Sunteți pe pagina 1din 2

Motivele care au determinat alegerea acestor grupuri tinta sunt:

-creșterea economică locală ș i creșterea nivelului de trai este consecinta dezvoltării antreprenoriatului
prin crearea de noi locuri de muncă. Încurajarea tinerilor întreprinzători de a-și dezvolta propria afacere
devine astfel nu doar o necesitate economică ci și una socială;
- mediul privat tinde să devină principalul furnizor de locuri de muncă. În aceste condiții, însuș irea cunoș
tinț elor din domeniul antreprenorial susț inute de dezvoltarea unor competențe antreprenoriale poate
însemna o oportunitate de integrare și promovare profesională;
-agenț ii economici privaț i sunt tot mai preocupaț i în a-ș i perfecț iona angajații în domenii manageriale.
Un model care prinde tot mai mult contur în politica de dezvoltare a firmelor private este reprezentat de
investițiile realizate în programe de instruire a personalului propriu în domenii care țin de activitatea
antreprenorială;
- activitatea antreprenorială poate fi o alternativa de carieră pentru tinerii care beneficiază de o ofertă
redusă de locuri de muncă. Din aceste considerente se impune stimularea ș i susținerea interesului
antreprenorial al tinerilor prin furnizarea unor servicii de instruire ș i consultanță antreprenorială complexe
și de calitate.
Criteriile care stau la baza selecț iei clienților sunt:
-vârsta: tineri până la 35 de ani;
-vechimea afacerii: firme înființate în ultimii 2 ani;
-forma de organizare a afacerii: persoană fizică autorizată, societăți comerciale;
-tipul de activitate: firme care desfăș oară activităț i de producț ie și/sau prestări servicii;
-cifra de afaceri: mai mică de 200.000 lei/an;
-personal angajat: sub 50 de angajați;
Criteriile specifice sunt doar orientative, de serviciile oferite de societatea noastră putând beneficia oricare
persoană care solicită acest lucru.

Strategia de piaț ă și strategiile aferente mixului de marketing


Strategia de piaţă

5
PLAN de MARKETING MBA Bacău-I

Strategia de piaţă reprezintă o componentă importantă a strategiei generale de dezvoltare a firmei.


Prin aceasta se stabileşte poziţia pe care firma trebuie să şi-o asigure în interiorul mediului pentru a-şi
realiza finalitatea în condiţiile unei eficienţe corespunzătoare.
În funcţie de dimensiunile şi trăsăturile pieţei, firma adoptă o strategie a creşterii, respectiv a dezvoltării
activităţii pe piaţa locală.
În funcţie de poziţia agenţiei faţă de structurile pieţei, firma va adopta strategia concentrată,
deoarece aceasta îşi concentrează atenţia asupra unui segment de piaţă, căruia îi cunoaşte foarte bine
necesităţile.
În funcţie de poziţia agenţiei faţă de schimbările pieţei, agenţia alege ca alternativă strategia
adaptivă, fiind necesară anticiparea schimbărilor pieţei.
În funcţie de exigenţele pieţei, opţiunea strategică a agenţiei ia forma strategiei exigenţei ridicate,
ceea ce presupune acordarea unei atenţii deosebite calităţii produselor şi serviciilor destinate satisfacerii
consumatorilor.
În funcţie de nivelul competiţiei, firma va adopta o strategie defensivă, urmând ca după atingerea
cotei de piaţă vizate să se urmărească creşterea acesteia şi obţinerea poziţiei de lider.
Strategia de preţ
Strategia de preţ este un instrument deosebit de folositor pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor
de marketing.
Preţul fiind doar un element al marketingului mix, elaborarea unei strategii eficiente de preţ trebuie să
coreleze preţul cu celelalte trei elemente ale mixului. Preţul unui produs sau serviciu se bazează pe
calităţile şi trăsăturile acestuia - cu cât acestea sunt mai bune, cu atât pretul stabilit este mai mare.
Astfel, serviciile ce urmează a fi lansate, fiind de calitate, vor avea un preţ ridicat, urmărindu-se
prin aceasta şi atingerea unui obiectiv general al agenţiei (atingerea unei cote de piaţă ridicate).
În ceea ce priveşte corelarea preţului cu activitatea promoţională, preţurile mari practicate pentru noul
produs pot furniza fondurile necesare programelor de informare a consumatorilor asupra serviciilor
respective.
Se va adopta strategia preţului înalt , menită să valorific