Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES-VERBAL Nr.

5
al gedinlei Comisiei pentru selectarea operatorilor de transport rutier a
Autoritdfii administrative "Agenf ia Nationald Transport Auto,'
privind evaluarea ofertelor pentru operarea cursei speciale efectuate in scopul repatrierii
cet6fenilor Republicii Moldova din Federa{ia Rusd
(c
06 " mai 2020 mun. Chisindu

Au fost prezenli la gedin{d:

Membrii:
.o'L ;--
Raileanu Vasile
Turcu Sersiu
Director adiunct ANTA
Sef
{ 11,'
Directia
Management
lnstitufional
Gulca Iurie $ef Direcla Inregistrare,
Evidenld qi Analiza
Utilizdrii Actelor
Permisive
Vatamaniuc Sergiu Reprezentant al
Ministerului Economiei
gi Infrastructurii
Dalco Eugen Director executiv
Uniunea transportatorilor
;i Drumarilor

,w'
Oleg Alexa Prepedinte al Consiliului
Consultativ de pe lingd
MEI

Au absentat:

Invitali:

Sarioslo Victor SRL,.Sarvalteh Auto"


2 Grosu Gheorshe
a
J Popa Vadim SRL,,Aripartex"
4 Tanasiev Isor SRL,,Prospgr Trans"

ORDINE ADF ZI:


Examinarea $i evalua{e?. ofertelor prezentate de cdtre operatorii de transport ruti.,
O.nt.O
efectuarea cursei speciale de repatriere a cetdtenilor Repubti"ii tUotAouu Ain Federatia Rusd

S.A EXAMINAT:
l. Ca rdspuns la a.nuntul din 06.05.2020, publicat pe pagina web a ANTA, au fost depuse
urmdtoarele oferte:
iVlarca, ,,Num[r ,
Anul Numi
Nr. Denumite ofertant Preful ofertei* autobuz inmatricul pfod:ricer rul de
&fe , il locuri
SRL ,,Transelega.nt 2l 0 lei/pasager Neoplan ooT868 t992 70
l. T'ur"
SRL,.Sunny Bus" 50 euro/ pasager Mercedes STS979 2012 2l
2.
970 lei/pasaeer
SRL "Expresbus Mercedes BUSI 1 1 2011 47
800 lei/pasager
3. Line" Mercedes BIJ3222 20t1 55

4. SRL "Transeric Tur" 500 lei/pasaeer Volvo xwE540 2011 64


SRL "Sarvalteh Setra CSH333 2011 80
33 lei/pasager
Auto" Mercedes KOM333 2013 62
x-conform ratei de schimb al BNM la data de 06.05.2020.

Informalia privind calificarea ofertanlilor se prezintA astfel:

Nr. Denumire ofertant Necorespu nderile constatate


SRL "Exnress Busline" Contravine pct.2 al Regulamentului aprobat prin ordinul ANTA nr.
I 146 din 17 .04.2020
J SRL,,Sunny Bus" Contravine pct. 4.2.lit. c) al Regulamentului aprobat prin ordinul
ANTA nr. 146 din 17.04.2020

Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: SRL,,Sunny Bus" gi SRL "Expresbus Line".

1. Pentru ofertele care au indeplinit cerinlele minime, prescripfiile, caracteristicile tehnice descrise
in documentalra de atribuire s-au aplicat urmdtoarele criterii de atribuire:
- prelul per pasager cu toate taxele Ei costurile incluse;
Operatorii de transport care opereazd in ultimele 6 luni servicii de transport regulat sau ocazional
din Federatia Rusa;
- virsta autocarului;
+ ,,
In urma aplicdrii criteriului de atribuire arezultat urmbtoarea situafie:
Nr- Virsta autocarului
Denumirea ofertantului ci;tigitor Preful
d/o
SRL "Sarvalteh Auto''
I 33 lei/pasager 7t9
SR[,,,Transelegant Tur" 21 0 lei/pasager
2. 28
SRL "Transeric Tur"
3. 500 leilpasager 9

S.A DBCIS:
1. SRL..Sarvalteh Auto"
(denumirea ciqtigltorilor)
2. iale de reoatri Federatia Rusd - Reoublica
cu.autobuzUl de marca Setra numdrul de inmatriculare CSH333. Mercedes numdrul de inqatriculgfg
KOM333 (.rezewd). cu pretul de 33 lei/pasager.

Semniturile membrilor grupului de lucru:

Raileanu Vasile Director adiunct ANTA


Turcu Sergiu

Gulca Iurie
Sef Direclia Management
Institutional
$ef Direcla Inregistrare,
I
Evidentd si Analiza
Utilizdrii Actelor
Permisive
Vatamaniuc Sersiu Reprezentant al
U2
4
Ministerului Economiei ;i

Dalco Eugen
Infrastructurii
Director executiv Uniunea
ry
.Y
transportatorilor qi !" "
.-lti
-vl
..'1
-.'-

Drumarilor 't

Oleg Alexa Preqedinte al Consiliului


Consultativ de pe lingd '"
MEI '"'\firtu'