Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN

BACĂU
Facultatea de Științe Economice
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-516345
www.ub.ro; e-mail: stiinteec@ub.ro

FIŞA DISCIPLINEI
(master)

1. Date despre program


1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice
1.3. Departamentul Contabilitate, Audit şi Analiză Economico-Financiară
1.4. Domeniul de studii CONTABILITATE
1.5. Ciclul de studii Master
1.6. Programul de studii/calificarea CONTABILITATE, AUDIT ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
1.7. Forma de învăţământ Învăţamânt cu frecvenţă

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.Mihai DEJU
2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr.Mihai DEJU
2.4. Anul de II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de CV
studiu evaluare
2.7. Categoria formativă a disciplinei DAP
Regimul DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare
disciplinei Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)


3.1. Număr de ore pe săptămână 7 3.2. Curs - 3.3. Seminar/Laborator/Proiect 7
3.4. Totalul de ore pe semestru din 84 3.5. Curs - 3.6.Seminar/Laborator/Proiect 84
planul de învăţământ

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore


Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (precizaţi): -

3.7. Total ore studiu individual 84


3.8. Total ore pe semestru 84
3.9. Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1. de -
curriculum
4.2. de -
competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


F 524.14/Ed. 01
5.1. de desfăşurare a cursului  videoproiector,laptop, ecran de proiecţie, tablă
5.2. de desfăşurare a  videoproiector,laptop, ecran de proiecţie, tablă
seminarului/laboratorului/proiectul
ui

 C3.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor
6.1. Competenţe profesionale

necesare elaborării de sinteze operaţionale, rapoarte şi studii complexe necesare conducerii organizaţiei
(0,5 cr.);
 C3.4 Evaluarea procedeelor şi instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare elaborării de sinteze
operaţionale, rapoarte şi studii complexe necesare managementului organizaţiei (0,5cr);
 C3.5 Întocmirea şi prezentarea unor sinteze operaţionale, rapoarte şi studii complexe necesare
managementului organizaţiei (1 cr.)

 CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
6.2. Competenţe transversale

riguroasă, efecientă şi responsabilă (1 cr.).


Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: soluţionarea în timp real, în condiţii
de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei
profesionale.

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al  Disciplina „Practica de specialitate” are drept obiective principale formarea
disciplinei deprinderilor aplicative pentru viitorii specialişti în contabilitate, în furnizarea,
informaţiilor necesare fundamentării deciziilor manageriale privind
performanţa financiară a centrelor de responsabilitate şi a întreprinderii în
ansamblul ei, precum şi pentru realizarea controlului de gestiune.

7.2. Obiectivele specifice  Disciplina îşi propune pe lângă aprofundarea conceptelor specifice
performanţei financiare şi o latură aplicativă privind organizarea contabilităţii
manageriale şi controlul de gestiune în întreprinderile de comerţ cu ridicata,
respectiv cunoaşterea, înţelegerea şi explicarea conceptelor, principiilor şi
metodologiei specifice pentru furnizarea informaţiilor necesare fundamentării
deciziilor manageriale privind performanţa financiară a centrelor de
responsabilitate şi a întreprinderii în ansamblul ei, precum şi pentru realizarea
controlului de gestiune.

8. Conţinuturi
Nr.
Curs Metode de predare Observaţii
ore
 Cunoaşterea obiectivului, a organizării şi funcţionării
organizaţiei, a procesului tehnologic. Structura de 4
producţie (operaţională) şi structura de conducere
(funcţională) a organizaţiei (C3.1).
 Documentele utilizate şi evidenţa operativă realizată în
cadrul diferitelor compartimente ale structurii 4
organizatorice a organizaţie i(C3.1).
 Funcţiunea financiar-contabilă a organizaţiei şi
organizarea compartimentului financiar-contabil (C3.1). 4
 Studiul posibilităţilor de organizare a contabilităţii de
gestiune în unitatea - partener de practică, cu parcurgerea 24
F 524.14/Ed. 01
următoarelor teme:
 studiul modului de organizare a contabilităţii analitice, a 4
cheltuielilr şi veniturilor (C3.4);
 dacă prin modalitatea de organizare a contabilităţii 4
analitice se asigură condiţiile pentru urmărirea costurilor
şi rentabilităţii la nivel de întreprindere şi pe activităţi
sau locuri de cheltuieli (C3.4);
 modelul de cost specific activităţii unităţii – partener de 2
practică (C3.4);
 identificarea centrelor de responsabilitate în vederea 4
organizării evidenţei analitice a veniturilor şi
cheltuielilor (C3.4); 10
 fundamentarea teoretică a organizării contabilităţii de
gestiune pe centre de responsabilitate(C3.4);;
 Elaborarea unei monografii privind organizarea
contabilităţii de gestiune pe centre de responsabilitate pe 48
structura unităţii – partener de practică (C3.5-CT1).
84
Bibliografie
1. Deju Mihai Contabilitate managerială aprofundată Note de curs, Editura Alma Mater,
2. Deju Mihai ISBN: 978-606-527-546-1, Bacău, 2017.
Contabilitatea de getiune în comerţul cu ridicata, Ed. Alma Mater, Bacău, 2008;
3. Pătruţ V.,Rotila A Contabilitatea şi diagnostic financiar-fundamente teoretice şi aplicaţii practice, a Ediţia a II-a
revizuită şi actualizată, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2010;
4. Pop A. (coord.) Contabilitate de gestiune aplicată în comerţ, Ed. Intelcredo, Deva, 1999;
5. Muntean M. Analiza echilibrului financiar a întreprinderilor comerciale, Ed. EduSoft, Bacău, 2006;
Bibliografie minimală
Deju Mihai Contabilitate managerială aprofundată, Note de curs, Editura Alma Mater,
ISBN: 978-606-527-546-1, Bacău, 2017
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS.
10. Evaluare
10.3. Pondere
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
din nota finală
- - -
10.4. Curs
Prezenţă activă la stagiul de practică Observarea sistematică;
chestionare orală (prin 30%
conversaţii tutore de
10.5. practică-student)
Seminar/laborator/proiec - - -
t Proiect de practică Observarea sistematică; 70%
chestionare orală (prin
conversaţii cadru didactic
supervizor-student
10.6. Standard minim de performanţă
 Studentul trebuie să obţină cel puţin nota 5 (cinci) la evaluarea finală şi să aibă:
- prezenţă şi participarea activă la stagiul de practica demonstrând:
- însuşirea şi stăpânirea unui minim de noţiuni, cunoştinţe teoretice şi metodologice cu care s-a operat pe
parcursul pregatirii teoretice (calificativ S);
- un minim de capacităţi şi abilităţi de aplicare a conceptelor, de realizare a unor profile şi analize comparative,
de transfer aplicativ al cunoştinţelor, prin elaborarea unui element de portofoliu şi susţinerea acestuia în cadrul
colocviului (nota 5).

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar


27.09.2019 Prof.univ.Dr.Mihai DEJU Prof.univ.Dr.Mihai DEJU

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament


F 524.14/Ed. 01
30.09.2019 Prof.univ.Dr.Mihai DEJU

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului


30.09.2019 Prof.univ.dr.Ovidiu Leonard TURCU

F 524.14/Ed. 01