Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

PROGRAMUL DE STUDIU:ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ADMINISTRATIVĂ

PROIECT LA FINANȚE PUBLICE


IMPOZITUL PE VENITUL DIN ACTIVITĂȚILE INDEPENDENTE

GRUPA:Ib

CUPRINS
Impozitul este o prelevare obligatorie și gratuită, efectuată de către stat asupra resurselor sau
bunurilor individuale sau ale colectivităților și plătită în bani.
Impozitul constituie o sursă a finanțării cheltuielilor de interes general al statului și al administrației
locale.
Este un instrument al politicii economice, prin care se redistribuie o parte a veniturilor.
Impozitele reprezintă un izvor principal (alături de împrumuturi și „tipărire” de bancnote/monedă
scripturală) al formării veniturilor bugetului de stat și al finanțării cheltuielilor publice.
În România, impozitul pe venitul persoanei fizice se stabilește pe baza declarației de impunere
întocmită de subiectul impozabil. Impozitul datorat statului se înregistrează în debitul
contribuabilului în Registrul de Rol.
Activitatea independentă este definită de Codul Fiscal „orice activitate desfășurată de către o
persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin patru dintrte următoarele
criterii:
-persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a
activității, precum și a programului de lucru;
-persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
-riscurile inerte activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;
-activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
-activitatea se realizeză de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale sau a
prestanțeri fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
Persoana fizică face parte dintr-un ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și
supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează
organizarea și exercitarea profesiei respective;
Veniturile din activitățile independente cuprind: veniturile comerciale, veniturile din profesii
liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual sau într-o
formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.
Determinarea venitului net anual:
• Venitul net se determină pe bază de norme anuale de venit la contribuabilii care realizează venituri
din desfășurarea activităților de producție, comerț și prestări servicii.
• Pentru determinarea venitului net anual se aplică criteriile specifice de corecție asupra normei de
venit.
• Situaţii particulare de stabilire a venitului net anual pentru activităţi la care venitul se determină pe
baza normelor de venit:
- pentru aceeași activitate desfăşurată de un contribuabil în două sau mai multe locuri diferite,
precum şi pentru mai multe activități desfăşurate de un contribuabil: se însumează nivelul normelor
de venit corectate potrivit criteriilor specifice;
- pentru persoane fizice care desfășoară individual o activitate independentă ca persoană fizică
autorizată sau întreprindere individuală și activitatea este prevăzută în nomenclatorul activităților
pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit: venitul net anual se
determină de către contribuabil pe baza normelor anuale de venit.
- pentru activitatea desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma anuală de
venit corespunzătoare fiecărui asociat din cadrul asocierii nu poate fi mai mică decât salariul de
bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12
luni. Pentru determinarea venitului net anual fiecare membru asociat aplică criteriile specifice de
corecție asupra normei de venit proprii.
Coeficienţii de corecţie:
• Norma anuală de venit se ajustează de către contribuabili, în sensul majorării/reducerii, prin
aplicarea coeficienților de corecție asupra normelor anuale de venit stabilite de direcțiile generale
regionale ale finanțelor publice.
• La stabilirea coeficienților de corecție a normelor de venit se vor avea în vedere criteriile
prevăzute în Normele la Codul fiscal.
• Situaţii specifice de aplicare a criteriilor :
- diminuarea normelor de venit ca urmare a îndeplinirii criteriului de vârstă a contribuabilului se
operează începând cu anul următor celui în care acesta a împlinit numărul de ani care îi permite
reducerea normei;
- corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au și calitatea de salariat sau își pierd
această calitate se face începând cu luna următoare încheierii/desfacerii contractului individual de
muncă.
- contribuabilii care beneficiază de mai mulți coeficienți de corecție, în sensul reducerii/majorării
normelor de venit anuale, iau în calcul coeficientul cel mai mare
• Venitul net din activități independente, determinat pe bază de norme anuale de venit, se reduce de
către contribuabil, proporțional cu:
a) perioada de la începutul anului și până la momentul autorizării din anul începerii activității;
b) perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, în situația încetării activității, la cererea
contribuabilului.
• Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului, cauzate de accidente, spitalizare sau
alte cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, dovedite cu documente justificative, normele de
venit se reduc, de către contribuabil, proporțional cu perioada nelucrată. La încetarea activității în
cursul anului, precum şi la întreruperea temporară, contribuabilul/fiecare asociat, în cazul
asocierilor fără personalitate juridică, este obligat ca în termen de 30 de zile de la producerea
evenimentului să depună Declarația unică, privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice la organele fiscale competente și să își recalculeze impozitul pe venit.
• Venitul net din activități independente desfășurate de persoana fizică cu handicap grav sau
accentuat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, se reduce, de către contribuabil,
proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.
Impozitul datorat va fi calculat pentru venitul net anual redus proporțional cu numărul de zile.
Prevederea se aplică atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul
de handicap grav sau accentuat, cât și în cazul contribuabilului care în cursul perioadei impozabile
nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv.
Trecerea de la impunerea în sistem real la impunere pe normă de venit:
• Pentru contribuabilul care optează să fie impus pe bază de normă de venit și care anterior a fost
impus în sistem real, având investiții în curs de amortizare, valoarea amortizării nu diminuează
norma de venit.
• Situaţii particulare legate de investiţiile făcute:
- veniturile realizate din valorificarea investițiilor sau trecerea lor în patrimoniul personal în cursul
perioadei de desfășurare a activității sau în caz de încetare a activității majorează norma de venit
proporțional cu valoarea amortizată în perioada impunerii în sistem real;
- în cazul contribuabilului impus pe bază de normă de venit, care pe perioada anterioară a avut
impunere în sistem real și a efectuat investiții care au fost amortizate integral, veniturile din
valorificarea sau trecerea acestora în patrimoniul personal ca urmare a încetării activității vor
majora norma de venit.
Impunerea pentru situaţii cu activităţi mixte:
• Contribuabilii care în cursul anului fiscal își completează obiectul de activitate cu o altă activitate
care nu este cuprinsă în nomenclator vor fi impuși în sistem real, pentru veniturile realizate din
întreaga activitate, de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea,
de către contribuabili, a fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de
normă de venit cu venitul net rezultat din evidența contabilă.
Opțiunea de a stabili venitul net anual utilizându-se datele din contabilitate:
• O secţiune nouă, la precizările din acest capitol arată că opţiunea de a determina venitul net în
sistem real se face astfel:
a) în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, altele decât
venituri din profesii liberale (şi la care venitul net anual se determină pe baza normelor de
venit de la locul desfășurării activității), care au desfășurat activitate în anul precedent și au
fost impuși pe bază de norme de venit, prin completarea corespunzătoare a declarației unice
privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice; declaraţia
unică se depune până in anul pentru care se exercită opțiunea;
b) în cazul contribuabililor din aceeaşi categorie, care încep activitatea în cursul anului fiscal,
prin completarea corespunzătoare a declarației unice și depunerea acesteia în termen de 30
de zile de la data începerii activității.
c) Un contribuabil care desfășoară o activitate independentă are obligația să efectueze plăți
anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, cu excepți veniturilor pentru
care plata anticipată se efectuează prin reținere la sursă.
Pentru stabilirea plăților anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în
toate situațiile în care a fost depusă o declarație privind venitul estimat pentru anul curent, sau
venitul net din declarația de impunere pentru anul fiscal precedent , după caz. La stabilirea plăților
anticipate se utilșizează cota de impozit de 16%.
În cazul veniturilor din dreptul de proprietate intelectuală, impozitul care trebuie reținut se stabilește
prin aplicarea cotei de impunere de 10% la venitul brut.
Contribuabilii care realizeză , individual sau într-o formă de asociere, venituri din activități
independente, determinate în sistem real, au obligația de a depune o declarație de impunere la
organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor
celui de realizare a venitului.
Declarația de impunere se completează pentru fiecare sursă și categorie de venit. Pentru veniturile
realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net⁄ pierderea distribuită din
asociere. Data de 25 mai, inclusiv, a fiecărui an fiscal se constituie termen de declarare a
impozitului pe venit.
Evoluția impozitului pe venitul din activitățile independente în România în perioada
2013-2018

Explicații 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Impozitul pe 582,40 621,05 673,36 714,64 892,61 611,65
venitul din
activitățile
independent
e (ml. lei)
PIB (ml. lei) 637500 667600 712800 761500 842500 907900

Indicele 103,98 102,40 102,20 100,50 101,4 103,1


prețului de
consum (%)
Venituri 90.945,0 100.932,2 103.767,6 105.033,8 117.046,5 141.395,4
toatale (ml. 5 7 3 3 8 9
lei)

A. Indicatori de nivel
 Mărimea veniturilor în expresie reală
VP impozit
VPimpozit= n
∗100
IPn

582,40
VP2013= ∗100=¿ 560,10 ml. lei
103,98
621,05
VP2014= ∗100=¿ 606,49 ml. lei
102,40
673,36
VP2015= ∗100=¿ 658,86 ml. lei
102,20
714,64
VP2016= ∗100=¿ 711,08 ml. lei
100,50
892,61
VP2017= ∗100=¿ 880,28 ml. lei
101,4
611,65
VP2018= ∗100=¿ 593,25 ml. lei
103,1
 Ponderea veniturilor în PIB
V impozit
G= n
∗100
PIBn

582,40
VPIB2013= 637500 ∗100=¿ 0,09%
621,05
VPIB2014= 667600 ∗100=¿ 0,09%

673,36
VPIB2015= 712800 ∗100=¿ 0,09%

714,64
VPIB2016= 761500 ∗100=¿ 0,09%

892,61
VPIB2017= 842500 ∗100=¿ 0,10%

611,65
VPIB2018= 907900 ∗100=¿ 0,06%

 Rata fiscalității
80175.15
RF2013= 637500 *100= 12,57

85728.70
RF2014= 667600 ∗100=¿ 12,84

89572.67
RF2015= 712800 ∗100=¿ 12,56

88251.58
RF2016= 761500 ∗100=¿ 11,58

87674.33
RF2017= 842500 ∗100=¿ 10,40

104003.17
RF2018= 907900 ∗100=¿ 11,45

B. Indicatori de structură

VP n
G= VPT ∗100
n

582,40
G2013= 90.945,05 ∗100=¿0,64%

621,05
G2014= 100.932,27 ∗100=¿ 0,61%

673,36
G2015= 103.767,63 ∗100=¿ 0,64%
714,64
G2016= 105.033,83 ∗100=¿ 0,68%

892,61
G2017= 117.046,58 ∗100=¿ 0,76%

611,65
G2018= 141.395,49 ∗100=¿ 0,43%

C. Indicatori de dinamică
 Modificare absolută în expresie nominală

Impozitn= VPTn1-VPTn0

Anul 2014-2013: 621,05-582,40= 38,65 ml. lei

Anul 2015-2014: 673,36-621,05= 52,31 ml. lei

Anul 2016-2015: 714,64-673,36= 41,28 ml. lei

Anul 2017-2016: 892,61-714,64= 177,97 ml. lei

Anul 2018-2017: 611,65-892,61= -280,96 ml. lei

 Modificarea absolută în expresie reală

VP r VP r
VPr= VPr1-VPr0= IP ∗100− IP ∗100
1 0

1 0

621,05 582,40
Anul 2014/2013: 102,40 ∗100− 103,98 ∗100=¿ 606,49-560,10= 46,39 ml. lei

673,36 621,05
Anul 2015/2014: 102,20 ∗100− 102,40 ∗100=¿ 658,86-606,49= 52,37 ml. lei

714,64 673,36
Anul 2016/2015: 100,50 ∗100− 102,20 ∗100=¿ 711,08-658,86= 52,22 ml. lei

892,61 714,64
Anul 2017/2016: 101,4 ∗100− 100,50 ∗100=¿ 880,28-711,08= 169,2 ml. lei

611,65 892,61
Anul 2018/2017: 103,1 ∗100− 101,4 ∗100=¿ 593,25-880,28= -287,03 ml. lei

 Modificarea relativă în expresie nominală


VPimpozit
%VPimpozit= VP
n1
∗100−100
impozit
n0

621,05
Anul 2014: 582,40 ∗100−100=¿ 6,63%

673,36
Anul 2015: 621,05 ∗100−100=¿ 8,42%

714,64
Anul 2016: 673,36 ∗100−100=¿ 6,13%

892,61
Anul 2017: 714,64 ∗100−100=¿ 24,90%

611,65
Anul 2018: 892,61 ∗100−100=¿ -31,47%

 Modificarea relativă în expresie reală

V impozitn 1
IP n1
%Impozitn= V ∗100−100
impozitn 0
IP n0

621,05
102,40
Anul 2014: 582,40 ∗100−100=¿ 8,21%
103,98

673,36
102,20
Anul 2015: 621,05 ∗100−100=¿ 8,58%
102,40

714,64
100,50
Anul 2016: 673,36 ∗100−100=¿ 8,05%
102,20

892,61
101,4
Anul 2017: 714,64 ∗100−100=¿ 23,76%
100,50
611,65
103,1
Anul 2018: 892,61 ∗100−100=¿ -32,61%
101,4

 Corespondența dintre modificarea veniturilor publice și modificarea PIB


V impozitn 1
V impozitn 0
K= PIB
n1
PIBn 0

621,05
582,40
Anul 2014: 667600 =¿ 1,01%
637500

673,36
621,05
Anul 2015: 712800 =¿ 1,01%
667600

714,64
673,36
Anul 2016: 761500 =¿ 1%
712800

892,61
714,64
Anul 2017: 842500 =¿ 1,12%
761500

611,65
892,61
Anul 2018: 907900 =¿ 0,63%
842500

 Elasticitatea veniturilor publice față de PIB

VP impozitn 1−VP impozitn 0


PIBn 1−PIB n0
ECP= VP impozitno
PIBno

621,05−582,40
667600−637500
Anul 2014: 582,40
= 1,33%
637500
673,36−621,05
712800−667600
Anul 2015: 621,05
= 1,22%
667600

714,64−673,36
761500−712800
Anul 2016: 673,36
=¿ 0,88%
712800

892,61−714,64
842500−761500
Anul 2017: 714,64
=¿ 2,33%
761500

611,65−892,61
907900−842500
Anul 2018: 892,61
=¿ -4,2%
842500

Interpretarea datelor

Urmărind constatările generale, observăm că, ponderea impozitului pe veniturile din


activitățile independente în PIB, înregistrează o creștere în anul 2017, 0,10%, o scădere în anul
2018 cu o valoare de 0,06%, având o valoare constantă din anul 2013 până în 2016, 0,09%.
În anul 2017 rata fiscalității a scăzut ajungând la o valoare de până la 10,40, iar cea mai
mare rată a fiscalității s-a înregistrat în anul 2014 cu o valoare de 12,84. Făcând referire la
indicatorii de structură cea mai ridicată valoare s-a înregistrat în anul 2013, 0,44%, iar cea mai mică
valoare s-a înregistrat în anul 2018, 0,17%.
Făcând referire la modificarea impozitului pe veniturile din activități independente,
indicatorii de dinamică, în anul 2017 s-a înregistrat cea mai scăzută valoarea, aceasta fiind de
177,97 ml. lei, iar cea mai scăzută valoare fiind identificată în anul 2018, -280,96 ml. lei.
Modificarea absolută în expresie reală înregistrează o valoare de 169,2 ml. lei în anul 2017, iar la
polul opus aflându-se anul 2018 cu o valoare de -287,03 ml. lei.
În ceea ce privește modificarea relativă în expresie reală a impozitului pe veniturile din
activități independente, valoarea cea mai mică identificată a fost de -32,61% în anul 2018, iar cea
mai mare valoare s-a înregistrat în anul 2017, 23,76%.
În ceea ce privește corespondența dintre modificarea veniturilor publice și modificarea PIB
valoarea cea mai ridicată s-a înregistrat în anul 2017, 1,12%, cea mai scăzută valoare în anul 2018,
0,63%, rămânând constantă în anii 2014 și 2015 cu o valoare procentuală de 1,01%.
Elasticitatea veniturilor publice față de PIB a înregistrat o valoare maximă în anul 2017,
2,33%, iar valoarea minimă s-a înregistrat în anul 2018, ,4,2%.
În concluzie, se remarcă în ultimii ani progrese considerabile în direcția reducerii
dezechilibrelor întâmpinate pe piața macroeconomică, care împreună cu reformele structurale și
politicile monetare, au condus la menținerea stabilității.
Valoare nominala Valoarea reala

880.28

711.08
658.86
606.49 593.25
560.1

892.61

673.36 714.64
582.4 621.05 611.65

2013 2014 2015 2016 2017 2018

În ceea ce privește, indicatorii de nivel, volumul impozitului pe veniturile din activitățile


independente, atât în expresie nominală cât și în expresie reală, observăm o continuă creștere din
anul 2013 până în anul 2016. În anul 2017 se înregistrează cele mai mari valori, 880,28 ml. lei
resprectiv 892,61 ml. lei. În decursul anului valoarea începe să scadă, ajungând ca în anul 2018
valorile să scadă cu aproximativ 287 ml lei, cu o valoare reală de 593,25 ml. lei și o valoare
nominală de 611,65 ml lei.

BIBLIOGRAFIE
1) Finanțe generale-curs pentru învățământ la distanță, Lect. Univ. Dr. Gheorghe Moroșan
2) Finanțe publice- Acad. Prof. Dr. Iulian Văcărel
3) Finanțe publice II- Prof. Univ. Gabriela Anghelache
4) http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?pagina=acasa

5) https://www.wall-street.ro/tag/idei-de-afaceri.html