Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: a V-a
OBIECTUL: Limba română
SUBIECTUL LECŢIEI: Vocabularul limbii române. (Lexicul)
TIPUL LECŢIEI: de recapitulare şi sistematizare
COMPETENŢE SPECIFICE: la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1: să definească vocabularul;
C2: să definească neologismele, arhaismele şi regionalismele şi să dea
exemple;
C3: să selecteze, dintr-un text dat, neologismele, regionalismele şi
arhaismele;
C4: să definească sufixele şi prefixele şi să le identifice într-un cuvânt
derivat;
C5: să formeze cuvinte derivate cu ajutorul sufixelor şi al prefixelor;
C6: să definească şi să alcătuiască familia lexicală a unui cuvânt;
C7: să definească şi să formeze câmpul lexical al unui cuvânt dat;
C8: să găsească sinonimele şi antonimele unui cuvânt.

STRATEGIA DIDACTICĂ
a) Tipuri de învăţare: receptiv-reproductivă, creativă;
b) Metode şi procedee: exerciţii creatoare, conversaţia, explicaţia, exerciţiul;
c) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală alternativ cu
activitatea în perechi;
d) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare;
timpul disponibil: 50 min., sala de clasă;
e) Mijloace de instruire: plan recapitulativ, fişe, manualul, tabla.

Bibliografie:
1. Al. Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Limba română, Manual
pentru clasa a V-a Bucureşti, Humanitas, 2003;
2. Emanuela Brăslaşu, Marin Alexandru, Ioana Nicolaescu, Culegere de
exerciţii gramaticale, clasa a V-a, Ed. Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2005;
3. Iuliana Spinean, Culegere de exerciţii lexicale, S.C. Alba Print S.R.L. ,
Petreşti, 2001

SCENARIUL DIDACTIC

I. MOMENT ORGANIZATORIC(1min.)
Salutul, notarea absenţelor, pregătirea clasei pentru lecţie.
II. REACTUALIZAREA UNOR CUNOŞTINŢE ÎNVĂŢATE ANTERIOR (5 min.)

Verificarea modului în care elevii şi-au alcătuit tema: din Caietul elevului exerciţiile
22 /p.16, ex. 23, 25 /p.17).Elevii sunt solicitaţi, prin sondaj, să citească câteva exemple din
exerciţiile efectuate acasă, sunt puşi să motiveze, prin întrebări frontale, alegerile făcute.

III. CAPTAREA ATENŢIEI(2 min.)


Profesorul spune că noţiunile legate de vocabular sunt foarte importante, contribuind, în
mare măsură, la comunicarea zilnică.

IV. ANUNŢAREA SUBIECTULUI LECŢIEI ŞI A OBIECTIVELOR


OPERAŢIONALE (2min.)
Vom recapitula şi sistematiza, în această oră, cunoştinţele acumulate de voi, până acum,
despre vocabularul limbii române.
Profesorul anunţă că în ora anterioară li s-a dat elevilor un plan recapitulativ. Elevii au
scris planul pe caiete. Profesorul precizează faptul că pe baza acestui plan se va desfăşura
activitatea din timpul orei.
Sunt comunicate apoi competenţele specifice.

V. CONDUCEREA PROCESULUI DE RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE,


ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI (35MIN.)

Prin conversaţie catihetică sunt reactivate cunoştinţele elevilor legate de noţiunile


învăţate. Elevii sunt antrenaţi prin activităţi frontale şi individuale sau pe perechi să rezolve
exerciţiile propuse în anexă. (Vezi ANEXA)

VI. ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI TRANSFERULUI( 5min.):


Pentru ora următoare elevilor li se solicită să-şi aducă un volum de poezii de Tudor Arghezi,
să noteze titlul a cinci poezii citite din volumul respectiv, iar pe caietul de clasă să scrie date
biografice despre poet.

JOC DIDACTIC: COPACUL / ARBORELE LEXICAL

FAMILIA LEXICALĂ - PĂDURE-


CÂMPUL LEXICAL
- ŞCOALĂ-

JOC DIDACTIC: COPACUL / ARBORELE LEXICAL


SERIA SINONIMICĂ
-A ÎNVĂŢA-

PLAN
RECAPITULATIV

1. Vocabularul limbii române(Lexicul)

o Neologisme: ostil, abstract, fantastic, copleşitor, solitar etc.


o Arhaisme: iobag, paharnic, bejanie, diligenţă etc.
o Regionalisme: curechi, barabule, lepedeu, colop, glajă, tină etc.

2. Cuvinte derivate: înfrunzit


- Cuvânt de bază: frunză
- Rădăcina: frunz
- Prefixele: în
- Sufixele: it

3. Familia lexicală

4. Câmpul lexical

5. Sinonimele. Antonimele.
FIŞĂ – EXERCIŢII
CLASA A V-A

1. Identificaţi arhaismele şi regionalismele din textele de mai jos prin


subliniere:
a. „ Şi unde nu încep a fugi de - mi scăpărau picioarele; şi trec pe lângă
casa noastră, şi nu intru acasă, ci cotigesc în stânga şi intru în ograda
unui megieş al nostru, şi din ogradă în ocol, şi din ocol în grădina cu
păpuşoi.” (Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
b. Logofătul a trimis un sol la turci.

2. Uniţi printr-o săgeată sinonimele neologice care corespund cuvintelor din


prima coloană:

obraznic eroare
obosit inutil
prieten impertinent
greşeală amic
zadarnic surmenat

3. Copacul lexical/ Arborele lexical: Scrieţi pe ramurile copacilor cât mai


multe cuvinte dintre cele care alcătuiesc familia lexicală a cuvântului
pădure, câmpul lexical al cuvântului şcoală, seria sinonimica a verbului a
învăţa.
4. Există sufixe care nu se pot ataşa cuvântului încercuit. Ele sunt stelele
căzătoare.

AR

ĂREL TIL

ŞCOAL ĂRIME
IŞTE Ă

IST IT
ĂRESC

5. Ghiceşte-mă!
- Sinonimele mele sunt: confuz, vag, nelămurit, nedefinit.
- Prefixul meu este „ne-”.
- Antonimul meu este „clar”.
Răspuns:………………

6. Notaţi în casete sinonime corespunzătoare următoarelor expresii:

brâul cerului

slab de înger

a face din ţânţar armăsar

a fi numai ochi şi urechi

a lua de suflet

7. Coloana lexicală
Scrieţi câte cinci cuvinte cu prefixul indicat mai jos:

DEZ-
-
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

8. Explicaţi cum s-au format următoarele cuvinte: puiuţ, înflorit, reciti.

9. Uneşte cuvintele din prima coloană cu cele din a doua coloană în perechi de
antonime:

noroc a pleca
lumină sfârşit
curat întuneric
a sta a tăcea
a vorbi ghinion
început murdar