Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 41
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare
dintre afirma iile de mai jos:
1. Provincia imperial Dacia a fost înfiin at în anul 106 de c tre:
a. cel i b. greci c. per i d. romani 5 puncte
2. Izvorul istoric „Diploma Cavalerilor Ioani i” (1247) men ioneaz în sudul Carpa ilor, forma iunile
conduse de:
a. Ahtum i Glad b. Gelu i Glad c. Litovoi i Seneslau d. Menumorut i Gelu 5 puncte
3. Basarab I a contribuit, în secolul al XIV-lea, la întemeierea statului medieval :
a. Dobrogea b. Moldova c. Transilvania d. Valahia 5 puncte
4. Revolu ia român de la 1848 a izbucnit în Moldova în localitatea :
a. Bucure ti b. Boto ani c. Ia i d. Suceava 5 puncte
5. În anul 1859, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, s-au unit :
a. Moldova cu ara Româneasc b. Moldova cu Transilvania
c. ara Româneasc cu Bucovina d. ara Româneasc cu Basarabia 5 puncte
6. În timpul domniei principelui Carol I, s-a adoptat prima Constitu ie a statului român, în anul:
a. 1835 b. 1866 c. 1892 d. 1914 5 puncte
7. Independen a de stat a României a fost recunoscut pe plan interna ional, în anul :
a. 1848 b. 1878 c. 1907 d. 1914 5 puncte
8. Colectivizarea agriculturii din România s-a realizat între anii 1949-1962, în timpul conduc torului :
a. Ghe. Gheorghiu-Dej b. Mihai I c. Nicolae Ceau escu d. Petru Groza 5 puncte
II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
În anul ....... România, dup o perioad de neutralitate, a hot rât intrarea în Primul ............
Mondial. Regele României ......., a sus inut intrarea rii în r zboi al turi de alian a numit ......., din care
f ceau parte Rusia, Anglia i ...... . În anul 1917, solda ii români au luptat la M r ti, M r e ti i ....... .
Lista termenilor: 1911, 1916, Alexandru Ioan Cuza, Antanta, Ferdinand I, Fran a, Germania, Oituz,
r scoal , r zboi. 12 puncte
III. Citi i cu aten ie textul de mai jos :
“Confruntarea decisiv cu oastea condus de Baiazid a avut loc la Nicopole. Experien a
dobândit de Mircea cel B trân în luptele cu otomanii nu a putut fi valorificat deoarece cavalerii apuseni
au preferat s declan eze ei atacul. Lupta a fost un dezastru pentru cre tini, însu i sultanul fiind surprins
de rapiditatea succesului s u.” (despre lupta de la Nicopole)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i cauza pentru care la Nicopole nu a fost valorificat “experien a dobândit de Mircea
cel B trân în luptele cu otomanii”. 3 puncte
2. Preciza i anul desf ur rii luptei de la Nicopole. 2 puncte
3. Numi i o alt lupt antiotoman la care a participat Mircea cel B trân, în afara celei precizate în
text. 3 puncte
4. Numi i doi domnitori ai rii Române ti care au continuat politica extern a lui Mircea cel
B trân, în secolele al XV-lea – al XVI-lea. 4 puncte
5. Prezenta i o cauz i o urmare a particip rii voievozilor români la lupta antiotoman din
secolele al XIV-lea – al XV-lea. 5 puncte
IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, unirea din anul 1918 i consolidarea statului na ional unitar
român, având în vedere:
- un factor extern care a favorizat unirea românilor în anul 1918;
- numele a trei provincii unite cu România în anul 1918;
- dou prevederi ale Constitu iei din anul 1923 i un eveniment politic din România, desf urat
perioada 1926-1938.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 41