Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: FINANȚE-BĂNCI
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare ale


întreprinderii

S.C. MOBAM S.A.

Profesor coordonator :

Oprea Otilia
Student:
Petrescu Alexandra – Valentina
Specializare: Contabilitate și
informatică de gestiune
Grupa: 27

IAȘI 2018

1
Cuprins

Introducere.....................................................................................................................................4
Capitolul 1. Prezentarea generală a firmei.................................................................................4
1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității...............................................5
1.1.1. Obiect de activitate..................................................................................................5
1.1.2. Structură acționariat...............................................................................................6
1.2. Piața și concurența..............................................................................................................7
Capitolul 2. Structura surselor de finanțare...............................................................................7
2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania S.C. Mobam S.A. pentru perioada
2015-2017....................................................................................................................................8
2.1.1. Schemă cu principalele surse de finanțare.................................................................8
2.1.2. Tabele cu principalele surse de finanțare în mărimi absolute și relative................9
2.1.3. Prezentarea datelor din tabel....................................................................................12
2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii S.C. Mobam S.A. în
perioada 2015-2017..................................................................................................................13
2.2.1. Grafice tip Column pentru principalele categorii de surse de finanțare..............13
2.2.2. Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii..............................14
Capitolul 3. Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență......................................14
3.1. Structura capitalurilor proprii la compania S.C. Mobam S.A.,...................................14
în perioada 2015 - 2017............................................................................................................14
3.1.1. Capitalurile proprii ale S.C. Mobam S.A.................................................................14
3.1.2. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a capitalului
propriu...................................................................................................................................15
3.1.3. Structura capitalurilor proprii cu ajutorul graficelor tip plăcintă (pie)...............16
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență
....................................................................................................................................................18
3.2.1. Grafic tip coloană cu evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii
în valori procentuale............................................................................................................18
3.2.2. Explicarea evoluțiilor elementelor capitalurilor proprii........................................18
Capitolul 4. Analiza resurselor împrumutate pentru ultimele trei exerciții financiare........20
4.1. Structura resurselor împrumutate la compania S.C. Mobam S.A. în perioada 2015 –
2017............................................................................................................................................20
4.1.1. Resursele împrumutate ale S.C. Mobam S.A. în perioada 2015-2017...................20
4.1.2. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare component a resurselor
împrumutate.........................................................................................................................21
4.1.3. Grafice tip plăcintă (pie) cu structura resurselor împrumutate exprimate în
mărimi relative.....................................................................................................................22
2
4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de
influență....................................................................................................................................25
4.2.1. Grafice de tip coloană cu evoluția principalelor resurse împrumutate................25
4.2.2. Explicarea evoluțiilor.................................................................................................25
Capitolul 5. Concluzii..................................................................................................................26
Bibliografie...................................................................................................................................27

3
Introducere

”În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele


juridice se pot asocia și pot constitui societăți cu personalitate juridică, cu respectarea
dispozițiilor prezentei legi. Societățile cu sediul în Romania sunt personae juridice române. Dacă
prin lege nu se prevede altfel, societățile cu personalitate juridică se constituie în una dintre
următoarele forme: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe
acțiuni, societate în comandită pe acțiuni și societate cu răspundere limitată. Obligațiile sociale
sunt garantate cu patrimonial social. Asociații în societatea în nume colectiv și asociații
comanditați în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acțiuni răspund nelimitat și
solidar pentru obligațiile sociale. Creditorii societății se vor îndrepta mai întai împotriva acesteia
pentru obligațiile ei și, numai dacă societatea nu le plătește în termen de cel mult 15 zile de la
data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociați. Acționarii, asociații
comanditari, precum și asociații în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la
concurența capitatului social subscris. Societatea cu personalitate juridică va avea cel puțin 2
asociați, în afară de cazul în care legea prevede altfel.”1

Capitolul 1. Prezentarea generală a firmei

S.C. Mobam S.A. este situată în regiunea geografică Maramureș, mai concret în
reședința de județ Baia Mare. Această societate se află pe locul 2 în Top Afaceri România, având
ca principale domenii de activitate producerea, distribuirea, dar și furnizarea de servicii necesare
clienților. O parte din materia primă folosită pentru fabricarea mobilierului este procurată din
România, iar în mare parte aceasta este importată din Belgia. Produsele finite sunt exportate în
mai multe țări din Europa de Vest, cum ar fi: Germania, Norvegia, Franța, Anglia, Irlanda,
Olanda și Belgia. Societatea comerială produce și livrează de peste 50 de ani, ceea ce denotă
profesionalismul compartimentelor de concepție și design.

1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

1
Legea societăților nr.31/1990, Ediția a 2-a actualizată la 18 august 2015, Editura Rosetti International, Art. 1-4
4
1.1.1. Obiect de activitate

Mobam este o societate comercială pe acțiuni, având sediul în Baia Mare, bulevardul
Unirii, numărul 21, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J24/391/1991, iar codul unic
de înregistrare fiind RO2201663 și codul CAEN specific 3109.

Societatea are ca obiect principal de activitate fabricarea mobilierului din diferite game,
cum ar fi:

 Mese de birouri, de uz casnic;


 Paturi și accesorii, de uz casnic;
 Șifoniere și dulapuri de bucătărie, de uz casnic.

Iar activitățile secundare ale acestei societăți fiind:


 Biblioteci și mobilier pentru televizor și aparatură wi-fi, de uz casnis;
 Mobilier de uz casnic;
 Mobilier pentru băi.

Produsele acestei companii sunt foarte rezistente, deoarece materialele principale folosite
pentru fabricarea mobilierului sunt stejarul, rășinoasele și nucul. Aceste materiale sunt prelucrate
și tratate pentru a avea o textură și o calitate superioară, fapt care a fost și este apreciat de toți
clienții. Pentru această firmă cel mai important obiectiv este mulțumirea clienților, aprobând cu
tot dinadinsul vorba din popor “Clientul nostru, stăpânul nostru!”

1.1.2. Structură acționariat

Structura acționariatului din data de 30.06.2018

5
Tabel 1.1. Structură acționariat

Acționar Acțiuni Procent


Alți acționari 1.493.255 60,2526%
IAKLOVSZKY GHEORGHE 352.406 14,2195%
POP ALEXANDRU 307.554 12,4097%
PUT-COZMA GHEORGHE 255.006 10,2894%
STATUL ROMÂN PRIN AUTORITATEA PENTRU
ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. 70.105 2,8287%
BUCUREȘTI jud. SECTOR 1
TOTAL 2.478.326 100%
Sursă: Prelucrare proprie după datele de pe BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Graficul 1.1. Structură acționatiar la S.C. MOBAM S.A. BAIA MARE

Reprezentare structură acționariat

3%
10% Alți acționari
IAKLOVSZKY GHEORGHE
12% POP ALEXANDRU
PUT-COZMA GHEORGHE
STATUL ROMÂN
60%
14%

Sursă: Prelucrare proprie

1.2. Piața și concurența

Principalele produse oferite de această companie sunt:

– Mese de birouri, de uz casnic;


– Paturi și accesorii, de uz casnic;

6
– Șifoniere și dulapuri de bucătărie, de uz casnic.

Mobam pe lângă obiectul principal de activitate, mai execută și diverse lucrări privind
întreținerea și repararea utilajelor.

Cei mai importanți concurenți regionali ai acestei societăți sunt:

– S.C. Aramis Invest S.R.L.


– S.C. Taparo S.A.
– S.C. Plimob S.A.

S.C. Mobam S.A. are concurenți regionali, dar și naționali cum ar fii:

– S.C. Cotta Internațional S.R.L.


– S.C. Ecolor S.R.L.
– S.C. Nikmob S.A.
– S.C. Gammet 2000 S.R.L.
– S.C. Sortilemn S.A.

Capitolul 2. Structura surselor de finanțare

Capitalul reprezintă suma bănească investită de către asociații sau participanții unei
întreprinderi, care este rezultată din diferența activelor și datoriilor. Sursele de finanțare cuprind:
capitalurile proprii, provizioanele pentru riscuri și cheltuieli, dar și împrumuturile făcute de către
asociați pe termen scurt, mediu și lung. Capitalurile proprii, cuprind la rândul lor următoarele
elemente: capitalul social, primele legate de capital, diferențe din reevaluare, rezerve, rezultatul
reportat, rezultatul exercițiului financiar și provizioanele reglementate. Provizioanele pentru
riscuri și cheltuieli reprezintă o valoare incertă a unui pasiv, sunt obligatorii și se constituie
pentru litigii, amenzi și penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte, alte provizioane.

2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania S.C. Mobam S.A. pentru


perioada 2015-2017
2.1.1. Schemă cu principalele surse de finanțare
Figura 2.1. Surse de finanțare ale S.C. Mobam S.A.

7
Surse de finanțare
Capitaluri proprii Capitaluri străine

A. Datorii pe termen scurt


1. Datorii comerciale
1. Capital social 2. Împrumuturi
2. Rezultat reportat 3. Venituri în avans
3. Rezerve 4. Provizioane
5. Datorii privind impozitul
pe profit curent
6. Alte datorii
B. Datorii pe termen lung
1. Datorii comerciale
2. Împrumuturi
3. Venituri în avans
4. Provizioane
5. Datorii privind impozitul
pe profit amânat

Sursă: Prelucrare proprie după datele de pe http://www.bvb.ro/

 Capitalul social reprezintă aporturile în bani sau bunuri pe care asociații sau acționarii
le-au adus la înființarea societății, reprezentând mai apoi sursa proprie a acesteia.
 Rezultatul reportat este determinat de profitul nerepartizat și pierderea neacoperită a
entității, din exercițiile financiare precedente.
 Rezervele sunt sume constituite prin acumularea profitului din exercițiile financiare
precedente.
 Datoriile comerciale sunt angajamentele de plată ale societății față de furnizori cu privire
la facturile comerciale în baza cărora s-au procurat materiale, s-au acordar servicii si s-au
primit avansuri.
 Împrumuturile sunt sumele de bani pe care societatea le-a primit sau le cere, iar la
scadență acestea trebuie restituite.
 Veniturile în avans sunt obținute înainte ca prestațiile sa fie justificate în contabilitate.
 Provizioanele sunt obținute pe urma cheltuielolor, iar acestea sunt destinate acoperirii
anumitor pierderi sau cheltuieli.
 Impozitul pe profit curent reprezintă o datorie pe termen scurt, aferentă perioadei curente.

8
 Impozitul pe profit amânat reprezintă o datorie pe termen lung, aferentă perioadei
anterioare.

2.1.2. Tabele cu principalele surse de finanțare în mărimi absolute și relative


Tabel 2.1.1. Principalele surse de finanțare ale companiei S.C. Mobam S.A., exprimate în mărimi
absolute

Denumire indicator 2015 2016 2017


A.Active imobilizate
Imobilizări necorporale - - -
Imobilizări corporale 5.678.569 5.513.740 5.334.224
Imobilizări financiare 178 178 178
TOTAL Active imobilizate 5.678.747 5.513.918 5.334.402
B.Active circulante
Stocuri 2.294.808 2.615.664 2.302.464
Creanțe 401.084 354.349 340.002
Cheltuieli în avans - - -
Investiții pe termen scurt - - -
Casa și conturi la bănci 144.314 79.079 38.889
TOTAL Active circulante 2.840.206 3.049.092 2.681.355
TOTAL Active imobilizate și 8.518.953 8.563.010 8.015.757
circulante
C.Capitaluri proprii
Capital subscris vărsat 1.239.163 1.239.163 1.239.163
Patrimoniul regiei 5.166.646 - -
Rezerve din reevaluare - 3.490.671 3.490.671
Rezerve 1.386.676 1.074.425 1.074.425
Rezultat reportal - 1.675.975 1.702.398
Rezultatul exercițiului -341.742 28.109 -883.233
Provizioane - - -
Patrimoniul public - - -
TOTAL Capitaluri proprii 7.450.743 7.506.657 6.623.424
D.Datorii pe termen mediu și
lung
Datorii financiare - - -
Datorii din exploatare - - -
TOTAL Datorii pe termen 0 0 0
mediu și lung
E.Datorii pe termen scurt
Datorii financiare
Credite bancare - - 223.666
Datorii din exploatare
Datorii către furnizori 466.773 510.769 666.971
Datorii către stat 70.046 72.002 68.479
Datorii în legătură cu 80.252 85.561 80.508
personalul și conturi asimilate
Alte datorii 75.673 47.867 47.867
9
TOTAL Datorii pe termen scurt 692.744 716.199 1.087.491
TOTAL Datorii 692.744 716.199 1.087.491
TOTAL Capitaluri proprii și 8.143.487 8,222.856 7.710.915
datorii
Sursa: Prelucrare proprie, datele sunt luate de pe BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Tabel 2.1.2. Principalele surse de finanțare ale companiei S.C. Mobam S.A., exprimate în mărimi
relative (%)

Denumire indicator 2015 2016 2017


A.Active imobilizate
Imobilizări necorporale - - -
Imobilizări corporale 66,658% 64,39% 66,546%
Imobilizări financiare 0,002% 0,002% 0,002%
TOTAL Active imobilizate 66,66% 64,392% 66,548%
B.Active circulante
Stocuri 26,94% 30,546% 28,724%
Creanțe 4,708% 4,139% 4,242%
Cheltuieli în avans - - -
Investiții pe termen scurt - - -
Casa și conturi la bănci 1,692% 0,923% 0,485%
TOTAL Active circulante 33,34% 35,608% 33,451%
TOTAL Active imobilizate și 100% 100% 100%
circulante
C.Capitaluri proprii
Capital subscris vărsat 15,216% 15,069% 16,07%
Patrimoniul regiei 63,445% - -
Rezerve din reevaluare - 42,45% 45,269%
Rezerve 17,028% 13,066% 13,934%
Rezultat reportal - 20,381% 22,077%
Rezultatul exercițiului -4,195% 0,341% -11,454%
Provizioane - - -
Patrimoniul public - - -
TOTAL Capitaluri proprii 91,494% 91,29% 85,896%
D.Datorii pe termen mediu și
lung
Datorii financiare - - -
Datorii din exploatare - - -
TOTAL Datorii pe termen 0% 0% 0%
mediu și lung
E.Datorii pe termen scurt
Datorii financiare
Credite bancare - - 2,9%
Datorii din exploatare
Datorii către furnizori 5,731% 6.211% 8,649%
Datorii către stat 0,86% 0,875% 0,888%
10
Datorii în legătură cu 0,985% 1,04% 1,045%
personalul și conturi asimilate
Alte datorii 0,929% 0,583% 0,622%
TOTAL Datorii pe termen scurt 8,506% 8,71% 14,104%
TOTAL Datorii 8,506% 8,71% 14,104%
TOTAL Capitaluri proprii și 100% 100% 100%
datorii
Sursa: Prelucrare proprie de pe www.mobam.ro

Pentru a calcula mărimile relative am folosit formula:

Elementul calculat
X %= ×100
TOTAL Active sau TOTAL Datorii

1239163
Exemplu: Capital subscris vărsat 2015 = × 100=0,15216 ×100=15,216 %
8143487

2.1.3. Prezentarea datelor din tabel


În Tabelul 2.1.2., prezentat mai sus, putem abserva faptul că ponderea capitalurilor
proprii este mult mai mare față de cea a datoriilor pe cei 3 ani. Mai putem observa că situația
capitalurilor proprii scade de la un an la altul în timp ce situația datoriilor crește. De exemplu în
anul 2015 capitalurile proprii reprezintă o proporție de 91,494%, iar în anul 2016, în raport cu
anul precedent există o diferență de 0,204%, în schimb în anul 2017 diferența crescând până la
6,786%. Respectiv, diferența până la 100% fiind reprezentată de datorii. Punctul maxim atins de
capitalurile proprii este în anul 2015, iar al datoriilor în anul 2017.

Graficul 2.1. Structura capitalurilor proprii și datoriilor la S.C. Mobam S.A.

11
Sursele de finanțare pe cei 3 ani
100.000%
91.494% 91.290%
90.000% 85.896%
80.000%
70.000%
60.000%
50.000%
40.000%
30.000%
20.000% 14.104%
8.506% 8.710%
10.000%
0.000%
2015 2016 2017

Capitaluri proprii Datorii

Sursa: Prelucrare proprie de pe www.bvb.ro

2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii Mobam S.A.


în perioada 2015-2017
2.2.1. Grafice tip Column pentru principalele categorii de surse de finanțare
Graficul 2.2.1. Sursele de finanțare ale S.C. Mobam S.A. în mărimi absolute în perioada 2015-
2017

Structura surselor de finanțare în mărimi absolute(lei)

692744 108749
0
0 716199
0

7450743 6623424
5506657

2015 2016 2017

Capitaluri proprii Resurse pe termen mediu și lung Resurse pe termen scurt

Sursa: Prelucrare proprie de pe www.bvb.ro

Graficul 2.2.2. Sursele de finanțare ale S.C. Mobam S.A. în mărimi relative în perioada 2015-
2017

12
Structura surselor de finanțare în mărimi relative(%)

8.506% 8.710% 14.104%


100% 0.000% 0.000%
0.000%
90%
80%
70%
60%
91.494% 91.290% 85.896%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2015 2016 2017

Capitaluri proprii Resurse pe termen mediu și lung Resurse pe termen scurt

Sursa: Prelucrare proprie de pe www.bvb.ro

2.2.2. Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii


Urmărind graficele prezentate, putem sesiza de la prima vedere faptul că principala
sursă de finanțare a activității S.C. Mobam S.A. din perioada studiată este reprezentată de
propriile resurse (capitaluri proprii).

Mai putem remarca faptul că societatea comercială nu are surse de finanțare pe termen
mediu și lung, dar are pe termen scurt. Gradul de îndatorare al societății este unul foarte scăzut
(în 2015 un procent de 8,506% ; în 2016, 8,71%; iar în 2017, 14,104%) , sub 50%, ceea ce ne
arată că activitățile societății sunt desfășurate în condiții normale, pentru că resursele proprii
reprezintă cel mai mare procent din sursele de finanțare.

Capitolul 3. Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență


3.1. Structura capitalurilor proprii la compania S.C. Mobam S.A., în perioada
2015 - 2017

3.1.1. Capitalurile proprii ale S.C. Mobam S.A.


Tabel 3.1.1. Capitalurile proprii ale S.C. Mobam S.A., explimate în mărimi absolute

Denumire indicator 2014 2015 2016 2017


Capital subscris vărsat 1.239.163 1.239.163 1.239.163 1.239.163
13
Patrimoniul regiei - 5.166.646 - -
Rezerve din reevaluare 5.166.646 - 3.490.671 3.490.671
Rezerve 1.333.145 1.386.676 1.074.425 1.074.425
Rezultat reportat - - 1.675.975 1.702.398
Rezultatul exercițiului 19.486 -341.742 28.109 -883.233
TOTAL Capitaluri 7.758.440 7.450.743 7.506.657 6.623.424
proprii
Sursa: Prelucrare proprie, datele sunt luate de pe BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

3.1.2. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a capitalului


propriu
Tabel 3.1.2. Modificarea nominală relativă pentru fiecare componentă a capitalului propriu ale
S.C. Mobam S.A., exprimate în mărimi relative

Modificarea Modificarea Modificarea


Denumire
2014 nominală 2015 nominală 2016 nominală 2017
indicator
relativă relativă relativă
Capital 1.239.16 1.239.16
subscris 0% 1.239.163 0% 0% 1.239.163
vărsat 3 3
Patrimoniul Crește cu Scade cu
regiei - 5.166.646 - 0% -
100% -100%
Rezerve din 5.166.64 Scade cu Crește cu 3.490.67
reevaluare - 0% 3.490.671
6 -100% 46,5% 1
Rezerve 1.333.14 Crește cu Scade cu 1.074.42
1.386.676 0% 1.074.425
5 4,02% -22,52% 5
Rezultat Crește cu 1.675.97 Crește cu
reportat - 0% - 1.702.398
22,32% 5 1,58%
Rezultatul Scade cu Crește cu Scade cu
exercițiului 19.486 -341.742 28.109 -883.233
-1853,78 108,23% -3242,17
Sursa: Prelucrare proprie, datele sunt luate de pe BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Vizualizând datele din tabel, observăm că modificările capitalului propriu sunt în sens
pozitiv, dar și negativ. Creșterea cea mai mare fiind remarcată la “Rezultatul exercițiului” în anul
2015, cu valoarea 108,23%, iar cea mai mică descreștere fiind tot la “Rezultatul exercițiului” în
anul următor, de -3242,17%.

14
3.1.3. Structura capitalurilor proprii cu ajutorul graficelor tip plăcintă (pie)
Graficul 3.1.1. Structura capitalurilor proprii în anul 2015

Structura capitalurilor proprii în anul 2015

4% 15% Capital subscris vărsat


17% Patrimoniul regiei
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultat reportat
Rezultatul exercițiului

64%

Sursa: Prelucrare proprie, după www.mobam.ro

Graficul 3.1.2. Structura capitalurilor proprii în anul 2016

15
Structura capitalurilor proprii în anul 2016

Rezultatul exercițiului
0% Capital subscris vărsat
Rezultatul reportat 17%
22%

Rezerve
14%

Rezerve din
reevaluare
47%

Sursa: Prelucrare proprie, după www.mobam.ro

Făcând o comparație între Graficul 3.1.1. și Graficul 3.1.2., putem observa mai multe
diferențe:

o Cea mai mare diferență fiind la patrimoniul regiei. În anul 2015 are o pondere de 64%,
iar în anul 2016 este 0%.
o În schimb rezervele din reevaluare nu sunt prezente în 2015, dar în 2016 au o pondere
foarte mare, și anume, 47%.
o Situație similară și în cazul rezultatului reportat care în prima situație este 0%, iar în a
doua situație apare cu o pondere vizibilă, 22%.
o În ceea ce privește rezultatul exercițiului, într-o situație are valoare negativă, iar în
cealaltă situație are valoare nulă.

Putem observa și faptul că sunt elemente care se modifică mai puțin, cum ar fi: capitalul subscris
vărsat și rezervele.

Graficul 3.1.3. Structura capitalurilor proprii în anul 2017

16
Structura capitalurilor proprii în anul 2017

11% 15%
Capital subscris vărsat
Patrimoniul regiei
20% Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat
42% Rezultatul exercițiului
13%

Sursa: Prelucrare proprie, după www.mobam.ro

După cum putem observa în graficul de mai sus, totate elementele capitalurilor proprii
au suferit modificări. Acestea au scăzut cu 1%, maxim 2%.

Mai evident fiind faptul că rezultatul exercițiului are din nou o valoare negativă, mai
exact -12%, ca și în prima situație, dar totuși o valoare mai consistentă decât atunci.

Între cele trei situații pe care le-am avut în vedere au existat mereu modificări, fie că au
fost mai mici, fie că au fost mai mari. Indiferent de situație, elementele capitalurilor proprii au
fost într-o continuă scădere.

3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori


de influență

3.2.1. Grafic tip coloană cu evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii în
valori procentuale
Graficul 3.2. Evoluția capitalurilor proprii în mărimi relative

17
Evoluția capitalurilor proprii în perioada 2015 - 2017
80.000%

70.000%

60.000%

50.000%

40.000%

30.000%

20.000%

10.000%

0.000%
Capital subscris Patrimoniul Rezerve din Rezerve Rezultatul Rezultatul
-10.000% vărsat regiei reevaluare reportat exercițiului

-20.000%

2015 2016 2017

Sursa: Prelucrare proprie după datele de pe www.mobam.ro

3.2.2. Explicarea evoluțiilor elementelor capitalurilor proprii


După cum bine știm, alcătuirea capitalurilor proprii este primul lucru care trebuie făcul la
înființarea unei societăți, dar care pot suferi modificări pe parcursul desfășurării activității. Așa
s-a întâmplat și în cazul S.C. Mobam S.A. . Am prezentat aceste modificări în figura 9, iar acum
putem trage niște concluzii:

1. Capitalul subscris vărsat suferă modificări în fiecare an, dar nu crește tot timpul. După
cum putem observa acesta scade în anul 2016 față de anul 2015, iar în anul 2017 se
înregistrează o creștere chiar mai mare decât în anul 2015. Majorarea capitalului a
presupus aducerea de noi acțiuni, iar diminuarea acestuia înregistrându-se datorită
acoperirii pierderilor contabile din anii precedenți.
2. Patrimoniul regiei apare doar în anul 2015, aici încadrându-se toate bunurile societății.
3. Rezervele din reevaluare nu au nici o valoare în anul 2015 deoarece nu s-au înregistrat
plusuri sau minusuri în cadrul reevaluării. În anul 2016 se observă o modificare majoră ,
ceea ce rezultă că au fost înregistrate plusuri după reevaluare, iar în anul 2017 aceste
cresc cu 6.2%. Putem constata că pe an ce trece, rezervele din reevaluare se modifică cu
valori din ce în ce mai mari.
4. Rezervele sunt alcătuite din: rezerve legale, rezerve statutare(contractuale) și alte rezerve.
Rezervele legale alcătuindu-se anual din profitul înregistrat, rezervele statutare
prezentând profitul net constatat, iar categoria alte rezerve formându-se pe baza profitului
18
net cu scopul acoperirii unor pierderi. În cazul nostru, în anul 2015 se înregisrează cel
mai mare profit, ca mai apoi să se diminueze cu 4.299% în anul 2016, iar în anul 2017
crește față de anul 2016 cu 1.909%, dar nu suficient de mult încât să ajungă la același
nivel cu anul 2015.
5. Rezultatul reportat redă profitul nerepartizat și pierderea neacoperită constatate pe urma
exercițiilor financiare anterioare. În anul 2015 nu se înregistrează, dar în anii următori
apare cu o valoare considerabilă. Mai putem observa faptul că acesta este într-o continua
creștere, ceea ce denotă faptul că profitul nerepartizat și pierderea neacoperită sunt din ce
în ce mai evidente.
6. Rezultatul exercițiului se determină ca o diferență între veniturile și cheltuielile din acea
perioadă. Acesta poate fi pozitiv sau negativ, iar în situația de față observăm ambele
situații. În anul 2017 se înregistrează cea mai mare pierdere. Pierdere se mai înregistrază
și în anul 2015, dar nu la fel de mare. Iar în anul 2016 se înregistrează un profit de
0.354%.

Capitolul 4. Analiza resurselor împrumutate pentru ultimele trei


exerciții financiare
4.1. Structura resurselor împrumutate la compania S.C. Mobam S.A. în
perioada 2015 – 2017

4.1.1. Resursele împrumutate ale S.C. Mobam S.A. în perioada 2015-2017


Tabel 4.1.1. Resursele împrumutate exprimate în mărimi absolute (lei)

Denumire indicator 2014 2015 2016 2017


D.Datorii pe termen
19
mediu și lung
Datorii financiare - - - -
Datorii din exploatare - - - -
TOTAL Datorii pe 0 0 0 0
termen mediu și lung
E.Datorii pe termen scurt
Datorii financiare
Credite bancare 174.411 - - 223.666
Datorii din exploatare - - - -
Datorii către furnizori 579.933 466.773 510.769 666.971
Datorii către stat 66.455 70.046 72.002 68.479
Datorii în legătură cu 71.599 80.252 85.561 80.508
personalul și conturi
asimilate
Alte datorii 112.018 75.673 47.867 47.867
TOTAL Datorii pe 1.004.416 692.744 716.199 1.087.491
termen scurt
TOTAL Datorii 1.004.416 692.744 716.199 1.087.491
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind luate de pe BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

4.1.2. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare component a resurselor


împrumutate
Tabel 4.1.2. Modificare nominală relativă a resurselor împrumutate în perioada 2015 – 2017

Modifica
Modificare Modificare
Denumire re
2014 2015 nominală 2016 nominală 2017
indicator nominală
relativă relativă
relativă
D.Datorii pe
termen mediu și
lung
Datorii
- 0% - 0% - 0% -
financiare
Datorii din
- 0% - 0% - 0% -
exploatare
E.Datorii pe
termen scurt

20
Datorii
financiare
Scade cu Crește cu
Credite bancare 174.411 - 0% - 223.666
-100% 100%
Datorii din
- 0% - 0% - 0% -
exploatare
Datorii către Scade cu Crește cu Crește cu
579.933 466.773 510.769 666.971
furnizori -19,51% 9,361% 30,581%
Crește cu Crește cu Scade cu
Datorii către stat 66.455 70.046 72.002 68.479
5,419% 2,792% -4,892%
Datorii în
legătură cu Crește cu Crește cu Scade cu
71.599 80.252 85.561 80.508
personalul și 12,085% 6,615% -5,905
conturi asimilate
Scade cu Scade cu
Alte datorii 112.018 75.673 47.867 0% 47.867
-32,446% -36,744%
Sursa: Prelucrare proprie, datele sunt luate de pe BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

4.1.3. Grafice tip plăcintă (pie) cu structura resurselor împrumutate exprimate în mărimi
relative
Graficul 4.1.1. Structura resurselor împrumutate în anul 2015

Structura resurselor împrumutate în anul 2015

Datorii pe termen mediu și lung


11% Credite bancare
Datorii către furnizori
12% Datorii către stat
Datorii în legătură cu personalul și
10% conturi asimilate
Alte datorii
67%

Sursa: Prelucrare proprie, după datele de pe BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Putem observa în figura de mai sus că cea mai mare pondere o au datoriile către furnizori
de 67%, iar următoarea pondere în ordine descrescătoare fiind alocată datoriilor în legătură cu

21
personalul și conturi asimilate de 12%. Constatăm o diferență majoră între aceste doua elemente
ale resurselor împrumutate.

Este foarte evident faptul că această întreprindere nu are datorii pe temen mediu și lung,
ceea ce este foarte bine pentru imaginea companiei, iar acest aspect reprezentând un factor
important pentru potențialii investitori. Întreprinderea are credite bancare în anul 2014, dar în
anul 2015 acestea nu mai sunt înregistrate, ceea ce înseamnă că au fost achitate.

În afara faptului că nu are datorii pe termen mediu și lung, procentul cel mai mic al
doriilor existente fiind 10%, reprezentând datoriile către stat.

Graficul 4.1.2. Structura resurselor împrumutate în anul 2016

Structura resurselor împrumutate în anul 2016

13% 0% Datorii pe termen mediu și lung


Credite bancare
11% Datorii către furnizori
Datorii către stat
Datorii în legătură cu personalul și
conturi asimilate
Alte datorii
76%

Sursa: Prelucrare proprie, după datele de pe BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

22
Observăm faptul că cea mai mare pondere o au tot datoriile către furnizori, 76%, dar mai
mare decât în anul precedent, urmate de datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate
care a crescut cu 1% față de valoarea din anul 2015.

Nici în acest an nu au apărut nici datoriile pe termen mediu și lung și nici creditele
bancare, ceea ce este foarte bine.

Datoriile către stat au crescut cu 1%, dar categoria “alte datorii” a dispărut pentru că avea
un procent de 0,006%, care în totalul datoriilor este nesemnificativ.

Graficul 4.1.3. Structura resurselor împrumutate în anul 2017

Structura resurselor împrumutate în anul 2017

Datorii pe termen mediu și lung


4% Credite bancare
7% 21%
6% Datorii către furnizori
Datorii către stat
Datorii în legătură cu personalul
și conturi asimilate
Alte datorii

61%

Sursa: Prelucrare proprie, după datele de pe BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

23
Și în acest an, cea mai mare pondere o au datoriile către furnizori, de 61%, dar cea mai
mică dintre valorile celor trei ani studiați. De această dată au apărut creditele bancare cu un
procent de 21%. Dacă în situațiile anterioare a doua cea mai mare valoare o aveau datoriile în
legătură cu personalul și conturi asimilate, în anul 2017, a doua poziție este ocupată de creditele
bancare, acestea fiind absente în anul 2015 și în anul 2016.

Chiar dacă au reapărut creditele bancare, datoriile pe termen mediu și lung încă nu au
apărut. În acest mod, S.C. Mobam S.A. reușește să își păstreze imaginea fidelă.

A reapărut categoria “alte datorii” cu un procent mai mic față de cel din anul 2015 și
evident mai mare decât cel din anul 2016. Această categorie are o valoare de 4%.

4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor


factori de influență
4.2.1. Grafice de tip coloană cu evoluția principalelor resurse împrumutate
Graficul 4.2. Evoluția structurii resurselor împrumutate ale S.C. Mobam S.A.

24
Evoluția structurii resurselor împrumutate ale S.C. Mobam S.A. în
perioada 2015 - 2017

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2015 2015 2017

Datorii pe termen mediu și lung Credite bancare


Datorii către furnizori Datorii către stat
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate

Sursa: Prelucrare proprie, după datele de pe BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

4.2.2. Explicarea evoluțiilor


Vizualizând Graficul 4.2., putem observa cele mai importante elemente din cadrul resursolor
împrumutare și evoluția acestora pe perioada studiată și anume 2015 – 2017. Cele mai
importante aspecte fiind:

1. Cea mai importantă categorie de datorii din anii 2015, 2016, 2017 a S.C. Mobam S.A.
este: datorii către furnizori. Această categorie suferă unele modificări de la an la an, dar
rămâne cea mai importantă.
2. Cea mai puțin importantă categorie este cea a altor rezerve care nici nu apare în această
figură datorită procentajului scăzut, dar cea mai mică pondere vizibilă în această figură îi
aparține categoriei “datorii către stat”. Și această categorie suferă modificări de la an la
an, ca toate celelalte elemente, dar rămâne cu o pondere mică.
3. Un alt element vizibil este apariția în anul 2017 a creditelor bancare care ne dă de înțeles
faptul că întreprinderea a avut nevoie de un credit pentru a se dezvolta și pentru a-și
reabilita utilajele de producție.

Cu toate acestea, datoriile societății comerciale cresc de la an la an, ceea ce nu este un lucru
extraordinar de benefic, dar trebuie să ținem cont de faptul că acestea au crescut pentru că a
25
crescut și producția. Pe lângă faptul că a crescut producția, întreprinderea a investit și în
reabilitarea aparaturii folosite.

Capitolul 5. Concluzii

Scopul acestui proiect a fost acela de a învăța să facem o analiză a surselor de finanțare ale
unei întreprinderi și de a observa modificările ce apar pe o anumită perioadă, în cazul nostru,
ultimele trei exerciții financiare.

În prima parte a proiectului am prezentat S.C. Mobam S.A., obiectul său de activitate,
gamele de producție, structura acționariatului și nu în ultimul rând, cel mai important aspect,
piața și concurența acesteia.

A doua parte cuprinde sursele de finanțare ale companiei, aceasta fiind cea mai importantă și
complexă parte din acest proiect. De altfel, aici am prezentat în mare și evoluțiile surselor de
finanțare, pentru ca în următoarele capitole să le studiem mai în amănunt.

În a treia parte ne-am axat pe structura capitalurilor proprii și pe evoluția acestora. Trebuie să
reținem faptul că această ramură a capitalurilor proprii ocupă cea mai mare parte din sursele de
finanțare, peste 80%.

Ultima parte cuprinde structura resurselor împrumutate și evoluția lor în această perioadă.
Această categorie a resurselor împrumutate are o pondere foarte mică în totalul surselor de
finanțare, până la 20%.

Pe parcursul acestor trei exerciții financiare studiate putem constata faptul că resursele
proprii scad, iar resursele împrumutate cresc. Aceste modificări nu sunt exagerat de mari, dar
trebuie luate în considerare.

În concluzie, putem afirma faptul că S.C. Mobam S.A. are o imagine fidelă și o autonomie
financiară mare. În ciuda faptului că resursele proprii scad, acestea rămân mult mai evidente
decât resursele împrumutate.

Bibliografie

1. www.bvb.ro ;

26
2. www.mobam.ro ;
3. Legea societăților nr.31/1990, Ediția a 2-a actualizată la 18 august 2015, Editura Rosetti
International, Art. 1-4;
4. Toma, M.; Alexandru,F., Finanțe și gestiune financiară de întreprindere, Editura
Economică, București, 2003;

27