Sunteți pe pagina 1din 17

'ii

ii
.

esrte s, 'l

Lohirintrlrllor

Creotd 9i ilustroto de Ruth Russell,


Noyero Everoll si Condice Whotmore

Scriso de Kristeen Robson


,* $FE r:il qi Phil clorke

li::I:
'
I l,i'.]:rrr'riri
i',1:: ):rri.,.:l :l
2. -Iestooso in incurcdturd 3. Ioote onimolele t. Jocco pinguinilor s. Dilemo o<corctorului

5. Urmeozd turmo 7. Lobirint moritim 8. Distroctie cu furnici 9. Pericol ?n nori

ll. Cercetosii pe potine lz-13. in sofori

ltt. Fugo din cimitir 15. Preo multe unelte 16. Alergdturo Pe rofturi 17. Surprizo oscunsd
l8-19. Plojo oglomerotd 20. Probleme in trofic zl. Stelutele spinoose

22. Qopronul lui Dqnut 23. Gdino ciuguleste 24-25. Vzita lo fermd

26. Hoinorind pe ocoperisuri 27. Prin Subterone 23.Lobirintul nqsturilor osortoli 29. Contuzie in tobdrd

30-31. Atentie lo urei 32. Prieteni pe biciclete 33. Trenul de noopte


3rt. Suruburile slobite 35. Oudle de Pogti 35. Pegtele rotdcit 37. Drtmul spre cosd

It0. Glozurd ei bomboone colorote rt1. Pdsdri Flomingo fldmfinde


39. Vdnotooreo de comori 39. Dulceq cdutore

'hffi
ffiw-:,x
"&w#
ME\

{2. Domnito ceo frumoosd 13. Hcinsel .9i Gretel 44-+5. Provocoreo goloctico

45. Urme de prePelifd 47. Misiuneo Costelul +8. Curenlii rdului 49. Puzzle cu zorzchdturi
5:. Setisui e* neiccrer€ 83. ir.'reirr,esecic ae r*,l€Cuze

54. Serpi si scdri 55. Hci, Vosilieq! 50-b /. Tmeufs eomori8or

58. Lq pisto de corturi 59. Cqutorec interstelqrd

52. Apcrotul de milkshoke 6+-6s" Scnic $ui Mos erqeiun


70. 130sn de zhol' l?'i. l-ehinini:u$ ,12*73. eiunso Fe $nunze de muferf

74. Eezostrul din oJesen'f V 6-.7V . &lluntede *r:rsidon

"79. Distroetie fe is'rmCIroe 80. D[fernm rnqfrnu,Liafi A[. ,AriclI gnod:ifi


7e. Z[p fsee sahfrnb eu Zclp
82. cdmilele nedumerite 93. Ochiul din cer 8+-85. O plimbcre in porc

85. Curso de mosini 87. Slolom urios 88. Lobirintul din mdr 89. Hoosul pe sontier

90. Homsterul flamdnd 91. Petrecereo din copctci 92. Piscuri 9i vdi 93. Grddinile Domnifei Mory

9+. 95. Livodo cu meri 96. Momq 9i puiul


-Tenile ?ncurcote 97. in cdutorec volizei
98 Surubur"iie :- ) ur tc 99" cautcrec pnin ci:'euit i00. Drunrul spre statiune i0l. Fugi, iepurosule, fugil

102" Conocul misterios 103. Pdnzc lipicioosd de pdicnjen 104. Sqrch foce poze 105. Pinguinul in pericol

106. Zivo de cunrpordturi 107. Aurul din degert 108. Montcgne russe-ul nozdrdvon 109. Nucile de cocos

f?t
1:,!"/

ll0. !-obirintul dln piromidd iii. fn ccutoreo oilor ll2. Zumzetul olbinelor l13. Mesogerii monstruosi

, ,u*:ii,:,:'., ' , 1.. ,."'"'. ; ,.j;lG'.'rlj'::rr. j;''


' ,iiii:.. #j==...
''.jgi*j=:Li#. I
i,,,,,.'
" :,-liiiiffi
";:;'iil'i.i:'' ''ri;
| , *,.t,,, . -, - "ri
',
.t=;1ilTl+,:il;;rlt:ji'itifi.;:,::x. l,l ;. i::.!i,t::,.",: 't,.:* lli"l! l;

$$F#$$s,f*gtL;iil'r'i:ffi
lltt Gcleric de ortd llS.ttunanftoqre inversd lo wlcqn a16-U7. Dilemo din pcrcore

ll8. Modelul intortocheot l19. Iuburile de testqre 120. Goonq dupd our

Mullumiri
Desene suplimentare de Lnunn HauH,toNos,
MnRc Mnyunno, TrM Kr-Kyoo;i KrrH FunNlvnl
Coperta de CnNorcl WHatl,tonr

Editor Sav TnpuN gi Krnsruru RoesoN

Cu mullumiri pentru examinatorii labirinturilor:


. Zachary Boachie- Barrance, Janey Harold, Faye Jones 9i Jack M idd leton

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a RomAniei


Martea carte a labirinturilor,/The Usborne ; trad.: Bogdan Olteanu.
- Bucure5ti : Editura RAO,2014
tSBN 978-606-609-668-3
l. Olteanu, Bogdan (trad.)

087.5

Publicat5 inilial in 20'13 de Usborne Publishing Ltd.83-85 Saffron Hill, London ECIN 8RT, England
Copyright O 2013 Usborne Publishing Ltd.

@ Editura RAO,2Ol4 pentru editia in limba rominl


Toate drepturile rezervate

Traducere din limba englez5


BOCDAN OLTEANU

lsBN 978-606-609 -668-3

Tipdrit la R.A. ,,Monitorul Oficial"

128
Testooso in incurcdturq
Condu-o pe Berto printre olgele
unduitoore pdno lo mqmo ei.

Berto
t
'o A r':'j.i- :l::.
..", ..a
'{li"r-, l::l::rr,;
isqr !r:: :
'

'i':.
r{
lt-!i-
':::l?-

:_ t-

\,r

o rt,

.: "::r': .r1

.!'
':
.:..:

:
' ^,:='-
= u4:
w
Ioote onimalele it\T R 4 Ra

Merita sd vezi toote cnimalele de lc fermo. Pofi strobcte


fiecore olee forq sd treci de douo ori prin ocelasi loc sau
sq te intorci din dnurn?

..1

':
l:l
qder
w
,t "l

;':r:,tl;j, ::i,i!,..,rtrt :: :
jr,.I: j:t:r'.|. :r.

'" ..ri:.-il -....


l:t. ,:. ::i: .

a:...,

:;:#
Eg .'$3
,' .;;!
&".
',a i'.
#:
t:
"i
, .#'
,,,#i
,*

=
f*e**a+.*'$it,
:.i ,! :
::

ll .tq

. ..:

::

. ,:):
,:
Joqco pinguinilor

h
%,*
M-t
Dilerno excovqtorului
Sopolici trebuie sd sope in locul morcot cu X. Din
nefericire, excovctorul olbostru o improgtiot bolovani
peste tot. Pe unde or trebui sd o ia Sopclici?

{
,l
/
l

I
{
Urrr€azd turrrnq
J

', .:
:,l' -;
.;4i!:! :-. -.

i"n
t-"

-r
;rt14. ai;, .,
c k'*s
i ;eg&6+g€a=
;i -" -
FT $i,
r&!i
'1 'fl
c3i
\'r

,..;1: rl'r ::

.a ,.. .

rl
fi

fr

w€V. "l
ri H* F"-
.c;
r,, t:l:,., :-..=
:i:
!1
..1:,i.i,f r
=E
'a

' .'w,"&
'
@
'-€*Ee*
g€
Eg
#da - ..,..,,_.,sr.r"r€:+r:4!_ji
{
.,]]'.;Ij}:{s;i{t':tr
ffr
elEgte ..r*i!i::3i.
&
=rFr'F

1.";::'i.i ;,
,39
-._*iii,Li:,
.':r,.,f ''';i
.ri..;5 ii:
..:: ]1 ji :.

II
g
pr
5... .:',:'i'

L-rfrB
il"1
-A
"

--,@@ t
./ '\
.t\ @
rt rt
3 r"f'
Distrcctie cu furnici
Furnicile sdrbdtoresc venireo primdverii. Lucrdtoqreo lonica
trebuie so i.9i onunle toli prietenii (furnicile care lin frunze)
sd se adune in Sqla More pentru incepereo spectccolului.
Ce cale ar trebui sd urmeze?
Pericol in nori
Condu avionul printre nori pdnd lo pisto de oterizore.

il
i'
ti,,,

I '"i!..," 4, ,..i,\.,.. 1

i:'

.i'i,,., r, .,,.,r,,." \,,., ::


",,\., rr ! - a.,,;....,:

.,,t,".,.',i,",..1.,,".,i.,.,i1".,6"_1.,

t. ,i !.

I r'':i

"_)

''i
ii.

!l
rll\
I
\,tii!i
,.i'r,,
\11

'"i I
)

''i '\,.

l,
,.il..
'l',
lr l.
j
lli
,tl

r. lh i".-Jq r',..,.I,.,.