Sunteți pe pagina 1din 1

Obligațiile salariaților

1. Obligația de a realiza norma de muncă sau de a îndeplini atribuțiile ce îi revin


conform fișei de lucru.
- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către salariat a obligațiilor
sale prevăzute în fișa postului poate constitui abatere disciplinară.
- aceasta poate duce la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

2. Obligația de a respecta disciplina muncii


Disciplina muncii = totalitatea îndatoririlor asumate de salariați la încheierea
contractului de muncă, prevăzute in actele normative, Contractul Colectiv de Muncă
(CCM), Contractul Individual de Muncă (CIM) și Regulamentul Intern

3. Obligația de a respecta prevederile prevăzute în RI, CMM, CIM


- nerespectarea acestora poate constitui abatere disciplinară

4. Obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate


- toți lucrătorii, indiferent de meseria practicată și de specificul activității
desfășurate, sunt expuși unor riscuri profesionale
- din această cauză, toți angajații trebuie să respecte măsurile de securitate și
sănătate a muncii prevăzute la nivelul unității.

5. Obligația de a respecta secretul de serviciu


- este obligația salariaților de a nu dezvălui nici o informație care le-a fost adusă la
cunoștință în cadrul activității lor.