Sunteți pe pagina 1din 2

Servicii de consultanț ă în vederea iniț ierii unei afaceri sau desfăș urării unei activități independente;

Servicii de consultanț ă ș i asistență managerială în scopul dezvoltării unei afaceri.


Serviciile de consultanț ă ș i asistență acoperă urmatoarele domenii:
- Legislație
- Marketing
- Managementul firmei
- Resurse umane
- Financiar
- Contabilitate
Informaț iile din domeniile menționate sunt structurate pe module de instruire. Fiecare modul de
instruire cuprinde atât informaț ii cu caracter general, cât ș i informații specializate, actualizate cu cele mai
recente date din domeniu.

2
Durata unui modul de instruire variază de la 3 săptămâni la 6 luni, în funcț ie de nevoile și opț iunile
clienților.
Pachetele informative din cadrul fiecărui modul sunt elaborate de către personalul și colaboratorii
societăț ii noastre, ceea ce permite eliminarea unor costuri operaț ionale importante care s-ar efectua cu
achiziționarea suportului material sau cu plata drepturilor de autor în cazul apelării la specialiști externi.
În aceste condiț ii, serviciile noastre vor putea fi oferite la prețuri mai scăzute comparativ cu cele
practicate de firmele concurente, ceea ce se va reflecta în creș terea numărului de clienț i și, implicit, în
numărul de firme nou înființ ate și/sau dezvoltate într-un anumit interval de timp.
Serviciile de consultanț ă și asistenț ă pentru afaceri și management vor fi furnizate atât
individual, la solicitarea clientului, cât ș i prin organizarea de expuneri și seminarii interactive organizate
pentru grupuri de clienți.
Specialiș tii societăț ii noastre recunosc importanț a pe care învăț area continuă o ocupă în formarea ș i
dezvoltarea competențelor profesionale, inclusiv a celor manageriale. Pornind de la aceste considerente
avem în vedere dezvoltarea unui suport informatic de instruire și consultanță antreprenorială la care să
aibă acces un număr cât mai mare de persoane.
Clienț ii care aleg aceste metode moderne de instruire vor avea acces la informații actualizate din
domeniile menț ionate ș i vor beneficia de reduceri substanț iale de preț uri la achiziționarea pachetului
integral de servicii.
Calitatea ș i complexitatea serviciilor pe care le oferim, precum și valorificarea eficientă a experienț ei ș i
pregătirii profesionale a specialiș tilor noștri reprezintă principala sursă a avantajului competitiv.