Sunteți pe pagina 1din 3

GEORGESCU Laura, Modificarea contractului individual de muncă

Revistă: Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2018

Autor:
GEORGESCU Laura
Tip:
Info

Modificarea contractului individual de muncă


Conf. univ. dr. Laura GEORGESCU
Avocat, Expert în legislaţia muncii
Întrebare: În ce condiţii se poate realiza modificarea contractul individual de muncă?
Răspuns: Modificarea contractului de muncă se face de regulă prin acord, aşa cum prevede
art. 41 C. muncii. Acordul se concretizează prin actul adiţional care va fi semnat de părţi şi
care va conţine clauzele referitoare la elementele modificate.
De asemenea, modificările se pot face şi prin acte normative, iar acestea sunt obligatorii de
aplicat în contractele în executare.
Angajatorul poate efectua unilateral modificări în contractul de muncă, dar numai în limitele
legale, pe perioade temporare, în caz de forţă majoră şi caz fortuit. De asemenea, contractul
mai poate fi modificat unilateral de către angajator şi în cazul aplicării unei sancţiuni
disciplinare.
Art. 41 C. muncii prevede că modificarea contractului individual de muncă poate interveni
numai prin acordul părţilor [alin. (1)].
Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate modifica doar prin actul unilateral al
angajatorului în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Cod sau modificarea poate fi dispusă
prin lege.
Prin urmare, modificarea se poate face unilateral de către angajator, prin acord sau în temeiul
legii.
Durata modificării contractului individual de muncă poate fi temporară sau definitivă.
Modificarea contractului individual de muncă se poate referi la următoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncă;
e) drepturile salariale;
f) timpul de muncă
g) timpul de odihnă.
Reamintim că art. 17 alin. (5) C. muncii, prevede că: "Orice modificare a unuia dintre
elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă
impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia
situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în
contractul colectiv de muncă aplicabil". Deci orice modificare a elementelor esenţiale ale
contractului se va face numai prin încheierea unui act adiţional la contractul de muncă prin
care se cere acordul salariatului asupra modificării pe care angajatorul doreşte să o facă în
contractul de muncă al salariatului.
Aşadar, modificarea contractului poate consta în modificarea unuia din elementele esenţiale
cum ar fi durata contractului. Acesta poate fi transformat din contract pe durată determinată
în unul pe durată nedeterminată. Însă, acest lucru se poate face prin act adiţional numai dacă
contractul iniţial, cel pe durată determinată, nu a încetat deja. Dacă el a încetat, atunci se
încheie un alt contract de muncă cu salariatul pe care angajatorul doreşte să îl păstreze în
unitate.
Modificarea locului de muncă poate să însemne modificarea locului propriu-zis de muncă,
adică locul unde salariatul se prezenta la unitate, angajatorul modificând adresa unităţii, sau a
punctului de lucru unde salariatul îşi desfăşura activitatea. Aceasta se poate face, unilateral,
într-o anumită limită rezonabilă, de exemplu dintr-un departament în altul al unităţii, de la un
etaj la altul al clădirii în care lucrează. Dar dacă locul de muncă va fi mutat de angajator
dintr-o localitate în alta sau salariatul parcurge o distanţă mult mai mare decât o făcea în mod
obişnuit de la domiciliul său pentru a ajunge la locul de muncă, angajatorul trebuie să încheie
act adiţional, aşadar, va cere acordul salariatului pentru această modificare a locului de
muncă.
De asemenea, locul muncii se mai modifică pe perioadă temporară, prin delegare sau
detaşare. Aceste situaţii sunt reglementate de legiuitor în art. 42-47 C. muncii.
Modificarea felului muncii de către angajator se poate face de regulă, numai cu acordul
salariatului. Felul muncii este determinat de calificarea şi ocupaţia pe care o are lucrătorul.
Ocupaţia trebuie să se regăsească în Clasificatorul Ocupaţiilor din România. Salariatul ocupă
un post la angajator în funcţie de calificarea pe care o are şi de competenţele dobândite. La
încheierea contractului individual de muncă salariatului i se va comunica fişa postului care va
cuprinde toate atribuţiile pe care acesta le va avea în unitate. El îşi va desfăşura activitatea
numai în baza atribuţiilor comunicate şi orice modificare a acestora se va face numai în limita
competenţelor şi calificării pe care o are. Pentru orice modificare a felului muncii se va cere
aşadar acordul salariatului. Modificarea, poate fi în sensul completării atribuţiilor, a reducerii
acestora sau modificării totale a lor. Pe parcursul executării contractului de muncă, se poate
face modificări asupra atribuţiilor salariatului, dar cum am spus, în limite rezonabile şi numai
raportate la calificările şi competenţele sale, fără să se aducă atingere naturii muncii prestate1.
Modificarea condiţiilor de muncă, a timpului de muncă ori de odihnă nu se poate face decât
cu acordul salariatului, prin încheierea unui act adiţional. Angajatorul poate modifica
programul de muncă al salariatului, fără acordul acestuia, dar numai în limita celor 8 ore de
muncă2. Totuşi, trebuie să reţinem faptul angajatorul nu are voie să modifice timpul de muncă
sau de odihnă al lucrătorului, el trebuie să fie acordat cum a fost negociat în contractul de
muncă, orice modificare a acestor elemente se face numai cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
Modificarea drepturilor salariale se poate face numai prin acordul părţilor, prin încheierea de
acte adiţionale, prin contract colectiv încheiat la nivel de unitate, la nivel de grup de unităţi
ori sector de activitate sau prin lege.
Drepturile salariale sunt stabilite prin negociere la încheierea contractului individual de
muncă şi reprezintă contravaloarea muncii prestate. Astfel, ele nu pot fi modificate unilateral
de angajator.
Aşadar angajatorul, pentru plata muncii asumată prin contractul individual de muncă, trebuie
să aibă în vedere nu numai acel contract, dar şi contractele colective aplicabile încheiate la
nivel superior şi actele normative. Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile
şi alte adaosuri negociate sau stabilite, aşa cum am spus prin lege sau contracte colective.
Modificarea prin lege a elementelor contractului individual de muncă poate interveni oricând.
Când un act normativ prevede drepturi sau obligaţii pentru părţile unui contract individual de
muncă, el trebuie respectat întocmai, modificându-se în acest sens contractul. De exemplu,
dacă pe parcursul executării contractului intra în vigoare un act normativ care prevede
modificarea numărului de zile concediu acordat salariatului pe an, zile libere acordate ca
sărbători legale, modificări ale salariului de bază, acordarea unor sporuri sau indemnizaţii ori
reducerea acestora, acesta se va aplica cu prioritate în contractul de muncă care este în
executare, de la data intrării în vigoare a actului normativ.
Trebuie să mai reţinem că angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără
consimţământul salariatului, în cazul unor situaţii de forţă majoră, ca o măsură de protecţie a
salariatului ori cu titlu de sancţiune, aşa cum prevede art. 48 C. muncii.
Publicat în "REVISTA ROMÂNĂ DE DREPTUL MUNCII" cu numărul 3 din data de 30
iunie 2018
1
A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2016, p. 686.
2
Idem, p. 687.