Sunteți pe pagina 1din 5

o Scrie cifra O dupd model.

Lt \.t

a
Coloreazd cu rogu fularul care are cele mai multe dungi. cu verde pe cel cu
dungi mai puline gi cu galben pe cel care are ZOIO dungi.

a\
o\
l':
\

t a {t i aatr * * 0I 3 I t 6aaaoa GGo *FI *! G G ** * pI *a* 6* a G ! {s *, I * o ft {* * * G {+ {r ?ss* t

o Scrie cifra ginumirull Oupd model.

o Deseneazi in cdsule un triungi A , un


""r"
O 9i un pdtrat [ .

d d TJ
o Scrie cifra 9i numdrul 2 aupa model.

n
o Hagureazd fiecare a dOUa
sc6ndur5.
1
1
o Coloreazi c6te dOUd obiecte din
fiecare grup.

a2Q2
Q2a?
* &I t| I itr ! {e0 *!a t * } at. * *a r*, * * * * *r a a a a lr a e * * t. * {! i aan I s, & at} * *, *e a

o Scrie cifra 9i numdrul 3 Oupd model.

Coloreazd primele tf€i frunzuli!e:

- din dreapta des us de jos


{
$
- -

@@@@@ *$ i
,@
@ t @ ,./)

w
E

*
,@
- din st6nga
E

I ,@ @
@@@@ g

x @
o Descompune numerele 2 9i 3.

li 3i 3i
,./\
ti
/trrll)tltrtlrrl
i
tti,tt-trIr,r,rt I
I ini"/\ i i i
,./l\
ii ii i

It I| tfut !I ii , i!i I i.i


| I -- i I i

o incercuiegte multimea de obiecte gi scrie in cesule numerul de melci,

es %%
ciuperci gifluturagi.

o Compard mullimile de obiecte 9i scrie semnul mai mare ), mai mic ( sau egal =.

mff>
ps NE
"
=7t....
Adundri 9i scideri pdni la numarul 2.

**

{-x l->'
erat
1+ 1- 2 1-
o Scrie semnul * sau -

2i 1i:1 1i -t ti-ri

1i ili:0 ?i i?i -0 i!i


o Calculeazi 9i unegte albinulele cu rezultatele scrise pe flori.

o @
Adunirigiscideri p6nd la numirul 3.

***

1+1
rA. ,t )-lrAI .t
vs7's7
\.

2+ 1-
---.F
-,4
)-u r ,t

k(\
2:
1-t
\s) \9 \s-\
\--,,
-\9-)
A^^

----K
z-\- P
a
Z-\K
2- 1- 3-1- 3- 2-
o Scrie numerele potrivite.

2+ i:3 1+ l-r
r-J 1
3- i_ rt
I

3- i-,1 I i+ 1:3 il,l


-,t -4

o Scrie semnul * sau - .

,li-
lt- 3i 3i:0 3i 1i:2
i!i- t
--;--i __r-'l
li - 2i 1i:3 zi