Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZAREA:CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

DICIPLINA:FINANȚE

ANALIZA SURSELOR DE
FINANȚARE ALE
ÎNTREPRINDERII

BRD GROUPE SOCIÉTÉ


GÉNÉRALE

Conducător științific:

Asistent, colaborator Otilia Roxana Oprea

Student:

Dulcinatu Roxana-Alexandra

Grupa:

2.8 Contabilitate și Informatică de Gestiune


1
Iași 2019

Cuprins

Capitolul 1-Prezentarea generală a întreprinderii.....................................................................3


1.1.Cadrul general de organizare și desfășurare a activității........................................................3
1.2.Piața și concurența.................................................................................................................4
Capitolul 2-Structura surselor de finanțare................................................................................5
2.1.Descrierea surselor de finanțare la întreprinderea BRD Groupe Société Générale pentru
perioada 2016-2018.....................................................................................................................5
2.2.Evoluții în structura de finanțare a companiei BRD Groupe Société Générale.....................7
Capitolul 3- Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor de influență 9
3.1.Structura capitalurilor proprii la firma BRD Groupe Société Générale................................9
3.2.Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență........13
Capitolul 4-Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate....................................14
4.1.Structura resurselor împrumutate la entitatea BRD Groupe Société Générale....................14
4.2.Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență..18
Capitolul 5-Concluzii...................................................................................................................20

2
Capitolul 1-Prezentarea generală a întreprinderii

1.1.Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

Entitatea BRD Goupe Société Générale s-a înființat în anul 1990 sub forma juridică de societate
pe acțiuni. În anul 2013 aceasta a fost a 2-a bancă din România, după Banca Comercială
Română, din punct de vedere al activelor deținute (aproximativ 47,49 miliarde lei) și banca
numărul 1 pe piața românească a creditelor sindicalizate.

Simbol bursier: BRD

Sediul central: B-dul Ion Mihalache nr. 1-7,sectorul 1, București

Cod unic de înregistrare: 361579

Codul registrului de comerț: J40/608/1991

Website: www.brd.ro

Număr de telefon: +4 021 302 6161

Codul CAEN: 6419

Capital social subscris și vărsat: 696.901.518 RON

Sursă: www.bvb.ro

3
Obiective de activitate

Întreprinderea BRD Groupe Société Générale își constituie obiectivul prin activitatea de
intermediere monetară în cadrul unei strategii de parteneriat cu clienții săi (prin atragere de
depozite și alte fonduri rambursabile, acordare de credite, operațiuni de plăți, emitere de garanții
și asumare de agajamente etc.)

Structură acționariat

Din punct de vedere al structurii acționariatului entității la data de 28.02.2013 deducem că


persoana juridică BRD Groupe Société Générale S.A. deține 60,1683% ca aport la capitalul
social reprezentând suma de 419.313.688 lei. Cu aproximativ același procent de 4,6328% și
4,0465% din capitalul social se regăsesc Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. și
Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. În aceeași situație de aproximativă egalitate se
află persoanele juridice Fondul Proprietatea S.A. și Societatea de Investiții Financiare S.A. cu
3,6429% ,respectiv 3,400% . Un procent de 17,7792% este reprezentat de către alți
acționari(persoane fizice sau persoane juridice).

În prezent firma își împarte strcutura acționariatului în proporție de 60,1683% aparținând


persoanei juridice Societe Generale loc. Paris FRA, iar restul de 39,8317% pentru alți acționari.

1.2.Piața și concurența
În ultimii ani băncile din România au abordat noi strategii de marketing pentru produsele și
serviciile oferite de către aceștia.Dacă anterior aceștia erau preocupați de crearea unei imagini
solide și fidele care să ofere siguranță, în prezent piața bancară s-a dinamizat cunoscând partea
de inovare pentru creditele personale și imobiliare.

Concurența reprezintă un lucru inevitabil într-o societate pentru că prin aceasta seproduce
dezvoltarea.Una din principalele întreprinderi concurente esteBanca Comercială Română(BCR)
ocupând primul loc,reprezentând liderul pieței bancare românești.

Sursa: www.brd.ro

4
Capitolul 2-Structura surselor de finanțare
2.1.Descrierea surselor de finanțare la întreprinderea BRD Groupe Société
Générale pentru perioada 2016-2018
Buna desfășurare a unei întreprinderi ,fie ea la început de drum sau existentă deja pe piață ,este
strâns legată de necesitatea existenței surselor de finanțare.Sursele de venit ale unei companii se
împart pe două ramuri: finanțare permanentă și finanțare temporară.Aceste categorii se pretează
și pentru compania Brd Groupe Société Générale, care prezintă ca principală sursă de finanțare
reprenzentativă pe cea proprie, formată la rândul ei din resurse proprii și alte resurse atrase pe
termen lung .Această entitate prezintă și al 2-lea tip de finanțarea,cea temporară, care este bine
evindențată cu ajutorul împrumuturilor pe termen mediu și lung .

Fig1. Schemă cu principalele surse de finanțare ale firmei

Surse de
finanțare

Datorii pe
Capitaluri
termen mediu
proprii
și lung

Capitalurile proprii ale companiei se împart în: capital social, prime legate de capital, diferențe
din reevaluare, rezerve, rezultatul exercițiului, rezultat reportat, provizioane reglementate.Acesta
exprimă financiar suma investită de către participanții unei entități ,numit și activ net contabil
datorită diferenței dintre active și datorii.

Capitalul social reprezintă principala componentă a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi ce
include subscrițiile efectuate de participanții unei entități comerciale.

Primele legate de capital sunt formate de prime de aport și prime de emisiune.

Diferențele din reevaluare sunt reprezentate de surplusurile valorice rezultate din reevaluarea
unor imobilizări ale unei întreprinderi private.

5
Rezervele sunt formate din rezerve legale, rezerve pentru acțiuni proprii, rezerve statutare și
rezerve contractuale.

Rezultatul exercițiului refelctă diferența între venituri și cheltuieli, care poate fi pozitivă
reprezentând profit sau negativă reprezentând pierdere.

Rezultatul reportat reprezintă profitul nerepartizat ,respectiv o pierdere neacoperită din exercițiul
financiar precedent.

Provizioanele reglementate se constituie pe seama unor cheltuieli în vederea acoperirii unor


pierderi.

Sursă: Suport de curs finanțe ,anul II ,profil Științe economice.

Tab1. Tabel care conține principalele surse de finanțare

An Capitaluri proprii Datorii


Element Valoarea Valoarea reală Valoarea Valoarea reală
absolută absolută
2015 5981,170 13,1% 43211,696 86,9%
2016 6367,183 13,2% 44290,878 86,8%
2017 7028,387 13,3% 46462,536 86,7%
2018 7327,409 13,5% 46761,945 86,5%

Formulă :

Element component
X(%)= Total capital propriu și datorii x100

Interpretarea datelor din tabel:

Cu ajutorul datelor din tabelul 1 se pot observa creșteri și descreșteri, pe parcursul celor 4 ani,
influențate de sursele de finanțare.Aceste diferențe au fost analizate la nivel de valoare absolută
și valoare relativă.

Din punct de vedere al capitalului propriu întreprinderea Brd Groupe Société Générale
înregistrează o creștere graduală, ajungând din anul 2015 cu un activ net contabil de 5981,170
mii lei până în anul 2018 ,unde atinge punctul maxim, cu suma de 7327,409 mii lei.

6
Dacă în anul 2015 și în 2016 datoriile atât pe termen mediu,cât și pe termen lung ,erau în valoare
de 43211,696 mii lei,respectiv 44290,878 mii lei , în anul 2018 într-o creștere succintă, suma
este de 46761,945 mii lei.

2.2.Evoluții în structura de finanțare a companiei BRD Groupe Société


Générale
Serie de grafice de tip plăcintă pentru principalele surse de finanțare a firmei BRD Groupe
Société Générale

Structura surselor de finanțare 2015


13%

Capitaluri proprii
Datorii

87%

Grafic 1. Structura surselor de finanțare pentru firma BRD Groupe Société Générale, anul 2015

Sursa: Prelucrare proprie ,după www.brd.ro

Structura surselor de finanțare 2016


13%

Capitaluri proprii
Datorii

87%

Grafic 2. Structura surselor de finanțare pentru firma BRD Groupe Société Générale,anul 2016

Sursa: Prelucrare proprie, după www.brd.ro

7
Structura surselor de finanțare 2017
13%

Capitaluri proprii
Datorii

87%

Grafic 3. Structura surselor de finanțare pentru firma BRD Groupe Société Générale,anul 2017

Sursa: Prelucrare proprie, după www.brd.ro

Structura surselor de fnanțare 2018


14%

Capitaluri proprii
Datorii

87%

Grafic 4. Structura surselor de finanțare pentru firma BRD Groupe Société Générale,anul 2018

Sursa: Prelucrare proprie, după www.brd.ro

Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare :factori de influență, implicații

În general sursele de finanțare reprezintă un aspect de o importanță semnificativă pentru o


entitate. Etapele de creștere,stagnare sau descreștere considerabile dintr-o întreprindere
reprezintă un reper de urmărit pentru a stabili un sens evolutiv.Utilizând graficele de tip plăcintă
folositoare pentru analiza în detaliu a sensurilor de modificare a surselor de finanțare ale firmei
BRD Groupe Société Générale.Din punct de vedere al capitalurilor proprii se poate remarca
faptul că se înregistrează o creștere pe parcursulanilor 2015-2018 . Pentru anul 2015 si 2016 se
observă o pondere de 13,1%, respectiv 13,2%, pe când în anul 2018 se observă sensul creșterii
pentru un procent de 13,5%.Analizând din perspectiva datoriilor este vizibilă o descreștere la
nivelul entității. Pentru anul 2015 se remarcă un procent de 86,9%, urmând ca în unrmătorii 2 ani
sensul să descrească cu câte 0,1% , iar în anul 2018 să se înregistreze o pondere de 86,5%.

8
Capitolul 3- Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a
factorilor de influență(pe ultimele 3 exerciții financiare)

3.1.Structura capitalurilor proprii la firma BRD Groupe Société Générale ,


perioada 2015-2018
Reprezentarea capitalurilor proprii ale entității în mărime absolută( mii lei)

Tab 2.Reprezentarea capitalurilor proprii ale entității BRD Groupe Société Générale

Element/An 2016 2017 2018


Capital social 2515,622 2515,622 2515,622
Alte rezerve 272,047 61,606 (3,122)
Rezultat reportat si rezerve de natura instrumentelor 3579,514 4451,159 4814,909
de capital
Interese care nu controleză - - -
Total capitaluri proprii 6367,183 7028,387 7327,409
Sursă: Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Modificarea nominal relativă anuală pentru fiecare component al capitalului propriu.

Tab 3. Modificarea nominal relativă anuală pentru fiecare component al capitalului propriu al
firmei BRD Groupe Société Générale

Element/Perioadă 2016/2015 2017/2016 2018/2017


Capital social 0% 0% 0%
Alte rezerve -26,047% -77,354% 8613,869%
Rezultat reportat și 16,489% 24,35% 8,163%
rezerve de natura
instrumentelor de
capital
Interese care nu - - -
controlează
Total capitaluri 6,453% 10,384% 4,254%
proprii
Sursă:Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Modificare capital social:

2515,622−2515,622
2016/2015: *100=0,00%
2515,622

9
2515,622−2525,622
2017/2016: *100=0,00%
2515,622

2515,622−2515,622
2018:2017: *100=0,00%
2515,622

Modificarea altor rezerve:

272,047−367,866
2016/2015: *100= -26,047%
367,866

61,606−272,047
2017/2016: *100= -77,354%
272,047

272,047−3,122
2018/2017: 3,122
*100= 8613,869%

Modificarea rezultatului reportat și a rezervelor de natura instrumentelor de capital:

3579,514−3072,817
2016/2015: *100= 16,489%
3072,817

4451,159−3579,514
2017/2016: *100= 24,35%
3579,514

4814,909−4451,514
2018/2017: *100= 8,163%
4451,514

Modificare total capitaluri proprii:

6367,183−5981,189
2016/2015: *100= 6,453%
5981,189

7028,387−6367,183
2017/2016: *100= 10,384%
6367,183

7327,409−7028,387
2018/2017: *100= 4,254%
7028,387

Din privința capitalului social nu se pot observa schimbări valorice, acesta rămânând constant pe
parcursul celor 3 exerciții. Privind din perspectiva altor rezerve se constată două descreșteri
foarte mari,urmând ca în anul 2018 să se înregistreze o majorare vizibilă .Din punct de vedere al
rezultatului reportat și al rezervelor de natura instrumentelor de capital se constată o creștere din
2016 în 2017 și o scădere din 2017 în 2018, aceeași natură de creșteri și descreșteri preluând-o și
totalul capitalurilor proprii.
10
Grafice de tip plăcintă pentru exprimarea procentuală a structurii capitalurilor proprii

Grafic 5. Structura capitalurilor proprii ale entității în anul 2016

2016

40%
Capital social
Alte rezerve
Rezultat reportat și rezerve de
natura instrumentelor de capital
56%
Interese care nu controlează

4%

Sursa: Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Din acest grafic se poate observa că în structura capitalurilor proprii predomină rezultatul
reportat și rezervele de natura instrumentelor de capital cu 56% și a capitaluilui social cu 40%

Grafic 6. Structura capitalurilor proprii ale entității în anul 2017

2017

36%
Capital social
Alte rezerve
Rezultat reportat și rezerve de
natura instrumentelor de
capitaluri
Interese care nu controlează
63%

1%

Sursa: Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

11
În anul 2017 capitalul social ocupă 36% din structura capitalurilor proprii,alte rezerve 1%,iar cea
mai mare parte este acoperită de rezultatul reportat și rezervelor de natura instrumentelor de
capital (63%).

Grafic 7. Structura capitalurilor proprii ale entității în anul 2018

2018

34%
Capital social
Alte rezerve
Rezultat reportat și rezerve de
natura instrumentelor de
capitaluri
Interese care nu controlează

66%
0%

Sursa:Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Privind structura capitalurilor proprii se poate relata faptul că majoritatea este ocupată de către
rezultatul reportat și rezerve de natura instrumentelor de capitaluri (66%) și de capitalul social
(34%), iar alte rezerve indreptându-se către 0%.

Interpretarea datelor din tabele și grafice, evidențierea principalelor componente, cât și a celor
mai puțin semnificative, evidențierea dinamicii

Se poate observa că pe baza datelor existente atât în tabele cât și în grafice există o dispersie a
capitalurilor proprii, dar nu pe bazacapitalului social,acesta rămânând constant,ci pe baza altor
rezerve,a rezultatului reportat și a rezervelor de natura instrumentelor de capital.Se mai poate
observa că în perioada 2016-2017 predomină în structură rezultatul reportat și rezervele de
natura instrumentelor de capitaluri în proporții de peste 50%.Acestea sunt urmate mai apoi de
capitalul social care variază în jur de 34-40% , fiind semnificativ vizibile. Pe partea opusă se află
alte rezerve care scad de la un procent de 4% în anul 2016 până la o valoare apropiată de 0% în
2018, rămânând nesemnificative.

12
3.2.Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori
de influență
Grafic tip coloană cu evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii

Grafic 8. Evoluția capitalurilor proprii pentru perioada 2016-2018

100.00% 0% 0%
90.00%
80.00%
70.00% 56%
63% 66%
60.00%
50.00%
40.00% 4%
1% 1%
30.00%
20.00% 40% 36% 34%
10.00%
0.00%
2016 2017 2018

Capitalul social
Alte rezerve
Rezultat reportat și rezerve de natura instrumentelor de capitaluri
Interese care nu controlează

Sursa: Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Explicarea evoluțiilor, factorilor de influență și implicații

Observând datele din acest grafic se deduc următoarele premise:

Din punct de vedere al capitalului social întreprinderea înregistrează o descreștere pe parcursul


celor 3 exerciții financiare , cu o diferență de 4% pentru anii 2016-2017, iar pentru 2017-2018 cu
2%.

Vorbind de alte rezerve putem observa și aici o descreștere în aceasta perioadă,mai exact din
2016 până în 2017 acestea scad cu 3%, iar din 2017 până în 2018 scad cu 0,5%.

Opusul componentelor de mai devreme îl constituie rezultatul brut și rezervele de natura


instrumentelor de capitaluri, acestea înregistrând o creștere pe parcursul perioadei 2016-2018, cu
7%, respectiv 3%.

13
Capitolul 4-Analiza mutațiilor în structura resurselor
împrumutate(pentru ultimele 3 exerciții financiare)
4.1.Structura resurselor împrumutate la entitatea BRD Groupe Société
Générale
Un tabel care conține resursele împrumutate ale entității ,exprimate în mărimi absolute(mii lei)

Tab 4. Resursele împrumutate ale firmei în perioada 2016-2018

Element/An 2016 2017 2018


Depozite interbancare 531,601 885,970 297,817
Depozitele clientelei 42291,216 44387,308 45315,556
Împrumuturi atrase 138,451 48,530 16,582
Instrumente financiare derivate și titluri de tranzacție 211,066 138,044 341,061
Datoria cu impozitul curent 140,124 102,388 -
Impozitul amanat datorie - - -
Alte datorii 978,420 900,296 790,929
Total datorii 44290,878 46462,536 46,761,945

Sursa:Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Un tabel cu modificarea nominal relativă anuală pentru fiecare component a resurselor


împrumutate

Tab 5. Modificarea nominal relativă a resurselor împrumutate

Element/Perioada 2016/2015 2017/2016 2018/2017


Depozite interbancare -24,184% 66,631% -66,385%
Depozitele clientelei 2,469% 4,956% 2,091%
Împrumuturi atrase -60,219% -64,947% -65,831%
Instrumente financiare derivate și titluri de tranzacție 37,755% -34,596% 147,066%
Datoria cu impozitul curent - - -
Impozitul amanat datorie - - -
Alte datorii 32,69% -7,984% -12,147%
Total datorii 2,497% 4,903% 0,644%

Sursa: Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Modificare depozite interbancare :

14
531,601−701,180
2016/2015: *100= -24,184%
701,180

885,970−531,601
2017/2016: *100= 66,631%
531,601

297,817−885,970
2018/2017: *100= -66,385%
885,970

Modificarea depozitelor clientelei:

42291,216−41271,873
2016/2015: *100= 2,469%
41271,873

44387,308−42291,216
2017/2016: *100= 4,956%
42291,216

45315,556−44387,308
2018/2017: *100= 2,091%
44387,308

Modificarea împrumuturilor atrase:

138,451−348,037
2016/2015: *100= -60,219%
348,037

48,530−138,451
2017/2016: *100= -64,947%
138,451

16,582−48,530
2018/2017: *100= -65,831%
48,530

Modificarea instrumentelor financiare derivate și a altor instrumente deținute prin


tranzacționare

211,066−153,218
2016/2015:
153,218
*100= 37,755%

138,044−211,066
2017/2016:
211,066
*100= -34,596%

341,061−138,044
2018/2017: *100= 147,066%
138,044

15
Modificarea altor datorii:

978,420−737,369
2016/2015: *100= 32,69%
737,369

900,296−978,420
2017/2016: *100= -7,984
978,420

790,929−900,296
2018/2017: *100= -12,147%
900,296

Modificarea totalului datoriilor:

44290,878−43211,677
2016/2015: *100= 2,497%
43211,677

46462,536−44290,878
2017/2016: *100= 4,903%
44290,878

46761,945−46462,536
2018/2017: *100= 0,644%
46462,536

Serie de grafice de tip plăcintă cu strcutura resurselor împrumutate(exprimate procentual)

Grafic 9. Structura resurselor împrumutate pe anul 2015

2016

Depozite interbancare
0% Depozitele clientelei
Împrumuturi atrase
0%
2% Instrumente financiare derivate și
0% titluri de tranzacție
1%
Datoria cu impozitul curent
95% Impozitul amanat datorie
Alte datorii

16
Sursa:Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Grafic 10. Structura resurselor împrumutate pe anul 2017

2017

Depozite interbancare
0% Depozitele clientelei
Împrumuturi atrase
0%
Instrumente financiare derivate și
0% titluri de tranzacție
2%
Datoria cu impozitul curent
2%
96% Impozitul amanat datorie
Alte datorii

Sursa: Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Grafic 11. Structura resurselor împrumutate peanul 2018

2018

Depozite interbancare
Depozitele clientelei
0% Împrumuturi atrase
Instrumente financiare diverse și
1% titluri de tranzacție
2% Datoria cu impozitul curent
97% 1% Impozitul amanat datorie
Alte datorii

17
Sursa: Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Interpretarea tabelelor și a graficelor

În urma analizei structurii resurselor a entității BRD Groupe Société Générale constatăm că
pentru anul 2016 cea mai reprezentativă parte a structurii este cea a depozitelor clientelei, mai
exact 95,49% din totalul datoriilor. Urmând o ordine descrescătoare se observă că următoarea
componentă este cea a altor datorii cu un procent de 2,2%, iar cu un procent mai puțin se
regăsesc depozitele interbancare . Trecând la următorul element se observă cu un procent de
0.48% existența instrumentelor financiare derivate și titlurile de tranzacție. În aproximativ
aceeași proporție de 0,31% se regăsesc împrumuturile atrase și datoria cu impozitul curent.

Față de anul precedent, anul 2017 înregistrează câteva schimbări structurale. Depozitele
clientelei rămân și în acest an ca parte reprezentativă structurii resurselor împrumutate ale
întreprinderii cu un procent de 95,53%, înregistrând o mică creștere față de anul anterior.
Aldoilea element component este reprezentat de alte datorii cun un procent 1,94%, iar al treilea
fiind reprezentat de depozitele interbancare în proporție de 1,91%. De aici ordinea în clasament
se diferențiază puțin față de anul precedent , pe următorul loc fiind datoria cu impozitul curent
de 0,22%, rămânând ca la egalitate cu un procent de 0,10% să se afle împrumuturile atrase și
instrumentele financiare derivate și titlurile de tranzacție.

Analizând anul 2018 se poateobserva o majorare a depozitelor clientelei cu aproximativ 1,4%


față de anul anterior , acestea rămânând în continuare componenta reprezentativă a resurselor
împrumutate. În proporție de 1,7% se regăsesc în structură alte datorii și cu 0,73% instrumentele
financiare diverse și titlurile de tranzacții. Depozitele interbancare reprezintă în acest an un
procent de 0,64% și constatăm că împrumuturile atrase sunt aproape nesemnificative.

4.2.Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor


factori de influență
Pricipalii factori de influență:

Schimbarea structurii resurselor împrumutate ar putea fi determinată de următorii factori:

-Desfășurarea activității într-un mod profitabil astfel încât recurgerea la împrumuturi nu ar mai fi
necesară.

-Realizarea de profit pentru a diminua datoriile și a reduce nivelul de risc

-Mai multe resurse împrumutate reprezintă costuri suplimentare față de creditori

18
Grafic de tip coloană cu evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate

100% 1.94% 1.70%


2.20% 0.00%
0.22% 0.00%
0.73%
0.00%
0.32%
0.48%
0.31% 0.10% 0.04%

90%

80%

70%

60%

50% 95.49% 95.53% 96.90%

40%

30%

20%

10%

0% 1.20% 1.91% 0.64%


2016 2017 2018

Depozite interbancare Depozitele clientelei


Împrumuturi atrase Instrumente financiare derivate și titluri de tranzacție
Datoria cu impozitul curent Impozitul amanat datorie
Alte datorii

Grafic 12. Grafic de tip coloană cu evoluția resurselor împrumutate

19
Sursă: Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Capitolul 5-Concluzii

Prin prisma proiectului realizat, care a avut ca principal țel realizarea unei analize a surselor de
finanțare a firmei BRD Groupe Société Générale pe parcursul ultimelor trei exerciții financiare,
s-a creat o imagine per totală a situației financiare anuale.

În capitolul 1 au fost prezentate aspecte generale care conturează întreprinderea, mai exact
prezentarea obiectului de activitate, descrierea structurii acționariatului, cât și principalele piețe
unde activează entitatea Brd Groupe Société Générale ,dar și principalii săi concurenți.

Capitolul 2 am rezumat structura surselor de finanțare, analizând astfel capitalurile proprii și


datoriile pentru perioada 2016-2018.

Tratând în detaliu capitalurile proprii, am evidențiat structura și evoluția acestora pe parcursule


celui de-al treilea capitol. Prin prisma faptului că rezultatul reportat și rezervele de natura
instrumentelor de capital au reprezentat cel mai mare procent din structură în cele 3 exerciții
financiare rezultă faptul că activitatea entității este desfășurată într-un mod benefic și profitabil.

Analizând ultimul capitol se poate observa structura și evoluția resurselor împrumutate. Din
acesta se denotă faptul că depozitele clientelei reprezintă principala resursă împrumutată pe
întreaga perioadă analizată.

În concluzie putem afirma că firma BRD Groupe Société Générale este una autonomă din
punct de vedere financiar deținând resursele financiare potrivite,având un personal bine pregătit
și desfășurându-și activitatea economică într-un mod profitabil. Conchidem prin a spune că
această companie este demnă de locul pe care îl ocupă în clasament pe piața financiar
bancară,dar și pe bursa de valori.

BIBLIOGRAFIE

1. Suport de curs, Finanțe, profil științe economice, anul II


2. www.brd.ro
3. www.bvb.ro
20
21