Sunteți pe pagina 1din 3

ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI MODERNIZAREA METODELOR DE PROIECTARE ÎN

DOMENIUL ACUSTICII CONSTRUCŢIILOR.


PROGRAME DE CALCUL UTILIZATE LA PROIECTAREA ACUSTICĂ A
SĂLILOR DE AUDIŢIE PUBLICĂ
Marta Cristina ZAHAR IA
Dr. ing., cercet ător ştiinţific gradul III, Sef laborator acustica construcţiilor,
INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucureşti,
martazaharia@ yahoo. co. uk

Abstract. Manual acous tic des ign of the public audition halls is a com plex and toils ome work.
The acous tic desig n of new or e xis ting audition ha lls, us ing automate d prog rammes, is much
easie r as the me thod a llows the des igne r to choose the optima l variant from both a n
aesthe tic a nd technica l-e conom ic points of vie w. The compute r-as sis ted des ign facilita tes
the use of the new types of building ma terials place d in the construction ma rket in the las t
two de cades.

Keywords: acous tics, audition halls, isolation, noise, design, calcula tion.

După anul 1990, pe piaţa românească domeniul Labora torului Acus tica Construcţiilor în
construcţiilor s-a moderniza t şi îmbunătăţit cu o cola bora re cu coleg i de la UT CB - Ca tedra de
gamă deosebit de largă de materiale noi de Construcţii Civile, Ingine rie Urba nă şi
construcţii. Tehnologică.

Ca urmare a acestui fapt, s-au diversifica t şi Nece sitatea ş i utilita tea aces tor progra me
modernizat şi soluţiile cons tructive pentru izolaţii rezultă, pe de o pa rte, din volum ul mare de
şi tratamente fonice, iar aplicarea concretă a calcule ne cesa r la realiza rea une i as tfe l de
acestor noi soluţii, încă din faza de proiecta re a lucră ri, ia r pe de altă pa rte, din dive rsita tea
unei clădiri, poate fi rea lizată uşor da torită mate ria lelor şi structurilor fonoa bsorbante
implementă rii unor noi me tode de proiecta re introduse în ţara noastră pe piaţa cons trucţiilor
asistate de calculator. în ultimul dece niu.

În prezent există în cadrul Laboratorului Acustica S-a constatat că, de multe ori, proiectarea acustică
Construcţiilor din Sucursala INCERC – Bucureş ti a a sălilor se face manual de că tre proiectanţi, cu sau
INCD URBAN-INCERC, programe de calcul pe ntru: fără consultarea unor specialişti în domeniul
– determinarea indicelui de izolare la zgomot acusticii.
aerian şi a indice lui de iz olare la zgomot de
impact a eleme ntelor de construcţii; Probleme le care decurg din această metodă de
– calculul nivelului de zgomot echivalent e xterior lucru sunt:
clădirilor pentru dife rite tipuri de arte re de – durata ma re a timpului de proie ctare, datorită
circulaţie; efectuării manuale a calculelor;
– calculul nivelului de zgomot produs de surse – cost ridicat al proiectului;
interioare clădirilor; – în final, varianta aleasă se poate dovedi ca
– proie ctarea acus tică a sălilor de audiţie publică. nefiind cea mai bună, deci nu sunt îndeplinite
condiţiile optime de confort acustic.
Cerce tările, proiectele şi lucrările efe ctuate în – Prin introducerea procedurilor automate de
ultim ii ani în dome niul Acusticii cons trucţiilor prelucrare a datelor se realizează:
pentru clădiri ca re a u incluse ş i săli de a udiţie, – economie de timp pe parcursul fazei de
au dus la e labora rea de program e de calcul proie ctare;
pentru proie cta rea a cus tică a să lilor de a udiţie – economie de efort uman;
publică, realizate de către spe cia liş tii

95
Urbanism. Arhitectură. Construcţii Vol. 1, nr. 1

– reduce rea pre ţului de cost al proiectului;


– posibilitatea oferită proiectantului de a alege, Principalul criteriu de performanţă pentru
în funcţie de concepţia sa es tetică, una din aprecierea calităţii acus tice a unei săli de audiţie
variantele rezulta te în dome niul optim, în publică rămâne dura ta de reverbe raţie; acesta este
corela re cu indicatorii tehnico-econom ici. deosebit de important, în s pecial în eta pa de
proie ctare a sălii, în funcţie de îndeplinirea sa
De asemenea, colabora rea cu specialiştii în decurgând, de cele mai multe ori, realizarea
domeniul acusticii pres upune confirmarea celorlalte criterii.
variantei optime adoptate, prin prisma punctului
de vedere al e xperienţei în domeniu a acestora. În programele de calcul ela borate, sunt abordate
numai cazurile sălilor de audiţie publică cu acustică
Condiţiile te hnice ce trebuie realizate obligatoriu directă (naturală), respe ctiv sălile în care sune tele
pentru îndeplinirea cerinţei de calitate privind – produse de surse de tip voce, instrumente
”Prote cţia la zgomot” a utilizatorilor une i săli de muzicale, difuzoare e tc. – se propagă fără a fi
audiţie publică sunt: captate de microfoane şi fără a fi reproduse prin
alte monta je de emisie. S-au avut în vedere a tât
“a” - Calitatea mediului acustic; sălile unice (săli de conferinţe, săli de conce rte,
“b” - Izola rea acustică. cinematografe) cât ş i auditoriile cuplate cu s cene
(săli de tea tru).
Crite riile de performanţă cores punzătoa re
condiţiilor tehnice sunt: Programe le de calcul ela borate pe rmit
optim izarea geome trie i în plan ş i în s paţiu a
• pentru cazul “a”: sălilor, precum şi a tra tamente lor
fonoabs orbante, în strânsă legă tură cu tipul de
– durata de reverberaţie în funcţie de destinaţia
producţie s onoră indicat prin tema de
sălii;
proie cta re, astfel încâ t să se obţină durate de
– volum specific al incintei catedralei,
reverbe raţie optim e. Prog rame le s unt
(m3 /auditor), ope raţionale pe PC-uri, conce pute
– coeficie nţi de absorbţie ai mate rialelor de conve rsa ţional ş i intera ctiv, având înmagaz ina te
construcţii de finisaj şi/sau ai eleme ntelor de eleme nte cons tructive norma te re fe ritoa re la
construcţii delimitatoare (tratamente acus tice, geometria să lii, câ t ş i cara cteristici de a bsorbţie
plafoane fonoabsorbante, etc.); ale unui număr mare de s tructuri
– nivel maxim interior adm is în lipsa oricăre i fonoabs orbante (capabile să acope re diverse
activităţi, (nivel al zgomotului de fond); zone de frecvenţe în domeniul util as ociat să lilor
– inteligibilitatea (proce ntul de a rticulaţie); de a udiţie).
– coeficie nţi de uniformitate spaţială (maximă) a
sunetului în sală; Există tre i tipuri de programe de calcul pentru săli
– nivel maxim al zgomotului emis de instalaţiile şi de audiţie publică, în funcţie de temele de
agregatele de încălzire/ventila re a aerului în proie ctare e xistente, şi anume:
sală;
Tema I: sală nouă, cu des tinaţie şi număr de
– zgomotul pe rturbator provenit de la insta laţiile
auditori preciza te: se cere proiectarea
tehnice şi sursele exterioare sălii;
geometriei de plan şi volum şi a
tratamente lor fonoa bsorbante;
• pentru cazul “b”:
– izolarea la zgomot aerian pentru e lemente le Tema II: sală existentă cu elemente geometrice
exterioare verticale de construcţii (pe reţii cunoscute: se cere proiectarea
exteriori, acoperiş, ferestre, uşi, etc.) ş i pentru
tratamente lor fonoabsorbante în trei
elementele interioare verticale (pe reţii ipoteze:
interiori, uşi, ferestre, etc.) şi orizonta le
– răspuns necorespunzător tipului de producţie
(planşee) de construcţii, delimita toare sălii;
sonoră;
– izolarea la zgomot de im pact pentru
elementele interioare orizontale (pla nşee) de
– schimbarea destinaţiei tipului de producţie
sonoră;
construcţii, delimitatoare sălii.
– transformarea în sală polivalentă.
– nivel maxim exterior a dmis al zgomotului în
mediul ambiant la 2m distanţă de pereţii de
faţadă ai sălii;

96
Îmbunătăţirea şi modernizarea metodelor de proiectare în domeniul acusticii construcţiilor • M. C. ZAHARIA

Tema III: sală nouă, cu destinaţie şi număr de cortină; pentru scenă (după caz); pardoseală
auditori precizate: se cunoaşte geometria scenă; pereţi la terali scenă; pe rete fund scenă;
de plan şi volum, din proiectarea de tavan scenă;
arhitectură; se cere verificarea geometriei
sălii (conform normativ ului P 123-89 şi STAS c) analize pentru cazurile: sală ne ocupată de
9783/0-84) şi proiectarea tratamentelor spectatori; sală 50% ocupată cu spectatori;
fonoabsorbante. sală 100% ocupată cu spectatori;

Opţiunile de definire în programele de calcul s unt, În Fig. 1 este prezentat exemplificativ modul de
în ordine, următoa rele: realizare a unei epure pentru obţine rea secţiunii
longitudinale a sălilor unice sau alcătuite din
a) definire dimensiuni şi forme: dimensiunile auditorii cu sce nă.
gabaritice ale sălii (după caz); situarea cazului
analizat în domeniul admisibil; forma pardoselii: Programele de calcul au fost verificate prin
înclinată; dreaptă; lungimea podiumului; efectuarea de aplicaţii concrete pentru toate cele
înălţimea podiumului; înălţimea sursei; distanţa trei tipuri de teme de proiectare; sălile de audiţie
podium – fotolii; distanţa dintre fotolii; studiate au fost următoarele:
înălţimea razei vizuale; forma tavanului: curb; – amfiteatru - Universitatea “Titu Maiorescu” –
drept; lungimea prosceniumului; poziţia sursei Bucureşti;
faţă de podium; înălţimea scenei; înălţimea – sală de conferinţe - Ce ntrul Cultural “Barbu
turnului scenei; reprezentarea grafică (secţiune Ştirbei” – Călă raşi;
transversală sală): pardoseală + tavan; forma – cinematograf de 650 locuri – Buzău;
pereţilor în plan: curbă; dreaptă; lăţimea
– studio de înregis trare – sala “Miha il Jora” -
scenei; poziţia extremă vorbitor; lăţimea zonei
Radiodifuziunea Română;
de circulaţie; reprezenta rea grafică în plan a
sălii; arii laterale, arie totală, volum sală; corecţii – sală nouă de concerte simfonice cu capacita te
(după caz); de 1000 locuri.

b) aplicare tratamente fonoabsorbante (numă r Rezulta te le verifică rilor au a răta t că dife renţe le
tratamente a plicate, soluţii tratamente, între duratele de reverbe raţie de te rm ina te
suprafaţa pe care se aplică): pentru tavan; manua l şi cele obţinute cu ajutorul ca lcula torului
pentru pa rdoseală; zona de circulaţie; z ona sunt foa rte m ici, ce ea ce a dovedit validita tea
scaune + aport de oameni; pentru pere ţi; program elor de ca lcul automat pentru
perete din fund sală; pereţi laterali; plan proie cta rea acustică a să lilor de a udiţie publică.

Fig. 1.

97