Sunteți pe pagina 1din 16

BM 28

R Tensiometru
Instrucţiuni de utilizare
ROMÂNĂ
Conţinut 1. Prezentare
1. Prezentare....................................................................... 2 Verificaţi tensiometrul Beurer BM 28 pentru a vă asigura că
2. Indicaţii importante......................................................... 2 starea ambalajului este ireproşabilă şi conţinutul este com-
plet. Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că aparatul şi accesori-
3. Descrierea aparatului...................................................... 6
ile nu prezintă defecţiuni vizibile şi că sunt îndepărtate toate
4. Pregătirea măsurării........................................................ 7 materialele de ambalare. În cazul în care aveţi îndoieli, nu
5. Măsurarea tensiunii........................................................ 8 utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă comerciantului dumneavoas-
6. Interpretarea rezultatelor.............................................. 10 tră sau contactaţi-ne la adresa de service menţionată.
7. Salvarea, apelarea şi ştergerea valorilor măsurate ...... 11 Tensiometrul pentru braţ serveşte la măsurarea non-invazivă
8. Mesaj de eroare/remedierea erorilor............................. 11 şi la supravegherea valorilor tensiunii arteriale a adulţilor.
9. Curăţarea şi depozitarea aparatului şi a manşetei........ 12 Cu ajutorul său puteţi să măsuraţi repede şi simplu tensi-
unea, să salvaţi valorile măsurate şi să afişaţi evoluţia şi
10. Date tehnice................................................................. 12
media acestora.
Stimată clientă, stimate client, În cazul unei eventuale aritmii, veţi primi un mesaj de aver-
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră. Marca tizare.
noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate rigu- Valorile calculate sunt clasificate şi interpretate grafic.
ros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune, tempe- 2. Indicaţii importante
ratură corporală, puls, terapie, masaj, frumuseţe şi aer. Vă
rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, să Explicaţia simbolurilor
le păstraţi pentru consultarea ulterioară, să le puneţi la dis- În instrucţiunile de utilizare, pe ambalaj şi pe plăcuţa de
poziţia altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile. identificare a aparatului şi a accesoriilor sunt utilizate urmă-
Cu deosebită consideraţie, toarele simboluri:
Echipa dumneavoastră Beurer
2
Atenţie A se proteja împotriva umezelii

Indicaţie SN Număr serie


Indicaţie privind informaţii importante
Simbolul CE atestă conformitatea cu
Ţineţi cont de instrucţiunile de utilizare cerinţele de bază ale Directivei 93/42/EEC
0413
privind produsele medicale.
Element de utilizare tip BF
Indicaţii privind utilizarea
Curent continuu • Pentru ca valorile să fie comparabile, măsuraţi-vă tensiu-
nea întotdeauna la aceleaşi ore.
Eliminare în conformitate cu prevederile • Odihniţi-vă cca. 5 minute înainte de fiecare măsurare!
Directivei CE – WEEE (Waste Electrical and • Dacă doriţi să măsuraţi de mai multe ori tensiunea la aceeaşi
Electronic Equipment) privind deşeurile de persoană, aşteptaţi câte 5 minute între fiecare măsurare.
echipamente electrice şi electronice. • Cu cel puţin 30 de minute înainte de măsurare nu trebuie
Producător să mâncaţi, să beţi, să fumaţi sau să depuneţi efort fizic.
• Repetaţi măsurarea în cazul în care aveţi dubii cu privire la
valorile măsurate.
Storage Umiditate a aerului şi temperatură de de-
• Valorile măsurate de dumneavoastră au scop exclusiv ori-
pozitare admise
entativ - ele nu înlocuiesc un consult medical! Discutaţi
valorile cu un medic, însă nu luaţi niciodată decizii medi-
Operating Umiditate a aerului şi temperatură de func- cale pe baza acestora (de exemplu, stabilirea unei medi-
ţionare admise caţii şi a dozelor aferente)!

3
• Nu utilizaţi tensiometrul la nou-născuţi şi pacienţi cu pree- • Evitaţi aplicarea unei presiuni continue în manşetă, pre-
clampsie. Vă recomandăm ca, înainte de a utiliza tensio- cum şi măsurările frecvente. Poate rezulta afectarea fluxu-
metrul în timpul sarcinii, să consultaţi medicul. lui sanguin, care poate să conducă la vătămări.
• Afecţiunile sistemului cardiovascular pot duce la măsură- • Nu trebuie să strângeţi manşeta pe un braţ ale cărui artere
tori eronate, respectiv la afectarea preciziei de măsurare. sau vene sunt supuse unui tratament medical, de exemplu
De asemenea, măsurătorile eronate pot apărea în cazul perfuzie intravenoasă, terapie intravasculară sau derivaţie
unei tensiuni foarte scăzute, a diabetului, a afecţiunilor cir- artero-venoasă.
culatorii, a aritmiei sau a frisoanelor sau tremuratului. • Nu aplicaţi manşeta la persoanele cu mastectomie.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane • Nu aşezaţi manşeta peste răni, deoarece acest lucru
(inclusiv copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice poate duce la alte vătămări.
limitate sau care nu deţin experienţă şi/sau cunoştinţe • Aplicaţi manşeta exclusiv la nivelul braţului superior. Nu
suficiente, cu excepţia cazului în care sunt supravegheate aplicaţi manşeta pe alte părţi ale corpului.
de o persoană responsabilă pentru siguranţa lor sau când • Tensiometrul funcţionează exclusiv cu baterii.
primesc indicaţii din partea acesteia cu privire la modul de • Dacă nu se acţionează nicio tastă timp de 30 de secunde,
utilizare a aparatului. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a funcţia de oprire automată scoate tensiometrul din funcţi-
nu se juca cu acest aparat. une pentru a conserva bateriile.
• Tensiometrul nu trebuie utilizat împreună cu un aparat chi- • Aparatul poate fi folosit numai în scopul descris în pre-
rurgical de înaltă frecvenţă. zentele instrucţiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi
• Utilizaţi aparatul numai pentru persoane care au diametrul tras la răspundere pentru defecţiuni cauzate prin utilizarea
braţului în intervalul indicat pentru aparat. necorespunzătoare sau neglijentă a aparatului.
• Aveţi grijă ca în timpul pompării să nu fie afectate funcţiile
membrelor. Indicaţii privind păstrarea şi întreţinerea
• Nu trebuie să împiedicaţi prea mult timp circulaţia sânge- • Tensiometrul este alcătuit din elemente de precizie şi
lui prin măsurarea tensiunii. În cazul funcţionării eronate a elemente electronice. Precizia valorilor măsurate şi durata
aparatului, scoateţi manşeta de pe braţ. de viaţă a aparatului depind de manipularea atentă a
• Evitaţi strângerea, comprimarea sau îndoirea mecanică a acestuia:
furtunului manşetei.
4
– Protejaţi aparatul împotriva şocurilor, umezelii, impuri-
tăţilor, fluctuaţiilor puternice de temperatură şi acţiunii • Pericol de explozie! Nu aruncaţi nicio baterie în foc.
directe a radiaţiilor solare. • Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuitate.
– Protejaţi aparatul împotriva căderii. • În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelun-
– Nu îl utilizaţi în apropierea câmpurilor magnetice puterni- gată, scoateţi bateriile din compartimentul pentru baterii.
ce, ţineţi-l departe de echipamente radio şi de telefoane • Utilizaţi numai acelaşi tip de baterie sau un tip de baterie
mobile. cu aceeaşi valoare.
– Utilizaţi numai manşetele de schimb cuprinse în pachetul • Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile simultan.
de livrare sau cele originale. Altminteri vă veţi confrunta • Nu utilizaţi acumulatoare!
cu valori eronate de măsurare. • Nu dezasamblaţi, deschideţi sau rupeţi bateriile.
• Dacă aparatul nu este folosit o perioadă mare de timp, vă Indicaţii privind reparaţiile şi eliminarea ca deşeu
recomandăm să scoateţi bateriile.
• Bateriile nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Vă rugăm
Indicaţii privind manipularea bateriilor să eliminaţi bateriile consumate la centrele de colectare
prevăzute în acest scop.
• Dacă lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea
• Nu desfaceţi aparatul. În caz de nerespectare pierdeţi
sau ochii, clătiţi locurile afectate cu apă şi solicitaţi ajutor
garanţia.
de specialitate.
• Nu reparaţi sau ajustaţi personal aparatul. În acest caz nu
• Pericol de înghiţire! Copiii pot înghiţi bateriile şi se se garantează funcţionarea ireproşabilă.
pot asfixia. De aceea, nu păstraţi bateriile la îndemâna • Reparaţiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clienţi
copiilor! sau de către comercianţii autorizaţi. Înainte de a înainta o
• Respectaţi marcajele de polaritate Plus (+) şi Minus (-). reclamaţie, verificaţi bateriile şi înlocuiţi-le dacă este cazul.
• Dacă una dintre baterii s-a scurs, puneţi-vă mănuşi de • Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor
protecţie şi curăţaţi compartimentul pentru baterii cu o Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic
cârpă uscată. Equipment) privind aparatele electrice şi electronice
• Protejaţi bateriile de căldura excesivă. vechi.

5
În caz de întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii Afişaje pe ecran:
locale însărcinate cu eliminarea deşeurilor. 12 1
3. Descrierea aparatului
2 6
11
5 2
1 3

10
4 3
9

8 7 6 5
7
1. Ora şi data
2. Tensiune sistolică
3. Tensiune diastolică
10 9 8
1. Manşetă 4. Valoarea determinată a pulsului
2. Furtunul manşetei 5. Simbol Aritmie , Simbol Puls
3. Ştecăr manşetă 6. Evacuare aer
4. Ecran 7. Afişaj memorie: Valoare medie (   ), -dimineaţa (   ),
5. Racord pentru ştecărul de manşetă seara (   ), numărul spaţiului de memorare
6. Indicator de risc 8. Simbol Schimbare baterie
7. Taste funcţionale -/+ 9. Funcţie de alarmă
8. Tasta START/STOP 10. Indicator de risc
9. Tastă memorie M 11. Memorie utilizator
10. Tastă de setare SET 12. Control al poziţiei manşetei
6
4. Pregătirea măsurării • Introduceţi bateriile sau apăsaţi mai mult de 5 secunde
Introducerea bateriei tasta de setare SET pentru bateriile care au fost deja intro-
duse.
• Deschideţi capacul compartimen-
• Cu ajutorul tastelor funcţionale -/+, setaţi modul de 24h sau
tului pentru baterii.
12h. Confirmaţi cu SET. Poziţia pentru an începe să lumi-
• Introduceţi două baterii de tip 1,5
neze intermitent. Cu ajutorul tastelor funcţionale -/+, setaţi
V AA (alcaline de tip LR6). Trebuie
anul şi confirmaţi cu SET.
să vă asiguraţi în mod obligatoriu
• Setaţi luna, ziua, ora şi minutele şi confirmaţi de fiecare
că bateriile sunt introduse conform
dată cu tasta de setare SET.
marcajului, respectând polaritatea.
• Tensiometrul se opreşte automat.
Nu folosiţi baterii reîncărcabile.
• Închideţi capacul cu atenţie. Eliminarea ca deşeu a bateriei
• Se afişează pentru scurt timp toate
elementele de pe ecran, iar 24 h • Bateriile uzate, complet goale trebuie eliminate în recipi-
luminează intermitent. Setaţi acum data şi ora conform entele de colectare special marcate, la firmele specializate
descrierii de mai jos. sau la comerciantul de electrice. Aveţi obligaţia legală să
eliminaţi bateriile ca deşeu.
Dacă apare permanent simbolul de schimbare a bateriei • Bateriile care conţin substanţe toxice prezintă aceste sim-
, nu mai este posibilă niciun fel de măsurare şi va trebui boluri:
să schimbaţi toate bateriile. De îndată ce scoateţi bateriile Pb = bateria conţine plumb,
din aparat, trebuie să setaţi din nou ora. Cd = bateria conţine cadmiu,
Setarea formatului pentru oră, setarea datei şi a orei Hg = bateria conţine mercur.
Setaţi neapărat data şi ora. Numai în acest mod puteţi Setarea alarmei
memora corect valorile măsurate împreună cu data şi ora Puteţi seta 2 timpi de alarmă diferiţi pentru a vă atrage
aferente şi le puteţi accesa ulterior. atenţia asupra măsurătorii. Pentru a seta alarma, procedaţi
Pentru a seta data şi ora, procedaţi după cum urmează: după cum urmează:

7
• Ţineţi apăsat simultan timp de 5 secunde tastele 5. Măsurarea tensiunii
funcţionale - şi +. Înainte de a efectua măsurătoarea, trebuie să aduceţi apara-
• Pe ecran se afişează alarma 1 şi simultan luminează tul la temperatura camerei.
intermitent „on”, respectiv „off”. Cu ajutorul tastelor
funcţionale -/+, indicaţi dacă alarma 1 trebuie să fie Aplicarea manşetei
activată („on” luminează intermitent) sau dezactivată („off” Aplicaţi manşeta la nivelul braţului
luminează intermitent) şi confirmaţi cu tasta de setare stâng superior direct pe piele.
SET. Circulaţia la nivelul braţului nu tre-
• Dacă alarma 1 este dezactivată („off”), se ajunge la buie să fie afectată de piesele de
setarea alarmei 2 . îmbrăcăminte prea strâmte sau lucruri asemănătoare.
• Dacă alarma 1 este activată, ora luminează intermitent Manşeta trebuie plasată pe braţ,
pe ecran. Cu ajutorul tastelor funcţionale -/+, selectaţi ora astfel încât marginea inferioară să
dorită şi confirmaţi cu SET. Dacă pe ecran apar minutele, se afle cu 2 – 3 cm deasupra cotului
selectaţi minutele dorite cu ajutorul tastelor funcţionale -/+ şi deasupra arterei. Furtunul va fi
şi confirmaţi cu SET. îndreptat spre mijlocul palmei.
• Pe ecran se afişează alarma 2 şi simultan luminează
intermitent „on”, respectiv „off”. Pentru setare, procedaţi Strângeţi fără a forţa capătul liber
la fel ca în cazul alarmei 1 . Tensiometrul se opreşte al manşetei în jurul braţului şi
automat. închideţi-o cu ajutorul scaiului.
Manşeta trebuie strânsă numai
atât cât să încapă sub ea două
degete.
Introduceţi apoi furtunul în racordul
manşetei.

8
Atenţie: Aparatul va fi utilizat numai împreună cu manşeta • Porniţi tensiometrul apăsând tasta START/STOP . Dacă
originală. Manşeta este potrivită pentru o circumferinţă a alarmele 1 /2 sunt activate, se afişează simbolurile
braţului de 22 până la 42 cm. de alarmă individuale după ce apare afişajul complet.
• Manşeta se umflă automat. Presiunea din manşetă scade
Ţinuta corectă a corpului
uşor. În cazul în care se înregistrează deja o tendinţă de
tensiune prea ridicată, manşeta se va umfla din nou, iar
presiunea acesteia va creşte încă o dată. Imediat ce se
recunoaşte pulsul, se afişează simbolul Puls  .
• Pe întreaga durată a măsurării, se afişează simbolul pen-
tru controlul poziţiei manşetei . Dacă manşeta este
fixată prea strâns sau prea lejer, se afişează şi „ ”.
• Odihniţi-vă cca. 5 minute înainte de fiecare măsurare! În
În acest caz, după aprox. 30 de secunde, măsurarea este
caz contrar se pot înregistra anomalii.
întreruptă, iar aparatul se opreşte. Aplicaţi corect manşeta
• Puteţi efectua măsurarea fie şezând, fie în poziţie întinsă.
şi efectuaţi o nouă măsurare.
Asiguraţi-vă de fiecare dată că manşeta se află la nivelul
• Se afişează rezultatele măsurării: presiune sistolică, presi-
inimii.
une diastolică şi puls.
• Aşezaţi-vă comod pentru măsurarea tensiunii. Reze-
• Puteţi întrerupe oricând măsurarea apăsând tasta START/
maţi-vă spatele şi braţele. Nu încrucişaţi picioarele. Ţineţi
STOP .
picioarele drept pe podea.
• _ apare dacă măsurarea nu a putut fi realizată în mod
• Pentru a nu obţine un rezultat eronat, este important ca în
corespunzător. Respectaţi indicaţiile din capitolul Mesaj
timpul măsurării să nu vă mişcaţi şi să nu vorbiţi.
de eroare/remedierea erorilor din cadrul prezentelor in-
Măsurarea tensiunii strucţiuni de utilizare şi repetaţi procedura de măsurare.
• Aplicaţi manşeta conform descrierii de mai sus şi aşe- • Alegeţi acum memoria de utilizator dorită apăsând tasta
zaţi-vă în poziţia în care doriţi să efectuaţi măsurarea. de memorie M. Dacă nu alegeţi o memorie de utilizator,
rezultatul măsurătorii va fi salvat în ultima memorie uti-

9
lizată. Simbolul corespunzător , , sau apare pe medicul. Autodiagnosticarea şi automedicaţia pe baza valo-
ecran. rilor măsurate pot fi periculoase. Este obligatoriu să urmaţi
• Pentru oprirea aparatului, apăsaţi tasta START/STOP   . indicaţiile medicului dumneavoastră.
Dacă aţi uitat să opriţi aparatul, acesta se opreşte în mod Indicator de risc:
automat după aproximativ 3 minute. Rezultatele de măsurare pot fi clasificate şi determinate
Aşteptaţi minimum 5 minute până la o nouă măsurare! conform următorului tabel.
Aceste valori standard servesc însă numai ca orientare
6. Interpretarea rezultatelor generală, deoarece tensiunea individuală poate varia de la
Aritmii: persoană la persoană, de la grupă de vârstă la grupă de
Acest aparat poate identifica în timpul măsurării eventualele vârstă etc.
aritmii, pe care le va indica după caz prin afişarea simbolului Este important să consultaţi medicul la intervale regulate.
în urma măsurării. Acest simbol poate fi un indicator Medicul vă va comunica valorile dumneavoastră individuale
pentru aritmie. Aritmia este o afecţiune caracterizată pentru o tensiune normală, precum şi acea valoare de la
printr-un ritm cardiac anormal ca urmare a unor deficienţe care tensiunea arterială poate fi considerată periculoasă.
ale sistemului bioelectric, care determină bătăile cardiace. Diagrama de bare de pe ecran şi scala de pe aparat deter-
Simptomele (absenţa bătăilor cardiace sau bătăile cardiace mină intervalul în care se încadrează tensiunea măsurată.
precoce, bradicardia sau tahicardia) pot fi cauzate, printre În cazul în care valoarea sistolică şi cea diastolică se află în
altele, de afecţiunile cardiace, vârstă, predispoziţia fizică, două intervale diferite (de exemplu, sistola se încadrează în
excesul de stimulente, stres sau deficitul de somn. Acest intervalul de valori ridicate-normale, iar diastola se încadrea-
diagnostic poate fi stabilit doar în urma unui consult medi- ză în intervalul de valori normale), atunci clasificarea grafică
cal. Repetaţi procedura de măsurare dacă în urma măsurării de pe aparat vă va indica întotdeauna intervalul cu valori mai
apare pe ecran simbolul . Vă rugăm să reţineţi că trebuie mari, care în exemplul descris va fi „Valori ridicate-normale”.
să vă odihniţi 5 minute înaintea măsurării şi că nu aveţi voie
să vorbiţi sau să vă mişcaţi în timpul acesteia. În cazul în
care simbolul apare frecvent, vă rugăm să consultaţi

10
Intervalul valori- • Apăsaţi tasta de memorie M. Selectaţi memoria de utiliza-
Sistolă Diastolă tor dorită (  ...  ) apăsând din nou tasta de memorie M.
lor tensiunii arte- Măsură
(în mmHg) (în mmHg) • Prin apăsarea tastei funcţionale + se va afişa media tu-
riale
Treapta 3: turor valorilor măsurate salvate în memoria respectivă de
consultaţi un utilizator. La o nouă apăsare a tastei funcţionale + se va
hipertensiune ≥ 180 ≥ 110
medic
gravă afişa media valorilor măsurate în ultimele 7 zile, în cursul
Treapta 2: dimineţii. (dimineaţa: 5.00 – 9.00, afişaj  ). La o nouă
consultaţi un
hipertensiune 160 – 179 100 – 109 apăsare a tastei funcţionale + se va afişa media valorilor
medic
medie măsurate în ultimele 7 zile, în cursul serii. (seara: 18.00 –
Treapta 1: 20.00, afişaj  ). La o nouă apăsare a tastei funcţionale +
control medical
hipertensiune 140 – 159 90 – 99 se afişează ultimele valori măsurate individuale împreună
periodic
uşoară cu data şi ora aferente.
Valori ridicate nor- control medical • Pentru oprirea aparatului, apăsaţi tasta START/STOP
130 – 139 85 – 89
male periodic • Dacă uitaţi să opriţi aparatul, acesta se va opri automat
Normal 120 – 129 80 – 84 Auto-control după 30 de secunde.
Optim < 120 < 80 Auto-control • Dacă doriţi să ştergeţi întreaga memorie a utilizatorului
Sursă: WHO, 1999 (World Health Organization – Organizaţia Mondială a
respectiv, apăsaţi tasta de memorie M. Ţineţi apăsate
Sănătăţii)
simultan timp de 5 secunde tasta de memorie M şi tasta
de setare SET.
7. Salvarea, apelarea şi ştergerea valorilor
8. Mesaj de eroare/remedierea erorilor
măsurate
În cazul unei erori, pe ecran apare mesajul de eroare _.
Rezultatele fiecărei măsurări reuşite sunt salvate cu indi-
Pot apărea mesaje de eroare dacă
carea datei şi a orei. În cazul în care se depăşeşte numărul
• pulsul nu a putut fi măsurat corect: 1;
de 30 de valori memorate, cele mai vechi date sunt şterse
• nu este posibilă măsurarea: 2;
automat.
• manşeta este strânsă prea mult sau prea puţin: 3;

11
• a apărut o eroare în timpul măsurării: 4; 10. Date tehnice
• presiunea de pompare este mai mare de 300 mmHg: 5; Nr. model BM 28
• există o eroare de sistem. În cazul acestui mesaj de eroa-
re, adresaţi-vă Serviciului pentru clienţi: 6. Metodă de măsu- Oscilometric, măsurare non-invazivă a
• bateriile s-au consumat aproape în totalitate: . rare tensiunii la nivelul braţului
Domeniu de Presiunea manşetei 0-300 mmHg,
În aceste cazuri reluaţi măsurarea. Reţineţi că nu trebuie să măsurare tensiune sistolică 50-280 mmHg,
vă mişcaţi sau să vorbiţi. tensiune diastolică 30-200 mmHg,
Reintroduceţi bateriile sau înlocuiţi-le, în funcţie de caz. puls 40-199 bătăi/minut
9. Curăţarea şi depozitarea aparatului şi a Precizia valorilor sistolic ± 3 mmHg,
manşetei afişate diastolic ± 3 mmHg,
• Curăţaţi aparatul şi manşeta cu atenţie, folosind doar o puls ± 5 % din valoarea afişată
cârpă uşor umezită. Marjă de eroare Marjă de eroare maximum admisă con-
• Nu utilizaţi soluţii de curăţare sau solvenţi. form verificării clinice:
• Se interzice cu desăvârşire introducerea aparatului şi a tensiune sistolică 8 mmHg/
manşetei în apă, deoarece apa se poate infiltra şi le poate tensiune diastolică 8 mmHg
deteriora. Memorie 4 x 30 de spaţii de memorare
• Când depozitaţi aparatul şi manşeta, nu puneţi obiecte Dimensiuni L 134 mm x l 103 mm x H 60 mm
grele deasupra lor. Scoateţi bateriile. Furtunul manşetei nu
trebuie îndoit prea tare. Greutate Aproximativ 245,5 g (fără baterii şi man-
şetă)
Dimensiunea man- 22 până la 42 cm
şetei

12
Condiţii de funcţi- +10 °C până la +40 °C, 15 până la 85% dispozitivele de comunicaţii de înaltă frecvenţă portabile
onare admise umiditate atmosferică relativă (fără for- şi mobile pot influenţa funcţionarea acestui aparat. Puteţi
marea de condens) solicita informaţii detaliate la adresa menţionată a servi-
ciului pentru clienţi sau puteţi citi informaţiile de la sfârşi-
Condiţii de depo- -20 °C până la +55 °C, 10 până la 90% tul instrucţiunilor de utilizare.
zitare admise umiditate relativă, 800-1050 hPa presi- • Aparatul corespunde cerinţelor Directivei 93/42/EEC
une ambiantă privind produsele medicale, ale legii privind produsele
Alimentare cu 4 baterii AA de 1,5 V medicale şi ale normelor EN1060-1 (tensiometre non-in-
energie electrică vazive partea 1: Cerinţe generale), EN1060-3 (tensio-

Ne rezervăm drepturile asupra erorilor şi modificărilor


Durata de viaţă a Pentru aproximativ 300 de măsurări în metre non-invazive partea 3: Cerinţe suplimentare pen-
bateriei funcţie de valoarea tensiunii arteriale, tru sistemele electromecanice de măsurare a tensiunii)
respectiv a presiunii de pompare şi IEC80601-2-30 (Dispozitive electrice medicale par-
Accesorii Instrucţiunile de utilizare, 4 baterii AA tea 2 – 30: Acorduri speciale pentru siguranţa şi pentru
de 1,5 V, geantă de depozitare caracteristicile principale ale tensiometrelor automate,
non-invazive).
Clasificare Alimentare internă, IPX0, nu face parte • Precizia acestor tensiometre trebuie verificată cu atenţie şi
din categoria AP sau APG, funcţionare trebuie gândită în raport cu o durată lungă de viaţă. Dacă
continuă, element de utilizare tip BF utilizaţi aparatul în medicina alternativă trebuie execu-
tate verificări tehnice cu mijloace adecvate. Puteţi solicita
Numărul de serie se află pe dispozitiv sau în compartimen-
informaţii detaliate despre verificarea preciziei la adresa
tul pentru baterii.
de service.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice, fără
înştiinţare prealabilă, din motive de actualizare.

• Acest aparat corespunde normei europene EN60601-1-2


şi respectă măsurile de precauţie speciale cu privire la
compatibilitatea electromagnetică. Vă rugăm să reţineţi că
13
14
15
BM 28-0417_RO
Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-healthguide.com
16