Sunteți pe pagina 1din 16

Analiza surselor de

finanțare ale întreprinderii


S.C. CONPET S.A.

Student : Nămuleac Mădălina-Ioana

Anul II, Contabilitate și Informatică de Gestiune

Grupa 2.7

Profesor coordonator : Oprea Otilia

Disciplina: Finanțe

INTRODUCERE.......................................................................................................................................3
Capitolul 1. Prezentarea generală a firmei............................................................................................4

1
1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a actvității..............................................................4
1.2 Piața și concurența......................................................................................................................5
Capitolul 2. Strucutura surselor de finanțare.........................................................................................5
2.1 Descrierea surselor de finanțare la compania CONPET S.A. pentru perioada 2014-2017............6
2.1.1. Principalele surse de finanțare ale companiei.........................................................................6
2.1.2 Sursele de finanțare ale CONPET S.A........................................................................................6
2.2. Grafice de tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare în perioada analizată........8
2.2.2. Explicarea evoluțiilor suselor de finanțare ale întreprinderii...................................................9
Capitolul 3. Analiza mutațiilor în structura capitalurilor proprii și a factorilor de influență (pentru
ultimele trei exerciții financiare)...........................................................................................................9
3.1. Strucutura capitalurilor proprii ale CONPET S.A. în perioada 2015-2017...................................9
3.1.1. Capitalurile proprii ale CONPET S.A.........................................................................................9
3.1.2. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului propriu..............9
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență...............11
3.2.1. Grafic privind evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii în mărime relativă
.........................................................................................................................................................11
3.2.2. Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii..............................11
Capitolul 4. Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate pentru ultimele trei exerciții
financiare.............................................................................................................................................12
4.1. Structura resurselor împrumutate la compania CONPET S.A. în perioada 2015-2017..............12
4.1.1.Tabel ce conține resursele împrumutate ale firmei CONPET S.A. în perioada 2015-2017......12
2017 2016 2015..................................................................................................12
4.1.2. Tabel cu modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate...........................13
4.1.3. Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu ajutorul graficelor de tip structură
exprimate în mărime relativă..........................................................................................................13
4.2. Analiza evoluției resurselor împrumutate și a principalelor factori de influență......................15
4.2.1. Grafic privind evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate în valori
procentuale.....................................................................................................................................15
4.2.2. Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale resurselor împrumutate......................16
Concluzii..............................................................................................................................................16

2
INTRODUCERE
O societate comercială este o întreprindere formată pe baza asocierii în mod liber a unor
persoane fizice care aduc un anumit aport (în bani sau natură) pentru înființarea acesteia în
mod legal.

Această întreprindere se presupune că va aduce beneficii economice viitoare folosindu-se de


anumite elemente pentru a îndeplini actul de comerț și pentru a respecta propriul obiect de
activitate.

Societățile comerciale sunt de 5 tipuri dar cele mai cunoscute dintre ele la nivel național sunt
următoarele:
 Societate comercială cu răspundere limitată (SRL)
 Societate pe acțiuni (SA)
În cadrul acestei analize, se va prezenta o societate pe acțiuni și anume CONPET
S.A..
Părțile sociale care constituie aportul, respectiv capitalul social sunt negociabile și
egale.
Condițiile pe baza cărora se formează și funcționează o societate pe acțiuni sunt mult
mai riguroase.
Insituțiile care controlează societățile pe acțiuni sunt Consiliul de Administrație și
Adunarea Generală a Acționarilor.

3
Capitolul 1. Prezentarea generală a firmei
CONPET S.A. este singura companie care continuă activitatea primului transportator
de țiței din România, chiar și după 115 ani. Bazele sale au fost puse în anul 1901 sub numele
de I.T.T.C., fiind modernizată în perioada 1996-2008. În prezent, aceasta poarta denumirea
de CONPET S.A.
1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a actvității

A. Obiectul de activitate
Obiectivul societății CONPET S.A. este folosirea Sistemului Național de
Transporturi prin Conducte, într-un mod sigur și eficient. Firma permite tuturor persoanelor
accesul la acest sistem în limitele impuse de lege. Aceasta transportă atât pe plan intern, cât și
pe plan extern diferiți combustibili precum:
o Țiței
o Gazolină/etan lichid
B. Structură acționarat
În data de 4.10.2018, structura acționaratului firmei CONPET S.A. se prezintă astfel:
NUMELE NUMĂRUL DE ACȚIUNI COTĂ DE PARTICIPARE
ACȚIONARULUI DEȚINUTE
Ministerul Energiei, 5 083 372 58,7162%
aparținând Statului Român
Persoane juridice 2 492 381 28,7886%
Persoane fizice 1 081 775 12,4952%
Total 8 657 528 100%
Sursă : Datele sunt prezentate conform site-ului societății CONPET, www.conpet.ro

4
Ministerul Energiei,
aparținând Statului Român
Persoane juridice

12%

29%
59%

1.2 Piața și concurența

A. Principalele produse și servicii oferite


Societatea CONPET S.A. se axează pe domeniul transporturilor petroliere prin
intermediul unor conducte special amenajate dar și prin cel al vagoanelor cisternă, oferind
stocuri de țiței, dar și alte produse ce reies din acesta.
B. Principalii concurenți ai societății CONPET S.A.
Concurenții sunt cei care acționează pe același sector de piață dar își urmăresc
propriile interese. De asemenea, fiecare încearcă să găsească un produs sau o metodă mai
bună pentru a-și mulțumi clientul.
Principalii concurenți ai societății CONPET S.A. sunt următorii:
o S.C. OSCAR DOWN STREAM S.R.L.
o S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
o S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.
o S.C. SOCAR PETROLEUM

Capitolul 2. Strucutura surselor de finanțare


Sursele de finanțare reprezintă surse economice prin care se mărește capitalul social al
firmei dar și un mod de dezvoltare al acesteia. La rândul lor, sursele de finanțare contribuie la
o mai bună organizare și desfășurare a firmei.
Sursele de finanțare pot fi împărțite în două categorii: interne (de exemplu: prin
autofinanțare) și externe ( credite bancare, sponsori, etc). Sursele proprii de finanțare prezintă
un caracter mai stabil decât cele din sursele exterioare deoarece acestea au caracter
rambursabil, plus dobânzile aferente.

5
2.1 Descrierea surselor de fi nanțare la compania CONPET S.A. pentru perioada 2014-
2017

Societatea comercială CONPET S.A. respectă cele prezentate mai sus, astfel că
acestea beneficiază atât de sursele financiare interne, cât și externe.
2.1.1. Principalele surse de fi nanțare ale companiei

Sursele de finanțare sunt compuse din mai multe elemente precum:


 CAPITALUL SOCIAL= este primul pas pentru înființarea unei societăți și
este constituit de aproturile aduse de membrii acesteia.
 REZERVELE= sunt reprezentate de sume de bani formate pe baza legii
sau pentru evenimentele care nu pot fi prezise.
 PROVIZIOANE=sunt reprezentate de sumele de bani care se folosesc
pentru cheltuielile ce se asteaptă a fi înregistrate în perioada următoare,
având un caracter incert.
 ÎMPRUMUTURI (pe termen lung sau scurt)= sunt acele sume de bani pe
care societatea le inregistrează ca îndatoriri față de o altă entitate sau
instituție.
 VENITUL = suma de bani pe care societatea o încasează pentru serviciile
oferite.
 REZULTATUL REPORTAT= acest tip de rezultat este constituit din
pierderea neacoperita sau profitul nedistribuit.
2.1.2 Sursele de fi nanțare ale CONPET S.A.

 Sursele de finanțare în mărime absolută ale companiei CONPET S.A.


Denumire indicator 2017 2016 2015
Capital social 28.570 28.570 28.570
Rezerve legale 5.714 5.714 5.714
Rezerve din reevaluare 31.017 32.958 93.604
Alte rezerve 478.500 536.239 501.119
Rezultatul reportat 40.211 120.685 72.316
Rezultatul exercițiului 74.388 71.547 63.199
TOTAL CAPITALURI PROPRII 658.400 795.713 764.522
Subvenții pentru investiții 1.314 1.468 1.281
Venituri în avans 12 16 18
TOTAL VENITURI ÎN AVANS 1.326 1.484 1.299
Impozit pe profit amânat - 1.671 96
Provizion pe termen lung 12.818 3.543 3.719
Datorii comerciale pe termen lung - - 714
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 12.818 5.214 4.529
Datorii comerciale 30.654 20.658 20.043
Impozit pe profit curent 3.762 3.902 3.376
Alte datorii 32.282 26.516 22.672
Provizioane pe termen scurt 9.531 11.422 19.340
TOTAL DATORII 89.047 67.712 69.960
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI 748.773 864.909 835.781

6
PROPRII
Sursă : Datele sunt preluate de pe site-ul companiei CONPET S.A., acestea fiind
prelucrate și transcrise.
 Sursele de finanțare în mărime relativă ale companiei CONPET S.A.

Denumire indicator 2017(%) 2016(%) 2015(%)


Capital social 3,81 % 3,30% 3,41%
Rezerve legale 0,77% 0,66% 0,68%
Rezerve din reevaluare 4,14% 3,81% 11,19%
Alte rezerve 63,90% 61,99% 59,95%
Rezultatul reportat 5,40% 13,95% 8,65%
Rezultatul exercițiului 9,93% 8,27% 7,56%
TOTAL CAPITALURI PROPRII 88,73% 91,98% 91,44%
Subvenții pentru investiții 0,17% 0,16% 0,15%
Venituri în avans 0,0016% 0,0018% 0,0021%
TOTAL VENITURI ÎN AVANS 0,1716% 0,1618% 0,1521%
Impozit pe profit amânat - 0,19% 0,011%
Provizion pe termen lung 1,71% 0,4% 0,44%
Datorii comerciale pe termen lung - - 0,085%
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 1,71% 0,59% 0,536%
Datorii comerciale 4,09% 2,38% 2,39%
Impozit pe profit curent 0,50% 0,45% 0,40%
Alte datorii 4,31% 3,06% 2,71%
Provizioane pe termen scurt 1,27% 1,32% 2,31%
TOTAL DATORII 9,56% 7,43% 8,0%
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI 100% 100% 100%
PROPRII
Sursă: Având în vedere informațiile de mai sus, acestea au fost prelucrate în manieră
proprie.
Formula folosită pentru a transforma din mărime absolută în mărime relativă este:
X=(elementul 1/ Total capitaluri proprii si datorii)*100
În urma analizei realizate și a întocmirii tabelelor se constată următoarele lucruri:
 În anul 2015, ponderea de 91,44 % era reprezentată de capitalurile proprii, iar
diferența de pana la 100% erau datoriile (8,56%).
 În anul 2016, procentul capitalurilor proprii crește cu aproximativ 0,54%, iar
concomitent scad datoriile până la 7,43%.
 În anul 2017, scad capitalurile proprii, ajungându-se la un procentaj de 88,73%
și cresc datoriile, acestea având o valoare de 9,56%.
În conlcuzie, putem afirma că principala sursă a firmei CONPET S.A. de finanțare o
reprezintă capitalurile proprii care în fiecare an prezentat au o pondere mai mare de 50%.

7
Graficul surselor de finanțare pentru anii 2015-2017
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2015 2016 2017

Capital propriu Column1

Sursă: Realizată dupa datele de pe www.bvb.ro


2.2. Grafi ce de ti p 100% stacked pentru principalele surse de fi nanțare în perioada
analizată

Sursele de fi nanțare în mărime absoultă( în mii)

Total capitaluri proprii Total datorii Total capital propriu și datorii

2017 658.4 89.05 748.77

2016 795.71 67.71 864.91

2015 764.52 69.96 835.78

Sursă: După site-ul www.bvb.ro, chart-ul a fost lucrat în manieră proprie.

Sursele de fi nanțare în mărime relati vă ( în procente)


0.54% 0.59%
7.43% 1.71%
8.02% 9.56%
Total datorii pe termen lung Total datorii Total capitaluri proprii

91.44% 91.98% 88.73%

2015 2016 2017

Sursă: Dupa site-ul www.bvb.ro, chart-ul a fost prelucrat în manieră proprie.

8
2.2.2. Explicarea evoluțiilor suselor de fi nanțare ale întreprinderii

Conform datelor și situațiilor prezentate atât în tabele, cât și în grafice putem afirma că
societatea CONPET S.A. își menține activitatea și realizează profit ajutându-se în mare parte
de propriile resurse. Acest proces se mai poate numi și autofinanțare.

Capitolul 3. Analiza mutațiilor în structura


capitalurilor proprii și a factorilor de influență
(pentru ultimele trei exerciții financiare)
Cel de-al treilea capitol prezintă capitalul propriu și ce modificări a suferit acesta de-a lungul
celor trei exerciții financiare. Acesta este foarte important pentru menținerea actvității
societății CONPET S.A.
3.1. Strucutura capitalurilor proprii ale CONPET S.A. în perioada 2015-2017

3.1.1. Capitalurile proprii ale CONPET S.A.

2017 2016 2015


Capital social 28.570 28.570 28.570
Rezerve legale 5.714 5.714 5.714
Rezerve din reevaluare 31.017 32.958 93.604
Alte rezerve 478.500 536.239 501.119
Rezultatul reportat 40.211 120.685 72.316
Rezultatul exercițiului 74.388 71.547 63.199

Total capitaluri proprii 658.400 795.713 764.522


Sursă: Date preluate de pe site-ul www.bvb.ro, prelucrate în manieră proprie.
3.1.2. Modifi carea nominală relati vă anuală pentru fi ecare element al capitalului
propriu

Denumire 2015 Modificare 2016 Modifcare 2017


indicator nominală nominala
relativă relativă
Capital 28.570 0% 28.570 0% 28.570
social
Rezerve 5.714 0% 5.714 0% 5,714
legale
Rezerve din 93.604 Scade cu 32.958 Scade cu 31.017
reevaluare 64,79% 5,89%
Alte rezerve 501.119 Crește cu 536.239 Scade cu 478.500
7% 10,77%
Rezultatul 72.316 Crește cu 120.685 Scade cu 40.211
reportat 66% 66,69%
Rezultatul 63.199 Crește cu 71.547 Crește cu 74.388
exercițiului 13,2% 3,97%

9
Sursă: Datele sunt luate de pe site-ul www.bvb.ro, fiind prelucrate în manieră proprie.
În funcție de anul la care ne referim, structura capitalurilor proprii îmbracă următoarele
forme:
ANUL 2015

8% 4%
1%
9% 12% Capital social
Rezerve legale
Rezerve din autoevaluare
Alte rezerve
Rezultatul reportat
66% Rezultatul exercițiului

ANUL 2016

17% 4%
1%5%
Capital social
Rezerve legale
Rezerve din reevaluare
Alte rezerve
Rezultatul reportat
74%
Rezultatul exercițiului

ANUL 2017

11% 4%
1%5%
6% Capital social
Rezerve legale
Rezerve din reevaluare
Alte rezerve
Rezultatul reportat
73% Rezultatul exercițiului

Sursă: Date luate de pe site-ul www.bvb.ro, prelucrate în manieră proprie

10
Interpretarea rezultatelor:
În intervalul de timp 2015-2017, capitalurile proprii au suferit unele modificări.
Se poate observa că rezervele legale și capitalul social și-au păstrat procentajul pe parcursul
celor trei ani.
În anul 2015, rezervele din autoevaluare aveau un procentaj de 12%, urmân ca în următorii
doi ani acesta să scadă până la 4%, respectiv 5%.
Celelalte rezerve care fac parte din categoria ALTE REZERVE, dețin o pondere de 66% în
anul 2015, de 61,99% în 2016, iar în 2017 observăm o creșstere de până la 73%.
Rezultatul repotat și rezultatul exercițiului au procente apropiate în anul 2015, 9% și 8% dar
și în 2017 de 6% și 11%. În ceea ce privește anul 2016, între acestea se observă o diferență de
13%( rezultatul reportat 17% și rezultatul exercițiului 4%).

3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de


infl uență

3.2.1. Grafi c privind evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii în


mărime relati vă

Chart Title
4.14% 5.40%
3.81% 0.77% 63.90% 9.93%

3.81%

13.95%
3.30% 0.66% 61.99%
8.27%

11.19%

3.41% 0.68% 59.95% 8.65% 7.56%

Capital social Rezerve legale Rezerve din Alte rezerve Rezultatul Rezultatul
reevaluare reportat exercițiului

2015 2016 2017

Sursă: Datele sunt luate de pe site-ul www.bvb.ro, prelucrate într-o manieră proprie.
3.2.2. Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii

 Primul element care va fi analizat este capitalul social. În anul 2016 se înregistrează o
scădere a capitalului social cu 0,11% față de 2015, iar în 2017 acesta crește până la
3,81%.

11
 Rezervele legale prezintă o îmbunătățire abia în 2017 când au cea mai mare valoare,
respectiv de 0,77%.
 Rezervele din reevaluare nu tind să crească, ci să scadă semnificativ, cu o diferență de
7,05%.
 Pe de altă parte, categoria altor rezerve arată o creștere din aproape în aproape, de la
59,95% până la 63,90%.
 Valoarea maximă a rezultatului reportat este cea din anul 2016 ( 13,95%), fiind
urmată de anul 2015 ( 8,65%) si 2017 (5,40%).
 Ultima categorie prezentată în structura capitalurilor proprii, cea a rezultatului
exercițiului arată o creștere de la 7,56% până la 9,93%.

Începând cu anul 2015, acțiunile companiei CONPET S.A. au fost catalogate ca fiind
acțiuni PREMIUM, având o valoare nominală de 3,3 lei/acțiune.

Capitolul 4. Analiza mutațiilor în structura


resurselor împrumutate pentru ultimele trei
exerciții financiare
La fel ca și capitalurile proprii, datoriile au suferit anumite modificări pe
perioada celor 3 ani: 2015,2016,2017.
Capitolul 4 prezintă aceste schimbări pozitive sau negative prin
intermediul tabelelor, dar și a graficelor.

4.1. Structura resurselor împrumutate la compania CONPET S.A. în perioada 2015-2017

4.1.1.Tabel ce conține resursele împrumutate ale fi rmei CONPET S.A. în perioada 2015-
2017

2017 2016 2015

Subvenții pentru investiții 1.314 1.468 1.281


Venituri în avans 12 16 18
TOTAL VENITURI ÎN AVANS 1.326 1.484 1.299
Impozit pe profit amânat - 1.671 96
Provizion pe termen lung 12.818 3.543 3.719
Datorii comerciale pe termen lung - - 714
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 12.818 5.214 4.529
Datorii comerciale 30.654 20.658 20.043
Impozit pe profit curent 3.762 3.902 3.376
Alte datorii 32.282 26.516 22.672

12
Provizioane pe termen scurt 9.531 11.422 19.340
TOTAL DATORII 89.047 67.712 69.960
Sursă: Datele sunt preluate de pe www.bvb.ro, acestea fiind prelucrate
într-o maniera proprie.
4.1.2. Tabel cu modifi carea nominală relati vă anuală a resurselor împrumutate

Denumire 2015 Modificare 2016 Modificare 2017


indicator nominală nominală
relativă relativă
Subvenții 1281 Crește cu 14% 1468 Scade cu 1218
pentru 17,03%
investiții
Venituri în 18 Crește cu 16 Scade cu 25% 12
avans 6,66%
Impozit pe 96 Crește cu 1671 Scade cu 0
profit amânat 94,26% 100%
Provizion pe 3719 3543 12818
termen lung
Datorii 714 Scade cu 0 0 0
comerciale pe 100%
termen lung
Datorii 20043 Crește cu 20658 Crește cu 30654
comerciale 3,06% 48,38%
Impozit pe 3376 Crește cu 3902 Scade cu 3762
profit curent 15,58% 3,59%
Alte datorii 22672 Crește cu 26516 Crește cu 32282
16,95% 21,74%
Provizioane 19940 Scade cu 11422 Scade cu 9531
pe termen 42,72% 16,56%
scurt

Sursă: Datele sunt preluate de pe


www.bvb.ro, acestea fiind prelucrate într-o manieră proprie.
În acest tabel putem analiza atât schimbările pozitive, cât și cele negative asupra
resurselor împrumutate de către compania CONPET S.A.

4.1.3. Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu ajutorul grafi celor de ti p


structură exprimate în mărime relati vă

Structura resurselor împrumutate în anul 2015, 2016 și respectiv 2017.

13
2015

Subvenții pentru investiții


2%
0%5%1% Venituri în avans
27% Impozit pe profit amânat
Provizion pe termen lung
28% Datorii comerciale pe termen lung
Datorii comerciale
Impozit pe profit curent
Alte datorii
5%
32% Provizioane pe termen scurt

Sursă: Datele sunt preluate de pe www.bvb.ro, aceste fiind prelucrate într-o manieră
proprie.
După cum putem observa atât în tabel, cât și în figura realizată mai sus cea mai
mare parte a a resurselor împrumutate este ocupată de categoria ALTE
DATORII(32%). Aceasta este urmată de datoriile comerciale ce dețin o pondere de
28%. Celelalte resurse împrumutate analizate au valori apropiate una față de alta.

2016

Subvenții pentru investiții


2%
0%
2%5% Venituri în avans
17%
Impozit pe profit amânat
Provizioane pe termen lung
30% Datorii comerciale pe termen lung
Datorii comerciale
Impozit pe profit curent
38% Alte datorii
6% Provizioane pe termen scurt

Structura anului 2016 este dominată de aceeasi categorie ca cea din 2015, cea a
ALTOR DATORII, de data aceasta cu o pondere mai mare de 38%. În același timp
cresc și datoriile comerciale cu 2%. Acestea sunt precedate de provizoanele pe termen
scurt cu 17%, iar restul elementelor având procentaje asemănătoare.În acest an
datoriile comerciale pe termen lung nu există.

14
2017
Subvenții pentru investiții
Venituri în avans
11% 1%
0% 14% Impozit pe profit amânat
Provizion pe termen lung
Datorii comerciale pe termen
lung
36%
34% Datorii comerciale
Impozit pe profit curent
4% Alte datorii
Provizioane pe termen scurt

Sursă: Datele sunt preluate de pe site-ul www.bvb.ro, acestea fiind prelucrate într-o
manieră proprie.
La fel ca în 2016, elementul de datorii comerciale pe termen lung a dispărut.
Ponderea maxima este deținută de aceleași categorii ca și în anii precedenți.Structura
și valorile nu se modifică semnificativ.

4.2. Analiza evoluției resurselor împrumutate și a principalelor factori de infl uență

4.2.1. Grafi c privind evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate în


valori procentuale

1.2700%

4.3100%
2.3100% 1.3200%
0.5000%
2.7100% 3.0600%
4.0900%
0.4000% 0.4500%
2.3900% 2.3800%
1.7100%
0
0.4400% 0.4000%
0.1900%
0.0021%
0.0011%
0.1500% 0.0018%
0.1600% 0.0016%
0.1700%
2015 2016 2017

Subvenții pentru investiții Venituri în avans Impozit pe profit amânat


Provizion pe termen lung Datorii comerciale pe termen lung Datorii comerciale
Impozit pe profit curent Alte datorii Provizioane pe termen scurt
Sursă: Datele sunt preluate de pe site-ul www.bvb.ro, acetse fiind prelucrate într-o
manieră proprie.

15
4.2.2. Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale resurselor împrumutate

Interpretările care vor fi prezentate sunt realizate pe baza ultimului grafic. Astfel, se pot
afirma următoarele:
Elementul care deține cele mai mari ponderi este structura de ALTE DATORII, indiferent de
perioada/anul la care facem referire.
La polul opus cu cele mai mici ponderi se află datoriile comerciale pe termen lung,acestea
înregistrând doar în anul 2015 o pondere de 0,085%.
De-a lungul anilor putem observa ca anumite categorii au dispărut neprezentând niciun
procentaj sau valoare. Printre acestea se numără : datoriile comerciale pe termen lung și
impozitul pe profit amânat.
La o privire de ansamblu asupra structurii resurselor împrumutate se poate spune că valorile
nu se schimbă semnificativ, ci își păstrează valori din aproape în aproape.
Există datorii care cresc ( alte datorii, datoriile comerciale) și datorii care dispar ( datoriile
comerciale pe termen lung).

Concluzii
Obiectivul proiectului intitulat “Analiza surselor de finanțare a unei întreprinderi” a fost de a
analiza schimbările sau modificările în strucutura capitalurilor proprii și a datoriile în anii 2015, 2016
și respectiv 2017.

Prima parte prezintă informații generale despre compania CONPET S.A., acestea fiind o
societate pe acțiuni. De-a lungul timpului, acestea a preluat și alte companiii cum ar fi Petrom sau
Lukoil.

Cea de-a doua parte prezintă într-o maniera evoluția favorabilă sau nefavorabilă a
capitalurilor proprii și a datoriilor de-a lungul perioadei la care facem referință cu ajutorul graficelor
și a tabelelor.

Capitolul III se referă exact la capitalurile proprii și ce modificări au suferit acestea ( cu cât au
crescut sau cu cât au scăzut).

Capitolul IV este asemănător celui de-al treilea, singura diferență fiind structura
analizată.Aici se face referire în special la datorii.

În concluzie ,putem afirma că societatea CONPET S.A. nu înregistrează o creștere bruscă a


datoriilor ,iar capitalurile proprii își mențin valori apropiate.

BIBLIOGRAFIE :

1. Suport de curs finanțe, FEAA, anul II


2. www.bvb.ro
3. www.conpet.ro

16