Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 40
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare
dintre afirma iile de mai jos:
1. Triburile geto-dace au fost unificate politic în secolul I î.Hr., de c tre:
a. Burebista b. Darius c. Domi ian d. Traian 5 puncte
2. Împ ratul Traian a organizat provincia imperial Dacia, în anul :
a. 101 b. 102 c. 106 d. 271 5 puncte
3. Pân la jum tatea secolului al XVI-lea, Transilvania a fost organizat politic sub forma unui:
a. cnezat b. jupanat c. regat d. voievodat 5 puncte
4. În cadrul revolu iei de la 1848-1849 din Transilvania, Marea Adunare Na ional a avut loc la:
a. Blaj b. Bucure ti c. Ia i d. Islaz 5 puncte
5. România i-a proclamat independen a de stat în anul 1877, în timpul domnitorului:
a. Alexandru Ghica b. Carol I c. Ferdinand I d. Mihail Sturdza 5 puncte
6. România a intrat al turi de Antanta, în Primul R zboi Mondial, în anul:
a. 1821 b. 1907 c. 1916 d. 1939 5 puncte
7. În anul 1940, România cedeaz teritorii c tre:
a. Austria b. Fran a c.Turcia d. U.R.S.S. 5 puncte
8. În urma evenimentelor revolu ionare din anul 1989, România revine la:
a. autoritarism b. comunism c. democra ie d. dictatur 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Unirea Moldovei cu ....... s-a realizat în anul ........ prin dubla alegere a domnitorului ....... .
Noul stat creat a fost consolidat prin aplicarea unor ....... . În anul ......., numeroase familii de .......
au fost împropriet rite cu p mânt, iar înv mântul primar a devenit obligatoriu i gratuit.
Lista termenilor: 1859, 1864, 1945, Alexandru Ioan Cuza, burghez, Carol I, reform , Transilvania,
ara Româneasc , ran. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos :


“Dup ce regele a cuprins Zeurinul (Severinul) i fort rea a lui, le-a încredin at toate
numitului Dionisie împreun cu demnitatea de ban. Facându-se aceasta, Basarab a trimis la rege o
solie vrednic de toat cinstea ca s -i spun regelui c îi acord 7000 m rci de argint, c las
Severinul, c pl te te tribut i trimite la curtea sa unul dintre feciori.”
(despre conflictul dintre Basarab i regele Ungariei, Carol Robert)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e :
1. Transcrie i o promisiune f cut de c tre Basarab prin intermediul soliei trimise la regele
Ungariei. 3 puncte
2. Preciza i anul în care a avut loc lupta de la Posada. 3 puncte
3. Numi i voievodul transilv nean care a „desc lecat” din F g ra i a întemeiat ara
Româneasc conform cronicarilor. 3 puncte
4. Men iona i o ac iune desf urat în estul Carpa ilor, asem n toare cu cea sus inut de
Basarab la Posada. 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale prelu rii tronului rii Române ti de c tre Mircea cel B trân sau de
c tre Mihai Viteazul. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, politica de cruciad antiotoman a voievozilor români din
Transilvania i din Moldova, în secolul al XV-lea, având în vedere:
- o cauz a politicii antiotomane dus de voievozii români în secolul al XV-lea;
- câte un voievod din Transilvania i din Moldova care au participat la lupta antiotoman din
secolul al XV-lea;
- trei lupte antiotomane din secolul al XV-lea la care au participat românii.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte
Proba scris la istoria românilor Varianta 40