Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 39
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare
dintre afirma iile de mai jos:
1. Drago i Bogdan au contribuit, în secolul al XIV-lea, la constituirea statului medieval:
a. Dobrogea b. Moldova c. Transilvania d. Valahia 5 puncte
2. În anul 1456 voievodul Transilvaniei, Iancu de Hunedoara, a luptat împotriva otomanilor la:
a.Belgrad b. Grivi a c. M r e ti d. Tapae 5 puncte
3. Între anii 1457 – 1504, statul medieval Moldova a fost condus de c tre domnitorul:
a. Alexandru cel Bun b. Mircea cel B trân c. tefan cel Mare d. Vlad epe 5 puncte
4. Moldova i ara Româneasc s-au unit prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, în anul:
a. 1821 b. 1859 c. 1965 d. 1989 5 puncte
5. În anul 1877, la Plevna, românii au luptat împotriva:
a. germanilor b. maghiarilor c. otomanilor d. ru ilor 5 puncte
6. Regele României, în timpul c ruia România a participat la Primul R zboi Mondial, a fost:
a. Carol I b. Carol al II-lea c. Ferdinand I d. Mihai I 5 puncte
7. În vara anului 1940, România a fost obligat s cedeze Basarabia i nordul Bucovinei:
a. Bulgariei b. Germaniei c. Turciei d. U.R.S.S. 5 puncte
8. Evenimentele anticomuniste din România din anul 1989, s-au declan at pentru prima dat în
ora ul:
a. Arad b. C l ra i c. Suceava d. Timi oara 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
În secolul ....... la sud de Carpa i s-a constituit statul medieval numit....... . Forma iunile
politice existente aici au fost........ de c tre voievodul Basarab. Contribu ia românilor din ......... la
formarea statului este desemnat de cronicari cu numele de ....... . Statul a fost consolidat prin
înfiin area unor ....... .
Lista termenilor: al XI-lea, al XIV-lea, “desc lecat”, Dun re, Dobrogea, etnogenez , institu ie,
Transilvania, ara Româneasc , unificare. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Na iunea român , rezimat pe principiul libert ii, egalit ii i fr iet ii, pretinde
independen a sa na ional ! Na iunea român , ajungând la con tiin a drepturilor individuale
omene ti, cere f r întârziere desfiin area iob giei f r nici o desp gubire din partea ranilor
iobagi.” (despre revolu ia de la 1848-1849, din Transilvania)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i o cerin a na iunii române. 3 puncte
2. Numi i documentul revolu ionar elaborat în Transilvania, la Blaj, în anul 1848. 2 puncte
3. Numi i doi revolu ionari români care au participat la revolu ia de la 1848–1849. 4 puncte
4. Men iona i un program revolu ionar redactat în 1848 de c tre revolu ionarii din Moldova.
3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale declan rii revolu iei în ara Româneasc , în 1848. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, rela iile daco-romane în secolele al II-lea – al III-lea, având în
vedere:
- dou cauze ale r zboaielor daco-romane din secolul al II-lea;
- numele conduc torilor celor dou state, care s-au confruntat în cadrul r zboaielor daco-romane din
secolul al II-lea;
- anul în care Dacia devine provincie roman ;
- doi factori care au contribuit la romanizarea provinciei Dacia.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea
în ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 39