Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI”

FACULTATEA DE ECOMONIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: MANAGEMENT
DISCIPLINA: FINANȚE.

Analiza surselor de finanțare ale companiei

S.N.G.N. Romgaz S.A.

Conducător: Oprea Otilia Roxana

Student: Poiană Giovani


Specializarea: Management 2.5.

Iași 2019
Cuprins:

1. Prezentarea generală a întreprinderii.


1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității.
1.2. Piața și concurența.

2. Structura surselor de finanțare.


2.1. Descrierea surselor de finanțare a companiei Romgaz pentru perioada 2015-2018
2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii Romgaz în perioada
2015-2018.

3. Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență.


3.1. Structura capitalurilor proprii a companiei Romgaz în perioada 2015-2018.
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de
influență.

4. Analiza resurselor împrumutate.


4.1. Structura resurselor împrumutate la compania Romgaz în perioada 2015-2018.
4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de
influență.
5. Concluzii.

1
Introducere

Acest proiect are drept scop observarea evoluției surselor de finanțare ale Societății
Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A. (companie cotată la Bursa de Valori București din data
de 12 noiembrie 2013). A fost posibilă realizarea acestui proiect prin compararea și analizarea
datelor oferite de pe site-ul Bursei de Valori București dar și pe site-ul companiei și prin
accesarea diferitelor site-uri care au oferit informații relevante (vezi bibliografie).
Primul capitol prezintă informații generale despre firmă, pentru a ne familiariza cu
obiectul ei de activitate și a înțelege deciziile luate de aceasta.
Capitolul 2 ilustrează sursele de finanțare ale companiei în funcție de proveniență.
Capitolul 3 prezintă detaliat capitalurile proprii, în valori absolute și relative, dar și
modificările lor pe perioada de referință (2016-2018).
Capitolul 4 prezintă sursele străine de finanțare.

2
Scoietatea Națională de Gaze Naturale Romgaz
(Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii)

Capitolul 1 – Prezentare generală a întreprinderii

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz, cu sediile la Mediaș și Tg. Mureș, este cel
mai mare producător de gaze naturale din România. Obiectul principal de activitate al societății
este extragerea hidrocarburilor.
În anul 1909 a fost fondată compania, cand s-a descoperit primul zăcământ de gaze naturale
din România la Sărmășel, Județul Mureș. Prima producție de gaze naturale pe teritoriul României
a fost realizată în 1913.
1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității.
Compania Romgaz este o scoietate pe acțiuni, în care statul, prin Ministerul Economiei,
Comerțului și Mediului de Afaceri, este acționar majoritar al societății deținând 70,01% din
acțiuni. Restul de 29,99% este deținut de alți acționari.
Producția și înmagazinarea gazelor naturale este realizată, prin exploatarea a peste 3,240 de
sonde, 20 de stații de comprimare și 6 depozite de înmagazinare subterană, cu o capacitate
actuală de 2,55 miliarde metri cubi.
În prezent compania desfășoară activități în 9 perimetre concesionate pe teritoriul României:
Transilvania Nord, Transilvania Centru, Transilvania Sud, Moldova Nord, Moldova Sud,
Muntenia Nord-Est, Muntenia Centru, Oltenia, Est depresiunea Panonică.
 Compania se dezvoltă prin introducerea unor tehnologii de ultimă oră în sfera explorării
geologice, realizării și a stocării subterane a gazelor, finanțate din surse proprii sau externe.
Situația financiară și economică a companiei Romgaz S.A. este caracterizată prin fixitatea
profitului și lichiditate. Astfel, Romgaz se regăsește în lista companiilor deținute de stat care au
realizat toate condițiile de creștere economică ajungând una dintre cele mai mari și performante
companii din România.

Principalele activități desfășurate de Romgaz sunt:


 Cercetarea și explorarea geologică a potențialelor zăcăminte de gaze naturale;
 Extracția gazelor naturale;
 Înmagazinarea subterană a gazelor naturale;
 Furnizarea de gaze naturale;
 Operații speciale și servicii la sonde;
 Cercetare și inginerie tehnologică a rezervelor geologice;
 Servicii de mentenanță și trasnporturi.

3
Tabel 1.1. Structură acționariat
Acționar Nr. Acțiuni Cotă de participare
Statul Român prin Ministerul 269.823.080 70,01%
Economiei, Comerțului și
Mediului de Afaceri
Alți acționari 115.599.320 29,99%
Total 385.422.400 100%
Sursa: DEPOZITARUL CENTRAL  Din data:  30.06.2019.

1.2. Piața și concurența.


Principalele servicii oferite de către compania Romgaz sunt furnizarea de gaze naturale, energie
termoelectrică și distribuția către consumatorii privați și publici. Unul dintre concurenții
companiei este Rompetrol.

4
Capitolul 2- Descrierea surselor de finanțare

2.1. Descrierea surselor de finanțare.

Investitiile totale in perioada 2016-2018 au fost în valoare de 3.392,97 mil. Lei.


Investițiile au fost finanțate exclusiv din resurse proprii ale companiei în perioada 2016-
2018.
Capitaluri proprii:
 Capital subscris vărsat: reprezintă pricnipalul component a capitalurilor proprii ale unei
firme.
 Prime de capital.
 Rezerve: reprezintă o sumă de bani pe care o societate este obligată să o depună într-un
fond în valoarea minima de o cincime din capitalul social.
 Rezultatul reportat: acesta reprezintă un profit nedistribuit la sfârșitul unui exercițiu sau o
pierdere neacoperită.
 Rezultatul exercițiului: acesta reprezintă adunarea rezultatului, în urma exploatării cu
rezultatul financiar.
 Provizioane: reprezinta acea parte din rezultatul financiar care este folosită de
întreprindere în cazul unei deprecieri sau pierderi a elementelor de active sau a unor
cheltuieli viitoare.
 Subvenții pentru investiții.
 Patrimoniul public.

Resurse împrumutate:
Datorii pe termen mediu și lung:
 Datorii financiare > 1 an: credite bancare, leasing financiar.
 Datorii din exploatare > 1 an: datorii către furnizori, datorii către stat, venituri în avans.
Datorii pe termen scurt:
 Datorii financiare < 1 an: credite bancare, leasing financiar.
 Datorii din exploatare < 1 an: datorii către furnizori, datorii către stat, venituri în avans.

Capitalul social are la bază acțiunile deținute de către acționari, care sunt subscrise și plătite
integral, iar valoarea comercială a unei acțiuni este de 1 leu/acțiune și numărul total al acțiunilor
este de 385.422.400 acțiuni.
Rezervele sunt asigurate din profitul firmei și nu trebuie să depașească 20% din capitalul
social.
Rezultatul reportat este un profit nerepartizat sau o pierdere neacoperită din exercițiile
precedente.
Profitul exercițiului este venitul obținut de către compania Romgaz S.A.
5
Creditul este o altă sursă străină de finanțare și presupune contractarea creditelor
rambursabile de la finanțatorii externi.

Tabel 2.1. Principalele surse de finanțare ale companiei Romgaz.


Mărimi absolute Mărimi relative

Anul Surse proprii Surse străine Surse proprii Surse străine Total
2016 10.983.557 644.225 94,14% 5,86% 11.627.782
2017 10.918.589 801.523 92,66% 7,34% 11.720.112
2018 9.134.899 670.496 92,67% 7,33% 9.805.395
Sursa: site-ul oficial al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Rapoarte Anuale.
În urma cercetării observăm că ROMGAZ S.A. își poate acoperi aproape în totalitate
nevoile companiei din surse proprii.
În anul 2016 compania a înregistrat cel mai ridicat procent de finanțare proprie (94,14%)
reducând datoriile la 5,86%. Cel mai mic procent de finanțare proprie s-a înregistrat în anul 2017
(92,66%).
2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii Romgaz S.A. pentru
perioada 2015-2018.

Grafic 2.1.-Sursele de finanțare ale companiei Romgaz pentru anul 2016:

Sursele de finanțare în anul 2016

6%
Surse proprii
Surse străine

94%

6
Grafic 2.2.-Sursele de finanțare ale companiei Romgaz pentru anul 2017:

Sursele de finanțare pentru anul 2017

7%

Surse proprii
Surse străine

93%

Grafic 2.3.-Sursele de finanțare ale companiei Romgaz pentru anul 2018:

Sursele de finanțare pentru anul 2018

7%
Surse proprii
Surse străine

93%

În perioada 2016-2018 compania Romgaz S.A. nu a înregistrat schimbări majore asupra


surselor de finanțare, ponderile pentru sursele proprii și sursele străine rămânând aproximativ
constante.

7
Capitolul 3 – Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență
Capitolul oferă o imagine detaliată asupra surselor proprii prin care compania Romgaz își
finanțează activitatea în perioada 2015-2018.
Capitalurile proprii sunt înfățișate în mărimi absolute și sunt analizate din punct de vedere
al ponderii pe care o ocupă fiecare componentă pentru a ilustra mai bine situația întreprinderii.

3.1.1. Structura capitalurilor proprii la compania Romgaz în perioada 2015-2018.


Tabel 3.1.
Anul
2015 2016 2017 2018
(mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei)
Elementul
Capital social (lei) 385.422 385.422 385.422 385.422
Rezerve 2.581.853 3.020.152 2.312.532 1.824.999
Rezultat raportat 6.724.947 5.986.265 6.277.486 5.458.196
Total 9.692.222 9.391.839 8.975.440 7.668.617
Sursa: site-ul oficial al companiei Romgaz – rapoarte anuale.
3.1.2. Modificarea relativă anuală.
Tabel 3.2.
2016/2015 2017/2016 2018/2017
Capital social (lei) 0% 0% 0%
Rezerve 16% 24% 22%
Rezultat reportat 11% 4% 14%

8
3.1.2. Grafice reprezentând structura capitalurilor proprii.
Grafic 3.1.

Structura capitalurilor proprii în 2015

4%
Capital social
27% Rezerve
Rezultat reportat

69%

Sursa: site-ul oficial al companiei Romgaz-raportul financiar al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru
anul 2015.

Grafic 3.2.

Structura capitalurilor proprii în 2016 Sursa:


site-ul
oficial
al
4%
Capital social
32% Rezerve
Rezultat reportat

64%

companiei Romgaz-raportul financiar al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru anul 2016.

9
Grafic 3.3.

Structura capitalurilor proprii în 2017

4%
Capital social
26%
Rezerve
Rezultat reportat

70%

Sursa: site-ul oficial al companiei Romgaz-raportul consolidat al administratorilor pentru anul


2017.

Grafic 3.4.

Structura capitalurilor proprii în 2018

5%
Capital social
23%
Rezerve
Rezultat raportat

72%

Sursa:site-ul oficial al companiei Romgaz- raportul consolidat al administratorilor pentru anul


2018.

10
După analiza tabelelui și a graficelor putem observa că cea mai mare pondere o are
rezultatul reportat în privința structurii capitalului în toți anii.
Cea mai mica pondere este reprezentată de capitalul social, care nu suferă nicio
modificare pe parcursul exercițiilor financiare din perioada 2015-2018.

3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de


influență.
Grafic 3.5. Evoluția capitalurilor proprii în perioada 2015-2018.

Evoluția capitalurilor proprii

70 72
69
64

32
27 26
23

4 4 4 5

2015 2016 2017 2018

Capital social Rezerve Rezultat raportat

Sursa: site-ul oficial al companiei Romgaz.

În urma prezentării graficului de tip line, constatăm că rezervele companiei au crescut în


anul 2016 față de anul precedent cu 16%, urmând să scadă treptat în 2017 cu 24%. În 2018
observăm o altă creștere a rezervelor companiei cu un procent de 2% față de 2017.
Rezultatul reportat prezintă o scădere în 2016 de 11%, după care scade în 2017 cu 14%
apoi crește în 2018 cu 2%. (pondere raportată la anul precedent.) Principala cauză a creșterii
respectuv a scăderii rezultatului reportat este creșterea/scăderea cheltuielilor companiei.
Capitalul social al companiei rămâne neschimbat.

11
Capitolul 4 – Analiza resurselor împrumutate

Capitolul 4 oferă infomații cu privier la resursele străine (externe) de finanțare ale


companiei în perioada 2016-2018.

4.1.1. Structura resurselor împrumutate la compania Romgaz în perioada în


perioada 2016-2018.

Tabelul 4.1. resursele împrumutate de S.N.G.N Romgaz S.A.


Datorii pe termen lung
2015 2016 2017 2018
(mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei)
Provizioane pentru beneficii 102.959 119.986 119.482 139.254
acordate
Provizioane 200.855 524.239 682.041 510.114
Venituri în avans - - - 21.128
Total 303.814 644.225 801.523 670.496
Datorii pe termen scurt
Datorii comerciale și alte 186.937 569.945 606.109 186.702
datorii
Datorii privind cotractele cu - - - 46.381
clienții
Datorii cu impozitul pe 90.836 60.295 128.520 68.001
profit curent
Venituri în avans - 4.924 970 8.442
Provizioane 28.779 50.742 76.923 93.645
Alte datorii - 261.587 329.104 392.615
Total 626.077 947.493 1.141.626 795.786
Total Datorii 929.891 1.591.718 1.943.149 1.466.282
Sursa: site-ul oficial Romgaz-raportul anual 2018.

12
4.1.2. Modificarea nominală relativă anuală.
Datorii pe termen lung
2016/2015 2017/2016 2018/2017
Provizioane pentru beneficiia 16% 0,05% 16%
acordate
Provizioane 161% 24% 26%
Venituri în avans - - -
Datorii pe termen scurt
Datorii comerciale și alte datorii 204% 6% 30%
Datorii privind cotractele cu clienții - - -
Datorii cu impozitul pe profit 33% 113% 53%
curent
Venituri în avans - 19% 770%
Provizioane 76% 51% 21%
Alte datorii - 25% 19%
Tabelul 4.2. modificarea relativă anuală

4.1.3. Grafice cu structura resurselor împrumutate.


Grafic 4.1. – resurse împrumutate în 2016.

Resurse împrumutate în 2016

Datorii pe termen lung


40% Datorii pe termen scurt

60%

Grafic 4.2. – resurse împrumutate în 2017.

13
Resurse împrumutate în 2017

Datorii pe termen lung


Datorii pe termen scurt
41%

59%

Grafic 4.3. – Resurse împrumutate în 2018.

Resurse împrumutate în 2018

Resurse pe termen lung


Resurse pe termen scurt
45%
55%

În perioada 2016-2018 s-au înregistrat modificări minore în privința surselor de finanțare


străine.
Cea mai mare valoare înregistrată a surselor străine a fost în anul 2017 a datoriilor pe
termen lung (1.943.149 mii lei).
Cea mai mică valoare înregistrată a surselor străine a fost în anul 2018 (1.466.282 mii
lei).
14
În concluzie compania a reușit sa iși reducă finanțarea cu ajutorul surselor străine cu un
procent de 26%.

4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de


influență.

Grafic 4.4. – evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate

Evoluția resurselor împrumutate în perioada 2016-2018


90000%
80000%
70000%
60000%
50000%
40000%
30000%
20000%
10000%
0%
2016 2017 2018

Provizioane pentru beneficii acordate Provizioane


Datorii comerciale Venituri în avans
Datorii cu impozitul pe profit Provizioane 2
Alte datorii

În urma analizei efectuate pe perioada 2015-2018 concluzionăm ca întreprinderea


Romgaz S.A. își întreține activitatea din propriile surse financiare.
Majoritatea datelor nu au schimbări semnificative dar observăm că din graficul 4.4. apare
o creștere uriașă a veniturilor în avans în anul 2018 cu un procent de 770% față de anul
precedent.

Capitolul 5 – Concluzii

15
În urma cercetării efectuate asupra exercițiilor financiare din perioada 2015-2018
concluzionăm ca Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. se bazează în principal pe
sursele proprii ale companiei pentru îndeplinirea cerințelor funcționale.

Bibliografie

16
Rapoarte anuale:
-Romgaz, raport anual 2018.
-Romgaz, raport anual 2017.
-Romgaz, raport anual 2016.
-Romgaz, raport financiar 2015.
Pagini web:
-http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Markets/Shares
-https://www.romgaz.ro/ro
-https://en.wikipedia.org/wiki/Romgaz

17

S-ar putea să vă placă și