Sunteți pe pagina 1din 25

Proiect

didactic

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI


CLASA: I C
DATA: 28.04.2020
UNITATEA DE ÎNVĂțĂMÂNT: Colegiul National Pedagogic “Regina Maria”
PROPUNĂTOR: Spinu Mihaela
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: Descoperim povestea unui fulg de nea
SUBIECTUL: Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concetrul 0- 20, cu trecere peste ordin
TIPUL LECȚIEI: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română
Arte vizuale și abilități practice
SCOPUL LECȚIEI: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor despre adunarea și scăderea
numerelor naturale.
COMPETENȚE SPECIFICE:
 Matematică și explorarea mediului
 1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 20;
 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 - 20;
 1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, recurgând mereu la numărare;
 1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență <,
>, =, +. -) în rezolvarea și/sau compunerea de probleme;
 5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în
concentrul 0- 20, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice;

 Comunicare în limba română


 1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
 2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
 Arte vizuale şi abilităţi practice
 2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi
formei
 2.3 Realizarea de obiecte/ construcţii/ folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici
accesibile
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 - să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă;
O2 - să efectueze adunări şi scăderi cu numerele naturale din concentrul 0 – 20, cu trecere peste ordin;
O3 - să calculeze termenul necunoscut, cunoscând celălalt termen al operaţiei şi rezultatul acesteia;
O4 - să rezolve probleme cu o singură operaţie;
O5 - să rezolve sarcinile individual sau pe grupe, în raport cu cerinţa dată.

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, demonstraţia,
problematizarea,metoda cubului.
b) Mijloace didactice: fișe cu sarcini de lucru, planșă-flip chart, fişe de lucru, PPT- sarcini de lucru
jetoane, cub, jocul Şotron trasat pe podea.
c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
d) Forme de evaluare: observarea sistematică, aparecierea verbală.

Resurse temporale: 35 min + 10 min activități recreative


Resurse umane: 20 elevi
Resurse spațiale: sala de clasă
Resurse bibliografice:
1. Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii
mici – program de formare de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar,
suport de curs METCS, 2012
2. Lupu, C., Metodica predării matematicii, Manual pentru Licee pedagogice clasa a XII-a, Editura
Paralela 45, Piteşti, 1998
1. *** Programa şcolară pentru clasa I, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013
CONŢINUTUL LECȚIEI STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Forme de EVALUA
Activitatea Metode şi Material
LECŢIEI Activitatea Învăţătoarei organizar RE
elevilor procedee didactic
e
1. Moment Se asigură condiţiile necesare Elevii se Conversaţi Frontal
organizatoric desfăşurării în condiţii optime a pregătesc pentru a
orei de Matematică şi explorarea activitate.
mediului:
a) crearea climatului
psihopedagogic,
b) pregătirea mijloacelor
didactice.

2. Se verifică cantitativ tema. Elevii își Conversaţi Caietele de Individual Observare


Reactualizare Se verifică noţiunile teoretice şi pregătesc caietele a temă a
a se fac exerciţii de calcul oral. cu tema la sistematic
cunoştinţelor -Ce operaţii matematice am matematică ă
învăţat? pentru a o
-Cum se numesc numerele care verifica. Frontal
se adună? Elevii răspund la
-Dar rezultatul adunării? întrebări, rezolvă Exercițiul Aprecierea
-Cum se numeşte numărul din exerciţiile oral. verbală
care scădem?
-Cum se numeşte numărul pe
care îl scădem?
-Cum se numeşte rezultatul
scăderii?
- Care sunt numerele cuprinse
între 12 şi 19?
-Care este succesorul numărului
17?
-Dar predecesorul numărului 20?
-Măriți cu 6 numărul 13.
-Micșorați cu 2 numărul 18.
-Care este suma numerelor 15 şi
5?

-Care este diferenţa numerelor 17


şi 4?
Imagini - Frontal
- Ghicitori matematice Conversaţi Ghicitori
Înspre horă când am mers, Elevii duc,
identifică
Hai a matematice
Treisprezece cireșe am cules, răspunsurile la
Şi-am mâncat în grabă mare ghicitorile
5 4 7 2

REBUS

1 C O M P A R Ă M

2 T O T A L

3 M I N U S

4 C Ă L D U R Ă

5 P L U S

6 T E R M E N I

7 S C Ă Z Ă T O R

1. Folosim unul din semnele < , > sau = , atunci cand ....... două sau mai multe numere;
2. Rezultatul adunării se numește sumă sau............
3. La scădere folosim semnul............................
4. Pământul primeşte de la soare lumină şi..................
5. La adunare folosim semnul.................
6. Numerele care se adună se numesc ............
7. Numărul pe care îl scădem se numeşte ............
12.02.2020
Dragi copii,

Am văzut că voi sunteţi foarte isteţi şi de


aceea vrem să vă invităm să participaţi la un
concurs intitulat „Lada de zestre a bunicii”.
Pentru aceasta trebuie să vă împărţiţi în 6
echipe.Veţi avea parte de multe surprize şi
recompense.
Cu fiecare sacină dusă la bun sfârşit ,doamna
învăţătoare va adăuga un simbol în lada voastră.
Va câştiga echipa cu cele mai multe obiecte
adunate în ladă.

Succes!
Cu drag,
Româncuțele
FIŞĂ DE LUCRU
1) Calculează, apoi aşează literele în ordinea crescătoare a rezultatelor şi vei obține un cuvânt ce definește numele colajului care îl
vom realiza la ora de arte vizuale și abilități practice.

A R H O

13 + 16 - 14 + 11 -
7 8 6 2

2) Calculează suma numerelor pare, apoi diferenţa numerelor impare. Verifică în fiecare caz prin operaţia inversă.

7 8 6 13

3) Află termenul necunoscut.

a - 8 = 3
a =
a =
4) În satul Hotarele s-au adunat la horă 12 românaşi. Au venit 8 româncuţe.
Câte persoane sunt acum la horă?

R e z o l v a r e :

5)Transformă problema înlocuind cuvantul subliniat cu altul cu înţeles opus. Rezolvă problema nou obţinută.

R e z o l v a r e :
DESCRIE
Descrie modul de formare a numerelor:

17 12

20
COMPARĂ

Completaţi cu semnele potrivite (< , = , >):

8 + 7 17 - 8

9+ 5 16 – 9
ANALIZEAZĂ
Analizează şi rezolvă problema.

Un croitor a făcut 18 marame. El a vândut 9


marame. Cu câte marame a rămas?
R e z o l v a r e :
ARGUMENTEAZĂ

Calculaţi apoi scrieţi dacă este adevărată sau


falsă relaţia din exerciţiile următoare:

8+ 4=12 (….)
16 – 7= 5 (….)
APLICĂ
Pune semnul ,,+” sau ,, - “pentru
ca exerciţiile să fie corecte:

16 9=7

8 6 =14
ASOCIAZ
Ă
Asociază cu rezultatul
corect:
15- 8 = 20
16+ 4 = 7
10 15

17
13 14
12
19
20
Uneşte numerele în ordine crescătoare apoi colorează cum îţi place. Aşează silabele amestecate şi vei afla numele personajului din imagine.

duc, Hai
„Mihai Viteazul” Boldești-Scăeni

„ Lada de zestre a bunicii”

2019 - 2020
„Mihai Viteazul” Boldești -Scăeni

„Lada de zestre a bunicii”

2019 - 2020

S-ar putea să vă placă și