Sunteți pe pagina 1din 24

DRUMUL SPRE CER

Vol. 107-4 Să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. – Iuda 3

Minuni în timpul
Călătoriei noastre
Spirituale
PUNCT DE VEDERE
ÎN ACEST NUMĂR al revistei Drumul Spre Cer, veți găsi mesajul Rețeta
lui Dumnezeu pentru bolnavi și îndurerați (pagina 3). Te-ai întrebat de ce uneori
un bolnav, care urmează instrucțiunile din Iacov 5:13-15 nu este vindecat? De
exemplu, în acest număr citim despre cineva care a fost vindecat și altcineva
Darrel D. Lee care nu a fost vindecat. Înainte ca Marble Mfandarahwa să se căsătorească cu
Supraveghetor soțul ei Mark, ea a fost bătută dur de niște străini și lăsată să moară (pagina 6).
General Dar ea și viitorul ei soț s-au rugat pentru însănătoșire rapidă după ce au aplicat
rețeta lui Dumnezeu de a fi unsă cu untdelemn, în Numele Domnului. În chip
miraculos, în decurs de trei săptămâni sora Marble a fost complet vindecată.
După câțiva ani, cei doi au urmat aceeași procedură, dar rezultatul a fost diferit
când tânărul lor fiu s-a îmbolnăvit grav. Deși ei au urmat instrucțiunile din
Cuvântul lui Dumnezeu, el a rămas bolnav încă șase ani, după care a murit. Lucrul
acesta ridică întrebarea: De ce unii sunt vindecați, iar alții nu sunt vindecați?
Putem să răspundem simplu zicând: „Nu știm.” Și totuși, răspunsul poate
să fie îmbunătățit adăugând că suveranitatea lui Dumnezeu este la lucru. Când
ne rugăm pentru ceva, Dumnezeu vrea să ne supunem planului Său mai mare
în timp ce recunoaștem că, adeseori, noi
Acceptând planul lui Dumnezeu nu știm exact care este planul Său. Totuși,
suntem încrezători că drumul Lui este mai
bun decât drumul nostru, așa că dorim voia Lui, chiar dacă nu o înțelegem
niciodată. Suntem încredințați că atunci când El vrea să știm scopul Lui, El ni-l
va descoperi. Dacă nu reușim să-l înțelegem deplin în viața aceasta, suntem
mulțumiți să știm că în viața care va urma, ceea ce trebuie să fie clar, va fi clar.
Deși de multe ori noi nu știm de ce Dumnezeu vindecă în anumite situații, dar
nu vindecă în alte situații, știm că trupurile noastre se deteriorează. Noi suntem
muritori, iar în sensul acesta suntem corupți. Totuși, noi, împreună cu fratele
Mark și sora Marble, avem o nădejde. La Răpire, cei dintre noi, care continuăm
să trăim pentru Isus vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipită din ochi, „...morții
vor învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați.” (1 Corinteni 15:52). În
acel moment, trupurile noastre vor deveni incoruptibile. Familia Mfandarahwa
îl vor vedea încă o dată pe fiul lor și cu toții vor fi împreună în veșnicie.
Alături de toată literatura noastră, care este liber disponibilă în toată lumea,
acest număr al revistei Drumul Spre Cer e conceput să te inspire a-L experimenta
tu însuți pe Dumnezeu. Fâcând așa, vei fi părtaș al acestei nădejdi cerești.

CUPRINS

Rețeta lui Dumnezeu pentru bolnavi .................................3 Zi de zi ................................ 9


Minuni în timpul călătoriei spirituale .................................6 Dovezi ................................14
Fragmente de predici din tabăra 2014 ............................ 11 Evidențiind moştenirea
Viața ta în jurul Cuvântului Domnului ............................ 17 noastră...............................21
Dumnezeu a devenit un adevărat prieten .................... 20
Revista DRUMUL SPRE CER (Higher Way) este publicată trimestrial de Biserica Credinţa Apostolică din Portland, Oregon,
Statele Unite ale Americii, expedierea şi abonamentul sunt gratuite (pe teritoriul SUA şi numai pentru limba engleză). Costul
expedierii prin poştă al publicaţiilor este achitat în Portland, Oregon. Vă rugăm să trimiteţi eventuale schimbări ale adreselor
dvs. (doar pe teritoriul SUA) la: Higher Way, Apostolic Faith Church, 6615 SE 52nd Avenue, Portland, Oregon 97206, U.S.A.
Octombrie – Decembrie 2014

2  Drumul Spre Cer


Rețeta lui
Dumnezeu
- 1 5 pentru
v 5 :13
Iaco bolnavi
om
și îndurerați
to.c

eol
os | iSt
ock
pho
Cuvântul lui Dumnezeu
©A

Dintr-o predică
ne spune ce să facem
de Darrel Lee când înfruntăm
provocări fizice
tre fizice. Restaurarea și împăcarea cu privire la acest subiect și care nu
cu Dumnezeu nu ajută starea noastră sunt biblice.

D
fizică pentru că am lăsat în urma noas- În primul rând, chiar dacă vinde-
tră obiceiurile și practicile care tind carea divină este o învățătură biblică,
e la căderea omului în păcat și să agraveze problemele de sănătate. refuzul îngrijirii medicale nu este. Nu
până acum, oamenii caută metode de Totuși, cei mântuiți și sfințiți încă se e nevoie ca medicii să fie discreditați,
a fi mai sănătoși și de a trăi mai mult. îmbolnăvesc și mor. Biblia spune că doar pentru a da învățătura vindecarii
Din școală îmi amintesc că învățam oamenilor le este rânduit să moară o divine. Vindecarea divină are propria
despre exploratorul spaniol Ponce de singură dată. Chiar și cei care au fost ei temelie scripturală. Acceptul sau
Leon, care a vrut să găsească Fântâna vindecați de Isus, până la urmă s-au refuzul îngrijirii medicale este o ale-
Tinereții. El nu a avut succes. De fapt, îmbolnăvit și au murit. gere personală, nu este o învățătură a
el a murit după opt ani – la vârsta de În timp ce toți experimentăm situ- Bibliei.
patruzeci și șapte de ani! ații de nenorocire, Dumnezeu a dat În al doilea rând, alegerea îngrijirii
Chiar și cei care slujesc lui Dumne- instrucțiuni cum să le privim. În Iacov medicale nu înseamnă abandonarea
zeu nu sunt imuni la boli. Mântuirea și 5:13-15, aflăm cum să abordăm îngri- lui Dumnezeu. Eu am vizitat mulți
sfințirea nu ne duc în orice privință la jorările de sănătate. „Este vreunul bolnavi pe paturile spitalelor și a căror
starea de care Adam și Eva s-au bucu- printre voi în suferinţă? Să se roage! încredere a rămas fermă în Dumnezeu.
rat când Dumnezeu ne-a creat. Înainte Este vreunul cu inimă bună? Să cânte Ei aveau credință! În același fel, refu-
de căderea omului în păcat, Adam și cântări de laudă! Este vreunul printre zul îngrijirii medicale nu e totuna cu a
Eva nu s-au îmbolnăvit; ei erau sănă- voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii avea încredere în Dumnezeu. Eu am
toși. Înainte de căderea omului în bisericii; şi să se roage pentru el, după crescut într-o familie care nu era creș-
păcat, cei doi nu ar fi murit. Hotărâ- ce-l vor unge cu untdelemn în Numele tină și foarte rar familia mea mergea
rea înaintașilor noștri de a se răzvrăti Domnului. Rugăciunea făcută cu la medic. Motivul nu era de credință,
împotriva Creatorului lor a avut con- credinţă va mântui pe cel bolnav, şi ci economic – familia noastră având
secințe groaznice pentru orice om: Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a nouă copii nu își permitea mersul la
boali, dureri și moartea care a intrat în făcut păcate, îi vor fi iertate.” medic.
lume. Vindecarea divină este o învățătură În al treilea rând, lipsa vindecării
Mântuirea și sfințirea se adresează clară a Bibliei. Totuși, de-a lungul nu înseamnă o lipsă a credinței. Dacă
stării noastre morale, nu stării noas- anilor, eu am auzit niște perspective ceva ajunge continuu la țintă, acelea
Drumul Spre Cer  3
zeu ne spune: „Căci ochii Domnului care să fii biruitor în acele împrejurări.
sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile El a devenit un exemplu viu al celui
Lui iau aminte la rugăciunile lor.” (1 care privește la Isus. După atac, el a
Petru 3:12). Dumnezeu nu este nicio- putut să mai rostească doar câteva
dată atât de departe încât să nu fie atins cuvinte și umbla cu mare dificultate.
de rugăciunile noastre. El ne aude, iar Totuși, venea la altarul de rugăciune
dacă noi credem că El ne aude, putem și se ruga alături de cei care stăruiau

3 -15 să credem că putem să avem parte de


ceea ce dorim de la El.
zicând: „Amin!”„Amin!”„Amin!”
Mulți s-au rugat până la biruință fiind

v5 : 1 Apoi, Iacov pune o întrebare aflată încurajați când îl auzeau pe fratele

Iaco
în contrast cu prima: „Este vreunul cu Reuel rostind acele cuvinte alături de
inimă bună?” A avea inimă bună este ei! El este exemplul unui om al unei
opusul suferinței. A avea inimă bună mari credințe care nu a experimentat o
înseamnă să nu ai suferință. În astfel vindecare deplină din suferința lui, dar
de împrejurări, ni se spune: „Să cânte care a fost o inspirație pentru mulți în
cântări de laudă!” E bine să fii recu- timpul ei.
noscător când lucrurile merg bine! Într-o predică a fratelui Reuel, el
Apostolul continuă: „Este vreu- amintea despre un misionar care a
nul printre voi bolnav?” Boala poate făcut febră. Misionarul nu cunoscuse
să fie o formă de suferință. Dacă nu vindecarea divină, dar nu îi lipsea nici
ești sigur că suferința este sau nu este credința, nici dorința de a fi supus lui
boală, pur și simplu respectă rețeta Dumnezeu. Când a citit aceste versete
pentru boală. din Iacov 5, a trimis după tovarășul
Din experiența personală, eu știu că său de călătorie și i-a spus: „Tu ești cel
sunt mai degrabă rugăciunile bol- uneori nu reușim să procedăm așa de mai aproape de unul mai în vârstă ca
navilor, decât ale celor sănătoși. Nu îndată. Când încep să nu mă simt bine mine. Eu vreau să mă ungi cu untde-
subaprecia credința celui care încă nu puțin, primul meu gând este că voi fi lemn și să te rogi pentru mine.” Singu-
a experimentat vindecarea. mai bine peste o zi sau două. Totuși, în rul untdelemn la îndemână era uleiul
În final, slujirea nu poate să dea un cea de-a doua și a treia zi starea mea pentru sobă, așa că cel bolnav i-a zis:
diagnostic a unei stări sau un sfat cum este mai rea și încep să mă întreb de „Folosește-l. ” Tovarășul lui de drum
trebuie tratată. Dacă ai nevoie să știi ce nu am urmat rețeta din prima zi? l-a uns și s-a rugat pentru el, iar misio-
ce anume nu e bine cu tine, apelează Așa că, dacă apare întrebarea: „Cât de narul a fost vindecat! Nici uleiul și nici
la cineva care are experiență în acel repede să chem prezbiterii bisericii?” cel care s-a rugat nu au produs vinde-
domeniu. Totuși, dacă ai nevoie de răspunsul este o altă întrebare: „Cât de carea, ci supunerea față de Cuvântul
rugăciune, urmează instrucțiunile din bolnav vrei tu să fii?” lui Dumnezeu.
Epistola lui Iacov! „Prezbiterii” la care se referă Iacov Când ne rugăm pentru bolnavi, aici
În Iacov 5:13-15, avem o „rețetă” sunt veteranii în Evanghelie sau în la Credința Apostolică, noi luăm pe
de vindecare. Când eu și soția mea slujire, care au vechime în credința deget puțin untdelemn, destinat doar
ne-am căsătorit, în urmă cu treizeci în Dumnezeu. Remarcați că bolnavii pentru ungerea bolnavilor, și îl punem
și opt de ani, prima cină pe care mi-a sunt instruiți să ia inițiativa și mai pe fruntea celui aflat în suferință. În
pregătit-o a fost pui la tavă. Ea a res- degrabă „să cheme,” nu să se aștepte mod obișnuit se roagă doi slujitori.
pectat o rețetă. De-a lungul anilor ea a ca slujitorii să vină și să se roage fără Biblia spune la Marcu:16:18 „Îşi vor
urmat din nou rețeta și de fiecare dată să fie chemați. Slujitorii s-ar putea pune mâinile peste bolnavi, şi bolna-
mâncarea a fost la fel. Dacă m-ar fi să nu știe de situația ta. Iacov așează vii se vor însănătoşi.” Așa că, fiecare
întrebat: „Vrei să încercăm un alt fel povara aceasta asupra bolnavilor, ca ei dintre slujitori își așează o mână pe
de a prepara puiul?” răspunsul meu ar să solicite rugăciunea. capul bolnavului, iar cealaltă mână
fi fost: „Nu schimba rețeta, fiindcă nu Instruirea continuă: „Și să se roage ținând-o lateral sau la spate. Noi nu îl
știi care va fi rezultatul.” Aici, Iacov pentru el, după ce-l vor unge cu unt- zgâlțâim pe cel bolnav și nici nu stri-
ne-a dat o rețetă. Dacă o urmăm, vom delemn în Numele Domnului.” În vre- găm în urechea persoanei respective.
știi dinainte că vom fi binecuvântați. murile Bibliei, uleiul curat de măsline Noi ne rugăm cu smerenie rugându-L
Iacov începe prin a întreba: „Este era folosit pentru diferite practici cere- pe Dumnezeu să ia asupra Lui situa-
vreunul printre voi în suferinţă?” moniale. În biserica noastră, slujitorii ția și să dea vindecare. Noi ne rugăm
Suferința poate să vină în diferite se roagă pentru uleiul curat de măs- „în Numele Domnului” – adică având
forme. Poate să vină printr-o sănă- line, prin aceasta consacrându-l lui autoritatea dată de Isus Cristos și învă-
tate șubredă, prin doliu, prin șomaj Dumnezeu. Apoi, acel ulei este folosit țăturile Cuvântului lui Dumnezeu. Noi
sau printr-o situație în care suntem numai la rugăciunea pentru bolnavi. recunoaștem că Isus este Cel care vin-
chinuiți de dușmanul sufletelor noas- Fratele Reuel Green a fost un sluji- decă. Rugăciunea noastră nu se spri-
tre – prin orice încercare copleșitoare. tor care a suferit un atac de slăbire a jină pe încrederea în noi înșine, ci în
Oricare ar fi cauza, instrucțiunea este organismului la mijlocul anilor 1970 și Cel căruia noi ne rugăm.
„Să se roage.” Noi putem să ne rugăm; a trăit în starea aceea timp de douăzeci Rugăciunea noastră este o rugă-
și ne rugăm! Suferința ne inspiră să ne și cinci de ani înainte ca să moară. Îna- ciune a nădejdii. Versetul 15 din
rugăm chiar și mai mult decât atunci inte de atac, el predica adeseori despre Iacov 5 descrie rezultatul pe care
când starea noastră este bună. Dumne- încercări și suferințe și despre felul în noi îl așteptăm: „Rugăciunea făcută

4  Drumul Spre Cer


cu credinţă va mântui pe cel bolnav, să vestească Cuvântul Tău cu toată
şi Domnul îl va însănătoşi” când ne îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să
rugăm, noi credem că Dumnezeu va Noi ne rugăm se facă tămăduiri, minuni şi semne
lucra. Chiar și așa, în rugăciunea noas- prin Numele Robului Tău celui sfânt,
tră se subînțelege și includerea cuvin-
„în Numele Domnului” Isus.” (Fapte 4:29-30). Isus a răspuns
telor: „Facă-se voia Ta.” ceea ce înseamnă acelei rugăciuni. În capitolul următor
Apostolul Pavel s-a rugat de trei în autoritatea lui citim că au fost făcute multe semne
ori ca să i se ia un țepuș din carne și Isus Cristos și și minuni în popor – atât de multe că
de trei ori Dumnezeu a hotărât să nu oamenii „scoteau pe bolnavi chiar pe
îndepărteze țepușul. La a treia rugă- învățăturile uliţe şi îi puneau pe paturi şi pe aşter-
ciune, Dumnezeu i-a zis lui Pavel: Cuvântului lui nuturi, pentru ca, atunci când va trece
„Harul Meu îți este de ajuns.” Dumne- Dumnezeu. Petru, măcar umbra lui să treacă peste
zeu a decis ca în loc de vindecare să îi vreunul din ei. Mulţimea, de aseme-
Și recunoaștem nea, alerga la Ierusalim, din cetăţile
dea har lui Pavel ca să suporte situația,
iar acesta ar putea să fie și răspunsul că Isus este Cel vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi pe
pe care să-l primim și noi uneori de la care vindecă. cei chinuiţi de duhuri necurate: şi toţi
Dumnezeu. Totuși, faptul de a nu avea se vindecau.” (Fapte 5:15-16).
parte de vindecarea divină nu ne mic- Mai departe, în cartea Faptele
șorează credința în această învățătură (Isaia 53:4). Cuvântul grecesc tradus Apostolilor, citim că Dumnezeu a
scripturală. Când ne rugăm, până când suferințe e adeseori tradus „boli” în făcut minuni prin mâinile lui Pavel
să auzim noi un „Nu,” ar trebui să ne alte versete din Biblie. Dureri e tradus „până acolo că peste cei bolnavi se
așteptăm la un „Da.” Responsabilita- uneori „întristări” sau „nenorociri.” puneau basmale sau şorţuri care fuse-
tea noastră este să urmăm practica pe Astfel, Isaia 53:4 ar putea fi citit: seră atinse de trupul lui, şi-i lăsau
care o arată Scriptura și să ne rugăm „Totuşi, El întristările noastre le-a bolile şi ieşeau afară din ei duhurile
cu încredere. Consecința e responsa- purtat, şi nenorocirile noastre le-a luat rele.” (Fapte 19:11-12). Bazându-ne
bilitatea lui Dumnezeu. Noi vrem ca asupra Lui.” pe această Scriptură, și noi urmăm
voia Lui să se împlinească. Isaia merge mai departe fâcând aceeași practică. Când bolnavii nu
Mai departe în Iacov 5, citim despre aluzie la starea noastră spirituală, pot să vină la prezbiterii bisericii, noi
Ilie, un om „supus aceloraşi slăbiciuni zicând: „Dar El era străpuns pentru ungem batiste cu untdelemn, așezăm
ca şi noi.” El s-a rugat de trei ori ca păcatele noastre, zdrobit pentru fără- batistele pe o Biblie deschisă, punem
să nu plouă, și nu a plouat. Apoi, el delegile noastre. Pedeapsa care ne dă mâinile peste batiste și ne rugăm, ca
s-a rugat din nou ca să plouă, iar Dum- pacea a căzut peste El...” Apoi, el con- și pentru o persoană bolnavă. Apoi,
nezeu a trimis ploaia. Ilie era un om tinuă făcând încă o referire la trupurile trimitem batista cu untdelemn celui
obișnuit care a realizat lucruri ieșite noastre „...şi prin rănile Lui suntem bolnav, rezultatul fiind vindecările!
din comun. Se subînțelege că, în timp tămăduiţi.” (Isaia 53:5). Tămăduiți Noi urmăm aceeași procedură și în
ce în rugăciunile noastre pentru cei înseamnă vindecați sau însănătoșiți. cazul literaturii Evanghelice pe care o
bolnavi apar cuvintele „Facă-se voia Astfel, când Isus a purtat coroana de tipărim.
Ta,” apare și faptul că oamenii obișnu- spini și când a fost biciuit, sângele Satan va încerca să ne răstoarne
iți au parte de minuni! Noi știm acest pe care El l-a vărsat a făcut ispășire credința în vindecările divine. Totuși,
lucru din experiențele personale. În nu doar pentru vindecarea noastră Apocalipsa 12:11 ne spune că sfinții
serviciile noastre, noi auzim adeseori spirituală, ci, și pentru vindecarea „l-au biruit [pe Satan] prin sângele
mărturii ale celor care au fost vinde- noastră trupească. Apostolul Petru, Mielului şi prin cuvântul mărturisirii
cați. confirmă acest lucru atunci când vor- lor.” Sângele Mielului ne este de folos
În acest fragment sunt incluse atât bește despre Isus: „El a purtat păcatele și când avem de înfruntat suferințe
vindecările spirituale, cât și cele tru- noastre în trupul Său, pe lemn, pentru fizice, suferințe emoționale sau ata-
pești. Iacov 5:15 continuă și zice: „Și ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să curi spirituale din partea vrăjmașului.
dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.” trăim pentru neprihănire; prin rănile Pentru noi, Sângele lui Isus este pute-
Noi ne rugăm pentru păcătoși. O per- Lui aţi fost vindecaţi.” (1 Petru 2:24). rea noastră!
soană care nu a trăit în rânduială nu Vindecările au continuat și după Vindecările divine încă sunt dispo-
este respins. Isus nu i-a respins. El i-a învierea și înălțarea lui Isus. Petru și nibile și astăzi. În Evrei 13:8 citim:
vindecat pe toți cei care au venit la El. Ioan i-au zis ologului de la Poarta Fru- „Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi
În Matei 8:16-17 citim că la Isus moasă: „În Numele lui Isus Cristos şi în veci!” Să profităm de avantajul
au fost aduși „mulţi îndrăciţi. El, prin din Nazaret, scoală-te şi umblă!” Și remediului pe care Isus îl oferă! Dacă
cuvântul Lui, a scos din ei duhurile omul a fost vindecat îndată. Această privim în felul lui Dumnezeu, respec-
necurate şi a tămăduit pe toţi bolnavii, vindecare instantanee a unui om care tând rețeta Lui și punând în practică
ca să se împlinească ce fusese vestit a fost olog timp de aproape patruzeci ceea ce Dumnezeu a poruncit, El ne
prin prorocul Isaia, care zice: “El a de ani ar fi trebuit să bucure tot Ieru- va da biruință!
luat asupra Lui neputinţele noastre şi salimul. În schimb, vindecarea i-a
a purtat bolile noastre.” făcut pe liderii religioși să pornească Darrel Lee este Supraveghetor
Profetul Isaia descrie patimile lui o persecuție plină de furie împotriva General al Organizaţiei Credinţa
Cristos cu amănunte. El a zis: „Totuşi, creștinilor. Urmașii lui Cristos s-au Apostolică şi păstor al bisericii sediu-
El suferinţele noastre le-a purtat, şi rugat: „Şi acum, Doamne, uită-Te la lui din Portland, Oregon.
durerile noastre le-a luat asupra Lui.” ameninţările lor, dă putere robilor Tăi
Drumul Spre Cer  5
Minuni în timpul
Călătoriei noastre
© RobertLevy | iStockphoto.com

Spirituale
Familia aceasta nu a avut nicio idee că drumurile lor aveau să îi conducă unul
spre celălalt – dar și prin greutăți și răspunsuri uimitoare la rugăciune.
D umnezeu mi-a arătat Lumina Sa în timpul anilor
mei la universitate. În copilărie, părinții mei m-au dus
să continui cu fotbalul profesionist sau să merg la biserică?
Deciza a fost simplă, să merg la biserică. Știam că aveam
la biserică, și chiar m-au botezat când aveam doar trei nevoie de Dumnezeu, dar nu știam cum să-l găsesc.
săptămâni, nici ei, nici eu nu am înțeles ce e mântuirea. Aflându-mă în disperare, m-am rugat așa: „Doamne,
În 1994, unul dintre prietenii eu vreau să trăiesc cu o familie creștină.” În 1995, eu
mei s-a implicat în mișcarea și un alt coleg de la universitate am închiriat o casă în
unei uniuni a studenților luna februarie. Proprietara era creștină și a observat că
creștini la universitatea pe eu eram foarte înclinat în a aduce dovezi logice în orice
care o urma, iar viața lui s-a discuție și s-a gândit că nu am să o ascult când îmi va
schimbat remarcabil. El m-a vorbi despre creștinism. Așa că, ea s-a gândit că cea mai
invitat să particip la o campanie bună modalitate de mărturie era să ne dea un braț de
într-o zonă de vacanță aproape reviste și broșuri tipărite de Biserica Credința Apostolică.
de Kariba Dam din Zimbabwe. Când am citit acea literatură, mărturiile m-au
Deși nu eram creștin, am impresionat profund. Am rămas uimit de faptul că oamenii
mers și eu. Înainte de a reveni aceia puteau să trăiască vieți creștine. Citind, mi s-a
acasă, toți participanții au fost părut normal că exista ceva cu mult mai mult în privința
provocați să se întoarcă având creștinismului, decât mersul la biserică. Prietenul meu
o viață care să strălucească a început să frecventeze aceeași biserică la care mergea
pentru Dumnezeu. Faptul acela mi-a vorbit și mie proprietara, iar eu am acceptat invitația lui de a merge
din cauza diferenței pe care o văzusem în viața cu el. În biserică, muzica deosebită mi-a atins inima.
prietenului meu. M-am gândit că, dacă ar fi să mor, nu Viața creștină consistentă a acelei doamne era chiar
am să ajung în Cer, cum avea să ajungă prietenul meu. și mai convingătoare decât ce se spunea în biserică. Ea
Întorcându-mă la universitate, în inima mea s-a trăia cu adevărat ceea ce zice Cuvântul lui Dumnezeu.
născut înțelegerea că aveam nevoie să-L găsesc pe Consistența vieții ei creștine s-a văzut și în felul în care ea se
Dumnezeu. Adeseori, eu mergeam pe străzile din comporta cu fiica ei și cu ginerele ei, precum și cu toți ai ei.
Bulawayo și mă gândeam că Dumnezeu îmi va spune Problema mea era mândria. De fiecare dată când
să merg într-o biserică unde să încep să mă închin Lui. păcătuiam, îmi ziceam: „În ce mă privește, ăsta nu
Încă nu știam cum avea să se întâmple lucrul acela. este păcat.” Dar, Cuvântul lui Dumnezeu era predicat
Fiind tânăr și trăind departe de părinții mei, ar fi dat pentru mine, arătând că problema păcatului vine din
impresia că urma să am sentimentul fericirii și libertății. inimă. După aceea, totul a devenit atât de clar pentru
Totuși, Duhul lui Dumnezeu a vorbit sufletului meu mine, și-anume că lupta mea cu păcatul nu putea să fie
despre faptele mele rele. O foame după Dumnezeu m-a rezolvată decât de Dumnezeu. Eu am recunoscut că eram
făcut să încep schimbarea căilor mele, inclusiv muzica un păcătos, iar acest fapt a determinat o condamnare
pe care o ascultam și prietenii pe care îi aveam. Jucam imensă a sufletului meu. Rugându-mă singur în casa
fotbal și aveam dorința de a mă înscrie în una dintre închiriată, m-am predat lui Dumnezeu, L-am rugat să
echipele renumite din orașul nostru. În acea împrejurare, îmi mântuiască sufletul, iar El a lucrat în chip minunat
Dumnezeu m-a înștiințat că aveam nevoie să fac o alegere: și mi-a confirmat că numele meu e scris în Cartea Vieții!

6  Drumul Spre Cer


Literatura pe care am citit-o și predicile pe care le-am acolo. Când a auzit de boala fiului meu, m-a asigurat că
auzit vorbeau despre sfințire. La doar două zile după ce se va ruga. Fratele a zis: „Trebuie să știi că Dumnezeu
am primit mântuirea, când mă rugam, Dumnezeu m-a poate să-l vindece.” După aceea, mi-a repetat de trei ori
sfințit. În decurs de două zile, Dumnezeu m-a botezat cu următoarea frază: „Dacă Dumnezeu decide să-l ia la
Duhul Sfânt în acea casă închiriată. A fost o experiență El, atunci trebuie să accepți hotărârea Lui.” Dumnezeu
emoționantă. Așa a început călătoria mea ca și creștin. a hotărât să-l ducă pe fiul nostru în Cer. Sfatul înțelept
Dumnezeu a așezat în inima mea dragostea de a-L sluji. al slujitorului mi-a venit în minte, iar Dumnezeu ne-a
Cu timpul, am avut privilegiul să ajut la învățarea copiilor dat puterea să acceptăm ceea ce El a considerat că e
de la Școala duminicală și am început să îi învăț muzică. A cel mai bine. Mângăierea Domnului ne-a fost sprijin.
fost o mare bucurie să merg la adunări de treziri spirituale, Dumnezeu a lucrat mult în viața mea. El i-a mântuit
să le mărturisesc și pe părinții mei, pe frații mei și pe unele dintre surorile
oamenilor și să mele. Dumnezeu a purtat de grijă și a dat vindecare.
De fiecare dată când îl împărtășesc El mi-a dat îndurare cu locul de muncă și m-a ajutat
păcătuiam, îmi ziceam pe Cristos cu în cariera mea de inginer. Dar cel mai important
studenții de la lucru a fost că El m-a ajutat să accept această cale a
„În ce mă privește, universitate. sfințeniei care duce la viața veșnică. La sfârșitul vieții
Spre încheierea mele pe pământ, eu vreau să-L văd pe Isus Cristos.
ăsta nu este păcat.” studiilor mele,
un
semnificativ de studenți de la specializarea mea au fost
număr D umnezeu a avut multă milă
și a revărsat mult har peste mine.
intervievați de o companie privată, iar Dumnezeu mi-a dat Părinții mei ne duceau pe toți la
mie slujba. Unii dintre colegii mei mă cicăleau zicând: „Cum biserică duminica, dar aceasta
să obținem noi slujba dacă Mark s-a rugat la Dumnezeu era numai o practică. În casa
pentru slujbă înainte de interviu?” Eu sunt recunoscător noastră nu era fericire. În schimb,
că viața mea i-a convins că trăiesc pentru Dumnezeu. era mult zgomot și haos în
Dumnezeu prin credincioșia Lui mi-a arătat cu cine să familie, pentru că fiecare încerca
mă căsătoresc. O fată, a cărei nume era Marble, era activă în să își rezolve neînțelegerile.
organizarea unei părtășii creștine la universitatea la care era Eu am fost o fiică răzvrătită,
ea, iar eu, ca tânăr slujitor, am avut ocazia să particip la acea care nu aveam respect pentru
lucrare. Dumnezeu a atins inimile multor studenți, iar unii părinții mei. Tatăl meu a încercat
dintre ei au devenit membri ai Bisericii CredințaApostolică. să mă îndrepte, dar eu nu l-am
Într-o seară, după serviciul din biserică, Marble a fost ascultat. În cele din urmă, fratele
tâlhărită și lăsată mai să moară. Tâlharii au lovit-o în cap, meu le-a spus părinților mei că dorea ca eu să mă mut cu el
ea căzând la pământ și sângerând vreme îndelungată în oraș. În mintea mea, acela era prilejul ca să încerc și mai
înainte ca cineva să o găsească și să o ducă la spital. multe lucruri păcătoase. Mie îmi plăcea muzica și dansul,
Păstorul nostru nu era în localitate, iar eu eram slujitorul iar la un moment dat mă și gândeam că puteam să am
responsabil cu vizita la spital. Atunci, Dumnezeu m-a propria mea orchestră. Și fratelui meu îi plăcea muzica, așa
înștiințat că urmam să mă căsătoresc cu ea. Din cauza că orașul părea să fie locul potrivit unde să ne ducem traiul.
loviturilor și a rănilor, Marble a rămas semiparalizată, dar Totuși, Dumnezeu a avut întru totul alt plan. Fratele
cu toții ne-am rugat și în mai puțin de trei săptămâni, ea meu tocmai se căsătorise, iar când am ajuns la casa lui,
s-a însănătoșit. În cele din urmă, după ce am cerut sfatul soția lui mi-a zis: „Te rog, poți să vii cu mine să căutăm
păstorului nostru, ne-am căsătorit în data de 30 iunie, 2001. o biserică? Tocmai am văzut că este una în oraș și vreau
De atunci, Dumnezeu s-a îngrijit în chip minunat de să știu dacă este potrivită.” Ei mă invitaseră să locuiesc în
nevoile noastre. El mi-a dat un loc de muncă în Irlanda casa lor și aveam nevoie de atenția ei, așa că am însoțit-o.
și după aceea a avut grijă să avem bani ca să ne mutăm Am ajuns în Biserica Credinței Apostolice, chiar dacă
din Zimbabwe în Irlanda. Mai târziu, alte împrejurări nu acolo era intenția ei să meargă. După noi, a fost o
legate de locul de muncă ne-au determinat să ne mutăm greșeală, dar potrivit lui Dumnezeu era locul bun. Când
în Marea Britanie, iar acum locuim în Manchester. am intrat în biserică, cei de acolo ne-au acordat respect,
Domnul ne-a dăruit un fiu și o fiică. În 2006, fiul ca și cum am fi fost persoane importante. Chiar ne-au
nostru s-a îmbolnăvit grav și unul dintre plămânii lui nu oferit locuri în față care aveau reazeme pentru brațe.
a funcționat. Tocmai urma ca el să fie transferat de la un Șezând acolo, mă întrebam ce urma să se întâmple.
spital la un alt spital specializat în îngrijirea copiilor cu Când predicatorul s-a ridicat să predice, am avut
boli grave când o asistentă medicală a venit să ne spună: impresia că cineva i-a spus totul despre viața mea. Pentru
„Inima fiului vostru s-a oprit.” Dumnezeu a lucrat cu o clipă m-am întrebat dacă nu cumva cumnata mea le-a
putere, iar fiul nostru a fost readus la viață. În chip minunat, spus cât eram de rea. Cum de putea să predice despre
el a fost capabil să facă multe lucruri despre care medicii viața mea, arătând toate faptele mele păcătoase? Am
credeau că era imposibil. Totuși, fiul nostru a continuat simțit o greutate imensă în inimă și nu mai puteam să
să aibă parte de încercări în privința plămânilor, iar starea ridic privirea. Am crezut că predica era despre mine, că
lui de sănătate era când bună, când mai puțin bună. eu eram singura persoană rea din locul acela. Am vrut să
În luna decembrie 2011, noi am vizitat Zimbabwe dau buzna afară, dar pardoseala bisericii era din lemn și
unde am participat la tabăra creștină, iar boala a pus din ar fi făcut zgomot, așa că am stat, ascultând în continuare.
nou stăpânire pe fiul nostru. Unul dintre conducătorii Duhul lui Dumnezeu m-a făcut să aflu că eram o
bisericii noastre din Africa de Vest era și el în vizită păcătoasă. Faptul acesta a fost foarte greu pentru mine,

Drumul Spre Cer  7


iar eu, într-adevăr, nu am știut ce aveam de făcut. În bine dacă Dumnezeu m-ar fi chemat să fac altceva, așa că
biserica la care mersesem înainte, o singură persoană am tot amânat și nu m-am dedicat în ceea ce Dumnezeu
se ruga pentru toată adunarea. Așa că, la încheierea a vrut. În cele din urmă, am ajuns să mă rog astfel:
acestui serviciu, când alții s-au dus în față ca să „Doamne, orice vrei ca eu să fac în lucrarea Ta, facă-se
îngenuncheze și să se roage, eu nu am știut ce să cred. voia Ta.” Când am predat totul în mâinile Lui, Dumnezeu
Pentru că eram răzvrătită, inima mea era plină de a răspuns rugăciunii mele și m-a umplut cu Duhul Său.
mânie. Mânia era ca o apărare și ziceam în sinea mea: Când am călătorit la Harare, capitala statului Zimbabwe,
„Dacă plec de aici ca o persoană amabilă, atunci oamenii ca să obțin diploma de facultate, Dumnezeu a fost cu mine.
vor face ce vor cu mine?” Spre surprinderea mea, Unii mi-au zis: „Acum, pentru că te vei duce într-un oraș
mânia aceasta a fost primul lucru pe care Dumnezeu mare, poate că vei înceta să te mai închini lui Dumnezeu.”
Dar Domnul mi-a dat tăria să-mi propun, mai mult ca
oricând, să rămân de partea Lui. El m-a ajutat să încep o
Într-o seară, pe când mă părtășie la un campus universitar și mulți studenți au venit
întorceam de la un pentru studii biblice. În scurt timp, un număr mare de studenți
frecventau Biserica Credința Apostolică din zona aceea.
serviciu, niște tâlhari Într-o seară, pe când mă întorceam de la un serviciu,
niște tâlhari m-au lovit rău și m-au lăsat zăcând, mai să mor.
m-au lovit rău și m-au Nu mi-am amintit ce mi se întâmplase, dar m-am trezit
la spital. Trupul îmi era parțial paralizat, însă Dumnezeu
lăsat zăcând, mai să mor. a schimbat toată starea aceea și m-a vindecat deplin.
l-a îndepărat, chiar înainte ca eu să mă pocăiesc. Oamenii lui Dumnezeu mi-au spus că ar trebui să mă
Dumnezeu m-a ajutat să continui să frecventez acea rog pentru cel care avea să fie soțul meu, dar eu am ezitat
biserică. Păstorul mă saluta întotdeauna cu o fermă puțin. În cele din urmă, am zis: „Doamne, eu nu știu cum
strângere de mână, zicând: „Bine ai făcut, sora mea.” De să mă rog pentru așa ceva, dar am nevoie ca Tu să mă
fiecare dată când mă gândeam să nu mai merg înapoi, ajuți și să îmi dai un partener de viață.” În inima mea
glasul lui îmi venea în minte și mă gândeam că, dacă nu era o încredințare că Dumnezeu îmi va da un partener la
aveam să merg, ar fi fost exact opusul lui „Bine ai făcut!” vremea hotărâtă de El. Când Mark a venit să mă viziteze
Continuând să merg la servicii, am căpătat înțelegerea la spital, în timp ce eram în convalescență, era limpede că
că nu trebuie să trăiesc sub condamnare, dar că trebuie el era cel pe care Dumnezeu îl avea în vedere pentru mine.
să îmi mărturisesc păcatele înaintea lui Dumnezeu. Tot ce a trebuit să zic a fost: „Facă-se voia lui Dumnezeu.”
Când am făcut așa, eram atât de fericită și am simțit că Dumnezeu a binecuvântat căsătoria noastră cu un
nu mai port greutăți. Ceva îmi spunea: „Acum, tu ești ca minunat băiețel. În chip uimitor, nașterea lui a atins inima
oamenii aceștia.” Aveam sentimentul că aparțin cuiva. părinților mei. La scurt timp după nașterea lui, noi am
Toată păcătoșenia mea a dispărut, iar eu am devenit o participat la tabără, iar tatăl meu a venit acolo ca să vadă
persoană schimbată. Fratele meu la care locuiam a început copilașul. Mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu că tatăl
să creadă că era ceva rău cu mine, pentru că citeam Biblia meu nu a venit doar ca să vadă copilașul, dar l-a întâlnit pe
întotdeauna. Când le-am cerut părinților mei iertare Isus Cristos și a fost mântuit. Tata a mers acasă și i-a spus
pentru toate relele pe care le-am rostit sau făcut, au rămas mamei, inima ei a fost atinsă, iar mama a fost și ea mântuită.
uimiți. Ei mă priveau, întrebându-se ce s-a întâmplat. În anul 2006, când plămânul fiului nostru a fost serios
Cu timpul m-am rugat: „Doamne, familia mea nu știe afectat și când asistenta medicală ne-a zis: „Inima fiului
cum mi s-a întâmplat acest fapt, iar eu văd că e greu să vostru s-a oprit,” nu am intrat în panică. Pur și simplu
conving mulțimea aceasta de oameni. De ce nu mântuiești noi am crezut în Dumnezeu, iar El l-a ținut pe fiul nostru
Tu încă o persoană din familia mea, pentru ca doi dintre în viață. În următorii câțiva ani, fiul nostru a fost când
noi să putem să le vorbim despre mântuire?” Dumnezeu în spital, când acasă, când în spital, când acasă. Apoi, în
a răspuns cu exactitate la acea rugăciune. Vărul meu 2011, voia lui Dumnezeu a fost să îl ia în Cer. Mângâierea
era cunoscut ca fiind un bețiv notoriu. Eu i-am trimis o pe care Dumnezeu ne-a dat-o la vremea aceea este
scrisoare, spunându-i ce mi se întâmplase, dându-i și adresa greu de explicat. El ne-a ajutat să ne dăm seama că nu
unei Biserici Credința Apostolică din orașul unde locuia el. trebuie să luptăm împotriva Lui, ci să Îi acceptăm voia.
Următorul lucru pe care l-am auzit a fost că mergea la servicii De-a lungul anilor, când locurile de muncă ne-au
și că fusese mântuit. Dumnezeu este atât de credincios! făcut să mergem în orașe unde nu era Biserica Credința
Eu și vărul meu am vorbit cu un grup de slujitori să Apostolică, Dumnezeu ne-a dat ocazia să desfășurăm
vină în orașul nostru, pentru ca, în felul acesta, părinții Școala duminicală la noi acasă. Am văzut cum Dumnezeu
mei și celelalte rudenii ale noastre să poată să audă binecuvântează. Este privilegiul nostru ca acum să fim în
Cuvântul lui Dumnezeu. E trist că părinții mei dețineau Manchester, unde Dumnezeu s-a îngrijit să avem o clădire a
poziții în biserica lor și le era frică de schimbare, bisericii. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce El a făcut.
așa că nu au fost mântuiți atunci. Totuși, mai târziu,
Dumnezeu le-a atins inimile și s-au născut din nou.
După ce Dumnezeu m-a mântuit, mi-a dăruit experiența Mark Mfandarahwa și soția lui Marble se închină
sfințirii. Apoi, mi-au trebuit câțiva ani ca să primesc botezul Domnului în Biserica Credința Apostolică din
Duhului Sfânt pentru că erau lucruri pe care, într-adevăr, Manchester, Marea Britanie, unde el este păstor.
nu am vrut să le fac. Mai exact, nu am vrut să fiu implicată
în serviciile copiilor și nici cu Școala duminicală, fiindcă
îmi păreau că necesită mult efort. Mă gândeam că era mai

8  Drumul Spre Cer


ZI DE ZI
O Moștenire a
Rugăciunii
© giorgiomtb1 | iStockphoto.com

Soacra a lăsat acestei femei


o comoară care i-a modelat
legătura cu Dumnezeu.
De Jodie Hinkle

D eși soacra mea nu a avut


niciodată mult în privința bunurilor
răspunde la rugăciune. Pentru mine,
cea mai de preț lecție a fost cum
de ajutor, ea Îl chema pe El. Într-o
săptămână, am văzut cum Dumnezeu
pământești, pentru ea a fost important să duci o rugăciune până la capăt. a lucrat de câteva ori pentru ea, iar
să lase prin testament ceva concret Iată șase chei pentru primirea unui eu am plecat știind că ea avea un
pentru fiecare dintre cei treisprezece răspuns la rugăciune și pe care le-am Prieten în care putea să aibă încredere.
copii ai ei și pentru familiile lor. Ea învățat văzând viața soacrei mele. La întoarcerea acasă, m-am rugat:
a vrut ca fiecare să știe că se gândea „Doamne, ce pot să fac pentru ca
la ei, cu multă grijă, soacra mea a Cere Tu să fii și Prietenul meu?” Mi-a
petrecut ceva timp făcând o listă. venit gândul acesta: „Întotdeauna
Steagul american, care a înfășurat Pentru a primi un răspuns la să vii la Mine.” Chiar de atunci, am
cândva sicriul soțului ei, avea să rugăciune, trebuie să formulăm o instituit o practică în casa noastră de
rămână cuiva care a fost de asemenea cerere. Biblia spune în Iacov 4:2 a-L consulta pe Dumnezeu în fiecare
în serviciul militar. Fotografiile de „Nu aveți pentru că nu cereți.” Se situație – mare, mică, bună sau rea
familie aveau să rămână cuiva care pare că în luptele de zi cu zi ale – înainte de a face orice altceva.
era interesat de arborele genealogic. vieții, instinctul nostru este să avem De exemplu, odată mi-am pierdut
Și astfel, lista avea să continue până grijă singuri de probleme sau să cheile de la mașină. Eu și copiii
când fiecare urma să aibă ceva pe care așteptăm pentru a ne ruga până când am îngenuncheat în camera de zi
să-l prețuiască. Ceea ce soacra mea nu o problemă este serioasă – nu vrem și acolo ne-am rugat. După aceea,
și-a dat seama a fost că ea deja lăsase să-L supărăm pe Dumnezeu cu lucruri ne-am văzut fiecare de treburile
fiecăruia dintre ei ceva mult mai de „mărunte.” Totuși, dacă așteptăm, noastre zilnice. Dintr-o dată, am simțit
valoare decât oricare alt bun pământesc s-ar putea să constatăm că ne lipsește un îndemn să mă uit sub dulapul
– ea a lăsat o moștenire a rugăciunii. credința pentru ceva „important.” Eu din bucătărie. Cheile erau acolo.
Această moștenire a fost valoroasă am învățat de timpuriu, privind la Mai târziu, au apărut niște îngrijorări
în diverse feluri pentru cei din viața soacrei mele, să așez o temelie serioase. După ce am renunțat la locul
familia ei. Unii au primit cunoștința a încrederii în Dumnezeu în lucruri de muncă, pentru ca să rămân acasă în
că rugăciunea este răspunsul la toate mărunte, pentru ca, atunci când aveau calitate de mamă, în trei situații ne-am
întrebările dificile ale vieții, pentru că să vină încercările grele, privirea trezit că nu aveam bani suficienți
oricând, oricare dintre noi, i-am cerut ațintită la El să fie a doua mea natură. în casă. Prima dată ne-am îndreptat
sfatul, răspunsul era: „Să ne rugăm La doar un an, după ce am privirile spre Dumnezeu și de fiecare
pentru aceasta.” Alții au învățat să devenit creștină, eu și copiii mei dată sume, care au fost suficiente
privească dincolo de păcatul cuiva și cei mai mici am călătorit cinci ore pentru a veni în întâmpinarea
să vadă nevoia lor de Mântuitor. Ori de ca să stăm o săptămână cu „Bunica nevoilor noastre, au sosit prin poștă.
câte ori careva dintre noi disprețuiam Kiko.” În timpul acela, am văzut că La început nu am văzut scopul
pe cineva pentru faptele lor păcătoase ea comunica constant cu Dumnezeu. de a cere ajutor de la Dumnezeu în
sau pentru modul de a-i trata pe alții, Începea fiecare zi prin a îngenunchea orice lucru, cât de mic, dar în final am
ea spunea: „Să ne rugăm pentru în rugăciune, iar după aceea continua înțeles că Dumnezeu folosea acele,
ei.” Cei mici rămâneau cu simpla să Îi vorbească lui Dumnezeu de-a aparent nesemnificative, biruințe de
cunoaștere a faptului că Dumnezeu lungul zilei. Dacă se întâmpla ceva zi cu zi, ca să ne dea încrederea de a
este adevărat, că El îi iubește și că bun, ea Îi mulțumea. Dacă avea nevoie veni la El cu încercări mult mai grele.
Drumul Spre Cer  9
Crede încredere deplină, știind că Dumnezeu asculte rugăciunea mea, oriunde m-aș
dorește răspunsul la rugăciunea afla.” Într-o zi, soacra mea a mărturisit
Credința este o altă cheie de a primi noastră, chiar mai mult decât dorim că avea dureri continue, mai mari
răspuns la rugăciune. Cu privire la noi. Motivele noastre trebuie să fie decât durerile unei femei la naștere.
înțelepciune, în Iacov 1:6-7 scrie: conforme cu voia lui Dumnezeu. Eu am rămas uimită că Dumnezeu a
„Dar s-o ceară cu credinţă, fără să Iacov zice: „Sau cereţi, şi nu căpătaţi, îngăduit așa durere și dintr-o dată am
se îndoiască deloc: pentru că cine se pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi strigat: „Doamne, nu iei durerea?”
îndoieşte seamănă cu valul mării, în plăcerile voastre.” (Iacov 4:3) Și tot dintr-o dată m-a lovit, ca un
tulburat şi împins de vânt încoace şi Uneori suntem atât de aproape de o trăznet, gândul: „De ce nu te pui pe
încolo. Un astfel de om să nu se aştepte situație, încât este greu să știm dacă genunchi?” M-am dus pe genunchi,
să primească ceva de la Domnul.” motivul nostru este curat. În aceste Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât,
Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre cazuri, noi putem să ne întrebăm: iar durerea soacrei mele a dispărut.
noi o măsură de credință (Romani „Prin aceasta, dorința mea finală Desigur că o persoană nu trebuie să
12:3). Apoi, depinde de noi să este de a-L proslăvi pe Dumnezeu?” fie pe genunchi pentru ca Dumnezeu
cultivăm credința primită, iar o cale să răspundă la rugăciune, dar eu
este să o practicăm. Dumnezeu ne am învățat că atitudinea inimii
ajută îngăduind încercări din ce în ce Fii ascultător
trebuie să fie exprimată pe genunchi.
mai grele venind în viața noastră. Pe O altă cheie este ascultarea. Într-o
măsură ce folosim credința în lucrurile zi, soacra mea era bolnavă și m-a rugat
mici, câștigăm încredere în folosirea să îi chem pe slujitori să vină și să se Bucură-te
ei în lucrurile mari. O altă cale de a roage pentru ea. Eu i-am spus: „Nu Adeseori, trebuie să așteptăm un
ne mări credința este aceea de a repeta e nevoie. Eu am multă credință.” Ea răspuns, care poate să fie „Da,” „Nu,”
făgăduințele lui Dumnezeu în timp ce mi-a explicat că noi nu îi chemăm din sau „Nu acum.” Odată, am venit cu o
așteptăm răspunsul Lui la rugăciune, lipsa credinței, ci pentru că vrem să cere personală înaintea lui Dumnezeu
întrucât „credinţa vine în urma ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu prin credință. Era conform Scripturii,
auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul – în cazul acesta Iacov 5:14-15. Eu dorința mea era să-L slăvesc pe El,
lui Cristos.” (Romani 10:17). nu eram așa de sigură, așa că m-am și am făcut tot ce am știut că trebuie
Soacra mea avea un „raft al rugat... și m-am rugat... și m-am să fac. Când nu a fost niciun răspuns,
credinței,” iar eu am urmat îndrumarea rugat. În cele din urmă, am chemat m-am rugat: „Doamne, ce trebuie să
ei. Și eu țin un jurnal în care înregistrez slujitorii și imediat ce ei au început să fac acum?” Și în minte mi-a venit
răspunsurile la rugăciune. Ideea este se roage, cu toții am simțit prezența lui gândul: „Bucurați-vă!” Filipeni 4:6
că fiecare dintre aceste răspunsuri își Dumnezeu, iar ea s-a simțit mai bine. zice: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci,
are locul pe un raft imaginar, până Multe dintre făgăduințele din Biblie în orice lucru, aduceţi cererile voastre
când credința mea are nevoie de un sunt condiționate. În Iacov 5:14-15, la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin
avânt. Apoi, le iau de pe raft, citind făgăduința „Rugăciunea făcută cu rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” În
jurnalul, amintindu-le în rugăciune. credinţă va mântui pe cel bolnav,” timp ce așteptăm, putem să ne bucurăm,
Când mă gândesc la vremurile în are pusă înainte o condiție: „Este știind că Dumnezeu este credincios.
care Dumnezeu a răspuns înainte, pot vreunul printre voi bolnav? Să cheme Sunt atât de recunoscătoare pentru
să cred că El va răspunde din nou. pe prezbiterii bisericii.” Dacă vom moștenirea numită rugăciune, pe care
Chiar și împăratul David a folosit găsi o făgăduință corespunzătoare am primit-o de la soacra mea. Ea nu
un „raft al credinței.” Când s-a oferit situației noastre, luând seama la ar fi putut să lase o altă moștenire mai
voluntar să lupte cu Goliat și când i s-a condiția pusă, putem să ne așteptăm prețioasă. Prin viața ei de rugăciune,
spus că era prea tânăr, el a zis: „Domnul, la binecuvântarea lui Dumnezeu. soacra mea mi-a dat cheile pentru
care m-a izbăvit din gheara leului şi din primirea răspunsurilor de la Dumnezeu.
laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna Respectă Nădejdea mea este că aceste chei
acestui filistean.” (1 Samuel 17:37). nu vor zăcea pe un raft, așteptând să
În ultimii ani de viață ai soacrei fie transmise următoarei generații,
mele, ea a fost bolnavă și destul de ca alte obiecte de moștenire de
Supune-te des mi-a cerut să mă rog pentru ea. familie. Eu vreau să le folosesc
Trebuie să ne rugăm în supunere La început, eu am fost extrem de zilnic și să le împărtășesc cu
față de voia lui Dumnezeu pentru a conștientă când mă rugam în fața altora, alții, dar și să le las copiilor mei.
primi un răspuns. În 1 Ioan 5:14 citim: de obicei erau rudenii, așa că mi-am
„Îndrăzneala pe care o avem la El este făcut obiceiul de a sta pe un scaun în Jodie Hinkle face parte din perso-
că, dacă cerem ceva după voia Lui, camera ei și așa mă rugam în liniște cu nalul editorial al sediului Bisericii
ne ascultă.” Când cererea noastră e ochii deschiși. Totuși, de fiecare dată, Credința Apostolică din Portland,
în acord cu Scriptura, de exemplu, conștiința mă apăsa. Gândul că trebuia Oregon.
când ne rugăm pentru cei nemântuiți să mă pun pe genunchi continua să fie
sau când cerem o experiență mai în mintea mea. Dar l-am îndepărtat,
profundă, putem să ne rugăm cu zicându-mi: „Dumnezeu poate să
10  Drumul Spre Cer
Fragmente de predici
din tabăra anului 2014

multor oameni arată ce a înfăptuit El pentru ei. Duhul lui


Dumnezeu poate să vorbească inimilor, să le atragă la El,
Înăuntru dar scopul este ca oamenii să-L cheme și să se pregătească
pentru Cer. Nimeni nu trebuie să se oprească și doar să

sau afară?
privească de la distanță. Mai degrabă este mai bine să se
roage: „Doamne, ai milă de sufletul meu! Te rog, iartă-mă
și eliberează-mă!”
De fapt, Împărăția lui Dumnezeu începe în inimă! Când
cineva se pocăiește, este iertat, iar numele său e scris în
Cer. Isus i-a zis lui Nicodim: „dacă un om nu se naşte din
nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3).
AI PIERDUT VREODATĂ avionul sau trenul din cauza Voia lui Dumnezeu este ca toți să fie mântuiți, dar fiecare
câtorva minute? Putem să fim lângă o ușă sau poartă în trebuie să facă alegerea în dreptul lui.
diverse locuri, dar nu înăuntru. Dincolo de ușă înseamnă Dumnezeu vrea să fii în Împărăția Lui. Dar, tu vrei să
„înăuntru,” iar dincoace de ușă înseamnă „afară” și între fii acolo? – Isaac Adigun
acestea nu este altceva. Recent, eu și Stela, soția mea,
călătoream cu metroul în Londra. La unul dintre nodurile
de cale ferată am fost transferați într-un alt tren de metrou.
Eram atent ca Stela să fie în fața mea, și astfel, când ea a
pășit sărind în vagon, eu nu am sărit, iar ușa s-a închis.
Dumnezeu
Desigur, metroul a trebuit să plece și nu a stat după mine.
Stela a plecat, iar eu am rămas, pentru că ea era înăuntru,
este
iar eu am rămas afară.
Împărăția lui Dumnezeu e la fel prin faptul că suntem
vrednic!
fie înăuntru, fie afară. Împărăția e frumoasă, plină de pace
și veșnică. Merită să faci orice pentru a intra în ea.
Când Isus a fost pe pământ, un cărturar L-a întrebat: ESTE BINE să te poți bizui pe barca ta cu motor. Nimic
„Care este cea dintâi poruncă?” Isus a răspuns, apoi căr- nu e asemenea sentimentului de a fi în largul oceanului, de
turarul a confirmat ce a spus Isus. Marcu 12:34 zice: „Isus unde cu greu poți să vezi țărmul, iar motorul să înceapă
a văzut că a răspuns cu pricepere şi i-a zis: Tu nu eşti să funcționeze cu întreruperi. Eu am crescut în Neah Bay,
departe de Împărăţia lui Dumnezeu.” Omul ar fi trebuit să statul Washington, și am petrecut mult timp pe apa Oceanu-
întrebe: „Ce mai îmi trebuie? Care este următorul pas pe lui Pacific. Ori de câte ori ies în larg, eu vreau să am un
care trebuie să-l fac pentru a intra în Împărăția lui Dumne- motor pe care să pot să mă bazez, un motor despre care să
zeu. Nu vreau doar să fiu aproape. Eu vreau să fiu înaun- știu că mă duce acolo unde eu vreau, dar la fel de important
trul împărăției!” – sau poate și mai important – să mă aducă înapoi. Nici nu
Eu sunt din Regatul Unit al Marii Britanii. Multor vreau să aud că motorul dă mici rateuri!
oameni le place să vină în Londra. Poate că au auzit de Și mult mai important e să ai încredere în Singurul care
bijuteriile coroanei din Turnul Londrei, de palatul Buckin- ține în mâinile Sale destinul nostru veșnic! Noi slujim lui
gham sau de arhitectura victoriană din jurul capitalei. Ce Dumnezeu care este vrednic. Noah Webster definește vred-
s-ar întâmpla dacă cineva s-ar hotărî să viziteze Londra și nicia ca „deținerea unei suficiente puteri fizice, precum și
să aterizeze la Aeroportul Heathrow. La venire s-ar putea faptul de a avea tărie morală sau curaj.” Apostolul Pavel a
spus: „Căci ştiu în Cine am crezut. Şi sunt încredinţat că
să vadă Fluviul Tamisa, Domul Mileniului și Ochiul Lon- El are putere să păzească ce i-am încredinţat până în ziua
drei. S-ar putea să arunce o privire și asupra Castelului aceea.” (2 Timotei 1:12). Dumnezeu este vrednic, iar noi
Windsor. Dar ce s-ar întâmpla dacă cineva, înainte ca să putem să avem încredere în El.
ajungă să treacă prin vamă și departamentul de emigrare, Într-o zi, chiar înainte de a începe clasa a XI-a de liceu,
face cale întoarsă? Este un gând ridicol! Persoana aceea ar am ieșit în largul oceanului într-o bărcuță și care aproape
fi văzut peisajele și ar fi fost lângă ele. că era să nu mă mai aducă înapoi la mal. Un val mare a aco-
Spiritual vorbind, oamenii pot să audă despre minuna- perit bărcuța, umplând-o cu apă. Încrederea mea s-a dus!
tele lucruri pe care Domnul poate să le facă. Mărturiile M-am uitat în jurul meu, dar nu era nici o altă ambarcați-
Drumul Spre Cer  11
une. În nici un chip nu aveam posibilitatea de a lua legătura zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului
cu cineva. A fost groaznic. Eu am absolvit niște cursuri de Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumne-
supraviețuire, dar știam că distanța era prea mare ca să înot zeu a chemat pe om şi i-a zis: Unde eşti?” (Geneza 3:8-9).
la mal, înainte ca temperatura corpului să scadă sub limita V-ați pus vreodată problema de ce l-a întrebat Dumne-
normală. Singurul lucru pe care am putut să-l fac a fost să zeu pe Adam: „Unde ești?” Domnul cunoaște totul. El știa
scot apa din bărcuță cu un mic vas de plastic, timp în care cu exactitate unde erau Adam și Eva. Biblia spune: „Poate
mă rugam! Eu nu eram mântuit. Domnul a vorbit direct cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? - zice
inimii mele, iar eu ascultam! Apoi, am zis: „Doamne, dacă Domnul.” (Ieremia 23:24). Biblia ne mai spune: „Ochii
mă ajuți să scap din această situație, am să-mi predau viața Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni.”
mea, Ție.” În ziua aceea, cu îndurare, Dumnezeu mi-a (Proverbe 15:3) Nimic nu este ascuns de prezența lui Dum-
salvat viața. nezeu. De aceea, Dumnezeu nu l-a întrebat pe Adam „Unde
Mai târziu, tot în acea vară, în timpul taberei, Domnul
mi-a reamintit de rugăciune, ceea ce mi-a frânt inima. ești?” pentru ca să afle noi informații.
M-am hotărât să nu mai caut scuze. Domnul m-a ajutat să Când Dumnezeu a creat pe Adam și Eva, El le-a dat
merg la altarul de rugăciune, unde m-am rugat în cuvinte toate binecuvântările, plăcerile și orice altceva din Gră-
simple, iar Domnul s-a pogorât în inima mea și a făcut dina Edenului ca să se bucure. Dumnezeu a spus că era un
o minunată transformare. Dumnezeu a fost credincios și singur pom din care ei să nu mănânce. Când a venit diavo-
vrednic să îmi scape sufletul de la moarte, la fel cum tot El lul, el a arătat spre singurul lucru pe care cei doi nu trebu-
mi-a salvat viața pe ocean în ziua aceea. iau să-l facă în Grădină. Diavolul nu i-a adus aminte Evei
Dumnezeu încă poate să mântuiască, iar El este vred- despre bunătatea lui Dumnezeu. Nu i-a adus aminte despre
nic să te păzească. Pavel a spus că el a crezut că Domnul toate bucuriile, frumusețile și despre oricare alt lucru care
are putere să păzească ce i-a încredințat el. Dumnezeu are le fuseseră dat să se bucure în Grădină. Diavolul i-a ispitit
putere să te păzească și pe tine. cu singurul lucru pe care ei nu puteau să-l facă, dar ei au
Dumnezeu este de asemenea vrednic să smulgă rădăcina cedat.
păcatului din inima ta. Isus s-a rugat ca Tatăl să îi sfințească Dumnezeu a dorit să aibă părtășie cu Adam și Eva, însă,
pe ucenicii Lui „și pe toți aceia care vor crede în Mine prin după ce nu au ascultat, ei s-au ascuns. Desigur, Dumnezeu
cuvântul lor.” (Ioan 17:17 și 20). El s-a rugat ca și tu să fii a știut unde erau cei doi, dar Dumnezeu a vrut ca ei să
sfințit, iar El este vrednic să te sfințească azi. Dumnezeu înțeleagă poziția lor în raport cu El. De aceea, Dumnezeu a
este vrednic să te umple și cu botezul Duhului Sfânt. întrebat: „Unde ești?”
În Matei 9:27-29 citim despre doi orbi care L-au rugat Astăzi, niște oameni au probleme doar cu un singur
pe Isus să se îndure de ei. Isus i-a întrebat: „Credeţi că pot lucru – poate că e muzica pe care o ascultă sau poate că
face lucrul acesta?” Când ei au răspuns: „Da, Doamne,” El sunt prietenii lor. Domnul pune întrebări ca să ne ajute să
i-a vindecat. Domnul încă este vrednic să vindece. înțelegem propria noastră poziție. El vrea să ne ajute să ne
Tu ești convins că El este vrednic? Domnul nu a ostenit localizăm noi înșine din punct de vedere spiritual.
în privința făgăduințelor Sale. În Evrei 13:8 scrie: „Isus
Cristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” Să ai încredere! Dumnezeu te întreabă: „Unde ești?” El vrea părtășie
Dumnezeu este vrednic! – Wayne Butler cu noi. El ne cheamă să venim mai aproape, să ne consa-
crăm mai profund, să avem părtășie cu El. S-ar putea ca El
să facă uz de întrebări ca să ne ajute să ne dăm seama de
poziția noastră spirituală. Tot ceea ce avem nevoie e să fim
sinceri cu Dumnezeu și să strigăm: „Iată-mă Doamne. Eu
Unde ești? Te doresc!” Dumnezeu așteaptă să răspundă la rugăciunile
noastre – Olusola Adesope

Modelați în
mâinile Lui
UN JOC pe care copiii noștri îl îndrăgesc este de-a v-ați
ascunselea. Uneori, când vin acasă de la muncă, ei îmi cer
să-mi acopăr fața și să număr până se ascund. Când îmi
deschid ochii, evident că spun: „Cine nu-i gata îl iau cu
lopata!” Apoi, încep să caut prin casă. De obicei, nu tre-
buie să caut mult timp pentru că cel mai tânăr copil al meu
strigă: „Tati, nu poți să mă găsești!” Imediat, surorile lui În Norvegia există un proverb, și-anume: Dacă simți
mai mari zic: „Sssst!” Și dintr-o dată locurile lor sunt des- că ți-ai încheiat educația, atunci chiar că nu ești educat,
coperite. e clar că ești terminat! Același lucru e adevărat din punct
În Geneza citim cum Adam și Eva s-au ascuns de Dum- de vedere spiritual. Întotdeauna avem cu ceva mai mult de
nezeu, dar acela nu a fost un joc. „Atunci au auzit glasul învățat și Dumnezeu dorește să ne modeleze viețile în mod
Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea continuu. Dumnezeu i-a dat profetului Ieremia următoarea
12  Drumul Spre Cer
ilustrație: „Iată, cum este lutul în mâna olarului aşa sunteţi
voi în mâna Mea, casă a lui Israel!” (Ieremia 18:6)
Piatra pulverizată devine lut, care poate să fie găsit
aproape peste tot. Lutul singur nu are mare valoare, dar are
un mare potențial prin ceea ce meșterul olar poate să facă
din el.
Adeseori, primul lucru pe care orice olar îl face este
Intrați!
să dea la o parte orice fragmente întărite, care nu sunt de
folos. În Ezechiel 32:26 citim cuvintele lui Dumnezeu:
„voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o
inimă de carne.” Dacă inima ta este îngreunată, poate e de
piatră, Dumnezeu să ți-o înmoaie, ca să poți să-L iubești. MULTE COMPARAȚII pot să fie făcute între vremea
Uneori, chiar după un start bun, apar anumite particule lui Noe și vremea noastră. Isus a spus: „Ce s-a întâmplat în
dificile. Acestea fac imposibilă formarea obiectelor fine sau zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului:
mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a
subțiri din lut, așa că trebuie să fie îndepărtate. Tot astfel, intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe
Dumnezeu trebuie să îndepărteze uneori lucruri din viețile toţi.” (Luca 17:26-27)
noastre – care nu sunt neapărat rele, dar care vor împiedica Dumnezeu a inițiat legătura cu Noe. Planul lui Dumne-
lucrarea Lui în viețile noastre. zeu a fost să-l scape pe Noe și familia lui, iar eu cred că și
Partea noastră este de a-L lăsa pe Dumnezeu să facă pe oricine altcineva, care ar fi vrut inițial să intre în cora-
lucrarea. În urmă cu câțiva ani, noi am avut o soră în bise- bie. Dumnezeu inițiază contactul și cu noi. El are un plan
rica noastră din Norvegia care era puțin aparte în felul ei pentru mântuirea noastră și adresează o chemare inimilor
de gândire și uneori făcea și spunea lucruri care erau chiar oamenilor. Îndrumările pe care Dumnezeu le-a dat lui Noe
hazlii. Odată, ea și-a rupt piciorul, fractura a fost gravă, iar pentru corabie, prevedeau doar o singură ușă – o singură
pentru a ajuta procesul de vindecare, ea trebuia să urmeze cale de a intra. Astăzi, există o singură cale spre Cer, iar
ședințe de masaj și terapie, care erau foarte dureroase. aceasta este prin Isus Cristos.
Alții, care aveau prescris același fel de tratament, i-au spus: Când Dumnezeu a privit pământul în vremea lui Noe,
„Se pare că faci pași mari în recuperarea medicală. Cum El s-a mâhnit din pricina nemerniciei celor creați de El.
reușești să o faci?” „Nici un fel de problemă,” a răspuns Totuși, Dumnezeu a găsit pe cineva care era cinstit. Noe a
ea „Le dau celălalt picior să îl maseze!” Aceea era o solu- umblat cu Dumnezeu, chiar dacă el era înconjurat de rău.
ție care nu a ajutat pe termen lung. Spiritual vorbind, s-ar Noe era un bărbat al credinței. Deși Noe nu era obișnuit cu
putea să pară ușor „a da celălalt picior” în loc să te apleci ploaia, el a pășit prin credință și a urmat toate îndrumările
asupra locului unde a apărut problema. Dumnezeu ar putea lui Dumnezeu.
să își pună mâna Sa pe un loc care este dureros, și chiar Noe a fost și un propovăduitor al neprihănirii. În timp
dacă intervenția asupra acelui loc dureros nu te face să te ce construia corabia, el le-a spus celor din jurul lui despre
simți bine, intervenția trebuie să fie făcută. venirea potopului. Fără îndoială că anii mulți în care el a
Uneori, dacă materialele folosite de olar se întâmplă propovăduit puteau să fie prezentați pe scurt prin câteva
să nu fie prelucrabile, acestea ajung să fie aruncate la gră- cuvinte: Fiți gata! Vin ploile și trebuie să fiți în corabie!
mada de gunoi. Totuși, Dumnezeu nu procedează așa când Astăzi, mesajul Evangheliei este același: Fiți gata! Isus
El lucrează în viețile noastre. Dumnezeu lucrează neobo- vine în curând și toți trebuie să ne pregătim pentru Cer.
sit, ca să facă din noi ceea ce El vrea să fim – un vas care Se pare că, în vremea lui Noe, mulți au venit să vadă
să fie de folos pentru El. Dumnezeu intervine acolo unde ce făcea el. Poate că unii au fost curioși și chiar au intrat
noi suntem prea rigizi și duri, iar Ieremia a remarcat cum, în corabie, uitându-se de jur-împrejur. Poate că unii chiar
uneori, Dumnezeu o ia de la capăt, adăugând umezeala s-au gândit la ei înșiși că trebuiau să fie siguri că au să intre
dragostei Lui. la timp. Dar când a fost vremea intrării în corabie, Noe și
Când olarul e gata de lucru, el pune grămada de lut chiar familia lui au fost singurii oameni care au intrat.
în centrul roții. Dacă grămada este puțin în afara centru- Dacă vrem să fim gata când Domnul va veni, atunci va fi
lui, produsul devine deformat într-o parte. Și dacă e prea nevoie de mai mult decât o relație întâmplătoare cu Dum-
departe de centru, forța centrifugă face ca toată grămada de nezeu. Auzirea mesajului Evangheliei și chiar gândindu-
lut să fie aruncată de pe roată. Noi vrem să fim siguri că ne ne că trebuie să facem ceva în privința aceasta, nu va fi
aflăm în centrul voii lui Dumnezeu, ca să nu ne trezim că suficient. Trebuie să avem o hotărâre, și-anume de a fi pe
suntem aruncați de pe roată și nici măcar că suntem puțin deplin predați lui Dumnezeu, urmându-L din toată inima.
Oamenii din vremea lui Noe și-au bătut joc de el, dar
deformați. Noi vrem să fim într-un loc unde Dumnezeu au crezut numai când a început să plouă. Oricum, era prea
poate cu adevărat să facă din noi un vas frumos și util. târziu. Ușa corăbiei era închisă. După ce Isus își va răpi
Dumnezeu încă nu a încheiat cu noi. El încă are mult sfinții, vor fi mulți care își vor dori să fi făcut pregătirea
de lucru în viețile noastre, iar noi vrem să-L lăsăm să ne corespunzătoare, dar va fi prea târziu. Dumnezeu cheamă
modeleze. Să fim supuși, mlădioși, lăsându-L pe Meșterul inimi. El așteaptă să lucreze în viețile oamenilor. Vrem noi
Olar să lucreze! – LeRoy Tonning „să intrăm în corabie?” – Jeff Downey

Drumul Spre Cer  13


DOVEZI
EVIDENCE
CÂT DE MULT ÎL LAUD pe meu să fim aici la această tabără. Eu aceea m-am rugat și Isus mi-a mântuit
Domnul pentru privilegiul de a fi prezent îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu sufletul. Viața mea s-a schimbat
în această tabără; inima și sufletul meu pentru că m-a adus în locul acesta. complet! Dumnezeu a îndepărtat
sunt atât de mult binecuvântate și pline Când îngenunchez aici, îl găsesc confuzia și teama. Începând din ziua
de dă peste ele. Îi mulțumesc Domnului pe același Dumnezeu ca și când mă aceea, nu mi-a mai fost frică de viitor.
pentru duhul de înfiere, părtășie rog acasă în Republica Dominicană. Toate le las în mâinile lui Dumnezeu.
și tot ce am auzit și am văzut. Am Au trecut nouăsprezece ani de când În tinerețea mea tot mi s-a spus că
sentimentul că toți facem pregătirea l-am primit pe Domnul în inima mea. nu am să fiu bine niciodată, iar viața
pentru marea întâmpinare din văzduh! Când eram studentă la facultate, cineva pe care o duceam și totul din jurul
Îi mulțumesc Domnului că a ajuns la m-a invitat insistent la biserică. Eu i-am meu părea să dea de înțeles că așa va
sufletul meu. Pe când aveam douăzeci tot spus: „Nu vreau să merg la biserica fi. Dar, de când mi-am predat viața lui
și doi de ani eram căzut în patimi, ta. Am eu biserica mea.” Și i-am spus Isus Cristos, Dumnezeu planifică totul
eram departe de Domnul. Dumnezeu să nu mă mai bată cap. Totuși, a venit pentru mine, iar El ne-a binecuvântat
prin cercetarea Duhului Sfânt a pus o zi când am simțit o adâncă tristețe. Și cu patru copii minunați, care îl iubesc și
mâna pe mine într-o seară de duminică nu era din cauza lipsei vreunui lucru. slujesc pe Domnul. La vremea hotărâtă,
de Paște, la un serviciu într-o micuță Părinții mei mi-au dat tot ceea ce Dumnezeu ne-a condus în Australia.
Biserică a Credinței Apostolice. Acolo aveam nevoie. Era ceva mai profund. Acolo, Dumnezeu a pornit o biserică
Dumnezeu mi-a arătat că eram păcătos Atunci, am început să mă gândesc la pentru noi și de atunci binecuvântă
și că aveam nevoie de El. În seara aceea invitație la biserică. Am format grupul nostru cu multă putere. În
aceea, am mers la altarul de rugăciune numărul de telefon al celui care m-a prezent ne rugăm pentru un loc de
și am primit mântuirea, atât de bogată invitat și i-am zis: „Vreau să încerc închinare și credem că El va îngădui să
și fără nici o plată. Dumnezeu a fost să merg la biserica ta.” M-am dus, iar se întâmple așa la vremea hotărâtă de El.
Cel care m-a salvat, m-a mântuit și m-a când predicatorul a început mesajul, s-a Am trecut prin situații grele și
botezat. El m-a și vindecat. În fiecare uitat direct la mine și a zis: „Dumnezeu momente de tristețe, dar Dumnezeu a
zi sunt copleșit de amintiri despre știe exact de ce anume ai nevoie.” Eu fost întotdeauna cu mine. Odată, familia
harul și dragostea Lui pentru mine. am știut că Domnul îmi vorbea, iar în mea s-a întrunit și a zis că trebuie să aleg
Înainte să devin creștin, am fost seara aceea l-am acceptat pe Cristos între ei și Dumnezeu. Eram întristată,
diagnosticat cu boala Crohn. Medicii în inima mea. A fost o schimbare dar am luat Biblia în mână și am zis:
mi-au spus că starea mea era atât de totală! Mai târziu, Domnul m-a sfințit „Aceasta este alegerea mea.” Cu toții
gravă, încât trebuiau să mă opereze. și m-a umplut cu Duhul Său Sfânt. s-au depărtat de mine, dar Singurul
Într-o seară, după ce am fost mântuit, Eu nu vorbesc limba engleză, care nu s-a depărtat de mine a fost Isus
la un altar de rugăciune, Domnul mi-a dar știu că într-o zi vom fi cu toții în Cristos. El a fost alături de mine și
venit în întâmpinare și m-a vindecat în Cer și vom fi în stare să comunicăm întotdeauna este mângâierea mea. Isus
chip minunat. Mai târziu, după câțiva liber. Eu aștept cu nerăbdare ziua mă ajută în toate hotărârile mele. Ceea
ani, am mers la spital din cauza unei aceea. – Leidy Pichardo (Santo ce nu mă așteptam să realizez în viață,
răniri la una dintre mâini, iar medicul Doming, Republica Dominicană) Dumnezeu mi-a dăruit. Și tot restul
care m-a îngrijit era același medic zilelor mele vreau să îl dăruiesc lui Isus
care a avut grijă de mine când am fost – Ernest Akerejola (Telopea, Australia)
diagnosticat cu boala Crohn. El știa că SUFLETUL MEU LAUDĂ PE
aveam un frate geamăn și m-a întrebat: DOMNUL pentru mila Sa deosebită și
„Ce s-a întâmplat cu fratele tău geamăn pentru dragostea Lui față de mine. Când DEMULT ÎN 1972, după ce au
care a avut boala Crohn?” Eu am putut eram tânără, eram confuză, iar confuzia studiat în Statele Unite, părinții mei au
să îi spun că, de fapt, eu eram cel care mea era amestecată cu teama de viitor. participat la tabăra Credința Apostolică
a avut acea boală și că Domnul a făcut Nu știam ce avea să mă aștepte și faptul din Portland, înainte de a se întoarce
o minunată lucrare vindecându-mă. acesta mi-a tulburat inima. Dar, în în Filipine. Atunci, eu aveam patru ani
Dumnezeu este bun. Ochii mei sunt confuzia mea, Dumnezeu m-a condus și mi-am dat seama că ei s-au hotărât
ațintiți spre El -Kirk Hewlett (Langley, la un loc unde am întâlnit oameni ai să rămână cu Credința Apostolică.
B.C., Canada) Evangheliei. M-au invitat la biserică Eu am crescut în Filipine cu o astfel
și eu m-am dus cu ei. Acolo, eu am de instruire și am fost mântuită când
înțeles ce trebuia să fac. Trebuia să mă aveam șapte ani. Am început să iau
DOMNUL NE-A OFERIT un întorc la Dumnezeu și să îi cer iertare lecții de pian și după un an am început
minunat prilej pentru ca eu și soțul pentru păcatele mele. În adunarea să acompaniez corul bisericii. Când am

14  Drumul Spre Cer


MĂRTURII PERSONALE ALE PUTERII LUI DUMNEZEU
PERSONAL TESTIMONIES OF THE POWER OF GOD

avut unsprezece ani, am fost învățătoare Nu a fost o adunare oficială, dar inima să ajung acolo, iar când am ajuns am
de Școală duminicală pentru copii care mea era împovărată, așa că mi-am croit constatat că era curent electric, gaz și
aveau patru ani. Dumnezeu m-a instruit, drum într-acolo. Erau niște oameni care apă. Am început să telefonez celor
dându-mi o parte în slujirea Lui. Astăzi, lucrau la biserică și i-am întrebat: „Se din biserică, dar nimeni nu a răspuns.
eu sunt atât de fericită că încă reprezint poate să mă rog aici?” Ei au răspuns: În chip miraculos, unul dintre
o parte a lucrării bisericii din Filipine. „Sigur! Există un altar de rugăciune.” slujitori era pe drum în căutare de ajutor,
În timpul copilăriei mele, familia mea În ziua aceea, când m-am rugat, iar Domnul i-a pus pe inimă să vină la
a avut de înfruntat multe încercări, dar Dumnezeu mi-a venit în întâmpinare. biserică. Acolo, el m-a găsit și m-a dus
Dumnezeu a fost întotdeauna prezent El m-a schimbat și a făcut din mine o la spital. Eu sunt aici astăzi, fiindcă
acolo. El ne-a făcut scăpare din fiecare făptură nouă. Și azi port în inima mea Domnul a intervenit pentru mine. Eu
situație și ne-a făcut să fim biruitori bucuria mântuirii și îi mulțumesc lui vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu
prin felul în care noi ne-am trăit viețile. Dumnezeu pentru privilegiul ca eu că sunt în viață pentru ca să stau în
În timpul anilor mei de facultate, eu și soțul meu, să îi creștem pe copiii fața adunării poporului lui Dumnezeu,
mi-am consacrat viața lui Dumnezeu, noștri în Evanghelie. – Francisca să mărturisesc despre bunătatea lui
iar El m-a sfințit. După alți zece ani, am Etim (Los Angeles, California) Dumnezeu. Lui i-am dat tot restul
primit botezul cu Duh Sfânt și cu foc. vieții mele, iar ținta mea este să îi
Timp de mulți ani am dorit mult să slujesc lui Dumnezeu până la moarte. –
vin la tabăra din Portland. În 1991, noi MÂNTUIREA sufletului meu Joseph Lamidi (Hempstead, New York)
am încercat să obținem vize, dar am fost mi-a venit în minte, când m-am
refuzați, așa că mă gândeam că nu am trezit în dimineața aceasta, pentru
să mai văd niciodată locul acesta. Drept că în ziua în care am fost mântuit, EU SUNT RECUNOSCĂTOARE
consolare, părinții mi-au oferit o bursă Dumnezeu mi-a făgăduit viață veșnică. puterii lui Dumnezeu și bucuriei
pentru studii superioare. Însă, în anul Sfințirea sufletului meu mă îndeamnă dăruită de Domnul. Mulți dintre voi
acesta, Dumnezeu a deschis ușa pentru să-l caut pe Domnul în fiecare zi. știu că eu și soțul meu am luat o fetiță
noi ca să participăm, iar pentru mine, Botezul Duhului Sfânt îmi dă curaj în urmă cu ceva timp. A stat la noi un
nimic nu se compară cu fiorul pe care să-L slujesc tot restul zilelor mele. an și recent ea a trebuit să se întoarcă
îl simt când îi văd aici pe toți oamenii Astăzi, sunt atât de recunoscător în locul unde urma să fie repartizată de
strânși la un loc slujind Domnului, pentru copiii mei, pentru soția mea, sistemul de îngrijire a orfanilor. Sunt
auzind muzica aceasta care îmi înalță pentru toată bunătatea lui Dumnezeu atât de recunoscătoare că Domnul
sufletul spre Cer și simțind apropierea în viața mea, și pentru felul în care vede durerea și rănile noastre. Cu
lui Dumnezeu în locul acesta. Toată Dumnezeu încurajează sufletul meu săptămâni înainte ca ea să plece de la
slava o aduc lui Dumnezeu. – Lea zi de zi. În Hempstead unde slujim noi, am plâns, știind că va sosi ziua
Fiegalan (Bagong Sikat, Filipine) Domnului, Dumnezeu și-a arătat aceea și îngrijorându-mă de felul în
puterea. Când încercările vin, El este care aveam să mă simt după plecarea
acolo. Când biruințele vin, El este cu noi. ei. Dar Domnul a intervenit. El nu m-a
EU SUNT RECUNOSCĂTOARE Vindecări și minuni au fost din belșug. mai lăsat să vărs o lacrimă de tristețe
pentru privilegiul de a fi aici la tabără. În fiecare zi, El a fost împreună cu noi. în toată această săptămână. În schimb,
Și sunt chiar mai recunoscătoare că La sfârșitul lunii octombrie în am vărsat multe lacrimi de bucurie!
Dumnezeu a privit pe pământ și a văzut 2012, „Uraganul Sandy” a bântuit Cu adevărat este o minune! Îi sunt atât
o fată de nouăsprezece ani în Nigeria, Hempstead. A fost atât de rău, încât toată de recunoscătoare că El ne-a cuprins
unde m-am născut, am crescut și unde regiunea a rămas fără curent electric, în dragostea Lui în tot acest timp.
El a vorbit inimii mele. Sora mea a gaz și apă. De trei zile eram în casă fără Pe parcursul ultimului sfârșit de
fost mântuită, iar eu am văzut viața ei mâncare. A treia zi am început să am săptămână, micuța noastră fetiță a
ca fiind o viață de creștin. La început, amețeli și aveam senzația că tavanul se fost cu noi. Senzația era că dușmanul
familia a crezut că sora mea a luat-o învârtea. Domnul mi-a vorbit, și a zis: sufletelor noastre se lupta. Ne-am
razna, dar după un timp cu toții ne-am „Scoală-te!” Era atât de clar! M-am pierdut cheile în nisipul de pe plajă și
dat seama că ea nu era nebună. De fapt, ridicat în picioare, iar El mi-a spus să nu aveam chei de rezervă. Eram blocați,
ea trăia o viață de biruință! Faptul acesta mă îmbrac și să merg la biserică. Eu dar Domnul ne-a purtat de grijă. Prin
a atras o mare condamnare asupra mea. mă întrebam cum urma să ajung la dragostea familiei lui Dumnezeu,
Sora mea se ruga pentru mine, iar biserică, întrucât peste tot erau copaci banii pe care i-am pierdut căutând
într-o zi prin harul lui Dumnezeu am căzuți, iar drumurile erau blocate. Era soluții la situație, nu doar că au fost
mers la Biserica Credința Apostolică. un dezastru! Totuși, Domnul m-a ajutat recuperați, ba încă s-au triplat! Familia

Drumul Spre Cer  15


lui Dumnezeu este cea mai mare mi-a părut niciodată rău că am făcut cu el într-o zi. Când eu, împreună cu
comoară în lumea aceasta, iar noi vom pasul acela la acea vârstă fragedă. frații și surorile mele, ne gândim la
duce această comoară cu noi în Cer! Doar după câteva luni, la o tabără de copilăria noastră, ne amintim cum,
Sunt atât de recunoscătoare că tineret, una dintre surori m-a întrebat: chiar dacă mergeam constant la
putem să îi creștem pe băieții noștri „Ești sfințit?” eu am răspuns: „Nu.” biserică, aveam părtășie în fiecare
în Evanghelie. Cu ceva ani în urmă, Mi-am dat seama că trebuia să fiu, zi, dimineața și seara. Îmi amintesc
Dumnezeu m-a mântuit, sfințit și umplut așa că, pur și simplu, l-am rugat pe un gând pe care îl aveam atunci: „În
cu Duhul Sfânt, dar binecuvântările Lui Domnul, iar El m-a sfințit. În duminica seara aceasta ne-am dus la biserică,
au fost cu mult mai mult decât atât. Dacă următoare, fiind încă acasă, Domnul deci nu mai trebuie să avem părtășie.”
Domnul îți cere ceva, poți să fii sigur m-a botezat. Acum, când privesc în Dar aveam părtășie! Astăzi, niciunuia
că, zicând „da,” El va purta de grijă. El urmă la acele experiențe, îmi dau dintre noi nu ne pare rău, fiindcă acea
te va ajuta. Sunt atât de recunoscătoare seama că, într-adevăr, Domnul m-a credincioșie ne-a modelat, iar noi
pentru prezența Lui în viețile noastre. susținut. Mai târziu, au apărut niște ne-am predat viețile lui Dumnezeu.
— Glenda Dunaway (Dallas, Oregon) greutăți în familia noastră, iar Domnul Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu
a știut că aveam nevoie de o temelie pentru moștenirea care mi-a fost dată.
sigură, care să mă păstreze puternic Eu și soțul meu am fost
EU SUNT RECUNOSCĂTOR și care să îmi aducă mângâiere. binecuvântați cu trei fiice, pe care
lui Dumnezeu pentru că El m-a Dumnezeu m-a binecuvântat le-am crescut în frica de Domnul. Ele
adus la Evanghelie de la o vârstă de-a lungul vieții mele. În urmă cu l-au primit pe Cristos, iar una dintre
fragedă. Când am fost îndrumat să cincisprezece ani la tabără, am stat ele, recent, mi-a spus: „Am crezut
mă pocăiesc și să îmi mărturisesc pe același scaun în timpul fiecărei că erați oarecum stricți, dar acum nu
păcatele lui Dumnezeu, așa am făcut, adunări, având piciorul sprijinit îmi pare rău.” Așa că, în principal,
iar Domnul m-a mântuit. Mai târziu, pentru că aveam un cheag de sânge.
Chiar puteam să mor din pricina ceea ce ziceam eu despre tatăl meu,
El m-a sfințit și m-a botezat cu Duhul îmi spune fiica mea despre noi.
Sfânt și cu foc. De atunci au trecut acelui cheag, dar sunt recunoscător
Domnului, care a găsit cu cale să Eu vreau să îi mulțumesc lui
niște ani, dar Isus a fost totul în toate Dumnezeu pentru că El este credincios
pentru mine de-a lungul acelor ani. mă vindece. Domnul a fost atât de
bun cu noi, și ne-a dat multe prilejuri și că poartă de grijă chiar și celor mai
Odată, am fost grav bolnav, eram mici dorințe din inimă. Odată, am
în pragul morții, dar Domnul m-a în timpul slujirii noastre pentru El.
Eu, personal, îi aduc toată lauda. – vrut o nucă de cocos. Nu i-am spus
vindecat. Altădată, când mă aflam nimic soțului meu despre dorință, dar
departe de țara mea, într-o călătorie, Gale Wilson (Richmond, California)
când am ajuns acasă, soțul mea deja
s-a produs un grav accident, dar adusese una! Doresc să îi mulțumesc
Domnul m-a scăpat. El m-a păzit lui Dumnezeu, pentru că este atât
permanent și mi-a făcut bine. ESTE PRIMA DATĂ când pot să
particip la tabăra din Portland, și sunt blând și îndurător față de mine. Îi
În chip miraculos, Domnul m-a luat mulțumesc pentru că El m-a mântuit,
din țara mea, ducându-mă în Franța atât de recunoscătoare că Dumnezeu a
lucrat în așa fel, încât să pot să fiu aici. m-a sfințit și m-a umplut cu Duhul
în anul 2002. Eu nu am știut ce avea Sfânt. Ținta și dorința mea e să continui
Dumnezeu păstrat pentru mine, dar cu În anii copilăriei mele, am avut
trecerea timpului am aflat că El avea un tată evlavios care mi-a transmis să mă țin de El. – Margaret Lewis
o misiune pentru mine în țara aceea. o trainică temelie în credință. El a (Tortola, Insulele Virgine Britanice)
De când am ajuns aici în Portland, plecat dintre noi, dar lăudat să fie
am văzut lucrarea pe care liderii Dumnezeu, abia aștept să mă întâlnesc
noștri spirituali o înfăptuiesc și ceea
ce se realizează acum în slujba lui
Dumnezeu. Dorința mea este ca voi toți CE TREBUIE SĂ FAC SĂ FIU MÂNTUIT?
să vă rugați pentru creșterea credinței
în micul grup de credincioși din Recunoaşte ,,Căci toţi au păcătuit Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă
Franța. – Mathieu Bobo (Paris, Franța) şi sunt lipsiţi de slava lui Dumne- păcatele.” (Fapte 3:19)
zeu.” (Romani 3:23). ,,Dumnezeule, Părăseşte răul ,,Să se lase cel rău
ai milă de mine, păcătosul!” (Luca de calea lui, şi omul nelegiuit să se
18:13) lase de gândurile lui, să se întoarcă
PRIMA MEA TABĂRĂ a Mărturiseşte,,Dacă ne mărturisim la Domnul care va avea milă de el, la
fost când am avut doisprezece păcatele, El este credincios şi drept Dumnezeul nostru care nu oboseşte
ani. Mama mea căuta ceva de la ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe iertând.” (Isaia 55:7)
Domnul – și nici măcar nu știa ce de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9) Crede ,,Fiindcă atât de mult a
anume – a mers la diferite biserici. Pocăieşte-te ,,Eu vă spun: nu; ci, iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
Până la urmă a rămas în Biserica dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
Credința Apostolică din Chehalis, fel.” (Luca 13:3) crede în El să nu piară, ci să aibă
Washington, și astfel, toată familia ,,Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)
noastră a venit la această biserică.
Cu o săptămână mai înainte, eu am
împlinit treisprezece ani și l-am rugat www.apostolicfaith.org www.apostolicfaith.ro www.lumina-lumii.ro
pe Domnul să mă mântuiască. Nu
16  Drumul Spre Cer
VIAȚA TA
SĂ FIE
ÎN JURUL
CUVÂNTULUI
LUI DUMNEZEU
D acă ai chema există legătură între
un arhitect, ca să îți Dumnezeu și adevăr
transforme o cameră, sau între Dumnezeu
de cele mai multe ori el și ceea ce este drept.
se va uita prima dată la Credința modernă
spațiul camerei, după generală este că nu
care te va întreba: „Ce există adevăr absolut
e important pentru tine și că „adevărul” și
în cameră? Care ai vrea „dreptatea” sunt doar
să fie elementul central ceea ce noi le facem să
al transformării?” fie. Și totuși, chiar și cei
S-ar putea să alegi care susțin că nimic nu
un tablou pe perete, poate să fie un adevăr
o vază deosebită, un absolut recunosc că
carpet plin de culori tocmai proclamația
sau poate o piesă de Dintr-o predică de Jack Chasteen lor afirmă realitatea
mobilier – ceva care absolutului: Nu poți
îți place și care e să fii absolut sigur
important pentru tine Biblia ar trebui să fie că nu există absolut!
– după care arhitectul
începe să întocmească
elementul central al Prin contrast,
noi, în calitate de
planul, ținând cont de caselor, bisericilor și credincioși, știm
obiectul acela. Fiind despre Cuvântul lui
elementul central al națiunilor noastre. Dumnezeu că este
camerei, obiectul cu pricina va deveni principala sursă absolut. Cuvâtul Lui e adevărat și drept. Legile și învățăturile
de orientare pentru celelalte decizii de transformare. pe care Dumnezeu ni le dă prin Scriptură sunt temelia pe care
În mod asemănător, oamenii au și ei un element central, stăm și prin care trăim. Biblia nu este doar o carte. Nu e ca un
după care se orientează, când iau decizii în viață. Deciziile tablou sau o piesă de mobilier pe care să o preferăm deasupra
morale se iau datorită crezului cuiva – principiile sau altor obiecte. Biblia este chiar viața noastră! Este ceea ce ne
idealurile considerate a fi adevărate și drepte. De fapt, toate binecuvântează, ceea ce ne susține și ceea ce ne dă învățătură.
țările, instituțiile și toți oamenii au câte o temelie morală Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul absolut. Proverbe
care îi ghidează în luarea deciziilor. Din Biblie putem să 30:5 zice: „Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat.”
vedem că, în final, există doar două posibile surse pentru Orice cuvânt al Scripturii este curat și nu e nimic fals
o temelie: ideile omului sau principiile lui Dumnezeu. în Scriptură. Dumnezeu a spus să nu se adauge și să nu
Principiile lui Dumnezeu sunt date prin Cuvântul Lui, se scoată nimic din Scriptură pentru că este desăvârșită.
iar măsura în care un individ, o familie, o biserică sau o Scriptura e ceea ce casele noastre au nevoie. Este ceea ce
națiune pune în aplicație Cuvântul lui Dumnezeu, e măsura națiunea noastră are nevoie. Biblia nu amestecă ideile lumii.
în care toți vor avea izbândă în fiecare aspect al vieții. Este Biblia a fost dată pentru a-i mântui pe oameni din lume.
important a înțelege și a urma Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu afectează cu putere și în bine
Astăzi, noi trăim într-o lume care forțează ideea că nu viețile noastre. Psalmul 19 descrie unele dintre aceste trăsături.

Drumul Spre Cer  17


prin pustiu. În Deuteronom 4 citim că motivul măreției lui
Israel avea două cauze. Prima este menționată în vesetul 7
unde Moise întreabă: „Care este, în adevăr, neamul acela
aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape
cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte
ori Îl chemăm?” Pe de o parte, Israel avea să ajungă măreț
pentru că îl aveau pe Dumnezeu aproape. El îi auzea din
Cer și le răspundea când Îl chemau. Pe de altă parte, măreția
lor este menționată în versetul 8 și anume: „Şi care este
neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa
de drepte, cum este toată Legea aceasta pe care v-o pun
astăzi înainte?” Instruirea pe care ei au primit-o era dată de
Dumnezeu. Nu a fost dată de vreun om. Instruirea a venit
direct de la Dumnezeu. În Noul Testament, Pavel zice că
Dumnezeu le-a dat evreilor „cuvintele lui Dumnezeu”
– ei aveau în posesie chiar vorbirea Lui (Romani 3:2).
Începând cu versetul 7 putem să citim: „Legea Domnului Moise a explicat importanța cuvintelor pe care Dumnezeu
este desăvârşită şi înviorează sufletul.” Puteți să vă gândiți la le-a dat israeliților în versetul 6: „Să le păziţi şi să le împliniţi;
una dintre legile acestei lumi care să fie desăvârșită? Legea căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea
lui Dumnezeu este desăvârșită și te întoarce de la pierzare popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi
– poate să schimbe inimile și viețile. şi vor zice: Acest neam mare este un
Mai departe, versetul continuă: popor cu totul înţelept şi priceput!”
„Mărturia Domnului este adevărată Întrucât Cuvântul lui Dumnezeu le-a spus israeliților că,
şi dă înţelepciune celui neştiutor.”
Sunt atât de bucuros de acest fapt.
Dumnezeu e adevărul, urmând Cuvântul Lui, îi va înălța
ca națiune în ochii altor neamuri.
Eu am crescut în jurul Evangheliei propășirea oricărei Israeliții urmau să fie un exemplu
și am îngenuncheat la altarele de pentru alții ca să îi urmeze. Reușita
rugăciune pentru că ceilalți făceau națiuni depinde de lor depindea de trăirea lor, după
așa. Și totuși, în acea neștiință a mea, locul pe care îl acordă cuvintele primite de la Dumnezeu.
Dumnezeu mi s-a făcut cunoscut Cu ani înainte ca națiunea lui Israel
și m-a ajutat să înțeleg importanța Bibliei în viețile lor. să fie constituită, când Dumnezeu
mântuirii. Cei care nu îl cunosc pe l-a chemat pe Avram să iasă din Ur
Dumnezeu, pot să-l găsească chiar dacă nu știu Scriptura. din Caldeea, El l-a chemat pentru un scop mai măreț decât
Versetul 8 zice: „Orânduirile Domnului sunt fără singura națiune a lui Israel. Dumnezeu a zis: „Toate neamurile
prihană şi înveselesc inima.” Făcând ce este bine, aduce pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai
bucurie, împlinește și va împlini Cuvântul lui Dumnezeu. ascultat de porunca Mea!” (Geneza 22:18). Acea făgăduință
Cei care merg pe căile Domnului găsesc multă bucurie. este pentru tine și pentru mine astăzi și pentru toate națiunile.
Apoi, versetul continuă: „Poruncile Domnului sunt curate Biblia este sursa tuturor legilor, a adevărului și a vieții pentru
şi luminează ochii.” Mesajul Evangheliei deschide ochii orice națiune și pentru orice popor care se vor supune Bibliei.
pentru ca omul să înțeleagă adevărul. „Frica de Domnul Toți cei care se supun în ascultare vor culege beneficiile
este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt date de Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat și cu Israel.
adevărate, toate sunt drepte.” Este bine ca omul să aibă Uneori, Statele Unite, în istoria sa ca țară, a experimentat
teamă de Dumnezeu și să-i dea cinste, pentru că El este binecuvântările ca urmare a ascultării Cuvântului lui
sursa judecății adevărate și drepte. Versetul 11 zice: „Robul Dumnezeu. Recent, în biserica noastră, s-a studiat cum
Tău primeşte şi el învăţătura de la ele; pentru cine le păzeşte, națiunea noastră s-a format și pe ce principii de temelie
răsplata este mare.” Biblia nu doar ne arată binecuvântarea, s-a bazat. Părinții noștri întemeietori au știut că, punându-l
ca urmare a înfăptuirii binelui, dar ne atenționează și în pe Dumnezeu pe primul plan, națiunea va prospera. Ei
privina consecințelor grave, ca urmare a înfăptuirii răului. au știut că supunerea față de Cuvântul lui Dumnezeu era
În Cuvântul lui Dumnezeu răsplata este mare când oamenii esențială pentru viață, libertate, fericire și ei au urmărit acest
sunt supuși Cuvântului. Acesta sunt cuvintele vieții veșnice. fapt. Un testament al declarațiilor lor se află în Plymouth,
Întrucât Cuvântul lui Dumnezeu e adevărul, propășirea Massachusetts, unde s-a înălțat un monument în anul 1889
oricărei națiuni depinde de locul pe care îl acordă Bibliei în intitulat „Monumentul Național al Strămoșilor.” Monumentul
viețile lor. Scriptura a fost dată pentru prima dată lui Israel executat din granit are înălțimea de 25 de metri. Deasupra stă
și într-adevăr Israel a devenit o națiune măreață. Măreția o femeie care ține în mână o Biblie, iar un deget al ei arată
lor nu era în numărul lor, pentru că nu erau mulți. Nu era spre Cer. Numele ei este Credința. La baza monumentului se
nici în țara pe care ei o aveau, pentru că era mică față de află alte patru statui. Una este Moralitatea, care ține cele Zece
alte țări. Nu era nici în bogăția lor, pentru că ei au ajuns în Porunci și un sul din Apocalipsa. A doua statuie reprezintă
țara lor doar cu bunurile pe care au putut să le poarte cu ei Legea, a treia este Educația, iar a patra este Libertatea.
18  Drumul Spre Cer
Acest monument este o mărturie pentru ceea ce părinții creștini, noi avem o responsabilitate de a proceda așa în casele
noștri întemeietori au crezut – că Biblia este adevărată! noastre. Când ne ridicăm și când stăm jos, avem o datorie
Părinții întemeietori au vrut ca al lui Dumnezeu Cuvânt să față de Cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea să nu fim în stare
fie modelul pentru moralitate, lege, educație și libertate. să facem așa pentru tot poporul, dar putem să îndeplinim
Părinții întemeietori au știut că pentru a supraviețui, o datoria aceasta în casele noastre. Biblia este elementul central
națiune avea nevoie nu doar să aibă Cuvântul lui Dumnezeu, al vieților noastre, călăuzindu-ne în toate hotărârile. Când
dar și să îl îmbrățișeze. Ei au știut că, dacă Cuvântul lui copiii noștri văd că supunerea noastră față de Cuvântul lui
Dumnezeu urma să fie sursa de guvernare a acestei țări, El Dumnezeu aduce binecuvântare, ei vor recunoaște cu mult
o va binecuvânta și așa a făcut El. În articolele de știri și mai mult că e adevărul și îl vor îmbrățișa pentru ei înșiși.
în cărțile de istorie, puteți să citiți despre vremurile când Noi citim că în zilele împăraților lui Israel, Cuvântul lui
au venit dezastre și calamități, iar conducătorii naționali Dumnezeu era uitat uneori. Manase și Amon au fost împărați
au decretat zile de post și rugăciune. Statul și biserica răi, care s-au îndepărtat de Domnul și care au făcut lucruri
se rugau, iar când Dumnezeu a răspuns, națiunea a adus groaznice. Cuvântul lui Dumnezeu părea că s-a pierdut în
mulțumiri lui Dumnezeu pentru că le-a venit în ajutor. timpul domniilor lor. Se încheiase cu Cuvântul. Apoi, a venit
Când Israel a eșuat în a împărtăși Cuvântul lui Iosia, care era foarte tânăr când a ajuns împărat. Cam pe
Dumnezeu cu restul lumii, Dumnezeu nu a dat chemarea când avea el douăzeci și șase de ani, Legea lui Dumnezeu
lor altei națiuni, ci unui grup de oameni – Biserica. Acest a fost din nou găsită în Templu. Când Legea a fost citită,
fapt îi include pe toți care sunt născuți din nou, din toată Iosia și-a sfâșiat hainele. El și-a dat seama că poporul îl
lumea. Israel trebuia să fie un exemplu, iar astăzi, noi, părăsise pe Dumnezeu și că era nevoie ca toți să se întoarcă
ca Biserică, trebuie să fim un exemplu. Noi trebuie să la Domnul. După aceea, Israelul, ca națiune, a început să se
exemplificăm Cuvântul lui Dumnezeu. roage și să-l caute din nou pe Dumnezeu.
Vă dați seama că Biserica Credința Adevărul Israeliții au început să repună în
Apostolică a fost întemeiată cu un – ce e bine și ce este drepturi Cuvântul lui Dumnezeu.
punct focal specific? Elementul central rău – nu e atribuția Aceasta e ceea ce ne trebuie astăzi!
care călăuzește lucrarea noastră este conducătorilor În Statele Unite am fost martori la
Cuvântul lui Dumnezeu. Când intrăm distrugerea Cuvântului lui Dumnezeu
în Casa lui Dumnezeu, totul din
sau a majorității, din locul pe care l-a avut la întemeierea
interior a fost gândit în jurul Scripturii ca să decidă. națiunii. Acum, creștinii care se
și intenția a fost și este de a atrage Adevărul aparține doar ridică pentru adevărul Cuvântului lui
atenția oamenilor asupra interiorului. lui Dumnezeu și numai Dumnezeu sunt condamnați și priviți
Biblia și rugăciunea este temelia a tot lui Dumnezeu. ca având mintea îngustă sau ca fiind
ceea ce noi facem. Când oamenii vin fanatici pentru că ei cred că anumite
în clădirile bisericilor noastre, noi vrem ca ei să știe că lucruri sunt rele. Dar adevărul – ce e bine și ce este rău
ținta noastră este Dumnezeu. Nu e vorba de ideile noastre, – nu e atribuția conducătorilor sau a majorității, ca să
ci, este vorba despre „așa vorbește Domnul.” Cuvântul decidă. Adevărul aparține doar lui Dumnezeu și numai lui
lui Dumnezeu este ceea ce susține lucrarea aceasta. Dumnezeu. În calitate de creștini, nouă ni s-a dat adevărul,
Aici, adevărul încă este proclamat. În serviciile noastre, și este responsabilitatea noastră să susținem adevărul, chiar
auzim despre mântuire și puterea lui Dumnezeu de a dacă societatea îl condamnă. Nădăjduim că cei care văd
schimba vieți. Auzim despre sfințire și sfințenie. Auzim viețile noastre vor recunoaște ceea ce trebuia să fie Israel –
despre puterea Duhului Sfânt. Fiecare mesaj auzit este un exemplu de înțelepciune și înțelegere, care să dovedească
centrat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Este Adevărul! în privința Cuvântului lui Dumnezeu că este adevărat.
Scriptura spune că judecata va începe de la Casa lui În jurul cărui reper ți-ai orientat tu viața? Când oamenii
Dumnezeu (1 Petru 4:17). Dumnezeu privește în jos la locurile vin în contact cu tine, văd ei că viața ta este orientată în jurul
unde noi ne închinăm și vede ce se predică aici. Dumnezeu Cuvântului lui Dumnezeu? Cele mai de preț averi pe care
vede dacă al Său Cuvânt se propovăduiește așa cum El l-a Israel le-a avut au fost Cuvântul lui Dumnezeu și prezența lui
dat, și aceasta este exact ceea ce noi vrem să facem. Am fost Dumnezeu, iar acestea sunt cele mai mari averi pe care putem
împuterniciți să susținem ferm Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel să le avem astăzi. Ambele sunt atât de necesare și ambele sunt
le-a scris filipenilor: „ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui posibile pentru noi. Avem un mare prilej să studiem Cuvântul
Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, lui Dumnezeu și să îl punem în practică în viețile noastre. Când
în care străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul procedăm așa, Dumnezeu nu poate decât să binecuvânteze
vieţii; aşa ca, în ziua lui Cristos, să mă pot lăuda că n-am fiecare aspect al vieților noastre. El vă va binecuvânta și
alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.” (Filipeni 2:15,16) pe voi și biserica, iar alții care vor vedea binecuvântarea,
Când Dumnezeu a dat Cuvântul Său lui Israel, o mare vor ști și ei că al lui Dumnezeu Cuvânt sfânt este adevărat.
responsabilitate a venit odată cu acest fapt. Israeliții au avut o
obligație, nu doar de a se supune Cuvântului, ci și de a învăța Jack Chasteen este păstor al Bisericii Credința
Cuvântul pe copii lor și pe copiii copiilor lor. Poruncile lui Apostolică din Chehalis, Washington.
Dumnezeu nu erau date ca să fie respectate doar de ei, ci
ca să fie transmise din generație în generație. În calitate de
Drumul Spre Cer  19
Dumnezeu a
devenit un
Adevărat
Prieten
Când ea a împlinit nouă ani,
Isus i s-a descoperit într-un
© CEFutcher | iStockphoto.com fel cu totul personal.
P ărinții mei au crescut amândoi în familii creștine și După aceea, în septembrie 1976, ne-am căsătorit. El a cres-
au fost mântuiți în anii adolescenței lor. Totuși, ei nu au cut în Biserica Credința Apostolică din Medford, având
fost întotdeauna cele mai bune exemple, ca părinți creștini minunați, iar pe când era copil
părinți, când era vorba de călăuzirea spirituală. a primit mântuirea. Am descoperit că era o
Uneori, ei slujeau lui Dumnezeu, iar alteori binecuvântare să am alături de mine pe acest
urmau propriile lor căi. Fără a ține seama de De Bonnie Jones bărbat credincios și evlavios.
felul în care ei trăiau, totuși, ei își încurajau La începutul căsătoriei noastre am avut și
copiii să participe la activitățile din biserică și noi de înfruntat situații ca și alte familii tinere.
să fie o parte a familiei lui Dumnezeu. Ei știau Soțul meu avea autorizație de constructor,
că noi aveam nevoie de stabilitate și adevăr în viețile noas- ceea ce însemna că uneori treceau câteva luni între încasa-
tre, chiar și când ei înșiși erau departe de așa ceva. rea cecurilor, iar resursele financiare erau adeseori foarte
Eu sunt recunoscătoare pentru bunicii mei evlavioși limitate. În acei ani de început, traiul nostru a fost limitat și
care au vegheat că eu și frații mei să fim duși la Școala dus cu mare atenție, iar Dumnezeu s-a îngrijit de noi întot-
duminicală de la Biserica Credința Apostolică, încă din deauna.
primii noștri ani de viață. Pot să îmi amintesc clar despre În 1979 noi l-am primit cu mare bucurie pe Neil, primul
clase și profesori, despre minunatele lecții cu obiecte care nostru copil. Apoi, hotărându-ne să avem mai mulți copii,
ne-au fost predate, despre dulcele Duh al Domnului care ne-am lovit de unele obstacole. În două sarcini consecutive
era prezent acolo. Am constatat că era foarte ușor să crezi am pierdut copiii la patru luni. A fost o vreme tristă pentru
în întâmplările din Biblie și să accepți mesajul Evanghe- noi, totuși, noi am avut încredere că Dumnezeu era la cârmă.
liei, iar eu am avut o dorință profundă de a fi câte o parte Am început să ne interesăm de adopții internaționale. Și
din toate acestea. am fost încântați când, în luna iunie 1985, Melisa o micuță
Când aveam doar nouă ani, am început să îmi dau fetiță care s-a născut în Bogota, Columbia, ne-a fost dată
seama că aveam nevoie să mă implic în lecțiile de Școală nouă. Procedura de adopție a durat nouă luni de când am
duminicală pe care le auzeam. La vremea aceea, Isus mi s-a trimis prima scrisoare în Columbia și până când ne-am
descoperit în chip real și personal. În timp ce Îl desenam dus să o aducem pe fiica noastră. La câteva zile, după ce
murind pe cruce pentru păcatul meu, am simțit dragostea, am plecat din Columbia, ca să ne întoarcem acasă cu ea,
mila și îndurarea, care se revărsau din El, iar sentimen- s-a produs un eveniment devastator acolo. Militanți rebeli
tul acesta mi-a frânt inima. Isus m-a mântuit în biserica au bombardat Ambasada Americană și Palatul de Justiție,
noastră din Eureka în prima zi de vineri a lunii aprilie în iar consecința a fost uciderea câtorva zeci de judecători și
anul 1966. Mai târziu, am fost sfințită și după aceea, când avocați. Noi am fost recunoscători pentru că vremea lui
am avut paisprezece ani, am primit botezul Duhului Sfânt Dumnezeu fusese desăvârșită în viețile noastre, încât noi
la o tabără de tineret din Medford, Oregon. nu am fost în pericol atâta timp cât ne-am aflat acolo.
În timpul primilor mei ani ca adolescent, părinții mei au Dumnezeu ne-a ajutat de-a lungul căsniciei să îi creștem
divorțat. Era destul de greu să fii adolescent în anii 1970 și pe copiii noștri. Astăzi, ei și familiile lor îl cunosc și îl iubesc
să faci parte dintr-o familie dezbinată, ceea ce făcea ca viața pe Dumnezeu și îi învață pe nepoții noștri despre dragostea
să fie mult mai dificilă. Cu toate acestea, Dumnezeu a deve- Lui. Majoritatea rudeniilor apropiate sunt credincioși
nit un adevărat Prieten pentru mine în tot acel timp. El mi-a Evangheliei și amândoi părinții mei s-au întors la Domnul
zidit credința prin greutățile pe care le-am înfruntat și m-a înainte ca să treacă din viață. Eu cunosc valoarea părtășiei
ajutat pe parcursul școlii și de-a lungul înspăimântătorilor creștine și socotesc drept o binecuvântare să fiu înconjurată
ani ai adolescenței mele. Soția păstorului și membri ai fam- de familie și prieteni care îl iubesc pe Domnul. Dumnezeu
iliei noastre, care erau în biserică, cu toții m-au povățuit și a binecuvântat viața mea, iar eu nu am regretat niciodată
m-au sprijinit. Părtășia creștină a fost o binecuvântare! alegerea pe care am făcut-o de a-l sluji pe El.
Când eram spre sfârșitul adolescenței, biserica din
Eureka a început un proiect de construire a unei clădiri mai Bonnie Jones este membră a Bisericii Credința
mari. Un tânăr din Medford, Oregon, care se numea Mark Apostolică din Eureka, California.
Jones, s-a oferit voluntar să ajute. În decurs de câteva luni,
ne-am remarcat reciproc și am început să ne dăm întâlnire.
20  Drumul Spre Cer
Evidențiind
Moștenirea
Noastră
Un S.O.S. către Dumnezeu
În 1906 eu aveam patru ani, când Într-o seară de sâmbătă aveam
familia noastră a ajuns din Finlanda, de gând să merg la un dans. Mai pe
stabilindu-se în micul port Astoria la începutul serii m-am dus la unul
din Oregon. Trei ani mai târziu, dintre barurile acelea ilegale, ca să
tatăl meu a venit acasă și a spus că beau ceva. Mai băusem eu și în cursul
a ascultat la o adunare de stradă a zilei, așa că, înainte să merg la dans,
Credinței Apostolice și că el crede că m-am oprit la o cafenea pentru o cafea.
aceia erau oameni ai lui Dumnezeu. Îmi amintesc cum am plecat de la
După ce aproape Eu am crescut în lumina Evangheliei cafenea, urcându-mă într-un taxiu.
și sub influența învățăturilor acestei Apoi, nu am mai știut nimic până
că s-a înecat în biserici și prețuiesc faptul acesta. când m-am trezit luptându-mă să
Fluviul Willamette, Sunt sigur că acesta este motivul escaladez un pilon alunecos și acoperit
pentru care sunt creștin astăzi. cu mușchi aflat în Fluviul Willamette.
acest om și-a dat Când am avut nouăsprezece ani, Șocul produs de apa rece m-a înviorat
eu mi-am predat inima Domnului, pentru moment. Mi-am dat seama că
seama că avea de trăind o viață creștină un oarecare nu puteam să urc pilonul și mi-a venit
făcut o alegere timp. Dar, datorită descurajării, am un gând că pe partea cealaltă a fluviului
pierdut acea biruință. În loc să cred aș fi putut să mă cațăr pe malul plin
eternă. făgăduințele lui Dumnezeu, eu am dat de stânci. Fără ezitare, m-am desprins
ascultare diavolului când îmi dădea de pilon cu intenția să înot ca să ajung
târcoale, semănând multe îndoieli și dincolo, dar din nou nu am mai știut
temeri în mintea mea. În cele din urmă, nimic. Nu știu cât am stat în apă.
am fost convins că singurul lucru Următorul lucru de care îmi amintesc
De Andrew Haggren de făcut era să plec - și așa am făcut. este că am auzit un glas care îmi striga
Vreme de șase ani am mers pe căile din întuneric: „Apucă frânghia!” Nu
lumii. Ne mutaserăm în Portland, iar puteam să văd pe nimeni, dar am simțit
eu mi-am petrecut timpul ca să găsesc cum frânghia a ajuns la mâinile mele.
plăcere în sălile de biliard, teatre, Probabil că pluteam pe spate. Un
sălile de dans și baruri ilegale. Nu pot remorcher urca pe fluviu, luminând cu
să spun că eram fericit. Cum puteam farul dintr-o parte în alta, iar echipajul
să fiu fericit, când știam că iadul mă m-a văzut! După ce m-au ridicat la
aștepta la sfârșitul unei astfel de vieți? bord, cineva a spus: „Ești norocos!”
Drumul Spre Cer  21
Eu știam că era mai mult decât noroc. vechea viață. Și după ce mi-am verificat
Dumnezeu mi-a păstrat viața, iar eu buzunarele, golindu-le de orice lucruri
i-am mulțumit. Știam că fără El nu aș pe care un creștin nu trebuie să le aibă,
fi avut șansă, nici una la un milion. Am m-am dus pe genunchi, lângă scaun, și
fost lăsat pe mal, m-am rugat. Am hotărât în inima mea să
iar cineva mi-a slujesc Domnului, iar El m-a mântuit!
plătit taxiul M-am dus la biserică în acea seară
până acasă. S-a și le-am spus multora că Dumnezeu
descoperit că m-a mântuit. A doua zi dimineața,
banii, actul de totuși, diavolul era prezent ca să mă
identitate și chiar batjocorească, prin îndoieli și temeri,
cheile casei mi-au așa cum făcea în trecut. Și a zis: „Tu
fost luate. Cineva nu ești mântuit. Unul care a alunecat
a pus droguri în de la credință nu poate să fie mântuit
cafeaua mea, ca așa ușor.” Eu am auzit ce a zis diavolul
să mă jefuiască. și mi-am zis că avea dreptate. Încă nu
Când am ajuns învățasem să folosesc scutul credinței.
acasă și când Am crezut că nu putea să fie posibil
proprietăreasa că mă rugasem și că am obținut
mi-a descuiat ușa, biruința într-un timp atât de scurt.
a rămas șocată M-am îndreptat spre sala de biliard
când a văzut cum de pe Grand și Burnside, iar pe drum
arătam. Cât de am cumpărat un pachet de țigări. În
aproape am fost sală am încercat să joc biliard, dar
de iad! Gândul nu aveam niciun interes în joc. În
acela chiar că curând, am agățat tacul la loc și am
m-a speriat. Și ieșit din locul acela pentru ultima dată.
Andy Haggren ajutând la eu încă nu îmi Dumnezeu a văzut inima mea. El a
predasem inima știut că nu am mai dorit vechea viață
Departamentul de Expediere de
Domnului. În cele din urmă, într-o și că doream să fiu creștin. Am plecat
la Sediul Credinței Apostolice.
dimineață, devreme, în drumul meu de la biliard și am început să merg de-a
În fotografia de pe pagina
spre casă, după o noapte de veselie, lungul Grand Avenue. Cum mergeam eu
următoare: Andy Haggren cu doar am privit cerul înstelat și am așa, trecând colț de stradă, după colț de
instrumentul trombon în orches- înălțat un S.O.S. către Dumnezeu. stradă, Duhul lui Dumnezeu a început
tra bisericii. Nu a fost multă rugăciune – doar să mă convingă. Dumnezeu mi-a arătat
„Doamne, ajută-mă!” – însă Dumnezeu că am ajuns la o răscruce de drumuri în
a auzit. Eu cred că Dumnezeu viață, iar alegerea mea avea să conducă
aștepta strigătul meu după ajutor. fie la Cerul veșnic, fie la iadul veșnic.
Într-o după-amiază de duminică Prima dată am înțeles că dacă mai
nu aveam niciun plan, dar cred că continuam pe calea pe care am fost,
Dumnezeu mi-a plănuit ziua. M-am făcând lucrurile pe care le făceam,
dus să îmi vizitez surorile, care tocmai aveam să sfârșesc în iad ca suflet
„Niciodată eu nu plecau la un serviciu când am ajuns pierdut, fără Dumnezeu. Atunci,
m-am mai dus eu. M-au invitat înăuntru și mi-au Domnul mi-a oferit viața veșnică.
spus să mă simt ca la mine acasă. Imediat, eu mi-am propus să cred
la săli de dans, Eu am luat loc pe un scaun, iar după Cuvântul lui Dumnezeu, să cred în El
ce ele au plecat, am început să citesc și să-L slujesc. În timp ce încă umblam,
la săli de biliard un ziar Credința Apostolică, pe care El mi-a dat pacea și siguranța în inimă
sau la teatre. l-am găsit pe măsuța pentru cafea. că eram creștin. Dumnezeu mi-a arătat
Nu aveam niciun gând să-mi predau așa de clar că nu mai era loc pentru
Și aceasta nu prin inima lui Dumnezeu, dar citind acel vreo îndoială. Am aruncat țigările și
puterea voinței ziar, Duhul lui Dumnezeu a început din
nou să vorbească inimii mele! Eu am
m-am întors pe stradă făcând un ocol
mare al sălii de biliard. Nu am vrut să
mele. Dumnezeu simțit chemarea lui Dumnezeu cum nu mai trec vreodată aproape de locurile
am simțit-o niciodată de-a lungul anilor acelea. După o scurtă vreme, m-am
mi-a dat har.” cât am fost departe de El. Cu dulcele întâlnit cu un vecin care mi-a spus că
lanț al dragostei, Dumnezeu m-a atras arătam diferit. Schimbarea, pe care
ca să îmi dea șansa unui nou start spre Dumnezeu a făcut-o în interiorul
Cer. M-am hotărât că am încheiat cu meu, era vizibilă și la exterior.

22  Higher Way


Lucrul acesta s-a petrecut în urmă cu
cincizeci și patru de ani și nu m-am întors O Proclamaţie a Doctrinei Biblice
la viața aceea de păcat. Nu am nicio Credem în inspiraţia divină a Bibliei şi ne exprimăm acordul cu toate
dorință pentru acele lucruri. Lumea învăţăturile cuprinse în ea. Mai jos este prezentat un sumar al învăţăturilor
și plăcerile ei nu mă mai ademenesc noastre fundamentale.
și nici nu mă atrag. Din ziua aceea,
nu am mai dorit țigară și nici băutură.
Niciodată, eu nu m-am mai dus la săli Trinitatea Divină este compusă Domnia lui Cristos de o Mie de
de dans, la săli de biliard sau la teatre. din trei Persoane: Dumnezeu Tatăl, Ani vor fi o mie de ani de domnie
Și aceasta nu prin puterea voinței mele. Isus Cristos Fiul, şi Duhul Sfânt, plină cu pace a lui Isus Cristos pe
Dumnezeu mi-a dat har. El a schimbat
unite desăvârşit într-una. pământ. Isaia cap.11 şi cap.35;
inima mea și mi-a dat noi dorințe.
Eu iubesc Evanghelia. Întotdeauna Mat. 3:16,17; 1 Ioan 5:7. Apocalipsa 20:1-6.
am iubit calea aceasta. Nu a fost Pocăinţa este o întristare evlavi- Judecata de la Marele Tron
întotdeauna ușor. Au fost încercări oasă, precum şi o renunţare la toate Alb va fi judecata finală când toţi
pe cale, bătălii de purtat, dar păcatele. Isaia 55:7; Mat. 4:17. cei nelegiuiţi, care vor fi murit, vor
biruințele au fost dulci. Dumnezeu Neprihănirea (mântuirea) este sta înaintea lui Dumnezeu.
era întotdeauna prezent când aveam actul harului lui Dumnezeu prin Apocalipsa 20:11-15.
nevoie de El, răspunzând rugăciunilor care noi primim iertarea de păcate Cerul Nou şi Pământul Nou vor
mele de nenumărate ori. Cuvintele şi prin care stăm înaintea lui Dum- înlocui cerul şi pământul de acum,
nu pot niciodată să exprime infinita nezeu, ca şi când nu am fi păcătuit care vor fi distruse după Judecata
dragoste și îndurare pe care Domnul niciodată. Rom. 5:1; 2 Cor. 5:17. de la Marele Tron Alb.
le-a oferit acestui păcătos pocăit Sfinţirea Deplină, este acel 2 Pet. 3:12,13; Apoc. 21:1-3.
care se pierduse de pe cale. Inima act al harului lui Dumnezeu prin Raiul Veşnic şi Iadul Veşnic
mea este plină cu recunoștință. care suntem făcuţi sfinţi, este a sunt locurile finale şi eterne ale des-
doua lucrare distinctă a harului şi tinului.
urmează după neprihănire (după Mat. 25:41-46;Luca 16:22-28.
mântuire). Căsătoria este legământul îna-
Ioan 17:15-21; Evrei 13:12. intea lui Dumnezeu între un bărbat
Botezul Duhului Sfânt e îmbră- şi o femeie, pe viaţă. Nici un soţ
După mântuirea lui în zorii anilor carea cu putere a vieţii sfinţite, nu are dreptul a se recăsători atâta
1930, Andrew Haggren a cântat în evidenţiat prin vorbirea în alte timp cât primul partener încă este
orchestra bisericii din Portland, limbi, după cum dă Duhul. Ioan în viaţă.
Oregon. La pensionare, după ce a 14:16,17,26; F. Ap. 1:5-8; 2:1-4. Marcu 10:6-12; Rom. 7:1-3.
lucrat ca zidar, el s-a oferit voluntar
Vindecarea Divină este posibilă Restituirea este necesară, prin
la departamentul de expedieri poștale
al sediului misiunii noastre, până datorită ispăşirii. faptul că lucrurile rele, pricinuite
când a plecat la Domnul în anul 1985. Iacov 5:14-16; 1 Petru 2:24. cândva altor oameni, sunt îndrep-
A Doua Venire a lui Isus tate. Ezec. 33:15; Mat. 5:23,24.
cuprinde două apariţii. La prima Botezul în Apă este printr-o sin-
apariţie, Isus va veni pentru a-şi gură imersiune „în Numele Tatălui,
răpi Mireasa aflată în aşteptare. şi al Fiului, şi al Sfântului Duh.“
Matei 24:40-44; 1 Tesaloniceni Matei 3:16; Matei 28:19.
4:15-17. La cea de-a doua apariţie, Cina Domnului este un act înte-
El va veni ca să îndeplinească jude- meiat de Isus, prin care putem să
cata celor nelegiuiţi. ne amintim de moartea Lui până va
2 Tes. 1:7-10, Iuda 14,15. veni El.
Necazul cel mare va fi între Mat. 26:26-29; 1 Cor. 11:23-26.
venirea lui Cristos după Mireasă şi Spălarea Picioarelor e practi-
întoarcerea Lui pentru înfăptuirea cată, potrivit exemplului şi poruncii
judecăţii. Is. 26:20, 21; Apoc. 9-16 date de Isus. Ioan 13:14,15.

Puteţi să obţineţi informaţii suplimentare privind aceste învăţături, dar şi să aflaţi despre
publicaţiile noastre în limbi străine, scriindu-ne pe adresa: Apostolic Faith Church, 6615
SE 52nd Avenue, Portland, Oregon 97206, U.S.A. sau vizitând website-ul nostru la
www.apostolicfaith.org sau www.apostolicfaith.ro sau www.lumina-lumii.ro

Înainte ca revistele să fie expediate, întotdeauna, peste ele se înalţă rugăciuni pentru
vindecarea bolnavilor şi mântuirea sufletelor.

Drumul Spre Cer  23


Vreți să vă bucurați
mai mult de tabăra
din 2014?
Vizitați www.apostolicfaith.org și
vizionați transmisiile filmate la ser-
viciile întrunirii taberei internațio-
nale 2014 din Portland, Oregon.
De asemenea, puteți să audiați
muzică deosebită, să citiți știrile și să
vedeți fotografiile din galeria noastră
care au imortalizat bucuria din tabără.

Drumul
Spre
Cer
Revistă
creștină
gratuită.
Accesați
website-ul nostru
și frunzăriți
numerele
trecute
din arhivă
Isus Lumina Lumii
www.apostolicfaith.org www.apostolicfaith.ro www.lumina-lumii.ro