Sunteți pe pagina 1din 21

Pătrate perfecte. Metode de demonstrare a pătratelor perfecte.

Prof. Camelia Pîrvu


Prof. Maria Iancu
Ş coala Gimnzială „Romul Ladea”
Oraviţa, Caraş-Severin

CONŢINUT:
Pag.
INTRODUCERE 1
1. Aspecte metodice ale predă rii pă tratelor perfecte în gimnaziu 2
2. Metode de a demonstra că un numă r este sau nu pă trat perfect 3-16
3. Greşeli frecvente ale elevilor întâ lnite în încercarea de a ară ta că un numă r este
17
pă trat perfect
4. Selecţie de probleme din GM (comentarii, indicaţii, trimiteri la noţiunile
18-19
prezentate)
BIBLIOGRAFIE 20

INTRODUCERE
Introducerea noţiunii de pă trat perfect în programa şcolară se face la clasa a V-a. O dată
ce elevii sunt familiarizaţi cu noţiunea respectivă la clasă , este necesară aprofundarea temei în
orele de pregă tire suplimentară în vederea participă rii la concursurile şcolare.
Principalele obiective care trebuie atinse ar putea fi enunţate astfel:
O1: ca elevii să -şi însuşească noţiunea de pă trat perfect (în mod deosebit la elevii clasei a V-a)
O2: să opereze cu proprietă ţile şi metodele de demonstrare;
O3: să aplice aceste cunoştinţe în contexte variate.

§1. Aspecte metodice ale predării pătratelor perfecte în gimnaziu


Definiţie:
Un numă r natural p se numeşte pă trat perfect, dacă există nu numă r natural n astfel
încâ t p=n2 , cu alte cuvinte p este pă tratul unui numă r natural.
Exemple de pă trate perfecte:
1) 625 pentru că 625  25 ;
2

2) 19981998, pentru că n, m   ;
*

102n   10n 
2
2n,
3) 10 pentru că ;
a 2  a  1  a  2
2 2

4) n2; (n-1)4; (m-n+1)6; 302k,k   ; ;


 
2
5 2n
 16m 2 52n 16m 2  5n  4m , m, n  
5) , pentru că .
Şirul numerelor 0, 1, 4, 9, 16, 25, … se mai scrie 0 , 1 , 22, 32, 42, 52, … şi se
2 2

numeşte şirul numerelor naturale pă trate perfecte.


Consideră m tabelul:
n 0 1 2 3 4 … 10 … 25 … 99
2
n 0 1 4 9 16 … 100 … 625 … 9801

Observaţie 1:
Dacă numă rul natural are o cifră , atunci pă tratul să u are o cifră sau două cifre;
dacă numă rul numă rul natural are două cifre, pă tratul să u are trei sau patru cifre; dacă
numă rul natural are n cifre atunci pă tratul să u are 2n-1 sau 2n cifre.
Observaţie 2:
Notâ nd cu U(n) ultima cifră a numă rului n şi cu U(n2) ultima cifră a lui n2, observă
U(n)   0,1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9
atunci 
0,1, 4,5, 6,9
că dacă .
De aici se deduce şi o metodă de a demonstra că un numă r nu este pă trat perfect ară tâ nd că

ultima cifră a acelui numă r este din mulţimea  2,3, 7,8 .


Reamintim că :
U  n  m   U  U(n)  U(m) 
U  n  m   U  U(n)  U(m) 
U  n m   U  U(n)  
m

, n, m  
*
 
Observaţie 3:

Nu orice numă r care are ultima cifră un element al mulţimii 


0,1, 4,5, 6,9
este pă trat
perfect. Condiţia necesară ca un numă r să fie pă trat perfect este ca ultima sa cifră să fie
element din mulţimea de mai sus.
§2. Metode de a demonstra că un număr este sau nu pătrat perfect

M1: Se poate arăta că un număr este pătrat perfect cu ajutorul definiţiei;


Ară taţi că numerele de mai jos sunt pă trate perfecte:

E  33  320 : 318  3  3  38 : 36  310 :  8  35  35   4  33


1)
Soluţie:
E  33  320 : 318  3  3  38 : 36  310 :  8  35  35   4  33
E  33  32  3  39 : 36  310 : 35  8  1   4  33
E  33  33  33  310 :  35  9   4  33
E  33  33  33  310 :  35  32   4  33
E  33  33  33  310 : 37  4  33
E  33  1  1  1  1  4 
E  33  0  E  0
 E este pă trat perfect.

2) n  361  324  441


1991 1999 1999

Soluţie:
n  3611991  3241999  4411999
n   192    182    212 
1991 1999 1999

n  1921991 1821999  2121999


n   191991 181999  211999  2
 n este pă trat perfect.

2k  3
3) A  6  2  32k , k  
2k

Soluţie:
A  62k  22k 3  32k
A  62k  22k  23  32k
A  62k  62k  23
A  62k  1  8 

A  62k  9  A  6 2k  32  A   6k  3 
2

 A este pă trat perfect.

2k  3 2k 3
4) B  3  4  22k 1  62k 3 , k  
Soluţie:
B  32k 3  42k 3  22k 1  62k 3
B  32k  33  4 2k  43  22k  2  6 2k  63
B  122k  33  23  23  122k  2  63
B  122k  63  23  12 2k  2  63
B  122k  63   23  2 
B  122k  63  6
B  122k  6 4
B   12k  62 
2

 B este pă trat perfect.

5) N  9  8  9  8  9  8  9  ...  8  9  8
9 8 7 6

Soluţie:
N  99  8  98  8  97  8  96  ...  8  9  8
N  98  9  8   8  97  8  96  ...  8  9  8
N  98  8  97  8  96  ...  8  9  8
N  97  9  8   8  96  8  95  ...  8  9  8
N  96  9  8   8  95  8  94  ...  8  9  8
N  9 5  9  8   8  9 4  8  93  8  9 2  8  9  8
N  9 4  9  8   8  93  8  9 2  8  9  8
N  93  9  8   8  9 2  8  9  8
N  92  9  8   8  9  8
N  9  9  8  8
N  98
N 1
 N este pă trat perfect.

6) M  1999000  1999000  2  1999000  3  ...  1999000 1999


Soluţie:
M  1999000  1999000  2  1999000  3  ...  1999000 1999
M  1999 103   1  2  3  ...  1999 

M  1999 103   1  1999) 1999   : 2 
M  1999 103   2000 1999  : 2 
M  1999 103   1000 1999 
M  1999 103 103 1999
M  19992   103 
2

M   1999 103 
2

 M este pă trat perfect.

7) P  2014  2014  2014  ...  2014


2 3 100

Soluţie:
P  2014  20142  20143  ...  2014100
P  20141 2 3...100
Calculă m suma 1+2+3+...+100.
1+2+3+...+100=[(1+100)100]:2=(100101):2=10150=5050
 P  20145050  P  201422525  P   20142525 
2

 P este pă trat perfect.

8) E  2014  2014  2015  2014  2016  2014  2017  2015


4 3 2

Soluţie:
E  20144  20143  2015  20142  2016  2014  2017  2015
E  20144  20143   2014  1  20142   2014  2   2014   2014  3   2014  1
E  20144  20144  20143  20143  20142  2  20142  2014  3  2014  1
E  20144  20144  20143  20143  20142  2  20142  2014  3  2014  1
E  20142  2  20142  2014  3  2014  1
E  20142   2  1  2014  3  2014  1
E  20142  2014  2014  2014  2014  1
E  2014  2014  1  2014  1
E  2014  2014  1
E 1
 E este pă trat perfect.

9) Se dau numerele:
a  n  2 1  2  2  2  3  ...2  (n  2)  2  (n  1)
b   n  1 n 2   n  2  n   n  2   n  1  n
Ară taţi că a şi b sunt pă trate perfecte,  n   .
Caz particular (pentru clasa a V-a): a  2015  2 1  2  2  2  3  ...2  2013  2  2014
b  2013  20142  2012  2014  2012  2013  2014
Soluţie:
a  n  2   1  2  3  ...  (n  1) 
a  n  n(n  1)
a  n  n2  n  a  n2
 a este pă trat perfect.
b  n 3  n 2  n 2  2n  n  n 2  n  2n  2 
b  n 3  n 2  n 2  2n  n 3  n 2  2n 2  2n
b  n2
 a este pă trat perfect.
Analog se tratează cazul particular.

M2: pătrate perfecte în alte tipuri de probleme;

1) Aflaţi n   astfel încâ t numerele: n  n  3 , n  n  93 , n  6n  12 , 9n  6n  13 ,


2 2 2 2

n 2  8n  23 şi n 2  9n  14 să fie pă trate perfecte.

Soluţie:
Soluţie I:
n 2  n  3  k 2 , k    4  n  n  3  4k  4n  4n  12  4k  4n  4n  1  11  4k
2 2 2 2 2 2

  2n  1  11  4k 2  4k 2   2n  1  11   2k  2n  1  2k  2n  1  11
2 2

2k  2n  1  11
  4k  12  k  3  n  3
2k  2n  1  1
2k  2n  1  11
  4k  12  n  k  3  
sau  2k  2n  1  1
Soluţie II:

Cum n+2 şi n+7 sunt de parită ţi diferite rezultă că numă rul  n  2  n  7  este numă r
neprim  k2 este neprim  k este neprim  k=ab.

Putem presupune fă ră a restrâ nge generalitatea că a<b. Obţine 


n  2   n  7   a 2  b2 

n  2  a 2 şi n  7  b 2 b  a  5   b  a   b  a   5  a=2 şi b=3 iar n=2.


2 2

Restul exerciţiilor le lă să m spre rezolvare cititorilor.

5x  2 4x  5 3x  5 3x  10
2) Aflaţi x   astfel încâ t: x  2 , x  1 , x  1 , 2x  3 sunt pă trate perfecte.
Soluţie I:
2
 p 1
x  
Putem proceda ca ma sus,  2  . Lă să m soluţia pe seama cititorului.
Soluţie II:
5x  2 5x  10  8 5  x  2   8 5  x  2  8 8
     5
x2 x2 x2 x2 x2 x  2 este pă trat perfect dacă
8
  4, 1, 4 x   6, 0, 4
x2 , de unde .
5x  2
x   6, 0, 4
În concluzie x  2 este pă trat perfect pentru .
Analog pentru celelalte exerciţii.

ab  24 ab  36
3) Aflaţi ab   ( ab este un numă r scris în baza zece) astfel încâ t ab  24 , ab  36
să fie pă trate perfecte.
Soluţie:
ab  24 48 ab  24
 k2 , k    1  k2 
ab  24 ab  24 ab  24 este pă trat perfect dacă
48
  3,8, 24, 48  ab   25, 26,30, 40
ab  24 .
Analog celelalte exerciţii.

4) Determinaţi x   astfel încâ t numerele:


a) x -2x; b) x2-11x; c) x2-px unde p este numă r prim dat sunt pă trate perfecte.
2

Soluţie:
a)x   0, 2
b)x   0,11,36, 25

c) Fie x2-px=k2, k   , p  3, p-prim. Obţinem x2-px=k2 sau 4x2-4px+p2=4k2 +p2  (2x-


p-2k)( 2x-p+2k)=p2.
2x  p  2k  1
i) 
2x  p  2k  p
2

2x  p  2k  p
ii) 
2x  p  2k  p
2x  p  2k  p 2
iii) 
2x  p  2k  1
2x  p  2k  p
iv) 
Obţinem sistemele 2x  p  2k  p
2 2
 p 1  p 1 
x   x   
Rezolvâ nd aceste sisteme obţinem  2  , x=p,  2  , x=0.
Observaţie: Cazul p=2 este punctual a) al problemei;
Cazul p=11 este punctual b) al problemei;

M3 : O condiţie suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este ca ultima


sa cifră să fie 2, 3, 7 sau 8.

Exemple:
1) Ară taţi că numă rul N=2000n+2013, n   nu este pă trat perfect.
Soluţie:
Află m ultima cifră a numă rului N
Deoarece 2000n=10200n  U(2000n)=0 şi U(2013)=3
 U(N)=U(0+3)=3  N nu este pă trat perfect.

2) Ară taţi că numă rul P=2015n+2017 nu este pă trat perfect, oricare ar fi numă rul natural n.
Soluţie:

Deoarece 2015
 M 5  U(2015  n)   0,5 , n    U(P)   7, 2  P nu este pă trat perfect.

n 3
3) Ară taţi că numă rul C  2  5  2013 nu este pă trat perfect.
n

Soluţie:
C  2n 3  5n  2013
C  2n  23  5n  2013
C  10n  8  2013
U(10n  8)  0  U(C)  U(0  3)  3  C nu este pă trat perfect.

4) Ară taţi că numă rul A  1991  1992  ...  1995 nu este pă trat perfect.
1 2 5

Soluţie:
Află m ultima cifră a fiecă rui termen
U(19911 )  1
U(19922 )  U(2 2 )  4
U(19933 )  U(33 )  7
U(19944 )  U(4 4 )  6
U(19955 )  U(55 )  5
Obţinem U(A)=U(1+4+7+6+5)=U(23)=3  A nu este pă trat perfect.

M4: Ştim că orice pătrat perfect p, mai mare ca 1, este produs de puteri de numere
prime cu exponent par.

De aici deduce: condiţia necesară şi suficientă ca un numă r p să fie pă trat perfect


este ca atunci câ nd conţine un factor prim el să conţină şi pă tratul să u. Pentru a arată că un
numă r nu este pă trat perfect ară t că acel numă r conţine un factor prim dar nu-l conţine pe
pă tratul lui.
n 1 n 1
1) Ară taţi că numă rul a  2  3  2  3 , n   nu este pă trat perfect.
n n

Soluţie:
a  2n  3n 1  2 n 1  3n
a  2n  3n  3  2 n  2  3n
a  6n  3  6 n  2
a  6n  3  2 
a  6n  5 
a nu este pă trat perfect pentru că îl conţine pe 5 dar nu îl conţine pe 52.

2) Ară taţi că numă rul b=123…100 nu este pă trat perfect.


Soluţie:
Acest produs conţine factor prim pe 97 care apare o singură dată şi deci nu-l conţine pe
2
97 , de aceea numă rul dat nu poate fi pă trat perfect.

3) Ară taţi că numă rul ce se obţine scriind la râ nd toate numerele naturale de la 1 pâ nă


la 2000 nu este pă trat perfect.
Soluţie:
Înşirâ nd toate numerele pâ nă la 2000 obţinem 12345…2000. Deoarece 1+2+3+4+5+…
+1999+2000=[(1+2000)2000]:2=(20012000):2=20011000=2001000, obţinem că 3|
2001000, dar 9 nu divide 2001000 şi deci numă rul obţinut nu este pă trat perfect.

4) Ară taţi că numă rul natural avâ nd 1999 de cifre din care 499 sunt nule, iar celelalte
unită ţi, nu este pă trat perfect.
Soluţie:
Fie N numă rul menţionat în enunţ. Deoarece suma cifrelor lui N este 1500 (el avâ nd 1500
cifre de 1), rezultă că 3|N dar 9 nu divide N şi ţinâ nd cont de condiţia M2, numă rul nu este
pă trat perfect.

M5: Se poate demonstra că un număr nu este pătrat perfect şi folosind “teorema


împărţirii cu rest” şi anume:

Dacă un numă r are una din formele:


a) 2p sau 2p+1, p   , atunci pă tratul să u are forma 4k sau 4k+1;
b) 3p,3p+1 sau 3p+2, p   , atunci pă tratul să u are forma 3k sau 3k+1;
c) 4p,4p+1, 4p+2 sau 4p+3, p   , atunci pă tratul să u are forma 4k sau 4k+1;
d) 5p,5p+1, 5p+2, 5p+3 sau 5p+4, p   , atunci pă tratul să u are forma 5k, 5k+1 sau 5k+4;
e) 5p,5p+1, 5p+2, 5p+3 sau 5p+4, p   , atunci pă tratul să u are forma 5k, 5k+1 sau 5k+4;
f) 6p,6p+1,...6p+5, p   , atunci pă tratul să u are forma 6k, 6k+1, 6k+3 sau 6k+4;
g) 7p,7p+1,...7p+6, p   , atunci pă tratul să u are forma 7k, 7k+1, 7k+2 sau 7k+4;
h) 8p,8p+1,...8p+7, p   , atunci pă tratul să u are forma 8k, 8k+1 sau 8k+4;
i) 9p,9p+1,...9p+8, p   , atunci pă tratul să u are forma 9k, 9k+1, 9k+4 sau 9k+7; k  
Ş i procedeul se poate continua.
Deci nu există pă trate perfecte de forma 3k+2, 4k+2, 4k+3, 5k+2, 5k+3, 6k+2, 6k+5,
7k+3, 7k+5, 7k+6, 8k+2, 8k+3, 8k+5, 8k+6, 8k+7, 9k+2, 9k+3, 9k+5, 9k+6 sau 9k+8, k   .
Deducem de aici: Condiţia necesară şi suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este
ca el sa aibă una din formele enumerate mai sus.

Observaţie 1:
Nu orice numă r de forma 3k, 3k+1, 4k, 4k+1, 5k, 5k+1, 5k+4, 6k, 6k+1, 6k+3, 6k+4, 7k,
7k+1, 7k+2, 7k+4, 8k, 8k+1,8k+4,9k, 9k+1, 9k+4 sau 9k+7, k   este pă trat perfect. Condiţia
este doar necesară dar nu şi suficientă . Spre exemplu: 40=4k şi 41=4k+1, 91=3k+1 sau
91=9k+1, dar 40, 41 şi 91 nu sunt pă trate perfecte.

Observaţie 2:
Se demonstrează foarte simplu că un numă r ce are una din formele de la a) la i) atunci
pă tratul să u are una din formele mai sus menţionate.
Spre exemplu:
Dacă n=3p, p    n2=3k, k   ;
Dacă n=3p+1, p    n2=(3p+1)2=32p2+23p+1=3k+1, k   ;
Dacă n=3p+2, p    n2=(3p+2)2=32p2+23p2+22=3k+1, k   ;

Observaţie 3:
Reamintim că restul împă rţirii unui numă r natural prin 3 este egal cu restul împă rţirii
sumei cifrelor sale la 3 (Verificaţi!)
Exemple:
1) Suma cifrelor unui numă r natural este 2003. Poate fi acest numă r pă trat perfect?
Soluţie:
Ţinâ nd cont de Observaţie 3, obţinem: 2003=3667+2, deci 2003 este de forma 3k+2 care
nu este pă trat perfect. Nu există aşadar pă trate perfecte cu suma cifrelor egală cu 2003.

2) Demonstraţi că suma pă tratelor a trei, patru sau cinci numere întregi consecutive nu
poate fi pă trat perfect.
Soluţie:
Fie n-1, n şi n+1, n   , trei numere întregi consecutive. Suma pă tratelor lor este
*

(n-1)2+n2+(n+1)2=n2-2n+1+n2 +n2+2n+1=3n2+2 care are forma 3k+2 şi care nu este pă trat


perfect. Deci suma pă tratelor a trei numere întregi consecutive nu este pă trat perfect.
Fie n-1, n, n+1 şi n+2 n   , patru numere întregi consecutive. Suma pă tratelor lor este (n-
*

1)2+n2+(n+1)2+(n+2)2= 4(n2+n+1)+2=4k+2, k   ; de unde rezultă că suma pă tratelor a patru


*

numere întregi nu este pă trat perfect.


Fie n-2, n-1, n, n+1 şi n+2 n   , cele cinci numere întregi consecutive.
*

A= (n-2)2 +(n-1)2+n2+(n+1)2+(n+2)2= 5n2+10=5(n2+2), n   .


*

Deoarece n2 nu se poate termina nici în 3 şi nici în 8 se deduce uşor că 25 nu divide A, ceea ce


demonstrează că A nu este pă trat perfect.

3) Demonstraţi că dacă restul împă rţirii unui numă r natural prin 9 este unul din numerele
2, 3, 5, 6 sau 8, atunci acel numă r nu poate fi pă trat perfect.
Soluţie:
r   0,1, 2,3, 4
Am vă zut că dacă n=9k+r, unde , atunci prin ridicare la pă trat, se obţin
resturile 0, 1, 4 sau 7, deci niciunul din numerele date.
4) Demonstraţi că restul împă rţirii prin 12 al unui numă r natural este unul din numerele 2,
3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 atunci acel numă r nu poate fi pă trat perfect.
Soluţie:
r   0,1, 2,3, 4,5, 6
Orice numă r întreg are una din formele 12k+r , unde , iar pă tratele
acestora sunt de forma 12k, 12k+1, 12k+4 sau 12k+9 şi deci numă rul nu poate fi pă trat perfect.

5) Ară taţi că niciun numă r natural de două sau mai multe cifre nenule, toate egale, nu poate
fi pă trat perfect.
Soluţie:
Avâ nd în vedere că orice pă trat perfect se termină în una din cifrele 0, 1, 4, 5, 6, sau 9,

trebuie să analiză m doar numerele 111...1, 444...4, 555...5, 666...6 şi 999...9 .


Fie n   şi n  2.
    111...1
   10  11  111...1
   100  2  4  3  4k  3, k   
2
111...1
Deoarece n _ cifre n  2 _ cifre n  2 _ cifre 111...1 nu este
pă trat perfect.
    4 111...1
    2 111...1     9 111...1
    3 111...1
2 2
444...4  999...9 
n _ cifre n _ cifre n _ cifre n _ cifre n _ cifre n _ cifre
Deoarece şi deducem că nici
444...4 şi nici 999...9 nu este pă trate perfecte.

    555...5
   10  55  555...5
   100  4 13  3  4m  3, m  
2 *
555...5
n _ cifre n  2 _ cifre n  2 _ cifre
Avâ nd în vedere că şi

    666...6
   10  66  666...6
   100  4 16  2  4e  2, e  
2 *
666...6
n _ cifre n  2 _ cifre n  2 _ cifre
şi nici îm aceste situaţii nu avem
pă trate perfecte.
Generalizare: aaa...a nu este pătrat perfect, a   .
*

M6: Condiţia necesară şi suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este ca


acel număr să fie cuprins între două pătrate perfecte consecutive.

Exemple:
1) Demonstraţi că produsul a două numere naturale consecutive nenule nu poate fi
pă trat perfect.
Soluţie:
Fie n, n+1, n   două numere naturale consecutive  n(n  1)  n  n
* 2

Dar n  n  n  n  2n  1 sau n  n(n  1)  (n  1) şi deci n(n+1) nu este pă trat perfect.


2 2 2 2 2

2) Demonstraţi că numerele n2+n+1, n2+3n+1, (n+1)(n+4), n2+8n+17, n2+10n+26 şi


n4+n2+1 nu sunt pă trate perfecte, n   .
*
Soluţie:

    n  *  n 2  n 2  n  1  n 2  2n  1  n 2  n 2  n  1  (n  1) 2  n 2  n  1 nu este
pă trat perfect;

  
 n  *  n 2  2n  1  n 2  3n  1  n 2  4n  4  (n  1) 2  n 2  3n  1  (n  2) 2

 n 2  3n  1 nu este pă trat perfect;

 n  1  n  4   n 2  5n  4  n  2  n 2  5n  4   n  3    n  1  n  4 
2 2

şi nu este pă trat
perfect;

n 2  8n  17 nu este pă trat perfect deoarece  n  4   n  8n  17   n  5  şi analog


2 2 2

n 2  10n  26 nu este pă trat perfect deoarece  n  5   n  10n  26   n  6  , n  


2 2 * 2

n 
2 2
 n 4  n 2  1   n 2  1
2

şi n2, n2+1 sunt numere naturale consecutive  n  n  1


4 2

nu este pă trat perfect.

M7: Condiţia necesară şi suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este ca acel
număr să aibă un număr par de divizori

Demonstraţie:
1 2 n
Orice numă r natural n se poate scrie unic sub forma n  p1  p2  ...  p n , unde p1  p 2 ,...p n

sunt numere prime iar 1   2 ,... n numere naturale nenule. Reamintim că numă rul divizorilor

unui numă r natural n este dat de formula


 1  1    2  1  ...   n  1
.

Dacă n este pă trat perfect, atunci exponenţii 1   2 ,... n sunt, cu necesitate, numere pare,

  1   2  1  ...  n  1
iar factorii 1  1,  2  1,... n  1 vor fi impare, deci produsul lor 1 va fi
   
impar.

Dacă n nu este pă trate perfect atunci cel puţin unul dintre exponentul k este impar şi
 k  1 este par, de unde rezultă că produsul  1  1    2  1  ...   n  1 este par.
Aplicaţii:
1) Stabiliţi paritatea numă rului divizorilor pentru numerele de forma:
a) 2015n+3, b) 2000n+8; c) 1005n+7; n  
Soluţie:
U(2015n)   0,5  U(2015n  3)   3,8 
a) Deoarece 2015n+3 nu este pă trat perfect 
numă rul divizorilor lui 2015n+3 este par.
b) şi c) analog.
not

2) Să se arate că    n  * , n d(n ) este pă trat perfect, unde d(n)  numă rul divizorilor lui n.
Soluţie:
Cazul I. Dacă n este pă trat perfect  n=k2, k    n
d(n )
 k 2d(n)  (k d(n ) ) 2 care este pă trat
perfect.
Cazul II. Dacă n nu este pă trat perfect, atunci el conţine în descompunere factori primi la putere

impară , p şi   1 este par. Deci d(n)=2m, m    n  n 2m  (n m )2 şi este pă trat perfect.
d(n )

M8: O condiţie suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este ca ultima


cifră să fie zero iar penultima să fie diferită de zero.

Exemple:
1) Fie n  1005  2004  1003  4002  5001  1 . Fă ră a efectua operaţiile aflaţi ultimele
4 4 4 4 4

trei cifre ale lui n şi ară taţi că n nu poate fi pă trat perfect.


Soluţie:
 a  b
n
 M a  bn 
Reamintim că
10054  (1000  5) 4  M1000  54  M1000  625  ...625
20044  (2000  4) 4  M 2000  4 4  M 2000  256  ...256
10034  (1000  3) 4  M1000  34  M1000  81  ...81
50014  (5000  1) 4  M 5000  14  M 5000  1  ...001
40024  (4000  2) 4  M 4000  2 4  M 4000  16  ...016

Deducem că ultimele trei cifre ale lui n sunt ...980 . Numă rul dat nu este pă trat perfect
deoarece nu există pă trate perfecte cu ultima cifră 0 şi penultima cifră diferită de 0, conform
metodei de mai sus.

M9: O condiţie suficientă ca un număr cu mai mult de două cifre să nu fie pătrat
perfect este ca ultima cifră să fie 5 iar penultima cifră să fie impară sau diferită de 2.

Demostraţie:
Fie n  a1a 2 a 3 ...a k 1 5  n  a1a 2a 3 ...a k 1 10  5 sau n=10p+5, p  
*

 n 2   10p  5   100p 2  100p  25 


2

ultimele cifre ale lui n sunt 25.


Observaţie 1:
Nu orice numă r care are la sfâ rşit 25 este pă trat perfect. Condiţia este necesară dar nu şi
suficientă .
Observaţie 2:
Orice pă trat perfect care are ultima cifră 5 are peultima cifră pară .

Exemple:
1) Ară taţi că numă rul n  1 2  3  ...  9  5 nu poate fi pă trat perfect.
Soluţie:
Deoarece numă rul conţine factorii 2 şi 5 el va avea la sfâ rşit mai mult de două zerouri.
Atunci ultimele două cifre ale lui n sunt 05 şi deci numă rul nu este pă trat perfect.

M10: O condiţie suficientă ca un număr cu mai mult de două cifre să nu fie pătrat perfect
este ca ultimele două cifre ale numărului să fie impare.

Demonstraţie:
2

Scriem numă rul n sub forma


n  m 102  ab  n 2  m1 10 2  ab . Ultimele două cifre ale lui

ab   10a  b   100a 2  20ab  b 2


2

n vor fi deci, ultimele două cifre ale lui .


b   1,3,5, 7,9
Dacă , ultima cifră este impară , iar penultima are paritatea lui 20ab+p,
p   0, 2, 4,8
şi p reprezintă cifra zecilor lui b2. Rezultă că 20ab+p este par, deci penultima cifră
este pară . Deducem deci că nu există pă trate perfecte avâ nd ultimele două cifre impare.

M11: Condiţia necesară şi suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este ca ecuaţia
n=k2, k   să nu aibă soluţii în  .

Exemple:
1) Demonstraţi că numerele de forma 8n-3, n   nu sunt pă trate perfecte.
*

Soluţie:
Presupunem că 8n-3=k2, k    8n=k2+3 
k2  3
n  k 2  3  M 8  k 2  3  M 2  k  2p  1, p  
8
(2p  1) 2  3 4p 2  4p  1  3 4p 2  4p  4 4(p 2  p  1) p 2  p  1 p(p  1)  1
n      
8 8 8 8 2 2
deoarece p(p+1)+1 este numă r impar  ecuaţia 8n-3=k2 nu are soluţii în   8n-3 nu este

pă trat perfect,    n  * .

M12: Pentru a demonstra că un număr nu este pătrat perfect putem aplica şi metoda
reducerii la absurd.

Exemple:
1) Demonstraţi că numerele 91, 26, 15, 80 nu sunt pă trate perfecte.
Soluţie:
Vom demostra prin “metoda reducerii la absurd”
m
k  , m, n  , n  0
Presupunem că 91 este pă trat perfect  91=k2 unde n şi (m,n)=
m2
 91  2
 m 2  91n 2  m 2  7  (13n 2 )
n (1).
 m 7  m m  m  7  p, p  
2 *

Înlocuind în (1)
 7 2 p 2  7  (13n 2 )  49p 2  7  (13n 2 )  7p 2  13n 2  7 13n 2  7 n 2 
n 7 
n 2 7    (m, n)  1 
m 7  fals. Presupunerea fă cută este falsă , deci 91 nu este pă trat perfect.

2) Ară taţi că , oricare ar fi m, n   , numerele A=m2+4n şi B=n2+4m nu sunt simultan


*

pă trate perfecte.
Soluţie:
Vom demonstra prin “reducere la absurd” . Presupunem că există două numere
m, n  * astfel încâ t A şi B să fie pă trate perfecte. Deoarece expresiile A şi B sunt simetrice în
m şi n, fă ră a restrâ nge generalitatea, putem considera că m  n. În acest caz,
n 2  4m  n 2  4n  n 2  4n  4   n  2  n2  B   n  2 
2 2

şi cum n  4m  n , rezultă că
2 2
B
2 2
este pă trat perfect dacă şi numai dacă B=(n+1) . Deoarece B=(n+1) conduce la
n2+4m=n2+2n+1, de unde 4m=2n+1, ceea ce este imposibil, rezultă că presupunerea fă cută este

falsă , de unde obţinem că    m, n  * , numerele A şi B nu pot fi simultan pă trate perfecte.


3) Demonstraţi că numă rul N  n  n  1 nu este pă trat perfect.
2

Soluţie:
Vom rezolva problema prin “metoda reducerii la absurd”. Presupunem că n  n  1 este
2

pă trat perfect. Obţinem:


n 2  n  1  k 2 , k  *  n(n  1)  k 2  1  n(n  1)  (k  1)(k  1) - imposibil întrucâ t membrul
stâ ng este format din două numere consecutive (deci este numă r par), în timp ce membrul
drept este produsul a două numere naturale pare sau impare consecutive.
Dar nu există numere naturale pare care să fie scrise ca produs de două numere pare
consecutive.
Absurditatea la care s-a ajuns provine din faptul că presupunerea fă cută este falsă şi deci
n 2  n  1 nu este pă trat perfect.

§3. Greşeli frecvente ale elevilor întâlnite în încercarea de a arăta


că un număr natural este pătrat perfect

a) Cea mai des întâ lnită eroare este aceea că se studiază ultima cifră a numă rului iar dacă
acesta este 0, 1, 4, 5, 6 sau 9 se trage concluzia greşită că numă rul este obligatoriu pă trat
perfect. Greşeala provine din faptul că ultima cifră a unui numă r este 0, 1, 4, 5, 6 sau 9 este doar
o condiţie necesară , însă nu şi suficientă .
Spre exemplu: 25=52 este pă trat perfect iar 35=57 nu este pă trat perfect.
b) Se ştie că un numă r este pă trat perfect dacă se scrie ca exponent par a unui numă r
natural. De aici se trage concluzia greşită că puterea cu exponent impar nu este pă trat perfect.
Greşeala provine din faptul că dacă baza puterii este un numă r pă trat perfect atunci şi numă rul
este pă trat perfect.
Spre exemplu: 43 este o putere cu exponent impar dar 64 este pă trat perfect:
43= (22)3=(23)2=82=64=p.p.

c) Se demonstrează că două numere sunt pă trate perfecte şi se concluzionează că suma


(sau diferenţa) lor este de asemenea pă trat perfect. Însă acest lucru este valabil doar pentru
numere pitagorice.
Spre exemplu: 32+42=52 dar 32+52=9+25=34 nu este pă trat perfect.
102-82=62 dar 102-52=75 nu este pă trat perfect

d) Se ştie că produsul a două pă trate perfecte este pă trat perfect şi se transfer această
proprietate şi asupra câ tului a două pă trate perfecte, însă acest lucru nu mai este general
valabil.
Spre exemplu: 81:9=9=32, dar 81:16=5,0625 nu este pă trat perfect.

e) Se ştie că pă tratul unui numă r natural este de forma 3k, 3k+1, 4k, 4k+1, 5k, 5k+1, 5k+4,
7k, 7k+1, 7k+2, 7k+4, etc. şi se trage concluzia greşită că şi reciproca este adevă rată . În schimb,
nu orice numă r care poate fi scris în una din formele de mai sus este şi pă trat perfect.
Spre exemplu: 64=512+4 este pă trat perfect, dar 54=510+4 nu este pă trat perfect.

§4. Selecţie de probleme din GM


(comentarii, indicaţii, trimiteri la noţiunile prezentate)

E1: Ară taţi că nu există pă trate perfecte de forma aaabbb , unde a  0 .


GM Nr.4, 2014
aaabbb  111   1000  a  b 
Indicaţie: . Se arată uşor că 1000  a  b dă restul a  b la împă rţirea cu
37 şi deci nu se divid cu 37.
a n  10  n 2  1
E2: Ară taţi că , pentru orice numă r întreg n  2, numă rul este suma a patru
pă trate perfecte distincte.
GM Nr.4, 2014

Indicaţie: Se scrie a n  10n  10  a n  n  9n  1  9 şi se obţine imediat cerinţa.


2 2 2

E3: Ară taţi că numă rul A  10  5  10  10  4 este pă trat perfect, oricare ar fi n numă r
2n 2n 2n

natural.
SGM Nr.4, 2014
Indicaţie: Se scrie A  10  5  10  10  4 şi aplicând definiţia se obţine imediat cerinţa.
2n 2n 2n

E4: Ară taţi că orice numă r natural cu 2007 divizori este un pă trat perfect.
SGM Nr.4, 2014
Indicaţie: vezi §2. M5 demonstraţia

5x  3
n
E5: Determinaţi numerele întregi x pentru care x  2 este pă tratul unui numă r natural.
SGM Nr.4, 2014
5x  3 13 13
n  5    1
Indicaţie: (vezi §2. M2, ex.2 ) x2 x2 x2 de unde se obţine x.

E6: Determinaţi n numă r natural astfel încâ t 4n  3n  6 şi  să fie pă trate perfecte.


2

SGM Nr.4, 2014


Indicaţie: Se notează 4n  3n  6  k şi 16n  12n  19  p , se obţine 4k2-p2=33  (2k-p)
2 2 2 2

(2k+p)=33 de unde se determina k, p, n.

E7: Ară taţi că x3  x5  1 este pă trat perfect, oricare ar fi cifra nenulă x.


SGM Nr.4, 2014

(vezi §2. M x3  x5  1  (10x  4) 2


1) Se obţine
Indicaţie: .

E8: Determinaţi numerele naturale n pentru care numă rul n  9n  94 este pătrat perfect.
2

GM Nr.3, 2014

Indicaţie: (vezi §2. M3) Se obţine


 2n  9  k   2n  9  k   295 de unde se determină n.
n2 n 1 n2 2n 3
E9: Fie n   şi numerele a  4  5  2 , b  2  25  1 , c  2  4  5  1 , d  2  52n  2 .
* 2n 2n 2n

Ară taţi că : a) numerele a, b, c, d nu sunt prime; b) a+b+c+d este pă trat perfect.


SGM Nr.3, 2014
Indicaţie: (vezi §1.1. M1) Efectuâ nd calculele şi aplicâ nd definiţia se obţine
a  b  c  d  (10 n  3) 2

E10: Câ te de numere de forma abc , cu cifre distincte, au proprietatea că


 abc  cba  :11 este
pă trat perfect?
SGM Nr.2, 2014
2
Indicaţie: Se obţine a-c de forma k şi b orice cifră diferită de a şi c, de unde se determină toate
cazurile posibile

E11: Aflaţi toate numerele naturale x pentru care x+2014 este pă trat perfect, iar x+14 este
puterea a patra a unui numă r natural.
SGM Nr.2, 2014
2 4 2 2
Indicaţie: Notâ nd x+2014=k şi x+14=p se obţine (k-p )(k+p )=2000 de unde se obţin soluţiile.

E12: Determinaţi n   ştiind că numă rul A  5  5  5  481 este pă trat perfect.


* n 2014 2010

SGM Nr.1, 2014


2  k  12  5   k  12  51005   5n
1005
Indicaţie: A  5 n
 5 2010
 12 2
, 5 n
 k 2
 5 2010
 12 , ,

k  12  51005  5a şi k  12  51005  5b , a  b  n şi mai departe 24  5  5  5  5  5  1 şi deci:


1005 b a a b a

a  1005 şi b  1007 şi n  2012

BIBLIOGRAFIE:
1) Traian Cohal, “Vă place matematica?”, Ed. Moldova 1991;
2) I. Cucurezeanu, “Probleme de aritmetică şi teoria numerelor”, Ed. Tehnică , Bucureşti
1976;
3) Victor Raischi, “Matematică , probleme şi teste pentru clasele V-VIII”, Ed. Sigma,
Bucureşti 1994;
4) Olimpiade şi concursuri şcolare 2000-2014
5) Seria B Gazeta Matematică .