Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI

Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau


Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ


privind activitatea desfășurată de către CEAC
An școlar 2019-2020
Semestrul I

La nivelul Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului, în anul școlar 2019-2020,


componența CEAC este următoarea:
 Ilie Simona – director / conducerea operativă
 Zamfiroiu Elena – responsabil
 Voinea Mihaela – membru
 Stoica Tudora - membru
 Turloiu Ioana – reprezentant Consiliul Local
 Istudor Corina – reprezentant părinți
 Porumb Răzvan – lider de Sindicat

Comisia funcționează în baza Legii nr. 87/2006 și a Ordonanței de urgența nr.


75/2005 emise de M.E.C.S.

Şcoala Gimnazială Valea Râmnicului funcționează cu nivelurile de învățământ


preșcolar, primar și gimnazial.
Sistemul naţional de management și de asigurare a calităţii are ca scop esenţial
îmbunătăţirea calităţii educaţiei definită ca ansamblul de caracteristici ale unui program de
studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum
și standardele de calitate.
Şcoala noastră are nevoie de calitate în educaţie pentru:
-A face faţă concurenţei din mediul educaţional, în condiţiile finanţării per elev impuse de
procesul de descentralizare;
-A se bucura de prestigiu în plan local, regional, naţional;
-A obţine un scor favorabil prin compararea cu alte unităţi de învăţământ din aceeaşi
categorie;
-A revigora încrederea în școală și în educaţie, ca mijloc de promovare socială.
Cadrele didactice ale școlii noastre trebuie să genereze educaţie de calitate pentru:
 A-și consolida recunoașterea socială și statutul profesional;
 A se bucura de încrederea elevilor și a părinţilor;
Elevii au nevoie de calitate în educaţie pentru:
 A juca, prin competenţele obţinute, în viitor, un rol activ pe piaţa forţei de muncă;
 A selecta instituţia de învăţământ potrivită si a candida cu succes pentru
continuarea studiilor;
 A se integra cu succes în societatea cunoașterii și a face faţă schimbării.
Părinţii au nevoie de calitate în educaţie pentru:
 A avea încredere că școala aleasă determină progresul copiilor lor;
 A fi siguri că educaţia oferită este relevantă pentru viitorul copiilor lor.

PUNCTE TARI :
1. Completarea portofoliului CEAC cu documentele corespunzatoare;
2. Finalizarea Raportului Anual de Evaluare Internă pe anul şcolar 2018-2019;
3. Elaborarea Planului operaţional al CEAC pe baza Strategiei de evaluare internă a
calităţii pe anul şcolar 2019-2020;
4. Stabilirea Planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2019-2020, pe baza
Raportului de evaluare 2018-2019 şi a punctelor slabe identificate;
5. Încărcarea pe platforma ARACIP a documentelor solicitate;
6. Completarea corecta si completa a documentelor scolare (cataloage, condica de
prezenta, registrul serviciului pe scoala etc);
7. Cresterea calitatii procesului instructiv-educativ in urma sustinerii si interpretarii
testelor initiale, precum si propunerea unui plan de imbunatatire a rezultatelor la
nivelul fiecarei catedre;
8. Implicarea şi colaborarea la nivel de catedră şi unitate şcolară a cadrelor didactice
în vederea obţinerii unor rezultate remarcabile, atât la învăţătură cât şi în diverse
activităţi extracurriculare (proiecte educaţionale, serbări școlare);
9. Promovarea imaginii scolii prin atragerea unor parteneriate pentru activitatile
propuse;
10. Implicarea școlii în proiecte și parteneriate locale;
11. Existenta unor discipline opționale, conform CDS, care să asigure atragerea unui
număr cât mai mare de elevi care să studieze în școala noastră;
12. Realizarea pregătirii suplimentare a elevilor, în scopul obţinerii unor rezultate mai
bune la clasă, la examenele naţionale, la diverse concursuri, în vederea creşterii
prestigiului şcolii;
13. Relațiile interne sunt favorabile demersului didactic;
14. Toate catedrele sunt ocupate cu cadre didactice calificate si titulare;
15. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin obținerea de grade didactice,
precum si perfectionarea acestora prin participari la activitati si cercuri metodice;
16. Este asigurat un climat sigur în unitate (supravegherea pe durata pauzelor de către
cadrele didactice și monitorizarea video în interiorul și în curtea școlii).
PUNCTE SLABE:
1. Lipsa unui program educational special realizat de catre un profesor itinerant si de
sprijin pentru elevii cu CES;
2. Deficiente in ceea ce priveste comunicarea cu parintii (lectorate/sedinte cu parintii);
3. Deficiențe în elaborarea unor sarcini diferențiate pentru elevii cu CES la anumite
discipline;
4. Amenajarea unui spațiu necesar desfășurării în condiții optime a orelor de educație
fizică;
5. Disfuncționalități în realizarea serviciului pe școala;
6. Elaborarea unei reviste a scolii;

ȚINTE STRATEGICE:
1. Marirea gradului de atractivitate a lectiilor prin aplicarea metodelor didactice moderne
în scopul atragerii elevilor şi a creşterii motivaţiei pentru învăţare (jocuri de rol, filme
didactice, postere, imagini video, prezentări POWER POINT)
2. Obținerea de rezultate bune la Evaluarile Naționale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și
cresterea procentului de promovabilitate la Evaluarea Nationala clasa a VIII-a;
3. Monitorizarea graficului de pregatire suplimentara a elevilor clasei a VIII-a pentru
Evaluarea Nationala;
4. Implicarea si atragerea elevilor in activitati si proiecte extracurriculare (concursuri,
excursii, activitati de voluntariat etc.)
5. Identificarea elevilor cu dificultăți de învățare şi utilizarea învățării diferenţiate, în
cadrul orelor de curs;
6. Aplicarea si interpretarea chestionarelor referitoare la calitatea educatiei;
7. Monitorizarea si evaluarea calitatii activităților din săptămâna ”Școala altfel”;
8. Monitorizarea activității didactice prin asistențele la ore (grafic de asistențe pe arii
curriculare);
9. Realizarea unor întâlniri si interasistențe la ore între profesorii care predau la gimnaziu
și cei de la nivel primar;
10. Continuarea încărcării pe platforma ARACIP a documentelor solicitate;
11. Analiza periodică a activităţi şcolii în cadrul CEAC;
12. Verificarea portofoliilor comisiilor metodice și de lucru;
13. Promovarea imaginii scolii prin diseminarea activitatilor desfasurate;
14. Participarea cadrelor didactice ale scolii la activitatile de formare, dar si la activităţi
ştiinţifice: cercuri metodice, studii de cercetare, publicaţii, simpozioane, sesiuni de
comunicări ştiinţifice, conferinţe;
15. Încheierea de parteneriate cu instituții interesate de educația școlară;

Data: 18.XII.2019
Director, Întocmit,
Responsabil CEAC
prof. ILIE SIMONA prof. ZAMFIROIU ELENA