Sunteți pe pagina 1din 42

Cuprins

Introducere
I. Compartiment teoretic:
1. Principiile de bază privind organizarea deservirii banchetului – furşet................pag.4-5
I.1 Clasificarea, caracteristica şi particularităţile banchetului -
furşet..........................pag.5
I.2 Etapele organizării banchetului – furşet şi modul de perfectarea comenzii.........pag.5-
6
I.3 Recomandări privind meniul şi lista
băuturilor.........................................................pag.6
I.4 Determinarea necesităţii de mobilier şi obiecte de menaj pentru organizarea
banchetului - furşet.Alcătuirea comenzii în oficiul de menaj.....................................pag.6-
8
I.5 Pregătirea şi aranjarea salonului în vederea deservirii banchetului - furşet..........pag.8
I.6 Aranjarea meselor în prealabil..............................................................................pag.8-
10
I.7 Alcătuirea schemei deservirii banchetului - furşet şi repartizarea personalului.
Pregătirea personalului către deservire......................................................................pag.10-
12
I.8 Organizarea deservirii banchetului - furşet.........................................................pag.13-
15
II. Compartiment analitic:
2. Analiza organizării banchetului - furşet la întreprinderea bază-practică.........pag.15-16
II.1 Caracteristica generala a întreprinderii.............................................................pag16-
19
II.2 Studierea modului de perfectare a comenzii pentru banchet – furşet la întreprinderea
bază-
practică...............................................................................................................pag19-24
II.3 Studierea meniului şi listei băuturilor pentru banchet - furşet..........................pag.24-
25

Mod Coala Nr. Document Semnăt Data


Lucrare de an
Efectuat Litera Coala Coli
Organizarea deservirii banchetului –
Verificat
furşet şi căile de perfecţionare
FTMIA gr.
II.4 Studierea modului de determinare a necesităţii de mobilier şi de obiecte de menaj
pentru organizarea banchetului – furşet. Alcătuirea comenzii în oficiul de menaj.pag.25-
30
II.5 Examinarea pregătirii şi aranjării salonului în vederea deservirii banchetului - furşet.
II.6 Examinarea aranjării meselor în prealabil.........................................................pag.30-
31
II.7 Analiza schemei deservirii banchetului - furşet şi repartizării personalului. Pregătirea
personalului către deservire........................................................................................pag.31-
32
II.8 Analiza organizării deservirii banchetului - furşet.............................................pag.32-
34

III. Compartiment de proiectare:


3. Propuneri privind organizarea banchetului - furşet la întreprinderea bază-practică
III.1 Perfecţionarea modului de perfectare a comenzii pentru banchet - furşet la
întreprinderea bază-
practică.............................................................................................pag.34
III.2 Propuneri privind meniul şi lista băuturilor pentru banchet -
furşet .....................pag.34
III.3 Propuneri privind modul de determinare a necesităţii de mobilier şi de obiecte
de menaj pentru organizarea banchetului – furşet. Alcătuirea comenzii în oficiul de
menaj............................................................................................................................pag.34
-35
III.4 Propuneri privind pregătirea şi amenajarea salonului în vederea deservirii
banchetului –
furşet..........................................................................................................................pag.35-
36
III.5 Propuneri privind aranjarea meselor în
prealabil.....................................................pag36

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
III.6 Modernizarea schemei deservirii banchetului – furşet şi repartizării
personalului. Pregătirea personalului către
deservire......................................................................pag.36-37
III.7 Propuneri privind organizarea deservirii banchetului –
furşet..........................pag.37-38
Concluzii.............................................................................................pag.38-39
Bibliografie
Anexe

Introducere
Alimentaţia publică reprezintă un ansamblu de întreprinderi cu statut organizatoric
divers, care se ocupă de producerea, comercializarea şi organizarea consumului produselor
culinare. Unităţile de alimentaţie publică sunt de diferite tipuri (restaurante, cafenele, crame
etc.).
Stabilirea profilului unităţii de alimentaţie publică, prin studii de specialitate, este o
cerinţă de bază a criteriilor de organizare a reţelei comerciale în concordanţă cu necesităţile
consumatorilor. Obţinerea unor rezultate economice şi sociale bune într-o întreprindere depinde
în mare măsură de modul în care aceasta a fost proiectată, construită sau reamenajată. Profilul

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
fiecărei unităţi nu se poate realiza întotdeauna după proiecte tip, deoarece fiecare unitate, prin
specificul său, trebuie să răspundă nevoilor consumatorilor din zona în care aceasta a fost
amplasată. Materialele de finisare trebuie să fie aspectuase, cu un colorit plăcut si o durată de
serviciu cît mai mare. Decoraţiunile şi ornamentele în sala de servire se recomandă sa fie cît mai
judicios alese pentru a fi vizibile din toate punctele posibile. De asemenea se va ţine cont de
sursele de iluminat şi de influenţa pe care o are muzica, fiecare culoare asupra bunei dispoziţii a
consumatorilor în timpul servirii mesei.
Unitatea de alimentaţie publică îndeplineşte 3 funcţii conexe: producerea,
comercializarea şi consumul produselor culinare.
Caracteristica funcţionării acestor unităţi de producere constă în activitatea de transformare a
materiei prime alimentare în produse culinare finite, aplicînd diferite procedee tehnologice
conform reţetelor stabilite şi desfacerea acestora prin unităţi sau secţii de deservire. În funcţie de
activitatea desfăşurată şi profilul de producţie aceste unităţi pot funcţiona fie independente, fie
ca secţii combinate cu activitatea de servire în cadrul unei unităţi. Ele trebuie să fie organizate
după toate regulile de amplasare, compartimentare pe fluxuri tehnologice şi dotarea
corespunzătoare productivităţii muncii cu utilaje mecanice, frigorifice, veselă, obiecte de
inventar în conformitate cu prevederile normelor de igiena sanitară şi protecţia muncii.
Datorită studiului efectuat pe parcursul practicii, şi datorită cunoştinţelor acumulate pe
perioada de invaţămint vom prezenta soluţii de perfecţionare a banchetului - furşet, optimizarea
organizării banchetului – furşet la întreprindere.

I. Compartimentul teoretic
1. Principiile de bază privind organizarea deservirii banchetului – furşet
Banchetul reprezintă o masă festivă, organizată în cinstea unei persoane sau a unui
eveniment, în timpul prînzului, dejunului ori cinei. 
Banchetul se organizează pentru sărbătorirea unor evenimente mai deosebite din viaţa
unor persoane sau a unei colectivităţi cu activitate de protocol sau în cazuri oficiale.
Banchetele se pot clasifica în dependenţa de ocaziile cerute:

Banchete oficiale Banchete neoficiale

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
 sunt organizate la sărbătorile  includ în sine serbarea evenimentelor ce ţin
naţionale, întâlnirile de de festivităţile familiare. Aşa cum ar fi
afaceri sau primire unei serbarea: zilei de naştere, căsătorii,
delegaţii străine, în legătura avansarea în funcţie, ieşire la pensie,
cu încheierea unor contracte. revelionul şi unele evenimente importante
care au pus accent în viaţa unei personalităţi.
Spre deosibire de banchetele oficiale cele neoficiale se petrec într-un mod nu atît de strict
limitat normelor de protocol. În dependenţă de preferinţele clientului ce comandă banchetul dat,
deservire cu chelneri poate fi petrecută în două moduri:
-deservirea parţială;
-deservirea completă.
Ţinînd cont de natura banchetului, ce urmează a fi petrecut, decorarea atîta saloanelor cît şi a
meselor se organizează aşa în cît să putem evidenţia caracterul festivităţii. Avînd banchet oficial
elementele decorative sunt stricte şi limitate conform normelor de protocol.
Deosebim următoarele tipuri de banchete:
-banchet oficial diplomatic;
-banchet neoficial;
-banchet furşet;
-banchet desert;
-banchet coctail;
-banchet ceai.

I.1 Clasificarea, caracteristica şi particularităţile banchetului - furşet


Banchetul furşet prezintă o recepţie fără scaune, la care invitaţiilor se propun gustări
şi bucate pregătite şi prezentate pentru consumare cu utilizarea minimală a tacâmurilor.
Denumirea banchetului furşet provine de la un cuvânt francez „fourchette” ceia ce în
traducere înseamnă furculiţă.
Banchetul furşet în ultimul timp şi în multe cazuri este cel mai des utilizat şi preferat.
Banchetul furşet poate fi: official şi neoficial. Motivul petrecerii banchetului furşet care poartă
un caracter official sunt convorbirilor de afaceri, semnarea contractelor comerciale. Dar
banchetul furşet neoficial este organizat pentru petrecerea diverselor aniversări, sărbători
familiar şi cu alte ocazii de sărbători.

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Originalitatea acestui banchet se explică prin simplitatea organizării lui şi prin multiplele
avantaje de care putem profita:
 Acest banchet se petrece de obicei cînd timpul este limitat şi îi necesar de a primi un
număr mai mare de personae;
 Faptul că într-o încăpere de o capacitate data pot participa la banchetul furşet mult mai
multe personae (cu 4-5 ori mai mult);
 Deoarece banchetul furşet se petrece în decurs de 1,5-2 ore invitaţii nu reuşesc să se
plictisească;
 În afară de a putea servi din bucatele propuse mai au şi posibilitatea, ocazia de a
conversa între ei. Astfel putem solution problem cu diverse caractere;
 Avantajul ce se evidenţiază este ceea că oaspeţii în diverse situaţii pot părăsi locul în
orice moment de timp fără a fi observant ori de o potrivă poate veni cu întîrziere fără
a incomoda gazdele sau oaspeţii;
 Pentru oformare se cere o cantitate redusă de veselă (se utilizeză vesela pentru mai
multe porţii);
 Pentru deservire este necesar un număr mai mic de chelneri;
 Oaspeţii au posibilitatea ca de sinestătător să-şi aleagă din sortimentul propus ceea ce
doresc.

I.2 Etapele organizării banchetului – furşet şi modul de perfectarea comenzii


Pentru organizarea unui banccet furşet trebuie de efectuat următoarele etape:
 Algoritmul primirii comenzii şi oformarea ei;
 Pregătirea sălii de banchet şi amplasarea mobilei;
 Instruirea personalului de deservire;
 Organizarea deservirii banchetului;
 Meniul pentru banchet
 Calcularea cantităţii obiectelor de menaj;
 Vesela necesară pentru prezentarea şi servirea preparatelor din meniu
 Comanda pentru secţii a preparatelor la banchet
 Comanda în oficiu de menaj;
 Comanda obiectelor textile pentru banchet
 Deservirea ;

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
1.3 Recomandări privind meniul şi lista băuturilor
Meniul – reprezintă totalitatea preparatelor culinare şi unele produse cumpărate care sunt
aranjate în ordinea stabilită şi sînt la dispoziţia consumatorului.
Întocmirea meniului este realizat cu mult profesionalism, experienţă, conştiinciozitate şi
perseverenţă, sunt respectate toate nuanţele formale;
Un indice important la pregătirea banchetului este întocmirea meniului.
Meniul pentru banchet furşet se întocmeşte din timp, se stabileşte:
 Data
 Ora
 Numărul persoanelor
 Tipul de deservire
Preparatele incluse în meniu sunt cele obişnuite doar că gramajul preparatelor sunt cu 1/3 sau
1/5 mai mici decît preparatele servite propriu zis, pentru a limita folosirea la minim a
tacîmurilor.

1.4 Determinarea necesităţii de mobilier şi obiecte de menaj pentru organizarea


banchetului - furşet.Alcătuirea comenzii în oficiul de menaj
Mobilierul trebuie să fie trainic şi realizat din materiale rezistente, care să asigure un timp de
folosire îndelungat, să fie igienic, uşor de întreţinut şi de exploatat. Alcătuirea comenzii în
oficiul de menaj va fi efecuată în dependeţă de meniul comandat şi numărul persoanelor care vor
fi invitate la banchet.
CARACTERISTICA MATERIALEOR TEXTILE
Feţele de masă sunt compuse din două părţi: cea decorativă, care este confecţionată din
atlas sau mătase de culori albe sau alte nuanţe deschise, cum ar fi: crem, roz, vernil, portocaliu,
etc. şi cea alba din pânză pentru acoperirea blatului mesei.
Partea decorativă se aranjază în împrejurul mesei în falduri sau alte elemente decorative şi
se fixează de moltonul aşezat de acum.

Partea cea din pânză este de coloarea albă. Ea se aşează după aranjarea părţii decorative,
pe blatul mesei aşa încît marginile mesei să fie întoarse înăuntru pentru a forma colţuri şi
muchii fixe, care se mărginesc cu partea decorativă.

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Feţele de mese pentru măsuţele auxiliare au o formă corespunzătoare mesei. Ele pot fi
pătrate, rotunde. Colorile sunt albe ori nuanţe deschise.
Şerveţelele sunt confecţionate de acelaşi material textil ca şi partea cea de pânza. Au
forma pătrată cu laturile de 45x45 cm. Culoarea şerveţelelor este albă.
Ancărul utilizat de chelner este confecţionat din material textil de coloarea albă în forma
pătrată cu latura de 55 cm.
Mesele de banchet furşet sunt dotate cu vesela din cristal ori sticlă, tacâmuri şi farfurii cu
norma specifică.Paharele pentru şampanie, coniac, şi bocalele de bere la furşet nu se aranjează în
prealabil. La organizarea banchetului furşet pentru fiecare reprezentant se prevede următorul
inventar.

Obiectele de servire Unităţi


Pahar pentru vodca 1
Pahar pentru vin 2
Pahar pentru apă 1
Pahar pentru sucuri 0,5-0,75
Farfurii de gustări 1,5-2
Farfurii de desert 0,5-0,75
Furculiţă de gustări 1,75-2
Cuţite de gustări 0,75-1
Furculiţă de fructe 0,5-0,7
Cuţite de fructe 0,5-0,5-7

1.5 Pregătirea şi aranjarea salonului în vederea deservirii banchetului - furşet


Modul de amenajare a saloanelor prezintă o importanţă colosală. Pregătirea salonului pentru
primirea consumatorilor. Această primă treaptă cuprinde trei etape:

1. Pregătirea sanitar – igienică a salonului şi aranjarea meselor;

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
2. Pregătirea obiectelor pentru servire şi transportarea lor în salon;
3. Servirea meselor în prealabil.
Pregătirea salonului pentru primirea consumatorilor constă în curăţenia zilnică a sălilor de
comerţ şi anume:
 Aerisirea încăperilor;
 Curăţirea (perierea) părţilor tapetate de pe mobilier şi blatul
meselor;
 Aspirarea draperiilor, perdelelor, ştergerea geamurilor, oglinzilor,
corpurilor de iluminat;
 Întreţinerea pardoselelor.
În acest sens se eliberează pardoseala de mobilier (prin ridicarea şi mutarea meselor şi
scaunelor în alt sector). Pardoselele se spală cu apă caldă şi detergenţi.
Cînd se pregăteşte salonul pentru primirea consumatorilor chelnerii calculează gabaritele
feţelor de masă conform dimensiunilor meselor.
Banchetul furşet poate fi petrecut atît în restaurante cît şi în alte unităţi de alimentaţie
publică, unde neapărat sunt prevăzute avansala şi saloanele. În avansală se vor întâlni oaspeţii pe
parcurs ce vor sosi cu toţii timp de 30 minute. În sala de banchet sau în avansală, pe noptiere sau
pe măsuţe se poate de amplasat flori în coşuleţe. Saloanele sunt amenajate cu diverse elemente
decorative cum sunt: echibane din flori,lente de atlas,flori vii care fac ambianţa plăcută, plină de
farmec aşa încît să corespundă ocaziei organizării banchetului. Saloanele sunt dotate cu mesele
principale pentru banchet furşet şi auxiliare.
1.6 Aranjarea meselor în prealabil
Aranjarea meselor principale se face in dependenţă de forma şi suprafaţa saloanelor.
Aranjare se poate face de-a lungul pereţilor cînd servirea este de o singură parte şi le putem
aşeza pe centru în cazul servirii pe ambele părţi. De regulă masa se amenajează din două părţi
Excepţie fac mesele pentru oaspeţii de onoare, care se aşează de o singură parte. Aceste mese
sunt la perete.
Pentru organizarea banchetului fourchette se folosesc mese cu înălţimea de 0,9 – 1,1 m,
lăţimea de 1,2-1,5m, aceste distanţe trebuiesc respectate pentru a face comodă deservirea
persoanelor de către chelneri, iar lungimea nu mai mare de 10 m. Mesele pentru fourchette se
amplasează diferit: într-un rînd, în mai multe rînduri sau în formă de literele, C, T,O,П,E, şi
altele. Cea mai comodă fiind cea simetrică. La deservirea dintr-o parte mesele sunt apropiate de
pereţi la distanţa de 1,5 m., pe cînd la servirea de două părţi distanţa dintre mese trebuie să fie nu

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
mai puţin de 3m. La calculul lungimii şi numărului de mese se prevede norma de 1.5 -20cm.
La un oaspete la utilizarea meselor de ambele părţi .Iar la utilizarea de o singură parte norma
corespunzătoare se reduce.
Mesele pentru oaspeţi se amplasează la distanţe de 1-1,5 m una de alta. În afară de
mesele principale pentru fourchette, în sală în locuri comode se amplasează mese auxiliare la
care oaspeţii pot să mănînce şi să bea sau să pună pe ele vesela deja folosită, paharele, pocalele.
În sala de banchet pot fi amplasate deasemenea şi mese cu canapele pentru oaspeţii care nu pot
lua masa în picioare.
În afară de aceasta, la perete în sala de banchet se mai instalează mese auxiliarea
pentru vesela de rezervă, tacîmuri, pahare, şerveţele.
Mesele pentru fourchette se acoperă în aşa mod ca lungimea feţei de masă să fie cu 5-
10 cm mai sus de pardoseală. Feţele de masă se pun numai după ce toate mesele au fost aranjate
şi nivelate. Înainte de a aşterne feţele de masă, este recomandat ca mesele să fie acoperite cu un
material mai gros pentru a preveni pălirea veselei, care absoarbe umezeala întîmplătoare de la
pahare.
Schema aranjării meselor

Fixarea Fixarea Aducerea şi aşezarea Aducerea şi aşezarea

meselor moltonul feţelor pe masă farfuriilor pe masă

ui

Aşezarea şerveţelelor Aducerea şi aşezarea Aducerea şi aşezarea


pe masă paharelor pe masă tacîmurilor pe masă

Aşezarea altor Aşezarea elementelor de


1.7 Alcătuirea
obiecte schemei deservirii
de servire decor banchetului - furşet şi repartizarea personalului.
Pregătirea personalului către deservire
Prin pregătirea personalului înainte de sosirea consumatorilor se întelege totalitatea
operaţiilor efectuate de către întregul personal, privind ţinuta corporala şi vestimentară,
verificarea locului de muncă, cunoaşterea sortimentelor de preparate şi băuturi ce se găsesc în
unitate pentru servire, precum şi a sarcinilor deosebite din perioada de lucru respectivă.
Realizarea acestor operaţiuni în cele mai mici amănunte uşureaza desfăşurarea în condiţii
optime  a activităţii privind servirea, realizarea obiectivelor muncii zilei de lucru respective, cu
minimum de efort şi maximum de eficienţă.

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
 Cerinţe faţă de stare de sănătate:
 organism sănătos (membranele superioare şi inferioare în perfectă ordine
de funcţionare);
 forţa fizică la nivel obişnuit(capacitatea decoordonare manuală, viteza
normală de lucru);
 dezvoltarea simţurilor (auzului, văzului, mirosului, tactil).
 Cerinţe fizice:
 Respecatrea igienei personale, fizionomie plăcută(atrăgătoare);
 Ţinută corporală normală.
SE INTERZICE:
 Abuzulde tutun
 Abuzul de fard
 Abuzul de parfumuri puternice
 Cerinţe faţă de vestimentaţie
 Hainele de calitate,curate călcate,bine croite;
 Încălţămintea de culoare neagră, decentă,comodă, usoară, curată.
Pregătirea vestimentară
   Pregătirea vestimentară începe, de asemenea, de la domiciliu prin îmbracarea lenjeriei de
corp ( maieu si camasa alba de catre barbati, furou si bluza alba de catre femei). Lenjeria trebuie
sa fie curata, apretata, dupa caz, si calcata.
Costumele pentru barbati, rochiile sau fustele pentru femei trebuie sa fie curate si calcate.
Cravata pentru barbati va avea culoarea asortata cu hainele si cu batista de la buzunarul
hainei.
Ciorapii curati, schimbati zilnic sunt de  culoare închisa, asortati cu cravata sau, în aceeasi
nuanta cu culoarea hainelor, pentru barbati, si de nylon pentru femei. Ajutoarele chelnerilor care
sunt recrutate dintre eleve sau ucenice poarta ciorapi trei sferturi, de culoare alba.
 Pantofii trebuie sa fie cât mai comozi, lejeri, curati, lustruiti, de culoare neagra.
 Pentru femei se recomanda sa aiba frizeta pe cap, bluze de culoare alba sau de culori diferite,
fuste de culoare închisa sau de aceeasi culoare cu a bluzei.
Uniformele de lucru trebuie sa fie confectionate corespunzator fiecarui lucrator în parte, sa fie
întotdeauna curate, apretate, dupa caz si calcate. Pentru a se asigura aceste conditii se impune ca
fiecare lucrator sa aiba 2-3 rânduri de uniforme si acestea sa fie pastrate cu grija si înlocuite pe
masura ce se uzeaza sau nu mai corespund din punct de vedere estetic.

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Fiecare chelner are asupra sa, în permanenta: tirbuson si chei pentru desfacerea capsulelor, ce
se tin în buzunarul de jos din partea stânga a vestei, batista în buzunarul stâng al captuselii
hainei, chibrit în buzunarul de jos din partea stânga a captuselii hainei, creion sau pix în
buzunarul de jos din partea stânga a vestei, portofel pentru bani în buzunarul din partea dreapta a
captuselii hainei, carnetul pentru notarea comenzilor în buzunarul de sus din partea dreapta a
vestei, ceas la mâna stânga etc.
Verificarea ţinutei şi a locului de muncă
 Înainte de începerea programului de functionare a unitatii, întregul personal pregatit pentru
servirea consumatorilor se aduna în "careu" sau în linie dreapta, pentru ca seful de unitate sau
seful de sala sa verifice tinuta corporala si vestimentara, precum si daca fiecare lucrator are
ustensilele de lucru necesare servirii ca: ancar, tirbuson, chei pentru desfacerea capsulelor si a
cutiilor de conserve, chibrituri, doua-trei creioane ascutite sau pixuri, bonier pentru bonuri de
marcaj, carnet-notes pentru notarea comenzilor, bonier cu note de plata, batista etc.
 Se urmareste sa fie respectate regulile privind tinuta corporala si vestimentara, luând masuri
de corectare a fiecarei abateri oricât de mica ar fi aceasta, deoarece în fata clientilor fiecare
lucrator trebuie sa se prezinte într-o tinuta impecabila.
 Dupa aceasta verificare, fiecare chelner împreuna cu ajut 13113x233n orul sau, supraveghiati
de seful de unitate sau seful de sala, trec la locurile lor de munca (conform graficului de lucru
sau la locurile repartizate) si controleaza cu atentie daca echipa de serviciu a efectuat toate
operatiile privind pregatirea salonului. Astfel:pardoseala sa fie maturata, curata, fara resturi
menajere sau alte obiecte care ar fi putut sa cada în timpul aranjarii meselor;mesele sa fie fixate
si aranjate cât mai estetic;
În cazul în care se constata unele omisiuni, se aduc obiectele respective. O atentie deosebita
trebuie acordata starii de curatenie a obiectelor de servire (farfurii, tacâmuri, pahare etc.),
precum si integritatii lor (sa nu fie sparte, rupte, ciobite etc.);
 masa de serviciu (consola) sa fie aprovizionate cu obiecte de servire de rezerva;
 suporturile pentru frapiera sa fie asezate în ordine, la toate mesele;
 apa si florile din vase sa fie proaspete;
 ghivecele cu flori sau plante ornamentale sa fie udate;
 toate corpurile de iluminat sa functioneze.
Cunoaşterea sortimentului de preparate şi băuturi
Cunoasterea sortimentului de preparate si bauturi care se gasesc în unitate constituie o
obligatie a fiecarui chelner înainte de a începe servirea propriu-zisa. În acest scop, se consulta

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
lista pentru meniuri si de bauturi a zilei respective, informându-se asupra denumirii preparatelor
si bauturilor, de cantitatea produsa, de gramajul fiecaruia, pretul de vânzare pentru o portie sau
pentru o anumita unitate de masura (bucata, litru, kilogram sau multiplii si submultiplii
acestora). În cazul în care constata ca s-au pus în vânzare preparate sau bauturi pe care nu le
cunoaste îndeajuns, se deplaseaza la sectiile respective pentru a se informa despre componenta si
procesul tehnologic, modul de prezentare si de servire, timpul necesar pentru pregatire sau
portionare etc.
Lista pentru meniuri si bauturi poate fi studiata si discutata "în careu" împreuna cu seful de
sala, dupa ce s-a efectuat verificare tinutei vestimentare.Şeful de unitate sau seful de sala
informeaza întregul colectiv de lucru daca sunt sarcini speciale de realizat în timpul serviciului
din ziua respectiva, ca: desfacerea unor preparate sau bauturi puse la vânzare în mod special
(specialitatea casei, specialitatea zilei, specialitatea bucatarului), organizarea si rezervarea de
mese pentru grupuri anuntate, meniul comandat etc.

1.8 Organizarea deservirii banchetului - furşet

În primul rând înainte de sosirea oaspeţilor cu nu mult timp se aşează pe masa furşet şi
gustările conform meniului. Mai întâi de toate se aranjează gustările care nu-şi pierd atât de
repede calităţile gustative şi aspectul în condiţiile normale la temperatura camerei. Cum ar fi
bucatele şi gustările în componenţa cărora intră produsele de gastronomie, de carne de pasăre, de
peşte etc. În ultimul rând înainte de sosirea oaspeţilor se aşează gustările ce conţin produse ca:
mangiuria, unt, maioneză, smântână, pelteaua şi altele. Mai la început se amenajează gustările pe
farfurii, platouri mai mari apoi urmând, şi respectiv, cele mai mici. O parte considerabilă de
gustări se aduce pe platou, farfurii de porţelan. Cele ovale sunt aşezate sub un unghi de 30-40
grade la axa mesei. Gustările în raviere, vaze salatiere se aşează mai aproape de centru, iar cea

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
din vesela joasă spre margine. Lăsând 20-30 cm de la marginea blatului mesei, pentru a face
comod oaspeţilor să servească din gustări şi băuturi şi să aşeze în cele din urmă farfuriile şi
paharele. La fiecare fel de bucate trebuie să fie tacâmuri pentru servire prin transferul acestora în
farfuriile de gustări. Excepţie doar pot foace gustările din legume şi cele cu mici furculiţe de o
singură furculiţă care pot fi de culori şi forme diverse. Ele fac servirea comodă şi plăcută.
Din condimente pe masă neapărat trebuie să fie sare şi piper negru. Seturile de condimente
se aranjează pe toată lungimea mesei în formă de linie la nivelul farfuriilor de gustări.
Pâinea pe masa de furşet se aşază în farfuriile de gustări ori în pîniere speciale. Gramajul
porţiei de pâine trebuie să fie în jumătate redusă. Mai comod este de aşeza pâinea în partea
dreaptă de la teancul cu farfurii de gustări după grupul de tacâmuri.
Terminând aranjarea mesei chelnerii trebuie încă odată să verifice amenajarea tuturor celor
necesare. Până la sosirea oaspeţilor în sală rămân o parte din chelneri, ceilalţi sunt distribuiţi
după indicaţiile şefului de sală la pregătirea aperitivului (dacă este prevăzut anticipat), rezervelor
de veselă, tacâmuri, şerveţele. Deservirea banchetului furşet reiese din norma: 80-20 oaspeţi la
un chelner. Chelnerii în sală stau în picioare lângă mese, turnând băuturile, servesc oaspeţii cu
bucate şi gustări. În legătură cu ceea că oaspeţii nu toţi pot sosi în acelaşi timp chelnerul trebuie
să acordă atenţie celor ce sunt veniţi de acum şi stau în grupuri de o parte ori la măsuţele
auxiliare servindu-i cu băuturi, gustări.
Pentru servirea băuturilor se utilizează următoarea metodă:
- pe un platou nu prea mare acoperit cu şerveţel se aşează paharele cu diverse băuturi şi
ţinîndu-l în mâna stângă, propun oaspeţilor;
- pe platou acoperit cu şerveţel se aşează 2-3 sticle şi pahare goale. Platoul se duce cu mâna
stângă şi propunând băuturile oaspeţilor urmăresc ca eticheta sticlelor să fie îndreptată spre
oaspeţi şi după preferinţele acestora cu mâna dreaptă toarnă băutura respectivă în pahar. De
deservirea băuturilor în astfel de condiţii se pot ocupa doi chelneri împreună: unul duce platoul,
altul propune şi serveşte oaspeţilor.
Oaspeţii ce nu se află lângă masă, chelnerii luând în mâna stângă platoul cu bucate şi cu
lopăţica pentru luarea bucatelor, le propun preparatele. În aceste cazuri oaspeţii iau farfuriile
respective desinestătător de pe masă. Uneori chelnerii pot lua pe platoul pe lângă farfuria de
gustări şi bucate şi farfuriile cu tacâmurile respective. Oaspeţii în acest caz pot fi serviţi de către
chelneri de pe platou cu ceea ce preferă ori singuri îşi iau ceea ce doresc. La întoarcere chelnerul
ia platourile goale cu farfuriile şi tacâmurile murdare de la oaspeţii ce au refuzat de a mai servi.
Această veselă întrebuinţată se duce în spălătorii sau în încăperile auxiliare. Conform semnalul

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
şefului de sală, după 20-30 min. De la începutul banchetului chelnerii decurg la servirea
bucatelor fierbinţi. Ele sunt servite de obicei în cocotiere, ori alte vase pentru o singură porţie.
Cocotierele se aşează pe platou acoperite cu şerveţel alături de ele – furculiţe ori linguriţe mici,
furculiţe, teancul de farfurii de pateu. În practică mai des bucatele şi gustările calde se servesc în
farfuriile mari întinse de formă rotundă ori ovală, care sunt aranjate în formă de căciulă ori
munte. De asupra sunt înfipte furculiţe mici de lemn sau săgeţi de masă plastică. În mâna dreaptă
chelnerul ţine farfuria, platoul iar în cea stângă farfurioara cu acele şi furculiţele folosite. După
gustările fierbinţi se aduce desertul.
Desertul se serveşte în cremiere. Ele sunt aşezate pe platou alături de ele fiind linguriţele
de ceai acoperite cu şerveţel. La desert se serveşte vinul spumant. El se toarnă în pahare în
prealabil la măsuţele auxiliare ori în încăperile auxiliare. Vinul spumant se propune la fel ca şi
celelalte băuturi de pe platou. Deservirea banchetului furşet se finisează cu servirea cafeluţei. În
acelaşi timp poate fi servit şi divinul.
Pe parcursul petrecerii chelnerii urmăresc ordinea la masă în permanenţă înlăturând vesela
folosită, sticlele deşarte şi completează tacâmurile şi vesela după solicitare. Scrumierele sunt
schimbate la timp. Dacă în salon sunt instalate câteva mese, deservirea se face concomitent la
toate mesele. La finisarea banchetului debarasarea meselor se începe de la şerveţele şi se termină
cu pahare într-o ordine stabilită.

II. Compartiment analitic


2. Analiza organizării banchetului - furşet la întreprinderea bază-practică
Fiecare masă festivă este organizată pe o anumită tematică, în conformitate cu aceasta are loc
amenajarea salonului, se întocmeşte meniul, se determină modul de servirea a meselor, se alege
muzica.
Administraţia restaurantului realizează varinta meniul de sărbătoare, care include un larg
sortiment de bucate şi băuturi.
Organizarea meselor festive şi a banchetelor este legată de un volum mare de lucru. În
procesul de pregătire pentru deservire se planifică schema de aranjare a meselor, se determină
numărul total de locuri.
În conformitate cu meniul stabilit se alege vesela necesară pentru servire şi tacîmurile.
Numărul lor depinde de tipul banchetului, numărul de chelneri, care iau parte la deservire. În

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
cazul deservirii cu chelneri, bucatele reci şi gustările se aduc pe masă înainte de sosirea
oaspeţilor, astfel ca, fiecare participant la banchet să poată servi singur sau cu ajutorul celui de
alături oricare preparat, care intră în componenţa meniului.
În conformitate cu tipul banchetului sunt fixate cîteva normative referitor la vesela de
servire şi tacîmurile pentru deservirea individuală.
Pentru acoperirea meselor pentru banchet se folosesc feţe de masă albă.
Numărul de şerveţele se stabileşte în conformitate cu norma pentru un consumator şi
numărul de participanţi la banchet.
Lengeria de masă se primeşte cu
careva rezerve (10%), care la întreprindere nu
există.
Un indice principal la deservirea
participanţilor la banchet este numărul
suficient de chelneri care vor deservi acest
banchet. La deservirea de către chelneri
normativul în întreprindrere este de 2 persoane
maxim 3 persoane.
Cu 30 de minute înainte de venirea invitaţilor este finisată servirea meselor şi gustărilor
reci, băuturilor şi fructelor. La intrarea în salon şeful de sală întîlneşte invitaţii, îi felicită cu
sărbătoarea şi îi invită la masă.Comanda care a fos facută este inclusă în nota de plată şi este
achitată integral la sfîrşitul banchetului.

II.1 Caracteristica generală a întreprinderii.


Tipul întreprinderii – restaurant categoria I
Forma de deservire - chelneri
Restaurantul ”Surpriză” este o întreprindere a alimentaţiei publice ce acordă contingentului
un sortiment bogat de bucate pe comanda individuală și bineînţeles o calitate înaltă de
deservire. Aici se petrec aniversări, bancheturi, întilniri oficiale ș .a.
Ea este o înterprindere care face parte din categoria a I-a, fiind localizat în sectorul
Buiucani, str. Creangă 66, orașul Chişinău.

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Restaurantul este dotat cu aer condiţionat ceea ce atrage clienţii mai ales pe timp de vară,
simţindu-se confortabil în timp ce iau masa. Clien ții intră în restaurant ș i sunt deservi ți de
către chelneri, iar după ce mănîncă chelnerul strînge de pe masă. Politicoşii chelneri mereu vor
deservi la timp pe fiecare, propunându-vă să gustaţi cele mai delicioase bucate, de calitatea
cărora prudent are grijă conducerea. În Restaurantul Surprisă orice rugăminte a dumneavoastră
referitoare la meniu va fi luată în serios fiindu-vă îndeplinite toate preferinţele. Contingentul de
clienţi îl prezintă persoanele de la 18-20 pînă la 50-65 ani.
Forma organizatorică juridică a restaurantului este SRL-societate cu răspundere limitată, de
tip restaurant-bar categoria I.
Regimul de lucru al personalului restaurantului este :
1. Regim de ture;
Personalul ce lucrează în regimul de ture lucrează una peste două zile şi orele de lucru sunt
de la 9:00-23:00. În dependenţă de comanda clientului şi de festivitatea în cauză, personalul
rămâne şi peste program care evident este plătit. Personalul restaurantului este alcătuit din 25
persoane. În cadrul acestor persoane intră: şefa de producere, bucătari, chelneri, măcelari,
barmani, hamali, şoferi, spălătorese, servitoare.

Sructura întreprinderii
Restaurantul Surpriză include 4 blocuri:
1. Încăperi administrative şi pentru personal;
2. Încăperi pentru consumatori;
3. Încăperi de producere;
4. Încăperi tehnice şi depzite;
Încăperi administrative şi pentru personal includ:
1. Biroul directorului şi contabilităţii;
2. Incăperea şefului de producere;
3. Încăpere pentru personal, pentru păstrarea lenjeriei, pentru chelneri, garderobe pentru
personal, camere de duş,WC-uri;

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Încăperi pentru consumatori include:
1. Hol;
2. Sala cu capacitatea de 116 de locuri. Barul cu capacitatea de 64 locuri. Sală pentru
banchete; Sălile sunt deservite de chelneri ce lucrează în ture. Aceste săli sunt destinate
clientelei.
2. Vestiar;
3. Grup sanitar;

Fig.2 Sala pentru banchet


Încăperi de producere include câteva secţii de producere:
1. secţia rece,
2. secţia fierbinte,
3. secţia de legume,
4. secţia carne-peşte,
5. secţia de spălarea veselei din sală,
6. secţia de spălare a veselei din bucătărie,
7. secţia de plăcinte,
8. secţia de finisare şi ornare a bucatelor.
Aș ezarea arhitecturală a tuturor încaperilor este
îndreptată spre respectarea condi țiilor tehnologice și
bineîn țeles spre comoditatea lucrătorilor.

Tabelul 1.
Componen ța personalului restaurantului Surpriză
Postul Nr. de angajaţi
1 2
Aparatul administrativ de conducere
Director 1
Contabil-şef 1
Contabil 1
Administrator 1
Total 4
Lucrători de producere
Şef de producere 1
Bucătar (categoria IV)
3

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Bucatar de categoria III 2
Total 6
Lucrători în sfera de deservire şi comerţ
Barman 3
Chelner V 3
Chelner IV 3
Total 9
Lucrători auxiliari
Spălător de veselă 2
Electrician 1
Derdicătoare 1
Paznic 2
Total 6

2.2 Studierea modului de perfectare a comenzii pentru banchet furşet la întreprinderea


bază-practică
La întreprinderea bază practică comanda pentru banchetelui furşet o primeşte
administratorul acestei întreprinderi de alimentaţie publică.
Administratorul se înţelege cu clientul:
data deservirii banchetului
numărul de participanţi la banchet
 locul petrecerii banchetului
 meniul preventiv
costul aproximativ al comenzii
După care administratorul îi oferă meniul clientului şi împreună aleg preparatele pentru
banchet furşet.Toate aceste servicii se includ în bonul de comandă, care se întocmeşte în două
exemplare, nu mai tîrziu de 2 zile înainte de data petrecerii banchetului.

Lista bucatelor propuse


Nr. Denumirea preparatelor Gramaj
ord (g)

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
1 2 3
Gustări reci
Canape cu caviar somn şi nisetru (pîine, somn, nisetru) 80/4
Canape cu caşcaval (pîine albă, caşcaval) 80/4
Canape cu jambon 80/4
Canape cu midii şi verdeaţă (pîine, midii,verdeaţă) 80/4
Canape cu fileu de peşte (unt, zămoz de miere, forel, piper roz conservat) 80/4
Canape cu crevete (salat - frunze, crevete, lămîie) 80/4
Canape cu salamuri (salam, ciuperci ,piper iute) 80/4
Canape cu limbă afumată (maioneză, paprică, limbă afumată) 80/4
Gustarea baronului (pateu de ficat, frunză de salat, unt) 80/4
Pateu de butoiaşe cu afumături din scrumbie (măsline, scrumbie, lămîe, 100/2
unt)
Canape picantă cu ficat din pasăre(unt, ficat, mere, maioneză, suc de 80/4
lămîie).
Canape “La ziua roadei” (frişcă, varză roşie , porcină afumată) 80/4
Triunghiuri cu salată de carne (unt , brînză, masline, salat de carne) 80/4

Caise cu condiment “CĂRI’’ şi cremă de caşcaval (caise, caşcaval, vin, 80/4


frişcă, )
Clopoţei din pastrama ca la Orient(pastrama, brînză, ou, unt, roşii, 80/4
maionez)
Canape cu şampinioane (şampinioane, unt, verdeaţă) 80/4
Canape pentru gustări oficiale
Monete cu carne de vînat (unt, mere, nuci, maioneză, vînat) 80/4
Canape “Prinţ” (unt, porcină afumată, banane, ananas ,cări) 80/4
Canape “Champagne” (unt, pastrama,portocale,zămoz de mere) 80/4
Scrumbie umplută (cartofi, ceapă, morcov, maioneză , scrumbie, masline) 80/4
Canape cu icre de manciuria(unt, ouă, maioneză, manciuria) 100/4
Caviar în foietaj
Ouă umplute în aspic (carne de pasăre, aspic) 50/2
Coşuleţ cu crabi 100/2
Coşuleţe cu salată ca la capitală 100/2
Coşuleţe cu limbă în maioneză 100/2
Coşuleţe cu salată de crabi 100/2
Clătite cu pastă de brînză şi ficat de peşte) 50
Legume proaspete(roşii, castraveţi, ardei dulci, ceapă) 50/50/2
5/25
1 2 3
Gustări calde
Julien din ciuperci 150/2/7
5
Julien din carne de pasăre 150/2/7
5
Chifteluţe moldoveneşti 150/2/7

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
5
Tartine calde(caşcaval, carne afumată , maioneză) 80/2
Peşte umplut 150
Păpănaşi ca la Tiraspol, roşii, castraveţi 100/50 /
20/20/2
Mititei cu legume proaspete 50/100
Sarmale moldoveneşti 200
Mule cu brînză 150/25
Desert
Îngheţată cu sirop de vişine 100/15
Îngheţată cu sirop de căpşune 100/15
Îngheţată cu ciocolată 100/15
Bomboane, ciocolate 15/35
Prune uscate cu nuci şi frişcă 150
Banane prăjite în cocos 100/3
Cartofi cu cacao 50
Mere, pere, banane, caise, portocale. 150/150
/150/150/1
50
Băuturi calde
Cafea neagră 100
Cafea pe lapte ca la Budapesta 200
Cafea Orientală 100
Ciocolată fierbinte 200
Produse de cofetărie şi patiserie
Coşuleţe cu mere 125
Biscuiţi cu vişine 75
Tortă “Minune” 200
Tortă “Meteorit” 200
Plăcintă cu brînză de vaci 50
Plăcintă cu prune 50
Plăcintă cu bostan 50
Prăjitură “Coşuleţ” cu fructe în jele 75
Băuturi
Apă minerală”Dorna” 0.5l
Apă dulce “Sprit” 0.25l
Apă dulce “Fanta” 0.25l
Vodcă ”Aroma lux” 0.5l
Vin alb ”Chardonay” 0.7l
Vin roşu “Caberne” 0.7l
Divin “Călăraşi” 0.7l
Vin spumant “Cricova” 0.75l

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Comanda pentru banchet poate fi primită înainte, meniul cu bucate, care trebuiesc servite, şi
prescurantul cu vinuri de obicei se întocmeşte cu 2-4 zile înainte de banchet, reeşind din
sortimentul de produse în restaurant.
După întocmirea meniului pentru banchet furşet gazda achită un avans în valoare de 50% din
costul total al banchetului reeşind din bonurile eliberate de contabilitate.
În cazul în care se micşorează numărul de bucate şi băuturi, sau se adaugă careva bucate în
meniu, schimbul unui preparat cu altul în registrul de comandă se fac aceste însemnări.
Persoana care a comandat banchetul are dreptul să refuze comanda nu mai tirziu decît 24 de
ore pînă la data stabilită. În cazul în care clientul refuză comanda în ziua petrecerii banchetului,
acesta achită costul producţiei pregătite, care nu poate fi realizată, pentru care se întocmeşte un
document special. Aici nu sunt incluse băuturile alcoolice, bucatele şi băuturile calde care nu au
fost servite la masă , bucatele dulci şi cele de patiserie.

Julien din carne de pui Canape jambon Coşuleţe cu fructe de Ciocolate ,biscuiţi
pădure

Canape cu şampinioane Legume proaspete Coşuleţe cu crabi Julien din ciuperci

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Peşte umplut Chifteluţe Moldoveneşti Sarmale Moldoveneşti Mule cu brînză

Caşuleţe cu mere Canape “Champagne” Papanaşi ca la Tiraspol Mititei

Plăcintă cu bostan Plăcintă cu prune Tort ”Minune” Biscuiţi cu vişină

Cartofi cu cacao Prune uscate cu nuci şi Banana prăjite cu cocos Plăcintă cu brînză de vaci
frişcă

2.3 Studierea meniului şi listei băuturilor pentru banchet furşet


Meniul reprezintă totalitatea preparatelor culinare și altor produse alimentare,
inclusiv băuturile aranjate în ordinea stabilită care sunt la dispozi ția consumatorului pe
parcursul întregii zile în unitatea de alimentaţie publică.

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Programul de producere al restaurantului este determinat ț inînd cont de numărul de
consumatori la un banchet și de meniul stabilit de șeful de producere.

Meniu pentru banchet furşet la Restaurantului Surpriză

Cu prilejul aniversării de cinci ani a unei firme 80


persoane
Data 21 iunie 2014 ora începerii 18
00
Nr. Denumirea preparatelor Gramaj(g) Numărul
de ord. de porţi
Aperitiv
Vodca “Aroma-Lux ” 0,5 40
Canape picantă cu ficat de pasare 80/2 40
Banane prăjite-n cocos 50/2 40
Apă dulce “Sprite” 0,25 40
Gustări reci
1. Canape cu caviar, somn şi nisetru 80/4 40
2. Canape cu crevete 80/4 20
3. Canape cu salam 80/2 20
4. Canape cu limba afumată 80/2 20
5. Triunighuiri cu salată de carne 100/2 40
6. Clopoţei din pastrama ca la Orient 80/2 40
7. Scrumbie umplută 50/2 80
8. Coşuleţe cu salată de crabi 100/2 20
9. Canape cu caviar 80/2 20
10. Clătite cu pastă de brînză şi ficat de peşte 100 40
11. Rulou cu carne de vînat 80/2 40
Gustări calde
12. Julien din crevete 150/2 /75 40
13. Peşte umplut 150 32
14. Păpănaşi ca la Tiraspol 100/50/20/20 40
/2
15. Clătite cu brînză de vaci 50/25 40
16. Mittitei cu legume prospete 50/100 40
Băuturi calde
17. Cafea neagră 100 80
Desert
18. Îngheţată cu sirop de căpşuni 100/15 40
19. Prune uscate cu nuci şi frişcă 150 40
20. Mere, poamă, portocale, banane 150/150 15
150/150
Produse de cofetărie şi patiserie
21. Prăjitură “Meteorit” 100 40
22. Coşuleţe cu mere 125 20

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
23. Plăcintă cu brînză de vaci 50 20
24. Plăcintă cu prune 50 20
25. Plăcintă сu bostan 50 20
Băuturi
Apă minerală “Dorna” 0,5L 20 buc
Apă dulce “Sprite” 0,25L 20 buc
Vodca “Arima-Lux ” 0,5 8 buc
Vin alb “Chardonay” 0,7 8
Vin roşu “Caberne” 0,7 8
Divin “Călăraşi” 0,75 8
Bere “Korona ” 0,5 8
Vin spumant “Cricova” 0,75 10

2.4 Studierea modului de determinare a necesităţii de mobilier şi de obiecte de menaj


pentru organizarea banchetului – furşet. Alcătuirea comenzii în oficiul de menaj
Calculul pentru determinarea numărului veselei pentru servirea mesei
Nr. Denumirea veselei Nr. pentr-o Nr. Numă
de ord. persoană de rul total
persoane
1. Pahar pentru vodca 1 80 80
2. Pahar pentru vin roşu 1 80 80
3. Pahar pentru vin alb 1 80 80
4. Pahar pentru apă 1 80 80
5. Pahar pentru bere 0,7 80 56
6. Pahar pentru şampanie 1 80 80
7. Pahar pentru divin 0,5 80 40
8. Farfurii pentru gustări 2 80 160
9. Farfurii pentru desert 0,75 80 60
10. Cuţite de gustări 1 80 80
11. Furculiţe de gustări 2 80 160
12. Cuţite de fructe 0,7 80 56
13. Furculiţe de fructe 0,7 80 56

Determinarea numărului veselei pentru prezentarea şi servirea preparatelor din meniu

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Nr. de Nr.
Denumirea Nr.
Denumirea veselei porţii într- total de
de porţ.
bucatelor un vas veselă
Banane prăjite-n cocos 40 Platou oval 10 4
Canape cu caviar somn şi nisetru 40 Suport pentru caviar 6 7
Farfurie suport 6 7
Paletă 6 7

Canape cu crevete 20 Platou oval 10 2


Canape cu salam 20 Platou rotund 10 2
Canape cu limba fumată 20 Platou rotund 10 2
Canape picantă cu ficat de pasăre 40 Platou oval 20 2
Triunghiuri cu salată 40 Platou oval 10 4
Clopoţei cu pastrama 40 Platou oval 20 2
Srumbie împlută 80 Platou oval 20 4
Coşoleţe cu salată 20 Platou oval 10 2
Canape cu mangiuria 20 Platou oval 10 2
Clătite cu pastă de brînză 40 Platou oval 20 2
Monete cu carne de vînat 40 Platou rotund 10 4
Julien din crevete 40 Cocotieră, linguriţă 1 40
Peşte umplut 32 Platou oval din metal 16 2
Păpănaşi ca la Tiraspol 40 Platou rotund din metal 15 8
Mule cu brînză de vaci 40 Cocotieră, furculiţă 1 40
Mititei cu legume proaspete 40 Platou rotund din metal 5 8
Îngheaţă cu sirop 40 Cremieră, linguriţă 1 40
Prune cu nuci şi frişcă 40 Cremieră, linguriţă 1 40
Fructe 5 Vază 2,5 2
Tortă “Meteriot” 40 Tavă pentru tortă 20 2
Coşuleţe cu mere 20 Platou rotund 10 2
Plăcintă cu brînză, prune, bostan 60 Platou rotund 15 4
Cafea neagră 80 Ceşti de cafea 1 80
Farfurie suport 1 80
Linguriţă 1 80

Comandarea veselei în oficiu de menaj pentru banchet furşet

Timpul prezentării 2100 Data 20.06.2014


Numărul Rezervă Total
Denumirea veselei comandate
veselei 5%
1 2 3 4

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Din porţelan
Farfurii de gustări 160 8 168
Farfurii pentru suport 4 0,2 4
Farfurii de desert 60 3 63
Suport pentru cocotieră 80 4 84
Farfurii pentru manjiurie 7 0,35 7
Platou oval 18
Pentru canape cu crevete 2 0,1 2
Triunghiuri salată 4 0,2 4
Clopoţei din pastrama 2 0,1 2
Scrumbie umplută 4 0,2 4
Coşuleţe cu salată 2 0,1 2
Canape cu manjiurie 2 0,1 2
Clătite cu pastă de brînză şi ficat 2 0,1 2
14
Platou rotund
Canape cu salam 2 0,1 2
Canape cu limbă afumată 2 0,1 2
Monete cu carne de vînat 4 0,2 4
Coşuleţe cu mere 2 0,1 2
Plăcinte 4 0,2 4
Ceşti de cafea 80 4 84
Suport pentru cafea 80 4 84
Din sticlă
Pahar pentru apă 80 4 84
Pahar pentru vin roşu 80 4 84
Pahar pentru vin alb 80 4 84
Pahar pentru vodcă 80 4 84
Pahar pentru divin 40 2 42
Pahar pentru vin spumant 80 4 84
Pahar pentru bere 56 3 59
Vaze pentru fructe 2 0,1 2
Cremiere 80 4 84
Din metal
Suport pentru caviar 7 0,35 7
Paletă pentru caviar 7 0,35 7
Cocotieră 80 4 84
Platou metalic oval 2 0,1 2
Platou metal rotund 16 1 17
Cleştele chelnerului 16 1 17
Cuţit pentru peşte mare 2 0,1 2
Cuţit pentru gustare 80 4 84
Cuţit pentru fructe 56 3 59
Furculiţă pentru gustări 160 8 168
Furculiţă pentru fructe 56 3 59
1 2 3 4
Furculiţă de desert 40 2 42

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Linguriţă pentru cafea 80 4 84
Linguriţă pentru îngheţată 80 4 84
Linguriţă pentru ceai 40 2 42

Comanda pentru materiale textile în oficiu de menaj

Timpul prezentării 2000 data 20.06.2014


Denumirea albiturilor Numărul de bucăţi
Partea decorativă a feţei de mese 4
Faţa de masă din pînză 4
Faţă de masă pentru măsuţele auxiliare 4
Şerveţele 80
Ancăr 6
Şervet pentru lustruirea veselei 12
Şerveţele de hîrtie 80

Comanda băuturilor la bufet

Denumirea băuturilor Volumul sticlei Numărul de


sticle
Apă minerală “Dorna” 0,5l 40
Apă dulce “Sprite” 0,5 l 30
Vodcă “Aroma-Lux” 0,5 l 8
Vin alb “Chardonay” 0,7 l 8
Vin roşu “Carbene” 0,7 l 8
Bere “Korona” 0,5 l 8
Divin “Călăraşi” 0,75 l 8
Vin spumant “Cricova” 0,75 l 10

2.5 Examinarea pregătirii şi aranjării salonului în vederea deservirii banchetului - furşet.


În întreprinderea unde am efectuat practica aranjarea salonului pentru primirea
consumatorilor constă în curăţenia zilnică a sălilor de comerţ care se efectua în următoare
consecutivitate:
 Aerisirea încăperilor;
 Curăţirea părţilor tapetate de pe mobilier şi blatul meselor;

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
 Aspirarea draperiilor, ştergerea geamurilor, oglinzilor, corpurilor
de iluminat;
 Întreţinerea pardoselelor.
Astfel toată echipa care lucrează eliberează pardoseala de mobilier prin ridicare şi mutare
după care se spală cu apă caldă şi detergenţi. După finisarea curăţeniei, în sala de banchet sau în
avansală, pe noptiere sau pe măsuţe se amplasează flori în coşuleţe. Salonul îl amenajăm cu flori
vii care fac ambianţa plăcută, plină de farmec aşa încît să corespundă ocaziei organizării
banchetului. Saloanele sunt dotate cu mesele principale pentru banchet furşet şi auxiliare.

2.6 Examinarea aranjării meselor în prealabil

Aranjarea meselor pentru banchet furşet se face în aşa mod încît să le fie comod
oaspeţilor, în această întreprindere mesele se amplasează întrun rînd sau în două rînduri în
mijlocul salonului. Pentru organizarea banchetului se folosesc mese obişnuite. Mesele
pentru oaspeţi se amplasează la distanţe de 1-1,5 m una de alta. În afară de mesele principale
pentru fourchette, în sală se mai amplasează mese auxiliare la care oaspeţii pot să mănînce şi
să bea sau să pună pe ele vesela deja folosită, paharele, pocalele. În sala de banchet sunt
amplasate deasemenea şi mese cu scaune pentru oaspeţii care nu pot lua masa în picioare.
În afară de aceasta, la perete în sala de banchet trebuie sa fie instalată şi consola
pentru chelneri pentru vesela de rezervă, tacîmuri, pahare, şerveţele care cu parere de rău nu
există.
Mesele pentru fourchette se acoperă în aşa mod ca lungimea feţei de masă să fie cu 5-
10 cm mai sus de pardoseală. Feţele de masă se pun numai după ce toate mesele au fost
aranjate şi nivelate. Înainte ca să aşternem feţele de masă, este recomandat ca mesele să fie
acoperite cu un material mai gros pentru a preveni pălirea veselei, care absoarbe umezeala
întîmplătoare de la pahare dar cu părere de rău în această întreprindere nu sunt.

2.7 Analiza schemei deservirii banchetului - furşet şi repartizării personalului. Pregătirea


personalului către deservire
Repartizarea personalului se face de către şeful de sală care i se mai spune administrator.
Pentru pregătire personalului de deservire sunt respectate următoarele etape:
Pregătirea corporala

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Pregătirea corporala începe de la domiciliu, unde fiecare lucrător face baie generală folosind
şi dezodorizante. Părul îl pieptănă, unghiile le tăie scurt. Băieţii se bărbieresc şi poartă părul
scurt, iar fetele se fardează discret.
În momentul sosirii la unitate, personalul îşi spălă mâinile, pentru a îndepărta murdăria şi
microbii colectaţi din mijloacele de transport folosite.
 Înainte de sosirea consumatorilor, lucrătorii care au participat la pregătirea salonului,
conform graficului de lucru, fac duş şi repeta operaţiile pe care le-au efectuat la domiciliu.
Pregătirea vestimentară
  Pregătirea vestimentară începe, de la domiciliu prin îmbracarea lenjeriei de corp ( maieu si
camasa alba de catre barbati, furou si bluza alba de catre femei). Lenjeria trebuie sa fie curată şi
calcată.
Costumele pentru băieţi, şi fustele pentru fete sunt spălate şi călcate.
  Ciorapii curaţi, schimbţti zilnic sunt de  culoare închisa, în aceeasi nuanţă cu culoarea
hainelor.
  Pantofii sunt comozi, lejeri, curati, lustruiti, de culoare neagra.
Pentru fete se recomanda, bluze de culoare alba sau de culori diferite, fuste de culoare închisa
sau de aceeasi culoare cu a bluzei.
Uniformele de lucru sunt confectionate corespunzator fiecarui lucrator în parte, sunt
întotdeauna curate, apretate, dupa caz şi călcate.

2.8 Analiza organizării deservirii banchetului – furşet


Participanţii la banchet sunt întîlniţi la banchet de către brigadir, deasemenea şi de o
parte din chelneri, stînd lîngă mese amenajate special pentru ei. Ceilalţi chelneri intră în sală
numai după ce participanţii la banchet se alătură de mesele servite, Ei ajută oaspeţii să aleagă
unul sau alt preparat, băutură, propun să umple paharele cu vin, transferă bucatele în farfurii,
oferind atenţie mare oaspeţilor, care stau mai departe de mese.
După gustările reci se servesc gustările şi preparatele calde, după care desertul,
şampania şi cafeaua. Servirea fiecărei grupe de bucate chelnerii trebuie să o facă în acelaşi timp,
pentru aceasta, chelnerii care deservesc mesele care se află mai departe de intrare, intră primii în
sală.
În timpul discursului sau a toastului, deservirea încetează, pentru a nu sustrage atenţia
oaspeţilor şi să nu tulbure liniştea. În acest moment chelnerii trebuie să se retragă la mesele

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
auxiliare, iar daca este nevoie să umple paharele cu băutură, să le pună pe platouri şi după
finisarea discursului să servească oaspeţii.
La servirea bucatelor şi băuturilor chelnerii se apropie de
masă, pun pe masă paharele şi propun oaspeţilor diferite
băuturi.
Băuturile pot fi servite pe un platou mic, acoperit cu
şerveţel. Pe platou sunt puse paharele care se umplu cu diferite
băuturi, apoi se preia platoul pe mîna stîngă şi este servit
oaspeţilor.Pe un platou nu prea mare, ţinut în mîna stîngă, se
poate de pus paharele goale şi 2-3 sticle cu diferite băuturi. Oapeţii singuri pot să-şi toarne
băutura sau la cererea lor chelnerii fac acest lucru.
Dacă se foloseşte un platou mare, atunci chelnerii pot lucra în pereche: unul transportă
pe platou, acoperit cu şerveţel, sticlele cu diferite băuturi şi pahare goale, al doilea la cererea
oaspetelui toarnă în pahare.
Oaspeţilor, care se află lîngă masă, gustările pot fi propuse în modul următor:
chelnerul împarte farfuriile pentru gustări pe marginea mesei, în mîna stîngă ia de pe masă
platoul cu gustări şi-l oferă oaspeţilor, iar primind acordul, transferă în farfurii.
Oaspeţilor, care se află mai departe de masă, chelnerul le serveşte platoul cu gustări,
ţinîndu-l în mîna stîngă. Această metodă se foloseşte mai des atunci cînd gustările mai mici sunt
servite cu ace. În mîna dreaptă chelnerul ţine farfuria pentru acele folosite.
Preparatele mai complexe se pot servi în felul următor: pe platou, acoperit cu şerveţel,
se pun farfuriile cu bucate, sosul, farfurii curate, tacîmurile, pîinea. Chelnerul trece pe la fiecare
oaspete şi-i propune bucatele, acesta servindu-se singur cu ceea ce doreşte, sau transferă singur
cu mîna dreaptă care este liberă.
După gustările reci în sală se aduc bucatele calde în cocotiere, platouri ovale sau
rotunde. Cocotierele se pun pe platou, acoperit cu şerveţel. Pe mînerul cocotierei se îmbracă un
papinion. Pe marginile platoului se pun furculiţele pentru cocotieră sau linguriţe pentru ceai. Pe
platou se amplasează şerveţelele de hîrtie.
Dacă preparatele calde chelnerul le aduce pe veselă din metal, atunci pe mîna stîngă
înainte de toate el pune ancărul împăturit, pentru a proteja mîna de frigere. La servirea peştelui,
prăjit în aluat, cotlete, chebab, pe platou se pun deasemenea şerveţele. Bucatele calde
deasemenea pot fi servite pe platouri. Preparatul principal se pune pe farfurie, sosul în sosieră,

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
alături se aşează un teanc de farfurii, tacîmuri şi pîine. Chelnerul se apropie de fiecare oaspete, le
propune să se servească sau la dorinţa acestora execută singur aceste operaţii.
După bucatele calde se serveşte desertul. Pe platou, acoperit cu şerveţel, se pun
cremiere din metal, deasemenea linguriţe pentru desert sau ceai. În acest timp, sau după desert,
oaspeţilor li se propune şampanie. Aceasta este adusă pe platouri, acoperite cu şerveţel, în pocale
pentru şampanie, umplute 2/3 din volumul lor.
Banchetul se finisează cu servirea cafelei. Chelnerul duce platoul pe mîna stîngă, cu
dreapta pune ceaşca pe farfurie şi propune cafea oaspetelui. La cafea se serveşte coniac sau
lichior. Pentru aceasta, pe platou, acoperit cu şerveţel, se pun pahare pentru coniac sau lichior,
sticlele cu lichior şi coniac. După dorinţa clientului se umplu aceste pahare. În acest caz
chelnerul denumeşte bautura pe care o toarnă în pahare.
Banchetul – fourchette se petrece 1,5 – 2 ore.

3 Compartiment de proiectare
3.Propuneri privind organizarea banchetului - furşet la întreprinderea bază-practică
3.1 Perfecţionarea modului de perfectare a comenzii pentru banchet - furşet la
întreprinderea bază-practică
Urmărind cum se face comanda la banchet furşet în întreprinderea bază practică aş
propune:
Să i se ofere clientului posibilitatea de a face comanda la banchet prin intermediul
reţelelor de comunicare (internet) şi de a vedea produsele.
Oferirea clientului poze cu bucate pentru a analiza vizual dacă îi place , în cazul în care
nu cunoaşte amănunte despre preparat.
Comanda pentru banchet să fie tapată direct la calculator,nu scrisă de mînă.

3.2 Propuneri privind meniul şi lista băuturilor pentru banchet – furşet


Propuneri:
Oferirrea bauturilor calde în sortiment mai larg(ceai în sortiment,capucino), deasemenea
a băuturilor de tip cocktail (cosmopolitan,margarita,);
Includerea preparatelor orientale (sushi, tiger creveţi în corăbioară din ţelină, melci din
salău), includerea brinzeturilor de tip francez(Asorti din brînzeturi franceze cu struguri);

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
3.3 Propuneri privind modul de determinare a necesităţii de mobilier şi de obiecte de
menaj pentru organizarea banchetului – furşet. Alcătuirea comenzii în oficiul de
menaj
Pentru buna desfăşurare aactivităţii în procesul servirii, unităţile de alimentaţie publică
trebuie să fie datate cu inventar necesar din toate grupele de veselă, corespunzător profilului şi
nivelul de încadrare al unităţii. Vesela trebuie să fie din material rezistent şi cu o estetică
adecvată.
Datorită cunoştinţelor care le-am cumulat pe parcursul practicii aş putea spune că în
întreprinderea dată nu există mobilier şi obiecte de menaj suficiente.
Propuneri :
Să fie prezente toate marimile de farfurii pentru servirea preparatelor şi în număr
suficient cîte două exemplare sau trei.
Prezenţa platourilor;
Deasemenea să fie prezenţa supierelor, salatierele, ravierele, bolurilor,ceştilor;
Coşuleţele pentru pîine
Tacîm pentru peşte, tacîm pentru gustări şi pentru desert în număr suficient;

3.4 Propuneri privind pregătirea şi amenajarea salonului în vederea deservirii


banchetului – furşet
Pentru pregătirea şi amenejarea salonului în vederea deservirii banchetului furşet aş
propune:
Să fie amplasate coşuleţe cu flori de diferite culori şi formă;
Să fie amplasate oglinzi;
Desigur că trebuie să fie draperii de mai multe culori pentru ca clinteul să-si aleagă pe
plac.
Huse pentru scaune de 2 culori minim;
Iluminarea cu beculeţe în dependenţă de stilul cum e amenajat salonul;

3.5 Propuneri privind aranjarea meselor în prealabil


Aranjarea meselor are o importanţă foarte mare deoarece trebuie să-îi fie comod
clientului pentru a consuma preparatele.
Propuneri:

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Să existe mese caracteristic banchetului furşet(înălţime,lăţime)
Să existe mesele de serviciu (consolele)
Feţe de masă şi fuste de diferite culori
Prezenţa naproanelor pentru a proteja masa
Imaginaţia aranjării meselor sa fie diversă:
3.6 Modernizarea schemei deservirii banchetului – furşet şi repartizării personalului.
Pregătirea personalului către deservire
La pregătire personalului aş propune:
Ca fiecare lucrator sa aiba 2-3 uniforme si acestea sa fie pastrate cu grija si înlocuite
pe masura ce se uzeaza sau nu mai corespund din punct de vedere estetic.
Înainte de a începe banchetul sa verifice tinuta şi locul de muncă;

3.7 Propuneri privind organizarea deservirii banchetului – furşet


Pentru a trece la un nivel mai înalt de dezvoltare şi pentru perfecţionarea organizării
bancetelor este necesar de a urmări noile tendinţe ce apar în domeniul dat. Acum în restaurant
se foloseşte doar veselă de culoare albă pe care nu este indicată emblema.
Este o problemă care trebuie rezolvată. Lipsa veselei şi tacîmurilor necesare, iar cea
existentă nu este în număr suficient, fapt cu care restaurantul se confruntă foarte des.
Pentru a îmbunătăţi şi a ridica calitatea şi tehnica servirii este necesar de a folosi noi metode
de ornare şi de oformare a bucatelor, pentru aceasta este necesar de personal calificat cu
capacităţi de lucru dezvoltate. Folosirea noilor metode de ornare ar permite de a atribui
produsului un aspect plăcut şi atrăgător, care ar atrage interesul fiecărui client.
Aş propune ca la restaurantul „Surpriză” în primul rînd de a folosi toată vesela de calitate
şi de marcă, vesela să fie cu simbolul întreprinderii, toată de o culoare.
Este necesar de a aproviziona restaurantul cu un număr necesar de veselă pentru ca să nu
apară necesitatea de a folosi veselă de altă calitate şi culoare. Aprovizionarea trebuie să fie de
trei complete la fiecare loc în sală, astfel ca un complet să fie în sală, unul la distribuţie şi
unul în secţia de spălare a veselei.
Apariţia diferitor tipuri de veselă care este de diferite modele cu diferite capacităţi permit
de a folosi metode noi de ornare şi se servire a bucatelor, deasemenea la vesela dată trebuie

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
alese tacîmuri necesare şi corespunzătoare pentru a uşura lucrul chelnerului şi de a micşora
posibilitatea de conatminare cu microorganisme.
Organizarea deservirii preparatelor culinare trebuie organizată în aşa fel ca să fie la nivel.
Pentru aceasta este necesar de a dota restaurantul cu utilajul necesar precum şi cu inventarul
care se va folosi în deservire. Uneltele să fie aparte pentru fiecare operaţie tehnologică şi de
deservire. Este necesar de a dota consola chelnerului cu ustensilele necesare pe care urmează
să le folosească în procesul de servire.
La întreprinderea bază-practică ar rebui să se organizeze lucrul mai divers, să se efectuieze
cursuri de calificare a personalului, să se doteze cu inventar şi materiale necesare atît secţiilor
de lucru cît şi sala. Este foarte important de utilizat corect şi adecvat inventarul propus pentru
deservire. Folosirea noilor metode de deservire şi a noilor utilaje trebuie cît mai rapid de
implimentat în practică, dar nu în ultimul rînd de optat pentru noi perfecţionări, care ar
contribui la dezvoltarea continuă a întreprinderii

Concluzie:
În lucrarea dată am analizat organizarea deservirii banchetului furşet, a restaurantului
“Surpriză”, întreprinderea bază-practică, cu scopul aprofundării cunoștin ț elor teoretice și
amplicarea lor în practică.
Am caracterizat întreprinderea dată, analizînd indicii tehnico-economici ai întreprinderii,
studiind modul de perfectare a comenzii pentru banchet – furşet, studiind meniul şi lista
băuturilor pentru banchet - furşet, modul de determinare a necesităţii de mobilier şi de obiecte de
menaj pentru organizarea banchetului – furşet, alcătuirea comenzii în oficiul de menaj,
examinînd pregătirile şi aranjările salonului în vederea deservirii banchetului – furşet, examinînd
aranjarea meselor în prealabil, studiind modul de elaborare a comenzilor pentru prepararea şi
aranjarea preparatelor şi băuturilor în secţiile de producere, analizînd schemei deservirii
banchetului - furşet şi repartizării personalului,analizînd pregătirea personalului către deservire,
precum și organizarea procesului de deservire a banchetului – furşet.
Alimentaţia omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali a construcţiei sale.  Sănătatea
şi echilibrul fiecăruia, se află în corelaţie directă cu hrana. Deprinderea unei alimentaţii
adecvate, aduce, împreună cu alte elemente corecte de comportament, o viaţă sănătoasă. În ceea
ce priveşte actul hrănirii, nu este important doar ce mâncăm, ci şi cât, când şi cum ne alimentăm.

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Pentru dezvoltarea continuă a unităţii de alimentaţie publică, acesta trebuie mereu să
implimenteze noi strategii de dezvoltare, de modernizare şi lărgirea gamei de servicii prestate
consumatorilor.
Pentru buna apreciere a înaltului nivel al unităţii de alimentaţie de către consumatori,
aceasta trebuie să pună la dispoziţia clienţilor o servire cît mai impecabilă şi mai rapida, astfel ca
fiecare consummator în parte să se simtă pentru un timp împărat.
Este de menţionat faptul că la baza prestării serviciilor pentru consumatori stau un şir de
piloni care asigura calitatea acestora: profesionalismul personalului, utilajul şi inventarul folosit
la întreprindere, organizarea lucrului în secţiile de producere şi la servirea în salon.

Bibliografie:

1. Организация проезводства и обслуживания в общественном питании, Москва


1986.
2.Организация общественново питания в гщстиничном комплексе, Н.А.
Пятницкая, Киев 1984
3.Обслуживание на предприятиях общественного питания, М.Н. Захарченко, Н.В.
Русакова, Л.С. Кучер, Москва 1981
4.В.Х.Бердичевский, В.И.Карсекин «Технологическое проектирование
предприятий общественногщ питания». Киевб. 1979.
5.www.google.com
6.www.regie-live.ro
7.www.scribd.ru

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
ANEXe

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Organizarea şi aranjarea meselor în cadrul unui banchet furşet oficial

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.
Organizarea şi aranjarea mesei în cadrul unui banchet furşet

pag

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


Lucrare de an
Pag.