Sunteți pe pagina 1din 24

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din

bugetul de stat și din bugetele locale din România

Lucrare realizată de: Nistor Ioana

Coordonator: Prof. Oprea Otilia Roxana

Iași, 2018
Cuprins:

1.Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele


locale....3
1.1 Sinteza clasificației bugetare a cheltuielilor publice ...................................................3
1.2 Identificarea diferențelor dintre abordarea teoretică și cea
legislativă........................4
2. Mutații în nivelul și structura funcțională a cheltuielilor publice din
bugetul de stat din perioada 2013-
2016...........................................................................5
2.1 Evoluția nivelului absolut și relativ al cheltuielilor
publice...........................................5
A.Calculul nivelului nominal și real, respectiv modificările anuale ale cheltuielilor publice
totale din bugetul de stat în perioada analizată, folosind metoda
tabelară........................5
B.Ponderile cheltuielilor publice totale din bugetul de stat reflectate în PIB și în
cheltuielile totale din BGC pentru perioada 2013-
2016.......................................................................6
C.Analiza mutațiilor și a cauzelor ce le-au
determinat.......................................................6
2.2 Dinamica relativă a cheltuielilor
publice......................................................................7
A.Prezentarea tabelară a modificării relative nominale și reale, respectriv a
elasticității cheltuielilor publice totale din bugetul de stat, în raport cu PIB pentru
perioada analizată.................................................................................................7
2.3 Mutații în structura funcțională a cheltuielilor
publice.................................................8
A. Structura tabelară a cheltuielilor publice din BS prezentată în metoda
tabelară.8
B.Structura tabelară a cheltuielilor publice din BS reprezentată pe patru
componente,
grafic.........................................................................................................10
C.Explicația mutațiilor survenite pe baza datelor din tabele și
grafice..................13
D.Analiza cauzelor și determinarea implicațiilor mutațiilor
constatate.................13
3.Mutaţii în nivelul şi structura funcţională a cheltuielilor publice din
bugetul centralizat al unităţilor administrativ – teritoriale în perioada 2013-
2016......14
3.1 Evoluția nivelului absolut și relativ al cheltuielilor publice în perioada 2013-
2016......14
A. Calculul nivelului nominal și real, respectiv modificările anuale ale cheltuielilor
publice totale din BCUAT în perioada analizată, folosind metoda
tabelară..........14
B.Ponderile cheltuielilor publice totale din BCUAT reflectate în PIB și în
cheltuielile BGC pentru perioada 2013-
2016.......................................................15
C.Explicația mutațiilor survenite și a cauzelor
acestora.......................................15

2
3.2 Dinamica relativă a cheltuielilor
publice....................................................................16
A.Prezentarea tabelară a modificării relative nominale și reale, respectiv a
elasticității cheltuielilor publice totale din BCUAT, în raport cu PIB pentru perioada
analizată.........................................................................................................................16
B.Explicația mutațiilor survenite și a cauzelor
acestora........................................16
3.3 Mutații în structura funcțională a cheltuielilor
publice................................................17
A.Structura tabelară a cheltuielilor publice din BCUAT prezentată în metoda
tabelară..........................................................................................................................17
B.Structura tabelară a cheltuielilor publice din BS reprezentată pe patru
componente,
grafic.........................................................................................................19
C.Explicația mutațiilor survenite și cauzele
lor....................................................21
4.Concluzii.........................................................................................................22
5.Bibliografie.....................................................................................................22

1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat

șidin bugetele locale

1.1 Sinteza clasificației bugetare a cheltuielilor publice

Clasificaia cheltuielilor este importantă pentru măsurarea alocației sectoarelor finanțate


în mod public, pentru asigurarea posibilității de verificare a acordului cu autorizațiile
legislative, pentru revederea politicii și analiza performanei și pentru administrarea zilnică a
bugetului. Un sistem de clasificare a cheltuielilor furnizează un cadru normativ atât pentru
politica decizională, cât și pentru responsabilitate.
Clasificaiile cheltuielilor bugetare pot avea forme diferite, plecând de la scopurile
diferite
urmărite: elaborarea de rapoarte, administrarea bugetului, prezentarea bugetului în
Parlament.
Cheltuielile bugetare sunt clasificate în general, potrivit diferitelor nevoi, conform
următoarelor categorii:
 pe funcție (funcțională) – pentru analiză istorică și pentru analiza politicii;
 pe organizație (administrativă) – pentru responsabilitate și administrarea bugetului;
 pe resurse (financiară) – pentru administrarea bugetului;
 pe categorii economice – pentru raportări statistice și pentru controlul financiar al

3
 agregatelor;
 pe articole– pentru acorduri și management intern;
 pe program – pentru formularea politicii și responsabilitatea performanei.
Clasificaţia administrativă- se bazeaza pe instituțiile prin intermediul carora se
realizează cheltuielile publice, precum ministerele si unitațile administrative-teritoriale.
alocațiile bugetare stabilindu-se prin aceștia beneficiarii.

Clasificaţia economică se realizează prin utilizarea a două criterii de grupare:


 in funcnție de scopul pentru care sunt efectuate plăţile: cheltuieli curente ( de
funcţionare) şi cheltuieli de capital ( de investiţii)
 manifestarea sau nu a unei contraprestaţii : cheltuieli administrative ( al serviciilor
publice ) şi cheltuieli de transfer
Clasificaţia funcţională – gruparea cheltuielilor publice se efectuează in funcție de
sectoarele de activitate, reflectând scopurile politicii financiare a statului.

Realizata in functie de intervalul producerii cheltuielilor:

Clasificarea în funcție de rolul cheltuielilor publice în procesul de repartiție socială:


 cheltuieli publice reale(negative)- consumul permanent/definitiv al PIB-ului
 cheltuieli publice economice(pozitive)- crează valoare adăugată, reprezentând o
avansare de PIB

Realizată in funcție de obiectivele pentru care au fost alocate aceste cheltuieli:


 cheltuieli publice guvernamentele
 cheltuieli publice de exercițiu

Realizată in funcție de domeniul cheltuielilor publice:


 cheltuieli publice ale administraţiei publice central din fondurile bugetare şi
extrabugetare
 cheltuielile colectivităţilor locale
 cheltuielile care sunt finanţate prin intermediul fondurile asigurărilor sociale de stat
 cheltuieli publice ale organismelor internaţional finanţate din resursele publice naţionale

Clasificația utilizată de instituțiile specializate ONU:


 functională- divizându-se în cheltuieli pentru: servicii publice și comunale
 economică -reflectând consumul final și cheltuielile publice pentru formarea brută de
capital

1.2 Identificarea diferențelor dintre abordarea teoretică și cea


legislative
În momentul în care definim cheltuielile publice, apar anumite diferențe între cele două
forme de abordare: teoretică și legislativă. Astfel suntem capabili să diferențiem abordarea
teoretică de cea legislativă, deosebirea pornind de la sferă în care se manifestă acestea în
cadrul societății. Putem aborda structura cheltuielilor publice din două puncte de vedere:
economică și funcțională, evidențiind legătură dintre tratarea teoretică și funcțională,
respective abordarea legislativă și cea functională.

4
În primul caz includem totalitatea cheltuielilor pentru care nu există un criteriu special
de ierarhizare, abordarea lor făcându-se într-o manieră universală, găsindu-se cheltuielile
înfățișate/prezentate în capitolul precedent.
În al doilea caz ne raportăm la totalitatea cheltuielolor clasificate după ramuri, domenii
și sectoare de activitate către care sunt orientate resurse financiare publice. Domeniile
acestea sunt menționate de Legea Finanțelor Publice, raportându-ne mai precis la clasificația
de pe Ministerul Finanțelor Publice.

2. Mutații în nivelul și structura funcțională a cheltuielilor


publice din bugetul de stat din perioada 2013-2016

2.1 Evoluția nivelului absolut și relativ al cheltuielilor publice

În această parte a capitolului va fi prezentată evoluția cheltuielilor publice în perioadă


2013-2016, din cadrul bugetului de stat al României, observându-le prin intermediul tabelelor,
diverselor grafice și calculelor pe care le putem realiză, acestea ajutându-ne le interpretări.

2.1.A Calculul nivelului nominal și real, respectiv modificările anuale ale


cheltuielilor publice totale din bugetul de stat în perioada analizată, folosind
metoda tabelară

Tabel NR 1 - Nivelul real și cel nominal al cheltuielilor publice


CHELTUIELI
CHELTUIELI
-expresie Indicii prețurilor
Anul -expresie reală-
nominală- de consum (%)
(milioane lei)
(milioane lei)
2013 110128,1 103.98 105 912,8
2014 115615,9 101,07 114 391,9
2015 125215,8 99,41 125 958,9
2016 130083,1 98,45 132131,1
5
Sursa: Calcule proprii potrivit datelor de pe INSSEE și date de pe INSSEE
Din tabelul prezentând nivelul real și cel nominal al cheltuielilor publice (Tabel NR1) ce
a fost realizat pentru perioada 2013-2016 rezultă concluzia conform căreia în sectorul
cheltuielilor publice aparținand sectorului de finante publice se înregistrează o creștere de-a
lungul perioadei analizate. Cel mai scăzut nivel al cheltuielilor în expresie reală a fost realizat
în anul 2013 (132131,1 milioane lei). Variația indicelui prețurilor de consum reprezinnd o
consecință a influenței unor factori ca modificarea cotei de TVA pentru unele produse, variația
prețurilor combustibililor, precum și de elemente ce țin de oferta de bunuri și servicii.
În perioada studiată se poate constata ca pentru acoperirea deficitului bugetar, pentru
finanțarea de proiecte necesare dezvoltării țării și respectiv măririi salariilor din sectorul
bugetar, a existat o creștere a volumului cheltuielilor din domeniul public, fenomen datorat
contractării de împrumuturi.

2.1.B Ponderile cheltuielilor publice totale din bugetul de stat reflectate în PIB și
în cheltuielile totale din BGC pentru perioada 2013-2016

Tabel NR 2 – Ponderea cheltuielilor publice în PIB


Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016
PIB PIB PIB PIB
Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
(mld. (mld. (mld. (mld.
(mil. lei) (mil. lei) (mil. lei) (mil. lei)
RON) RON) RON) RON)
110128,1 639,3 115615,9 669,5 125215,8 710,3 130083,1 759,2
Pondere a
cheltuielilor publice 17,22 17,26 17,62 17,13
în PIB (%)
Sursa: Calcule proprii potrivit datelor de pe INSSEE și date de pe INSSEE
Tabel NR 3 – Ponderea cheltuielilor in bugetul general consolidat (BGC)
Ponderea 2013 2014 2015 2016
cheltuielilor în
51,02 51,08 51,33 51.21
BGC (%)
Sursa: Calcule proprii potrivit datelor de pe INSSEE
Analizând datele din tabelul “Ponderea cheltuielilor publice în PIB” (Tabel NR 2)
constatăm că nu au fost înregistrate modificări semnificative a ponderii cheltuielilor publice in
PIB. În perioana 2013-2015 ponderea a crescut foarte puțin de la un an la altul, însă în 2016 a
prezentat o scadere minoră fata de anul precedent 2015 cu 0,49% .
După cum se poate observa din tabelul “Ponderea cheltuielilor în bugetul general
consolidat” (Tabel NR 3), ponderea cheltuielilor totale în BGC, este peste 50% în toți anii

6
analizați,fiind nefavorabil pentru economia țării, fiind dificil să acoperim cheltuielile, în
momentul în care resursele nu sunt suficiente. În perioada 2013-2016 ponderea ramâne
relativ constantă.

2.1.C Analiza mutațiilor și a cauzelor ce le-au determinat

Datorită cheltuielilor publice efectuate de stat, se influențează pe de o parte


dezvoltarea economică, dar și dezvoltarea din punct de vedere social. Prin mărirea volumului
de cheltuieli din domeniul finanțelor publice se influențează direct, în sunsul creșterii, volumul
consumului total, cererea agregată, și indirect prin stimularea cererii si oferta.
PIB-ul reprezinta cel mai important și semnificativ indicator macroeconmic, ce
reprezintă suma valorilor de piață a serviciilor si a mărfurilor care sunt cu destinație specifică
consumului final și sunt de asemenea produse în cadrul întregului sistem ramificat al
economiei, pe parcursul unui an. Din analizarea situației pentru perioada de referință 2013-
2016, se constată că valoarea cea mai mare a PIB-ului a fost realizată în anul 2016 și este de
759,2 miliarde de RON.

2.2 Dinamica relativă a cheltuielilor publice


2.2.A Prezentarea tabelară a modificării relative nominale și reale, respectriv a
elasticității cheltuielilor publice totale din bugetul de stat, în raport cu PIB pentru
perioada analizată

Variația relativă a cheltuielilor publice este exprimată de procentul cu care se modifică,


nominal sau real, de la o perioadă la alta pentru situațiile în care volumul de cheltuieli publice
ce poate fi exprimat fie prin prețuri curente, fie prin prețuri constante.
Atât modificările relative, precum și elasticitatea cheltuielilor publice pot fi determinate
folosind următorii indici:
 Modificarea relativa a cheltuielilor publice in expresie nominala

*100

 Modificarea relativa a cheltuielilor publice in expresie reala

 Elasticitatea cheltuielilor în raport cu PIB

 Indicatorul privind corespondenta dintre modificarea cheltuielilor publice si modificarea


PIB (K)

7
Tabeș NR 4 – Valoarea cheltuielilor publice si valoarea PIB-ului
Cheltuieli
Cheltuieli (expresie
(expresie PIB
Anul reală)
nominală) (mld. RON)
(mil. lei)
(mil. lei)
2013 110128,1 105 912,8 639,3
2014 115615,9 114 391,9 669,5
2015 125215,8 125 958,9 710,3
2016 130083,1 132131,1 759,2
Sursă: Prelucrarea datelor găsite pe INSSEE

Tabel NR 5 - Modificarea relativă reală, nominală și elasticitatea cheltuielilor publice în raport


cu PIB din bugetul de stat
Elasticitatea Modificarea relativă Modificarea (PIB1-
cheltuielilor cheltuielilor publice relativă cheltuielilor PIB0)/
Anul KCP/PIB
publice in (expresie nominală) publice (expresie PIB0*100
raport cu PIB-ul (%) reală) (%)
2014/2013 1.06 4.98 8.01 1.00 4.72
2015/2014 1.37 8.30 10.11 1.02 6.08
2016/2015 0.47 3.88 4.90 0.97 8.26
2016/2013 0.97 18.11 24.75 0.99 18.75
Sursa: Calcule proprii potrivit datelor de pe INSSEE

Analiza valorilor obținute pentru coeficientul de elasticitate are o relevanță mare


deoarece acesta scoate în evidență dinamica cheltuielilor publice raportate la ritmul lor de
creștere, comparăndu-se cu ritmul de crestere a PIB-ului.
Se observă că pentru perioada analizată, respectiv 2013-2016, valoarea coeficientului
este mai mic decât 1, însemnând că valoarea e subunitară, ceea ce in alte cuvinte înseamnă
ca ritmul de creștere al Produsului Intern Brut contribuie la accelerarea ritmului de creștere al
cheltuielilor publice totale.

2.3 Mutații în structura funcțională a cheltuielilor publice

2.3.A Structura tabelară a cheltuielilor publice din BS prezentată în metoda


tabelară

Teabel NR 6 - Nivelul nominal al cheltuielilor publice din bugetul de stat în anii 2013-2016
exprimate în milioane lei
8
Categorii de venituri si Ani
cheltuieli (BS) Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016
UM: Milioane lei
Milioane lei Milioane lei Milioane lei Milioane lei
RON RON RON RON
CHELTUIELI - total 110128,1 115615,9 125215,8 130083,1
Cheltuieli curente 105691,2 110670,4 118577,2 123685,5
Cheltuieli de personal 19890,1 21239,7 21002,8 21492,4
Bunuri si servicii 4405,5 5169,6 5756,9 5772,9
Dobanzi 9208,1 8724,3 8291,8 9474,2
Subventii 3290,4 4015,3 3929,6 4224,5
Transferuri intre unitati ale 27854,8 29988,5 34490,3 34799,4
administratiei publice
Alte transferuri 11251,5 11443,6 10538,8 10438,3
Proiecte cu finantare din 12031,9 11698,7 15257,7 3877,6
fonduri externe
nerambursabile (FEN)
postaderare

Asistenta sociala 13368,9 13837,5 15505,2 23187


Proiecte cu finantare din : 31,9 495,4 7543,6
fonduri externe
nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020

Alte cheltuieli 1980,8 2953,6 2582,9 2325,9


Cheltuieli aferente 2409,2 1567,7 725,8 549,7
programelor cu finantare
rambursabila

Cheltuieli de capital 2446 2850 4555,5 3761,9


Active nefinanciare 1794,4 2429,3 3654,6 3596
Active financiare 651,6 420,7 900,9 165,9
Operatiuni financiare 2662,5 2733,7 2810,8 2635,7
Imprumuturi 35,1 113,6 32,5 79,7
Rambursari de credite 2627,4 2620,1 2778,3 2556
Plati efectuate in anii -671,6 -638,2 -727,7 :
precedenti si recuperate in
anul curent

CHELTUIELI - total 110128,1 115615,9 125215,8 130083,1


Servicii publice generale 42436,1 43767,7 48154,5 46323,3
Autoritati publice si actiuni 11212,4 12892,2 14469,8 14589,8
externe
Cercetare fundamentala si 1365,3 1481,2 1885,2 2010
cercetare - dezvoltare
Alte servicii publice generale 966,9 1845,1 1439,3 1135
Tranzactii privind datoria 11398,7 10977,9 10782,9 11795,6
publica si imprumuturi

9
Transferuri cu caracter 17492,8 16571,3 19577,3 16792,9
general intre diferite nivele ale
administratiei

Aparare, ordine publica si 18428,4 20394,4 22332,2 21498,9


siguranta nationala
Aparare 4967,6 5668,4 6725,7 6829,3
Ordine publica si siguranta 13460,8 14726 15606,5 14669,6
nationala
Cheltuieli social-culturale 25477,9 26679 29666,2 38343,9
Invatamant 3867,2 4442,4 4491,9 5040,1
Sanatate 2725,3 3143,6 3758,5 4086,6
Cultura, recreere si religie 1700,9 1871,4 1919,8 1876
Asigurari si asistenta sociala 17184,5 17221,6 19496 27341,2
Servicii si dezvoltare publica, 2839,8 5722,3 7056,4 6303
locuinte, mediu si ape
Locuinte, servicii si dezvoltare 1272,9 3731,1 4532,3 5201,7
publica
Protectia mediului 1566,9 1991,2 2524,1 1101,3
Actiuni economice 20945,9 19052,5 18006,5 17614
Actiuni generale economice, 2677,9 1698,4 1883,3 1225,5
comerciale si de munca
Combustibili si energie 162,9 133,1 122 305,1
Industria extractiva, 127,5 148,1 99,6 158,6
prelucratoare si constructii
Agricultura, silvicultura, 5811,8 5678,6 6000,3 7620,6
piscicultura si vanatoare
Transporturi 11904,9 11102,3 9621,5 8095,5
Comunicatii 149 39,6 107,2 24,8
Cercetare si dezvoltare in 85,8 97,1 94,8 116,6
domeniul economic
Alte actiuni economice 26,1 41,7 45,3 34,8
Cheltuieli din sume ramase : 113,6 32,5 32,5
neutilizate in anul anterior
EXCEDENT (+), DEFICIT (-) -19183 -21102,2 -21448,2 -28325,8
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 -
ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date
provizorii 
Sursă: Prelucrarea datelor găsite pe INSSEE

2.3.B Structura tabelară a cheltuielilor publice din BS reprezentată pe patru


componente, grafic

Grafic Nr 1

10
30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
Invatamant Sanatate Cultura, recreere si Asigurari si asistenta
religie sociala

2013 2014 2015 2016

Grafic Nr 2
140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
Cheltuieli curente Cheltuieli de personal Dobanzi Subventii

2013 2014 2015 2016

Grafic Nr 3

11
25000

20000

15000

10000

5000

0
Protectia mediului Aparare Ordine publica si Aparare, ordine publica
siguranta nationala si siguranta nationala

2013 2014 2015 2016

Grafic Nr 4
14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
Agricultura, silvicultura, Transporturi Servicii si dezvoltare Locuinte, servicii si
piscicultura si vanatoare publica, locuinte, mediu dezvoltare publica
si ape

2013 2014 2015 2016

Grafic Nr 5

12
350

300

250

200

150

100

50

0
Industria extractiva, Combustibili si energie Comunicatii Cercetare si dezvoltare in
prelucratoare si domeniul economic
constructii

2013 2014 2015 2016

2.3.C Explicația mutațiilor survenite pe baza datelor din tabele și grafice

Din tabel de mai sus și din graficele prezentate anterior se poate observa că cele mai
semnificative valori pe parcursul celor patru ani apartin cheltuielilor în apărare,ordine publică
și siguranță națională si cheltuielile în transporturi.
De asemenea, din analiza tabelului și a graficelor se poate observa o crestere
semnificativă a cheltuielior în domeniile de Asigurări și asistență socială și Combustibili si
energie, în anul 2016 față de anul 2015. Tot o creștere a valorii cheltuielilor în 2016 față de
2015 există și în domeniul de Cercetare și dezvoltare în domeniul economic, dar această
creștere este mai mică comparativ cu ceea efectuată în domeniile de Asigurări și asistență
socială și Combustibili si energie.
Investițiile în domeniul transporturilor a continuat să scadă de la un an la altul pe
parcursul perioadei analizate 2013-2016. Printre domenii în care s-au efectuat cele mai puține
cheltuieli se află Învățământul, Sănătate și Cultură, recreere și religie.

2.3.D Analiza cauzelor și determinarea implicațiilor mutațiilor constatate

După analizarea graficelor, tabelurilor și a indicilor economic calculați anterior ale


valorilor cheltuielilor publice se poate concluziona că acestea înfatișează faptul ca scopul
principal de întrebuințare a fondurilor bănești este pentru a fi satisfăcute nevoile sociale.
În perioada de timp analizată, respectiv 2013-2016, România era încă in proces de
restabilizare economică și social, ca urmare a crizei economice din ani anteriori. În aceste
împrejurări, pe piața muncii a fost înregistrată o îmbunătățire considerabilă , s-au majorat
volumul exporturilor, valoarea prețurilor afectate de inflație din cadrul piețelor imobiliare s-au

13
redresat. Dar în pofida tuturor acestor aspecte rata somajului și volumul personalului
necalificat a ramas la valori foarte ridicate.

14
3. Mutaţii în nivelul şi structura funcţională a cheltuielilor
publice din bugetul centralizat al unităţilor administrativ –
teritoriale în perioada 2013-2016

3.1 Evoluția nivelului absolut și relativ al cheltuielilor publice în


perioada 2013-2016

Bugetele locale reprezintă mijloace de planificare și de conducere a activității


financiare derulate de unitățile administrativ teritoriale. Prin acestă structură, este determinat
gradul de autonomie pe care îl are fiecare unitate administrativ teritorială (locală), în raport cu
puterea centrală.

3.1.A Calculul nivelului nominal și real, respectiv modificările anuale ale


cheltuielilor

Tabel NR 7 - Nivelul nominal și nivelul real al cheltuielilor publice totale din BCUAT
CHELTUIELI
CHELTUIELI
-expresie Indicii prețurilor
Anul -expresie reală-
nominală- de consum (%)
(milioane lei)
(milioane lei)
2013 47 380,4 103.98 45 566,8
2014 52 101,1 101,07 51 549,52
2015 59 048,5 99,41 59 398,95
2016 56 284,7 98,45 57 170,84
Sursă: Prelucrarea datelor găsite pe INSSEE

Din tabelul “Nivelul nominal si nivelul real al cheltuielilor publice totale din BCUAT”
(Tabel NR 7) ce a fost realizat pe perioada 2013-2016 se observă că în sectorul cheltuielilor
publice se înregistreaza o crestere în primii trei ani, respective perioada 2013-2015, urmată
de o scadere a cheltuielilor în anul 2016, atât în expresie nominal de 2763,8 milioane lei, cât
și în expersie reală de 2228,11 milioane lei. Pe de altă parte indicele prețurilor de consum a
continuat să scadă pe parcursul perioadei analizate.

3.1.B Ponderile cheltuielilor publice totale din BCUAT reflectate în PIB și în


cheltuielile BGC pentru perioada 2013-2016

15
Tabel NR 8 – Ponderea cheltuielilor publice totale din BCUAT reflectate în PIB pentru anii
2013-2016
Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016
PIB PIB PIB PIB
Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
(mld. (mld. (mld. (mld.
(mil. lei) (mil. lei) (mil. lei) (mil. lei)
RON) RON) RON) RON)
47 380,4 639,3 52 101,1 669,5 59 048,5 710,3 56 284,7 759,2
Pondere a
cheltuielilor 7,41 7,78 8,31 7,41
publice în PIB (%)
Sursă: Prelucrarea datelor găsite pe INSSEE

Din Tabel NR 8 (Ponderea cheltuielilor publice totale din BCUAT reflectate în PIB
pentru anii 2013-2016) observăm ca nu sunt înregistrate modificări moderate a ponderii
cheltuielilor publice în PIB. Pe parcursul perioadei analizate, respective 2013-2016, această
pondere a fluctuat puțin de la an la an. În primii trei ani a prezentat o crestere, însă in 2016 a
prezentat o reducere.
Tabel NR 9 – Ponderea cheltuielilor publice totale din BCUAT în BGC pentru anii 2013-2016
Ponderea 2013 2014 2015 2016
cheltuielilor în
21,87 23,05 24,23 21,87
BGC (%)
Sursă: Prelucrarea datelor găsite pe INSSEE

3.1.C Explicația mutațiilor survenite și a cauzelor acestora

Sunt înregistrate de la un an la altul pe parcursul perioadei studiate 2013-2016, variații


ale valorilor cheltuielilor publice din Bugetul General Consolidat. Nivelul maxim a penderei
cheltuielilor în BGC a fost atins în anul 2015, prezentând apoi o scădere în anul 2016.
În anul 2014 s-a înregistrat o crestere minor de 1,18% față de 2013, urmată de încă o
crestere de 1,18% în anul 2015 față de 2014, 2015 fiind anul in care s-a atins un nivel maxim
în perioada analizată..

16
3.2 Dinamica relativă a cheltuielilor publice

3.2.A Prezentarea tabelară a modificării relative nominale și reale, respectiv a


elasticității cheltuielilor publice totale din BCUAT, în raport cu PIB pentru
perioada analizată

Tabel NR 10 – Valoarea cheltuielilor publice si valoarea PIB-ului


Sursă: Prelucrarea datelor găsite pe INSSEE
Anul Cheltuieli Cheltuieli PIB
(expresie (expresie reală) (mld. RON)
nominală) (mil. lei)
(mil. lei)
2013 47 380,4 45 566,8 639,3
2014 52 101,1 51 549,52 669,5
2015 59 048,5 59 398,95 710,3
2016 56 284,7 57 170,84 759,2

Tabel NR 11 – Modificarea relativă reală, nominală și elasticitatea cheltuielilor publice totale


din BCUAT în raport cu PIB
*Sursa: Calcule proprii pe baza datelor preluate de pe INSS
Elasticitatea Modificarea (PIB1-
Modificarea
cheltuielilor relativă PIB0)/
relativă cheltuielilor
Anul publice in raport cheltuielilor KCP/PIB PIB0*1
publice (expresie
cu PIB-ul publice (expresie
reală) (%) 00
nominală) (%)
2014/2013 2.11 9.96 13.13 1,05 4.72
2015/2014 2.19 13.33 15.23 1,07 6.08
2016/2015 -0.57 -4.68 -3.75 0,89 8.26
2016/2013 1.00 18.79 25.46 1,00 18.75

17
3.2.B Explicația mutațiilor survenite și a cauzelor acestora

Tendințele diversificate în evoluția cheltuielilor publice sunt marcate și de modelul


social-economic pe care guverrnul aflat la putere îl promovează.
Se poate afirma în urma analizei, că ritmul de creștere al P.I.B-ului a depăsit ritmul de
creștere al cheltuielilor publice.
Tendința de crestere a valorii Produsului Intern Brut ce se regăsește înregistrată în
economia națională conduce la o anticipare a ritmului cheltuielilor din sectorul public mai
crescut decat anul precedent. Așadar, prin sporirea PIB-ului s-au recuperat cheltuielile de
finanțatre efectuate, lucru de dorit într-o economie.

18
3.3 Mutații în structura funcțională a cheltuielilor publice

A.Structura tabelară a cheltuielilor publice din BCUAT prezentată în metoda


tabelară

Tabel NR - Mutații în structura funcțională a cheltuielilor publice din BCUAT


Sursă: Prelucrarea datelor găsite pe INSSEE
Categorii de venituri si Ani
cheltuieli (BL) Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016
UM: Milioane lei
Milioane lei Milioane lei Milioane lei Milioane lei
RON RON RON RON
CHELTUIELI - total 47380,4 52101,1 59048,5 56284,7
Cheltuieli curente 39677,8 42880,9 49469,1 43932,8
Cheltuieli de personal 13571,5 15921,9 16893,4 18105,7
Bunuri si servicii 10923,9 11804 12003,7 11769,5
Dobanzi 841,3 688,2 544,8 524,5
Subventii 1827,5 2076,5 2087,8 2272,4
Fonduri de rezerva : 1 : :
Transferuri intre unitati 2810,3 3059,7 3295,9 3548,5
ale administratiei
publice
Alte transferuri 499,1 581,9 600,2 487,9
Proiecte cu finantare 5308 4723,2 9376,7 1517,1
din fonduri externe
nerambursabile (FEN)
postaderare
Asistenta sociala 3136,2 3256,6 3830,3 4462
Proiecte cu finantare : : 0,1 209,4
din fonduri externe
nerambursabile (FEN)
aferente cadrului
financiar 2014-2020
Alte cheltuieli 760 767,9 836,2 1035,8
Cheltuieli de capital 6432 7795,1 8293,9 10267,8
Active nefinanciare 6147 7586,8 8151,9 10115,6
Active financiare 285 208,3 142 152,2
Operatiuni financiare 1503,2 1621,3 1496,7 2084,1
Imprumuturi 0,1 6,1 29,1 24,2
Rambursari de credite 1503,1 1615,2 1467,6 2059,9
Plati efectuate in anii -232,6 -196,2 -211,2 :
precedenti si
recuperate in anul
curent
CHELTUIELI - total 47380,4 52101,1 59048,5 56284,7
Servicii publice 5825,8 6328,5 6719,9 6703,4
generale

19
Autoritati publice si 4600,7 5224,3 5708,9 5697,6
actiuni externe
Alte servicii publice 347,9 379,7 423 442,2
generale
Tranzactii privind 864,7 713,1 574,5 549,7
datoria publica si
imprumuturi
Transferuri cu caracter 12,5 11,4 13,5 13,9
general intre diferite
nivele ale administratiei
publice
Aparare, ordine publica 651,7 630,4 784,6 843,9
si siguranta nationala
Aparare 16,7 14,6 18,4 15,2
Ordine publica si 635 615,8 766,2 828,7
siguranta nationala
Cheltuieli social- 22999,8 25696,5 28685 28814,5
culturale
Invatamant 11970,7 13974,9 15265,4 14555,4
Sanatate 1032,2 1250,8 1514,8 1168,7
Cultura, recreere si 3680,5 3943,3 4374,3 4189,3
religie
Asigurari si asistenta 6316,4 6527,5 7530,5 8901,1
sociala
Servicii si dezvoltare 7340,8 7919,1 9548,2 7824,8
publica, locuinte, mediu
si ape
Locuinte, servicii si 4666,3 4950,7 5261,3 4615
dezvoltare publica
Protectia mediului 2674,5 2968,4 4286,9 3209,8
Actiuni economice 10562,3 11526,6 13310,8 12098,1
Actiuni generale 349,2 286,4 454,6 185,4
economice, comerciale
si de munca
Combustibili si energie 1443,2 1539,9 1786,6 1528,5
Agricultura, silvicultura, 110,7 141,1 186,3 91,7
piscicultura si
vanatoare
Transporturi 8369,8 9260,1 10528 10060
Alte actiuni economice 289,4 299,1 355,3 232,5
EXCEDENT (+), DEFICIT 712,2 1565,1 2414,4 3233,4
(-)

20
B.Structura tabelară a cheltuielilor publice din BS reprezentată pe patru
componente, grafic

Grafic Nr. 6
18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
Invatamant Sanatate Cultura, recreere si Asigurari si asistenta
religie sociala

2013 2014 2015 2016

Grafic Nr. 7
60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
Cheltuieli curente Cheltuieli de personal Dobanzi Subventii

2013 2014 2015 2016

21
Grafic Nr. 8
5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Protectia mediului Rambursari de credite Ordine publica si Aparare, ordine publica
siguranta nationala si siguranta nationala

2013 2014 2015 2016

Grafic Nr. 9
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
Agricultura, silvicultura, Transporturi Servicii si dezvoltare Locuinte, servicii si
piscicultura si vanatoare publica, locuinte, mediu dezvoltare publica
si ape

2013 2014 2015 2016

22
Grafic Nr. 10
14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
Bunuri si servicii Combustibili si energie Asistenta sociala Cheltuieli de capital

2013 2014 2015 2016

C.Explicația mutațiilor survenite și cauzele lor

Cheltuielile ce au valoarea cea mai mare sunt cheltuielile curente, realizând o


comparație cu celelalte domenii urmate îndeaproape de cheltuielile de personal și cheltuielile
efectuate în învățământ, evidențiindu-se importanța care li se acordă pe plan local. (Graficele
NR 6 si NR 7)
Crestea investițiilor in educație de la an la an în primii 3 ani 2013-2015, subliniază
conștientizarea statului a importanței semnificative a acesteia. Însă în 2016 cheltuielie curente
și cheltuielie efectuate în învățământ scad față de anul precedent 2015, iar cheltulile de
personal
continuie să crească.
Chetuielile pentru care au fost alocați cei mai puțini bani sunt reprezentate de apărare,
evidențiindu-se interesul acordat pe plan local, rămând constantă în fiecare an, modificăriile
fiind insignifiante.
Bugetele locale au fost formate prin distribuirea unei părți de resurse bănești de la
bugetul de stat, cu destinație orașele,comunele si județele țarii.
Cheltuielile cu apărare sunt cele mai mici, deoarece acestea nu produc valoarea
adăugată, fiind doar consumatoare.

23
4. Concluzii
Prin realizarea acestei prezentări putem percepe rapiditate cu care sunt
influențate fenemonele economice care ne înconjoară și evoluția acestora și
chiar a economiei unei țări.

De asemenea, se poate afirma că este dificil să specificăm cauzele exacte


care influențează modificarea valorii cheltuielilor din România, neputând știi
precis factorii determinanții.

Finanțtele au o importanță semnificativă în înțelegerea procesului


economic, fiind bine să cunștientizeze fiecare cetățean semnificația acesteia,
incercând să dobândească minimul de cunoștințe, astfel ar putea percepe ceea
ce desfășoară in jurul lor.

În urma analizei efectuate pe perioada 2013-2016, se poate observa


încercarea de restabilizare a României, după criza financiară, mergând pe drumul
cel bun, chiar daca nu exista o evolutie semnificativă în acest sens.

5. Bibliografie
• Buletinul MFP - http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buleti

• Anuarul statistic al României http://www.insse.ro

• Văcărel, I. (coord) ,Finanţe publice , E.D.P., Bucureşti, 2008

• Filip, Gh., Finanţe Publice, Editura Junimea, Iaşi, 2010

• Conturile de execuţie a bugetului de stat 2010-2015

• Clasificația Indicatorilor Privind Bugetul De Stat, Ordinul MFP nr.1954/16.12.2005

• Rapoarte şi analize ale Consiliului Fiscal http://www.consiliulfiscal.

• Alte materiale online - http://www.stiucum.com/finante/finate-publice/Clasificarea-


cheltuielilor-pub65867.php

24