Sunteți pe pagina 1din 208

ANA TULB|

CONSTAN}A SOFRONIE

Limba
român\

clasa a VII - a
Partea I
 Fonetic\ Vocabular
 Morfologie Sintax\
 Comunicare


C ORINT
EDUCAŢIONAL
Redactor: Flavia Filip
Tehnoredactare computerizat\ [i grafic\: Daniela Diaconescu
Coperta [i desenele: Walter Riess

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României


Limba român\: caietul elevului: clasa a VII-a. - Bucure[ti:
Corint Educa]ional, 2014
2 vol.
ISBN 978-606-8609-58-4
Partea 1: Fonetic\, Vocabular, Morfologie, Sintax\,
Comunicare/Ana Tulb\, Constan]a Sofronie. -
ISBN 978-606-8609-59-1

I. Tulb\, Ana
II. Sofronie, Constan]a

371.671:811.135.1+821.135.1.09:373.3

ISBN: 978-606-8609-59-1

Toate drepturile asupra acestei edi]ii sunt rezervate


Editurii CORINT EDUCA}IONAL,
imprint al GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 3

NO}IUNI DE SINTAX|
CUVÂNT. PROPOZI}IE. FRAZ|. TEXT

1. Citi]i cu aten]ie textul de mai jos:


„Se [tie c\ to]i marii fabuli[ti, cei care `n veacurile trecute au scris atât de multe
despre cerb, despre leu [i despre m\gar, nu erau ni[te naturali[ti pe care i-ar fi pasionat
via]a altor animale (...).
De asemeni, multe din pove[tile cu vr\jitoare, cu zâne [i zmei ascundeau adese-
ori realit\]i despre care nu era bine s\ pomene[ti.
Se pare c\ dintre toate aceste pove[ti, aceea a lupului [i a mielului, a sutelor de
mii de lupi [i a sutelor de mii de miei, e povestea care din veac `n veac trebuie reeditat\.
Ast\zi chiar, povestea cea mai adev\rat\ a zilelor noastre n-ar putea `ncepe decât
tot a[a!
Au fost odat\ ni[te lupi…“
(Geo Bogza, Pove[ti pentru copii)

a) Preciza]i structura textului de mai sus:


Textul este alc\tuit din …................….. enun]uri.
Primele trei enun]uri sunt …….............................................................................
Ultimele dou\ enun]uri sunt …….........................................................................
b) Explica]i de ce penultimul alineat reprezint\ o propozi]ie: .................................
..........................................................................................................................
c) Completa]i coloanele de mai jos cu alte cuvinte din text ce simbolizeaz\ binele
[i r\ul `ntr-un basm:
z zâne z zmei
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
d) Înlocui]i punctele de suspensie din ultima propozi]ie cu un cuvânt din text:
Au fost odat\ ni[te lupi [i ni[te …….....................................................................
e) G\si]i, `n text, cuvinte sau grupuri de cuvinte ce denumesc personaje specifice
urm\toarelor specii literare sau conflicte:
z fabul\ .............................................................................................................
poveste ..........................................................................................................
z binele .............................................................................................................
r\ul ................................................................................................................
f) Exprima]i `ntr-o singur\ propozi]ie con]inutul `ntregului text: ..............................
..........................................................................................................................

3
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 4

2. Reconstitui]i textul de mai jos, punând `n ordine fragmentele acestuia:


Trecui [i eu pe acolo [i st\tui de m\ Ie[ir\ fra]ii tustrei `n curte dinaintea
veselii la nunt\. palatului, aruncar\ s\ge]ile `n sus [i când

Iar\ dac\ `ngropar\ pe fra]ii mai [i se mândrea, f\lindu-se de vitejiile ce


mari, f\cur\ nunt\ mare [i Prâslea f\cuse el, iar\ dup\ moartea t\tâne-
lu\ pe fata cea mic\. Toat\ `mp\r\]ia s\u, se sui el `n scaunul `mp\r\]iei [i
s-a bucurat c\ le-a adus Dumnezeu `mp\r\]i `n pace de atunci [i pân\ `n
s\n\tos pe fiul cel mic al `mp\ratului ziua de ast\zi, de or fi tr\ind.

c\zur\, ale fra]ilor celor mari le c\zur\ drept `n cre[tetul capului [i-i omorâr\,
dar a celui mic `i c\zu dinainte.
(Petre Ispirescu, Legende sau basmele românilor)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

3. A[eza]i `n ordine verbele care v\ ajut\ s\ urm\ri]i cronologic (dup\ timpul


desf\[ur\rii) `ntâmpl\rile narate `n textul de la exerci]iul 2:
………......…................., ………......…................., ………......….................,
………......…................., ………......…................., ………......….................,
………......…................., ………......…................., ………......….................,

4. Grupa]i, `n coloanele de mai jos, tipurile de texte urm\toare: roman, scrisoare,


schi]\, adeverin]\, interviu, pastel, elegie, telegram\, nuvel\, re]et\.
a) texte literare b) texte nonliterare
................................................... ...................................................
................................................... ...................................................
................................................... ...................................................
................................................... ...................................................
................................................... ...................................................

5. Dezvolta]i cuvintele subliniate `n propozi]ii [i argumenta]i prin delimitarea


propozi]iilor c\ enun]ul ob]inut este o fraz\:
Poate `nv\]a u[or defini]iile date.
..........................................................................................................................

4
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 5

6. Transforma]i `n propozi]ie fraza urm\toare, trecând verbele subliniate la moduri


nepersonale:
Când `l asculta, uita de toate necazurile care ap\ruser\ `n ultimul timp.
..........................................................................................................................

PROPOZI}IA. FRAZA

FELUL PROPOZI}IILOR

1. Realiza]i combina]iile A+C, B+C [i A+B [i r\spunde]i cerin]elor de mai jos:


A. Citind
C. descoperi multe lucruri noi.
B. Când cite[ti

a) Combina]ia A+C reprezint\ o …..........................................................................


b) Combina]ia B+C reprezint\ o …..........................................................................
c) Argumenta]i de ce nu este posibil\ combina]ia A+B: ………….............................
…......................................................................…...................................................
d) Caracteriza]i propozi]ia descoperi multe lucruri noi:
z dup\ scopul comunic\rii: .................................................................................
z dup\ structur\: ...............................................................................................
z dup\ aspectul predicatului: .............................................................................
z dup\ sens: ......................................................................................................
z dup\ rela]iile sintactice: ...................................................................................

2. Citi]i textul de mai jos:


„— Un’ te duci a[a degrab\?
Gândul meu mâhnit o-ntreab\…“
(Tudor Arghezi, O furnic\)
a) Delimita]i propozi]iile din fraza de mai sus.
b) Preciza]i felul fiec\rei propozi]ii dup\ scopul comunic\rii: ...............................
......................................................................................................................
c) Transforma]i propozi]ia a doua `n propozi]ie enun]iativ\ optativ\: ...................
......................................................................................................................
d) Transforma]i prima propozi]ie `n propozi]ie imperativ\: ..................................
......................................................................................................................

3. Împ\r]i]i `n propozi]ii fraza urm\toare, caracterizând fiecare propozi]ie dup\


rela]iile sintactice:
„El era un bun vân\tor [i-i pl\cea s\ str\bat\ p\durile [i s\ ucig\ fiarele s\lbatice.“
(Legende populare române[ti)

5
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 6

z P1 ……………....................................................................................................
z P2 ……………....................................................................................................
z P3 ……………....................................................................................................
z P4 ……………....................................................................................................

4. Scrie]i cuvântul a c\rui eliminare transform\ prima propozi]ie din textul de la


exerci]iul 3 `n propozi]ie simpl\: …………….....................................................................

5. Scrie]i câte o propozi]ie:


a) cu predicatul verbal incomplet: …….................................................................
b) cu predicatul nominal incomplet: …….............................................................
c) eliptic\ de predicat verbal: ……........................................................................
d) eliptic\ de predicat nominal: ........................................................................

RAPORTURILE SINTACTICE DE COORDONARE


{I DE SUBORDONARE ÎN PROPOZI}IE {I ÎN FRAZ|

1. Citi]i propozi]ia de mai jos [i r\spunde]i cerin]elor date:


„Pietrele p\reau ni[te oase, ni[te cranii ori ni[te rotule mic[orate de c\ldur\.“
(D. R. Popescu, M\ri sub pustiuri)
a) Transcrie]i p\r]ile de propozi]ie `ntre care se stabile[te un raport de coordonare:
..........................................................................................................................
b) Mijlocul de exprimare a raportului de coordonare este ……….........................
c) Raportul de subordonare `ntre atributul mic[orate [i substantivul determinat
rotule se realizeaz\ prin …………..................................................................................
d) Raportul de subordonare `ntre complementul de c\ldur\ [i adjectivul deter-
minat se exprim\ prin ………….......................................................................................

2. Alc\tui]i câte o propozi]ie prin care s\ ilustra]i raportul de coordonare realizat


`ntre urm\toarele p\r]i de propozi]ie prin mijloacele date:
a) juxtapunere `ntre:
z dou\ subiecte .............................................................................................
z dou\ nume predicative ...............................................................................
z dou\ atribute .............................................................................................
z dou\ complemente .....................................................................................
b) jonc]iune `ntre:
z dou\ subiecte coordonate prin conjunc]ia nici .............................................
.......................................................................................................................
z dou\ nume predicative coordonate prin conjunc]ia dar ...............................
.......................................................................................................................
z dou\ complemente coordonate prin conjunc]ia sau ....................................
.......................................................................................................................

6
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 7

3. Ilustra]i, prin enun]uri, urm\toarele aspecte ale subordon\rii `n propozi]ie:


z complement direct → verb, prin jonc]iune: ………….........................................
..........................................................................................................................
z atribut → substantiv, prin jonc]iune: …………...................................................
..........................................................................................................................
z complement indirect → verb, prin al\turare: …………......................................
..........................................................................................................................
z atribut → substantiv, prin al\turare: …………...................................................
..........................................................................................................................

4. Alc\tui]i câte o fraz\ format\ din dou\ propozi]ii `ntre care s\ existe raporturile
sintactice cerute:
a) juxtapunere `ntre:
z dou\ propozi]ii principale …………...............................................................
z dou\ propozi]ii secundare …………..............................................................
.......................................................................................................................
b) jonc]iune `ntre:
z dou\ propozi]ii principale coordonate prin conjunc]ia dar ............................
.......................................................................................................................
z dou\ propozi]ii secundare coordonate prin conjunc]ia [i ..............................
.......................................................................................................................

5. Preciza]i prin ce mijloace se realizeaz\ raportul de subordonare `n frazele de mai jos:


Ai carte, 1/ ai parte.2/ .....................................................................................
Vreau 1/ s\ citesc.2/ .....................................................................................
A plecat 1/ f\r\ s\ priveasc\ `n urm\.2/ .............................................................
Am aflat 1/ cine e vinovatul.2/ .........................................................................
Spune-mi 1/ orice vrei.2/ ...................................................................................
Cite[te 1/ oricând are timp.2/ .........................................................................
6. Se d\ textul:
„Mai mult ca orice `i pl\cea s\ p\trund\ `mpreun\ cu Bagheera `n inima cald\ [i
`ntunecoas\ a junglei, iar noaptea s\ se uite la Bagheera cum vâneaz\.“
(R. Kipling, Cartea junglei)
a) Delimita]i propozi]iile din textul de mai sus.
b) Caracteriza]i fiecare propozi]ie din fraz\, precizând:
– raportul sintactic [i propozi]ia cu care se stabile[te;
– mijlocul de exprimare a raportului sintactic;
– termenul regent, `n cazul propozi]iilor subordonate.
P1 …………….......................................................................................................
P2 …………….......................................................................................................
P3 …………….......................................................................................................
P4 …………….......................................................................................................
P5 …………….......................................................................................................

7
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 8

TEST DE EVALUARE
z Se dau cuvintele: la, a se trezi, prim\var\, natur\, via]\.

z Se cere:
a) construi]i o propozi]ie prin combinarea acestor cuvinte:
........................................................................................................................
0,75 puncte

b) identifica]i raporturile sintactice dintre cuvintele propozi]iei formate la punctul a)


[i mijloacele de realizare a acestora:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
1,75 puncte

c) construi]i o fraz\ `n care propozi]ia format\ la punctul a) s\ fie subordonat\ altei


propozi]ii [i s\ fie introdus\ prin adverbul relativ când:
........................................................................................................................
1,50 punct

d) construi]i o fraz\ `n care propozi]ia format\ la punctul a) s\ fie coordonat\ prin


juxtapunere [i prin jonc]iune cu alte dou\ propozi]ii:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
1,50 puncte

e) caracteriza]i propozi]ia format\ la punctul a) dup\ cele cinci criterii de clasificare


`nv\]ate:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
1,50 puncte

f) introduce]i propozi]ia de la punctul a) `ntr-un text de maximum cinci enun]uri:


........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2 puncte
Not\: Se acord\ un punct din oficiu.

8
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 9

VOCABULARUL
VOCABULARUL FUNDAMENTAL
MASA VOCABULARULUI
1. Sublinia]i, `n textele de mai jos, cuvintele care fac parte din vocabularul funda-
mental:
a) „Iar te-ai cufundat `n stele
{i `n nori [i-n ceruri nalte?
De nu m-ai uita `ncalte
Sufletul vie]ii mele.“
(Mihai Eminescu, Dorin]a)
b) „O pies\ bun\ cu un actor bun trebuie s\ con]in\ `ntr-o camer\ goal\, `n
câmp sau `ntr-o sal\ de spectacol, toat\ emo]ia, tot adev\rul, toate sugestiile.“
(Tudor Arghezi, Tablete de cronicar)
c) „Pan Tadeus, `n fruntea norodului, a strigat bun venit hatmanului c-un glas
`nfrico[at, care a r\sunat departe, pân\ la cel\lalt mal, de unde r\z\[ii au r\spuns
chiuind prelung.“
(Mihail Sadoveau, Fra]ii Jderi)

2. Compara]i textele de la exerci]iul 1 [i preciza]i `n care dintre acestea este mai


mare frecven]a cuvintelor din vocabularul fundamental: ……….......................................
.....................................................................................................................................

3. Extrage]i neologismele din textul b) de la exerci]iul 1.


................................................... ......................................................
................................................... ......................................................
................................................... ......................................................
................................................... ......................................................

4. Identifica]i arhaismele din textul c) de la exerci]iul 1 [i da]i variantele din limba


literar\:
................................................... ......................................................
................................................... ......................................................

5. Completa]i spa]iile de mai jos cu alte categorii de cuvinte care fac parte din masa
vocabularului, pe lâng\ cele incluse `n textele date la exerci]iul 1.
z Neologisme
z Arhaisme
z ...................................................
z ...................................................
z ...................................................

9
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 10

6. Identifica]i, prin subliniere, regionalismele din textul de mai jos [i preciza]i `n ce


zon\ se folosesc:
„Prin `ndemnul s\u, ce mai de pomi s-au pus `n ]interim, care era `ngr\dit cu
zaplaz de bârne, stre[init cu [indil\, [i ce chilie durat\ s-a f\cut la poarta bisericei pen-
tru [coal\…“
(Ion Creang\, Amintiri din copil\rie)
..........................................................................................................................

7. Sublinia]i, `n enun]urile de mai jos cuvintele care nu fac parte din vocabularul
fundamental sau cuvintele c\rora vorbitorii le atribuie alte sensuri (cuvinte argotice):
a) E na[pa dac\ ne ginesc sticle]ii!
b) Chiar când e[ti la mititica, ai potol mi[to, dac\ ai lovele.
c) – Mucles! Leag\ c\]eaua, gur\-spart\ ce e[ti!

RE}INE}I!
Argoul cuprinde cuvinte folosite de grupuri restrânse de vorbitori cu scopul de a
nu fi `n]ele[i sau de a se deosebi de ceilal]i vorbitori.

8. Sublinia]i `n enun]urile de mai jos cuvintele de jargon:


a) „Nu cunosc la un a[a rezon f\r\ motiv.“
b) „Ce pofte[ti, m\ musiu?“
c) „Aide, nene, z\u! parol! s\ n-ai parte de mine [i de Veta.“
d) „Când trec pe maidan, m\ pomenesc (…) c\-mi taie drumul, «Bonsoar – bonsoar»,
[i [tii a[a, deodat\, sanfaso…“
e) „Ei! ]a]o, eu m\ duc, bonsoar, alevoa.“
(I. L. Caragiale, O noapte furtunoas\)

9. Men]iona]i limba din care provin cuvintele subliniate la exerci]iul 8: ………............

10. Rescrie]i cuvintele subliniate `n textele de la exerci]iul 8 [i al\tura]i-le formele


corecte:
................................................... ......................................................
................................................... ......................................................
................................................... ......................................................
................................................... ......................................................
................................................... ......................................................

RE}INE}I!
Jargonul cuprinde cuvinte preluate din alte limbi care nu sunt necesare `n limb\ [i
nici indicate. Mai sunt cunoscute sub numele de barbarisme. Caragiale satirizeaz\
`n comediile [i schi]ele sale tendin]a vorbitorilor de a folosi asemenea termeni.

10
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 11

MIJLOACE INTERNE DE ÎMBOG|}IRE A VOCABULARULUI

DERIVAREA

1. Sublinia]i, `n lista urm\toare, cuvintele derivate:


curios a reveni pa[nic
furios repeziciune inamic
comunism adâncime mo[ie
socialist `nnegurat temerar
a readuce a mic[ora co[ar

ATEN}IE!
Nu confunda]i cuvintele derivate cu neologismele!

2. Sublinia]i cuvintele `n structura c\rora recunoa[te]i un sufix: bl\nar, colivie,


glume], cimpoi, scrisoare, cartu[, iste], tineret.

3. Se dau cuvintele: b\ie]el, copila[, perni]\, pui[or, mânu]\, apic\.


a) Numi]i sufixele folosite `n formarea cuvintelor de mai sus.
..........................................................................................................................
b) G\si]i câte un alt exemplu de cuvânt derivat pentru fiecare din sufixele
recunoscute `n cuvintele de mai sus.
..........................................................................................................................

4. Forma]i câte dou\ augmentative cu sufixele urm\toare:


.......................... ..........................
-oi .......................... -andru ..........................
.......................... ..........................
-an .......................... -i[can(\) ..........................

5. Identifica]i, prin subliniere, prefixele folosite `n formarea cuvintelor:


(a) relua nev\zut (a) `mpodobi
(a) desface ne[tiind cop\rta[
(a) r\sfira (a) `nl\n]ui (a) preschimba
(a se) r\zgândi supraomenesc cons\tean
(a) dezam\gi pre[colar interjude]ean

6. Sublinia]i cuvintele `n a c\ror structur\ recunoa[te]i un prefix: a r\zbate, r\zor,


desag\, a desface, nev\zut, neon, str\in, str\bunic.

11
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 12

7. Exemplifica]i urm\toarele situa]ii care apar `n derivarea cu prefixe:


..........................
..........................
a) prefixul `n- devine `m- ..........................
..........................
..........................
..........................
b) prefixul des- devine dez- ..........................
..........................
..........................
..........................
c) derivatul se scrie cu -nn- ..........................
..........................

DERIVATE PARASINTETICE

1. Identifica]i prin subliniere prefixele [i sufixele din structura urm\toarelor cuvinte


derivate: `nveli[, `mbuc\tur\, a `mpodobi, a `ntemeia.

2. Combina]i sufixele [i prefixele indicate mai jos pentru a ob]ine derivate parasin-
tetice:
des- `n-
ne- re- -tor -ui -a -esc
dez- `m-

z ............................................... z ...............................................
z ............................................... z ...............................................
z ............................................... z ...............................................
z ............................................... z ...............................................

3. Rescrie]i cuvintele rezultate prin derivare parasintetic\ men]ionând cuvântul de


baz\, prefixul [i sufixul: revolt\tor, nev\z\tor, a `nchipui, a `nveli, piepti[, `nv\]\tor,
`ntrist\tor, repejor, `mp\r\tesc.

z ................................................... z ......................................................
a) ................................................... a) ......................................................
b) ................................................... b) ......................................................
c) ................................................... c) ......................................................

z ................................................... z ......................................................
a) ................................................... a) ......................................................

12
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 13

b) ................................................... b) ......................................................
c) ................................................... c) ......................................................

SERII (LAN}URI) DERIVATIVE

1. Sublinia]i prefixele [i sufixele cu care s-au format cuvintele derivate de la


substantivul cump\n\: a cump\ni → (a) descump\ni → descump\nitor.

ATEN}IE!
Refacerea lan]ului derivativ al unui cuvânt v\ ajut\ s\ v\ da]i seama dac\ acel
cuvânt are dou\ sau mai multe prefixe ori sufixe!

2. Completa]i lan]ul derivativ al cuvântului de mai jos:


fa]\ → ................................ → ................................ → desf\]\[el.

3. Completa]i lan]ul derivativ al cuvintelor urm\toare:


.................................... > oltean > oltene[te;
via]\ > ................................ > ................................ > supravie]uitor;
bute > ................................ > butoia[;
................................ > ................................ > [col\rime;
a fi > ................................ > nefiin]\;
................................ > scriitor > scriitorice[te;
pachet > ................................ > ................................ > re`mpachetat;
a fi > ................................ > ................................ > nefiresc.

ROLUL SUFIXELOR ÎN REALIZAREA SENSULUI CUVINTELOR

1. Preciza]i semnifica]ia pe care o d\ cuvântului derivat sufixul -tor:


am\gitor → ...............................................................................
povestitor → ..............................................................................
]es\tor → ..................................................................................
b\t\tor → ..................................................................................

2. Eviden]ia]i prin s\ge]i semnifica]ia sufixelor subliniate `n cuvintele:


usc\tor – nume proprii de familie
Vasilescu – substantiv colectiv
p\durar – instrument
prostime – nume de ocupa]ie
maltez – modalitate
târâ[ – no]iune abstract\

13
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 14

bun\tate – diminutiv
c\]elandru – nume de agent
br\du] – origine
culeg\tor – augmentativ
ustur\tor – `nsu[ire.

3. G\si]i cuvinte derivate cu sufixele de mai jos, precizând sensul pe care `l d\ sufi-
xul cuvântului derivat:
-(\)tate → ................................ → ...............................................
-ean → ..................................... → ...............................................
-oi → ........................................ → ...............................................
-e[te → .................................... → ...............................................
-esc → ..................................... → ...............................................
-i]\ → ...................................... → ...............................................
-i[ → ........................................ → ...............................................
-ar → ....................................... → ...............................................

COMPUNEREA

1. Identifica]i prin subliniere cuvintele compuse:


gr\din\ de legume `ntr-o zi
despre nemaiavând
carte de credit subofi]er
carte de matematic\ subiectiv
subiect de bârf\ a binemerita
cumsecade a da o decizie
vrând-nevrând R.A.T.B.
miaz\noapte Asirom

2. Completa]i tabelul urm\tor cu exemple de cuvinte compuse:


Cuvinte compuse Cuvinte compuse Cuvinte compuse
prin al\turare prin contopire (sudare) prin abreviere

3. Explica]i formarea cuvintelor compuse de mai jos. Men]iona]i procedeul de com-


punere [i elementele componente, precizând valoarea morfologic\:

14
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 15

Satu-Mare .............................. `nspre ..................................................


– ............................................ – .........................................................
– ............................................ – .........................................................

ORL ....................................... Transcom .............................................


– ............................................ – .........................................................
– ............................................ – .........................................................

4. Forma]i cuvinte cu urm\toarele elemente de compunere neologice:


a) api- (= albin\) apicultur\ b) -gram\ (= scriere) pictogram\
omni- (= tot) ............................. -cid (= a ucide) .............................
agro- (= ogor) ........................... -pod (= picior) ..............................
bio- (= via]\) ............................. -meridian (= amiaz\) ....................
biblio- (= carte) ......................... -cefal (= cap) ................................
demo- (= popor) ....................... -crat (= putere) .............................
fono- (= sunet) .......................... -edru ( = baz\) .............................
geo- (= p\mânt) ........................ -graf (= a scrie) ............................
retro- (= `napoi) ........................ -pter (= arip\) ..............................
tele- (= departe) ....................... -patie (= sensibilitate) ...................

5. Extrage]i, din fiecare termen dat, elementul de compunere care exprim\ ideea
de num\r:
unicorn ................. trilogie .......................... septuagenar ..................
monorim\ ............. tetraedru ...................... octogon ........................
biped .................... cvadrimotor .................. nonagenar ....................
distih .................... hexametru .................... decalitru ........................

6. Identifica]i numele proprii de la care s-au format urm\toarele compuse parasin-


tetice [i preciza]i sufixele lexicale:
antonpannesc: ...................................................................................................
camilpetrescian: .................................................................................................
julvernian: ..........................................................................................................
newyorkez: ........................................................................................................
b\im\rean: ........................................................................................................

ATEN}IE!
Compusele parasintetice sunt formate, `n acela[i timp, prin compunere [i prin
derivare cu sufixe lexicale!

15
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 16

MIJLOACE INTERNE DE ÎMBOG|}IRE A VOCABULARULUI


SCHIMBAREA CLASEI MORFOLOGICE (CONVERSIUNEA)

1. Exemplifica]i, prin enun]uri, urm\toarele modalit\]i de realizare a conversiunii:


a) Substantive provenite prin articulare din:
– adjective: ....................................................................................................
– pronume: ....................................................................................................
– numerale: ...................................................................................................
– verbe: .........................................................................................................
– adverbe: .....................................................................................................
– interjec]ii: ...................................................................................................
b) Substantive formate prin metalimbaj (totalitatea enun]urilor despre limb\).
Exemplu: Din propozi]ie lipse[te cuvântul „c\”.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) Adjective propriu-zise provenite din:
– verbe la gerunziu: .......................................................................................
– verbe la participiu: .......................................................................................
– adverbe de mod: .........................................................................................
d) Adjective pronominale provenite din:
– pronume demonstrative: .............................................................................
– pronume posesive: ......................................................................................
e) Adverbe provenite din:
– substantive (cu sens temporal): ...................................................................
– adjective: ....................................................................................................
– conjunc]ii: ...................................................................................................
f) Prepozi]ii `n cazul genitiv provenite din:
– adverbe: .....................................................................................................
g) Prepozi]ii `n cazul dativ provenite din:
– adverbe: .....................................................................................................
– adjective: ....................................................................................................
– substantive: ................................................................................................
h) Interjec]ii provenite din:
– substantive: ................................................................................................
– verbe: .........................................................................................................

2. Completa]i coloanele tabelului de mai jos cu termenii la care s-a produs conver-
siunea; preciza]i valoarea morfologic\ ini]ial\ [i valoarea morfologic\ rezultat\ din con-
versiune, dup\ modelul dat:
Mersul pe jos are acelea[i efecte ca ridicarea greut\]ilor.
Iarna ne d\m seama c\ vara este un anotimp frumos.
Chiar cu un doi, acest elev promoveaz\.

16
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 17

S\tulul nu crede fl\mândului.


Cei doi vorbeau cu toat\ convingerea despre inteligen]a lor.
Lumina pâlpâind\ m\ sup\r\.
termen valoare morfologic\ ini]ial\ valoare morfologic\ rezultat\
mersul verb la modul participiu substantiv (prin articulare)

3. Scrie]i, `n dreptul propozi]iilor de mai jos, valorile morfologice ale cuvintelor


subliniate:
a) A este prima liter\ a alfabetului. .............................................................
Haina este a fetei. ...................................................................................
Cartea este a mea. .................................................................................
El este elev `n clasa a [aptea. ..................................................................
Ia-o pe a de colo! ...................................................................................
El a plecat la [coal\. ...............................................................................
M\ gândesc c-a veni [i ea, vara. ..............................................................
Pl\cerea mea este de a citi. ....................................................................
Miroase a busuioc. .................................................................................
Au venit p\rin]ii a doi dintre elevi. ..........................................................
A, despre asta e vorba? ..........................................................................
b) A mâncat ni[te ai. ..................................................................................
Pantofii sunt ai tat\lui. ............................................................................
Ai mei au plecat. .....................................................................................
Tu ai o cas\ frumoas\. ............................................................................
Nu ]i-ai scris tema. ..................................................................................
Ai putea s\ pleci......................................................................................
Ai! Ce m\ doare! ....................................................................................
4. Grupa]i urm\torii termeni `n tabelul de mai jos, `n func]ie de modalitatea de for-
mare acestora: scurt\tur\, zbatere, inginer-[ef, sublocotenent, subordonare, l\tratul,
un [ase, a binevoi, un bine, bine]e, a mic[ora, a `ntemeia, copil\rie, cititul, bun\tate,

17
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 18

dinspre, `nsu[i, miaz\zi, proste[te, desprindere, Tarom, altcineva, sup\rare, veri[can,


butoi, tremurânde, oricum.
Cuvinte derivate Cuvinte compuse Cuvinte formate prin conversiune

FAMILIA LEXICAL|

1. Alc\tui]i familia lexical\ a cuvintelor floare [i p\mânt, explicând ce procedeu a]i


folosit la fiecare cuvânt (derivare, compunere, conversiune):
z floare z p\mânt
..................................................... ..........................................................
..................................................... ..........................................................
..................................................... ..........................................................
..................................................... ..........................................................
..................................................... ..........................................................
..................................................... ..........................................................
..................................................... ..........................................................
..................................................... ..........................................................

2. Elimina]i prin t\iere termenii care nu intr\ `n familia lexical\:


z a lucra, lucrez, lucr\tor, lucrare, a prelucra, lucrând, lucru[or, nelucrat, nelu-
crând, nemailucrând, lucrativ.
z soare, a (se) `nsori, `nsorit, Poiana Soarelui, solar, ne`nsorit, solariu, nemai`n-
sorind, `nsorire, floarea-soarelui
z pace, pa[nic, pacifist, a pacifica, a `mp\ca, `mp\care, `mp\c\ciune, a `mp\ciui,
`np\ciuire, `mp\ciuitorist

ATEN}IE!
Nu confunda]i cuvintele derivate cu neologismele!

18
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 19

RE}INE}I!
Familia lexical\ include al\turi de NU intr\ `n familia lexical\:
cuvântul de baz\: a. neologismele;
a. cuvinte derivate; b. formele flexionare ale unui cuvânt;
b. cuvinte compuse; c. grupurile de cuvinte ce ]in locul unei
c. cuvinte ob]inute prin conversiune; p\r]i de vorbire (locu]iunile);
d. participii negative (cu prefixul ne-); d. cuvintele derivate cu prefixe din alte
e. participii negative [i compuse (cu limbi;
adverbul mai); e. cuvintele compuse dup\ modele din
f. gerunzii negative (cu prefixul ne-); alte limbi.
g. gerunzii negative [i compuse (cu
adverbul mai).

NEOLOGISMELE

1. Da]i câte trei exemple de neologisme pentru urm\toarele categorii:


a) termeni [tiin]ifici: ....................... b) termeni culturali: ...............................
....................... ...............................
....................... ...............................

2. Preciza]i de ce cuvintele subliniate `n lista urm\toare nu intr\ `n familia lexical\ a


substantivului lege: a legiui, legiuitor, legal, legalitate, nelegiuit, legitim, legitimitate,
nelegiuire.

3. Se dau textele:
a) „Dac\ excludem o eventual\ mutare a tezaurului din alt\ provincie roman\ `n
Dacia, atunci structura sa ne `ndrept\]e[te s\ sus]inem c\ el ar putea reprezenta ago-
niseala unor autohtoni daci care a fost transmis\ din genera]ie `n genera]ie.“
(Vasile Pârvan, Începuturile vie]ii romane la gurile Dun\rii)
b) „Unul din [iretlicurile lui favorite era s\-[i piard\ urma `ntr-o ap\ curg\toare [i
s\ stea lini[tit `ntr-un desi[ apropiat `n timp ce `n jurul lui r\sunau urletele lor buim\cite.“
(Jack London, Col] Alb)
z Sublinia]i neologismele din textele de mai sus.
z Explica]i de ce `n primul text num\rul neologismelor este mult mai mare decât
`n textul al doilea: ..........................................................................................................

4. G\si]i câte cinci neologisme provenind din limbile:


z francez\ ................................. z englez\ ..................................
.................................. .................................

19
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 20

................................. .................................
................................. .................................
................................. .................................

EVITAREA GRE{ELILOR ÎN PRONUN}AREA NEOLOGISMELOR


Facultativ
1. Citi]i, dup\ `ndrum\rile din paranteze, urm\toarele neologisme:
a) din limba englez\: b) din limba francez\:
gentleman [gentl-men] alur\ [alür\]
dancing [dansing] mignon [mi-nion]
strip-tease [strip-tiz] c) din limba german\:
base-ball [beiz-bol] foehn [fön]
bowling [bou-ling] Kaiser [Kaiz\r]
bridge [brigi] d) din limba italian\:
stewardes\ [stiuardes\] intermezzo [interme]o]

2. Citi]i urm\toarele cuvinte (ce reprezint\ `mprumuturi lexicale recente) [i extrage]i din
Dic]ionarul ortografic, ortoepic [i morfologic al limbii române transcrierea fonetic\ a fiec\rui
cuvânt:
cnocaut ....................................... hertzian .....................................
scanner ....................................... coulomb .....................................
player .......................................... spicher .......................................
smash ......................................... quasar ........................................

CATEGORIILE SEMANTICE

SINONIMELE

1. Citi]i cu aten]ie enun]urile:


a) „Mul]imea `l privea pe osândit trist\, jalnic\, t\cut\.“
(Nicolae B\lcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul)
b) Simpatic, dr\g\la[, dr\gu],
Zburda prin curte un iedu].
c) Acum, imediat, pe loc
G\sesc eu ac de-al t\u cojoc!

20
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 21

z Rescrie]i sinonimele perechi din cele trei texte:


..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

z Dac\ a]i fi `n locul autorilor, ce cuvinte a]i elimina din textele de mai sus [i de ce?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

2. Alc\tui]i serii de sinonime ale cuvintelor urm\toare (minimum 5 cuvinte):


z bun: ...............................................................................................................
z cas\: ...............................................................................................................
z a face: ............................................................................................................

3. Scrie]i sinonimele neologice ale cuvintelor de mai jos:


izvor ........................ mânc\cios ........................ a `nvinui ...........................
`mprejurare .............. oache[ .............................. a m\ri ..............................
jertf\ ....................... obosit ............................... a n\zui .............................
n\dejde ................... singur ............................... a p\r\si ............................

4. Grupa]i termenul din fondul vechi al limbii române cu sinonimul neologic, respec-
tând ordinea indicat\: vârst\, prob\, direct, agil, dovad\, etate, ager, drept, copil\resc,
du[m\nos, `nv\]at, a suspecta, pueril, a `nso]i, erudit, a acompania, str\vechi, ostil, a
b\nui, antic.
z ........................ = ........................ z ...................... = ........................
z ........................ = ........................ z ...................... = ........................
z ........................ = ........................ z ...................... = ........................
z ........................ = ........................ z ...................... = ........................
z ........................ = ........................ z ...................... = ........................

5. G\si]i câte un sinonim neologic pentru combina]iile urm\toare:


zi de zi = ........................................ de mântuial\ = .......................................
scurt [i cuprinz\tor = ...................... cas\ de bani = ........................................
luat pe nea[teptate = ..................... a da zi dup\ zi = ....................................
pe larg = ........................................ lovitur\ de col] = ....................................
f\r\ `ncetare = ................................ lovitur\ de pedeaps\ = ...........................

21
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 12:06 PM Page 22

TIPURI DE SINONIME

1. În seriile sinonimice de mai jos, preciza]i tipul de sinonimie care se stabile[te cu


primul termen (sinonim par]ial / total):
a povesti — a nara .............................. chip — fa]\ .....................................
— a relata ............................. — aer ......................................
— a istorisi ............................ — fizionomie ...........................
— a bârfi .............................. — obraz ..................................
— a conversa ........................ — cale .....................................
— a propov\dui .................... — mutr\ ..................................
— a expune .......................... — efigie ...................................

2. Marca]i cu x c\su]a corespunz\toare perechilor de sinonime totale, dup\ mode-


lul dat:
azot – nitrogen x surcele – vreascuri 
dragoste – iubire leg\tur\ – rela]ie 
secol – veac ciclon – taifun 
st\pân – proprietar cinste – onestitate 

3. G\si]i sinonimele aproximative ale construc]iilor subliniate `n textele de mai jos:


a) „Cuvintele au lam\ de brici
intrând `n miracol, cu tandr\ mirare,“
(Nichita St\nescu, Cu col]ul inimii)
..........................................................................................................................
b) „De-oi adormi curând
În noaptea uit\rii
S\ m\ duce]i t\când
La marginea m\rii.“
(M. Eminescu, De-oi adormi)
..........................................................................................................................

ANTONIMELE
1. Al\tura]i antonime cuvintelor urm\toare:
direct ↔ ....................................... erudit ↔ .............................................
drept ↔ ....................................... antic ↔ ...............................................
agil ↔ . ......................................... diluat ↔ .............................................
pueril ↔ ....................................... superior ↔ .........................................
ostil ↔ ......................................... certitudine ↔ .....................................

22
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 23

2. Defini]i sensul cuvintelor urm\toare prin antonimul cel mai potrivit:


abil ↔ .......................................... moral ↔ .............................................
ineficient ↔ .................................. necopt ↔ ..........................................
supraevaluat ↔ . ........................... postpus ↔ ..........................................
intracarpatic ↔ ............................. pronazist ↔ ........................................
hipercaloric ↔ .............................. subaprecia ↔ .....................................

3. Marca]i cu x c\su]a corespunz\toare perechilor de antonime:


fericit – nefericit egal – inegal 
bun – nebun dus – indus 
curajos – necurajos tentat – intentat 

4. Înlocui]i prefixul din fiecare cuvânt dat, cu un alt prefix, prin care s\ ob]ine]i
antonimul cuvântului respectiv:
`mpachetat ↔ .............................. hipertensiune ↔ ................................
`ngropat ↔ ................................... postfa]\ ↔ .........................................
antebelic ↔ .................................. suprapopulat ↔ ..................................
extravilan ↔ ................................. subapreciat ↔ ....................................

5. Sublinia]i antonimele din versurile de mai jos [i identifica]i p\r]ile de vorbire prin
care sunt exprimate acestea:
„Vreme trece, vreme vine, ........................................................................
Toate-s vechi [i nou\ toate; ........................................................................
Ce e r\u [i ce e bine ........................................................................
Tu te-ntreb\ [i socoate.“ ........................................................................
(M. Eminescu, Gloss\)

6. Citi]i [i compara]i urm\toarele texte:


a) „F\r\ `ndoial\ c\ frunzi[ul ginga[ [i ecourile [i r\sufl\rile p\durii aveau un
`ndemn, dar fata cu `nml\dierea de ramur\ [i cu privirea-i de [arpe visase clipa aceasta.“
(Mihail Sadoveanu, Neamul Çoim\re[tilor)
b) Nu e sigur c\ frunzoaiele imense [i lini[tea [i sufocarea p\durii aveau o
amenin]are, dar fata cu `ncremenirea de lemn uscat [i cu privirea inert\ se temea de
clipa aceasta.
z Ce categorie semantic\ `nlocuie[te `n al doilea text majoritatea termenilor din
primul text? ..................................................................................................................
z Ce stare sufleteasc\ v\ sugereaz\ primul text? ..............................................
z Care este atmosfera sugerat\ de textul al doilea? ..........................................
z Ce modalitate de expresivitate artistic\ reprezint\ al\turarea celor dou\ texte?
..........................................................................................................................

23
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 24

OMONIMELE

1. Demonstra]i `n câte dou\ enun]uri omonimia cuvintelor:


..........................................................................................................
tors ..........................................................................................................
..........................................................................................................
spor ..........................................................................................................
..........................................................................................................
mir\ ..........................................................................................................

2. Completa]i versurile cu un termen care s\ rimeze [i men]iona]i ce categorie


semantic\ ilustreaz\ cuvintele de la sfâr[itul versurilor:
a) Când te ui]i blajin la poart\,
Nu vi]elul vina _ _ _ _ _ _!
b) Vei avea câ[tig o _ _ _
Dac\-mi dai g\ina mie!
c) Nu te mai uita la _ _ _
Dac\ s\ vorbe[ti `]i cer!
z Cuvintele folosite `n rim\ au valoare de _ _ _ _ _ _ _.
z Jocul de cuvinte folosit `n versurile de mai sus se nume[te c _ _ _ _ _ _ r.

TIPURI DE OMONIME

1. Preciza]i valoarea morfologic\ a cuvintelor subliniate [i tipul de omonimie care


se stabile[te `ntre ele (lexical\, lexico-gramatical\, morfologic\).
a) „El pe capu-i poart\ mitr\
Çi-i cu barba piept\nat\.“
b) „Çi s-a[eaz\ to]i la mas\
Cum li-s anii, cum li-i rangul.“
(M. Eminescu, C\lin (file din poveste))
............................
i ............................ omonimie ..................................................

............................
s ............................ omonimie ..................................................

2. Sublinia]i, `n urm\toarele exemple, omonimele lexico-gramaticale, precizând


felul p\r]ilor de vorbire subliniate:
El locuie[te deasupra. .........................................................................................
El locuie[te deasupra familiei Popescu. ...............................................................
Diminea]a este r\coroas\. ..................................................................................
Diminea]a fac gimnastic\. ..................................................................................

24
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 25

3. Demonstra]i, prin enun]uri, c\ urm\toarele cuvinte sunt omofone, dup\ modelul


de mai jos:
Plopul este înalt.
`nalt Tu locuieçti în alt cartier.
...............................................................
cuminte ...............................................................
...............................................................
prinsoare ...............................................................

4. Sublinia]i omonimele din enun]urile de mai jos:


Era de-al nostru.
Greu la deal cu boii mici!
Când trecea duduia pe drum, duduia p\mântul.
În acele zile geroase, acele se blocau des.
Acarul P\un `[i prinsese buzunarul rupt cu un acar.

OBSERVA}IE!
Dac\ se folosesc `n acela[i enun] omografe, se recomand\ s\ se marcheze accentul.

5. Completând pe orizontal\, ve]i ob]ine dou\ subcategorii ale omonimelor.


1. Ultimul dalma]ian
2. Î]i organizeaz\ timpul (pl.) O 1.
3. Casetofonul str\bunicii 2.
4. Se scriu la fel 3.
5. Derivat al verbului a sfida O F 4.
6. Sinonim pentru b\trâni 5.
7. Un b\trân simpatic 6.
SOLU}IILE E 7.
OMOGRAFE; SFID|TOR; VETERANI; B|TRÂNEL)
(ROSTOGOL; PROGRAME; GRAMOFON;

PARONIMELE

1. Alege]i paronimul potrivit contextului:


Chipurile i se par familiale / familiare.
Este un port original / originar.
Copiii emigran]ilor / imigran]ilor `nva]\ `n [coala noastr\.
M\ `ncânt\ euforia / eufonia versului.
Poart\ c\m\[i de atlas /atlaz.

25
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 26

2. G\si]i paronimul fiec\ruia din cuvintele de mai jos [i folosi]i `n enun]uri potrivite
fiecare termen:
dependen]\: ......................................................................................................
................. : .....................................................................................................
literal: ................................................................................................................
................. : .....................................................................................................
elips\: ................................................................................................................
................. : .....................................................................................................
a `nvesti: ............................................................................................................
................. : .....................................................................................................
revelare: ............................................................................................................
................. : .....................................................................................................

3. Sublinia]i cu o linie cuvintele care ilustreaz\ omonimia [i cu dou\ linii cuvintele


care ilustreaz\ paronimia `n enun]urile de mai jos.
a) Era un car de nervi.
Nu pot s\ car toate saco[ele.
b) Prietenii adev\ra]i sunt solidari.
La orizont se profila un plop solitar.
c) Dup\ un moment de reflec]ie a acceptat propunerea.
Reflexia este un fenomen fizic.
d) Coroboreaz\ toate datele pentru a-[i forma o p\rere.
Când colaboreaz\, au rezultate mai bune.
e) Este un elev eminent.
Pr\bu[irea cl\dirii este iminent\.

CUVINTELE POLISEMANTICE

1. Alc\tui]i o compunere de 10 de rânduri `n care s\ folosi]i substantivul limb\ cu


sensurile:
– parte anatomic\; – ac indicator;
– `n]eles; – popor;
– peninsul\; – grai;
– alte dou\ sensuri alese de voi.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

26
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 27

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

2. Sublinia]i, `n compunerea anterioar\, cu o linie sensul de baz\, cu dou\ linii sen-


surile secundare [i cu linie `ntrerupt\ sensurile figurate.

3. Pornind de la cuvintele subliniate `n urm\toarele versuri din poezia C\lin (file de


poveste) de M. Eminescu, alc\tui]i câte trei contexte prin care s\ demonstra]i polisemia
acestor cuvinte:
a) „În cuibar rotind de ape peste care luna zace.“
b) „Lâng\ lacul care-n tremur somnoros [i lin se bate,
Vezi o mas\ mare-ntins\ cu f\clii prealuminate.“
.............................................................................................
ap\ .............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
lac .............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
mas\ .............................................................................................
.............................................................................................

4. Demonstra]i `n câte cinci enun]uri polisemia cuvintelor de mai jos, folosindu-le


cu sensurile indicate `n parantez\:
a bate — (a lovi) .....................................................................................................
— (a cioc\ni) ................................................................................................
— (a scutura) ...............................................................................................
— (a lumina) ................................................................................................
— (a `nvinge) ...............................................................................................

urm\ — (amprent\) ................................................................................................


— (`napoi) ......................................................................................................
— (apoi) ........................................................................................................
— (r\m\[i]\) ..................................................................................................
— (dâr\) ........................................................................................................

POLISEMIA ÎN RAPORT CU OMONIMIA

1. Preciza]i ce `nsu[ire a cuvintelor subliniate mai jos este pus\ `n eviden]\ `n


enun]urile urm\toare (polisemie / omonimie):
Mina de uraniu s-a `nchis.
Mina a explodat `n apropierea lui.
}
................................................................

27
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 28

Va lucra `n min\ cu fiul lui.


Munca este o min\ de aur pentru noi.
}
.........................................................

}
Dac\-i vorbesc frumos cap\t `ncrederea lui. ...................................................
Nu-i mai dau de cap\t!
}
Ajunseser\ la cap\tul puterilor. ......................................................................
Nu-i d\ un cap\t de a]\.

2. Completa]i spa]iile cu sensurile cuvântului minte din textele de mai jos:


a) „Mintea domne[te, mintea `mp\r\]e[te.“ (Folclor) ..........................................
b) „Minte la nebun, cât glas la pe[te.“ (Folclor) ..................................................
c) „Çi dac\ ramuri bat `n geam
Çi se cutremur plopii,
E ca `n minte s\ te am ...................................................................................
Çi-ncet s\ te apropii.“
(M. Eminescu, Çi dac\…)
d) „A mea minte, a farmecului roab\.
Dar ori[ice durere `]i face o podoab\.“
(M. Eminescu)
e) Privirea ta m\ minte. ......................................................................................

3. Compara]i sensurile cuvântului minte din textele a), b), c), d) de la exerci]iul ante-
rior cu sensul acestui cuvânt din textul e), precizând categoria semantic\ `n care le
`ncadra]i (polisemantism sau omonimie):
z În textele a), b), c), d) substantivul minte este ……….........................................
z În textul e) verbul minte este ………................................…… cu sensurile de la
celelalte texte.

SENSUL CUVINTELOR ÎN CONTEXT

1. Rescrie]i cuvintele subliniate `n enun]urile de mai jos [i preciza]i sensurile pe care


le au `n enun]urile respective:
a) „De din vale de Rovine
Gr\im, Doamn\, c\tre tine
Nu din gur\, ci din carte,
C\ ne e[ti a[a departe.“
(Mihai Eminescu, Scrisoarea III)
Ai carte, ai parte.
b) „Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vro limb\…“
(Mihai Eminescu, Scrisoarea III)
Fiecare pas\re pe limba ei piere.

28
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 29

a) ......................................................................................................................
......................................................................................................................
b) ......................................................................................................................
......................................................................................................................

2. Eviden]ia]i, prin contexte, urm\toarele valori morfologice ale cuvintelor de mai jos:
substantiv: ......................................................................................
viitor adjectiv: ..........................................................................................
substantiv: .....................................................................................
seara
adverb: ..........................................................................................
pronume: .......................................................................................
ei
interjec]ie: ......................................................................................

3. Completa]i enun]urile de mai jos cu termenul care se potrive[te contextului:


a) Îl [tiam om de ………..................................... .
Duce ………......................... de la unul la altul.
cuvânt / vorb\ }
b) A trasat o linie …….............. cu mâna liber\.
S-a `nfiin]at o linie ….........…… `ntre Ia[i [i Paris. } direct\ / dreapt\

c) Se duce ……...............................…… la locul lui.


S-a introdus `n circula]ie un tramvai …….......… . } lini[tit / silen]ios

d) Pari om vesel din ………................................... .


Psihologul ]inea o lec]ie despre ….........…...….. . } fire / temperament

OBSERVA}I!
Din seria de sinonime a unui cuvânt trebuie ales `n comunicare cel care se
potrive[te contextului!

4. Alc\tui]i contexte cu urm\toarele sinonime ale cuvântului popor: na]iune –


neam – norod – popula]ie – lume.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

29
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 30

GRE{ELI DE EXPRIMARE

1. Identifica]i [i explica]i, pe scurt, construc]iile pleonastice din urm\toarele texte


apar]inând dramaturgiei lui I. L. Caragiale:
a) „– Domnule, musiu, tot aici e[ti?“
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) „– Sunt un june tân\r [i nefericit…“
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

2. Recunoa[te]i gre[elile, precizând, dup\ fiecare enun], tipul de gre[eal\ [i `n ce


const\ aceasta:
a) Portretul schi]at sumar al c\rei autor anonim nu era cunoscut fusese supra licitat.
z .......................................................................................................................
..........................................................................................................................
z .......................................................................................................................
..........................................................................................................................
z .......................................................................................................................
..........................................................................................................................
z .......................................................................................................................
..........................................................................................................................

b) Materialele fotosensibile la lumin\ trebuie s\ aib\ barem un termen de vala-


bilitate de minimum cinci luni.
z .......................................................................................................................
..........................................................................................................................
z .......................................................................................................................
..........................................................................................................................
z .......................................................................................................................
..........................................................................................................................

RE}INE}I!
Al\turi de pleonasm [i atrac]ie paronimic\, `n exprimare pot ap\rea [i alte abateri:
a. dezacorduri;
b. incompatibilitatea semantic\ – termenul este folosit `ntr-un context gre[it,
vorbitorul atribuindu-i alt sens decât sensul real;
c. cacofoniile – succesiunea unor silabe identice;
d. forme flexionare gre[ite – pluralul unor substantive, acuzativul `n locul
dativului, formele unor verbe etc.

30
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 31

3. Rescrie]i construc]iile gre[ite din textele urm\toare, conform rubricilor indicate:


a) Riscul este apanajul pionierilor deschiz\tori de drumuri [i pentru acest
panaceu universal credea c\ e bine s\ lupte.
b) Reforma [i modernizarea este opera `ntregului popor care resimte mutual
consecin]ele schimb\rii `n profunzime ale modului lor de via]\.
c) Terenul apar]inând de [coala la care `nv\]ase se pare c\ fusese sem\nat prea târziu.
z Pleonasm:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
z AtracÆie paronimicå:
..........................................................................................................................
z Dezacord:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
z Incompatibilitate semanticå:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
z Cacofonie:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
z Formå flexionarå incorectå:
..........................................................................................................................

UNIT|}ILE FRAZEOLOGICE

1. Rescrie]i unit\]ile frazeologice din textele urm\toare [i g\si]i sinonimele acestora:


S-a dus unde-[i `n]\rcase dracul copiii.
Cu p\rere de r\u v\ spun c\ a-n]\rcat b\laia.
Pân\ una alta, tot tu ai s\ tragi ponoasele!
Am de gând s\-i tai macaroana.
„De cu sar\ [i pân\ dup\ miezul nop]ii ne-am perpelit ca pe j\ratic [i tot ne-au
co[it ]ân]arii.“
„|ra! D-apoi ave]i la [tiin]\ c\ prea v\ `ntrece]i cu dediochiul!“
(Ion Creang\, Amintiri din copil\rie)

31
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 32

2. G\si]i sinonime frazeologice (grupuri de cuvinte) pentru termenii de mai jos,


dup\ modelul dat:
distrat = cu capul `n nori
`ncrezut = .....................................................................
a observa = ..................................................................
devreme = ....................................................................
p\rere = .......................................................................
a se gr\bi = .................................................................
a fugi = ........................................................................
a batjocori = ................................................................
zilnic = .........................................................................
exagerat = ....................................................................

3. Completa]i expresiile care se pot forma de la verbul a lua:


................................. ................................. .................................

................................. .................................

................................. a (se) lua .................................


a(-[i) lua
................................. .................................

................................. ................................. .................................

TIPURI DE UNIT|}I FRAZEOLOGICE


LOCU}IUNILE

1. Rescrie]i fiecare locu]iune din textele de mai jos, precizând:


a) echivalentul semantic (cuvântul sinonim);
b) partea de vorbire pe care o `nlocuie[te.
z S\ te ui]i la el cu mult\ b\gare de seam\!
.................................... a. .....................................................
b. .....................................................
z Cumnata lui era o femeie cu minte.
.................................... a. .....................................................
b. .....................................................
z Mul]i oameni `l luau peste picior.
.................................... a. .....................................................
b. .....................................................

32
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 33

z Furtuna s-a pornit pe nea[teptate.


.................................... a. .....................................................
b. .....................................................
z A[ez\m cortul `n apropierea cabanei.
.................................... a. .....................................................
b. .....................................................
z Au gre[it din cauz\ c\ n-au fost aten]i.
.................................... a. .....................................................
b. .....................................................

ATEN}IE!
Elementele din structura unei locu]iuni s-au sudat, astfel `ncât:
a) cel pu]in un termen din structur\ este invariabil (nu-[i schimb\ forma);
b) locu]iunea se analizeaz\ ca o unitate semantic\, la fel ca partea de vorbire
echivalent\.

2. Çtiind c\ substantivul din structura unei locu]iuni devine invariabil ([i nu mai
admite atribut), sublinia]i `mbin\rile de cuvinte care au valoare de locu]iuni:
a) S-a f\cut foc de sup\rare fiindc\ nu l-au b\gat `n seam\.
Çtie c\ nu trebuie s\ fac\ foc `n p\dure.
b) Apropierea tezei m\ `ngrijoreaz\.
Ionescu locuie[te `n apropierea [colii.
c) Echipa noastr\ a dat gol `n ultimul minut.
I-au dat de gol când au povestit ce se `ntâmplase.

ATEN}IE!
Unele locu]iuni, fiind construc]ii vechi, p\streaz\ `n alc\tuirea lor substantive care
au disp\rut din vorbirea curent\.

3. Rescrie]i substantivele din structura locu]iunilor subliniate `n enun]urile de mai


jos care nu mai sunt folosite `n vorbirea actual\:
I-a dat brânci `n ap\. ..........................................................................................
Dac\ nu te cau]i, dai ortul popii. .........................................................................
Nu-mi aduc aminte s\-l mai fi v\zut. ...................................................................
Când `l pui la munc\, face zâmbre. .....................................................................
Nu-i d\ inima ghes s\ se apuce de munc\. ..........................................................
Îi fac repede de petrecanie! ................................................................................
S-a dat de-a berbeleacul pân\ `n vale. .................................................................
Bate ceamburul cât e ziulica! ..............................................................................
Totul merge ca pe roate. ....................................................................................

33
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 34

4. Scrie]i câte un sinonim neologic pentru fiecare dintre locu]iunile (verbale)


urm\toare:
z a pune `n pericol .............................................................................................
z a ]ine piept .....................................................................................................
z a scoate din fire ..............................................................................................
z a-[i da via]a .....................................................................................................
z a face legi .......................................................................................................

EXPRESIILE

1. Explica]i, prin sinonime, sensul urm\toarelor expresii:


z om de paie .....................................................................................................
z de la coada vacii .............................................................................................
z a-[i da `n petec ................................................................................................
z stâlpul casei ....................................................................................................
z strig\tor la cer ................................................................................................

2. Completa]i coloanele de mai jos cu locu]iunile [i expresiile din enun]urile


urm\toare:
Ho]ul cu un p\cat [i p\guba[ul cu o mie.
Au ap\rut pe nea[teptate [i s-au luat la har]\ cu noi.
Chelului `i trebuie tichie de m\rg\ritar.
Peste tot sunt oameni cu frica lui Dumnezeu.
L-am prins cu mâ]a-n sac!
LocuÆiuni Expresii
..................................................... ..........................................................
..................................................... ..........................................................
..................................................... ..........................................................
..................................................... ..........................................................
..................................................... ..........................................................

ATEN}IE!
LOCU}IUNILE EXPRESIILE
z sunt unit\]i frazeologice mai vechi, z gradul de sudur\ `ntre elementele
cu un accentuat grad de sudur\ `ntre componente este mai redus;
termenii componen]i; z con]in termeni care `[i pot schimba
z cel pu]in unul din termenii compo- forma, f\r\ a se modifica sensul
nen]i este invariabil; construc]iei;
z `n general, au ca echivalent seman- z uneori, reprezint\ din punct de ve-
tic o parte de vorbire. dere sintactic o propozi]ie (cu sau f\r\
predicat) sau chiar o fraz\.

34
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 35

4. Da]i câte un exemplu de locu]iune [i de expresie `n componen]a c\rora s\ intre:


.......................................................................................
substantivul ochi .......................................................................................
.......................................................................................
adjectivul bun .......................................................................................
.......................................................................................
verbul a lua .......................................................................................
.......................................................................................
numeralul patru .......................................................................................

ASPECTE STILISTICE ALE VOCABULARULUI

1. Eviden]ia]i rolul diminutivelor din fragmentele urm\toare, precizând sentimentul


sau atitudinea exprimat\ prin intermediul lor:
a) „Maic\, m\iculi]a mea,
Cum s\ scap de moartea grea?“
(Folclor)
..........................................................................................................................
b) „De-a[ avea o porumbi]\
Cu chip alb de copili]\,
Copili]\ blândi[oar\
Ca o zi de prim\var\,
Câtu-]i ]ine ziuli]a
I-ar cânta doina, doini]a.“
(M. Eminescu, De-a[ avea)
c) – M\i b\ie]ic\, eu `]i vreau binele!
..........................................................................................................................
d) Un inginera[ nu m\ poate `ntoarce pe mine din drum!
..........................................................................................................................

2. Scrie]i `n dreptul fiec\rui enun] atitudinea sau sentimentul exprimat prin inter-
mediul augmentativelor subliniate (dispre], ironie, admira]ie, mândrie, duio[ie,
afec]iune etc.):
a) Bun\ ziua, veri[cane! .....................................................................................
b) E[ti un coto[man pe cinste! ............................................................................
c) Un b\boi fugea dup\ ei, afurisindu-i. ..............................................................
d) Poart\ cu el, pretutindeni, un c\r]oi care-i trage `n jos um\rul drept.
..........................................................................................................................
e) Un copilandru ducea pe umerii lui firavi toate necazurile familiei.
..........................................................................................................................

35
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 36

3. Sublinia]i, `n textul de mai jos, cuvintele antonime [i comenta]i rolul acestora `n


crearea unor imagini antitetice:
a) „În gr\dina lui Ion
Toate p\s\rile dorm
Numai una n-are somn
Çi zboar\ din pom `n pom.“ (Folclor)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

4. Sublinia]i sinonimele din textul de mai jos [i explica]i valoarea expresiv\ a folosirii lor:
„Arome lungi, pestri]e se ]es moi ca o lân\,
Velin]e de parfumuri pe limpedea ]\rân\
Çi-un curcubeu de izuri zbucne[te `mprejur,
Cu lanuri de miresme s\dite-n [esul pur,
Jos, de la gravul miros de lut dospit [i pân\
La recea [i `nalta mireasm\ de azur.“ (V. Voiculescu, Dup\ ploaie)

5. Preciza]i sensurile cuvintelor subliniate mai jos. Compara]i sensul de baz\ al


cuvintelor cu cele rezultate din context [i comenta]i efectul stilistic ob]inut:
„Soare crud `n liliac,
Zbor sub]ire de gândac,
Glasuri mici
De rândunici…“ (G. Top`rceanu)
z crud – `n context are sensul ………..................................................................
– sensul de baz\ este ……….…................................................................
– efectul stilistic este ……….….................................................................
– ............................................................................................................
z sub]ire – .........................................................................................................
– .........................................................................................................
– .........................................................................................................
– .........................................................................................................
z mici – .............................................................................................................
– ............................................................................................................
– ............................................................................................................
– ............................................................................................................

6. Sublinia]i neologismele din textul urm\tor [i comenta]i rolul lor stilistic:


„S-a ivit pe culme Toamna,
Zâna melopeelor,
Spaima florilor [i Doamna
Cucurbitaceelor.“ (G. Top`rceanu)

36
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 37

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ALTE TIPURI DE UNIT|}I FRAZEOLOGICE


Facultativ
1. Rescrie]i unit\]ile frazeologice care constituie cli[ee interna]ionale [i explica]i `n]elesul
acestora:
Îl trimite de la Ana la Caiafa.
Çtiind c\ zarurile sunt aruncate, nu mai avea nici o re]inere.
Simte deasupra capului sabia lui Damocles.
Se afl\ `ntre Scylla [i Caribda.
– ........................................................................................................................
........................................................................................................................
– ........................................................................................................................
........................................................................................................................
– ........................................................................................................................
........................................................................................................................
– ........................................................................................................................
........................................................................................................................

2. Folosi]i `n enun]uri urm\toarele formule de circula]ie interna]ional\:


ab origine: ………..........................................
pro domo: …............................................….
sine qua non: ………..............................................
tale quale: ………...................................................
ex libris: ……..........................................................
per pedes: ……......................................................

3. Trece]i `n rubricile potrivite urm\toarele unit\]i frazeologice: mas\ rotund\, carpe diem,
corp delict, de ochii soacrei, de isprav\, din loc `n loc, vis-à-vis, post scriptum, m\rul lui Adam, ca
`n sânul lui Avraam, ca-n ]ara lui Papur\-Vod\, sat f\r\ câini, vinde castrave]i la gr\dinar, dus de
nas, b\gat la zdup, din inim\, pe inima goal\, a priori.
LocuÆiuni Expresii Formule çi cliçee internaÆionale
– .............................. – ............................... – ............................................
– .............................. – ............................... – ............................................
– .............................. – ............................... – ............................................
– .............................. – ............................... – ............................................
– .............................. – ............................... – ............................................
– .............................. – ............................... – ............................................

37
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 38

ROLUL UNIT|}ILOR FRAZEOLOGICE ~N ASIGURAREA


EXPRESIVIT|}II LIMBII
Facultativ

1. ~nlocui]i `n textul de mai jos cuvintele [i expresiile subliniate cu termeni literari, explicând
consecin]ele acestor `nlocuiri asupra expresivit\]ii textului:
„– I-auzi, m\i! Dac-ar [ti el, chiolh\nosul [i tic\itul, de unde-am pornit ast\-noapte, [i-ar
strânge lioarba acas\, n-ar mai dârdâi degeaba asupra c\i[orilor mei! {-apoi doar nu vin eu acum
`ntâia[i dat\ la Ia[i, s\-mi deie pov\] unul ca dânsul ce rânduial\ trebuie s\ p\zesc.“
(I. Creang\, Amintiri din copil\rie)

z ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
z ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2. Înlocui]i cu sinonime construc]iile subliniate mai jos. Compara]i-le [i preciza]i care dintre
acestea sunt mai expresive:

z {i-a dat arama pe fa]\ când nu te a[teptai.


z Cei doi [i-au pus pirostriile.
z L-a f\cut cu ou [i cu o]et la el acas\.
z Mai pune-]i pofta-n cui!
z ....................................................................................................................................
z ....................................................................................................................................
z ....................................................................................................................................
z ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ATEN}IE!
Expresiile idiomatice (idiotisme, idiomatisme) au un `n]eles figurat [i nu se pot traduce ad
literam `n alt\ limb\.
Ele au un grad foarte mare de expresivitate.

38
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 39

TEST DE EVALUARE
z Se dau cuvintele urm\toare: bun; carte; cap; mas\; floare; tân\r; familial; mân\;
râs; detaliu.

z Se cere:
a) sinonimul fiec\rui cuvânt:
......................; ......................; ......................; ......................; ......................;
......................; ......................; ......................; ......................; ......................;
1,50 puncte
b) antonimul a dou\ dintre cuvinte:
............................. ↔ .............................
............................. ↔ .............................
0,50 puncte
c) paronimul unuia dintre cuvinte:
............................. — .............................
0,50 puncte
d) releva]i polisemantismul unui cuvânt prin scrierea sinonimului corespunz\tor
fiec\rui sens:
......................................................
.................................... ......................................................
......................................................
0,50 puncte
e) identifica]i cuvântul c\ruia `i corespunde un omonim:
............................. — .............................
0,50 puncte
f) exemplifica]i trei expresii `n care s\ intre unul dintre cuvintele date:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
1,50 puncte
g) forma]i câte un cuvânt derivat de la trei dintre cuvintele date [i preciza]i
valorea morfologic\ a fiec\rui derivat:
.......................................................... — ..........................................................
.......................................................... — ..........................................................
.......................................................... — ..........................................................
2 puncte
h) identifica]i un cuvânt din care se poate ob]ine un derivat parasintetic:
.......................................................... — ..........................................................
1,50 puncte
i) folosi]i unul dintre cuvintele date `ntr-un context care s\-i confere sens figurat:
..........................................................................................................................
0,50 puncte
Not\: Se acord\ un punct din oficiu.

39
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 40

FONETICA
SUNETELE. GRUPURILE DE SUNETE
1. Analiza]i structura fonetic\ a cuvintelor urm\toare, folosind abrevierile V pentru
vocale, S pentru semivocale [i C pentru consoane, dup\ modelul dat:
pâine: C + V + S + C + V soare: .........................................
t\iau: ........................................... [tiai: ............................................
alcool: ......................................... feerie: ..........................................

2. Preciza]i num\rul de litere [i de sunete din cuvintele:


taxiuri schingiuit genunchi `nchegat
.................. ............................ ........................... ........................
.................. ............................ ........................... ........................
gherghef cercel geamuri Sfinx
.................. ............................ ........................... ........................
.................. ............................ ........................... ........................

3. Nota]i `n dreptul fiec\rui cuvânt dat sunetele corespunz\toare literei x, dup\


modelul de mai jos: examen → gz
exod → maxilar → export →
exilat → exaltat → exersat →

4. Completa]i tabelul de mai jos cu formele care con]in grupurile de sunete indi-
cate: i-au, s\-i, mi-au, subiect, alizeu, neuron, spaim\, fiin]\, ]i-i, vreau, te-ai, nu am, viu,
leoarc\, cooperare.
Diftong Triftong Hiat

5. Compara]i urm\toarele grupuri de cuvinte [i r\spunde]i cerin]elor de mai jos:


c\ `i → c\-i
s\ `i → s\-i
a) Numi]i grupul de sunete care se repet\ `n prima coloan\: .............................
b) Numi]i grupul de sunete care se repet\ `n a doua coloan\: .............................
c) Explica]i rolul cratimei din punct de vedere fonetic: .........................................
..........................................................................................................................

40
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 41

6. Completa]i rombul pe orizontal\ [i ve]i ob]ine pe vertical\ denumirea unui grup


de sunete.
1. Nume de fat\.
2. E bun la b\trâne]e. D
3. Lucitoare `n Scrisoarea III. T G
4. Cum nu e Baiazid. C I
5. Sinonim cu imens. P T S
6. Al\turi. C L
7. Comandant militar (arh.). L A
SOLU}II G
COLOSAL; LÂNG|; AGA.
ADA; TOIAG; COIFURI; POLITICOS;

SILABA. DESP|R}IREA ÎN SILABE


1. Desp\r]i]i `n silabe cuvintele de mai jos:
a) subtitlu: ..................................... c) atlet: ..............................................
`narmare: ................................... (a) abrevia: ....................................
hiperacid: ................................... (a) abroga: .....................................
b) dreptunghiular: .......................... d) sangvin: .........................................
niciodat\: ................................... delincvent: .....................................
nemaiauzit: ................................ sanctuar: .......................................

2. Explica]i regula de desp\r]ire `n silabe a cuvintelor din fiecare grup\ a exerci]iului


anterior:
a) ....................................................................................................................
b) ....................................................................................................................
c) ....................................................................................................................
d) ....................................................................................................................

3. Completa]i c\su]ele cu formele ob]inute prin interschimbarea silabelor `n struc-


tura cuvintelor urm\toare, dup\ modelul dat:
cazma – macaz chitar\ –
fasole – ceat\ –
livad\ – seam\ –
manta – luar\ –

41
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 42

4. Completa]i spa]iile de mai jos cu formele rezultate prin repetarea silabei ini]iale
a cuvintelor date:
Model: mic\ – mimic\
par\ – ....................................... cut\ – .....................................
pene – ...................................... cui – .......................................

5. Scrie]i cuvintele noi care se pot forma ad\ugând o silab\ la `nceputul, la mijlocul
sau la sfâr[itul cuvintelor date, dup\ modelul de mai jos:
caval → ca[caval cafea → catifea vân\ → vân\t\
fileu → .................... conac → ........................ eter → .........................
laur → ..................... gene → .......................... pe[te → .......................

6. Desp\r]i]i `n silabe cuvintele urm\toare:


subiect → ..................................... dezinformare → .................................
fiic\ → .......................................... cianur\ → ..........................................
sacrificiu → ................................... arctic → .............................................
coafez\ → .................................... inegal → ............................................

7. Marca]i cu X c\su]ele corespunz\toare cuvintelor desp\r]ite corect `n silabe:


ar-t\ 
X a-c]i-u-ne as-tfel 
a-cru do-vleac i-ne-gal 
at-let de-linc-ven-]\ i-de-e 

ACCENTUL

1. Marca]i cu X c\su]a corespunz\toare verbelor al c\ror prezent difer\ de perfec-


tul simplu doar prin accentuare, dup\ modelul dat:
admir\ 
X fream\t\ 
sup\r\ tun\ 
crede afl\ 

2. Alc\tui]i enun]uri `n care s\ folosi]i urm\toarele cuvinte ca adjective [i ca verbe


la modul indicativ, timpul perfect simplu, prin schimbarea accentului:
........................................................................................................
lichid\ ........................................................................................................
............................................................................................................
albi
............................................................................................................

42
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 43

3. Marca]i cu x c\su]a corespunz\toare cuvintelor care, prin schimbarea accentu-


lui, pot fi [i substantive [i verbe la infinitiv:
r\]oi soba ochi 
roi peria vulpoi 
sloi nota snopi 

4. Marca]i cu semnul corespunz\tor silaba accentuat\ `n cuvintele de mai jos:


biftec trufa[ lector alibi
bivoli]\ lapovi]\ seif {tefan
cest\lalt prepeli]\ matur Dobrogea
intim unic fenomen industrie

5. Marca]i cu x c\su]ele corespunz\toare cuvintelor accentuate corect:


séver repórter zeró 
matúr radió véveri]\ 

GRE{ELI DE PRONUN}ARE ÎN
LIMBA ROMÂN| CONTEMPORAN|

1. Sublinia]i, `n variantele de mai jos, forma corect\, atât din punct de vedere al
scrierii, cât [i al pronun]\rii:
caet – caiet perpetuez – perpetuiez
`ndoelnic – `ndoielnic plouat – ploat
maestru – maiestru vuet – vuiet
nou\ – no\ tualet\ – toalet\

2. Rosti]i `n paralel urm\toarele cuvinte care `ncep cu vocala e sau cu diftongul ie.
Explica]i pronun]area cu e a cuvintelor care `ncep tot cu e:
educa]ie – ieder\ er\ – iernat
eficient – ieftin eseu – iese
epav\ – iepure (a) ezita – iezer

3. Sublinia]i forma corect\:


ierbar – erbar iezuit – ezuit
erarhie – ierarhie ie[ire – e[ire
erbacee – ierbacee iepure – epure

43
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 44

PRONUN}AREA NUMELOR PROPRII STR|INE


Facultativ
1. Pronun]a]i urm\toarele nume proprii str\ine folosindu-v\ de transcrierile fonetice din
paranteze:
a) nume de ora[e b) nume de ]\ri
Barcelona [barselona] Azerbaidjan [azerbaidgean]
Beijing [bei-gin] Bangladesh [banglade[]
Bombay [bom-bei] Kuwait / Kuweit [cu-ueit / cu-veit]
Chicago [[icago]
Dublin [dablin] c) nume de personalit\]i
Georgetown [ georgi-taun] Anghel Saligny [salini]
Phenian [fenian] Nicolae Tonitza [toni]a]
Port-au-Prince [portoprens] Pierre Corneille [cornéi]
Washington [ua-[in-t\n] Edgar Allan Poe [p\u]

2. Completa]i spa]iile de mai jos cu numele proprii str\ine cerute [i scrie]i `n paranteze pro-
nun]area acestora:
a) Capitala Suediei este ……..............................… [……...............………]
b) Localitate din Belgia unde Napoleon Bonaparte a fost `nvins:
.........................................…………. [………..........................................……]
c) Celebru turn din Paris: ………..............…….. [……..................………….]
d) A descoperit teoria relativit\]ii: ……......................… […….................………….]
e) Autorul romanului Cei trei muschetari: ………........………. […..…………....…..]

3. Scrie]i `n dreptul transcrierilor fonetice de mai jos numele proprii str\ine


corespunz\toare:
[filadelfia] ...................................... [fenian] ..............................................
[glesg\u] ....................................... [saraievo] ...........................................
[[anhai] ......................................... [tuluz] ................................................

VALORI EXPRESIVE ALE SUNETELOR


1. Preciza]i ce modific\ri fonetice remarca]i `n enun]urile de mai jos [i atitudinea
sau sentimentul sugerat:
a. Penibil! Terribil! Orribil!
b. … Mi-a zburat p\l\ria! s\ opreasc\\\\!
c. Vii cu noi? Te rooog!
a. .................................................; ......................................................
b. ................................................; ......................................................
c. .................................................; ......................................................

44
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 45

2. Sublinia]i `n fragmentul urm\tor, sunetele [i grupurile de sunete care sugereaz\


schimbarea ritmului dansului:
„Trei pa[i la stânga bini[or
{i al]i trei pa[i la dreapta lor;
Se prind de mâini [i se desprind,
S-adun\-n cerc [i iar se-ntind
{i bat p\mântul tropotind
În tact u[or.“
(George Co[buc, Nunta Zamfirei)

3. Explica]i ce imagini auditive se sugereaz\ prin repetarea consoanei z `n urm\-


toarele versuri, `n care portretul domnitorului Mihai Viteazul este v\zut hiperbolic de
Pa[a Hassan:
„S\lbatecul vod\ e-n zale [i fier
{i zalele-i zuruie crunte.
Gigantic\ poart-o cupol\ pe frunte
{i vorba-i e tunet, r\sufletul ger,
Iar barda din stânga-i ajunge la cer…
{i vod\-i un munte.“
(George Co[buc, Pa[a Hassan)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

4. Extrage]i vocalele [i consoanele a c\ror repetare sugereaz\ sunetul buciumului


[i intensificarea acestuia:
„Un bucium sun\ tainic, cu dulcea]\,
Sunând din ce `n ce tot mai aproape.“
(Mihai Eminescu, Fiind b\iet p\duri cutreieram)
a) vocale: ...........................................................................................................
b) consoane: ......................................................................................................

5. Citi]i cu aten]ie versurile urm\toare [i preciza]i ce efecte stilistice se ob]in prin


reluarea consoanei s:
„Unde sap\ sapa locul,
Sare din p\mânt norocul…“
(Tudor Arghezi, Mam\ }ar\)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

RE}INE}I!
Eufonia – succesiunea armonioas\ de vocale [i consoane.
Alitera]ia – repetarea unui sunet sau grup de sunete `n cuvinte care se succed\.

45
Caiet_Romana_VII_partea 1_02_cap1 (3-46)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 46

TEST DE EVALUARE
z Se dau cuvintele: croat, hublou, inapt, turb\.
z Se cere:
a) analiza]i structura fonetic\ a cuvintelor date, folosind prescurt\rile V pentru
vocale, S pentru semivocale [i C pentru consoane:
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
1,20 puncte
b) g\si]i alte patru cuvinte care s\ aib\ aceea[i structur\ cu a celor date:
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
1,60 puncte
c) identifica]i cuvântul din care, prin interschimbarea a dou\ consoane, se poate
ob]ine un alt cuvânt:
........................................................................................................................
0,50 puncte
d) desp\r]i]i `n silabe cuvintele date:
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
1 punct
e) enun]a]i norma aplicat\ la desp\r]irea `n silabe a unuia dintre cuvinte:
........................................................................................................................
1,60 puncte
f) marca]i cu semnul corespunz\tor silaba accentuat\ din fiecare cuvânt:
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
1 punct
g) identifica]i cuvântul c\ruia `i corespunde un omograf accentuat diferit:
................................................ – ................................................
0,60 puncte
h) preciza]i valoarea morfologic\ corespunz\toare fiec\rui termen al perechii de
omografe de la punctul g):
........................................................................................................................
........................................................................................................................
1 punct
i) extrage]i grupurile vocalice existente `n cuvintele date:
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
0,50 puncte
Not\: Se acord\ un punct din oficiu.

46
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 47

VERBUL
FELUL VERBELOR

1. Sublinia]i, în textele urm\toare, cu o linie verbele predicative [i cu dou\ linii ver-


bele copulative:
a) „În a[teptarea suspend\rii [i venind mereu acas\ cu mâna goal\, cu sufletul
am\rât de umilin]e, c\uta s\ fie vesel [i încrez\tor, povestea cu am\nunte cât de bine
l-a primit cutare [i cutare, care i-a oferit tot sprijinul [i cât e de sigur c\ toat\ nenoro-
cirea aceasta e spre binele lui.“
(Ioan Slavici, Ion)
b) „Nimeni nu-l v\zuse vreodat\ întristat sau râzând în hohote, poate chiar nici
nu râdea, fiindc\ în el bucuria de a tr\i nu cobora [i nu urca parc\ deloc, ci se instalase
undeva sus, în sufletul lui ca o temperatur\ care nu mai sc\dea [i unde era inutil s\ râzi
sau s\ te mai întristezi.“
(Marin Preda, O or\ din august)

ATEN}IE!
Verbele predicative [i verbele copulative se folosesc [i la modurile nepersonale.

2. Rescrie]i, dup\ modelul dat, formele verbale exprimate cu verbe auxiliare în tex-
tele de mai jos, men]ionând:
z forma la infinitiv a verbului auxiliar;
z modul [i timpul formei verbale exprimate cu verb auxiliar;
a) „Popa s-a indignat, fiindc\ Toma era un stâlp darnic al bisericii [i i-a f\g\duit
c\ duminica viitoare are s\-l dojeneasc\ pe b\t\u[ul Glaneta[ului de pe amvon…“
(Liviu Rebreanu, Ion)
b) „Cerul ar fi fost la început foarte aproape de p\mânt, atât de aproape, c\
l-ai fi putut atinge cu mâna, dac\ te-ai fi urcat pe un gard.“
(Lucian Blaga, Hronicul [i cântecul vârstelor)
c) „{i de[i eram încredi]at c\, în cele din urm\, biruin]a va cump\ni spre partea
Pisicu]ei, m\ hot\râi totu[i s\ intru la mijloc în aceast\ epopee m\rea]\ [i crâncen\…“
(Calistrat Hoga[, Singur)
a. a avea
– s-a indignat b. indicativ, perfect compus

..................................................
– ............................ ..................................................
..................................................
– ............................ ..................................................

47
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 48

..................................................
– ............................ ..................................................

..................................................
– ............................ ..................................................

..................................................
– ............................ ..................................................

..................................................
– ............................ ..................................................

3. Men]iona]i, pentru verbele subliniate mai jos, valoarea morfologic\, alegând între:
a) verb predicativ;
b) verb copulativ;
c) verb auxiliar;
Suntem acas\, toat\ ziua. – verb .......................................................................
Nu fi naiv! – verb ...............................................................................................
A[ fi plecat mai devereme. – verb .......................................................................
Am toate motivele s\ plec. – verb .......................................................................
Nu te-am recunoscut. – verb ..............................................................................
Are s\ plece f\r\ noi. – verb ...............................................................................
Tu ai reu[i f\r\ probleme! – verb .......................................................................
Nu voia s\ recunoasc\. – verb ............................................................................
Mâine voi vedea un spectacol. – verb ................................................................

CONJUGAREA VERBULUI

1. Scrie]i formele la infinitiv ale verbelor de mai jos, indicând conjugarea:


au scris – .................................... – conjugarea ...................
fiind – ....................................... – ....................................
creeaz\ – .................................... – ....................................
s\ (-i) plac\ – .............................. – ....................................
nu agrea – ................................. – ....................................
t\cuse – ..................................... – ....................................
prev\d – ..................................... – ....................................
coborâm – .................................. – ....................................

48
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 49

2. Alc\tui]i perechi de verbe de aceea[i conjugare, care s\ rimeze:


Când auzi naiul ....................
Pace-n inimi pres\rând, > conjugarea ................................

Când afar\ vântul bate,


Dar fuior alb hornul ….........., > conjugarea ................................

{im]i c\-i bine s\ …...........….


{i natura s-o iube[ti. > conjugarea ................................

CATEGORIILE GRAMATICALE

MODUL. TIMPUL. PERSOANA. NUM|RUL.

1. Rescrie]i verbele din textele urm\toare, completând rubricile indicate mai jos,
dup\ modelul dat:
a) „… trântind la p\mânt satârul fuge printre mul]imea adunat\ împrejur,
strigând în gura mare c\ el nu îndr\zne[te a ucide pe acest om.“
(N. B\lcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul)
b) „Cine [tie dac\ nu l-a[ sup\ra, dac\ nu l-a[ p\gubi, poate, spunându-le alto-
ra c-a trecut pe aici.“
(Ioan Slavici, Moara cu noroc)
c) – Du-te de aici, c\ am de vorbit cu domnii!

Verbul Conjugarea Modul Timpul Persoana Num\rul


trântind a IV-a gerunziu — — —

49
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 50

2. G\si]i patru verbe de conjugarea I cu forme omografe la indicativ prezent [i la


indicativ perfect simplu, persoana a III-a, dup\ modelul de mai jos:
– (el) cânt\ – ..............................
– .............................. – ..............................
– .............................. – ..............................

3. Sublinia]i formele corecte în urm\toarele enun]uri:


Trebuie s\ aiv\ / aib\ mai mult\ grij\.
Creind / creând prea multe probleme, l-au eliminat din echip\.
Nu pot s\ cheltui / cheltuiesc prea mult.
Tu forn\i / forn\ie[ti ca un cal când ai guturai.
Mama desar\ / des\reaz\ brânza.
Îmi vine s\ chiui / chiuiesc de bucurie.
Este posibil s\ c\de]i / s\ cade]i într-o grup\ u[oar\.

MODURILE PERSONALE

MODUL INDICATIV

1. Rescrie]i, din textele de mai jos, numai verbele la modul indicativ, completând
tabelul dat:
a) „{i iat\ s-a ivit de undeva o alt\ pas\re, care zbura dup\ dânsul, c\ci era mai
aprig\ [i mai puternic\ f\r\ seam\n, ce se chema vultur [i începu a goni [oimul în
v\zduh ca s\-i ia vânatul.“
(Înv\]\turile lui Neagoe Basarab c\tre fiul s\u Teodosie)
b) „Niciodat\ nu-mi închipuisem c\ vânatul nu vine spre pu[ca mea din pricina
lui [i abia acum vedeam c\ în p\durea aceea eu eram un du[man, ca [i lupii.“
(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunat\)
Verbul la Verb predicativ/ Conjugarea Timpul Persoana Num\rul
modul indicativ Verb copulativ

50
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 51

2. Folosi]i în enun]uri la modul indicativ, timpurile perfect simplu [i mai mult ca per-
fect, persoana a III-a, num\rul plural, verbele:
...................................................................................................
a culege ...................................................................................................
...................................................................................................
a vedea ...................................................................................................
...................................................................................................
a g\si ...................................................................................................

3. Alc\tui]i enun]uri în care s\ folosi]i urm\toarele perechi de verbe la timpul per-


fect simplu [i preciza]i persoana [i num\rul:
...................................................................................................
a) munci: ...................................................................................................
...................................................................................................
muncii: ...................................................................................................
...................................................................................................
b) citi: ...................................................................................................
...................................................................................................
citii: ...................................................................................................

4. Recunoa[te]i formele verbale la modul indicativ, timpul viitor, din textele de mai
jos, precizând dac\ sunt specifice:
z exprim\rii literare;
z exprim\rii populare (familiare);
z exprim\rii regionale;
z exprim\rii poetice.
a) „Spune-mi-vei ori nu, eu tot le voi g\si [i înc\ [i capul reteza-]i-l-voi!“
(Greuceanu)
b) „Mai suna-vei, dulce corn,
Pentru mine vreodat\?“ (M. Eminescu, Peste vârfuri….)
c) „Are s\ fac\ cum vrem noi, nu cum vrea el, c\ doar nu-i de capul s\u...“
(Ion Creang\, Amintiri din copil\rie)
d) „A sta în hambar [i a mânca la posmagi…“ (Ion Creang\, Poveste)
— ...................................................; ...................................................
— ...................................................; ...................................................
— ...................................................; ...................................................
— ...................................................; ...................................................
— ...................................................; ...................................................
— ...................................................; ...................................................
— ...................................................; ...................................................

51
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 52

MODUL IMPERATIV

1. Folosi]i în enun]uri formele verbale taci [i stai la modul indicativ [i la modul


imperativ punând în eviden]\ diferen]a prin punctua]ia propozi]iilor:
z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................

2. Preciza]i la ce mod sunt verbele din enun]urile urm\toare:


Nu scrie]i toate versurile? .................................................................
Nu scrie]i f\r\ alineat! .......................................................................
Merge]i mai u[or cu bocancii decât cu cizmele. ...............................
Merge]i mai repede! ........................................................................

3. Alc\tui]i enun]uri în care s\ folosi]i urm\toarele verbe la modul imperativ,


num\rul singular, la forma afirmativ\ [i negativ\:
forma afirmativ\ .......................................................................
a se duce forma negativ\ .........................................................................
forma afirmativ\ ......................................................................
a scrie forma negativ\ ........................................................................
forma afirmativ\ ......................................................................
a fi forma negativ\ ........................................................................

4. Folosi]i, în enun]uri, formele afirmative la singular [i la plural, modul imperativ,


ale verbelor:
singular .......................................................................................
a t\cea plural ..........................................................................................
singular ......................................................................................
a face plural ..........................................................................................

5. Reface]i forma ortografic\ a urm\toarelor combina]ii de verbe la modul impera-


tiv înso]ite de forme neaccentuate de pronume personal:
z afla]imil – ..................................................................
z opre[te]ile – ..............................................................
z aduna]imio – .............................................................
z scrie]ivile – ................................................................
z aduce]imio – ............................................................
z st\pâne[te]ile – .........................................................

52
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 53

MODUL CONJUNCTIV

1. Sublinia]i verbele la modul conjunctiv din textele urm\toare [i completa]i tabelul


de mai jos:
a) „S\-i fi zis toat\ lumea c\-i urât [i obraznic, ea ]inea una [i bun\, c\ b\iet ca
b\ietul ei nu mai este altul.“
(Ion Creang\, Povestea porcului)
b) „Într-un moment de desperare socoti c-ar fi bine s\ renun]e la favoarea legii
militare, s\ se întoarc\ peste un an în hain\ de ofi]er…“
(Liviu Rebreanu, P\durea spânzura]ilor)
c) „{i nime-n urma mea
Nu-mi plâng\ la cre[tet
Doar toamna glas s\ dea
Frunzi[ului ve[ted.“
(M. Eminescu, Mai am un singur dor)
d) „… mi-a întins mâna s\ i-o s\rut, mi-a cerut f\g\duiala c\ am s\ m\ culc ime-
diat, mi-a acordat o amânare de o or\…“
(Garabet Ibr\ileanu, Adela)
e) „Slutu se dete pe lâng\ fat\ [i începu s-o lingu[easc\ cu vorbe miorl\itoare…“
(Aleodor împ\rat)
Verbul la Verb predicativ/ Conjugarea Timpul Persoana Num\rul
modul conjunctiv Verb copulativ

2. Scrie]i formele verbale la imperativ [i formele scurte ale conjunctivului (f\r\ con-
junc]ia s\):
a) „Fie-]i îngerii aproape,
Somnul dulce.“
(Mihai Eminescu, Somnoroase p\s\rele)
b) „Fiarb\ vinu-n cupe, spumege pocalul…“
(Mihai Eminescu, Ce-]i doresc eu ]ie, dulce Românie)

53
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 54

c) „O, privi]i-i cum viseaz\


Visul codrului de fagi!“
(Mihai Eminescu, Povestea codrului)
d) „{i pentru cine vrei s\ mori?
Întoarce-te, te-ndreapt\
Spre-acel p\mânt r\t\citor
{i vezi ce te a[teapt\.“
(Mihai Eminescu, Luceaf\rul)

z Verbe la modul imperativ z Verbe la conjunctivul scurt


................................................... ...................................................
................................................... ...................................................
................................................... ...................................................

3. Citi]i cu aten]ie enun]urile urm\toare [i preciza]i sensul verbelor la modul con-


junctiv, alegând între:
a) conjunctiv cu sens de imperativ;
b) conjunctiv cu sens de condi]ional-optativ;
c) conjunctiv care exprim\ îndoiala.

S\-i spun, s\ nu-i spun... .....................................................................................


S\-i fi dat luna de pe cer, tot nemul]umit era. .....................................................
S\ fi]i prezen]i la prima or\! ...............................................................................

4. Preciza]i modul verbelor subliniate în enun]urile urm\toare:


S-aude zvon de lupt\. – modul ……..........................................
S-ascul]i de cei mai mari. – modul …….....................................
S-aduce]i aici toate proviziile. – modul ……...............................
S-ave]i r\bdare pân\ mâine! – modul ……................................
S-ascunde ceva sub zâmbetul lui! – modul ……........................

ATEN}IE!
Nu confunda]i verbele la conjunctiv înso]ite de conjunc]ia s\ cu verbele la indica-
tiv, perfect compus înso]ite de pronumele reflexiv se.

MODUL CONDI}IONAL – OPTATIV

1. Completa]i tabelul de mai jos cu verbele la modul condi]ional-optativ:


a) „Una din înc\peri, cea mare, ar fi trebuit s\ fie camer\ bun\ pentru cine s-ar
fi nimerit pe la ei musafir [i tot ea ar fi fost s\ fie camera în care s\ ]in\ ei lucrurile de
s\rb\toare…“ (Dinu S\raru, Ni[te ]\rani)

54
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 55

b) „… [i chiar de ar fi om de treab\ [i ar avea gânduri serioase, tot nu le-ar putea


înf\ptui decât peste vreo cinci ani, când va termina studiile…“
(Liviu Rebreanu, Ion)
c) „… îl asculta cu o curiozitate, împr\[tiat\ [i absent\; se vedea c\ nici m\car
nu-i trece prin cap s\ fie atent la cele ce le-ar putea spune Bil\, chiar dac\ din întâm-
plare responsabilul Arlus ar fi descoperit în evenimentele viitoare o anumit\ fisur\.“
(Marin Preda, Morome]ii)
Verbul la modul Predicativ / Timpul Persoana Num\rul
condi]ional-optativ Copulativ

2. Rescrie]i enun]urile de mai jos, corectând formele verbale scrise gre[it [i preciza]i
modul acestora:
a) Dute, duceteai învârtindute!
b) „Dun\re, ap\ vioar\,
Faceteai neagr\ cerneal\…“
(Folclor)
c) „Ducema[ [i ma[ tot duce…“
(Folclor)
d) Darar Dumnezeu s\ nu fie a[a!

a) ......................................................................................................................
b) ......................................................................................................................
c) .......................................................................................................................
d) ......................................................................................................................

3. Alc\tui]i propozi]ii optative în care s\ folosi]i verbele date la persoana I, num\rul


plural:
a pleca: .................................................................
a c\uta: .................................................................
a încerca: ..............................................................
a crea: ...................................................................

55
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 56

FUNC}IILE SINTACTICE ALE VERBELOR


LA MODURI PERSONALE
1. Recunoa[te]i verbele la moduri personale [i analiza]i-le, completând tabelul de
mai jos:
a) „Pe marea vie]ii când te duce vântul,
Fie-]i cârma cugetarea, de-]i e pânz\ sim]\mântul,
{i cu cât mai aprig vântul umfl\ valul furtunos,
Mai cu grij\ strânge pânza, cârma ]ine-o mai vânjos.“
(Alexandru Davila, Vlaicu-Vod\)
b) „Privite cu aten]ie, s-ar p\rea c\ toate stelele au str\lucirea variabil\ pentru c\
ele î[i schimb\ str\lucirea datorit\ unor modific\ri interne care se produc la o scar\ de
milioane de ani.“
(Eugen Todoran, Explozii în univers)
Verbul Conjugarea Modul Timpul Persoana Num\rul Forma Func]ia
afirmativ\/ sintactic\
negativ\

2. Folosi]i, în enun]uri, verbul a fi la cele patru moduri personale cu rol sintactic de


predicat verbal [i predicat nominal:
a) modul indicativ
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) modul imperativ
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) modul conjunctiv
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
d) modul condi]ional-optativ
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

56
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 57

3. Sublinia]i formele verbului a fi în enun]urile urm\toare, precizând func]ia sintactic\:


„Nu plâng c\ mi-i de Leana team\…“ ...............................................................
(George Co[buc, Du[mancele)
Nu-i p\mântesc frumosu-i chip! ..........................................................................
Mi-i ru[ine de oameni! .......................................................................................

ATEN}IE!
În expresiile mi-e sete, mi-e fric\, mi-e somn, etc. verbul a fi este verb predicativ,
iar substantivul care îl înso]e[te are func]ie sintactic\ de subiect.

MODURILE NEPERSONALE
1. Sublinia]i verbele la moduri nepersonale [i completa]i tabelul de mai jos:
a) „{i prinse a vorbi încet, privind piezi[ la foc cu obrazu-i scrijelat de cre]uri,
adâncit ca-ntr-o visare.“
(Mihail Sadoveanu, Strada L\pu[neanu)
b) „Dup\ îngânarea de melodie veche, sunet de caval amestecat cu voce nearti-
culat\, mo[ Haralambie a ferit instrumentul [i a recitat t\r\g\nat cuvinte ca din dureri
[i morminte neuitate.“
(Mihail Sadoveanu, Nada florilor)
c) „… oamenii au sim]it tot mai mult nevoia s\ cunoasc\ succesiunea anotim-
purilor, s\ poat\ cunoa[te perioadele favorabile unor lucr\ri agricole, ca sem\natul [i
culesul, cât [i a unor activit\]i legate de p\storit, cum este pornirea turmelor spre
p\[unile de var\ sau spre zonele de iernat.“
(Vasile Botancu, Calendarul de la Sarmisegetusa)
Verbul la modul Conjugarea Modul Timpul Num\rul
nepersonal

2. Scrie]i formele negative la participiu [i gerunziu ale verbelor:


........................................................
a crea ........................................................

57
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 58

........................................................
a crede ........................................................
........................................................
a descrie ........................................................
........................................................
a agrea ........................................................

3. Preciza]i valoarea morfologic\ a cuvintelor subliniate în enun]urile de mai jos:


Locurile de joac\ au fost desfiin]ate. ...................................................................
Ai no[tri au de jucat un meci important. ............................................................
Cei doi au ie[it pe deal, la cosit. .........................................................................
Au plecat olteni la coas\. ...................................................................................
Gospodarul se preg\tise pentru seceri[. .............................................................
Pentru secerat, a chemat în ajutor toate neamurile. ............................................

4. Recunoa[te]i valorile morfologice, rezultate prin conversiune, ale verbului la


modul participiu:
Era un om calculat. ............................................................................................
În public, vorbe[te calculat. ................................................................................
Calculatul finan]ist a majorat taxele. ...................................................................
Se încurc\ la calculatul sumelor. .........................................................................

5. Preciza]i func]ia sintactic\ [i valoarea morfologic\ a formelor de gerunziu din


enun]urile de mai jos:
I-a ascuns în intrândul zidului. ............................................................................
Îl atinge cu mâini tremurânde. ...........................................................................
V\d apropiindu-se o ma[in\. ..............................................................................
Imaginea lebedei murinde are valoare simbolic\. ...............................................
Întâlne[ti adesea oameni vorbind singuri. ...........................................................
V\zuse coborând turme de oi. ...........................................................................

6. Folosi]i la infinitiv verbul a vorbi înso]it de forme neaccentuate în dativ ale pro-
numelui personal, la cele trei persoane, la singular [i plural:
z singular z plural
persoana I ....................................... persoana I .......................................
persoana a II-a ................................ persoana a II-a .................................
persoana a III-a ............................... persoana a III-a ................................

7. Indica]i func]ia sintactic\ a verbului subliniat în enun]ul:


A nu se rupe florile! ......................................................

58
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 59

FUNC}IILE SINTACTICE ALE VERBELOR


LA MODURI NEPERSONALE
1.Rescrie]i verbele la moduri nepersonale din textele urm\toare, precizând modul
[i func]ia sintactic\:
a) „T\tarii, nici visând despre ce li se preg\te[te, înaintar\ pe calea apucat\ tot
cântând [i h\l\c\ind.“
(Simion Florea-Marin, Legende istorice din Bucovina)
b) „Apoi cu netrebnicii pe care-i adunase, el s-a ascuns în p\duri de nestr\b\tut
pe unde [i vântul trec\tor nu poate trece din cauza desimii copacilor, în adâncul c\rora
se putea ascunde o oaste numeroas\.“
(Stelian Neagoe, {tefan cel Mare)
c) „Asta e u[or de constatat; manivela semnalului nu se poate trage decât
rupându-se a]a înnodat\ [i cu nodul plumbuit.“
(I.L. Caragiale, D-l Goe)

2. Folosind tabelul de mai jos, analiza]i verbele la modurile infinitiv, gerunziu [i


supin din textele de la exerci]iul 1.
Verbul Conjugarea Modul Timpul Forma Func]ia
(la infinitiv) (afirmativ\ / sintactic\
negativ\)

3. Completa]i enun]urile urm\toare cu verbe la modul infinitiv [i recunoa[te]i


func]iile sintactice ale infinitivului:
Nu e u[or ……................……... pe to]i oamenii. ..............................................
Datoria elevilor este de ……....................………. ..............................................
Tu po]i ……....................………. orice problem\. ..............................................
M\ preg\tesc ……....................…..…. la [coal\. ..............................................
To]i elevii au dorin]a de ……....................………. ..............................................
Turi[tii au plecat înainte de …..................……… ..............................................
El a plecat f\r\ ……....................……….............. ..............................................

4. Folosi]i verbe la modul participiu cu func]iile sintactice date, precizând valoarea


morfologic\ (adjectiv, adverb):

59
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 60

a. atribut adjectival: ……....................……….........................................................


b. nume predicativ: ……....................……............................................................
c. complement circumstan]ial de mod: …...................…....................……….........

5. Sublinia]i verbele la modul gerunziu [i preciza]i func]iile sintactice ale acestora:


Se aude trosnind. ……....................……..............................................................
V\d trecând norii. ……....................……..............................................................
M-am s\turat stând în cas\. ……....................……...............................................
Auzeam glasuri strigând de pretutindeni. ……....................……..........................
Treceau pe uli]\ cântând [i chiuind. ……....................……...................................
Venind spre [coal\, s-a întâlnit cu noi. ……....................……................................

6. Completa]i enun]urile urm\toare cu verbe la modul supin [i identifica]i func]iile


sintactice ale acestui mod:
Nu e u[or ….............................…… …..........................................……
Ma[ina este ….............................…… ….......................................……
Ma[ina ….............................…… este nou\. ….............................……
Am …....................................…… lec]ia. …...................................……
M-am s\turat ….................................…… ….................................……
Corectarea lucr\rii se face dup\ …..................…… ….........................

VERBELE COPULATIVE

1. Preciza]i valoarea predicativ\ sau copulativ\ a verbelor a fi [i a deveni subliniate


în textele de mai jos:
a) „Era o moarte pustie, f\r\ c\p\tâi, f\r\ lumânare, fiindc\ p\mântul, pân\ la
urm\ e c\p\tâiul nostru de veci, [i dac\ e[ti la tine acas\, unde ai pune capul jos [i te-ar
apuca somnul din urm\, c\p\tâiul e al t\u.“
(Dinu S\raru, Clipa)
z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................

b) „Mihai se c\]\ra pe trunchiul de la pup\ ca locul de observa]ie s\ fie cât mai


sus, deoarece în felul acesta erorile devin [i ele mai mici [i îndreptându-se cu fa]a spre
soare î[i potrivea luneta sextantului la ochi.“
(Radu Tudoran, Toate pânzele sus)
z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................

60
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 61

2. Analiza]i, la alegere, un verb predicativ [i un verb copulativ din textele de la exer-


ci]iul anterior:
a) ................................ = .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
b) ................................ = .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

3. Alc\tui]i enun]uri în care s\ folosi]i verbul a fi ca verb predicativ, cu sensurile


urm\toare:
z a exista: ..........................................................................................................
z a se g\si: ........................................................................................................
z a pleca: ...........................................................................................................
z a proveni: .......................................................................................................
z a se întâmpla: .................................................................................................

4. Identifica]i valoarea morfologic\ – verb copulativ / verb predicativ – a verbelor


subliniate în enun]urile urm\toare:
Fiecare a ie[it de la spectacol cu alt\ p\rere. ......................................................
Copiii se f\cuser\ mari. ......................................................................................
Aceste prese s-au f\cut în sec]ia noastr\. ...........................................................
Dup\ trei ani voi ie[i inginer. ..............................................................................
R\mâne]i în cas\ pân\ trece furtuna! .................................................................
Fapta lui se nume[te tr\dare. .............................................................................
Au r\mas impresiona]i de cele v\zute. ................................................................
Cuvintele tale înseamn\ mult pentru el. .............................................................
Nu ]i-ai însemnat tema? .....................................................................................
Vei r\mâne repetent dac\ nu înve]i! ...................................................................

ATEN}IE!
Verbele a fi, a deveni, a se numi, a se chema, a însemna, a se face, a ajunge, a
ie[i, a r\mâne sunt:
a) predicative, când sensul lor permite combinarea cu adverbul undeva.
b) copulative, când sensul lor admite combinarea cu termenii cumva, ceva,
cineva.

5. Alc\tui]i enun]uri care s\ conÆinå predicate nominale alc\tuite din:


a) a fi + substantiv în cazul acuzativ:
..........................................................................................................................

61
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 62

b) a însemna + verb la modul infinitiv:


..........................................................................................................................
c) a p\rea + verb la modul participiu (adjectivat):
..........................................................................................................................
d) a r\mâne + adjectiv:
..........................................................................................................................
e) a ie[i + adverb:
..........................................................................................................................
f) a deveni + verb la participiu:
..........................................................................................................................
g) a ajunge + numeral:
..........................................................................................................................
h) a ie[i + adverb de mod:
..........................................................................................................................
i) a se face + adjectiv (provenit prin derivare cu sufix):
..........................................................................................................................

6. Sublinia]i construc]iile cu valoare de grup verbal nominal subliniate în enun]urile


urm\toare [i preciza]i ce func]ie sintactic\ au:

Model: Încercarea de a fi simpatic era evident\. – atribut verbal.

Nu po]i fi atent la toate am\nuntele. .............................................................

Fiind singur acas\, are spor la înv\]at. ...........................................................

Se viseaz\ a fi cel mai bun medic. ..................................................................

Condi]ia era de a fi mai r\bd\tor. ..................................................................

Presupunerea de a fi fost sup\rat pe noi se confirm\. ....................................

ATEN}IE!
Verbul a fi cu valoare de verb copulativ alc\tuie[te împreun\ cu numele predica-
tiv un grup verbal nominal când este la moduri nepersonale (infinitiv, gerunziu).

7. Analiza]i, la alegere, unul dintre grupurile verbale nominale de la exerci]iul ante-


rior, dup\ modelul urm\tor:
Încercarea de a fi simpatic era evident\.
de a fi simpatic = atribut verbal exprimat prin grup verbal nominal alc\tuit din
verbul copulativ a fi, conjugarea a IV-a, infinitiv, prezent,
forma afirmativ\ çi numele predicativ simpatic exprimat prin

62
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 63

adjectiv propriu-zis, simplu, variabil cu 2 termina]ii ([i 4 forme


flexionare), masculin, singular, nominativ, grad pozitiv; grupul
verbal nominal este precedat de prepozi]ia simpl\ de.
...................................... = .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

DIATEZELE VERBULUI
1. Rescrie]i verbele din textele de mai jos [i subiectele acestor verbe, men]ionând
[i situa]iile când verbul are subiect neexprimat, dup\ modelul dat:
a) „Apostol se cutremur\, ca [i când cuvintele colonelului i-ar fi str\puns ace în
inim\, c\ci el ast\zi nu mai dorea în]elegere, ci tocmai motive de ur\ [i îndârjire prin
care s\-[i a]â]e, înfl\c\rat\, credin]a.“
(Liviu Rebreanu, P\durea spânzura]ilor)
– se cutremur\ – Apostol
– ............................................. – .............................................
– ............................................. – .............................................
– ............................................. – .............................................
b) „Astfel, în minutul când armata ]\rii era dezorganizat\ de domnul ce se
temea de dânsa, el î[i organiz\ un trup de o[tire prin care ]inea în frâu împil\rile tur-
cilor [i ocrotea pe supu[ii s\i.“
(Nicolae B\lcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul)
– ............................................. – .............................................
– ............................................. – .............................................
– ............................................. – .............................................
– ............................................. – .............................................
– ............................................. – .............................................

OBSERVA}I!
Forma unui verb poate exprima urm\toarele raporturi cu subiectul gramatical:
a) Diateza activ\: Ei înva]\ defini]ii. – subiectul face ac]iunea;
→ →
b) Diateza reflexiv\: Ei se înva]\ cu greul. – subiectul face ac]iunea [i tot el o

suport\; ←
c) Diateza pasiv\: Ei sunt înv\]a]i de profesori. – subiectul suport\ ac]iunea
← ←
f\cut\ de altcineva (complement de agent).

63
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 64

2. Preciza]i raportul dintre ac]iunea verbului [i subiect în enun]urile urm\toare:


Ea plimb\ câinele prin parc. – ............................................................................
Ea se plimb\ lini[tit\. – .......................................................................................
Ea este plimbat\ cu tr\sura. – ............................................................................

3. Folosi]i, în enun]uri, verbele de mai jos pentru a exprima, pe rând, cele trei tipuri
de raporturi cu subiectul, ilustrate în exerci]iile anterioare:
a) ................................................................................................
a aminti: b) ................................................................................................
c) ................................................................................................

a) ................................................................................................
a l\uda: b) ................................................................................................
c) ................................................................................................

DIATEZA ACTIV|

1. Sublinia]i verbele la diateza activ\ din textele urm\toare:


a) „Totu[i, preotul sim]i c\ generalul s-a sup\rat [i, murmurând o scuz\, î[i iu]i
pa[ii, ca s\ ajung\ cel dintâi la locul execu]iei [i s\ se încredin]eze cum i-au îndeplinit
ordinele.“
(Liviu Rebreanu, P\durea spânzura]ilor)
b) „Dac\ îns\ Eminescu a fost angajat la Giurgiu, atunci însemna c\ peste iarn\
n-a avut leg\turi cu niciun teatru, ci numai le-a frecventat, ceea ce înt\re[te b\nuiala c\
s-a ad\postit pe la vreun cunoscut în Bucure[ti sau chiar la frate-s\u, de unde îns\ a
fugit în prim\var\ la Giurgiu, pe unde [tia c\ o s\ treac\ trupa teatral\.“
(George C\linescu, Via]a lui Mihai Eminescu)

2. Analiza]i la alegere, unul dintre verbele la diateza activ\ identificate în textele de


la exerci]iul anterior:
...................................... = .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

3. P\strând sensul ini]ial, transforma]i enun]urile de mai jos, trecând verbele la


diateza activ\:
Model: Nu m\ mir de nimic. → Nimic nu m\ mir\.
M\ sperii de câini. → .........................................................................................
Copiii sunt adu[i de p\rin]i. → ...........................................................................

64
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 65

Explica]iile erau date de profesori. → .................................................................


Calculele vor fi f\cute de contabili. → ................................................................
Te-ai sup\rat pe noi? → .....................................................................................

4. Alc\tui]i enun]uri în care s\ folosi]i verbul a gândi la diateza activ\ [i preciza]i


func]iile sintactice:
a) modul imperativ: .............................................; .............................................
b) modul infinitiv: ................................................; .............................................
c) modul participiu: ..............................................; ............................................
d) modul gerunziu: ..............................................; .............................................
e) modul supin: ...................................................; .............................................

DIATEZA REFLEXIV|

1. Sublinia]i verbele la diateza reflexiv\ din textele de mai jos:


a) „Auzi c\ înc\ de ieri dup\ amiaz\ Cri[an, cu o oaste de ]\rani s-a repezit
asupra ora[ului Brad, au ucis acolo pe cine s-a împotrivit, au dat foc câtorva cur]i
domne[ti, iar pe neme[ii care s-au închis în biserica reformat\ i-au tras jos chiar din turn
[i i-au omorât pe to]i.“
(Liviu Rebreanu, Cr\i[orul Horia)
b) „De ce se temea cel mai mult închipuindu-[i viitorul acela superior în multe
privin]e era c\ experien]a genera]iei sale [i-ar fi putut pierde propor]iile avute la vremea
dat\…“
(Marin Preda, Cel mai iubit dintre p\mânteni)

2. Analiza]i, la alegere, unul dintre verbele la diateza reflexiv\ din textele de la exer-
ci]iul anterior:
...................................... = .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

3. Folosi]i urm\toarele forme neaccentuate cu valoare de pronume personal [i cu


valoare de pronume reflexiv [i sublinia]i verbele la diateza reflexiv\:
m\ — pronume personal: ...................................................................................
— pronume reflexiv: .....................................................................................
mi — pronume personal: ....................................................................................
— pronume reflexiv: .......................................................................................
te — pronume personal: .....................................................................................
— pronume reflexiv: .......................................................................................
]i — pronume personal: .....................................................................................
— pronume reflexiv: .......................................................................................

65
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 66

4. Alc\tui]i enun]uri în care s\ folosi]i formele verbelor a se l\uda [i a-[i închipui la


modul indicativ, timpul perfect compus, la toate persoanele [i apoi la modul gerunziu,
dup\ modelul dat:
a se l\uda
indicativ, perfect compus gerunziu
singular: persoana I: (eu) m\ laud l\udându-m\
persoana a II-a: .................................. ..................................
persoana a III-a: ................................. ..................................
plural: persoana I: ............................................ ..................................
persoana a II-a: ...................................... ..................................
persoana a III-a: ..................................... ..................................

a-[i `nchipui
indicativ, perfect compus gerunziu
singular: persoana I: ........................................ l\udându-m\
persoana a II-a: .................................. ..................................
persoana a III-a: ................................. ..................................
plural: persoana I: ............................................ ..................................
persoana a II-a: ...................................... ..................................
persoana a III-a: ..................................... ..................................

ATEN}IE!
z Pronumele reflexiv în cazul dativ poate fi:
a) marc\ a diatezei reflexive: Î[i aminte[te prima zi de [coal\.
b) complement indirect: Î[i spune c\ mai are timp. (= sie[i)

c) atribut pronominal: Î[i vede defectele. (= sale)

5. Identifica]i pronumele reflexive care au func]ii sintactice [i preciza]i aceste


func]ii:
Se teme s\ se cânt\reasc\ [i s\-[i m\soare în\l]imea.
z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................

{i-a propus s\-[i rezolve problemele f\r\ a se pune în situa]ii nepl\cute.


z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................

66
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 67

VERBELE ACTIVE PRONOMINALE


Facultativ
1. Preciza]i cazul [i func]ia sintactic\ a pronumelor personale sau reflexive subliniate (forme
neaccentuate), care determin\ verbele active pronominale, dup\ modelul dat:
M\ v\d spunându-i adev\rul. – cazul acuzativ, complement direct.
Îmi spun mereu c\ mai am timp. – ....................................................................
Se recunoscuse într-o fotografie. – .....................................................................
Î[i repro[eaz\ graba. – .......................................................................................
Ne [tergem de praf. – ........................................................................................
Ne [i vedeam mari arti[ti. – ................................................................................
S-a lovit la mân\. – .............................................................................................
Se g\te[te ca o sorcov\. – ..................................................................................

DIATEZA PASIV|

COMPLEMENTUL DE AGENT

1. Sublinia]i verbele la diateza pasiv\ din textele urm\toare [i completa]i tabelul de


mai jos:
a) „Istoricul (...) avea s\ scrie c\ popula]ia Berlinului era departe de a fi entuzi-
asmat\ de comunicatul pe care avea s\-l ceteasc\ a doua zi în zori [i din care afl\ c\
f\r\ s\ fi fost întrebat\ era târât\ f\r\ putin]\ de întoarcere pe drumul r\zboiului.“
(Marin Preda, Delirul)
b) „Spre marea mirare a celor de fa]\, el spunea (...) c\ argint\ria arenda[ului a
fost ascuns\ de al]ii în casa lui Buz\-Rupt\, c\ cu]itul lui S\il\ a fost l\sat dinadins în
trupul lui Han]l…“
(Ioan Slavici, Moara cu noroc)
c) „… sentimentul era atât de viu, treapta era oarecum coborât\, încât m\
însp\imânta ideea de a nu fi pus [i în alte situa]ii în care a[ fi fost obligat s\ m\ conving
câte calit\]i afective în care cred îmi mai lipsesc.“
(Augustin Buzura)
Verbul la Conjugarea Modul Timpul Persoana Num\rul Forma Func]ia
diateza (afirmativ\/ sintactic\
pasiv\ negativ\)

67
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 68

ATEN}IE!
Pentru a nu confunda verbul la diateza pasiv\ cu predicatul nominal alc\tuit din
verbul a fi [i un nume predicativ exprimat prin adjectiv provenit din verb la par-
ticipiu, folosi]i-v\ de complementul de agent.
Exemplu: A fost l\udat + de c\tre cineva → verb la diateza pasiv\, predicat verbal;
Sunt uimit + de c\tre cineva → predicat nominal.

2. Folosindu-v\ de preciz\rile anterioare, indica]i felul predicatelor subliniate în


enun]urile urm\toare:
a) Trandafirii erau ofili]i. .....................................................................................
b) Iarba este ars\ de brumele toamnei. ..............................................................
c) Manuscrisul a fost ars chiar de autor. .............................................................
d) Era dus de pe lumea asta. .............................................................................
e) Este dus la serb\ri [i prezentat ca mare artist. ...............................................

OBSERVA}I!
Când se folosesc mai multe verbe consecutive la diateza pasiv\, verbul auxiliar
a fi nu se repet\ [i fiecare verb are func]ia de predicat verbal (al doilea predicat
verbal fiind eliptic de verbul auxiliar).

3. Transforma]i enun]urile de mai jos, trecând verbele la diateza pasiv\ [i preciza]i


prin ce este exprimat complementul de agent, dup\ modelul dat:
Model: El m\ ajut\ totdeauna.
Totdeauna sunt ajutat de el. — pronume personal.

a) Cineva l-a anun]at.


........................................................... — ...........................................................
b) Fiecare te va ajuta.
........................................................... — ...........................................................
c) Cel\lalt nu l-a recunoscut.
........................................................... — ...........................................................
d) Al doilea a câ[tigat cursa.
........................................................... — ...........................................................

4. P\strând sensul ini]ial, transforma]i enun]urile de mai jos conform men]iunilor


din paranteze, dup\ modelul dat:

Model: Prietenii m\ vor ajuta.


Eu voi fi ajutat de prieteni. (diateza pasiv\)

68
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 69

a) M\ mir\ îndr\zneala voastr\.


…………………………………….............................………………… (diateza reflexiv\)
b) Nu sunt crezut de nimeni.
…………………………………………................................……………… (diateza activ\)
c) Se plimb\ cu tr\sura.
…………………………………………................................……………… (diateza pasiv\)
d) Am adus multe îmbun\t\]iri proiectului.
……………………………………………………................................…… (diateza pasiv\)
e) S-a speriat de consecin]e.
……………………………………………................................…………… (diateza pasiv\)

ATEN}IE!
Verbele înso]ite de pronumele reflexiv în acuzativ pot fi determinate de comple-
mentul de agent, devenind verbe cu form\ reflexiv\ pasiv\ (reflexivul pasiv).
Exemplu: Rezultatele se anun]\ mâine.
Rezultatele sunt anun]ate (de c\tre cineva) mâine.

5. Grupa]i în tabelul de mai jos, verbele subliniate în enun]urile urm\toare:


Nimeni nu se mir\ când se anun]\ noi descoperiri.
Casele se vând cu pre]uri foarte mari.
Nu s-au în]eles niciodat\.
S-au gândit numai la ei.
Piesele s-au depozitat într-o box\.
Verbe la diateza reflexiv\ Verbe reflexiv-pasive

VERBELE IMPERSONALE

1. Identifica]i verbele personale [i impersonale din textele urm\toare, grupându-le


în tabelul de mai jos:
a) „Pare c\ [i trunchii vecinici poart\ suflete sub coaj\,
Ce suspin\ printre ramuri cu a glasului lor vraj\…“
(Mihai Eminescu, C\lin (file din poveste))
b) „Se pare cum c\ alte valuri
Cobor mereu pe-acela[i vad,
Se pare cum c\-i alt\ toamn\
Ci-n veci acelea[i frunze cad.“
(Mihai Eminescu, Cu mâne zilele-]i adaogi)

69
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 70

c) „{i dac\ ramuri bat în geam


{i se cutremur plopii,
E ca în minte s\ te am
{i-ncet s\ te apropii.“
(Mihai Eminescu, {i dac\…)
d) Tuna, fulgera, ploua, ningea, viscolea, el trebuia s\ r\mân\ acolo.
Verbe la diateza reflexiv\ Verbe reflexiv-pasive

2. Analiza]i, la alegere, unul dintre verbele impersonale de la exerci]iul anterior:


...................................... = .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

3. Preciza]i valoarea de verbe predicative personale sau impersonale [i pe cea co-


pulativ\ personal\ a cuvintelor subliniate în enun]urile urm\toare dup\ modelul dat:
Model: El era acolo de câteva zile. – predicativ personal
El era mun]umit de rezultat. – copulativ personal
Era s\ cad\ pe sc\ri. – predicativ impersonal
a) El înseamn\ totul pe hârtie. .........................................................
Maria înseamn\ totul pentru mine. ..............................................
Înseamn\ c\ va ploua. ..................................................................
b) El r\mâne acas\. ..........................................................................
El r\mâne singur acas\. ................................................................
R\mâne s\ mai discut\m. .............................................................
c) El iese pe u[\. ..............................................................................
El iese doctor dup\ terminarea facult\]ii. .....................................
Iese ce se poate din afacerea asta. ..............................................
d) El p\rea nemul]umit. ...................................................................
P\rea c\ avea s\ ning\. ...............................................................

70
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 71

e) El ajunge la [coal\. ......................................................................


El ajunge director dup\ doi ani. ...................................................
Ajunge cu vorba! .........................................................................
f) Greuceanu se f\cu într-un buzdugan. .........................................
Ion se f\cu agricultor. ..................................................................
Pâinea se f\cu în cuptor. ..............................................................

RE}INE}I!
Verbele a fi [i a p\rea (mai rar) au valoare impersonal\ [i copulativ\ când intr\ în
structura unor expresii verbale impersonale.
Acestea pot fi formate din:
a) — verbele a fi sau a p\rea (la diferite moduri [i timpuri) + adverb de mod:
E bine c\ ai venit.
Îmi pare r\u de tine.
+ substantiv:
Era o minune dac\ venea.
P\rea un noroc c\ sc\pase.
+ pronume:
Ar fi ceva dac\ ar reu[i.
Expresiile verbale impersonale de mai sus au func]ia de predicate nominale.

b) — verbul a fi (la diferite moduri [i timpuri) + participiu pasiv:


E dovedit c\ a gre[it.
I-a fost dat s\ câ[tige.
Era [tiut c\ a gre[it.
Expresiile verbale impersonale de mai sus au func]ia de predicate verbale (fiind
la diateza pasiv\).

4. Sublinia]i expresiile verbale impersonale din enun]urile de mai jos:


a) Se plânge c\ e singur, dar e mai sigur a[a, decât s\ stea cu p\rin]ii.
b) Nu e niciodat\ sigur c\ situa]ia nu se va repeta.
c) Ar fi fost mai normal s\ plece diminea]a.
d) E uimitor c\ poate s\ fie calm într-o asemenea situa]ie.
e) Nu va fi deloc u[or s\ fii atent dup\ ce ai fost sâcâit de întreb\rile celorlal]i.

5. Alc\tui]i câte un enun] ilustrativ pentru fiecare dintre expresiile verbale imper-
sonale urm\toare alc\tuite din:
a) verbul a fi + adverb de mod (gradul superlativ absolut):
..........................................................................................................................
b) verbul a p\rea + adverb de mod (gradul pozitiv): .........................................
..........................................................................................................................

71
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 72

c) verbul a fi + substantiv comun: ......................................................................


d) verbul a p\rea + substantiv comun: ...............................................................
e) verbul a fi + pronume (nehot\rât): ................................................................

6. Analiza]i expresiile verbale subliniate în textele urm\toare, dup\ modelul dat:


E u[or s\ min]i.
e u[or = predicat nominal, exprimat prin expresie verbal\ impersonal\, alc\tuit\
din verbul copulativ impersonal a fi, conjugarea a IV-a, diateza activ\,
indicativ, prezent, form\ afirmativ\ + numele predicativ u[or exprimat
prin adverb de mod, gradul pozitiv.
Ce ]i-e scris, în frunte ]i-e pus.
e scris = predicat verbal exprimat prin expresie verbal\ impersonal\, conjugarea
a IV-a, diateza pasiv\, indicativ, prezent, form\ afirmativ\.
a) Mi-ar fi p\rut bine dac\ ai fi venit.
...................................... = .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
b) }i-a fost h\r\zit s\ tr\ie[ti în lux.
...................................... = .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

7. Corecta]i enun]urile urm\toare, explicând în ce constau gre[elile:


a. Trebuie[te s\ se gândeasc\ mai bine.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
b. Ce sunt cu c\r]ile astea?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
c. Nimere[te orbul Br\ila [i eu nu eram s\ nimeresc strada ta?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

LOCU}IUNILE VERBALE

1. G\si]i echivalentul semantic (verbul sinonim) pentru fiecare din locu]iunile ver-
bale de mai jos:
a face din ]ân]ar arm\sar – ................................................................................
a duce cu vorba – ..............................................................................................

72
a lua în balon – ..................................................................................................
a b\ga de seam\ – .............................................................................................
a b\ga la cap – ..................................................................................................

2. Scrie]i locu]iunile verbale sinonime verbelor de mai jos:


………............................................................................... – a se demasca
………............................................................................... – a amâna
………............................................................................... – a muri
………............................................................................... – a omite
………............................................................................... – a fugi

3. Sublinia]i locu]iunile verbale din textele urm\toare [i completa]i tabelul de mai jos:
a) „– Înc\ te ui]i la ei, b\rbate, zicea mama, [i le dai paiele! (…) Iac\, dac\ nu
v-am s\celat ast\zi, face]i otrocol prin cele mâ]e [i da]i la om ca cânii prin bâ]. Ara!
d-apoi ave]i la [tiin]\ c\ prea v\ întrece]i cu dediochiul!“
(Ion Creang\, Amintiri din copil\rie)
b) „… [-apoi ]ine tu minte, copile, ce-]i spun eu: c\ de i-a mai da lui nasul s\ mai
miroase pe-aici, apoi las! Numai tu s\ nu cumva s\ te r\sufli cuiva s\ prind\ el de veste.
{i de atunci c\uta [i ea vreme cu prilej ca s\ fac\ pe obraz cum\tru-s\u. Se pune
ea pe gânduri [i st\ în cumpene, cum s\ dreag\, ce s\-i fac\?“
(Ion Creang\, Capra cu trei iezi)

Locu]iunea Conjug. Diateza Modul Timpul Persoana Nr. Forma Func]ia


afirm./neg. sintactic\

4. Demonstra]i polisemia verbelor de mai jos, g\sind locu]iuni verbale formate de la


verbul respectiv [i preciza]i echivalentul semantic al fiec\rei locu]iuni, dup\ modelul dat:

73
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 74

– frunze la câini = a lenevi


...................................... = ......................................
a(-[i) t\ia ...................................... = ......................................
...................................... = ......................................
...................................... = ......................................

...................................... = ......................................
...................................... = ......................................
...................................... = ......................................
a(se/-[i) lua ...................................... = ......................................
...................................... = ......................................
...................................... = ......................................
...................................... = ......................................

VALORILE STILISTICE ALE VERBULUI


1. Preciza]i ce semnifica]ie are repeti]ia verbului în textele de mai jos, alegând prin
subliniere una din variantele propuse:
a) „Mircea însu[i mân\-n lupt\ vijelia-ngrozitoare,
Care vine, vine, vine, calc\ totul în picioare.“
(Mihai Eminescu, Scrisoarea III)
z Repeti]ia sugereaz\ – intensitatea ac]iunii
– durata ac]iunii
b) „Ziua ninge, noapte ninge, diminea]a ninge iar\...“
(Vasile Alecsandri, Iarna)
z Repeti]ia subliniaz\ – intensitatea fenomenului
– durata fenomenului
c) „{i merse, [i merse, [i merse, pân\ ce li se f\cu calea cruce...“
(Greunceanu)
z Repeti]ia accentueaz\ ideea de – intensitate
– durat\
d) „{i se luptar\, [i se luptar\ [i se luptar\, pân\ ce ostenir\...“
(Greunceanu)
z Repeti]ia sugereaz\ – intensitatea
– durata

2. Preciza]i ce imagini artistice sugestive se creeaz\ prin folosirea verbului ono-


matopeic subliniat:
„Vâjâind ca vijelia [i ca plesnetul de ploaie...“ (Mihai Eminescu, Scrisoarea III)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

74
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 75

3. Preciza]i ce efect stilistic are, în urm\toarele versuri, suita de verbe la indicativ


prezent, împreun\ cu reluarea conjunc]iei [i:
„Ca volbura toamnei se-nvârte el roat\
{i intr\-n urdie ca lupu-ntre oi
{i-o frânge de grab\, [i-o bate-napoi
{i-o vântur\ toat\.“
(George Co[buc, Pa[a Hassan)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

4. Citi]i cu aten]ie enun]urile de mai jos [i preciza]i semnifica]ia formelor inverse de


condi]ional-optativ, alegând între urm\toarele posibilit\]i:
a) exprim\ triste]ea;
b) sugereaz\ atmosfera arhaic\ (de vechime);
c) exprim\ ura;
d) subliniaz\ duio[ia.
z Jelui-m-a[ [i n-am cui,
Jelui-m-a[ codrului … → ................................................................
z Mânca-l-ar mama pe el! → ...........................................................
z Cr\pa-]i-ar ochii s\-]i crape! → ......................................................
z Venir-ar vremea s\ plec departe. → ..............................................

5. Citi]i textul urm\tor [i r\spunde]i cerin]elor de mai jos:


„… dar mâna îi cade, puterile îi sl\besc, groaza îl st\pâne[te [i, trântind la
p\mânt satârul, fuge printre mul]imea adunat\ împrejur, strigând în gura mare c\ el nu
îndr\zne[te a ucide pe acest om. Astfel, în acele mari timpuri b\trâne un cimbru bar-
bar se înfior\ de vederea m\rea]\ a lui Marius [i nu îndr\zni a ucide pe acel ce zdro-
bise tot neamul lui.“
(Nicolae B\lcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul)
a) La ce timp sunt verbele?
..........................................................................................................................
b) Ce timp verbal accentueaz\ imaginea m\re]iei personajului central [i atmos-
fera de încordare specific\ momentului descris?
..........................................................................................................................

RE}INE}I!
Aceast\ modalitate de folosire a dou\ forme temporale a fost numit\ de Tudor
Vianu tehnica basoreliefului.

75
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 76

6. Sublinia]i verbele prin care se realizeaz\ personificarea în versurile:


a) „Iar vântul spune crengilor plecate
Povestea ta, frumoas\ domni[oar\.“
(Octavian Goga, D\sc\li]a)

b) „E toamn\, e fo[net, e somn…


Copacii pe strad\ ofteaz\;
E tuse, e plânset, e gol…
{i-i frig, [i bureaz\.“
(George Bacovia, Nervi de toamn\)
c) „Blând, tainele vi le desface
Din sânu-i milostiva glie,
C\ci toat\ floarea v\ cunoa[te
{i toat\ frunza ei v\ [tie.“
(Octavian Goga, Plugarii)

7. Sublinia]i r\spunsul corect privind rolul verbelor la indicativ imperfect [i la gerun-


ziu din rima versurilor:
„Me[terii gr\bea,
Sc\rile-ntindea,
Locul m\sura,
Ziduri ridica,
Dar orice zidea
Noaptea se surpa“
(Mân\stirea Arge[ului)
b) „Din ochi l\cr\mând,
Pe câmpi alergând,
Pe to]i întrebând
{i la to]i zicând…“
(Miori]a)
z Formele verbale au rolul de:
a) a sugera perseveren]a;
b) a accentua dinamismul secven]ei;
c) a sublinia ner\bdarea;
d) a surprinde continuitatea ac]iunii.

76
Caiet_Romana_VII_partea 1_03_Verbul (47-77)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 77

TEST DE EVALUARE
z Se d\ textul urm\tor:

Trebuie s\ în]elegi c\ nu e u[or s\ fii p\rinte. Copiii sunt un izvor de via]\ [i


devin, cu timpul, bucuria tâmplelor c\runte. Dar se cresc greu, cu multe sacrificii: mai
sunt certa]i de p\rin]i, mai sunt l\uda]i de profesori, te [i bucur\, te [i întristez\. Î]i dai
sufletul pentru ei [i nu în]elegi c\ se desprind încetul cu încetul de tine [i pornesc în pro-
pria lor via]\. Nu-]i mai r\mâne atunci decât s\ speri c\-[i vor întoarce din când în când
privirile [i spre tine. La rândul lor, vor da via]\ altor copii [i abia atunci vor în]elege [i ei
c\ nu e u[or s\ fii p\rinte.

z Se cere:
a) identifica]i în textul de mai sus:
– dou\ verbe auxiliare ...................................................................... 0,50 puncte
– dou\ verbe predicative personale .................................................. 0,50 puncte
– dou\ verbe copulative personale .................................................. 0,50 puncte
– dou\ verbe predicative impersonale .............................................. 0,50 puncte
– o expresie verbal\ impersonal\ ...................................................... 0,25 puncte
– dou\ locu]iuni verbale .................................................................. 0,50 puncte
– dou\ verbe la diateza activ\ ......................................................... 0,50 puncte
– dou\ verbe la diateza reflexiv\ ..................................................... 0,50 puncte
– dou\ verbe la diateza pasiv\ ........................................................ 0,50 puncte
– un verb reflexiv-pasiv .................................................................... 0,25 puncte
– dou\ complemente de agent ....................................................... 0,50 puncte

b) alc\tui]i enun]uri în care urm\toarele verbe din text s\ aib\ alte valori morfo-
logice, precizând aceste valori:
z a în]elege
în text este: ..........................................................................................
alt\ valoare morfologic\: ......................................................................
z a r\mâne
în text este: ..........................................................................................
alt\ valoare morfologic\: ......................................................................
2 puncte
c) explica]i efectul stilistic al folosirii verbelor la prezent:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2 puncte

Not\: Se acord\ un punct din oficiu.

77
Caiet_Romana_VII_partea 1_04_substantivul (78-89)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 78

SUBSTANTIVUL

FELUL SUBSTANTIVELOR
1. ScoateÆi pe o coloanã substantivele comune care au devenit proprii [i pe altå
coloanã substantivele proprii care au devenit comune:
a) „Tu te lauzi c\ Apusul înainte Æi s-a pus?“
(M. Eminescu, Scrisoarea III)
b) „Dezleag\ pe Zori-de-ziu\, Miez-de-noapte, De-cu-sar\
Din cazanul care-l duce, dându-le de drum merinde…“
(M. Eminescu)
c) „Purta c\ciul\ ]uguiat\ de astrahan [i blan\ cu guler de vidr\.“
(M. Sadoveanu, Baltagul)
d) „Acest ciudat [i s\rac amestec de obiecte îng\duie totu[i p\storilor s\-[i duc\
via]a de robinsoni întreaga var\.“
(G. Bogza, Cartea Oltului)
................................................... ...................................................
................................................... ...................................................
................................................... ...................................................
................................................... ...................................................

2. Forma]i câte un enun] pentru fiecare dintre situa]iile de mai jos legate de schim-
barea clasei morfologice a substantivului:
a) pronumele reflexiv sine s\ devin\ substantiv:
..........................................................................................................................
b) verbul la gerunziu suferind s\ devin\ substantiv:
..........................................................................................................................
c) substantivul ianuarie s\ devin\ adverb:
..........................................................................................................................
d) substantivul român s\ devin\ adjectiv:
..........................................................................................................................
e) substantivul bu[tean s\ devin\ adverb de mod la gradul superlativ absolut:
..........................................................................................................................

3. Da]i câte un exemplu de substantiv format cu ajutorul urm\toarelor sufixe (specifice):


a) substantive comune - eas\ ...................................
- enie .................................... - et .......................................
- ar ....................................... - ime ...........................................
- \rie ..................................... - oare ..........................................
- erie ..................................... b) substantive proprii
- \t ....................................... - eanu .........................................
- c\ ....................................... - escu ..........................................
- ean ..................................... - il\ ..............................................

78
Caiet_Romana_VII_partea 1_04_substantivul (78-89)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 79

GENUL SUBSTANTIVELOR
1. Marca]i cu x c\su]a corespunz\toare substantivelor care exprim\ genul prin
cuvinte cu radical diferit.
b\iat 
x ]ap 
bunic m\gar 
coco[ tat\ 
vac\ berbec 

2. Scrie]i în dreptul substantivelor de mai jos forma la masculin sau feminin format\
prin sufixare:
lup .............................................. gâsc\ ...........................................
bivol ........................................... vulpe ............................................
urs .............................................. ra]\ ..............................................
iepure ......................................... cioar\ ...........................................

3. Sublinia]i substantivele epicene din lista urm\toare: linx, balen\, leu, foc\,
c\mil\, nutrie, ghepard, bou, pup\z\, capr\, ]ipar, vultur, m\gar, leb\d\, uliu.

4. Identifica]i genul urm\toarelor substantive defective de num\r:


aur ......................................... preliminarii .........................................
sânge ..................................... funeralii .............................................
unt ......................................... represalii ............................................

NUM|RUL SUBSTANTIVELOR
1. Nota]i, dup\ modelul de mai jos, r\spunsurile adev\rate [i pe cele false:
– substantivul argint are forma de plural argin]i NU
– pluralul substantivului hotel este hoteluri DA
– substantivul pârâu are forma de plural pârâuri
– substantivul subiect este defectiv de plural
– substantivul m\runtaie este defectiv de singular
– substantivele colective au form\ de plural

2. Sublinia]i substantivele defective de singular cu o linie [i pe cele defective de plu-


ral cu dou\ linii: pantaloni, foame, ochelari, t\i]ei, sete, zori, aram\, câl]i, cre[tinism,
fotbal, reflexe, cinste, în]elepciune, icre, curaj, aur, fier, volei, Carpa]i, Oradea, Videle,
Marin, Ia[i, România, Europa.

79
Caiet_Romana_VII_partea 1_04_substantivul (78-89)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 80

3. Scrie]i forma de plural nearticulat a substantivelor urm\toare:


troleibuz ..............................................
curcubeu ..............................................
vârtej ....................................................

4. Marca]i cu x c\su]a corespunz\toare substantivelor care au aceea[i form\ [i la


singular [i la plural:
pui cioc\nitoare maree 
cui floare lume 
tei unchi nai 
bordei trunchi pai 

5. Alc\tui]i câte un context prin care s\ demonstra]i c\ urm\toarele substantive au


la forma de plural alt sens decât cel al formei de singular:
a) aer: ................................................................................................................
aere: ..............................................................................................................
b) timp: .............................................................................................................
timpuri: ..........................................................................................................
c) frig: ................................................................................................................
friguri: ...........................................................................................................

6. Alc\tui]i contexte prin care s\ demonstra]i c\ urm\toarele forme de singular [i


de plural sunt diferen]iate ca sens:
a) caro ...............................................................................................................
carou .............................................................................................................
pendul ...........................................................................................................
pendul\ .........................................................................................................
b) d\]i ................................................................................................................
date ...............................................................................................................
c\mine ...........................................................................................................
c\minuri ........................................................................................................

7. Alege]i, prin subliniere, forma corect\:


suporturi – supor]i refrene – refrenuri
virusuri – viru[i burghie – burghiuri
remarce – remarci ghi[ee – ghi[euri
albu[e – albu[uri blesteme – blestemuri

8. Explica]i ce deosebire de sens exist\ între urm\toarele forme de plural:


z c\p[une – c\p[uni z cire[e – cire[i
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

80
Caiet_Romana_VII_partea 1_04_substantivul (78-89)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 81

CAZURILE {I FUNC}IILE SINTACTICE


ALE SUBSTANTIVELOR
1. Alc\tui]i enun]uri în care s\ folosi]i substantivul copil în cazurile indicate [i cu
func]iile sintactice cerute:
I. Cazul nominativ
1. Subiect ......................................................................................................
2. Nume predicativ .........................................................................................
3. Atribut apozi]ional .....................................................................................
II. Cazul acuzativ
1. Complement direct ....................................................................................
2. Complement indirect ..................................................................................
3. Complement de agent ...............................................................................
4. Complement circumstan]ial
– de loc .....................................................................................................
– de timp ...................................................................................................
– de mod ...................................................................................................
5. Atribut substantival
– prepozi]ional ..........................................................................................
– apozi]ional ..............................................................................................
6. Nume predicativ .........................................................................................
III. Cazul genitiv
1. Atribut substantival
– genitival ..................................................................................................
– prepozi]ional ..........................................................................................
– apozi]ional .............................................................................................
2. Nume predicativ .........................................................................................
3. Complement indirect ..................................................................................
4. Complement circumstan]ial
– de loc .....................................................................................................
– de timp ...................................................................................................
– de mod ...................................................................................................
IV. Cazul dativ
1. Complement indirect ..................................................................................
2. Nume predicativ .........................................................................................
3. Atribut substantival
– prepozi]ional ..........................................................................................
– apozi]ional ..............................................................................................
4. Complement circumstan]ial de mod ...........................................................
V. Cazul vocativ
1. Atribut substantival apozi]ional ..................................................................

81
Caiet_Romana_VII_partea 1_04_substantivul (78-89)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 82

2. Declina]i în propozi]ii substantivul urm\tor, dup\ cerin]ele date. Scrie]i în paran-


tez\ func]ia sintactic\ a fiec\rei forme:
z stea-de-mare (singular, articular hot\rât)
N ................................................................................... (................................)
Ac ................................................................................ (................................)
G ................................................................................... (................................)
D ................................................................................... (................................)
V ................................................................................... (................................)

3. Folosi]i, în contexte adecvate, acuzativul, genitivul, dativul [i vocativul urm\toa-


relor nume proprii:
Alina — Ac ..........................................................................................................
— G ...........................................................................................................
— D ...........................................................................................................
— V ...........................................................................................................
Ion — Ac ............................................................................................................
— G ..............................................................................................................
— D ..............................................................................................................
— V ..............................................................................................................

4. Construi]i propozi]ii cu substantive precedate de urm\toarele prepozi]ii care cer


cazurile genitiv [i dativ [i preciza]i-le func]ia sintactic\:
a) cu genitivul:
– asupra: .......................................................................................................
– contra: ........................................................................................................
– împotriva: ...................................................................................................
– înaintea: .....................................................................................................
b) cu dativul:
– asemenea: ..................................................................................................
– conform: .....................................................................................................
– contrar: .......................................................................................................
– potrivit: .......................................................................................................
– datorit\: ......................................................................................................

5. Preciza]i cazul [i func]ia sintactic\ a substantivelor subliniate:


În vara asta a fost secet\. ..................................................................................
Vara asta a fost secet\ curat\. ...........................................................................
El d\dea jos lucrurile din [ifonier. .......................................................................
El d\dea jos, din [ifonier, lucrurile. .....................................................................
În toamna aceasta plec la ]ar\. ...........................................................................
Fructele de toamn\ sunt bune. ...........................................................................

82
Caiet_Romana_VII_partea 1_04_substantivul (78-89)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 83

ARTICULAREA SUBSTANTIVELOR
1. AlcåtuiÆi patru enun]uri prin care s\ dovedi]i c\ substantivul se poate articula cu
toate cele patru articole din limba român\:
a) articol hot\rât: ..............................................................................................
b) articol nehot\rât: ..........................................................................................
c) articol posesiv-genitival: .................................................................................
d) articol demonstrativ-adjectival: ......................................................................

ATEN}IE!
Sunt înso]ite de articol demonstrativ-adjectival numai substantivele provenite din
adjective prin schimbarea clasei morfologice.

2. Scrie]i pluralul articulat hot\rât al substantivului fiu [i explica]i ortografierea acestuia:


fiu: ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

RE}INE}I!
Se scriu cu doi i la plural, forma nearticulat\ [i cu trei i la plural, forma articulat\,
substantivele terminate la nominativ, singular, în –iu (vizitiu, macaragiu, geamgiu,
etc) [i substantivul copil.

3. Scrie]i genitiv-dativul singular, articulat hot\rât, al substantivelor urm\toare:


idee .............................................. Alina ................................................
sabie ............................................ vod\ ................................................
Mihai ........................................... nenea ..............................................
Carmen ....................................... tanti ................................................

4. Comenta]i valoarea stilistic\ a folosirii substantivului codri în forma de plural


nearticulat:
„De treci codri de aram\, de departe vezi albind…“
(M. Eminescu, C\lin (file din poveste))
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

83
Caiet_Romana_VII_partea 1_04_substantivul (78-89)_2011.qxd 15-Jul-11 11:29 AM Page 84

VALORILE STILISTICE ALE SUBSTANTIVULUI


1. Descoperi]i, în textele urm\toare, figurile de stil realizate cu ajutorul substan-
tivelor, dup\ modelul dat:
a) „Sufletul satului fâlfâie pe lâng\ noi,
Ca un miros sfios de iarb\ t\iat\,
Ca o c\dere de fum din stre[ini de paie,
Ca un joc de iezi pe morminte înalte.“ (L. Blaga)
z sufletul satului – metafor\
z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................
z .......................................................................................................................
b) „Pe valea Siretului, întins\ sub arcurile de safir ale cerului, ale c\ror fluvii de aer
tremurau de c\ldura soarelui de var\, stau risipite, cu întunecata lor umbr\, p\duri…“
(M. Eminescu)