Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 60
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare
dintre afirma iile de mai jos:
1. În secolele al VII-lea – al VI-lea î.Hr., grecii au întemeiat pe litoralul M rii Negre coloniile Histria,
Tomis i:
a. Buridava b. Callatis c. Helis d. Piatra Ro ie 5 puncte
2. În urma r zboaielor daco-romane, Dacia a devenit:
a. colonie b. monarhie militar c. provincie roman d. regat 5 puncte
3. Nicolae Alexandru i Vladislav Vlaicu au contribuit la consolidarea statului medieval:
a. Dobrogea b. Moldova c. Transilvania d. ara Româneasc 5 puncte
4. La Vaslui i la R zboieni, tefan cel Mare a luptat împotriva:
a. maghiarilor b. polonezilor c. otomanilor d. ru ilor 5 puncte
5. În anul 1866 s-a adoptat legea fundamental a statului român numit :
a. constitu ie b. edict c. proclama ie d. tratat 5 puncte
6. În urma particip rii la r zboiul din 1877-1878, România i-a ob inut independen a fa de:
a. Imperiul Habsburgic b. Imperiul Otoman c. Polonia d. Rusia 5 puncte
7. România a intrat în Primul R zboi Mondial în anul:
a. 1916 b. 1930 c. 1945 d. 1968 5 puncte
8. România a redevenit stat democratic în urma înl tur rii lui N. Ceau escu în anul:
a. 1918 b. 1948 c. 1965 d. 1989 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Între anii 1948-1965 conduc torul regimului …….. din România a fost .............. Printre
m surile economice adoptate în aceast perioad s-au num rat ................. agriculturii i ...............
întreprinderilor. Poli ia politic numit ................. urm rea lichidarea oric rei forme de ..............
împotriva acestui regim.
Lista termenilor: colectivizare, comunist, democratic, Ghe. Gheorghiu-Dej, P.Groza, imperiu,
etatizare, rezisten , securitate,sovietic. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Regele, minte trufa , a izbucnit fa de soli cu urm toarele vorbe: s spune i lui Basarab c
el e p storul oilor mele i din ascunzi urile sale de barb îl voi scoate. Regele a pornit îndat s
dea lupta. (…) C deau tineri i b trâni, principi i nobili f r nici o deosebire i însu i regele de
abia a sc pat cu câ iva in i”. (despre lupta dintre Basarab I i Carol Robert de Anjou)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i o urmare a luptei pornite de regele Carol Robert de Anjou. 3 puncte
2. Men iona i o forma iune politic prestatal de la sud de Carpa i din secolul al XIII-lea. 3 puncte
3. Numi i statul întemeiat de Basarab în secolul al XIV-lea. 3 puncte
4. Preciza i localitatea în care s-a desf urat confruntarea dintre Basarab i regele maghiar Carol
Robert de Anjou în anul 1330. 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale întemeierii statului medieval de la sud de Carpa i, de c tre Basarab.
6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, monarhia constitu ional i partidele politice în România
interbelic , având în vedere:
- o Constitu ie care a contribuit la consolidarea regimului politic democratic în România
interbelic i un rege care a condus ara pe baza acestei Constitu ii;
- un eveniment în care a fost implicat monarhia în perioada 1925-1938;
- dou partide politice care au urm rit consolidarea regimului democratic i câte un
conduc tor al fiec ruia dintre ele.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei ( introducere-cuprins-concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 60