Sunteți pe pagina 1din 84

Colegiul Național „I. L.

C a r a g i a l e”, București

IOAN MĂRCULEȚ

GEOGRAFIE
26 de teste pentru pregătirea
examenului de
B A C A L A U R E A T - 2020

ISBN 978-973-0-30649-1

BUCUREȘTI - 2019
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Colegiul Național „I. L. C a r a g i a l e”, București

Prof. dr. Ioan MĂRCULEȚ

GEOGRAFIE
26 de teste pentru pregătirea
examenului de
BACALAUREAT - 2020
Pentru uz intern

ISBN 978-973-0-30649-1

BUCUREŞTI
2019

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

1
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Redactare și tehnoredactare: Ioan Mărculeţ

IOAN MĂRCULEŢ – doctor în geografie cu teza Culoarul Mureșului între


Arieș și Strei – studiu geomorfologic, susținută la Institutul de Geografie al
Academiei Române (2011, publicată în 2013) și profesor gradul I la Colegiul
Național „I. L. Caragiale”, București – este autor sau coautor la peste 60 de cărți și
broșuri (studii de specialitate, monografii, enciclopedii, dicționare, cărți școlare,
caiete etc.). A publicat, singur sau în colaborare, peste 200 de studii de geografie
(geomorfologie, climatologie, geografia mediului, geografia populației și așezărilor,
geografie economică, geografie culturală, geografie politică și geopolitică), istorie și
sociologie, precum și peste 150 de articole de popularizare și cu caracter școlar.

ISBN 978-973-0-30649-1

Reproducerea parțială sau integrală, multiplicarea prin orice mijloace și sub orice formă, cum ar fi
transpunerea în format electronic sau audio, scanarea, xeroxarea, punerea la dispoziția publică, inclusiv
prin internet sau prin rețele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau
sisteme cu posibilitatea recuperării informațiilor, cu scop comercial sau gratuit, precum și alte fapte
similare săvârșite fără permisiunea scrisă a autorului reprezintă o încălcare a legislației cu privire la
protecția proprietății intelectuale și se pedepsesc în conformitate cu legislația în vigoare.

Adrese de contact:
ioan_marculet@yahoo.com
imarculet@gmail.com
colegiul_caragiale_buc@yahoo.com

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

2
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

CUPRINS

Notă ....................................................................................................................................................................4

Testul 1 ...............................................................................................................................................................5
Testul 2 ...............................................................................................................................................................8
Testul 3 .............................................................................................................................................................11
Testul 4 .............................................................................................................................................................14
Testul 5 .............................................................................................................................................................17
Testul 6 .............................................................................................................................................................20
Testul 7 .............................................................................................................................................................23
Testul 8 .............................................................................................................................................................26
Testul 9 .............................................................................................................................................................29
Testul 10 ...........................................................................................................................................................32
Testul 11 ...........................................................................................................................................................35
Testul 12 ...........................................................................................................................................................38
Testul 13 ...........................................................................................................................................................41
Testul 14 ...........................................................................................................................................................44
Testul 15 ...........................................................................................................................................................47
Testul 16 ...........................................................................................................................................................50
Testul 17 ...........................................................................................................................................................53
Testul 18 ...........................................................................................................................................................56
Testul 19 ...........................................................................................................................................................59
Testul 20 ...........................................................................................................................................................62
Testul 21 ...........................................................................................................................................................65
Testul 22 ...........................................................................................................................................................68
Testul 23 ...........................................................................................................................................................71
Testul 24 ...........................................................................................................................................................74
Testul 25 ...........................................................................................................................................................77
Testul 26 ...........................................................................................................................................................80

Bibliografie selectivă ......................................................................................................................................83

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

3
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

NOTĂ

Prezenta lucrare, Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat


2020*, este destinată elevilor în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat la disciplina
Geografie.
Rezolvarea testelor se poate face individual de către elevi, iar verificarea răspunsurilor se
poate realiza pe baza conţinuturilor din manualele şcolare alternative, aprobate de ministerul de
resort, pentru clasa a XII-a**, ori împreună cu profesorul de la clasă, în orele alocate familiarizării
elevilor cu exigenţele acestui examen.
Pe hărţile României (subiectul II) sunt trecute şi unele oraşe cu populaţia mai mare de
50.000 de locuitori, la recensământul din anul 2002.

Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ

* Volumul de faţă reprezintă o îmbunătăţire calitativă şi o completare a testelor din lucrările 15 teste de geografie
pentru pregătirea examenului de bacalaureat (2014), Geografie. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului
de bacalaureat (2015), Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste (2017) şi Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de
lucru, microsinteze și teste (2018).
**
Cheval Dorina, Cheval S., Giugăl A., Pârlog Monica-Cristina, Furtună C., Geografie. Manual pentru clasa a XII-a,
Edit. ALL, Bucureşti, 2007.
Erdeli Gh., Ilinca N., Şerban Cătălina, Burcea Nela, Geografie. Europa-România-Uniunea Europeană. Probleme
Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2011.
Mândruţ O., Geografie. Europa-România-Uniunea Europeană. Probleme Fundamentale, Ed. Corint, Bucureşti, 2007.
Neguţ S., Ielenicz M., Bălteanu D., Neacşu M.C., Bărbulescu Al., Geografie. Manual pentru clasa a XII-a, Edit.
Humanitas, Bucureşti, 2007.
Posea Gr., Guran-Nica Liliana, Cruceru N., Săgeată R., Cioacă A., Geografie. Europa-România-Uniunea Europeană.
Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2008.
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

4
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 1
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele mărilor la care au ieşire statele marcate, pe hartă, cu literele C şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul-capitală numit Londra este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. La Golful Finic are ieşire oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Lacul Balaton este situat pe teritoriul statului a cărei oraş-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Poldere se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. I
2. Este port la Dunăre oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 8
3. Ţărmuri cu riass se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. F c. I d. J
4. Câmpie întinsă formată prin colmatarea unui golf se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu
litera:
a. A b. G c. H d. I
5. Cea mai mare insulă a statului marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:
a. Baleare b. Corsica c. Creta d. Sardinia
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din statul marcat, pe hartă, cu litera F şi clima din statul marcat, pe
hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

5
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a. importanţa economică a Rinului pentru Europa Centrală;


b. importanţa estuarului Tamisei pentru oraşul Londra.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, oraşe, cu numere de la 1 la 6, și râuri, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi C;
2. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Din estul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera B se exploatează ...
2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este reşedinţa judeţului ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Munţi vechi şi foarte erodaţi, alcătuiți din granit, se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. C d. H
2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se găseşte oraşul:
a. Alexandria b. Craiova c. Giurgiu d. Slobozia
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se găseşte pe teritoriul judeţelor:
a. Alba şi Braşov b. Alba şi Sălaj c. Bistriţa-Năsăud şi Cluj d. Bistriţa-Năsăud şi Sibiu
4. Unitatea de relief cu câmpii de subsidenţă este marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. G
5. Se află în regiunea cu influenţe climatice de ariditate oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 4 d. 6
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful
unităţii marcate, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

6
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Explicați:
a. necesitatea irigațiilor în Podişul Dobrogei de Sud;
b. densitatea mică a populației în județul Caraş-Severin.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă valori ale
produsului intern brut pe locuitor (PIB/loc.) – exprimate în dolari SUA ($), la nivelul anului 2016 – din
unele state membre ale Uniunii Europene.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele primelor două state cu cele mai ridicate
valori ale PIB/loc.;
2. numele statului cu cel mai scăzut PIB/loc. și
valoarea acestuia.
4 puncte
B. Precizați:
1. numele celui mai nou stat care a aderat la Uniunea
Europeană şi valoarea PIB/loc. din acesta;
2. două regiuni industriale din statul cu valoarea
PIB/loc. de 37.060$;
3. două regiuni turistice din statul cu valoarea
PIB/loc. de 29.867$;
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Republica Moldova, precizând:
1. două state vecine;
2. două unități de relief;
3. un lac și originea sa;
4. un tip de vegetație;
5. un tip de sol;
6. două oraşe (altele decât capitala).
10 puncte
D. Analizaţi tabelul de mai jos şi rezolvaţi următoarele cerinţe:
Ţara Suprafaţa statului (km2) Populaţia
Belgia 30.500 11.071.000
Finlanda 338.400 5.422.000
1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei din Belgia şi Finlanda.
2. Precizaţi doi factori care au determinat densitatea populaţiei ridicată în Belgia.
3. Precizaţi două cauze care să justifice densitatea populaţiei redusă din Finlanda.
6 puncte
E. Explicați:
1. varietatea mare formelor de turism practicate în Europa;
2. prezenţa pădurilor de conifere în Europa.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

7
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 2
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi F;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munţii Balcani sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Oraşul-capitală numit Belgrad este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Ghețari continentali se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Statul cu ieşire la Marea Baltică este marcat, pe hartă cu litera:
a. B b. C c. D d. E
2. Fluviul Dunărea străbate de la nord la sud statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. J
3. Este capitala statului Danemarca orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 6 d. 10
4. Insulele Baleare aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E
5. Ţara europeană cu vulcani activi este marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. G d. H
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă,
cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
a. prezența lacurilor glaciare pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera H;
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

8
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. prezența vulcanilor activi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 5.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi E;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţă a judeţului ...
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 izvorăşte din Grupa ...
3. Râul Olteț străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Circuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. F
2. Orașul situat pe râul Bahlui este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 10 c. 11 d. 12
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 străbate teritoriul judeţului:
a. Bacău b. Braşov c. Galaţi d. Iaşi
4. Lacul Vidra este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. G
5. Orașul situat în câmpie este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 12
10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful
unităţii marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
1. prezența lagunelor și limanurilor fluvio-maritime în estul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera B;
2. prezența crovurilor în unitatea marcată, pe hartă, cu litera B.
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

9
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă numărul
locuitorilor din unele aglomeraţii urbane europene.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Numărul locuitorilor şi
numele celei mai mari
aglomeraţii urbane.
2. Numărul locuitorilor şi
numele celei mai mici
aglomeraţii urbane.
4 puncte
B. 1. Scrieţi pe foaia de
examen, în ordine crescătoare,
cele mai mici patru aglomeraţii
urbane.
2. Precizaţi doi factori care au
contribuit la dezvoltarea
aglomeraţiei urbane cu
populaţia cuprinsă între 10 şi
11 milioane locuitori.
3. Numiţi forma de relief şi tipul de climă în care se găseşte aglomeraţia Londra.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Ungaria, precizând:
1. două țări vecine membre ale Uniunii Europene;
2. două unități de relief;
3. un tip de climă;
4. un tip de lac și originea sa;
5. un tip de vegetație;
6. două orașe, altele decât capitala.
10 puncte
D. În tabelul de mai jos sunt redate rata natalităţii şi rata mortalităţii populaţiei în Europa.
INTERVAL DE TIMP RATA NATALITĂŢII (‰) RATA MORTALITĂŢII
(‰)
1985-1990 13,8 10,6
1995-2000 10,4 11,3
2005-2010 10,2 11,6
Calculaţi:
1. bilanţul natural pentru intervalul 1985-1990;
2. bilanţul natural pentru intervalul 1995-2000;
3. diferenţa de bilanţ natural dintre intervalele 1985-1990 şi 2005-2010.
6 puncte
E. Explicaţi:
1. natalitatea redusă în unele state din Europa de Vest;
2. valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

10
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 3
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele H şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală Tallinn este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Pe teritoriile statelor marcate, pe hartă, cu literele F și G se găsesc Munții ...
3. Lacurile Ladoga și Onega se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Este port la Dunăre orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 8
2. Stepa este caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. F c. I d. J
3. Fluviul Rin are gura de vărsare pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. I
4. Se află sub influența unui curent oceanic cald coastele statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. H
5. Munții cei mai înalți se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. G d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din partea nordică a statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima din
partea sudică a statului marcat, pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

11
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a. lipsa estuarelor la țărmurile Albaniei și Bulgariei;


b. prezența în Marea Neagră a două straturi de apă cu proprietăți diferite.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi H;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. La poalele Munților Poiana Ruscă se găsește orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Este reședința județului Gorj orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Apa curgătoare afluent al râului Olt este marcată, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Râul care străbate o regiune cu intensă subsidență este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 4 d. 5
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reședința județului:
a. Bacău b. Botoșani c. Neamț d. Suceava
3. Minereuri auro-argintifere se exploatează din unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și C b. B și G c. C și E d. C și G
4. Cute diapire cu sare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. H
5. Relief înălţat în orogeneza caledoniană se găsește în cadrul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi relieful unităţii marcate, pe
hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri
de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri
genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Referitor la peisajul din Câmpia Română, prezentați:

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

12
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

1. o caracteristică a reliefului;
2. o caracteristică a climei;
3. o caracteristică a vegetației;
4. o caracteristică a așezărilor rurale.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Valoarea maximă a temperaturii medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
2. Valoarea minimă a temperaturii medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al temperaturilor medii
anuale;
2. valoarea amplitudinii termice anuale;
3. tipul de climă redat de grafic.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Bulgaria, precizând:
1. două state vecine membre ale Uniunii Europene;
2. două unități de relief;
3. un tip de climă;
4. un tip de vegetație;
5. două orașe-porturi maritime;
6. două regiuni turistice.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos se referă la populaţia Franței între anii 2002 şi 2016.
Numărul locuitorilor în anul Numărul locuitorilor în anul Numărul locuitorilor în anul
2002 2014 2016
59.765.983 64.641.279 66.628.000
1. Calculați cu cât a crescut numărul locuitorilor din Franța între anii 2002 şi 2016.
2. Prezentați o cauză a diminuării creșterii numerice a populației Franței în intervalul 2014-2016.
3. Precizați numele unei regiuni din Franţa cu densitate mare de populaţie.
6 puncte
E. Explicați:
1. intensa degradare a solurilor din sudul Europei;
2. prezența asociațiilor vegetale de tip maquis și frigana în sudul continentului.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

13
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 4
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – C şi E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 7.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Aglomerația urbană Ruhr-Rin se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Oraşul-capitală Sarajevo este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Fluviile Peciora și Dvina de Nord străbat teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Fluviile care se varsă în nordul și în vestul satului marcat, pe hartă, cu litera J formează la gurile de
vărsare:
a. delte b. estuare c. fiorduri d. limanuri
2. O importantă populație musulmană (circa 40% din totalul locuitorilor) se găsește pe teritoriul statului a
cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 9 d. 10
3. Statele care aparțin lumii slave au capitalele marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 2 și 9 b. 3 și 8 c. 7 și 8 d. 9 și 10
4. Între statele cu producții importante de gaze naturale se detașează cel marcat, pe hartă, cu litera:
a. F b. G c. H d. J
5. Energia mareelor este valorificată de statele marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și E b. D și J c. D și F d. F și J
10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între relieful Munților Scandinaviei (Alpii Scandinavici) și relieful
Munților Pirinei.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

14
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
a. doi factori care au determinat densitatea redusă a populației în statul marcat, pe hartă, cu litera H;
b. doi factori care au determinat densitatea ridicată a populației în jumătatea sudică a statului marcat, pe hartă,
cu litera D.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi D;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Pescuitul este activitatea caracteristică locuitorilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Grindul Letea se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Râul afluent al Siretului este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Unitatea de relief în care se înregistrează cele mai scăzute temperaturi medii multianuale este marcată, pe
hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. G
2. Limita nordică a unității de relief marcată, pe hartă, cu litera D este valea râului numit:
a. Bistrița b. Moldova c. Siret d. Suceava
3. Crovuri și găvane se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. H
4. Râurile care străbat regiunea climatică cu influențe oceanice sunt marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 și 3 b. 1 și 6 c. 2 și 3 d. 3 și 5
5. Cele mai reduse cantități medii anuale de precipitații cad în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D
10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful
unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

15
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 1: Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Referitor la peisajul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera B, prezentați:
1. o caracteristică a reliefului;
2. o caracteristică a climei;
3. o apă curgătoare;
4. un tip sau clasă de sol.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă valorile produsului
intern brut pe locuitor (PIB/loc.), exprimate în dolari SUA, la nivelul anului 2015.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Valoarea maximă a PIB/loc. și numele
statului în care se înregistrează acesta.
2. Valoarea minimă a PIB/loc. și numele
statului în care se înregistrează acesta.
4 puncte
B. Alegeți câte un argument care explică cel
mai bine valoarea PIB/loc. pentru Albania,
Germania și Malta, dintre:
1. economie dezvoltată;
2. economie în tranziție;
3. număr mare de locuitori;
4. turism dezvoltat.

6 puncte
C. Caracterizaţi, din punct de vedere geografic, Serbia, precizând:
1. două state vecine membre ale Uniunii Europene;
2. două unități de relief;
3. două ape curgătoare;
4. un lac hidroenergetic;
5. o resursă de subsol;
6. două orașe.
10 puncte
D. În tabelul de mai jos sunt reprezentate ratele natalității și mortalității populației din Albania și Italia.
ŢARA Natalitatea (‰) Mortalitatea (‰)
ALBANIA 15,0 6,0
ITALIA 9,5 9,8
1. Calculați bilanțul natural (sporul natural) al Albaniei și Italiei.
2. Calculați diferența de natalitate și mortalitate din cele două state.
3. Identificați două cauze care să explice valorile diferite ale sporului natural din Albania și Italia.
6 puncte
E. Precizați:
a. două argumente care să explice valoarea negativă a bilanțului migratoriu din țările din estul și sud-estul
Europei;
b. două resurse energetice alternative.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

16
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 5
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi E;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Capitala care are ieșire la cinci mări prin intermediul canalelor este marcată, pe hartă, cu numărul ...
3. Oraşul-capitală numit Berna este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Fluviul Vistula curge pe teritoriul satului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. G d. J
2. Câmpia Padului se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. J
3. Concentrarea industrială Lyon este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. H d. J
4. Câmpia Andaluziei este situată în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
5. Statul care aparține grupului de popoare slave are capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 6 d. 8
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între mediul natural din Peninsula Scandinavă și mediul natural din Peninsula
Balcanică.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului,
particularitățile climatice, hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. densitatea redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă;
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

17
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. influența Curentului Norvegiei asupra climei din Norvegia.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G;
2. numele judeţelor în care se găsesc orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul Călmăţui străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este reşedinţa judeţului ...
3. Râul care străbate Depresiunea Giurgeului este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Râul Lotru străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. F
2. Numeroase lacuri în crovuri se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. G d. H
3. Din bauxită se extrage alumină în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
4. Canal navigabil și aeroport se găsesc pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. G
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este reşedinţa judeţului:
a. Botoşani b. Iaşi c. Neamţ d. Suceava
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între activitățile economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A şi
activitățile economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte economice: exploatarea resurselor
naturale, agricultură, industrie, transporturi și turism.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. Precizați:
a. două cauze ale densității reduse a populației din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F;
b. două cauze ale mobilității teritoriale a populației din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B.
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

18
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la staţia meteorologică Vardo.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea minimă a temperaturii medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al amplitudinii termice
și valoarea acesteia;
2. tipul de climă redat de grafic;
3. un stat pe teritoriul căruia este prezentă
această climă.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Ucraina, precizând:
1. o țară vecină membră a Comunității Statelor Independente;
2. două unităţi de relief;
3. un tip de climă;
4. două ape curgătoare;
5. două resurse ale subsolului;
6. două regiuni industriale.
10 puncte
D. Se dau statele: Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Suedia și Ucraina.
Scrieți pe foaia de examen:
1. câte o resursă de subsol reprezentativă pentru Germania și Suedia;
2. peninsulele în care se află situate Italia și Norvegia;
3. câte o mare la care au ieșire Olanda și Ucraina.
6 puncte
E. Precizați:
1. două consecințe pozitive ale globalizării asupra Europei;
2. două consecințe negative ale globalizării asupra Europei.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

19
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 6
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Bazinul carbonifer Silezia se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Oraşul-capitală Nicosia este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. San Marino se găsește în interiorul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I are ieșire la Marea:
a. Adriatică b. Egee c. Ionică d. Tireniană
2. Insula Corsica aparține statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. H
3. Zăcământul de minereu de fier Kiruna se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. H d. J
4. Statul cu ieșire la Golful Biscaya este marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. H
5. O centrală mareomotrică se află în statul, este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. E
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din Ungaria și clima din Irlanda.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
a. importanța resurselor naturale pentru statele Europei;
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

20
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. importanța energiei electrice pentru statele Europei.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul Vaslui este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost construit pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Este limită între Podișul Mehedinți și Subcarpații Getici râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Dune de nisip se găsesc pe teritoriile unităților de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. B și C c. C și E d. E și G
2. Podgorii viticole importante se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. B și G c. C și H d. D și E
3. Subunitățile de relief care aparțin Dealurilor de Vest sunt marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și D b. A și F c. D și G d. D și F
4. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A este străbătută de râul:
a. Barcău b. Mureș c. Someș d. Târnava Mică
5. Râul marcat, pe hartă cu numărul 5 se numeşte:
a. Arieş b. Mureş c. Târnava Mare d. Târnava Mică
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E și relieful
unității marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Precizați:
a. două caracteristici ale reliefului unității traversate de apa curgătoare marcată, pe hartă, cu numărul 1;
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

21
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. două activități economice desfășurate în unitatea de relief traversată de apa curgătoare marcată, pe hartă, cu
numărul 1.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi reprezintă evoluția
debitului mediu lunar al râului Argeș în Subcarpații Getici.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Valoarea maximă a debitului lunar,
precum și luna în care se produce.
2. Valoarea minimă a debitului lunar,
precum și luna în care se produce.
4 puncte
B. Precizați:
1. În câte luni debitul mediu are valori mai
mari de 17 m3/s.
2. Valorile debitelor medii din lunile
aprilie și iulie.
3. O cauză a diferenței de debit între lunile
extreme.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Franța, precizând:
1. două țări vecine care nu fac parte din Uniunea Europeană;
2. două unități montane înălțate în orogeneza alpină;
3. două ape curgătoare;
4. tipul de climă din regiunea nord-vestică,
5. un tip de vegetație;
6. două orașe, altele decât capitala.
10 puncte
D. Uniunea Europeană este o uniune economică, socială și politică alcătuită din 28 de state. Precizați:
1. două state considerate membre fondatoare organizației economice care a precedat Uniunea Europeană;
2. două state care au aderat la Uniunea Europeană în anul 2004;
3. două state din Uniunea Europeană, membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, cu ieșire la
Marea Mânecii
6 puncte
E. Precizați:
1. două resurse energetice alternative;
2. două avantaje ale creșterii producției de hidroenergie în Uniunea Europeană.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

22
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 7
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul-capitală Zagreb este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Oraşele Napoli, Torino şi Milano aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera I s-a desprins, în 1991, din țara numită ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Religia musulmană este predominantă în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 6 c. 8 d. 9
2. Fluviul Ebro străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. E
3. Statul care aparține lumii romanice (latine) este marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. G d. I
4. Statul cu ieșire la Marea Tireniană este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. E
5. Statul în care este prezentă vegetația de silvostepă este marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. I d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din statul marcat, pe hartă, cu litera A şi clima din statul marcat, pe
hartă, cu litera I.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

23
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a. prezența unui important port specializat pe transportul minereului de fier la Narvik;


b. importanţa economică a estuarelor.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, oraşe, cu numere de la 1 la 6, și râuri, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi C;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Subunitatea de relief aparținând orogenezei hercinice se găsește în cadrul unității de relief marcată, pe hartă,
cu litera ...
2. Oraşul Sfântu Gheorghe este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Câmpii de subsidență se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Lacul Vidra se găsește pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 12
2. Râul intern canalizat este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 11
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este reşedinţa judeţului:
a. Bihor b. Maramureş c. Satu Mare d. Sălaj
4. Unitatea de relief aflată sub influența foehnului este marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. H
5. Întinse podgorii și livezi se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și C b. B și H c. D și G d. F și G
10 puncte
D. Precizaţi o deosebire și două asemănări între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera A și relieful
unității marcate, pe hartă, cu litera B.
Nota 1: Deosebirea și asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

24
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a. prezența lacurilor sărate în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele G și H;


b. prezența lacurilor artificiale și termale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi reprezintă evoluția
precipitațiilor medii lunare la stația meteorologică București-Băneasa.

A. Precizați:
1. luna cu cele mai mari precipitații
precum și valoarea acestora;
2. luna cu cele mai reduse
precipitații precum și valoarea
acestora.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera
corespunzătoare răspunsului corect
pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Luna în care se înregistrează valori ale precipitațiilor de 70 mm.
a. august b. iulie c. mai d. iunie
2. Anotimpul în care se înregistrează cele mai scăzute valori ale precipitațiilor.
a. iarna b. toamna c. primăvara d. vara
3. Valoarea precipitațiilor medii multianuale este cuprinsă între:
a. 500 și 550 mm b. 550 și 600 mm c. 600 și 650 mm d. 600-700 mm
6 puncte
C. Scrieți pe foaia de examen, pentru Germania, următoarele elemente:
1. două state vecine situate în est;
2. două mari la care are ieșire;
3. un tip de climă și un tip de vegetație;
4. două orașe-porturi;
5. două regiuni turistice.
10 puncte
D. Precizați o asemănare și două deosebiri între mediul fizico-geografic din nordul Franței și mediul fizico-
geografic din sudul Franței.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului,
particularitățile climatice, hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
1. importanța geostrategică și geopolitică a României ca parte a Uniunii Europene;
2. importanța Uniunii Europene pentru România.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

25
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 8
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Fluviul Garonne străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Oraşul-capitală Budapesta este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Prin orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3 curge fluviul numit ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera B, insulele:
a. Azore și Baleare b. Baleare și Canare c. Baleare și Madeira d. Canare și Madeira
2. Cele mai reduse temperaturi medii anuale se înregistrează în orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 6 c. 9 d. 10
3. Masivul (Podișul) Șistos Renan se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E
4. Aparține statului marcat, pe hartă, cu litera J, Peninsula:
a. Bretagne b. Cornwall c. Kola d. Pelopones
5. Aparține doar orogenezei alpine relieful statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. J
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Scandinaviei și relieful Munților Dinarici.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

26
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Caracterizați clima mediteraneană din Europa precizând:


a. doi factori genetici;
b. temperaturile medii ale celor două luni extreme.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele apelor curgătoare marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Unitatea de relief în care cad cele mai reduse cantități de precipitații este marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Oraşul Alba Iulia este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Pe teritoriul județului Galați curge râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. A fost numit, în antichitate, Apulum orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
2. O parte din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C aparține județelor:
a. Buzău și Ialomița b. Covasna și Neamț c. Covasna și Vrancea d. Vaslui și Vrancea
3. Orașul reședință al județului Dolj este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 11
4. Termocentrale mari care funcționează pe bază de lignit se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera:
a. A b. B c. E d. F
5. Unitatea de relief care are în compunere măguri alcătuite din roci dure este marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. G
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima unității marcate, pe hartă, cu litera A și clima unității
marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi
medii anuale, precipitaţii medii anuale, amplitudine termică, vânturi, influenţe climatice, etaje climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

27
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Explicați:
a. prezența iazurilor și heleșteielor în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele F și G;
b. importanța economică a lacurilor antropice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă precipitațiile medii
multianuale la o stație meteorologică din Europa.

A. Precizați:
1. luna cu cele mai mari precipitații
precum și valoarea acestora;
2. luna cu cele mai reduse
precipitații precum și valoarea
acestora.
4 puncte
B. Precizați:
1. lunile în care se înregistrează
valori ale precipitațiilor de peste 50
mm;
2. anotimpul în care se înregistrează
cele mai scăzute
valori ale precipitațiilor;
3. valoarea precipitațiilor medii multianuale.
6 puncte
C. Caracterizați fizico-geografic și economic Marea Britanie, având în vedere:
1. două mări la care are ieșire;
2. numele a două orogeneze care au contribuit la formarea reliefului;
3. numele unei unități de relief;
4. numele unui fluviu;
5. două resurse ale subsolului;
6. numele a două regiuni industriale.
10 puncte
D. Reprezentarea grafică de mai jos redă lungimea sectoarelor cursului Dunării.

Precizați:
1. Lungimea sectoarelor cuprinse între: a) izvoare și Poarta Devin și b) între Poarta Devin și Baziaș.
2. Diferența de lungime între: a) Sectorul alpin și Sectorul panonic și b) între Sectorul alpin și Sectorul
Pontic.
3. Precizați doi afluenți ai fluviului din Sectorul panonic.
6 puncte
E. Explicați:
1. prezența industriei siderurgice pe teritoriul Ucrainei;
2. slaba industrializare a Republicii Moldova.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

28
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 9
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Numărul cu care este marcat, pe hartă, orașului-capitală situat pe o insulă poziționată între două peninsule
...
2. Zăcământul Krivoi Rog se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Oraşul-capitală Tirana este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Canalul Kiel se află pe teritoriul statului mart, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. J
2. În sudul statului marcat, pe hartă, cu litera B bate vântul numit:
a. Bora b. Crivăț c. Mistral d. Sirocco
3. Țara situată la granița dintre statele marcate, pe hartă, cu literele B și C are teritoriul în Munții:
a. Alpi b. Carpați c. Pirinei d. Ural
4. Insula Creta aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. H d. J
5. Are ieșire la Marea Azov statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 8 d. 9
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Pirinei și relieful Munților Ural.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

29
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Explicați:
a) prezența tundrei în Europa și o activitate economică ce decurge din existenţa acesteia;
b) necesitatea reducerii consumului energetic de cărbuni.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul numit Crişul Repede este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Combinat pentru producerea aluminiului se găsește în orașul este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 are izvoarele într-o regiune aparținând orogenezei ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Lacul Stânca-Costești a fost amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
2. Rafinărie de petrol se găsește în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
3. Reședința județului Cluj este orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 12
4. Pășuni alpine se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. H
5. Râul care curge printr-o regiune cu influențe climatice scandinavo-baltice este marcat, pe hartă, cu
numărul:
a. 1 b. 2 c. 5 d. 6
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C și relieful unității marcate, pe hartă,
cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice
de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

30
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Explicați:
a. importanța Mării Negre pentru România;
b. prezența terenurilor degradate în regiunile de deal și podiș din România.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea minimă a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în care
se înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în care
se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al amplitudinii
termice și valoarea acesteia;
2. tipul de climă redat de grafic;

3. un stat pe teritoriul căruia este prezentă această climă.


6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Spania, precizând:
1. două unităţi de relief;
2. două ape curgătoare;
3. un tip de vegetație;
4. două orașe, altele decât capitala;
5. un port fluvial;
6. două forme de turism.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
ŢARA SUPRAFAŢA (km2) POPULAŢIA (mil. loc.) Produsul Intern Brut (USD/loc.)
ELVEȚIA 41.200 7,8 80.600
FRANȚA 543.900 65,8 37.600
ISLANDA 103.000 0,3 50.200
1. Calculați valoarea densității populației din în Elveția și Franța.
2. Explicaţi diferența dintre PIB/loc. din Franța și PIB/loc. din Islanda.
3. Identificați două cauze care să explice valorile diferite ale densității populației din Elveția și Islanda.
6 puncte
E.
1. Explicați importanța canalelor Kiel și Main-Dunăre pentru Germania.
2. Precizați doi factori care au dus la dezvoltarea regiunii industriale Ruhr-Rin.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

31
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 10
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Curentul Canarelor influențează clima statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3 este situat pe fluviul ...
3. Oraşul-capitală Minsk este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Munții înălțați în orogeneza caledoniană se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. F d. H
2. Munții Ural se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. E
3. Lacurile Albano, Bolsena și Geneva se găsesc pe teritoriile statelor marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. D și J c. G și E d. H și C
4. Zăcământul de minereu de fier Kursk se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H
5. Peninsula Kola aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. G
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Câmpiei Europei de Est (Est-Europene) și relieful
Câmpiei Padului.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

32
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Precizați regimul de scurgere al fluviului Volga și doi factori care îl generează.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Apele curgătoare Sebeș și Strei se varsă în râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Reședința județului Buzău este marcată, pe hartă, cu numărul ...
3. Podgoriile Panciu și Odobești se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Râurile care curg printr-o regiune climatică cu influențe de ariditate sunt marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 și 2 b. 3 și 5 c. 3 și 6 d. 5 și 4
2. Pădurile de conifere sunt caracteristice unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H
3. Combinat metalurgic se găsește în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
4. Lacuri pe masive de sare se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și C b. B și H c. D și E d. G și H
5. Reședințele județelor Maramureș și Hunedoara sunt marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 7 și 8 b. 8 și 9 c. 9 și 10 d. 10 și 11
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C și relieful unității marcate, pe hartă,
cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice
de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. ponderea mare a populației de origine maghiară în vestul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera G;
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

33
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. prezența pășunilor alpine în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele B și F.


4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă regimul
temperaturilor medii lunare în cinci orașe din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea maximă a
temperaturii medii lunare la
Marsilia, precum şi luna în care
se înregistrează;
2. valoarea minimă a
temperaturilor medii lunare la
Murmansk, precum şi luna în
care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizați:
1. valorile amplitudinilor
termice anuale la Liverpool
și Volgograd;
2. doi factori naturali care influențează clima la Liverpool;
3. tipurile de climă redate de climogramele de la Poznan și Marsilia.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere fizico-geografic Italia, precizând:
1. două state aflate în interiorul teritoriului său (enclave);
2. doi vulcani activi;
3. un tip de climă;
4. tipul de vegetație din Insula Sicilia;
5. un lac vulcanic;
6. o regiune industrială;
7. două atracții turistice.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos prezintă temperaturile și precipitațiile medii lunare și anuale înregistrate la stațiile
meteorologice din două orașe europene, marcate cu literele A și B.
Oraș I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Temp. medii -1,8 -0,9 3,5 9,8 15,8 20,4 21,5 20,1 15,1 9,3 3,2 -0,5 Temp. medie
A lunare (oC) anuală 9,6
Precip. 49 36 47 41 53 65 81 89 90 84 73 55 Precip. Medii
medii lunare anuale 767
(mm)
Temp. medii 12,3 12,5 14,0 16,1 19,4 23,0 25,8 25,9 23,8 19,9 16,1
13,4 Temp. medie
B lunare (oC) anuală 18,5
Precip. 82,7 76,4 70,5 62,2 48,6 36,9 15,6 31,3 54,4 108,2 104,2 77,5 Precip. Medii
medii lunare anuale 768,5
(mm)
1. Calculați valoarea amplitudinii termice medii anuale pentru fiecare dintre cele două orașe.
2. Precizați care este orașul A și care este orașul B dintre următoarele: Kiev, Monaco și Oslo.
3. Precizați care este tipul de climă specific orașului marcat, în tabel, cu litera A.
4. Precizați care este tipul de climă specific orașului marcat, în tabel, cu litera B.
6 puncte
E. Precizați:
1. doi factori care au dus la dezvoltarea turismului în Austria;
2. două condiții impuse aderării la Uniunea Europeană statelor din fostul spațiu socialist.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

34
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 11
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul insular situat în Marea Mediterană este marcat, pe hartă, cu litera ...
2. O parte din Munții Carpați se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Lisabona este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Viticultura este mai bine dezvoltată în statul cu capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 4 c. 5 d. 10
2. Are ieşire la Golful Biscaya statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. E
3. Sectorul central al cursului Dunării începe pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. H
4. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera B curg fluviile:
a. Dunărea și Rhônul b. Elba și Oderul c. Oderul și Vistula d. Rinul și Rhônul
5. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 2 se găsesc lacurile:
a. Albano și Nemi b. Balaton și Boden c. Ladoga și Onega d. Ohrid și Prespa
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Câmpiei Europei de Est (Est-Europene) și relieful Câmpiei Panonice.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice
de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a) importanța Mării Mediterane pentru economia statelor din sudul Europei;
b) lipsa pădurilor în Câmpia Precaspică (Mării Caspice).
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

35
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul Sfânta Ana se găsește pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Râul Barcău străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele A și F sunt separate de valea râului numit ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Râul care curge printr-o regiune climatică cu influențe de tranziție este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 5 d. 6
2. Hidrocentrala Porţile de Fier I este situată în apropierea oraşului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 12
3. Culmile montane sunt orientate nord-vest – sud-est în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. G
4. Apele carbogazoase care aparțin „aureolei mofetice“ se găsesc în subsolul unității de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. H
5. O importantă cetate medievală a fost construită de către coloniștii germani în orașul marcat, pe hartă, cu
numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări și o deosebire între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C și relieful
unității marcate, pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Asemănările și deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările și deosebirea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Precizați:
a. două avantaje aduse de către Dunăre orașului marcat, pe hartă, cu numărul 8;
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

36
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu
litera H.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la Moscova.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea minimă a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în care
se înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în care
se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudinii termice;
2. tipul de climă redat de grafic;

3. un stat pe teritoriul căruia este


prezentă această climă.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Portugalia, precizând:
1. o ţară vecină
2. două unităţi de relief;
3. două ape curgătoare;
4. un tip de vegetație;
5. forma de guvernământ;
6. un oraș, altul decât capitala;
7. două forme de turism.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
STATUL Populația urbană (%) Rata natalității (‰) Rata mortalității (‰)
ANDORRA 89,3 10,0 3,2
MALTA 79,5 18,0 10,0
SAN MARINO 94,1 9,7 7,4
1. Precizați ponderea populației rurale pentru Andorra și Malta.
2. Calculați bilanțul natural (sporul natural) pentru Andorra și San Marino.
3. Precizați doi factori care influențează bilanțul natural (sporul natural) în Andorra.
6 puncte
E. Precizați:
1. doi factori care au dus la dezvoltarea turismului în Franța;
2. doi factori care să explice structura populației active din Albania: 44,5% în sectorul primar, 15,5% în
sectorul secundar și 40% în sectorul terțiar.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

37
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 12
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul-capitală Belgrad este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Barcelona, Sevilla şi Valencia sunt oraşe care aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Alpii Dinarici se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Munți înălțați în orogeneza caledoniană se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. F c. H d. I
2. Exploatează ţiţei din Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. H d. I
3. Ghețari montani se găsesc pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 6 d. 8
4. Țărmuri cu canale și cu insule (dalmatine) se găsesc pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe
hartă, numărul:
a. 1 b. 4 c. 5 d. 8
5. Statul care nu face parte din Uniunea Europeană este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. H
10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între relieful Munților Caucaz și relieful Munților Pirinei.
Nota 1: Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănarea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

38
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Explicați: a. prezența vulcanilor activi și a ghețarilor în Insula Islanda;


b. importanţa economică a apelor geotermale.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A – C şi E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Subunități de relief aparținând orogenezelor caledoniană și hercinică se găsesc pe teritoriul unității de
relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Județul Braşov este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Traversează o regiune cu domuri, râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Numeroase lacuri hidroenergetice au fost amenajate pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 6
2. Petrol se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. G
3. Dune şi crovuri se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. F d. G
4. Ape termale valorificate economic se găsesc în regiunea orașului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
5. Crovuri și relief carstic se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. H
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Carpaților Maramureșului și ai Bucovinei și relieful
Carpaților Curburii.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

39
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Explicați:
a. debitele reduse ale râurilor care străbat unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C;
b. prezența terenurilor degradate în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă ratele mortalității
infantile (‰) în unele state ale Europei.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele statului cu cea mai
redusă rată a mortalității infantile
și valoarea acestuia;
2. numele statului cu cea mai
ridicată rată a mortalității
infantile și valoarea acestuia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele a două state cu rata
mortalității infantile cuprinsă
între 2 și 3,5‰;
2. doi factori care au
determinat rata mortalității infantile din Albania;
3. doi factori care au determinat rata mortalității infantile din Belgia.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Austria, precizând:
1. două țări vecine membre ale Uniunii Europene;
2. două unități de relief;
3. două ape curgătoare;
4. trei orașe;
5. un oraş port fluvial.
10 puncte
D. Se dă graficul alăturat
(Sectoarele Dunării).
Precizați:
a. lungimea Dunării pe
teritoriul Serbiei (exclusiv
sectorul de graniţă);
b. lungimea Dunării pe
teritoriul statului în care se
află izvorul său;
c. lungimea fluviului în
sectorul de graniţă dintre
ţările România şi Bulgaria;

d. doi afluenţi din sectorul românesc (exclusiv sectoarele de graniţă);


e. braţul Deltei Dunării aparţinând sectorului România-Ucraina.
6 puncte
E. 1. Explicați prezența fiordurilor la țărmurile Norvegiei.
2. Precizați doi factori care au dus la formarea Deltei Dunării.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

40
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 13
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Eurotunelul leagă Marea Britanie de statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 este situat pe fluviul ...
3. Delta Tibrului este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Vulcani activi se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. H
2. Fluviul Elba curge pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. H
3. Lacul Ness este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. G
4. Țărmuri cu lagune și delte se găsesc pe teritoriile statelor marcate, pe hartă, literele:
a. A și F b. C și D c. F și J d. I și C
5. Oraşul care aparţine unui stat de origine latină (romanică) este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 6 c. 9 d. 10
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări și o deosebire între relieful Munților Carpați și relieful Munților Caucaz.
Nota 1: Asemănările și deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările și deosebirea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Precizați:
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

41
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a) regimul de scurgere al fluviului Tamisa și explicați importanța sa economică;


b) două efecte negative ale degradării terenurilor.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul Alba Iulia este situat în valea râului marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Reședința județului Botoșani este marcată, pe hartă, cu numărul ...
3. Oraşul Slobozia este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 curge printr-o regiune climatică cu influențe:
a. de ariditate b. de tranziție c. oceanice d. submediteraneene
2. Cernoziomurile sunt caracteristice unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H
3. Se află într-o depresiune submontană orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 9 b. 10 c. 11 d. 12
4. Depresiunile de baraj vulcanic sunt caracteristice unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. E
5. Grindurile sunt specifice unității de relief marcată, pe hartă, litera:
a. A b. D c. F d. G
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unității marcate, pe hartă, cu litera A și clima unității marcate, pe hartă,
cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, amplitudine termică, vânturi, influenţe climatice, etaje climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

42
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a. prezența lacurilor glaciare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G;


b. prezența etajelor de vegetație în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la Berlin.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. luna în care se înregistrează
cea mai ridicată temperatură
minimă și valoarea acesteia;
2. luna în care se înregistrează
cea mai scăzută temperatură
maximă și valoarea acesteia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudinii termice
a lunii iulie;

2. valoarea amplitudinii termice a lunii ianuarie;


3. un stat pe teritoriul căruia este prezent acest tip de climă, altul decât Germania.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Grecia, precizând:
1. două ţări vecină
2. două unităţi de relief;
3. două insule;
4. două oraşe porturi;
5. două regiuni turistice.
10 puncte

D. Se dă graficul alăturat: Evoluţia numerică a populaţiei României


1. precizaţi anul în care România a
înregistrat cel mai mare număr de
locuitori și valoarea sa;
2. precizaţi anul în care România a
înregistrat cel mai mic număr de locuitori
și valoarea sa;
3. precizați un factor care a determinat
creșterea numerică a populației României
între anii 1948 și 1990;
4. precizați o cauză care a determinat
scăderea numerică a populației României
după anul 1990.
6 puncte
E. Explicați
1. importanța transportului feroviar;
2. importanța resurselor naturale pentru statele Uniunii Europene
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

43
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 14
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul-capitală Lisabona este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Regiunea industrială Silezia Superioară este situată pe teritoriului statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Vulcanul Hekla este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Fluviul Vistula traversează teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. G
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala:
a. Austriei b. Cehiei c. Slovaciei d. Ungariei
3. Bazinul Vienei se găsește pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 4 d. 5
4. Vântul Sirocco bate în sudul statului marcat, pe hartă, litera:
a. A b. B c. D d. E
5. Țărmuri cu riass, fiorduri și estuare se găsesc în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 8 c. 9 d. 10
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Carpați și relieful Munților Balcani.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

44
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a) importanța Canalului Dunăre-Main pentru Europa Centrală;


b) importanța canalelor fluviale pentru Moscova.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, oraşe, cu numere de la 1 la 6, și râuri, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi E;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În nord-estul unității marcată, pe hartă, cu litera C se găsește unitatea numită ...
2. Lacu Roșu se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Reşedinţa judeţului Dâmboviţa este orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Apa curgătoare care este afluent direct al Dunării este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 11
2. Domuri cu gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. G d. H
3. Ape termale se găsesc în subsolul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. G
4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului:
a. Bacău b. Neamţ c. Vaslui d. Vrancea
5. Orașul situat pe râul Bârzava este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E și relieful
unității marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

45
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Explicați:
a) ponderea mare a industriei lemnului în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H.
b) debitele reduse ale râurilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia numărului
de migranţi în Finlanda, în perioada 2007-2015.

A. Precizați:
1. anul în care în Finlanda s-a produs cel mai
mare val de imigranţi şi numărul acestora;
2. anul în care Finlanda s-a produs cel mai mare
val de emigranţi şi numărul acestora.
4 puncte
B.
1. Calculaţi bilanţul migratoriu pentru anul 2013.
2. Calculaţi bilanţul migratoriu pentru anul 2015.
3. Precizaţi o cauză care determină mişcarea
migratorie a populaţiei în Finlanda.
6 puncte

C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Franța, precizând numele:


1. unei mări la care are ieșire;
2. a trei unităţi de relief;
3. trei artere hidrografice;
4. două oraşe, altele decât capitala;
5. un oraşe-port fluvial.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos prezintă temperaturile și precipitațiile medii lunare și anuale înregistrate la stațiile
meteorologice din două orașe europene, marcate cu literele A și B.
Oraș I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Temp. medii -1,8 -0,9 3,5 9,8 15,8 20,4 21,5 20,1 15,1 9,3 3,2 -0,5 Temp. medie
A lunare (oC) anuală 9,6
Precip. 49 36 47 41 53 65 81 89 90 84 73 55 Precip. medii
medii lunare anuale 767
(mm)
Temp. medii -3,0 -2,3 1,7 8,2 14,0 17,6 19,3 18,3 14,0 8,2 2,9 -0,5 Temp. medie
B lunare (oC) anuală 8,2
Precip. 22 26 25 34 45 63 74 64 43 38 39 33 Precip. medii
medii lunare anuale 507
(mm)
Precizaţi:
a. valorile amplitudinilor termice medii lunare pentru centru cele două oraşe;
b. care este oraşul A şi care este oraşul B dintre: Budapesta, Dublin, Moscova şi Varşovia;
c. tipul de climă specific oraşului marcat, în tabel, cu litera A;
d. tipul de climă specific oraşului marcat, în tabel, cu litera B.
6 puncte
E. Explicați:
a) importanța Uniunii Europene pentru statele Europei.
b) importanța estuarelor pentru statele Uniunii Europene și exemplificați.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

46
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 15
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul-capitală Ljubljana este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Râurile Prut și Nistru curg pe teritoriul statului a cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Cultura trandafirului este bine dezvoltată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Statul care exploatează petrol din platforma continentală a Mării Nordului este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. I
2. Munţii Balcani se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. J
3. Porturile Varna și Burgas se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. J
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera H aparține din punct de vedere etno-lingvistic lumii:
a. germanice b. fino-ugrice c. romanice d. slave
5. Capul Roca se găsește pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 10
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Câmpiei Nord-Europene și relieful Câmpiei Padului.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice
de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

47
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a) importanța reliefului pentru practicile agricole din Uniunea Europeană;


b) importanța politică și economică a orașului Viena.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 6;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În nordul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera A se găsește unitatea numită ...
2. Străbate Subcarpații Getici și Podișul Getic râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Râul care străbate capitala României este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Miercurea-Ciuc este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 9 b. 10 c. 11 d. 12
2. Depresiunea Maramureșului este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D
3. Apele curgătoare Lotru și Sebeș izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. F
4. Unitățile de relief cu altitudini mai reduse de 500 m sunt marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și G b. B și E c. C și F d. F și G
5. Râul Vedea străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. G d. H
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera F și relieful unității marcate, pe
hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice
de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a) importanța dezvoltării turismului pentru România;
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

48
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b) importanța Munților Carpați pentru România.


4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă precipitațiile medii
multianuale la o stație meteorologică din Europa.

A. Precizați:
1. luna cu cele mai scăzute
precipitații precum și valoarea
acestora;
2. luna cu cele mai ridicate
precipitații precum și valoarea
acestora.
4 puncte
B. Precizați:
1. luna în care se înregistrează
valori ale precipitațiilor între 40 și
50 mm;
2. anotimpul în care se
înregistrează cele mai ridicate
valori ale precipitațiilor;
3. tipul de climă căruia îi este caracteristic regimul precipitațiilor.
6 puncte
C. Caracterizați fizico-geografic și economic Ucraina, având în vedere:
1. numele a două state vecine;
2. numele a două unități de relief;
3. numele unei peninsule și a unui port maritim;
4. un bazin carbonifer;
5. numele a două zăcăminte cu minereu de fier;
6. numele unei regiuni industriale.
10 puncte
D. Analizaţi tabelul de mai jos şi precizaţi:
Ţara Suprafaţa statului (km2) Populaţia
Luxemburg 2.600 537.800
Ucraina 603.600 42.603.000
1. valoarea densităţii populaţiei din Luxemburg şi Ucraina;
2. doi factori care au determinat densitatea populaţiei ridicată în Luxemburg;
3. două cauze care să justifice densitatea populaţiei redusă din Ucraina.
6 puncte
E. Explicați:
1. importanța mareelor pentru economia Europei;
2. consecințele îmbătrânirii demografice în statele Uniunii Europene.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

49
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 16
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi E;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Clima orașului marcat, pe hartă, cu numărul 2 este influențată de Curentul ...
2. Oraşul-capitală Budapesta este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Statul peninsular a cărui capitală este situată pe o insulă este marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Statele marcate, pe hartă, cu literele G și J au în comun ieșirea la:
a. Golful Biscaya b. Golful Botnic c. Golful Finic d. Golful Gdansk
2. Statele marcate, pe hartă, cu A, D și I au în comun:
a. desprinderea din b. Dunărea c. limba latină d. Munții Carpați
U.R.S.S.
3. În statul marcat, pe hartă, cu litera J se găsesc zăcămintele de minereu de fier:
a. Gällivare și Kiruna b. Gällivare și Kursk c. Kiruna și Kursk d. Krivoi-Rog și KursK
4. Statul slav cu religia predominant catolică are capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 7 c. 8 d. 9
5. San Marino este enclavă în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. G d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din statul marcat, pe hartă, cu litera A şi clima din statul marcat, pe hartă,
cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

50
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Explicaţi:
a. prezența lacurilor glaciare în nordul Poloniei;
b. importanţa turismului pentru statele Europei.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9;
2. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În valea râului marcat, pe hartă, cu numărul 4 se găsește orașul reședință de județ numit ...
2. Lacul hidroenergetic Vidra a fost amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Râul care străbate un lanț de munți vulcanici este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Din depresiunea intramontană situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se exploatează:
a. gaze asociate b. huilă c. lignit d. petrol
2. Orașul situat într-o regiune de subsidență este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 11 d. 12
3. Unitatea deluroasă înălţată în orogeneza alpină este marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. F
4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reşedinţa judeţului:
a. Arad b. Caraş-Severin c. Hunedoara d. Timiş
5. Valea râului marcat, pe hartă, cu numărul 6 separă:
a. Grupa Bucegi de Grupa b. Grupa Bucegi de Grupa c. Carpații Moldo- d. Subcarpații Curburii de
Făgăraș Sudică a Carpaților Transilvani de Grupa Subcarpații Getici
Orientali Sudică a Carpaților
Orientali
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful
unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

51
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizați: a. doi factori naturali care au determinat cultivarea viţei-de-vie pe suprafețe întinse în unitatea
de relief marcată, pe hartă, cu litera A;
b. doi factori naturali care justifică precipitațiile reduse din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la o stație meteorologică din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea minimă a temperaturii medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudini termice;
2. numele orașului cu o astfel de
evoluție a temperaturilor dintre: Amsterdam, Lisabona și Varșovia;
3. tipul de climă redat de grafic.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Italia, precizând:
1. un stat vecin care nu este membru al Uniunii Europene;
2. două insule mari;
3. două unități de relief;
4. un tip de climă;
5. două ape curgătoare;
6. două centre turistice.
10 puncte
D. Analizați diagrama alăturată (Lungimile
unor râuri din România) și precizați:
a. lungimea celui mai lung râu şi numele său;
b. două unităţi de relief străbătute de râul cu
lungimea de 350 km;
c. câte un afluent mai important pentru râurile
cu lungimi de 275 şi 417 km.
6 puncte

E. Precizați:
a. două surse de energie alternativă prezente în Europa Sudică;
b. două țări care valorifică aceste tipuri de energie.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

52
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 17
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Pădurea Neagră se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Oraşul-capitală Skopje este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Fluviul Nipru străbate teritoriul orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Munții Alpi se găsesc pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și D b. B și G c. D și I d. D și G
2. Fluviile Rhin (Rin) și Oder curg pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. G
3. Cele mai întinse lacuri glaciare se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. H
4. Este capitala unui stat de origine germanică, orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
5. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se întinde și pe teritoriul:
a. Câmpiei Est-Europeane b. Câmpiei Nord- c. Câmpiei Padului d. Câmpiei Panonică
Europeane
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între mediul natural din statul marcat, pe hartă, cu litera A şi mediul natural din
statul marcat, pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: relief, climă, hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
a. influența climei asupra agriculturii variate din Europa;
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

53
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. rolul reliefului în varietatea climatică a Europei.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu numerele D şi F;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul Sfânta Ana se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Reşedinţa judeţului Vaslui este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Este reședința județului Mehedinți orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Apele termale sunt utilizate pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. G d. H
2. S-au format importante limanuri fluviatile în bazinul hidrografic al râului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
3. Au izvoarele în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F râurile:
a. Bega și Cerna b. Cerna şi Motru c. Gilort şi Jiu d. Jiu şi Sebeș
4. Râul amenajat pentru navigaţie este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 5 d. 6
5. Influențe climatice submediteraneene se găsesc în regiunea oraşului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 11
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful
unităţii marcate, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. importanța Dunării pentru România;
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

54
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. importanța Mării Negre pentru România.


4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă lungimea
subsectoarelor Dunării pe teritoriul României.

A. Scrieţi pe foaia de
examen:
1. lungimea celui
mai întins subsector
și numele acestuia;
2. lungimea celui
mai scurt subsector și numele acestuia.
4 puncte
B. Precizați:
1. limitele în care se încadrează subsectorul numit Bălțile Dunării;
2. două unități de relief străbătute ori mărginite de subsectorul numit Dunărea maritimă;
3. doi afluenți pe care îi primește Dunărea în subsectorul numit Bălțile Dunării.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Franța, precizând:
1. două mări la care are ieșire;
2. o unitate de relief înălțată în orogeneza alpină și una înălțată în orogeneza hercinică;
3. două fluvii care se varsă prin estuare;
4. două regiuni/concentrări industriale;
5. două oraşe-porturi maritime.
10 puncte
D. Pe baza tabelului de mai jos, rezolvaţi următoarele sarcini de lucru.
Ţara PIB în 2009 ($/loc.) PIB în 2015 ($/loc.)
Elveţia 63.600 80.600
Franţa 41.000 37.600
Italia 35.000 29.800
Norvegia 79.000 74.500
Suedia 43.600 50.000
1. Precizaţi numele statului cu cea mai puternică scădere a PIB-ului între anii 2009 şi 2015.
2. Precizaţi numele statului cu cea mai ridicată creştere a PIB-ului între anii 2009 şi 2015
3. Explicaţi faptul că în intervalul 2009-2015, unele state au înregistrat creşteri ale PIB-ului/loc., iar altele
scăderi.
6 puncte
E. Explicați:
1. varietatea formelor de turism din Peninsula Italică;
2. prezența ghețarilor în Munții Alpi și în Munții Pirinei.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

55
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 18
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Regiunea industrială Silezia este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. O parte din Munții Dinarici se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 7 este străbătut de fluviul numit ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se învecinează cu:
a. Albania b. Bosnia și Herțegovina c. Macedonia d. România
2. Pădurile de conifere sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. H d. J
3. Importante zăcăminte de gaze naturale se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. J
4. Statul cu ieșire la Marea Azov are capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 5 c. 6 d. 7
5. Statul de origine latină, cu populația majoritară de confesiune ortodoxă, este marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. J
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A și clima statului
marcat, pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

56
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. a. Explicaţi influența Curentului Irming asupra climei statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu
numărul 6.
b. Precizați numele unui stat, dintre cele marcate, pe hartă, cu litere, pe teritoriul căruia bate vântul numit Bora.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A – E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9;
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul situat într-o regiune cu exploatări de gaz metan este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Podişul Someşan este marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Râul Ialomița are izvoarele în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Lacurile Cefa și Dracșani se găsesc situate în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și D b. B și E c. D și G d. F și G
2. Numeroase lacuri natural se găsesc în regiunea geografică traversată de unitatea hidrografică marcată, pe
hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
3. Influențele climatic de ariditate și scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera:
a. B b. E c. F d. G
4. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele B și D au în comun:
a. apartenența la bazinul b. densitatea mare a c. dominanța vegetației d. rocile sedimentare
Dunării populației pe interfluvii de silvostepă aşezate sub formă de cute
5. Minereu de fier şi marmură se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. 9 b. 10 c. 11 d. 12
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful
unităţii marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

57
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. numărul redus al lacurilor naturale din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H;
b. necesitatea îndiguirii râurilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la două stații meteorologice din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea maximă a temperaturii medii
lunare la Murmansk, precum şi luna în
care se înregistrează;
2. valoarea minimă a temperaturii medii
lunare la Iraklion, precum şi luna în care
se înregistrează.
4 puncte
B. Precizați:
1. amplitudinea termică la Murmansk și
la Iraklion;
2. climatele redate de graficul
temperaturilor medii lunare pentru
Murmansk și Iraklion;
3. doi factori care determină diferențele de temperatură între Murmansk și Iraklion.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Ungaria, precizând:
1. două unităţi de relief;
2. un tip de climă;
3. două ape curgătoare, altele decât Dunărea;
4. un tip de vegetaţie;
5. două resurse naturale;
6. două regiuni/concentrări industriale.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
Nr. crt. Unitate/subunitate de relief Temperatura medie anuală (oC)
1 Câmpia Română 10-11
2 Câmpia de Vest 9-11
3 Dealurile de Vest 8-10
4 Podișul Getic 9-10
5 Grupa Parâng -2...6
1. Precizați unitatea de relief cu cele mai ridicate temperaturi medii anuale și valorile sale.
2. Precizați două influențele climatice resimțite pe teritoriul Câmpiei de Vest
3. Precizați o cauză care să justifice temperaturile medii anuale mai scăzute din Grupa Parâng.
4. Dealurile de Vest și Podișul Getic au altitudini relativ asemănătoare. Explicați diferența de temperatură
dintre cele două unități de relief.
6 puncte
E. 1. Explicați tendința de înlocuire a cărbunilor din procesul de producere a energiei electrice și înlocuirea
lor cu resurse energetice alternative.
2. Precizați două argumente în favoarea dezvoltării transporturilor feroviare din Europa.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

58
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 19
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele mărilor la care au ieşire statele marcate, pe hartă, cu literele E şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Cea mai veche republică (din 1263) este statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Principatul Liechtenstein este situate în estul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Oraşul-capitală Valletta este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Statul republică prezidențială, cu populația majoritară de origine slavă este marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. H
2. O importantă populație de origine celtică se găsește în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. I
3. Cele mai reduse altitudini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E
4. Statul în care predomină pădurea de conifer este marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. F
5. Oraşul-capitală situat în regiunea cu climă temperat-continentală este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 5 b. 6 c. 7 d. 8
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Alpi şi relieful Munților Ural.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

59
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Explicaţi:
a. amplitudinea termică relativ redusă a aerului din nord-vestul Franței;
b. suprafețele relative reduse cu vegetație naturală din vestul continentului.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi E;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numește ...
2. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului denumit ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește:
a. Alba Iulia b. Mediaș c. Sibiu d. Turda
2. Din regiunea orașului marcat, pe hartă, cu numărul 12 se exploatează:
a. antracit b. cărbune brun c. huilă d. lignit
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H are altitudinea maximă cuprinsă între:
a. 300-700 m b. 700-1.000 m c. 1.000-1.300 m d. 1.300-1.600 m
4. Unitatea de relief marcată pe hartă cu D este străbătută de râurile:
a. A b. B c. G d. H
5. Apele geotermale sunt valorificate în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. Barcău şi Bega b. Barcău şi Gilort c. Barcău şi Jiu d. Barcău şi Trotuş
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima unității marcate, pe hartă, cu litera D și clima unității
marcate, pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, amplitudine termică, vânturi, influenţe climatice, etaje climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

60
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Precizați: a. două resurse de subsol exploatate din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H;
b. câte o ramură industrială pentru fiecare resursă de subsol precizată la punctul anterior.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă lungimea unor
fluvii din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea lungimii celui mai mare fluviu
și numele acestuia;
2. valoarea lungimii celui mai mic fluviu și
numele acestuia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele fluviilor cu lungimi cuprinse
între 2.000 și 2.500 km;
2. tipurile regimurilor de scurgere ale
fluviilor Dunărea și Ural;
3. numele a două orașe cu peste 100.000
locuitori situate pe Rin.
6 puncte
C. Pentru Serbia, precizați:
1. două unități de relief;
2. un tip de climă;
3. două ape curgătoare;
4. o resursă de subsol;
5. două plante cultivate pe suprafețe întinse;
6. două orașe-porturi.
10 puncte
D. Precizați o asemănare și două deosebiri între mediul fizico-geografic din Austria și mediul fizico-
geografic Republica Moldova.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului,
particularitățile climatice, hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
1. ponderea mare a hidroenergiei în Suedia și a celei nucleare în Lituania;
2. valorificarea destul de redusă a resurselor energetic alternative în Uniunea Europeană.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

61
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 20
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele I şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Se află pe Dorsala Medio-Atlantică statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Peninsula Kola se află în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Oraşul-capitală Atena este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Statele marcate, pe hartă, cu litera A și D au în comun:
a. Câmpia Panonică b. Dunărea c. Lacul Fertö/Neusiedler d. Munții Alpi
2. Oraşul Madrid este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. G d. H
3. Stațiunea Karlovy Vary se găsesc pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 5 c. 9 d. 10
4. Forma de guvernământ a statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 2 este:
a. monarhie b. monarhie c. republică d. republică
constituțională parlamentară parlamentară prezidențială
5. Religia protestantă este majoritară în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. I c. H d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei de Vest şi clima Europei de Sude).
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

62
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Precizați:
a. două argumente care să explice accesul Bratislavei și Belgradului la mările Neagră și Nordului;
b. două cauze care au contribuit la creșterea numărului populației din Europa de Vest în cea de-a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A – D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele subunităţilor de relief sunt marcate, pe hartă, cu numerele A şi D.
1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10;
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Cel mai mare debit înregistrează artera hidrografică marcată, pe hartă, cu numărul ...
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este situat în judeţul ...
3. Termocentrala Turceni se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Cetatea Sarmizegetusa se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. H
2. Aparține perioadei moderne, orașul marcat pe hartă cu numărul:
a. 8 b. 10 c. 11 d. 12
3. Unitățile marcate, pe hartă, cu literele A și G au în comun:
a. influența climatică b. râul Barcău c. Vânturile de Vest d. vegetația de
scandinavo-baltică silvostepă
4. Petrol se exploatează din unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și C b. C și E c. E și G d. G și H
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte:
a. Arieş b. Sebeş c. Strei d. Târnava Mică
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări și o deosebire între activitățile economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera C şi activitățile economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Asemănările și deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte economice: exploatarea
resurselor naturale, agricultură, industrie, transporturi și turism.

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

63
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările și deosebirea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Menționați pentru România:
a. două modalități prin care să se reducă emigrația;
b. două măsuri destinate diminuării inundațiilor.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă cantitățile medii
anuale de precipitații în câteva orașe din România.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. cantitatea cea mai mare de precipitații și
orașul în care se înregistrează;
2. cantitatea cea mai redusă de precipitații și
orașul în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. două cauze ale cantităților reduse de
precipitații din Constanța;
2. doi factori care determină cantitățile mai
ridicate de precipitații din Oradea comparativ
cu cele din București;
3. diferența de precipitații între orașele din Depresiunea Colinară a Transilvaniei.
6 puncte
C. Caracterizaţi geografic Franța, menționând:
1. două state vecine cu teritorii foarte reduse;
2. două ape curgătoare utilizate în transporturile fluviale;
3. un port fluvial și unul la Marea Mânecii;
4. două resurse ale subsolului;
5. două culturi agricole reprezentative.
10 puncte
D. Datele din tabelul de mai jos se referă a structura populației ocupate pe grupe de vârstă și principalele activități
ale economiei ale unei țări devenită membră a Uniunii Europene după anul 2000.
RATA DE OCUPARE PE VÂRSTE ȘI ACTIVITĂȚI
Grupa de vârstă Total țară (%) Agricultură (%) Industrie (%)
15-24 ani 11,4 11,5 10,9
25-49 ani 64,5 43,7 77,9
Peste 50 ani 24,1 44,8 11,2
Precizați:
1. grupa de vârstă cu cea mai scăzută rată de ocupare și o explicație pentru această situație;
2. grupa de vârstă cu cea mai ridicată rată de ocupare în agricultură și o explicație pentru această situație;
3. grupa de vârstă cu cea mai ridicată rată de ocupare în industrie și o explicație pentru această situație.
6 puncte
E. 1. Explicați importanța economică a fiordurilor pentru statele Europei;
2. Prezentați două cauze care au determinat degradarea terenurilor din mediul temperat-continental al
Europei.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

64
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 21
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşele Lyon şi Marsilia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Cel mai recent stat intrat în Uniunea Europeană este marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul numit Liechtenstein este situat în vestul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Țărmuri cu insule și canale se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. I
2. Capitala Belgiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 5 d. 9
3. Statul care nu este membru al Uniunii Europene este marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. G
4. Statul care face parte din grupul fondatorilor Comunității Economice a Cărbunelui și Oțelului este marcat,
pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. F d. G
5. Statele marcate, pe hartă, cu C și F au în comun:
a. clima, preponderent b. desprinderea din c. Munții Carpați d. originea etno-
temperată de tranziție Uniunea Sovietică lingvistică
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 6 şi clima
statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 7.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

65
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. a. Explicați importanța polderelor pentru statul marcat, pe hartă, cu litera A.
b. Precizați doi factori care fac ca pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 6 să
se găsească ghețari și vulcani activi.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu numerele B şi H;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Subunitatea de relief care are ca limitată la sud-vest valea Moldovei este marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Oraşul Piteşti este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 separă Subcarpații Getici de ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Exploatări mai mari de petrol se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. B și C c. B și H d. E și G
2. Lipsa pădurilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu E este cauzată de:
a. condițiile climatice b. defrișări c. desțeleniri d. relieful neted
3. Râul numit Motru este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
4. Pe teritoriul județului a cărui reședință este orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se găsesc:
a. importante comunități b. păduri de foioase și c. sectoare ale Carpaților d. sectoare ale râurilor
maghiare și sârbești silvostepă Curburii și ale Buzău și Olt
Subcarpaților Curburii
5. Orașul reședință a județului Mehedinți este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 11 d. 12
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera A și relieful
unității marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

66
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și cele două deosebiri vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. a. Precizați doi factori care influențează debitul râului marcat, pe hartă, cu numărul 3;
b. Explicați importanța economică a elementului hidrografic marcat, pe hartă, cu numărul 1.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă debitele (m3/s)
medii anuale ale unor fluvii din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. fluviul cu cel mai redus debit și
valoarea acestuia;
2. fluviul cu cel mai ridicat și
valoarea acestuia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele tipurilor regimurilor de
scurgere ale fluviilor Dunărea și
Nipru;
2. numele a două unități de relief de
pe care își adună apele fluviul cu
debitul de 1.460 m3/s;
3. numele tipurilor de climă care influențează regimul de scurgere al fluviului Ron.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Serbia, precizând:
1. două țări vecine care nu fac parte din Uniunea Europeană;
2. două unități de relief;
3. două ape curgătoare;
4. două orașe, altele decât capitala;
5. originea etno-lingvistică și confesiunea dominantă.
10 puncte
D. Graficul de mai jos redă producția de energie electrică pe locuitor în mai multe state din Europa.
Precizați:
1. numele statului cu cea mai mare producție de
energie electrică pe locuitor și valoarea acesteia;
2. două tipuri de centrale utilizate în generarea
energiei electrice de către statele ale căror
producții nu depășesc 5.000 kwh/loc.;
3. două avantaje determinate de utilizarea
hidroenergiei în Austria și Elveția.

6 puncte
E. 1. Precizați două resurse energetice alternative valorificate în statele din Europa Sudică.
2. Explicați faptul că sistemele de transporturi din Europa de Vest sunt mai performante comparativ cu cele
din Europa de Est.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

67
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 22
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 7.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală Viena este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Unitate de relief cu cea mai mare altitudine se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Marea Albă mărginește statul marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera A este:
a. Luxembourg b. San Marino c. Vaduz d. Vilnius
2. Insulele Canare aparțin statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. H
3. Orașul Cernăuți se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. J
4. Populația protestantă este dominantă în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. H d. J
5. Oraşul-capitală situat pe fluviul Tejo (Tajo) este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 5 c. 8 d. 10
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima Portugaliei şi clima Bulgariei.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. a. Precizați, pentru Italia, două resurse energetice alternative.
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

68
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. Explicaţi cantitățile reduse de precipitații din partea centrală a Spaniei.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A – C și E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Limita sudică a unității marcate, pe hartă, cu numărul E este râul numit ...
2. Reşedinţa judeţului Hunedoara este oraşul marcate, pe hartă, cu numărul ...
3. Județul Sălaj se întinde în cadrul unității marcate, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Amonte de orașul marcat, pe hartă, cu numărul 10 începe sectorul/subsectorul Dunării numit:
a. Bălțile Dunării b. Defileul Dunării c. Dunărea Maritimă d. Lunca Dunării
2. Sfinxul și Babele se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, pe hartă cu litera:
a. C b. E c. F d. G
3. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 9 este reşedinţa judeţului:
a. Bihor b. Maramureş c. Satu Mare d. Sălaj
4. Lacul Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 5
5. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele E și G au în comun:
a. bazinul Mureșului b. lacurile de origine c. masivitatea reliefului d. solurile de tip
vulcanică cernoziomuri
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Podișului Mehedinți şi relieful Podișului Târnavelor.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri
de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri
genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. a. Precizați două cauze care au influențat mobilitatea teritorială internă în România.
b. Explicați densitatea mică a populației din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F.
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

69
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă numărul
locuitorilor din unele orașe europene.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele orașului cu cei mai
numeroși locuitori și valoarea
acestora;
2. numele orașelor cu populația
cuprinsă între 2.000.000 și
3.000.000 locuitori.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele orașelor-porturi cu ieșire
la Marea Nordului;
2. două funcții caracteristice
orașelor cu populație predominant
latină, cu populație de până la
3.000.000 locuitori;
3. numele orașelor care aparțin unor state cu originile etno-lingvistice altele decât latina, germana și slava.
6 puncte
C. Caracterizaţi Republica Moldova, precizând:
1. două unități de relief;
2. un tip de climă;
3. două ape curgătoare;
4. un tip de vegetaţie;
5. originea etno-lingvistică și confesiunea dominantă;
6. două orașe, altele decât capitala.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
ŢARA Temperatura medie a Temperatura medie a Precipitațiile medii anuale (mm)
aerului în luna ianuarie aerului în luna iulie (ToC)
(ToC)
UNGARIA -5,1 21,1 710
UCRAINA -7,2 23,5 530
1. Precizați valorile amplitudinilor termice pentru cele două țări.
2. Calculați diferența dintre cantitățile de precipitații medii anuale din Ucraina și Ungaria.
3. Precizați doi factori care determină această diferență de precipitații.
6 puncte
E. Explicați:
1. importanța hidroenergiei în sistemul energetic al Europei;
2. producțiile agricole mult mai mari din Europa de Vest, comparativ cu cele din Europa de Est.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

70
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 23
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera C se numește ...
2. Statul Vatican este situat în cadrul orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. În nordul statului marcat, pe hartă, cu litera D clima este ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Portul Gdansk, din statul marcat, pe hartă, cu litera F, este specializat pe transportul:
a. cărbunilor b. lemnului c. minereului de fier d. petrolului
2. Statul Monaco este mărginit la nord de granița statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. I d. J
3. Este mare producător de stejar de plută statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. G d. J
4. Capitala Uniunii Europene este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 6
5. Statele marcate, pe hartă, cu literele A și E au în comun:
a. climă temperat- b. Golful Botnic c. Marea Norvegiei d. vegetația de tundră
oceanică
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Carpați și relieful Munților Caucaz.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și cele două deosebiri vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

71
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. a. Explicați importanța canalelor fluviale pentru Europa.


b. Precizați doi factori care au contribuit la dezvoltarea ariei urbane Ruhr-Rin.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi G;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul Dâmbovița mărginește la vest unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Subsectorul/sectorul Dunării situat în sudul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera G se numește ...
3. Oraşul Oradea este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Cei mai cunoscuți vulcani noroioși din țară (Pâclele Mari și Pâclele Mici) se găsesc în unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. H
2. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele B și H au în comun:
a. bazinul Bistriței b. lacuri pe masive de c. modul de formare, d. pădurile de foioase
sare prin încrețire
3. Râurile marcate, pe hartă, cu numerele 1 și 3 au în comun:
a. confluențe în câmpii b. izvoarele în regiuni c. străbat arii cu păduri d. străbat etaje climatice
montane de foioase de câmpie
4. Râul care izvorăşte din Podişul Bârladului este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 5
5. Orașul antic Callatis a fost întemeiat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. F
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unității de relief marcată, pe hartă, cu litera C şi clima unității de relief
marcată, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

72
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. a. Explicați prezența dunelor de nisip în nord-vestul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera A;
b. Precizați doi factori care determină precipitații mai reduse și temperaturi ușor mai ridicate în unitatea de
relief marcată, pe hartă, cu litera H.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă valorile debitelor
medii anuale ale unor ape curgătoare din România.

A. Scrieţi pe foaia de
examen:
1. Valoarea maximă a
debitului, precum și râul
pe care se produce.
2. Valoarea minimă a
debitului, precum și râul
pe care se produce.
4 puncte

B. Precizați:
1. numele celor două ape curgătoare (redate pe grafic) care aparțin bazinului hidrografic Siret;
2. numele unităților de relief din care izvorăsc râurile Sebeș și Nera;
3. doi factori care au determinat debitul râului Casimcea.
6 puncte
C. Caracterizaţi, din punct de vedere fizico-geografic, Spania, precizând:
1. trei unităţi de relief;
2. două tipuri de climă specifice;
3. două ape curgătoare autohtone;
4. două tipuri de vegetație;
5. două orașe-porturi la Marea Mediterană.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos redă temperaturile medii lunare înregistrate la patru stații meteorologice din Carpații
Românești.
Stația meteorologică
(altitudinea) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Brașov (534 m) -4,4 -2,6 2,4 8,4 13,3 16,4 17,8 17,3 13,3 8,0 2,7 -2,1
Reșița (226 m) -0,9 1,1 5,8 10,0 15,3 17,7 19,8 19,5 16,0 10,9 4,6 1,7
Sighetu Marmației -3,6 -1,2 3,5 9,5 14,6 17,5 18,8 18,2 14,0 8,9 3,8 -1,3
(275 m)
Vârful Omu (2.504 m) -10,3 -10,6 -8,3 -4,1 0,5 3,6 5,4 5,5 2,7 -0,6 -5,1 -8,6
1. Calculați temperaturile medii anuale înregistrate la Sighetu Marmației și Vârful Omu.
2. Calculați amplitudinile termice de la Brașov și Vârful Omu.
3. Precizați doi factori care determină diferențele termice înregistrate la Brașov și Reșița.
6 puncte
E. Precizați:
1. două obiective ale Uniunii Europene;
2. doi factori care influențează sporul natural (bilanțul natural) în Uniunea Europeană.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

73
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 24
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F și J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munţii Matra sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Oraşul-capitală Nicosia este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Statul numit Irlanda este marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Pădurea de conifere (taigaua) este caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. G d. H
2. Gheţari continentali (calote glaciare) se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. F c. G d. H
3. În statul marcat, pe hartă, cu litera D bate vântul numit:
a. Bora b. Crivăţ c. Mistral d. Sirocco
4. Aeroportul Heathrow se găseşte în oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 8
5. Munţii Rodopi se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat, pe hartă,
cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
a. doi factori care influenţează mobilitatea naturală a populaţiei în Europa;
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

74
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. doi factori care au contribuit la formarea reliefului glaciar în Europa.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţă a judeţului ...
2. Teritoriul judeţului Braşov se întinde în cadrul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Râul Gilort se varsă în apa curgătoare marcată, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Lacuri glaciare şi pe masive de sare (antroposaline) se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera:
a. A b. C c. D d. F
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în regiunea cu influenţe climatice:
a. de ariditate b. oceanice c. scandinavo-baltice d. submediteraneene
3. Râul care străbate Câmpia Olteniei este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 4 d. 5
4. Minereuri auro-argintifere se găsesc în unitățile de relief marcată, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. A și C c. A și D d. A și E
5. Bazinul carbonifer Rovinari-Motru se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. G
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful
unităţii marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. 1. Precizaţi doi factori care ar putea face din Câmpia Bărăganului o importantă regiune turistică;

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

75
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

2. Explicaţi importanţa dezvoltării turismului în România.


4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea, A și B, și prezintă evoluţia


temperaturilor la staţia meteorologică din Bergen (Norvegia).

A. Precizaţi:
1. valoarea minimă a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în
care se înregistrează;
2. valoarea maximă a
temperaturilor medii lunare,
precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte
B. Referitor la reprezentarea
grafică, precizaţi:
1. valoarea amplitudinii termice
anuale;
2. temperatura medie a lunilor de
vară;
3. tipul de climă ilustrat de
diagramă.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Marea Britanie, precizând:
1. o mare la care are ieşire;
2. un stat vecin;
3. două unități de relief;
4. un tip de climă;
5. un lac și originea sa;
6. o reţea hidrografică;
7. un tip de agricultură;
8. religia dominantă.
10 puncte
D. Se dă următorul tabelul:
STATUL Populaţia totală Producţia de energie
electrică (mld. kwh)
Franţa 66.628.000 71,5
Norvegia 5.009.000 120,0
Suedia 9.954.000 69,5
1. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave.
2. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite de Franţa.
3. Precizaţi doi factori care au făcut ca apele curgătore din Suedia să aibă potenţialul hidroenergetic ridicat.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra mediului din
statele UE;
2. două activităţi de servicii care pot creşte valoarea PIB-ului în Bulgaria.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

76
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 25
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C și D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Este enclavă, statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Oraşul Monaco este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Conflictul din statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 9 opune etnicii turci și etnicii ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Cele mai mari densităţi de populație se găsesc în regiunile orașelor marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 și 10 b. 2 și 4 c. 2 și 8 d. 3 și 4
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J este membru al Uniunii Europene din anul:
a. 1995 b. 2004 c. 2007 d. 2013
3. În statul marcat, pe hartă, cu litera G este dominantă religia:
a. catolică b. islamică c. ortodoxă d. protestantă
4. Porturile Varna şi Burgas aparțin statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. I d. H
5. În urma destrămării Uniunii Sovietice, a rezultat statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între mediul natural din Andorra şi mediul natural din Monaco.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente naturale: relief, climă, hidrografie,
viețuitoare și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. a. Precizaţi doi factori naturali care au determinat ponderea mare a terenurilor cultivate cu pomi fructiferi
și viță-de-vie în Grecia.
b. Explicați prezența unor importante resurse de apă geotermală în Islanda.
 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

77
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - e]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul Vaslui este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Regiunea caracterizată prin predominanța influențelor climatice de tranziție este marcată, pe hartă, cu
litera ...
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este afluent al ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Lacurile hidroenergetice Vidraru și Stânca-Costești au fost amenajate pe râurile marcate, pe hartă, cu
numerele:
a. 2 și 3 b. 3 și 4 c. 4 și 5 d. 5 și 6
2. Orașul în care se află cel mai vechi combinat siderurgic este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
3. Vânturile Austrul și Crivățul bat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D
4. Uscatul reprezintă doar aproximativ 15% în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. H d. G
5. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele F și H au în comun:
a. etajul climatic alpin și b. pădurea de conifere și c. vegetația alpină și d. vegetația de stepă și
circurile glaciare cernoziomurile crovurile lacurile glaciare
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcată, pe
hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri
de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri
genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

78
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Precizaţi: a. doi factori care au determinat construirea unui combinat siderurgic în orașul marcat, pe hartă,
cu numărul 8.
b. două resurse energetice prezente în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera B.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea, A și B, și prezintă evoluţia
temperaturilor şi a precipitaţiilor medii lunare la staţia meteorologică din Palma de Mallorca.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a temperaturii medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte
B. Referitor la reprezentarea grafică,
precizaţi:
1. valoarea amplitudinii termice anuale;
2. modul de calcul al temperaturii medii
anuale;
3. tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Bulgaria, precizând:
1. marea la care are ieşire;
2. un stat vecin cu capitala în Asia;
3. o unitate de relief;
4. un tip de climă;
5. o apă curgătoare;
6. o resursă naturală;
7. o cultură agricolă tradiţională;
8. două oraşe, altele decât capitala;
9. o regiune turistică.
10 puncte
D. Se dă următorul tabelul, referitor la populația României:
Grupa de vârstă Ponderea (%) Masculin (nr. persoane) Feminin (nr. persoane)
0-14 ani 15,5 1.772.583 1.681.539
15-64 ani 69,7 7.711.062 7.784.041
Peste 65 ani 14,7 1.332.120 1.934.076
1. Precizați grupele de vârstă în cadrul cărora sunt mai numeroase persoanele de sex feminin.
2. Calculați numărul total al persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani.
3. Precizaţi două consecințe ale îmbătrânirii demografice în România.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. doi factori care au determinat excluderea cărbunilor din sistemul energetic al Marii Britanii;
2. doi factori care au determinat dezvoltarea transporturilor aeriene în Marea Britanie.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

79
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 26
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşele Odessa, Doneţk şi Harkov se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Oraşul-capitală Riga este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Cel mai mare port fluvial din Europa aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Câmpiile Andaluziei şi Aragonului reprezintă o parte din relieful statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. Azore și Baleare b. Baleare și Canare c. Baleare și Madeira d. Canare și Madeira
2. Oraşul capitală situat într-un fiord este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 5 c. 7 d. 10
3. Statul care nu face parte din Uniunea Europeană este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D
4. Vârful Mont Blanc se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. H
5. Oraşul-capitală a unui stat cu originea fino-ugrică este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 6 d. 8
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din statul marcat, pe hartă, cu litera G şi clima din statul marcat, pe
hartă, cu litera I.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

80
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Precizaţi doi factori care influenţează regimurile de scurgere ale apelor curgătoare din Europa.
4 puncte
Subiectul al II-lea 30 puncte
Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de
relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi C;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Limita nordică a subunităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera H este valea râului numit ...
2. Subunitatea de relief drenată de râurile Ialomiţa şi Călmăţui este marcată, pe hartă, cu numărul ...
3. Apa curgătoare marcată, pe hartă, cu numărul 6 se varsă în râul numit ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos.
1. Cei mai cunoscuți vulcani noroioși (Pâclele Mari și Pâclele Mici) din țară se găsesc în unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. H
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului:
a. Alba b. Bistriţa-Năsăud c. Cluj d. Mureş
3. Canale navigabile au fost construite în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A şi C b. B şi C c. C şi E d. C şi G
4. Râul numit Arieş este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 6
5. În valea râului marcat, pe hartă, cu numărul 5 se află oraşele:
a. Alba Iulia şi b. Arad şi Deva c. Deva şi Sibiu d. Sibiu şi Târgu Mureş
Hunedoara
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe
hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri
de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri
genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. a. Explicați prezența stepei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E;

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

81
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. Precizați o cauză pentru care suprafaţa acoperită cu stepă, din unitatea menţionată mai sus, s-a redus foarte
mult.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
precipitațiilor medii lunare la Lisabona.

A. Precizați:
1. luna cu cele mai mari cantități de
precipitații precum și valoarea acestora;
2. luna cu cele mai reduse cantități de
precipitații precum și valoarea acestora.
4 puncte
B. Precizați:
1. lunile în care se înregistrează valori ale
precipitațiilor mai mici de 20 mm;
2. anotimpul în care se înregistrează
cele mai scăzute valori ale precipitațiilor;
3. tipul de climă redat de grafic și un factor genetic.
6 puncte
C. Caracterizaţi sistemul de transporturi din UE, menționând:
1. un stat în care funcționează TGV-ul;
2. statele legate de Eurotunel;
3. două porturi la Marea Neagră;
4. câte un port fluvial de pe Rhone, Rin și Dunăre;
5. câte un oraș cu mare aeroport din Marea Britanie și Olanda.
10 puncte
D. Aveţi în vedere următorul tabel:
Oraşul Poziţia geografică Temperatura medie a Temperatura medie a
(coordonatele geografice) lunii ianuarie lunii iulie
Londra 51o48’ lat. N, 0o45’ long. V 4oC 17oC
Minsk 53o88’ lat. N, 28o03’ long. V -7oC 17oC
1. Calculaţi amplitudinea termică medie anuală din oraşul Londra.
2. Calculaţi amplitudinea termică medie anuală din oraşul Minsk.
3. Explicaţi faptul că amplitudinile medii anuale din cele două oraşe sunt diferite, deşi oraşele sunt
situate aproximativ la aceeaşi latitudine.
6 puncte
E.
1. Precizaţi o cauză care explică faptul că lungimea reţelei de căi ferate din Grecia (2.239 km) este mai mică
decât cea din Portugalia (2.545 km), deşi Grecia are o suprafaţă mai mare (131.957 km2) decât Portugalia
(92.210 km2).
2.Precizaţi două insule care aparţin Greciei.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

82
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
Cheval Dorina, Cheval S., Giugăl A., Pârlog Monica-Cristina, Furtună C. (2007): Geografie. Manual pentru
clasa a XII-a, Edit. ALL, Bucureşti.
Dragomirescu Ş., Săgeată R. (2011): Statele lumii contemporane, Edit. Corint, Bucureşti.
Erdeli Gh., Ilinca N., Şerban Cătălina, Burcea Nela (2008): Geografie. Europa - România - Uniunea
Europeană. Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti.
Marin I., Luchian N. (1996): Geografia fizică a României şi geografia fizică a Europei, Facultatea de
Geografie, Bucureşti.
Matei H.C., Neguţ S., Nicolae I. (2008): Enciclopedia statelor lumii, ediția a XI-a, Edit. Meronia, Bucureşti.
Mărculeţ I. (2008): Aspecte geografice privind resursele naturale din Europa şi România, Învățătorii noștri,
vol. IV, Bucureşti.
Mărculeţ I. (2014): 15 teste de geografie pentru pregătirea examenului de bacalaureat, Colegiul Naţional „I.
L. Caragiale“, ISBN 978-973-0-15801-4, Bucureşti.
Mărculeț I. (2017): Geografie. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat, Colegiul
Naţional „I. L. Caragiale“, ISBN 978-973-0-18579-9, Bucureşti.
Mărculeț I. (2018): Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Colegiul Naţional „I.
L. Caragiale“, ISBN 978-973-0-27712-8, Bucureşti.
Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina (2008): Aspecte privind clima Europei şi a României, Liceul – prezent și
viitor, vol. V, Bucureşti.
Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina (2008): Aspecte privind hidrografia Europei şi a României, Liceul – prezent
şi viitor, vol. V, Bucureşti.
Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Popa-Tutoveanu Aurora (2008): Aspecte privind învelişul biopedologic al
Europei şi României, Învățătorii noștri, vol. IV, Bucureşti.
Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Popa-Tutoveanu Aurora (2009): Aspecte privind relieful Europei, Liceul –
prezent și viitor, vol. VI, Bucureşti.
Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Popa-Tutoveanu Aurora (2010): Aspecte privind relieful derivat al României,
Liceul – prezent şi viitor, vol. VII, Bucureşti.
Mărculeţ I., Herda Elena, Mărculeţ V., Chiriac M., Neagu R.M. (2011): Geografie şi istorie. Ghid de
pregătire pentru examenul de bacalaureat (teste), Edit. Akademos Art, Bucureşti.
Mărculeţ I. (coord.), Dincă Adriana Mioara, Dincă C., Gherghină Mariana, Ghiță Cristina, Grofu Anduța,
Raica A., Sas I., Toma Florentina-Mariana, Visnyei L.-A., Vlădan Valentina (2013): Geografie.
Bacalaureat 2014. Ghid de pregătire intensivă (teste cu rezolvări), Edit. Meronia, Bucureşti.
Mărculeț I. (coord.), Mărculeț Cătălina, Bogiu F. C., Enăchescu M.-T., Di Pucchio Stefania, Dobranici Ioana-
Cristina, Găină F., Ilie V. F., Scarlatache Miruna Ana-Maria (2014): Statele Uniunii Europene. Mică
enciclopedie, Colegiul Naţional „I. L. Caragiale“, ISBN 978-973-0-16211-0, Bucureşti.
Mărculeț I., Ghiță Cristina (coord.), Dincă Adriana Mioara, Dincă C., Gherghină Mariana, Grofu Anduța,
Raica A., Sas I., Toma Florentina-Mariana, Visnyei L.-A., Vlădan Valentina (2014): Geografie.
Bacalaureat 2015. Europa - România - Uniunea Europeană. Probleme fundamentale. Sinteze și teste cu
rezolvări, Edit. Erc Press, Bucureşti.
Mândruț O. (2007): Geografie. Europa - România - Uniunea Europeană. Probleme fundamentale, Edit.
Corint, Bucureşti.
Neguţ S., Ielenicz M., Bălteanu D., Neacşu M.C., Bărbulescu Al. (2007): Geografie. Manual pentru clasa a
XII-a, Edit. Humanitas, Bucureşti.
Paraschiv V. (2019): Geografie. Europa, Uniunea Europeană, România – probleme fundamentale. Auxiliar
pentru clasa a XII-a, Edit. PIM, Iaşi.
Posea Gr., Guran-Nica Liliana, Cruceru N., Săgeată R., Cioacă A. (2008): Geografie. Europa - România -
Uniunea Europeană. Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2008.

Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ


Geografie. 26 de teste pentru pregătirea
examenului de bacalaureat - 2020
ISBN 978-973-0-30649-1
Bucureşti, 2019

 Geografie. 26 de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat - 2020, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-30649-1, București, 2019.

83