Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. 7475 Data 24.04.

2020

Aprobat
în cadrul ședinței Consiliului de administrație
al Inspectoratului Școlar Județean Bihor,
în data de 24.04.2020

PLANUL JUDEȚEAN DE

INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ PENTRU SITUAȚIA SUSPENDĂRII CURSURILOR

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL BIHOR*

Nr. Obiective Direcții de acțiune Acțiuni și măsuri Termen de Responsabili Indicatori de evaluare
Crt realizare
1. Analiza situației la nivel Asigurarea cadrului procedural - Realizarea analizei de nevoi la nivelul 23-24 - Inspectorii - Număr analize de nevoi;
județean și la nivelul pentru desfășurarea activității fiecărei unități de învățământ, referitoare aprilie școlari generali - Număr elevi care dețin resurse
fiecărei unități de didactice în mediul online la dotarea cu resurse materiale și digitale 2020 adjuncți; materiale și digitale;
învățământ referitoare la a cadrelor didactice și a elevilori; - Inspectorii - Număr cadre didactice care dețin
resursele existente pentru dentificarea riscurilor asociate, care școlari; resurse materiale și digitale;
desfășurarea activităților constituie impedimente în procesul - Directorii - Soluții propuse la nivelul unităților de
online educațional online; unităților de învățământ
învățământ

2. Asigurarea cadrului Asigurarea cadrului procedural Elaborarea, aprobarea și comunicarea 24 aprilie - Inspectorul - Planul județean de intervenție
formal și a documentelor pentru desfășurarea activității Planului județean de intervenție 2020 școlar general; educațională pentru situația suspendării
interne pentru didactice în mediul online educațională pentru situația suspendării - Inspectorii cursurilor în învățământul preuniversitar
desfășurarea acțiunilor cursurilor în învățământul preuniversitar școlari generali din județul Bihor;
educaționale online, cu din județul Bihor adjuncți; - Documente interne actualizate în raport
respectarea specificului - Inspectorii cu OMEC nr 4135/21 04 2020
unității de învățământ școlari
Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea Tel: +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22,
Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 1/4
Realizarea Planului de intervenție 27-28 Directorii - Planul de intervenție educațională
educațională pentru situația suspendării aprilie unităților de pentru situația suspendării cursurilor la
cursurilor la nivelul fiecărei unități de 2020 învățământ nivelul fiecărei unități de învățământ
învățământ din județul Bihor încărcat pe platforma
management.edubh.ro;
- Documente interne actualizate în raport
cu OMEC nr 4135/21 04 2020
Actualizarea și asumarea fișei postului 28-30 Directorii - Fișele postului cadrelor didactice
pentru cadrele didactice prin includerea aprilie unităților de actualizate
atribuțiilor specifice în vederea realizării 2020 învățământ
activităților de învățare online

3. Promovarea dialogului Colaborarea și comunicarea cu Acțiuni de sprijin în vederea Permanent - Inspectorul - Număr parteneriate inițiate la nivel
cu partenerii educaționali toți partenerii educaționali și în îmbunătățirii dotării cu echipamente în perioada școlar general; județean sau local;
mod special cu administrația informatice și a conectării la internet în în care sunt - Inspectorii - Număr echipamente achiziționate,
publică locală în vederea situații contextuale date suspendate școlari generali optimizate;
asigurării resurselor necesare cursurile adjuncți; - Număr unități de învățământ care au
desfășurării activităților online - Inspectorii încheiat acorduri de parteneriat
școlari;
- Directorii
unităților de
învățământ
4. Asigurarea formării Realizarea procesului de formare Identificarea /informarea/organizarea Permanent - Inspectorii - Număr cadre didactice formate;
resursei umane în pentru cadrele didactice în oportunităților de participare a cadrelor în perioada școlari generali - Număr activități de formare
perioada suspendării vederea optimizării procesului didactice la sesiuni de formare și în care sunt adjuncți;
cursurilor în unitățile de de învățare online webinarii în vederea desfășurării suspendate - Directorul CCD;
învățământ activităților de învățare online cursurile - Inspectorii
școlari;
- Directorii
unităților de
învățământ
Actualizarea Planului de formare la Permanent Directorii Planul de formare la nivelul fiecărei
nivelul unităților de învățământ în în perioada unităților de unități de învățământ, în formă
vederea includerii activităților de în care sunt învățământ actualizată
formare în vederea desfășurării suspendate
activităților de învățare online cursurile
5. Analiza datelor și Coordonarea și monitorizarea Monitorizarea completării în SIIIR a Permanent - Inspectorii Situație actualizată în SIIIR la nivelul
informațiilor relevante organizării și desfășurării informațiilor relevante pentru susținerea în perioada școlari generali fiecărei unități de învățământ
pentru desfășurarea activităților suport pentru și îmbunătățirea accesului la învățare al în care sunt adjuncți;
acțiunilor educaționale învățarea online în învățământul beneficiarilor sistemului de educație suspendate - Inspectorii
online preuniversitar din județul Bihor cursurile școlari;

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea Tel: +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22,
Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 2/4
Directorii
unităților de
învățământ

6. Asigurarea caracterului Coordonarea și monitorizarea Îndrumarea cadrelor didactice în vederea Permanent - Inspectorii - Planul de intervenție educațională la
organizat și eficient organizării și desfășurării realizării activităților online și în perioada școlari generali nivel de județ, actualizat;
pentru realizarea activităților suport pentru elaborarea resurselor educaționale în care sunt adjuncți; - Planul de intervenție educațională la
activităților educaționale învățarea online în învățământul suspendate - Inspectorii nivelul fiecărei unități de învățământ,
online preuniversitar din județul Bihor cursurile școlari; actualizat
- Directorii
unităților de
învățământ
Diseminarea bunelor practici în cadrul Permanent - Inspectorii - Număr cadre didactice implicate;
sesiunilor online cu cadre didactice în perioada școlari generali - Număr acțiuni de îndrumare a cadrelor
în care sunt adjuncți; didactice în sistem online;
suspendate - Inspectorii - Număr sesiuni online cu membrii
cursurile școlari pentru consiliilor
curriculum; consultative/profesorii
- Membrii metodiști/directorii unităților de
Consiliilor învățământ;
consultative pe - Număr sesiuni online cu cadre
discipline; didactice la nivelul fiecărei unități de
- Profesorii învățământ;
metodiști; - Număr sesiuni online cu cadre
- Directorii didactice la nivelul fiecărei discipline
unităților de
învățământ
Acțiuni de monitorizare a organizării și Permanent - Inspectorul - Rapoarte de monitorizare elaborate de
desfășurării activităților suport pentru în perioada școlar general; inspectorii școlari;
învățarea online în unitățile de în care sunt - Inspectorii - Plan de monitorizare a acțiunilor
învățământ din județul Bihor suspendate școlari generali educaționale online la nivelul fiecărei
cursurile adjuncți; unități de învățământ;
- Inspectorii - Programe săptămânale de organizare a
școlari; acțiunilor educaționale online la nivelul
- Directorii fiecărei unități de învățământ;
unităților de - Rapoarte săptămânale elaborate de
învățământ directori cu privire organizarea
acțiunilor educaționale online la nivelul
fiecărei unități de învățământ

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea Tel: +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22,
Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 3/4
7. Colectarea datelor Realizarea instrumentelor de Monitorizarea completării în SIIIR a Permanent - Inspectorii - Gradul de actualizare a datelor din
relevante pentru colectare a datelor din sistemul informațiilor cu privire la activitățile în perioada școlari generali SIIIR
activitățile derulate în de învățământ derulate în unitățile de învățământ în care sunt adjuncți;
unitățile de învățământ suspendate - Inspectorii
cursurile școlari;
- Directorii
unităților de
învățământ
-Elaborarea și aplicarea unor Permanent - Inspectorii - Instrumente de colectare a feedback-
instrumente de în perioada școlari; ului, la nivelul I.S.J. Bihor;
colectare a feedback-ului de la toți în care sunt - Directorii - Instrumente de colectare a feedback-
actorii educaționali suspendate unităților de ului, la nivelul unităților de învățământ
cursurile învățământ preuniversitar din județul Bihor
8. Optimizarea procesului -Reglarea procesului de predare- Raportarea, colectarea și analizarea Permanent Inspectorul școlar - Rapoarte de analiză privind activitățile
de predare-învățare, învățare-evaluare în mediul informațiilor cu privire la activitățile de în perioada general; educaționale online realizate în unitățile
evaluare online online prin utilizarea datelor din predare-învățare-evaluare în mediul în care sunt Inspectorii școlari de învățământ;
feedback; online suspendate generali adjuncți; - Plan de măsuri la nivelul I.S.J. Bihor;
- Valorificarea portalului Digital cursurile Inspectorii școlari - Număr exemple bună practică
pe educred.ro diseminate
(https://digital.educred.ro) în
procesul de predare-învățare-
evaluare în mediul online;
- Identificarea și valorificarea
exemplelor de bună practică
dezvoltate la nivel local, prin
diseminarea acestora la nivelul
I.S.J. Bihor și al unităților de
învățământ din subordine

*Document întocmit în concordanță cu Planul național de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar elaborat de Ministerul
Educației și Cercetării(OMEC nr. 4135 din 21 04 2020)

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,


prof. Alin Florin NOVAC-IUHAS

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea Tel: +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22,
Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 4/4