Sunteți pe pagina 1din 10

STANDARDUL NA|IONAL DE CONTABILITATE 3

“Componen\a consumurilor
=i cheltuielilor ]ntreprinderii”
Introducere d) cheltuielile pentru lucr[ri de cercet[ri =tiin\ifice,
1. Prezentul standard na\ional, care nu are proiectare =i experimentare (S.N.C. 9 “Contabilitatea
analog ]n nomenclatorul standardelor interna\ionale cheltuielilor pentru cercet[ri =tiin\ifice =i lucr[ri de
de contabilitate, este elaborat pentru facilitarea proiectare =i experimentare”);
asimil[rii noului sistem de contabilizare a consu- e) cheltuielile privind ]mprumuturile, care pot fi
murilor =i cheltuielilor la etapele ini\iale ale reformei capitalizate (S.N.C. 23 “Cheltuielile privind ]m-
contabilit[\ii. prumuturile”);
}n prezentul standard s]nt reflectate toate con- f) cheltuielile privind contractele de construc\ie
sumurile =i cheltuielile aferente desf[=ur[rii activit[- (S.N.C. 11 “Contractele de construc\ie”);
\ii de ]ntreprinz[tor indiferent de cerin\ele impozi- g) cheltuielile privind chiria (S.N.C. 17 “Conta-
t[rii. bilitatea chiriei”).

Obiectiv Defini\ii
2. Obiectivul prezentului standard ]l constituie 5. }n prezentul standard no\iunile utilizate sem-
determinarea componen\ei consumurilor ]ntre- nific[:
prinderilor de produc\ie, de comer\ =i de prest[ri Consumuri - resurse consumate pentru fabricarea
servicii, a cheltuielilor activit[\ii opera\ionale, de produselor =i prestarea serviciilor ]n scopul ob\inerii
investi\ii =i financiare, precum =i a pierderilor unui venit.
excep\ionale. Consumuri directe - consumuri identificate ne-
mijlocit pe un anumit produs sau alt obiect de chel-
Domeniul de aplicare tuieli.
3. Prezentul standard se extinde asupra per- Consumuri indirecte - consumuri care nu pot fi
soanelor juridice =i fizice care desf[=oar[ activit[\i identificate direct pe un produs sau obiect concret
de produc\ie, de comer\ =i de prest[ri servicii, de cheltuieli.
precum =i asupra filialelor, reprezentan\elor =i altor Consumuri variabile - consumuri care se modific[
subdiviziuni structurale ]nregistrate ]n Republica ]n raport cu volumul produc\iei, lucr[rilor executate,
Moldova, situate at]t pe teritoriul Republicii Mol- serviciilor prestate.
dova, c]t =i peste hotarele ei. Consumuri constante - consumuri care r[m]n
4. Consumurile =i cheltuielile men\ionate ]n constante ]ntr-un anumit diapazon de modific[ri,
prezentul standard s]nt reflectate par\ial, mai detaliat indiferent de modific[rile volumului produc\iei sau
fiind examinate ]n urm[toarele standarde na\ionale activit[\ii de afaceri a personalului de conducere.
de contabilitate (S.N.C.): Consumuri directe de materiale - valoarea
a) consumurile =i cheltuielile pentru achizi\ionarea materiei prime, materialelor, semifabricatelor,
=i prelucrarea stocurilor de m[rfuri =i materiale, modul utilizate la fabricarea produselor care ]n mod
de repartizare =i de includere a acestora ]n costul substan\ial intr[ ]n componen\a acestora =i se includ
v]nz[rilor (S.N.C. 2 “Stocurile de m[rfuri =i materiale”); direct ]n costul produselor finite.
b) uzura (amortizarea) activelor amortizabile Consumuri directe privind retribuirea muncii -
(uzurabile) (S.N.C. 13 “Contabilitatea activelor consumuri privind remunerarea muncitorilor, in-
nemateriale (imobiliz[rilor necorporale”, S.N.C. 16 cluse ]n mod direct ]n costul produselor finite. La
”Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”); ]ntreprinderile de prest[ri servicii se utilizeaz[ no-
c) cheltuielile excep\ionale =i pierderile cauzate de \iunea consumuri privind retribuirea muncii.
comenzile anulate, precum =i corectarea erorilor Consumuri indirecte de produc\ie - consumuri
esen\iale privind cheltuielile =i consumurile (S.N.C. 8 aferente deservirii =i conducerii sudiviziunilor de
“Profitul sau pierderea net[ a perioadei gestionare, produc\ie care nu pot fi incluse ]n mod direct ]n
erorile esen\iale =i modific[rile ]n politica de con- costul produselor finite (serviciilor) =i se repartizeaz[
tabilitate”); conform S.N.C. 2 “Stocurile de m[rfuri =i materiale”.
24 1/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
STANDARDUL NA|IONAL DE CONTABILITATE 3

Cheltuieli - toate cheltuielile =i pierderile pe- sumurile directe de materiale, la ]ntreprinderile de


rioadei care se scad din venit la calcularea profitului prest[ri servicii - consumuri de materiale. La ]ntre-
(pierderii) perioadei de gestiune. prinderile de comer\ consumurile de materiale nu
Cheltuielile activit[\ii opera\ionale - cheltuielile se includ ]n costul m[rfurilor, ci se trec la cheltuielile
aferente desf[=ur[rii activi[\ii de baz[ a ]ntreprin- perioadei de gestiune.
derii.
Cheltuielile activit[\ii de investi\ii - cheltuieli =i Consumuri directe de materiale
pierderi aferente scoaterii din func\iune a activelor 8. La ]ntreprinderile de produc\ie consumurile
pe termen lung. directe de materiale cuprind valoarea materialelor,
Cheltuielile activit[\ii financiare - cheltuieli utilizate ]n procesul de produc\ie (tehnologic)
rezultate din modificarea m[rimii =i structurii incluse ]n costul produselor finite, =i anume:
capitalului propriu =i ]mprumuturilor (creditelor). a) a materiilor prime =i materialelor, care constituie
Pierderi excep\ionale - pierderi suportate ca baza produc\iei fabricate sau o component[ indispen-
sabil[ la fabricarea acesteia;
rezultat al evenimentelor care nu \in de activitatea
b) a articolelor accesorii (piese de completare) =i a
ordinar[.
semifabricatelor supuse asambl[rii sau prelucr[rii
Costul v]nz[rilor - o parte din consumuri, care se
suplimentare la ]ntreprinderea respectiv[;
trec la produsele, m[rfurile =i serviciile v]ndute.
c) valoarea serviciilor cu caracter de produc\ie
Cheltuieli ale perioadei de gestiune - cheltuieli prestate de ter\i =i cheltuielile suplimentare aferente,
pentru comercializarea produselor, m[rfurilor =i ser- raportate la scumpirea valorii materialelor, de exemplu:
viciilor, administrative, de deservire, de organizare - executarea unor opera\ii distincte privind fab-
a produc\iei. ricarea produselor, prelucrarea materiilor prime =i ma-
Cheltuieli anticipate - cheltuieli ap[rute ]n perioa- terialelor;
da de gestiune, dar aferente perioadelor viitoare (de - efectuarea probelor privind determinarea
exemplu, pl[\ile ]n avans aferente chiriei etc.). calit[\ii materiilor prime =i materialelor consumabile,
Proces de produc\ie (tehnologic) - procesul care utilizate exclusiv pentru fabricarea produselor concrete;
cuprinde toate opera\iile de prelucrare a materiilor d) a combustibilului de toate tipurile, consumat
prime, materialelor, de utilizare a articolelor accesorii ]n scopuri tehnologice, la producerea tuturor felurilor
(piese de completare) la fabricarea =i asamblarea de energie;
produc\iei. e) a energiei de toate felurile (electric[, termic[, aer
6. Contribu\iile pentru asigur[rile sociale =i asis- comprimat, frig, ap[ etc.), consumate ]n scopuri
ten\a social[ se efectueaz[ din toat[ suma calculat[ tehnologice, de transport =i aferente altor necesit[\i de
pentru retribuirea muncii ]n conformitate cu legis- produc\ie ale ]ntreprinderii.
la\ia ]n vigoare.
Consumuri de materiale
Componen\a consumurilor 9. Pentru ]ntreprinderile de prest[ri servicii
}n componen\a consumurilor, care se includ ]n consumurile de materiale, utilizate ]n procesul
costul de produc\ie (servicii) se prev[d urm[toarele activit[\ii de baz[, cuprind:
articole: consumuri de materiale, consumuri privind a) materiale auxiliare;
retribuirea muncii, consumuri indirecte de produc- b) materiale de construc\ie;
\ie. }n unele ramuri ale economiei na\ionale, ]n afar[ c) carburan\i =i lubrifian\i;
de cele nominalizate, pot fi utilizate =i alte articole d) piese de schimb pentru prestarea serviciilor de
de consum, care reflect[ particularit[\ile activit[\ii repara\ii;
de produc\ie =i gospod[re=ti (de exemplu, ]n ramura e) alte materiale.
extractiv[ - epuizarea resurselor naturale, ]n
industria energetic[ - uzura mijloacelor fixe etc). Consumuri privind retribuirea muncii
10.
10.La consumurile privind retribuirea muncii
Consumuri de materiale incluse ]n costul produselor finite, produc\iei ]n curs
7. Consumurile de materiale incluse ]n costul de execu\ie se raport[: la ]ntreprinderile de produc\ie
produselor finite, produc\iei ]n curs de execu\ie - consumurile directe privind retribuirea muncii, iar
cuprind: la ]ntreprinderile de produc\ie - con- la ]ntreprinderile de prest[ri servicii - cheltuielile
26 1/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
STANDARDUL NA|IONAL DE CONTABILITATE 3

privind retribuirea muncii. La ]ntreprinderile de c) sumele pl[tite sub form[ de compensare ]n func\ie
comer\ consumurile privind retribuirea muncii nu de regimul de lucru =i condi\iile de munc[, inclusiv sporu-
se includ ]n costul m[rfurilor. Ele \in de cheltuielile rile =i adaosurile la salariile tarifare =i salariile de baz[
perioadei de gestiune. pentru munca ]n timp de noapte, munca suplimentar[,
munca ]n zilele de odihn[, de s[rb[tori, munca ]n regim
Consumurile directe privind retribuirea muncii cu multe schimburi, pentru cumularea profesiunilor,
11.
11.}n consumurile directe privind retribuirea extinderea zonelor de deservire, pentru munc[ ]n condi\ii
muncii ale ]ntreprinderii de produc\ie se includ grele, nocive, deosebit de nocive etc.;
consumurile privind retribuirea muncii pl[tite d) remunerarea, ]n conformitate cu legisla\ia ]n
personalului ]ncadrat ]n produc\ia de baz[ a ]ntre- vigoare, a concediilor legale de odihn[ (anuale) =i
prinderii, inclusiv premiile =i alte sume pl[tite sub suplimentare (compensa\ii pentru concediul nefolosit),
form[ de stimulare =i compensare. La acestea se a orelor cu ]nlesniri pentru adolescen\i, a pauzelor
refer[: pentru mamele care al[pteaz[ copilul, precum =i a
a) retribu\iile pentru munca prestat[ efectiv, calculate timpului necesar pentru efectuarea examenului medical,
]n baza tarifelor ]n acord, salariilor tarifare =i salariilor ]ndeplinirea atribu\iilor de stat;
func\iei =i onorariilor, formele =i sistemele de retribuire a e) alte feluri de retribu\ii acordate salaria\ilor care
muncii acceptate de ]ntreprindere, precum =i: particip[ la fabricarea produselor.
- sporurile la salariile pl[tite lucr[torilor din tele-
comunica\ii, construc\ii, transporturi =i altor salaria\i, Consumuri privind retribuirea muncii
activitatea permanent[ a c[rora este legat[ de deplas[ri, 12.
12.La ]ntreprinderile de prest[ri servicii con-
diurnele pl[tite din momentul plec[rii p]n[ ]n momen- sumurile privind retribuirea muncii cuprind salariul
tul revenirii la sediul ]ntreprinderilor lor; de baz[ =i cel suplimentar, diverse sporuri, adaosuri,
- premiile pentru rezultatele de produc\ie ob\inute, premii calculate personalului care lucreaz[ nemijlocit
sporurile la salariile tarifare =i de baz[ pentru m[iestrie ]n domeniul prest[rii serviciilor.
profesional[;
- sumele pl[tite (la executarea lucr[rilor prin Consumuri indirecte de produc\ie
metoda de cart) ]n m[rimea unui salariu tarifar, salariu 13.
13.Consumuri indirecte de produc\ie au loc la
de func\ie pentru zilele de deplasare de la sediul ]ntreprinderile de produc\ie =i ]ntreprinderile de
]ntreprinderii la locul de lucru =i viceversa, prev[zute de prest[ri servicii disponibile de produc\ie ]n curs de
graficul de lucru, precum =i pentru zilele de re\inere a execu\ie =i cuprind:
salaria\ilor ]n drum din cauza condi\iilor meteorologice a) cheltuielile de ]ntre\inere a mijloacelor fixe cu
sau din vina organiza\iilor de transport referitoare la destina\ie productiv[ ]n stare de lucru (cheltuieli pentru
obiectele concrete de construc\ii =i repara\ii capitale; asisten\[ tehnic[ =i ]ntre\inere, pentru efectuarea
- remunera\iile studen\ilor institu\iilor de ]nv[- repara\iilor curente, medii =i capitale); pentru
\[m]nt =i ale elevilor institu\iilor de ]nv[\[m]nt mediu ]ndeplinirea normelor sanitaro-igienice, inclusiv
de specialitate =i profesional-tehnic care fac practica cheltuielile de ]ntre\inere a ]nc[perilor =i inventarului
de produc\ie la ]ntreprinderi, precum =i remunera\iile acordate de ]ntreprindere institu\iilor medicale pentru
pl[tite elevilor =colilor de cultur[ general[ ]n perioada organizarea punctelor medicale nemijlocit pe teritoriul
orient[rilor profesionale; ]ntreprinderii, pentru men\inerea cur[\eniei =i ordinii
- remunera\iile lucr[torilor, ne]ncadra\i ]n statele ]n unitatea de produc\ie;
]ntreprinderii pentru executarea de c[tre ace=tia a b) cheltuielile de ]ntre\inere =i exploatare a mij-
lucr[rilor conform contractelor de drept civil, dac[ loacelor destinate protec\iei naturii referitoare la pro-
decont[rile cu ace=tia pentru munca prestat[ se cesul de produc\ie, inclusiv pl[\ile pentru evacuarea sub-
efectueaz[ direct de ]ntreprindere; stan\elor poluante ]n mediul ]nconjur[tor;
b) remunerarea zilelor de odihn[ (recuper[rilor) c) cheltuielile de ]ntre\inere =i deservire a mij-
acordate salaria\ilor pentru munca ce dep[=e=te durata loacelor tehnice de dirijare, comunica\ii, mijloacelor de
normal[ a timpului de lucru ]n cazul organiz[rii semnalizare, altor mijloace tehnice de comand[
muncii prin metoda de cart, eviden\ei ]nsumate a referitoare la procesul de produc\ie;
timpului de munc[ =i ]n alte cazuri stabilite de d) uzura mijloacelor fixe cu destina\ie productiv[;
legisla\ie; e) epuizarea resurselor naturale;
28 1/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
STANDARDUL NA|IONAL DE CONTABILITATE 3

f) amortizarea activelor nemateriale utilizate ]n Cheltuielile activit[\ii opera\ionale


procesul de produc\ie; 15.
15.Cheltuielile activit[\ii opera\ionale a ]ntre-
g) cheltuielile aferente perfec\ion[rii tehnologiilor prinderii includ costul v]nz[rilor =i cheltuielile
=i organiz[rii produc\iei, precum =i ]mbun[t[\irii perioadei de gestiune..
calit[\ii produselor, sporirii fiabilit[\ii, durabilit[\ii
=i altor propriet[\i de exploatare a acestora ]n cadrul Costul v]nz[rilor
procesului de produc\ie; 16.
16.Costul v]nz[rilor cuprinde:
h) uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ a) pentru ]ntreprinderile de produc\ie - consu-
durat[; murile directe de materiale, consumurile directe privind
remunerarea muncii, consumurile indirecte de pro-
i) valoarea materialelor utilizate ]n procesul de
duc\ie;
produc\ie pentru asigurarea unui proces tehnologic
b) pentru ]ntreprinderile de comer\ - costul m[rfu-
normal, pentru ambalarea produselor ]n sec\ii sau
rilor v]ndute;
consumate pentru alte necesit[\i de produc\ie, care nu
pot fi raportate direct la tipuri concrete de produse; c) pentru ]ntreprinderile de prest[ri servicii - con-
sumurile de materiale, consumurile privind retribuirea
j) salariile muncitorilor auxiliari ]ncadra\i ]n
muncii, consumurile indirecte de produc\ie.
produc\ie =i ale personalului administrativ, de conducere
etc. din subdiviziunile de produc\ie, inclusiv toate
Cheltuielile perioadei de gestiune
tipurile de premii =i adaosuri conform sistemelor ]n
17.
17.}n componen\a cheltuielilor perioadei de
vigoare la ]ntreprindere;
gestiune se includ:
k) sumele pl[tite sub form[ de stimulare sala- a) cheltuielile comerciale;
ria\ilor ]ncadra\i ]n procesul de produc\ie, inclusiv:
b) cheltuielile generale =i administrative;
- recompensele unice pentru vechime ]n munc[
c) alte cheltuieli opera\ionale.
(sporurile pentru stagiul de munc[ ]n specialitate la
]ntreprinderea respectiv[) ]n conformitate cu legisla\ia
Cheltuielile comerciale
]n vigoare, =i premiile neincluse ]n cheltuielile directe
18.
18.Comerciale s]nt considerate cheltuielile de
privind retribuirea muncii;
v]nzare a produselor finite, m[rfurilor =i serviciilor.
- sumele pl[tite pentru timpul afl[rii ]n concedii Acestea cuprind:
for\ate cu p[strarea par\ial[ a salariului, prev[zute de
a) cheltuielile de ambalare, inclusiv valoarea amba-
legisla\ia ]n vigoare;
lajului =i materialelor de ambalat, salariul muncitorilor
l) cheltuielile de asigurare a condi\iilor normale ocupa\i cu ambalarea produselor (la ]ntreprinderile de
de lucru =i a tehnicii securit[\ii ce \in de particularit[\ile produc\ie ]n cazul c]nd ambalarea se efectueaz[ la
produc\iei =i prev[zute de legisla\ia respectiv[; depozitul de produse finite), m[rfurilor;
m) cheltuielile de asigurare a pazei (inclusiv a celei b) la ]ntreprinderile de comer\ - cheltuielile de
antiincendiare) atelierelor, sec\iilor =i subdiviziunilor depozitare =i preg[tire a m[rfurilor pentru v]nzare,
cu destina\ie productiv[; aspectul exterior al vitrinelor de reclam[ =i alte ac\iuni
n) cheltuielile de deplasare a salaria\ilor ]ncadra\i care contribuie la v]nzarea m[rfurilor, precum =i
nemijlocit ]n procesul de produc\ie; v]nzarea propriu-zis[ =i transportarea m[rfurilor la
o) asigurarea obligatorie a salaria\ilor ocupa\i ]n cump[r[tori, dac[ aceste cheltuieli le suport[ firma
sfera de produc\ie =i a activelor de produc\ie; comercial[;
p) alte cheltuieli ]n conformitate cu legisla\ia ]n c) cheltuielile de transport-expediere a produselor
vigoare. fabricate =i a m[rfurilor (cu excep\ia cazurilor ]n care
acestea se recupereaz[ de c[tre cump[r[tor), taxele
Componen\a cheltuielilor vamale etc.;
14.
14.Cheltuielile se ]nregistreaz[ la ]ntreprinderile d) remunerarea lucr[rilor de marcare (etichetare),
cu toate tipurile de activit[\i. Acestea se reflect[ ]n certificare a produselor =i m[rfurilor, ]ntocmirea
contabilitate =i rapoartele financiare ]n baza metodei declara\iilor vamale privind comercializarea pro-
calcul[rii din perioada ]n care s-au produs =i cuprind duselor peste hotarele republicii;
cheltuielile activit[\ilor opera\ionale, de investi\ii, e) serviciile de marketing aferente ]ncheierii sau
financiare, precum =i pierderile excep\ionale. rezilierii contractelor (acordurilor);
30 1/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
STANDARDUL NA|IONAL DE CONTABILITATE 3

f) comisioanele (defalc[rile) pl[tite organiza\iilor c) diferen\a de salarii pl[tit[ lucr[torilor trans-


de desfacere, intermediere, de comer\ extern, cheltuie- fera\i de la alte ]ntreprinderi cu p[strarea ]n decursul
lile de procurare a licen\elor pentru exportul produselor unei anumite perioade, a cuantumurilor salariului de
=i m[rfurilor; func\ie de la locul de munc[ precedent, precum =i ]n
g) cheltuielile ce \in de reclam[, participarea la cazul interimatului provizoriu, dac[ aceasta este
expozi\ii, t]rguri: valoarea mostrelor de m[rfuri prev[zut de legisla\ia ]n vigoare;
transmise, ]n conformitate cu contractele (acordurile) d) recompensele unice pentru vechimea ]n munc[
]ncheiate sau alte acte, nemijlocit cump[r[torilor sau =i adaosurile pentru vechimea de munc[ ]n specialitate
organiza\iilor de intermediere cu titlu gratuit =i care la ]ntreprinderea respectiv[ pl[tite salaria\ilor ]n
nu pot fi returnate, alte cheltuieli similare; conformitate cu legisla\ia ]n vigoare;
h) cheltuielile de studiere a pie\elor de desfacere 2) contribu\iile pentru asigur[rile sociale =i cele
interne =i externe, de salarizare a lucr[torilor ocupa\i medicale, fondul de pensii, fondul de stat de plasare
cu colectarea =i prelucrarea datelor privind pie\ele de ]n c]mpul muncii din suma cheltuielilor privind
desfacere a m[rfurilor respective, informa\iilor asupra retribuirea muncii;
produc[torilor-concuren\i, costul literaturii economice 3) pl[\ile suplimentare, indemniza\iile, sporurile,
pentru efectuarea investiga\iilor de marketing, alte compensa\iile acordate salaria\ilor ]ntreprinderii,
cheltuieli ale sec\iilor, serviciilor sau ale lucr[torilor inclusiv:
din domeniul marketingului; a) sumele pl[tite salaria\ilor concedia\i de la ]n-
i) cheltuielile pentru repara\ia cu termen de ga- treprinderi din cauza reorganiz[rii acestora, reducerii
ran\ie =i deservirea cu termen de garan\ie a produselor personalului =i statelor;
=i m[rfurilor v]ndute; b) sumele pl[tite salaria\ilor, inclusiv femeilor care
j) cheltuielile ce \in de remunera\iile lucr[torilor educ[ copii, pentru concediile acordate suplimentar;
]ntreprinderilor de comer\ care cuprind salariul de baz[ c) sporurile la pensii, indemniza\iile unice acordate
=i cel suplimentar, diverse sporuri, adaosuri, premii salaria\ilor care se pensioneaz[;
platite v]nz[torilor, casierilor, hamalilor, precum =i d) sumele pl[tite sub form[ de compensare ca
buc[tarilor, osp[tarilor de la ]ntreprinderile de alimen- urmare a major[rii pre\urilor, scumpirea alimenta\iei
ta\ie public[ =i altui personal angajat nemijlocit la (bucatelor) la osp[t[rii, bufete =i profilactorii sau
v]nzarea m[rfurilor; acordarea ei la pre\uri reduse sau gratuit (except]nd
k) cheltuieli privind datoriile dubioase; alimenta\ia special[ pentru anumite categorii de
l) cheltuieli privind returnarea =i reducerea salaria\i ]n conformitate cu legisla\ia);
pre\urilor la m[rfurile v]ndute. e) compensarea daunelor materiale salaria\ilor
19.
19.Nomenclatorul articolelor cheltuielilor ]ntreprinderii cauzate de traumele ]n produc\ie =i plata
comerciale este elaborat de c[tre ]ntreprindere, por- pensiei de invaliditate, recuperate din aceast[ cauz[
nind de la particularit[\ile =i specificul activit[\ii din fondul social, indemniza\iilor unice ]n caz de deces
acesteia. al salariatului ca rezultat al accidentului de produc\ie;
f) indemniza\iile pl[tite at]t ]n temeiul deciziilor
Cheltuieli generale =i administrative judec[tore=ti, c]t =i f[r[ acestea ]n leg[tur[ cu pierderea
20.
20.Cheltuielile generale =i administrative cu- capacit[\ii de munc[ din cauza traumelor de produc\ie;
prind: g) sumele pl[tite salaria\ilor-donatori de s]nge
1) cheltuielile privind retribuirea muncii sa- pentru zilele examin[rii medicale, don[rii de s]nge =i
laria\ilor atribuite personalului de conducere =i pentru zilele de odihn[, acordate dup[ fiecare zi de
gospod[resc, premiile de orice tip conform sis- donare a s]ngelui;
temelor existente la ]ntreprindere, adaosurile de orice 4) ajutorul material acordat salaria\ilor (inclusiv
tip, inclusiv: cota ini\ial[ pentru construc\ia de locuin\e coope-
a) sumele pl[tite pentru absen\ele for\ate sau ratiste sau pentru rambursarea par\ial[ a creditului,
]ndeplinirea unui lucru pl[tit insuficient ]n cazurile acordat ]n scopul construc\iei de locuin\e coope-
prev[zute de legisla\ie; ratiste sau construc\iei individuale a locuin\elor);
b) suplimentele (adaosurile) pl[tite pentru 5) ]ntre\inerea, uzura =i repara\ia mijloacelor fixe
concediul medical p]n[ la nivelul salariului efectiv, cu destina\ie administrativ[, gospod[reasc[ =i de
stabilit de legisla\ie; protec\ie a naturii (cl[diri, construc\ii etc.);
32 1/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
STANDARDUL NA|IONAL DE CONTABILITATE 3

6) amortizarea activelor nemateriale cu desti- cheltuielile pentru toate tipurile de repara\ie a


na\ie general[ a ]ntreprinderii; autovehiculelor =i cl[dirilor, garajelor, cheltuielile
7) valoarea obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ pentru ]nchirierea autoturismelor de serviciu;
durat[ ]n limita stabilit[; 16) cheltuielile privind deplas[rile personalului
8) uzura =i repara\ia obiectelor de mic[ valoare de conducere;
=i scurt[ durat[; 17) cheltuielile de reprezentare;
9) plata pentru chiria curent[ a mijloacelor fixe, 18) cheltuielile pentru m[surile de protec\ie civil[,
activelor nemateriale =i obiectelor de mic[ valoare =i inclusiv uzura inventarului =i mijloacelor fixe,
scurt[ durat[; utilizate ]n aceste scopuri;
10) cheltuieli de ]ntre\inere a obiectelor =i 19) plata compensa\iilor personalului ad-
mijloacelor fixe conservate ]n conformitate cu actele ministrativ - de conducere al ]ntreprinderilor,
normative ]n vigoare; activitatea de produc\ie a c[rora este legat[ de
11) cheltuielile aferente ]ntre\inerii =i deservirii necesitatea unor deplas[ri sistematice ]n interes de
mijloacelor tehnice de comand[, centrelor de serviciu, a cheltuielilor ce \in de utilizarea ]n aceste
telecomunica\ii, mijloacelor de semnalizare, cen- scopuri a autoturismelor personale;
trelor de calcul =i altor mijloace tehnice de comand[, 20) defalc[ri pentru ]ntre\inerea aparatului de
care nu se refer[ la produc\ie (de exemplu, chel- conducere al organiza\iilor ierarhic superioare, a
tuielile pentru chirie a mijloacelor de teleco- asocia\iilor, concernelor =i altor structuri =i organe
munica\ii, utilizate ]n scopuri de conducere); de conducere;
12) cheltuielile po=tale =i telegrafice, cheltuielile 21) cheltuielile ]n scopuri de caritate =i spon-
de ]ntre\inere =i exploatare a sta\iilor de telefoane, sorizare;
comutatoarelor, faxurilor, instala\iilor de dispecerat, 22) cheltuielile de ]ntre\inere a subdiviziunilor de
de radiou =i de alte tipuri de telecomunica\ii, utilizate produc\ie =i de deservire;
pentru administrare =i care se includ ]n bilan\ul 23) cheltuielile pentru asigurarea salaria\ilor =i a
]ntreprinderii; pentru lucr[rile tipografice, pentru bunurilor cu destina\ie general[ =i administrativ[
]ntre\inerea =i exploatarea biroticii; pentru pro- prev[zute de actele normative ]n vigoare;
curarea rechizitelor de birou, formularelor de 24) cheltuielile aferente angaj[rii for\ei de munc[;
eviden\[, de d[ri de seam[; 25) plata pentru diversele servicii prestate ]ntre-
13) plata serviciilor pentru dirijarea produc\iei prinderii ]n conformitate cu contractele (acordurile)
efectuat[ de ter\e organiza\ii ]n cazurile ]n care ]n ]ncheiate de c[tre:
statele de func\iuni ale ]ntreprinderii nu este a) b[nci, bursele de m[rfuri, organiza\iile in-
prev[zut[ finan\area unor servicii func\ionale sau termediare =i alte organiza\ii;
c]nd aceste ]nreprinderi nu s]nt ]n stare s[ asigure b) organiza\iile consultative, juridice, informa\ionale,
]ndeplinirea unor lucr[ri necesare f[r[ participarea de audit, traduc[tori;
organiza\iilor specializate, inclusiv pentru exe- c) mass-media ]n leg[tur[ cu publicarea rapoar-
cutarea unor lucr[ri periodice la solicitarea organelor telor financiare;
de conducere de stat pentru ]ndeplinirea c[rora nu 26) cheltuielile pentru preg[tirea =i reciclarea
este ra\ional de a ]ntre\ine un personal permanent, personalului, inclusiv:
precum =i alte cheltuieli legate nemijlocit de a) salariul lucr[torilor ]ntreprinderilor ]n timpul
activitatea ]ntreprinderii; studiilor acestora cu scoaterea din produc\ie ]n sistemul
14) cheltuielile privind paza obiectelor ad- de ridicare a calific[rii =i de reciclare a cadrelor, precum
ministrativ-gospod[re=ti =i asigurarea securit[\ii =i sumele pl[tite ]n conformitate cu legisla\ia ]n vigoare
antiincendiare a acestora; pentru concediile de studii, acordate muncitorilor =i
15) cheltuielile de ]ntre\inere a transportului auto func\ionarilor, care au succese bune la ]nv[\[tur[ ]n
de serviciu: remunerarea salaria\ilor care deservesc institu\iile de ]nv[\[m]nt superior =i mediu, seral =i f[r[
acest transport, valoarea combustibilului, lubri- frecven\[, la doctorantura f[r[ frecven\[;
fian\ilor =i altor materiale, uzura =i repara\ia cauciu- b) sumele pl[tite absolven\ilor =colilor medii
curilor, asisten\a tehnic[ a transportului auto; chel- profesional-tehnice =i tinerilor speciali=ti care au
tuieli de ]ntre\inere a garajelor, arenda pentru garaje absolvit institu\ia de ]nv[\[m]nt superior sau mediu
=i parcarea autovehiculelor, cotele de amortizare =i de specialitate, pentru deplasarea la locul de lucru,
34 1/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
STANDARDUL NA|IONAL DE CONTABILITATE 3

concediul ]nainte de a-=i ]ncepe activitatea, precum =i 21.


21.Cheltuielile neproductive:
plata indemniza\iilor; a) pierderile din cauza ]ntreruperilor ]n produc\ie;
c) cheltuielile de ]ntre\inere a institu\iilor de b) pierderile, cauzate de casarea produselor ali-
]nv[\[m]nt, care se afl[ la bilan\ul ]ntreprinderii; mentare =i medicamentelor cu termenul de garan\ie
27) cheltuielile pentru cercet[ri =tiin\ifice; expirat.
28) cheltuielile pentru inven\ii =i ra\ionaliz[ri cu
caracter de produc\ie, efectuarea lucr[rilor experi- 22.
22.Nomenclatorul articolelor de cheltuieli ge-
mentale, confec\ionarea =i proba modelelor =i mos- nerale =i administrative, recomandat pentru
trelor ]n baza inven\iilor =i propunerilor de ra\iona- ]ntreprinderile de produc\ie, ]ntreprinderile de
lizare, organizarea expozi\iilor, concursurilor, tre- comer\ =i de prest[ri servicii, este prezentat ]n anexa
cerilor ]n revist[, ac\iunilor de certificare =i a altor nr. 1.
ac\iuni privind implementarea inova\iilor =i propu-
nerilor de ra\ionalizare, plata onorariilor =i alte chel- Alte cheltuieli opera\ionale
tuieli, cu excep\ia cazurilor de capitalizare a acestora 23.
23.Cheltuielile care nu pot fi raportate nici la
prev[zute de S.N.C. 9 “Contabilitatea cheltuielilor cheltuielile comerciale, nici la cele generale =i
pentru cercet[ri =tiin\ifice =i lucr[ri de proiectare =i administrative s]nt incluse ]n alte cheltuieli ope-
experimentare”; ra\ionale =i anume cheltuielile privind:
29) cheltuielile privind repara\ia ambalajului a) plata dob]nzilor filialelor, ]ntreprinderilor
folosit ]n multipl[ circula\ie =i returnabil, precum =i filiere =i asociate;
valoarea ambalajului, scos din uz ca urmare a uzurii b) plata dob]nzilor aferente creditelor bancare =i
naturale a acestuia; ]mprumuturilor primite pe termen scurt =i pe termen
30) impozitele =i taxele, conform legisla\iei ]n vi- lung, cu excep\ia cazurilor de capitalizare a acestora,
goare, precum =i impozitul pe valoarea adaugat[ =i prev[zute ]n S.N.C. 23 “Cheltuielile privind ]m-
accizele nerecuperabile, cu excep\ia impozitului pe prumuturile”;
venit; c) plata dob]nzilor privind alte opera\ii;
31) cheltuielile de judecat[, cheltuielile de arbitraj d) plata dob]nzilor privind ]mprumuturile expirate
=i taxele de stat; =i sanc\iunile creditare;
32) cheltuielile pentru procurarea literaturii e) v]nzarea activelor curente, cu excep\ia produselor
speciale, actelor normative =i instructive, precum =i finite, m[rfurilor =i serviciilor prestate;
abonarea la edi\ii speciale (ziare, reviste etc.) necesare f) amenzile, penalit[\ile, desp[gubirile;
]n activitatea de produc\ie; g) emisiunea =i difuzarea titlurilor de valoare pe
33) cheltuielile pentru ac\iunile de ocrotire a termen scurt - obliga\iuni, cambii =i alte titluri de valoare,
s[n[t[\ii, organizarea timpului liber =i odihnei plata comisioanelor pentru difuzarea acestora etc.;
salaria\ilor de la ]ntreprindere, inclusiv pentru: h) consumurile indirecte de produc\ie constante
a) ]ntre\inerea =i uzura utilajului =i ]nc[perilor, nerepartizabile;
acordate gratuit pentru desf[=urarea activit[\ii i) sumele diferen\elor dintre costul stocurilor de
culturale =i sportive; m[rfuri =i materiale =i valoarea realizabil[ net[;
b) ]ntre\inerea obiectelor de ocrotire a s[n[t[\ii, azi-
j) lipsurile =i pierderile de la deteriorarea valorilor;
lurilor pentru b[tr]ni =i invalizi, institu\iilor pre=colare
k) produc\ia rebutat[;
pentru copii din sistemul ]nv[\[m]ntului public, pre-
cum =i a obiectelor din fondul locativ (inclusiv uzur[ =i l) alte cheltuieli opera\ionale.
cheltuielile pentru efectuarea diverselor tipuri de
repara\ii; Cheltuielile activit[\ii de investi\ii
c) achitarea din contul ]ntreprinderii a biletelor de 24.
24.Cheltuielile activit[\ii de investi\ii s]nt generate
tratament ]n sanatorii =i case de odihn[, organizarea de scoaterea din func\iune a activelor pe termen lung.
excursiilor =i c[l[toriilor, ocupa\iilor ]n sec\ii sportive, Acestea cuprind urm[toarele cheltuieli:
cercuri =i cluburi, a vizit[rii ac\iunilor culturale a) privind ie=irea activelor nemateriale;
distractive =i sportive; b) privind ie=irea activelor materiale pe termen lung;
34) cheltuielile de organizare aferente desf[=ur[rii c) privind ie=irea activelor financiare pe termen lung;
adun[rilor ac\ionarilor, perfect[rii documentelor; d) din reevaluarea activelor pe termen lung;
35) alte cheltuieli. e) aferente participa\iilor ]n alte ]ntreprinderi;
36 1/1998 CONTABILITATE +I AUDIT
STANDARDUL NA|IONAL DE CONTABILITATE 3

f) privind opera\iile cu p[r\ile legate; returnarea =i bonificarea (reducerea pre\urilor)


g) alte cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii. m[rfurilor de transport legate de aducerea m[rfurilor
achizi\ionate;
Cheltuielile activit[\ii financiare c) la ]ntreprinderile de prestari servicii - consumuri
25.
25.Cheltuielile activit[\ii financiare s]nt generate de materiale =i cele ce \in de retribuirea muncii, precum
de modificarea m[rimii =i structurii capitalului pro- =i consumuri indirecte de produc\ie pentru ]ntre-
priu, ]mprumuturilor =i creditelor ]ntreprinderii. prinderile care dispun de produc\ie neterminat[.
Acestea cuprind urm[toarele cheltuieli: 29.
29.Indicatorul costului v]nz[rilor la ]ntreprinde-
a) privind plata redeven\elor; rile de produc\ie se determin[ printr-un calcul spe-
b) privind arenda finan\at[ a activelor materiale cial bazat pe datele calcula\iei costului produselor
pe termen lung; fabricate ]n perioada de gestiune, \in]nd cont de mo-
c) privind diferen\ele de curs valutar; dificarea stocului ini\ial =i final de produse finite. Cal-
d) alte cheltuieli ale activit[\ii financiare. cula\ia costului produselor fabricate este obligatorie
pentru ]ntreprinderea de produc\ie. Formularul
Pierderi excep\ionale acesteia este prezentat ]n anexa nr. 3.
26.
26.Pierderile excep\ionale apar ca rezultat al eve- 30.
30.Soldurile de produse finite =i de m[rfuri se
nimentelor sau opera\iilor rare =i netipice, nelegate evalueaz[ =i se reflect[ ]n bilan\ul contabil ]n con-
de activitatea financiar-economic[ (ordinar[) a ]n- formitate cu S.N.C. 2 “Stocurile de m[rfuri =i mate-
treprinderii. Acestea cuprind: riale”.
a) pierderile provocate de calamit[\ile naturale; 31.
31.Cheltuielile activit[\ilor de investi\ii, finan-
b) pierderile rezultate din perturb[rile politice; ciar[, precum =i pierderile excep\ionale se includ ]n
c) pierderile ocazionate de modificarea legisla\iei raportul privind rezultatele financiare ]n sumele
Republicii Moldova. specificate ]n paragrafele 24-27 ale prezentului
standard.
Interconexiunea cheltuielilor =i indicatorilor
din raportul privind rezultatele financiare Publicitate
27.
27.}ntreprinderile de produc\ie, de comer\ =i pre- 32.
32.}ntreprinderile dezv[luie ]n rapoartele fi-
stari servicii ]ntocmesc raportul privind rezultatele nanciare:
financiare dup[ un formular unic, care cuprinde: a) politica de contabilitate, acceptat[ pentru
costul v]nz[rilor, cheltuielile comerciale, cheltuielile determinarea componen\ei consumurilor =i cheltuie-
generale =i de administra\ie, alte cheltuieli opera\io- lilor;
nale, cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii =i financiare,
pierderi excep\ionale (anexa nr. 2). b) cheltuielile de produc\ie constatate drept active
28.
28.Costul v]nz[rilor reprezint[ suma consumu- ]n perioada de gestiune (stocuri de m[rfuri =i materiale,
rilor care au devenit cheltuieli ca rezultat al v]nz[rii mijloace fixe etc.);
produselor finite, m[rfurilor =i serviciilor, care c) cheltuielile anticipate:
cuprind: - pe termen scurt (mai pu\in de un an);
a) la ]ntreprinderile de produc\ie - consumurile - pe termen lung (mai mult de un an);
directe de materiale, consumuri directe privind d) structura elementelor din raportul privind
retribuirea muncii, consumurile indirecte de produc\ie; rezultatele financiare referitoare la consumuri =i
b) la ]ntreprinderile de comer\ - valoarea m[rfurilor cheltuieli include: costul v]nz[rilor, cheltuielile
v]ndute care se determin[ ]n felul urm[tor: la suma comerciale, generale =i administrative =i alte cheltuieli
soldului stocurilor de m[rfuri la ]nceputul perioadei de opera\ionale, precum =i cheltuielile activit[\ii de
gestiune se adaug[ suma achizi\iilor-netto de m[rfuri investi\ii =i financiare, pierderile excep\ionale.
]n perioada de gestiune =i se scade suma soldului
stocurilor de m[rfuri la finele perioadei de gestiune: Data intr[rii standardului ]n vigoare
- achizi\iile-neto includ volumul global al achi- 33.
33.Prezentul standard intr[ ]n vigoare ]ncep]nd
zi\iilor minus rabaturile pentru plata anticipat[, cu 1 ianuarie 1998.

38 1/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


STANDARDUL NA|IONAL DE CONTABILITATE 3

Anexa nr.1

Nomenclatorul articolelor de cheltuieli generale =i administrative


pentru ]ntreprinderile de produc\ie, ]ntreprinderile de comer\ =i de prest[ri servicii

Materiale auxiliare Pierderi din cauza ]ntreruperilor


Salariul (retribu\iile) personalului administrativ Cheltuieli aferente procur[rii licen\elor de
Salariul (retribu\iile) personalului economic comercializare a tipurilor corespunz[toare de acti-
Sumele pl[tite salaria\ilor sub form[ de premii, vit[\i
stimulente, indemniza\ii, sporuri =i compensa\ii Cheltuieli de ]ntre\inere a pazei =i de asigurare a
Plata indemniza\iei la concediere securit[\ii antiincendiare
Contribu\ii pentru asigur[rile =i asisten\a (pro- Cheltuieli de judecat[ =i de arbitraj
tec\ia) social[ Cheltuieli de birou, po=tale, telefonice =i telegra-
Cheltuieli de ]ntre\inere =i reparare a mijloacelor fice
fixe cu destina\ie administrativ[ =i general economic[ V[rs[minte ]n organiza\iile de binefacere
Cheltuieli privind combustibilul, gazele, energia Cheltuieli privind studiile (preg[tirea cadrelor)
electric[ =i apa Cheltuieli ce \in de dezvoltare, pentru lucr[ri de
Asigurarea bunurilor ]ntreprinderii cercetare, proiectare =i experimentare
Amortizarea activelor nemateriale Onorarea impozitelor, taxelor =i v[rsarea altor
Uzura obiectelor de inventar (vesela, ]mbr[- pl[\i obligatorii, cu excep\ia impozitului pe beneficiu
c[mintea special[ sanitar[, lenjeria ]n comer\) (profit)
Cheltuieli privind opera\iile cu ambalajele Cheltuieli privind retribuirea muncii =i tehnica
Cheltuieli privind chiria curent[ a ]nc[perilor =i securit[\ii
utilajului, nelegat[ de produc\ie Cheltuieli de deplasare
Pl[\i pentru serviciile bancare, de audit, juridice Cheltuieli privind transportul salaria\ilor
=i alte servicii Cheltuieli privind protec\ia mediului ]nconjur[tor
Pierderi din cauza degrad[rii valorilor =i lipsurile Alte cheltuieli administrative =i generale ale gos-
]n limitele =i supranormelor perisabilit[\ii naturale pod[riei

Anexa nr.2
Componen\a consumurilor =i cheltuielilor
(pe tipuri de activit[\i)

}ntreprinderi
Nr. Indicatorii raportului
d/o privind rezultatele financiare de produc\ie de comer\ de prest[ri
servicii
1 2 3 4 5
1 V]nz[ri nete x x x

2 Costul v]nz[rilor
Consumuri materiale:
consumuri directe materiale x - -
consumuri de materiale - x x
Consumuri privind retribuirea muncii:
consumuri directe privind retribuirea muncii x - -
consumuri privind retribuirea muncii - - x
Consumuri indirecte de produc\ie x - x1

3 Profitul (pierderi) global (r]nd.1 minus r]nd. 2)

40 1/1998 CONTABILITATE +I AUDIT


STANDARDUL NA|IONAL DE CONTABILITATE 3

1 2 3 4 5

4 Cheltuielile perioadei de gestiune


cheltuieli comerciale x x x
cheltuieli generale =i administrative x x x
alte cheltuieli opera\ionale x x x

5 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii x x x

6 Cheltuieli ale activit[\ii financiare x x x

7 Pierderi excep\ionale x x x

8 Profitul (pierderea) p]n[ la impozitare r]nd.3 minus r]nd. 4, 5, 6 =i 7

Not[:
“x” - acest tip de cheltuieli =i consumuri exist[ la ]ntreprinderea respectiv[
“x1” - numai pentru ]ntreprinderile de prest[ri servicii, care dispun de produc\ie ]n curs de execu\ie

Anexa nr.3

Calcula\ia costului produselor fabricate ]n perioada de gestiune


(pentru ]ntreprinderile de produc\ie)

Indicatorul Nr. r]ndului Suma

Consumuri directe de materiale:


stocuri de materii prime =i materiale la ]nceputul perioadei de gestiune 1 x
achizi\ionarea materiilor prime =i materialelor 2 x

Total: materii prime =i materiale destinate procesului de produc\ie 3 : (1 + 2) x

Stocuri de materii prime =i materiale la finele perioadei de gestiune 4 x

Materii prime =i materiale utilizate ]n procesul de produc\ie 5 : (3 - 4) x

Consumuri directe privind retribuirea muncii 6 x

Consumuri indirecte de produc\ie:


materiale 7 x
retribu\ii 8 x
uzura mijloacelor fixe 9 x
amortizarea activelor nemateriale 10 x
chiria 11 x
deplas[ri 12 x
cheltuieli de ]ntre\inere =i reparare a mijloacelor fixe 13 x
asigur[ri obligatorii 14 x

Total consumuri indirecte de produc\ie 15 : ( 7... + ...14) x

Consumuri de produc\ie 16 : (5 + 6 + 15) x

Se adaug[: produc\ia ]n curs de execu\ie la ]nceputul perioadei de gestiune 17 x

Se scade: produc\ia ]n curs de execu\ie la finele perioadei de gestiune 18 x

Costul produselor fabricate 19 : (16 + 17 - 18) x


42 1/1998 CONTABILITATE +I AUDIT