsele sînt aşezate cu grijă în container;
4) ambalare sau preambalare pentru consumator – cantităŃi relativ mici de produse sînt ambalate, cîntărite
şi etichetate pentru comercializare cu amănuntul;
5) învelire în peliculă retractabilă – produsele sînt învelite cu peliculă, separat şi ermetic, pentru a se
reduce pierderea de umiditate. Pelicula poate fi tratată cu fungicide sau cu alte substanŃe chimice autorizate
în conformitate cu Legea nr. 119-XV din 22 iunie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la
fertilizanŃi şi Hotărîrea Guvernului nr. 1045 din 5 octombrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanŃilor”;
6) atmosferă modificată – ambalare individuală pentru consumator, containerele de transport sau paletele
fiind ermetizate cu ajutorul peliculei sau sacilor de polietilenă. Nivelul oxigenului se micşorează, iar cel al
bioxidului de carbon se măreşte. Aceasta micşorează respiraŃia produselor şi încetineşte procesul de
maturare.
20. Containerele de transport trebuie să fie calibrate şi umplute corect în scopul evitării deteriorării
containerelor şi a produselor.
Trebuie să se evite umplerea excesivă şi umplerea insuficientă care să provoace deprecierea produselor.
21. Trebuie să se utilizeze unităŃi de încărcătură pe palete care să asigure:
1) manipularea redusă a containerelor de transport separate;
2) reducerea maximă a deteriorării containerelor şi a produselor din interiorul acestora;
3) eficienŃa operaŃiunilor la centrele de distribuŃie.
22. UnităŃile de încărcătură pot avea una din următoarele caracteristici:
1) palete-standard din lemn sau foi intermediare, cum ar fi: 1200 x 1000 mm, 800 x 1000 mm, 800 x 1200
mm, 1000 x 1200 mm;
2) suporturi cu fixare reciprocă între cutii;
3) cutii cu orificii pentru circulaŃia aerului;
3) cutii cu orificii pentru circulaŃia aerului;
4) material de fixare a cutiilor pentru prevenirea alunecării orizontale;
5) plasă din masă plastică în jurul paletei cu cutie;
6) corniere din carton, masă plastică sau metal;
7) întărirea cu curele din plastic sau metal în jurul cornierelor şi cutiilor.
23. Paletele din lemn trebuie să fie suficient de rezistente pentru a nu se deforma în timpul depozitării.
Trebuie să fie asigurate condiŃiile necesare pentru manipularea cu încărcătoare cu furcă şi cu platformele-
ascensor.
Baza paletei nu trebuie să împiedice circulaŃia aerului.
24. În cazul încărcăturilor sub formă de palete cu containere de transport nefixate cu curele sau plasă, cel
puŃin trei straturi superioare trebuie stivuite intercalat, pentru asigurarea stabilităŃii.
25. Transportatorul trebuie să folosească peliculă de ambalaj, bandă adezivă sau clei la straturile
superioare, suplimentar stivuirii intercalate. Containerele trebuie să fie suficient de rezistente pentru stivuire
intercalată fără a se prăbuşi.
26. Pentru produsele care necesită ventilare nu se foloseşte peliculă de ambalaj.
27. În containerele de transport foile intermediare se stivuiesc intercalat, se învelesc cu peliculă de
ambalaj sau în alt mod şi se fixează cu corniere şi curele.
28. Foile intermediare din carton, din fibre sau plastic trebuie să fie suficient de rezistente, iar cele folosite
în condiŃii de umiditate sporită trebuie impregnate cu ceară.
Foile impregnate, folosite în vehicule, trebuie să aibă orificii pentru circulaŃia aerului sub încărcătură. Nu se
recomandă folosirea foilor intermediare în utilajele de transport frigorifice cu canale mai puŃin adînci în
podea.
29. Expeditorul este obligat să furnizeze şi să aplice etichete pe ambalaje şi containere. Etichetele aplicate
pe colete trebuie să aibă forma unui pătrat cu latura de 100 mm şi să conŃină informaŃii privind produsele. De
asemenea, pe ambalajul utilizat, avînd forma unui dreptunghi, trebuie aplicate etichete de manipulare, care
stipulează condiŃiile de manipulare.
III. Prerăcirea
30. În scopul păstrării calităŃii produselor, temperatura iniŃială a produselor de pe teren trebuie redusă pînă
la încărcarea în vehiculele de transport frigorifice.
ConstrucŃia vehiculelor de transport frigorifice trebuie să menŃină temperatura iniŃială a produselor.
31. Prerăcirea se realizează imediat după recoltare.
Produsele recoltate trebuie protejate de soare prin acoperirea lor pînă în staŃia de prerăcire.
32. Lăzile de lemn fixate sau cutiile de carton din fibre impregnate cu ceară sînt folosite pentru produsele
împachetate, supuse prerăcirii cu apă sau gheaŃă după ambalare.
33. Alegerea metodei de prerăcire se face în funcŃie de natura, valoarea şi calitatea produsului.
34. Metoda de prerăcire include:
1) prerăcirea în încăpere – plasarea containerului cu produse într-o încăpere refrigerată. Unele produse, în
caz de necesitate, se stropesc sau se udă cu apă în timpul răcirii în încăpere;
2) prerăcirea cu aer comprimat sau răcirea umedă sub presiune asigură circulaŃia aerului printre produsele
din containerul aflat în camera de refrigerare. Unele produse se pulverizează cu apă;
3) prerăcirea cu apă – scufundarea produsului în bazine, a lăzilor sau containerelor de încărcare într-o
cantitate mare de apă cu gheaŃă;
4) prerăcirea prin vid – înlăturarea căldurii iniŃiale a produsului ambalat în containerele de transport,
creînd vacuum în cameră;
5) prerăcirea cu apă şi vid – umiditatea suplimentară aplicată produselor ambalate în containere de
transport înainte de/sau în timpul procesului de vacuumare pentru a grăbi scăderea temperaturii;
6) îngheŃarea ambalajelor – injectarea gheŃii de apă sau a gheŃii zdrobite în fiecare container.
35. Utilajele de prerăcire şi apa trebuie salubrizate permanent cu o soluŃie de hipoclorit sau alte soluŃii
pentru eliminarea agenŃilor ce cauzează alterarea.
Nu se admite încălzirea produselor după prerăcire.
36. Mijloacele de măsurare utilizate la asigurarea condiŃiilor de depozitare şi transportare a produselor
necesită să fie verificate metrologic în conformitate cu Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie
1995.
IV. Transportarea
37. Transportatorul Ńine un registru de evidenŃă a tuturor operaŃiunilor efectuate pe parcursul transportării,
în care înregistrează temperatura, umiditatea relativă a aerului şi toate schimbările intervenite pe parcurs.
38. Produsele nu trebuie transportate şi/sau depozitate împreună cu produsele care afectează păstrarea
caracteristicilor lor organoleptice, cum ar fi peştele, fertilizanŃii, combustibilii.
caracteristicilor lor organoleptice, cum ar fi peştele, fertilizanŃii, combustibilii.
39. Transportarea produselor se efectuează cu mijloace de transport autorizate în conformitate cu Codul
transporturilor, aprobat prin Legea nr.116-XIV din 29 iulie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1998, nr.90-91, art.581), cu modificările şi completările ulterioare.
Produsele trebuie transportate fiind protejate de condiŃiile mediului înconjurător şi de emisiile gazelor de
eşapament ale mijloacelor de transport.
Mijloacele de transport trebuie curăŃate, dezinfectate şi uscate înainte de încărcare.
40. Modalitatea de transportare a produselor şi tipul de echipament se stabilesc în funcŃie de următorii
factori:
1) destinaŃie;
2) gradul de perisabilitate a produselor;
3) cantitatea produselor ce urmează a fi transportate;
4) temperatura de păstrare şi umiditatea relativă recomandate;
5) condiŃiile temperaturii exterioare la punctele de origine şi de destinaŃie;
6) timpul de tranzit necesar pentru a ajunge la destinaŃie;
7) tarifele de transport negociate cu agenŃiile de transport;
8) calitatea serviciilor de transportare;
9) valoarea produselor.
41. Pentru asigurarea menŃinerii calităŃii produselor în cazul transportării cu avionul, în aeroport sînt
necesare încăperi de păstrare cu temperatură controlată şi reglată. În caz de necesitate, trebuie folosite
containere aeriene frigorifice sau plăpumi termice izolante.
42. Pe parcursul transportării, în containerele închise trebuie instalat un sistem pentru monitorizarea
temperaturii şi a umidităŃii relative.
43. Transportarea de lungă durată a produselor în zone climaterice diferite necesită dotare cu utilaje
robuste, cu o construcŃie corespunzătoare pentru a rezista mediului de tranzit şi a proteja produsele.
44. Trailerele frigorifice cu lungimea de pînă la 14,6 m şi furgoanele cu lungimea de pînă la 12 m trebuie
să posede:
1) capacitatea frigorifică – 42 000 kJ/h la temperatura aerului ambiant de maximum 38oC, temperatura
aerului de recirculare – maximum 2oC;
2) un ventilator cu evaporator de înaltă capacitate, cu funcŃionare neîntreruptă, pentru a asigura o
temperatură uniformă şi umiditate relativă înaltă;
3) despărŃitor rezistent pentru mişcarea aerului de recirculare, care este plasat în partea din faŃă şi
asigură circulaŃia aerului prin toată încărcătura;
4) bare verticale pe uşa din spate pentru a facilita circulaŃia aerului;
5) izolare şi, după caz, rezerve pentru încălzire, în funcŃie de condiŃiile vremii şi, respectiv, natura
produsului;
6) canaluri sau orificii adînci de drenare în podea, cu adîncimea de la 50 mm pînă la 75 mm pentru a
asigura suprafaŃa secŃiunii transversale pentru circulaŃia aerului sub marfa pusă direct pe podea;
7) controlul temperaturii aerului în procesul de refrigerare a produselor în instalaŃia frigorifică, pentru a
reduce daunele cauzate de suprarăcire şi îngheŃ;
8) condiŃii de ventilare în scopul prevenirii formării concentraŃiei mari a etilenei sau dioxidului de
carbon;
9) suspensii pentru circulaŃia aerului în vederea reducerii volumului de şoc şi vibraŃii în containerele de
transport şi produsele aflate în acestea;
10) containere în care aerul rece iese prin partea din faŃă a containerului, iar fluxul de aer circulă din
partea de jos (aproape de podea) spre spate, apoi se ridică în partea superioară a containerului.
45. Transportatorul trebuie să verifice utilajele de transport înainte de a le prezenta expeditorului pentru
încărcare.
Expeditorul şi importatorul trebuie să controleze echipamentele frigorifice. Transportatorul trebuie să
respecte instrucŃiunile privind verificarea şi funcŃionarea sistemelor frigorifice.
46. Toate utilajele de transportare trebuie verificate pentru a se stabili:
1) curăŃenia – secŃia pentru marfă trebuie curăŃată regulat cu abur sau prin alte metode similare;
2) lipsa deteriorărilor în pereŃi, podea, uşi, tavan, care trebuie să fie în condiŃii bune;
3) controlul temperaturii; unităŃile de refrigerare se verifică sistematic în scopul asigurării circulaŃiei
continue a aerului pentru o furnizare de temperaturi uniformă.
47. Utilajele de transportare trebuie să fie curate şi lipsite de:
1) miros străin al unei încărcături incompatibile sau de la serviciile prestate anterior;
2) reziduuri chimice toxice;
2) reziduuri chimice toxice;
3) cuibare ale insectelor în utilaje;
4) deşeuri de produse agricole alterate;
5) cruste ce blochează orificiile de drenare sau canalele de circulaŃie a aerului de-a lungul podelei.
48. Utilajele de transportare trebuie să fie menŃinute în stare bună şi să fie verificate pentru a se stabili:
1) deteriorarea pereŃilor, podelei, uşilor sau a tavanului care lasă să pătrundă căldura, frigul, umiditatea,
murdăria şi insectele;
2) funcŃionarea şi starea uşilor, a orificiilor de ventilare şi a izolaŃiei;
3) condiŃiile pentru fixarea şi întărirea mărfii.
49. Vehiculele de transport frigorifice, destinate transportării produselor, trebuie să treacă următoarele
controale suplimentare ale:
1) gradului de asigurare a închiderii ermetice a uşilor;
2) posibilităŃii de reglare a temperaturii;
3) amplasării senzorului pentru verificarea temperaturii aerului în circulaŃie. Dacă senzorul măsoară
temperatura aerului de recirculare, termostatul trebuie să fie programat la o valoare mai mare pentru a
preveni răcirea şi îngheŃarea produsului;
4) instalării în partea din faŃă a trailerului a unei despărŃituri pentru aerul de recirculare;
5) existenŃei dispozitivului de încălzire pentru transportarea în zonele cu temperaturi extreme reci;
6) stării echipamentului cu sistem de asigurare cu aer care trebuie să aibă un tub pentru aer sau un canal
de metal instalat pe pod.
50. Produsele care necesită refrigerare trebuie să fie prerăcite, dacă este necesar, înaintea încărcării în
echipamentul de transportare. Temperaturile produselor trebuie să fie măsurate cu un termometru şi înscrise
în documentele de însoŃire a încărcăturii. Compartimentul pentru încărcătură, de asemenea, trebuie prerăcit.
51. Încărcarea produselor trebuie realizată astfel încît să asigure menŃinerea temperaturii şi a umidităŃii
relative, să protejeze produsele de impactul şi forŃele de vibrare în tranzit şi să prevină pătrunderea insectelor
în produse.
52. La transportarea încărcăturilor cu diferite tipuri de produse trebuie respectată compatibilitatea
acestora.
53. Încărcarea produselor se realizează:
1) în vrac, mecanizată sau manuală – a produselor neambalate;
2) manuală – a containerelor de transportare separate, cu sau fără palete;
3) în unităŃi – a containerelor cu mărfuri în palete, cu platforme-ascensor sau încărcătoare cu furcă.
54. La încărcare trebuie asigurat spaŃiul necesar pentru circulaŃia aerului sub, împrejurul şi prin
încărcătură pentru a proteja produsele contra:
1) acumulării căldurii din aerul ambiant pe timp cald;
2) căldurii generate de produse prin respirare;
3) acumulării etilenei din cauza maturării produselor;
4) scurgerii căldurii în exterior pe timp rece;
5) deteriorării din cauza răcirii sau îngheŃării în timpul funcŃionării instalaŃiei frigorifice.
55. Containerele pentru transportul produselor şi stivele din acestea trebuie fixate pentru a se preveni
efectele vibraŃiei şi deteriorarea prin impact în timpul transportării şi manipulării, folosindu-se:
1) dispozitive de fixare a mărfii din aluminiu sau lemn;
2) filtre celulare de carton, din hîrtie sau fibre;
3) bare din lemn;
4) saci pneumatici din hîrtie de tip sulfat;
5) plase şi curele;
6) portiŃe pentru încărcare, făcute din lemn cu dimensiunile de 25 mm x 100 mm.
56. Pentru încărcăturile mixte containerele de transport se sortează în funcŃie de mărime, pentru a spori
stabilitatea. Containerele mai grele se aşază primele, pe care se plasează cele uşoare. Lîngă uşă se plasează
cîte o mostră reprezentativă a fiecărui produs.
57. Dispozitivul de înregistrare a temperaturii aerului trebuie instalat între ambalajele din zona în care se
acumulează temperatura maximă.
Containerele trebuie să aibă 2 sau mai multe termometre, instalate pe tot perimetrul vagonului.
În încărcăturile cu strat superior de gheaŃă sau cu umiditate mai mare de 95%, aparatele de măsurat
temperatura trebuie să fie rezistente la apă sau să fie închise într-o pungă de plastic.
58. La vehicule şi containere modificarea atmosferei se efectuează prin reducerea concentraŃiei de oxigen
şi sporirea concentraŃiei de bioxid de carbon după finalizarea operaŃiilor de încărcare. Trailerele şi
containerele trebuie să fie dotate cu caneluri de-a lungul cadrului uşii pentru o cortină din polietilenă şi
orificii pentru aplicarea prelucrării.
orificii pentru aplicarea prelucrării.
59. InstalaŃia frigorifică, pereŃii, tavanul, podeaua şi uşile trebuie să izoleze interiorul secŃiei pentru marfă
de mediul ambiant.
60. Pe utilaje trebuie aplicate etichete de avertizare pentru a informa că atmosfera nu asigură necesităŃile
esenŃiale şi că secŃia de marfă trebuie ventilată înainte ca personalul să intre pentru a descărca marfa.
V. Depozitarea
61. Producătorii trebuie să stabilească şi să comunice în formă scrisă condiŃiile şi durata de depozitare.
62. Pe parcursul depozitării trebuie să se asigure:
1) condiŃiile de depozitare a produselor prin buna funcŃionare a dispozitivelor frigorifice şi verificarea
permanentă a modului de funcŃionare a acestora;
2) excluderea supraîncărcării utilajelor frigorifice;
3) interzicerea depozitării produselor în condiŃii în care este posibilă contaminarea acestora cu agenŃi
patogeni;
4) respectarea igienei şi compatibilităŃii produselor pe parcursul depozitării.
63. Temperatura de depozitare nu trebuie să aibă oscilaŃii mai mari de 0,5oC.
Pentru măsurarea temperaturii din spaŃiul de depozitare se utilizează atît instrumente ce permit
înregistrarea acestui parametru la un moment dat (termometre), cît şi instrumente ce oferă posibilitatea
înregistrării evoluŃiei parametrului menŃionat pe o perioadă oarecare de timp (termografe).
64. Reglarea umidităŃii din spaŃiile de depozitare poate însemna, după caz, reducerea excesului de
umiditate (prin amplasarea de vase conŃinînd var nestins, clorură de calciu, silicagel etc. – substanŃe care
absorb vaporii de apă) sau ridicarea umidităŃii (prin stropirea cu apă a pardoselii depozitului, împrăştierea de
rumeguş de lemn umezit, ventilarea spaŃiului de depozitare sau folosirea unor umidificatoare electrice).
65. Între containere şi podea trebuie să fie spaŃiu suficient pentru a permite circulaŃia aerului în întregul
spaŃiu de depozitare.
CirculaŃia aerului nu trebuie să depăşească 0,5 m/s.
În scopul evitării modificării compoziŃiei aerului din spaŃiul de depozitare şi impurificării lui cu particule
de praf sau cu diferite gaze, trebuie efectuat controlul privind dirijarea circulaŃiei aerului.
66. Depozitarea produselor se face pentru fiecare tip de produs în parte în conformitate cu tabelele 1 şi 2,
după cum urmează:

Tabelul 1
CondiŃii de depozitare a fructelor şi legumelor proaspete

Temperatura Umiditatea Ambalajul


Denumirea Durata
de relativă a pentru
produsului PoziŃia tarifară păstrării
păstrare, ºC aerului, % păstrare
1 2 3 4 5 6
Mere 0808 0 ...4 85-93 pînă la -
1 an
Pere 0808 20 0 ... 1 90 – 93 3 - 4 luni -
Gutui 0808 20 900 0...0,5 90 3 - 4 luni -
Struguri 0806 1... -1 80 – 85 3 – 5 luni -
0... -1 90 – 95 6 – 7 luni -
Citrice 0805 0...4 85 – 90 5 – 6 luni -
Citrice în stadiul de 0805 10...14 85 – 90 5 – 6 luni -
maturare
Piersici 0809 30 0...1 83 – 85 3 săptămîni -
Caise 0809 10 00 0...1 90 2–3 -
săptămîni
Cireşe şi vişine 0808 20 -1... -0,5 90 2–3 -
săptămîni
Prune 0809 40 05 0...0,5 90 – 95 3–4 -
săptămîni
Căpşune 0810 10 00 0 90 7 zile 4 – 5 kg
Coacăză 0810 20 900 0 90 10 – 12 zile -
Zmeură 0810 20 100 0 85 – 90 4 – 6 zile -
Banane 0803 00 10 - 12 90 – 95 1 – 2 luni -
Banane 0803 00 10 - 12 90 – 95 1 – 2 luni -
Banane 0803 00 1-2 90 – 95 4 – 5 luni -
Kiwi 081 050 000 12 85 – 90 2–5 lăzi stivuite
săptămîni
Mango 0804 50 000 18 ... 22 85 – 95 2–3 -
săptămîni
Ananas 0804 30 000 7 ... 10 90 2–4 -
săptămîni

1 2 3 4 5 6
Rodii 0810 90 950 5 ... 6 90 – 98 1 – 2 luni -
Pepeni verzi 0807 11 000 6 ... 8 80 – 85 1 – 2 luni -
Pepeni galbeni 0807 19 000 -1...-3 70 – 80 4 – 5 luni -
Tomate roşii 0702 00 00 0 ... 1 85 – 90 4–5 -
săptămîni
Tomate verzi 0702 00 00 pînă la 12 85 – 90 4–5 -
săptămîni
Vinete 0709 30 000 7 ... 10 85 – 95 20 zile -
Ardei gras, lungi şi 0709 60 100 8 ... 10 95 14 – 15 zile -
gogoşari înainte de
maturare
Ardei gras, lungi şi 0709 60 100 1 ... 2 95 pînă la 30 -
gogoşari după zile
maturare
Mazăre verde 0708 10 000 2 ... 4 85 2–3 -
săptămîni
Fasole verde 0708 20 000 1 ... 2 85 – 90 2–3 -
săptămîni
CastraveŃi 0707 00 05 6 ... 10 92 – 95 2–3 -
săptămîni
Varză albă şi roşie 0704 90 100 0 ... -1 90 – 92 4 – 6 luni -
Conopidă 0704 10 000 0 ... -1 85 – 90 4–5 -
săptămîni
Salată şi spanac 0705/0709 70 1 95 – 96 2–4 -
000 săptămîni
Ceapă 0703 0...12 65 – 70 6 – 7 luni saci de
polietilenă
perforaŃi sau
plasă de sfoară
Ceapă 0703 -3 65 – 70 8 luni saci de
polietilenă
perforaŃi sau
plasă de sfoară
Usturoi 0703 20 000 -2 75 – 85 7 luni -
Sfeclă roşie 0706 90 0 90 – 95 3 – 4 luni -
Morcovi 0706 10 000 0 90 – 95 4 – 8 luni -
łelină 0706 90 100 0 95 – 98 3 – 4 luni -
Păstîrnac 0706 90 900 0...-10 90 – 95 5 luni -
Pătrunjel 0706 90 900 0...1 90 – 95 5 – 6 luni -
Hrean 0706 90 300 1...2 95 3 – 4 luni -
Cartofi pentru 0701 4 ... 5 90 – 95 8 luni vrac, saci sau
alimentaŃie lăzi
Cartofi de săminŃe 0701 10 000 2 ... 4 90 – 95 7 luni vrac, saci sau
lăzi
Alte fructe şi legume 0810 90 0...4 85 – 95 În funcŃie -
950/0709 90 de soi
900
Tabelul 2

CondiŃii de depozitare a ciupercilor proaspete

Denumirea PoziŃia Păstrarea Păstrarea pentru comercializare


produsului tarifară
Tempera- Umiditatea Durata, Tempera- Umiditatea Durata,
relativă a relativă a
tura, 0C aerului, % zile tura, 0C aerului, % zile

Ciuperca 0709 51 000


albă sau
Сhampignon,
2-4 80-85 1-2 5-8 85-90 3-4
Agaricus
bisporus
Păstrăvul 0709 59
vînăt,
2-4 80-85 2-3 5-10 85-90 5-6
Pleurotus
ostreatus
Ciuperca 0709 59
parfumată
sau Shiitake,
2-4 75-80 3-4 5-10 80-85 7-8
Lentinula
edodes

Buretele 0709 59 100


galben,
2-4 75-80 4-5 5-10 80-85 8-10
Cantharellus
cibarius

67. Ceapa, fructele de culturi nucifere, fructele citrice şi cartofii trebuie transportate şi păstrate separat.
Merele, perele, bananele, piersicile, prunele, pepenele galben, avocado, tomatele şi alte produse care produc
etilenă nu trebuie transportate şi depozitate împreună cu salata verde, varza, morcovii, castraveŃii, ardeii
graşi, dovleacul. Perele şi merele se transportă şi se păstrează separat de cartofi, de varză, ceapă, Ńelină;
Ńelina – separat de ceapă sau morcov; ardeiul gras, ananasul, fructele citrice – separat de oricare legume cu
miros puternic.