Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare a întreprinderii


S.C. Turism Felix S.A

Profesor coordonator: Student :Țimpău Alexadru


Oprea Otilia Roxana Grupa 2.8 CIG

Cuprins
Capitolul I - Prezentarea generală a întreprinderii................................................................3

S.C TURISM Felix S.A

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității......................................................3


1.2 Obiect de activitate...............................................................................................................3
1.3 Structura acționariat..............................................................................................................3
1.4 Piața.......................................................................................................................................4
1.5 Concureța..............................................................................................................................5

Capitolul II - Structura surselor de finanțare........................................................................5

2.1 Descrierea surselor de finanțare ale companiei pentru perioada 2015-2018........................5

2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii pentru

perioada 2015-2018....................................................................................................................7

Capitolul III - Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență................................8

3.1 Structura capitalurilor proprii a companiei pentru perioada 2015-2018...............................8

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor

factori de influență....................................................................................................................9

Capitolul IV -Analiza resurselor împrumutate................................................................... 10

4.1 Structura resurselor împrumutate a companiei pentru perioada 2015-2018.......................10

4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor

factori de influență...................................................................................................................15

Concluzii.................................................................................................................................17

Bibliografie..............................................................................................................................18

2
Capitolul I- Prezentarea general a întreprinderii S.C. Turism Felix S.A.

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

S.C Turis Felix S.A este o societate pe actiuni care a luat nastere in anul 1990 fiind înregistrată
la Registrul Comerțului sub numărul J05/132/1991, având cod unic de înregistrare RO 108526.
Principalul acționar al acestei companii cu cel mai mare procent de 63,2 % este Sif Transilvania,
urmat de Sif Oltenia cu 16,90% si de alte personae fizice si juridice . Este o companie ce are
durata de funcționare nelimitată ce a fost fondata pe structura fostului Complex de Hoteluri și
Restaurante (CHR).

1.2 Obiectul de activitate

Această companie își are sediul pe Strada Victoria nr. 22, Băile Felix, Județul Bihor si are ca
obiect de activitate prestarea de servicii hoteliere, servicii de alimentație publică si agrement,
servicii de agrement balnear si de recuperare, exploatarea surselor de apă termominerala si
distribuirea acestora pe baza licentei de concesionare etc. Obiectul de activitate este prevăzut la
art.5 din Actul Constitutiv al societății, având COD CAEN -5510 .

1.3 Structură acționariat


S.I.F. Transilvania este principalul acționar al acestei companii,urmat de S.I.F. Oltenia, alte
persoane juridice și persoane fizice.

Tabel nr. 1 Structura sintetică consolidară a acționariatului 2016-2017

Acționari Număr acțiuni Procente


S.I.F. Transilvania 313.579.000 63,2%
S.I.F. Oltenia 84.174.259 16,97%
Alte persoane juridice 68.429.653 13.97%
Persoane fizice 29.966.544 6,04%
Total 2016 496.149.456 100%
S.I.F. Transilvania 313.579.00 63,2%
S.I.F. Oltenia 143.752.429 28,97%
Alte persoane juridice 10.535.295 2,13%

3
Persoane fizice 28.282.732 5,7%
Total 2017 496.149.456 100%
Sursă: Raport anual 2017

1.4 Piața
Cota de piața a S.C Turis Felix S.A în activitatea turistica balneara din România in anul
2017 ca numar de turisti a fost de 7,2 %, iar în ceea ce priveste înnoptările (zilele-turist),
societatea deținea în anul 2017 o cotă de 6,21% pe piața turismului balnear autohton. Cotele
de piata sunt calculate pe baza datelor statistice de care dispunem, furnizate de Institutul
National de Statistica.
Principalele pieţe de desfacere ale produselor turistice de bază au fost: pe piaţa românească
SC Transilvania Travel SA Bucureşti ca tour operator principal, SC Exim Tour SRL, SC
Sejur Perfect SRL şi SC Nova Travel SRL, tratament balnear adresat asiguraţilor Casei de
Asigurări de Sănătate a judeţului Bihor. Pe piaţa externă către ţări precum Germania, Israel,
Austria etc. si rezervări servicii hoteliere on-line.

Capacitate de cazare Activitate balnear autohtona

44%

56%

Diagrama nr.1 Cota de piață în anul 2017

1.5 Concurența

Un concurent important al societății îl reprezintă societatea SIND România reorganizată în


participațiune, din care SC CSDR SIND Turism SRL și SC SIND Trading SRL, care dețin
active în stațiune.

4
Capitolul II :Structura surselor de finanțare

Firma “SC Turis Felix S.A” și-a desfăsurat activitatea financiară si de investiții
utilizând propriile surse de finantare .

2.1 Descrierea surselor de finanțare ale companiei S.C Turism Felix S.A pentru
perioada 2015-2017

Diagrama nr.2- Principalele surse de finanțare

Capital propriu

Principalele Datorii pe
surse de termen mediu si
finanțare lung

Datorii pe
termen scurt

5
Capitalurile proprii - reprezinta resursele financiare atrase de la proprietari (acționari sau
asociați), precu si acelea constituite din profiturile obtinute .În structura capitalurilor proprii
se regasesc urmatoarele elemente:

 Capital individual sau social


 Primele legate de capital
 Rezerve
 Rezultatul exercitiului financiar
 Rezultatul reportat

Datoriile pe termen lung – sunt sursele de finanțare externe atrase de companie prin
emisiuni de obligatiuni, imprumuturi de la bănci și alte instituții financiare sau sue puse la
dispoziția societații de entități afiliate și furnizori și care trebuie returnate de regula într-un
termen mai are de 12 luni.

Datoriile pe termen scurt – reprezintă surse de finanțare externe puse la dispozitia societății și
care trebuiesc achitate într-un interval de maxim 12 luni .

Principalele surse de finanțare a societații SC. Turism Felix S.A în mărime absolută.

Denumire 2015 2016 2017 2018

Capitaluri proprii 185.469.055 187.812.817 203.413.081 211.436.047


Datorii pe termen 3.820.993 1.480.979 1.075.772 1.689.754
mediu și lung
Datorii pe termen
scurt 6.898.738 7.700.941 9.590.550 12.823.857
Total 196.188.786 196.994.738 214.079.403 225.949.658
Sursa Raport anual 2015-2018

6
Principalele surse de finanțare a societății SC Turism Felix S.A în mărime relativă.

Denumire % 2015 2016 2017 2018


Capital propriu 94,53 95,34 95,02 96,12
Datorii pe 1,95 0,75 0,50 0,35
termen mediu si
lung
Datorii pe 3,52 3,91 4,48 4,53
termen scurt
Total 100% 100% 100% 100%

Interpretare: Având în vedere datele tabelului, putem observa că, capitalurile proprii cresc de
la an la an (2015-185.469.055) ajungând in (2018-211.436.047), datoriile pe termen lung si
mediu fluctueaza ajungând ca in 2018 sa fie doar de 1.689.754 RON , iar datoriile pe termen
scurt cresc pana la 12.823.857 RON în 2018 având in vedere că în 2015 erau doar de 6.898.738
RON.

2.2 Evolutia in structura surselor de finanțare a interprinderii S.C Turism Felix S.A pentru
perioada 2015-2018.

250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000 2015
0 2016
2017
iu
opr ng
2018
r li u t
lp ș ur l
ti a iu sc ta
p ed en To
Ca m rm
en e
m et
te
r ir i p
pe to
ii Da
tor
Da

7
Interpretare:Din graficul de mai sus putem observa că în perioada 2015-2018 capitalurile
proprii si datoriile pe termen mediu si lung rămân constante ,iar datoriile pe termen scurt rămân
la fel pana in anul 2016 dupa care cresc semnificativ.

Capitolul III-Analiza capitalului propriu si a factorilor de influentă

3.1 Structura capitalurilor proprii ale companiei SC. Turim Felix S.A în perioada 2015-
2018

Tabel nr.4 Structura capitalurilor în marime absolută proprii pentru anii 2015-2018 ale
SC.Turism Felix S.A

Capital 2015 2016 2017 2018


Propriu(Ron)
Capital social 49.614.946 49.614.946 49.614.946 49.614.946
Rezultat 1.260.131 1.260.131 1.260.131 1.260.131
reportat
Rezerve 130.434.322 131.749.318 148.906.751 150.204.832
Rezultat curent 4.525.718 5.519.118 3.683.802 4.385.002
Repartizarea -275.062 -330.696 -52.548 -83.052
profitului
Total 185.469.055 187.812.817 203.414.081 205.981.859
Raport anual 2015-2018.

Tabel nr.5 Structura capitalurilor proprii în mărime relativă pentru anii 2015-2018 ale SC
Turism Felix S.A

Capital 2015 2016 2017 2018


Propriu(%)
Capital social 26,75 26,42 24,39 24,27
Rezultat 0,68 0,67 0,62 0,58
reportat
Rezerve 70,28 70,15 73,20 73,40
Rezultat curent 2,44 2,94 1,81 1,78
Repartizarea -0,15 -0,18 -0,02 -0,03
profitului

8
Total 100% 100% 100% 100%
Sursa:Prelucrarea in Excel a datelor rezultate din Rapoarte anuale 2015-2018

Structura capitalurilor proprii ale SC.Turism Felix S.A pentru 2015

Strucutura capitalurilor proprii in anul 2015


2

Capital Social
Rezultat majorat
27
Rezerve
Rezultat curent
Repartizarea profitului
70
1

Structura capitalurilor proprii ale SC.Turism Felix S.A pentru anul 2016

Structura capitalurilor proprii in anul 2016


26
3

Capital social
Rezultat reportat
Rezerve
1 Rezultat curent
Repartizarea profitului

70

Interpretare: Din punct de vedere al importanței rezervele constituie cea mai importantă
pondere. În anii 2015 si 2016 acestea se mențin costante având o pondere de 70%, ajungând să
crească pana la 73% (2018). Următoarea componentă ca si pondere îl reprezintă capitalul social

9
având in vedere formarea capitalului propriu al entitații. Acesta scade de la an la an incepând cu
ponderea de 27,13% pana la 24,39% in anul 2017.

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență

Diagrama nr.8 Evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii exprimate in valori
procentuale

80

70

60

50

40 2015
2016
2017
30
2018

20

10

0
Capital social Rezultat reportat Rezerve Rezultat curent Repartizarea profitului
-10

Interpretare: Datorită diagramei de mai sus putem observa că variațiile componentelor ce


constituie capitalurile proprii ale entității economice SC.Turism Felix S.A sunt datorate unor
factori precum: ratele de impozitare și nivelul ratelor dobânzii(cresterea ratelor dobânzii duce la
o marire a costurilor capitalului propriu ), acești 2 factori fiind incontrolabili de către firmă. Alti
factori care au luat parte la evolutie au fost : afectarea din urma crizei; miscarile la nivelul
acționarilor; profiturile realizate si înregistrate.

Capitolul IV- Analiza resurselor împrumutate

10
4.1 Structura resurselor împrumutate ale companiei SC.Turism Felix S.A pentru perioada
2015-2018

Tabel nr.6 Structura resurselor împrumutate ale companiei SC.Turism Felix S.A exprimate
în mărime absolută

Resurse 2015 2016 2017 2018


împrumutate (Lei)
Datorii pe termen
mediu si lung
Împrumuturi pe 2.304.000 0 0 0
termen lung

Provizioane pe 201.691 218.621 0 308.386


termen lung

Alte datorii pe 1.315.302 1.262.358 1.075.772 1.099.040


termen mediu și
lung
Datorii pe termen
scurt
Datorii comerciale 3.205.500 3.429.383 3.646.139 3.642.953

Taxe curente 674.901 1.021.731 1.096.229 850.793

Datorii cu 0 0 0 173.554
impozitul specific

Alte datorii 1.963.229 2.447.624 2.958.573 4.923.250

Total datorii 9.261.241 8.379.717 8.776.713 10.997.976

Sursă: Raport anual 2015-2018

Tabel nr.7 Modificarea normală relativă anuală pentru fiecare componentă în parte, a
resurselor împrumutate ale firmei S.C Turism Felix S.A

11
Resurse împrumutate 2015 2016 2017 2018

Datorii pe termen mediu


si lung

Imprumuturi pe termen 40,66 21,50 0 0


lung
Provizioane pe termen 2,30 1,88 2,38 0
lung
Alte datorii pe termen 10,46 12,27 13,75 10,08
mediu si lung

Datorii pe termen scurt

Datorii comerciale 25,55 31,99 39,71 34,15

Taxe curente 5,38 9,53 11,94 7,98

Datorii cu impozitul 0 0 0 1,63


specific

Alte datorii 15,65 22,83 32,22 46,16

Total datorii 100% 100% 100% 100%

Sursă: Raport anual 2015-2018

Structura resurselor împrumutate în anul 2015

12
Resurse împrumutate in anul 2015
Imprumuturi pe termen lung
15.65
Provizioane pe termen lung

5.38 Alte datorii pe termen mediu si


lung
40.66

Datorii comerciale

Taxe curente
25.55
Datorii cu impozitul specific

Alte datorii pe termen scurt


10.46
2.3

Structura resurselor împrumutate în anul 2016

Resurse împrumutate in anul 2016

Imprumuturi pe termen lung


21.5
22.83 Provizioane pe termen lung

Alte datorii pe termen mediu si


lung
1.88
Datorii comerciale

9.53 Taxe curente


12.27
Datorii cu impozitul specific

Alte datorii pe termen scurt

31.99

Structura resurselor împrumutate în anul 2017

13
Resurse împrumutate în anul 2017
2.38

11.94
Imprumuturi pe termen lung
13.75 Provizioane pe termen lung
Alte datorii pe termen mediu si
lung
Datorii comerciale
Taxe curente
Datorii cu impozitul specific
Alte datorii pe termen scurt

39.71

Structura resurselor împrumutate în anul 2018

Resurse împrumutate in anul 2018

10.08

Imprumuturi pe termen lung


Provizioane pe termen lung
Alte datorii pe termen mediu si
lung
46.16 Datorii comerciale
Taxe curente
34.15
Datorii cu impozitul specific
Alte datorii pe termen scurt

7.98
1.63

14
Interpretare: Raportându-ne la anii 2015,2016 compania SC Turism Felix S.A a solicitat
împrumuturi pe termen lung care reprezintă 40,66%, respective 21,50% din totalul resurselor
imprumutate, urmând ca in anii 2017 si 2018 să nu se mai solicite acest lucru. În anul 2015,
datoriile comerciale înregistrează o valoare de 25,55%, urmata de o creștere de până la 39,71%
in anul 2017, iar in 2018 scade pana la 34,15%. Restul componentelor care constituie resursele
împrumutate au variații nesemnificative pe parcursul anilor 2015-2018.

4.2 Analiza evolutiei structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de


influență:

Diagrama nr.13 Evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate exprimate în


valori procentuale

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000
2015
2016
1,000,000 2017
2018
0
ng ng ng le te c t
lu lu cia en ifi ur
lu
și er r ec sc
en en cu ls
p en
r m r m
ed
iu om xe u rm
te te ii c Ta zit e
pe pe
m
to
r po et
i en Da im ir i p
ur ane r m cu
ut o e to
um izi et rii da
pr ov rii
p ato te
Îm Pr to D Al
d a
te
Al

15
Explicarea evolutiilor : factori de influență, implicații.

Varianțiile componentelor ce constituie resursele împrumutate ale firmei S.C Turism Felix S.A
sunt influențate de un factor foarte important, acesta fiind riscul financiar. Pentru desfășurarea
activității, firma utilizeaza atât capital propriu, cât si capital împrumutat. Îndatorare prezintă
două caracteristici fundamentale pentru entitate: 1- Obligația de a plăti in mod regulat anuite
dobânzi, ceea ce înseamnă cheltuieli financiare, care vor diminua rezultatele.

2- Apelarea la credite poate determina un surplis de rentabilitate, care dacă este superioară
costului capitalului împrumutat, firma este avatajată.

16
Concluzie

În concluzie, compania S.C Turism Felix S.A este cea mai mare companie de turism
balnear din România cu un capital privat integrat românesc. Este singurul complex termal de 5*
din țara noastră ,în care in anii 2016, respectiv, 2017 s-au realizat investiții de peste 10 milioane
de lei pentru satisfactia clienților. Aceasta companie are capitaluri proprii și datorii necurente și
curente constante pe parcursul anilor 2015-2018, cu excepția anului 2016 când datoriile pe
termen scurt sufera o crestere .

17
Bibliografie

http://www.bihon.ro

https://www.felixspa.com

http://www.bvb.ro

http://www.scribd.ro

18