Sunteți pe pagina 1din 34

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA


AFACERILOR
SPECIALIZAREA: CIG
DISCIPLINA: FINANŢE

ANALIZA SURSELOR DE FINANŢARE ALE ÎNTREPRINDERII

S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A.

Conducător științific
Oprea Otilia Roxana

Student: Maxim Teodor - Rafael


Grupa : 28

Iaşi
2019

Cuprins
1
Capitolul I- Prezentarea generală a S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A........................................................3
1.1. Cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii............................................................3
1.2. Piaţa şi concurenţa......................................................................................................................4
Capitolul II - Structura surselor de finanţare.........................................................................................5
2.1. Descrierea surselor de finanţare la SNTGN Transgaz................................................................5
2.2. Evoluţii în structura surselor de finanţare a SNTGN Transgaz..................................................7
Capitolul III - Analiza capitalului propriu şi a factorilor de influenţă..................................................8
3.1. Structura capitalurilor proprii la SNTGN Transgaz...................................................................8
3.2. Analiza evoluţiei structurii capitalurilor proprii şi a principalilor factori de influenţă............11
Capitolul IV - Analiza resurselor împrumutate...................................................................................13
4.1. Structura resurselor împrumutate la SNTGN Transgaz...........................................................13
4.2. Analiza evoluţiei structurii resurselor împrumutate şi a principalilor factori de influenţă......16
Concluzii.............................................................................................................................................18
Bibliografie..........................................................................................................................................19
Anexe..................................................................................................................................................20

Capitolul I
Prezentarea generală a S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A.

2
1.1. Cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii

Compania este principalul operator tehnic al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale
din ţara noastră care asigură în condiţii optime, eficiente, competivitate şi cu îndeplinirea normelor
UE de performanţă, respectiv mediu, a circa 90 la sută din gazele naturale de la noi din ţară.
Date de identificare
 Denumirea companiei: “Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.”
 Număr telefon/fax: 0269803333/0269839029
 Cod de înregistrare fiscală: RO13068733
 Număr de ordine RC: J32/301/2000
 Capital social subscris şi vărsat: 117.738,44 mii lei.
Principalele puncte tari ale companiei sunt:
 calitatea de operator licenţiat al SNT – monopol;
 profitul financiar ridicat al companiei;
 continuitatea performanţei tehnice, economico-financiare;
 dividende oferite acţionarilor;
Acţionartiat
La sfârşitul lui 2017, structura acţionariatului companiei era:
Tabelul 1.1. Structura acţionariatului SNTGN Transgaz – 31.12.2017
Acţionar Număr acţiuni Procent
Statul Român – M.E. 6.888.840 58,5097
Acţiuni libere – Alţi acţionari 4.885.004 41,4903
-persoane fizice 1.048.270 8,9034
-persoane juridice 3.836.734 32,5869
Total 11.773.844 100,00
Sursa: Raport anual 2017 Transgaz, p. 8

3
9%

33%
59%

ME Persoane juridice Persoane fizice


Figura 1.2. Structura acţionariatului companiei
Sursa: Raport anual 2017 Transgaz, p. 8

Capitalul social al firmei la sfârşitul anului 2017 era de 117.738,44 mii lei şi era divizat în
11.773.844 acţiuni cu o valoare de 10 lei/acţiune.
Referitor la numărul de acţionari, potrivit registrului acţionarilor companiei la finele lui 2017
erau înregistraţi aproximativ 8.766 de acţionari TGN, în creştere în comparaţie cu data 31.12.2016
cu 1.147 acţionari.
9334
8389 8496 8766
8226 7964
7204 7181 7619
7078

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Număr acţionari
Figura 1.3. Evoluţia numărului de acţionari ai firmei (2008-2017)
Sursa: Raport anual 2017 Transgaz, p. 8

1.2. Piaţa şi concurenţa

SNTGN Transgaz deţine monopol în calitate de operator licenţial al Sistemului Naţional de


Transport al gazelor naturale din ţara noastră. Aşadar dar în cazul companiei analizate nu putem
vorbi despre concurenţă.

4
Capitolul II
Structura surselor de finanţare

2.1. Descrierea surselor de finanţare la SNTGN Transgaz

Compania Transgaz poate aplea la o varietate de surse de finanţare în vederea obţinerii


capitalurilor necesare investiţiilor. Plecând de la ipostaza societăţii de entitate distinctă faţă de
proprietarii şi alte categorii de stakeholders, specificăm că cel mai simplu mod de clasificare a
surselor de finanţare se face în funcţie de surse de provenienţă:
 surse proprii;
 surse împrumutate.
Sursele proprii ale companiei Transgaz sunt reprezentate de aportul de capital al acţionarilor,
rezultat prin achiziţionarea de acţiuni comune ori preferenţiale emise de aceasta şi deţinerea acestora
pe o perioadă nedeterminată şi care serveşte la majorarea capitalului propriu al organizaţiei.
Sursele împrumutate ale companiei Transgaz provind de la persoanele creditoare
organizaţiei, iar obţinerea acestora implică o creştere a datoriilor societăţii.
Deosebirea principală între sursele proprii şi sursele împrumutate rezidă în deţinerea de către
persoanele creditoare firmei a unei convenţii contractuale prin care se menţionează prioritatea
restituirii datoriilor şi achitării integrale a dobânzilor faţă de alte plăţi realizate în folosul
acţionarilor. Aşadar, datoriile sunt apreciate surse de finanţare prioritare, faţă de capitalurile proprii,
a căror remunerare are un caracter “rezidual”, fiindcă are loc după finalizarea plăţilor dictate de
restituirea şi achitarea dobânzilor cuvenite tuturor surselor împrumutate.
Ţinând cont de cele specificate mai sus, sursele de finanţare ale SNTGN Transgaz pot fi
reprezentate în mod grafic în felul următor:

5
Surse de finanţare

Proprii Împrumutate

Datorii de exploatare
Rezerve

Datorii bancare pe termen scurt


Rezerve din reevaluare

Acţiuni proprii
Capital social

Prime de capital

Rezultatul

Rezultatul exerciţiului

Datorii bancare şi pe termen mediu şi lung şi alte împrumuturi


legale,
reportat
statutare, contractuale şi alte rezerve

Figura 2.1. Sursele de finanţare – SNTGN Transgaz S.A.

Ţinând seamă de clasificare surselor de finanţare după provenienţă, tabelul 3.1., conţine
principalele surse de finanţare ale SNTGN Transgaz, exprimate atât în mărimi absolute, cât şi-n
mărimi realtive.
Tabelul 2.1. Principalele surse de finanţare- SNTGN Transgaz – 31.12.2015-31.12.2017
Tip sursă de finanţare 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Mii lei Procen Mii lei Procen Mii lei Procent
t t
Surse proprii 3.569.237,9 72,08 3.837.701,44 72,21 3.721.150,0 71,32
7 3
Surse împrumutate 1.382.196,3 27,92 1.476.781,39 27,79 1.496.434,3 28,68
1 4
Total surse de finanţare – 4.951.434,2 100,00 5.314.482,83 100,00 5.217.584,3 100,00
SNTGN Transgaz 8 7
Sursa: Prelucrare Situtaţii financiare SNTGN Transgaz pe anii 2015, 2016 şi 2017

6
5314482.83
5217584.37

4951434.28

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Surse de finanţare SNTGN Transgaz

Figura 2.2. Sursele de finanţare SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani


Sursa: Prelucrare Situtaţii financiare SNTGN Transgaz pe anii 2015, 2016 şi 2017

Sursele de finanţare ale SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani au înregistrat o evoluţie
oscilantă, cu maximul perioadei în 2016 (5.314.482,83 mii lei) şi minimul perioadei în 2015
(4.951.434,28 mii lei). La 31.12.2017 sursele de finanţare ale SNTGN Transgaz erau în scădere faţă
de 2016 cu 96.898,46 mii lei, dar în creştere faţă de 2015 cu 266.150,09 mii lei. Această evoluţie a
fost determinată de evoluţia surselor proprii ale firmei.
Totodată la 31.12.2017, sursele proprii ale SNTGN Transgaz s-au diminuat faţă de perioada
precedentă cu 116.551,40 mii lei (datorită reducerii rezervelor cu 121.873,48 mii lei), iar sursele
împrumutate s-au majorat cu 19.652,94 mii lei (datorită creşterii împrumuturilor pe termen lung cu
68.338,31 mii lei). În capitolele ce vor urma în cadrul proiectul vom detalia această evoluţie în
funcţie de principalele componente.

2.2. Evoluţii în structura surselor de finanţare a SNTGN Transgaz

Principalele evoluţii care s-a produs în ultimii trei ani în structura surselor de finanţare a
SNTGN Transgaz se prezintă în felul următor.

7
27.92% 27.79% 28.68%

72.08% 72.21% 71.32%

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Surse împrumutate Surse proprii


Figura 2.3. Evoluţii în structura surselor de finanţare SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani (%)
Sursa: Prelucrare Siutaţii financiare SNTGN Transgaz pe anii 2015, 2016 şi 2017

Evoluţia redată în figura anterioară ne determină să afirmăm: ponderea surselor proprii a


SNTGN Transgaz s-a situat în jurul valorii de 72% (72,08% la 31.12.2015; 72,21% la 31.12.2016;
71,32% la 31.12.2017), iar ponderea surselor împrumutate s-a situat în jurul valorii de 27% (27,92%
la 31.12.2015; 27,79% la 31.12.2016; 28,68% la 31.12.2017). Ponderea mare a surselor proprii ne
indică o situaţie bună a SNTGN Transgaz.

Capitolul III
Analiza capitalului propriu şi a factorilor de influenţă

3.1. Structura capitalurilor proprii la SNTGN Transgaz

A. Capitalurile proprii ale SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani


Structura capitalurilor proprii la SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani este prezentată în
tabelul 3.1.
Tabelul 3.1. Structura capitalurilor proprii la SNTGN Transgaz – 31.12.2015-31.12.2017 (mii
lei)
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Capital social 559.156,84 559.156,84 559.156,84
Prime de capital 247.478,87 247.478,87 247.478,87
Rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00
Rezerve legale, statutare, contractuale şi alte rezerve 2.988.906,39 3.152.559,5 3.030.686,08
6
8
Acţiuni proprii 0,00 0,00 0,00
Rezultatul reportat -715.033,12 -716.058,75 -698.232,79
Rezultatul exerciţiului 488.729,00 594.564,93 582.061,04
Capitaluri proprii - total 3.569.237,97 3.837.701,4 3.721.150,03
4
Sursa: Prelucrare Situtaţii financiare SNTGN Transgaz pe anii 2015, 2016 şi 2017

3837701.44

3721150.03

3569237.97

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017


Capitaluri proprii - total
Figura 3.1. Capitalurile proprii – total SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani (mii lei)
Sursa: Prelucrare Situtaţii financiare SNTGN Transgaz pe anii 2015, 2016 şi 2017

În ultimii trei ani capitalurile proprii ale SNTGN Transgaz a consemant o evoluţie oscilantă,
cu maximul perioadei în 2016 (3.837.701,44 mii lei), iar minimul perioadei în 2015 (3.569.237,97
mii lei).
B. Modificarea realtivă anuală
Situaţia modificări capitalurilor proprii ale SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani se prezintă în
felul următor:
Tabelul 3.2. Situaţia modificări capitalurilor proprii la SNTGN Transgaz – 31.12.2015-
31.12.2017
Capital Ajustări Primă de Alte Rezultatul Total
social ale emisiune rezerve reportat
capitalulu
i social
Sold 01 ianuarie 2016 117738,4 441418,3 247478,8 1265796,8 1496805,4 3569237,9
4 9 6 6 1 7
Profit net aferent perioadei, 594564,93 594564,93
raportat
Câştigul/pierderea - - - - -1025,63 -1025,63
actuarială aferentă
perioadei
Tranzacţii cu acţionarii

9
Dividende aferent lui 2015 - - - - -325075,83 -325075,83
Sold la 31 decembrie 2016 117738,4 441418,3 247478,8 1265796,8 1765268,8 3837701,4
4 9 7 6 7 4
Profit net aferent perioadei, 582061,04 582061,04
raportat
Câştigul/pierderea - - - - 17825,96 17825,96
actuarială aferentă
perioadei
Tranzacţii cu acţionarii
Dividende aferent lui 2016 - - - - -716438,41 -716438,41
Sold la 31 decembrie 2017 117738,4 441418,3 247478,8 1265796,8 1648717,4 3721150,0
4 9 7 6 7 3
Sursa: Prelucrare Situtaţii financiare SNTGN Transgaz pe anii 2015, 2016 şi 2017

C. Grafice

Capitaluri proprii - 31.12.2015

10% 11%
14%
5%

60%

Capital social Prime de captal


Rezerve din reevaluare Rezerve legale, statutare, contractuale şi alte rezerve
Acţiuni proprii Rezultatul reportat
Rezultatul exerciţiului
Figura 3.2. Structura capitalurilor proprii SNTGN Transgaz - 31.12.2015 (%)

La 31 decembrie 2015, ponderea cea mai mare în totalul capitalurilor proprii la SNTGN
Transgaz o avea rezervele legale, statutare, contractuale şi alte rezerve (83,74%), fiind urmată de
capitalul social (15,67%) şi rezultatul exerciţiului (13,69%).

10
Capitaluri proprii - 31.12.2016

11% 11%
14% 5%

60%

Capital social Prime de captal


Rezerve din reevaluare Rezerve legale, statutare, contractuale şi alte rezerve
Acţiuni proprii Rezultatul reportat
Rezultatul exerciţiului
Figura 3.3. Structura capitalurilor proprii SNTGN Transgaz - 31.12.2016(%)

La fel ca şi la 31 decembrie 2015, ponderea cea mai mare în totalul capitalurilor proprii la
SNTGN Transgaz o avea rezervele (82,15%), dar în scădere faţă perioada precedentă cu 1,59%.

Capitaluri proprii - 31.12.2017

11% 11% 5%
14%

59%
Capital social Prime de captal
Rezerve din reevaluare Rezerve legale, statutare, contractuale şi alte rezerve
Acţiuni proprii Rezultatul reportat
Rezultatul exerciţiului

Figura 3.4. Structura capitalurilor proprii SNTGN Transgaz - 31.12.2017(%)

La 31 decembrie 2017, ponderea rezervelor a fost cea mai mică din toţi anii analizaţi, în timp
ce ponderea capitalului sociale a fost cea mai ridicată.

11
3.2. Analiza evoluţiei structurii capitalurilor proprii şi a principalilor
factori de influenţă

A. Grafice

13.69% 15.49% 15.64%

83.74% 82.15% 81.44%

15.67% 14.57% 15.03%


-20.03% -18.66% -18.76%

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017


Rezultatul exerciţiului Rezultatul reportat Acţiuni proprii
Rezerve legale, statutare, contractuale şi alte rezerve Rezerve din reevaluare Prime de captal
Capital social

Figura 3.5. Evoluţia structurii capitalurilor proprii SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani
Sursa: Prelucrare Situtaţii financiare SNTGN Transgaz pe anii 2015, 2016 şi 2017
B. Explicarea evoluţiilor
Tabelul 3.3. Capital social şi primă de emisiune
Nr. de acţiuni Capital social Primă de emisiune Total
ordinare -mii lei- -mii lei- -mii lei-
IFRS
La 31.12.2015 11.773.844 117.738,44 247.478,87 365.217,31
La 31.12.2016 11.773.844 117.738,44 247.478,87 365.217,31
La 31.12.2017 11.773.844 117.738,44 247.478,87 365.217,31
Ajustarea capitalului - 441.418.39 - 441.418,39
social la hiperinflaţie
cumulată la 31.12.2003
La 31.12.2015, 2016, 11.773.844 559.156,84 247.478,87 806.635,70
2017
Sursa: Prelucrare Situtaţii financiare SNTGN Transgaz pe anii 2015, 2016 şi 2017

Numărul autorizat de acţiuni ordinare era la 31 decembrie 2015, 2016, 2017 de 11.773.844
cu valoarea nominală de 10 lei/acţiune. Fiecare acţiune constituie un vot.
Rezerve şi rezultatul reportat
Rezervele din reevaluarea ale SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani aveau valoare zero.

12
Rezervele legale, statutare, contractuale şi alte rezerve pe ultimii trei ani au înregistrat o
evoluţie oscilantă cu maximul perioadei în 2016 (3.152.559,56 mii lei), iar minimul perioadei în
2015 (2.988.906,39 mii lei).
Diminuarea rezultatului recportat cu circa 116.653 mii lei a fost determinată îndeosebi de
repartizarea profitului pentru 2016 care a depăşit profitul aferent anului 2017.

Capitolul IV
Analiza resurselor împrumutate

4.1. Structura resurselor împrumutate la SNTGN Transgaz

A. Resursele împrumutate ale SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani


Structura resurselor împrumutate la SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani este prezentată în
tabelul 4.1.
Tabelul 4.1. Structura resurselor împrumutate la SNTGN Transgaz – 31.12.2015-31.12.2017
(mii lei)
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Datorii pe termen lung 1104863,14 1211596,17 1238524,54
Împrumuturi pe termen lung 0,00 0,00 69895,50
Provizion pentru beneficiile salariaţilor 102947,60 109308,06 95853,93
Venituri înregistrate în avans 930578,14 1036619,96 1009428,15
Impozit amânat de plată 71337,40 65668,15 63346,96
Datorii curente 277333,17 265185,22 257909,79
Datorii comerciale şi alte datorii 225501,30 211143,07 239343,22
Provizion penru riscuri şi cheltuieli 15109,70 15379,51 14957,84
Impozit curent de plată 32285,30 34084,78 0,00

13
Provizion pentru beneficiile salariaţilor 4436,87 4577,86 3608,73
Datorii totale 1382196,31 1476781,39 1496434,33
Sursa: Prelucrare Situtaţii financiare SNTGN Transgaz pe anii 2015, 2016 şi 2017

1496434.33
1476781.39

1382196.31

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017


Figura 4.1. Evoluţi resuselor împrumutate SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani
Sursa: Prelucrare Situtaţii financiare SNTGN Transgaz pe anii 2015, 2016 şi 2017

Resursele împrumutate ale SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani au avut o evoluţie
crescătoare de la 1.382.196,31 mii lei la 31 decembrie 2015 la 1.496.434,33 mii lei la 31 decembrie
2017. Această evoluţie a fost determinată de creşterea datoriior pe termen lung.
B. Modificarea relativă a resurselor împrumutate
Tabelul 4.2. Modificarea relativă a resurselor împrumutate la SNTGN Transgaz – 31.12.2015-
31.12.2017 (mii lei)
31.12.2016– 31.12.2017 31.12.2017-
31.12.2015 - 31.12.2016
31.12.2015
Datorii pe termen lung 106.733,03 133.661,40 26.928,37
Împrumuturi pe termen lung 0,00 69.895,50 69.895,50
Provizion pentru beneficiile salariaţilor 6.360,46 -7.093,67 -13.454,13
Venituri înregistrate în avans 106.041,82 78.850,01 -27.191,81
Impozit amânat de plată -5.669,25 -7.990,44 -2.321,19
Datorii curente -12.147,95 -19.423,38 -7.275,43
Datorii comerciale şi alte datorii -14.358,23 13.841,92 28.200,15
Provizion penru riscuri şi cheltuieli 269,81 -151,86 -421,67
Impozit curent de plată 1.799,48 -32.285,30 -34.084,78
Provizion pentru beneficiile salariaţilor 140,99 -828,14 -969,13
Datorii totale 94.585,08 114.238,02 19.652,94
Sursa: Prelucrare Situtaţii financiare SNTGN Transgaz pe anii 2015, 2016 şi 2017

14
La 31 decembrie 2017, SNTGN Transgaz avea împrumuturi pe termen lung de 69.895,50 mii
lei, în timp ce în perioadele precedente nu înregistra nici un astfel de credit.
La 31 decembrie 2017, provizioanele pentru beneficiile salariaţilor pe termen lung s-au redus
faţă de anul 2016 cu 13.454,13 mii lei, iar veniturile înregistrate în avans cu 27.191,81 mii lei.
Datoriile pe termen scurt
În structura datoriilor ce trebuie achitate într-un an constatăm următorare modificări faţă de
finele lui 2016:
 diminuarea provizionaului pentru riscuri şi cheltuieli cu 421,67 mii lei, datorită anulării
provizionului cu participarea angajaţilor la profit aferent lui 2016, valore depăşită cu circa 85
mii lei de provizionul constituit pentru 2017 şi a reducerii provizionului aferent acordului de
mandat cu circa 507 mii lei în comparaţie cu cel aferent lui 2016;
 diminuarea datorii privind impozitul curent de plată cu 34.084,78 mii lei, ca efect a achitării
impozitului curent cu plata transa IV plăţi anticipate în decembrie 2017;
 diminuarea părţii curente a provizionului pentru beneficiile salariaţiilor cu 969,13 mii lei.
Datorii pe termen lung
Evoluţia datoriilor mai mari de un an are la bază următoarele aspecte principale:
 contractarea unui împrumut de la B.E.I. în valoare de 69.896 mii lei;
 diminuarea provizionului pentru beneficiile salariaţilor cu 13.454,13 mii lei;
 diminuarea veniturilor înregistrate şi a subvenţiilor cu suma 27.191,81 mii lei, diminuare
determinată îndeosebi de înregistrarea la venituri a părţii corespunzătoare perioadei curente a
creanţei aferentă sectorului public;
 diminuarea datoriei privind impozitul pe profit amânat cu 2.321,19 mii lei a fost determinată
îndeosebi de scăderea diferenţelor între baza contabilă şi baza fiscală a imobilizărilor
necorporale, respectiv corporale ale SNTGN Transgaz.

C. Grafice

15
Datorii totale - 2015
16% 8%
1%
7%

67%

Împrumuturi pe termen lung Provizion pentru beneficiile salariaţilor


Venituri înregistrate în avans Impozit amânat de plată
Provizion penru riscuri şi cheltuieli Datorii comerciale şi alte datorii

Figura 4.2. Structura datoriilor totale SNTGN Transgaz - 31.12.2015(%)

Datorii totale - 2016

14% 8%
1%
7%

70%

Împrumuturi pe termen lung Provizion pentru beneficiile salariaţilor


Venituri înregistrate în avans Impozit amânat de plată
Provizion penru riscuri şi cheltuieli Datorii comerciale şi alte datorii

Figura 4.3. Structura datoriilor totale SNTGN Transgaz - 31.12.2016(%)

Datorii totale - 2017

16% 5%
7%
1%
4%

67%

Împrumuturi pe termen lung Provizion pentru beneficiile salariaţilor


Venituri înregistrate în avans Impozit amânat de plată
Provizion penru riscuri şi cheltuieli Datorii comerciale şi alte datorii

Figura 4.4. Structura datoriilor totale SNTGN Transgaz - 31.12.2017(%)


16
D. Interpretare
Cea mai mare pondere în totalul datoriilor companiei Transgaz o au veniturile înregistrate în
avans (67,33% în 2015; 70,19% în 2016; 67,46% în 2017), fiind urmate de datoriile comerciale şi
alte datorii (16,31% în 2015; 14,30% în 2016; 15,99% în 2017).

4.2. Analiza evoluţiei structurii resurselor împrumutate şi a principalilor


factori de influenţă

A. Grafice

16.31% 14.30% 15.99%

7.50% 6.75% 4.23%

70.19% 67.46%
67.33%

6.65%
7.77% 7.71%

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Datorii comerciale şi alte datorii Provizion penru riscuri şi cheltuieli


Impozit amânat de plată Venituri înregistrate în avans
Provizion pentru beneficiile salariaţilor Împrumuturi pe termen lung

Figura 4.5. Evoluţia structurii datoriilor totale SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani
Sursa: Prelucrare Situtaţii financiare SNTGN Transgaz pe anii 2015, 2016 şi 2017

B. Explicarea evoluţiei
Principalul factor care a dus la această evoluţie a datoriilor totale ale SNTGN Transgaz l-a
reprezentat contractarea împrumutului pe termen lung.
Creditul a fost contractat la data 27 octombrie 2017 pentru finanţarea proiectului
“Dezvoltarea pe tetitoriul României a SNT pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”.
Valoarea creditului este de 50 mil. €, iar principalele sale caracteristici sunt următoarele: perioada –
15 ani; perioadă de graţie trei luni şi dobânda fixă. Restituirea se realizează în tranşe semestriale
egale.
Pe parcursul anului 2017 SNTGN Transgaz a încasat prima tranţă din credit, de 15 mil. €,
eliberată de Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.) la 31.11.2017.
17
Scadenţa creditului de la B.E.I. se prezintă astfel:
Tabelul 4.2. Scadenţa creditului de la B.E.I. – 31.12.2015-31.12.2017 (mii lei)
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
În termen de 1 an - - -
Între 1-5 ani - - 13.979,10
Peste 5 ani - - 55.916,40
Total - - 69.895,50
Sursa: Prelucrare Situtaţii financiare SNTGN Transgaz pe anii 2015, 2016 şi 2017

Compania are facilităţi netrase în valoare de 35 mil. €, aferente acordului de credit semnat cu
B.E.I. la data 27.10.2017.

Concluzii

Compania este principalul operator tehnic al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale
din ţara noastră care asigură în condiţii optime, eficiente, competivitate şi cu îndeplinirea normelor
UE de performanţă, respectiv mediu, a circa 90 la sută din gazele naturale de la noi din ţară.
Capitalul social al firmei la sfârşitul anului 2017 era de 117.738,44 mii lei şi era divizat în
11.773.844 acţiuni cu o valoare de 10 lei/acţiune.
Sursele de finanţare ale SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani au înregistrat o evoluţie
oscilantă, cu maximul perioadei în 2016 (5.314.482,83 mii lei) şi minimul perioadei în 2015
(4.951.434,28 mii lei). La 31.12.2017 sursele de finanţare ale SNTGN Transgaz erau în scădere faţă
18
de 2016 cu 96.898,46 mii lei, dar în creştere faţă de 2015 cu 266.150,09 mii lei. Această evoluţie a
fost determinată de evoluţia surselor proprii ale firmei.
În ultimii trei ani capitalurile proprii ale SNTGN Transgaz a consemant o evoluţie oscilantă,
cu maximul perioadei în 2016 (3.837.701,44 mii lei), iar minimul perioadei în 2015 (3.569.237,97
mii lei).
Resursele împrumutate ale SNTGN Transgaz pe ultimii trei ani au avut o evoluţie
crescătoare de la 1.382.196,31 mii lei la 31 decembrie 2015 la 1.496.434,33 mii lei la 31 decembrie
2017. Această evoluţie a fost determinată de creşterea datoriior pe termen lung.

Bibliografie

1. Bistriceanu, Gh., ş.a., Finanţele agenţilor economici, Editura Didactica şi Pedagogică,Bucureşti,


2004
2. Toma, M., Alexandru, F., Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică,
Bucureşti, 2003
3. Hoanţă, N., Finanţele firmei, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
4. Cristea, H., Stefănescu, N., Finanţele întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003
5. Stancu I., Finanţe, Editura Economică, Bucureşti, 2007
6. Onofrei, M., Finanţele întreprinderii, Editura Economică, 2004
7. Vintilă, G., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2010
8.www.bvb.ro
19
Anexe
Bilanţ: 2015-2016

20
21
22
23
24
25
26
27
Bilanţ: 2017-2016

28
29
30
31
32
33
34

S-ar putea să vă placă și