Sunteți pe pagina 1din 1

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 9
Prioritatea de investiții 9.1

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilore de proiecte aferente PI 9.1

Model D - Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de verificare

Subsemnatul … posesor al CI seria … nr. …, eliberată de emitent, CNP nr …, eliberat de …, în


calitate de reprezentant legal(funcţie) al … (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere pe
parcursul procesului de verificare pentru cererea de finanțare au intervenit modificări asupra
următoarelor aspecte:
 Modificare reprezentant legal

 Modificare acte constitutive

 Modificare asupra documentelor anexate la cererea de finanțare privind dreptul de


proprietate/concesiune/administrare ce pot afecta eligibilitatea și implementarea
proiectului, de exemplu acte adiționale la contractele de concesiune

 Bugetul proiectului

 Devizul general

 Declarația de eligibilitate

 Declarația de angajament

 Declarația privind eligibilitatea TVA

 Declarația privind implementarea în parteneriat a proiectului

În acest sens, anexez următoarele documente:


 Modificări acte constitutive

 Extrase de carte funciară actualizate

 Declarații actualizate

 Alte documente

Data: Semnătura:
Nume, prenume
Semnătura reprezentantului legal al
solicitantului