Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Inspectoratul Școlar Județean Covasna

Simulare examen bacalaureat – 6 decembrie 2016 Proba E.a)


Limba și literatura română
Filiera teoretică- Profilul real;Filiera tehnologică
Filiera vocațională- Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic)

 Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă zece puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

Citește următorul text:

- Ia ascultă, băiete! Văz că tu ești om cu frica lui Dumnezeu. Rămâi la mine și ajută-mă ca
să mă dezbăr de pârdalnicul meu de nărav. Crede-mă, nici eu n-aș voi să spun ceea
ce nu prea este tocmai adevărul;dar ce să-i faci năravului? Mă ia gura pe dinainte.
Așadar, să facem cum e mai bine; să facem între noi o învoială, ca să scap și eu de
așa cusur, să rămâi și tu împăcat cu sufletul. Când mă voi afla în vreo adunare, tu să
stai la spatele meu, și când vei auzi că încep a croi câte una mai deocheată, tu să mă
tragi de mâneca hainei, căci eu îndată voi îndrepta-o după ființa adevărului.
Așa spuseră și așa rămase să fie.
Peste câteva zile, șezând la masă cu alții, vânătorul începu să povestească că la o
vânătoare la care fusese de curând, i-a ieșit înainte o vulpe, care avea o coadă, o coadă
lungă, lungă, cel puțin cinci stânjeni!!!
Pe când, în focul povestirii, el rostea acestea cu cea mai deplină încredințare, ca și când
lucrul ar fi fost întocmai după cum îl spunea, deodată se simți tras pe dindărăt, de mânica
surtucului. Își aduse aminte de tocmeala cu slujitorul; își luă vorba înapoi și,
îndreptându-se că în fierbințeala vânătorii, nu va fi văzut tocmai bine, reduse coada
vulpei până la vreo doi stânjeni.
O nouă smânceală de haină îl făcu s-o mai scurteze cu un stânjen.
La a treia, o cionti până la doi coți. Simțind încă și acum efectele restrictive ale
conștiinței servitorului, se înduplecă a mai reteza din coada vulpei:
- Doi coți întocmai nu va fi fost, -zise el asudând,- dar, pre legea mea, că era de un cot și
mai bine!
Sluga care se bucura acum și mulțumea în sine lui Dumnezeu, auzind pe stăpânul său
cum se lepăda din ce în ce mai mult de ispitele Satanei, crezu că e momentul nimerit spre a-l
aduce la o deplină pocăință și-l mai trase încă o dată de mânică.
Dar răbdarea vânătorului era ajunsă la culme, și întorcându-se deodată înfuriat către
neîmblânzitul său censor, se răsti la dânsul, strigând în gura mare:
- Bine, mișelule! Nu ți-e destul cu atâta? Ce! Vrei să las vulpea bearcă?
(A.I.Odobescu, Pseudo-Kinegetikos)
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la
text:
1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor învoială și
înfuriat. 2 puncte

Proba scrisă – Limba și literatura română


Filiera teoretică- Profilul real ; Filiera tehnologică; Filiera vocațională- Toate profilurile (cu excepția
profilului pedagogic)
Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Inspectoratul Școlar Județean Covasna

2. Explică rolul virgulelor în secvența Peste câteva zile, șezând la masă cu alții,
vânătorul începu să povestească... 2 puncte
3. Construiește un enunț în care să folosești o expresie sau o locuțiune care să conțină
substantivul vorbă. 2 puncte
4. Menționează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 4 puncte
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte
6. Menționează două mărci ale adresării directe, ilustrându-le cu exemple din text.
4 puncte
7. Prezintă rolul verbelor la timpul imperfect, în textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează cu exemple din text, două trăsături ale genului epic. 4 puncte
9. Comentează, în 60-100 de cuvinte, următoarea secvență din text: - Ia ascultă, băiete!
Văz că tu ești om cu frica lui Dumnezeu. Rămâi la mine și ajută-mă ca să mă dezbăr
de pârdalnicul meu de nărav. Crede-mă, nici eu n-aș voi să spun ceea ce nu prea este
tocmai adevărul;dar ce să-i faci năravului? Mă ia gura pe dinainte. Așadar, să facem
cum e mai bine; să facem între noi o învoială, ca să scap și eu de așa cusur, să rămâi
și tu împăcat cu sufletul. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre Importanța cunoașterii
normelor de conduită civilizată.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecți structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
- să ai conținutul adecvat argumentării pe tema dată:formularea ipotezei/a propriei opinii
față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două
argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
- Să respecți normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de
ortografie și de punctuație)și precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu


problematica pusă în discuție.
Nu sunt obligatorii exemple din opere literare.

SUBIECTUL al III- lea (30 de puncte)


Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți tema și viziunea despre lume
într-un text poetic studiat aparținând poeților Mihai Eminescu sau George Bacovia.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- evidențierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie, într-un
curent cultural/literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică;
- prezentarea a patru elemente semnificative ale textului poetic (de exemplu:temă/motive
literare, imaginar poetic, relații de opoziție și de simetrie, elemente de recurență, incipit,
final etc.);
- prezentarea temelor și a simbolurilor centrale ale textului ales;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat despre viziunea asupra lumii din poezia
aleasă.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conținutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerință/reper):

Proba scrisă – Limba și literatura română


Filiera teoretică- Profilul real ; Filiera tehnologică; Filiera vocațională- Toate profilurile (cu excepția
profilului pedagogic)
Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Inspectoratul Școlar Județean Covasna

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scirs- 3 puncte; abilități
de analiză și arguementare- 3 puncte;utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2
puncte; punctuația – 2 puncte;așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării
privind numărul de cuvinte – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600
de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

Proba scrisă – Limba și literatura română


Filiera teoretică- Profilul real ; Filiera tehnologică; Filiera vocațională- Toate profilurile (cu excepția
profilului pedagogic)
Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Inspectoratul Școlar Județean Covasna

Simulare examen bacalaureat – 6 decembrie 2016 Proba E.a)


Limba și literatura română
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE
Filiera teoretică- Profilul real;Filiera tehnologică
Filiera vocațională- Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic)

 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.


 Nu se acordă fracțiuni de punct.Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât
cele precizate explicit în barem.
 Se acordă zece puncte din oficiu.Nota finală se calculează prin împărțirea la zece
a punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

1 câte un punct pentru numirea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor
date ( de exemplu: învoială- aranjament, înțelegere, convenție, pact; înfuriat- iritat,
enervat,îndârjit, aprins. 2x1p.=2 puncte
2. explicarea rolului virgulelor din secvența indicată (izolează o propoziție incidentă de restul
enunțului) 2 puncte
3. construirea oricărui enunț în care se folosește o locuțiune/expresie cu substantivul indicat (
din vorbă în vorbă, a avea o vorbă cu cineva, a lăsa vorbă, a pune o vorbă bună, a umbla cu
vorba etc.). 2 puncte
(pentru menționarea unei locuțiuni/expresii, dar neinclusă într-un enunț - 1 punct)
4. menționarea corectă a perspectivei narative din textul dat (perspectiva obiectivă) 4 puncte
5. câte două puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de
exemplu: vânătoarea, amintirea, supunerea etc. 2x2=4 puncte
6. câte două puncte pentru menționarea unei mărci a adresării directe ( de exemplu: verbe și
pronume la persoana a II-a : tu ești; tu să stai sau/ și substantive în vocativ : puiule;mișelule
4 puncte
7.prezentarea roului verbelor la timpul imperfect ( de exemplu: acțiune petrecută în trecut și
aflată în plină desfășurare/ funcție de evocare/acțiune neterminată în trecut, simultaneitate
etc.)
- prezentare clară, nuanțată și cu exemple 4 puncte
- prezentare ezitantă și cu exemple 2 puncte
- prezentare ezitantă, fără exemple 1 punct
8. câte un punct pentru menționarea oricăror trăsături ale genului epic prezente în textul dat
(de exemplu: transmiterea în mod indirect a unor idei și sentimente; prezența instanței
comunicării narative- naratorul; prezența personajelor etc.). 2x1= 2 puncte
- câte un punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menționate 2x1= 2 puncte
9. comentarea citatului dat: comentare adecvată și nuanțată- 3 puncte; abordare schematică,
ezitantă- 2 puncte; încercare de comentare – 1 punct. 3 puncte
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

Proba scrisă – Limba și literatura română


Filiera teoretică- Profilul real ; Filiera tehnologică; Filiera vocațională- Toate profilurile (cu excepția
profilului pedagogic)
Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Inspectoratul Școlar Județean Covasna

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


- Structura discursului de tip argumentativ:
 Formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între
componente- 4 puncte; text parțial organizat, fără echilibru între componente- 2
puncte 4 puncte
 Utilizarea adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de
exempluȘ verbe de opinie, adverbe/locuțiuni adverbiale de mod folosite ca indici
ai subiectivității evaluative, conjuncții/locuțiuni conjuncționale cu rol
argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv,
final, concluziv etc., conectori argumentativi):utilizare adecvată- 4 puncte;
utilizare parțial adecvată- 2 puncte. 4 puncte
- Conținutul argumentării:
 Formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica propusă 2 puncte
 câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate
ipotezei 2x3=6 puncte
 Câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două
argumente enunțate: dezvoltare clară,nuanțată – 3 puncte;încercare de dezvoltare,
schematism- 1 punct 2x3=6 puncte
 Formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
- Respectarea normelor limbii literare și a precizării privind numărul de cuvinte:
 Registrul stilistic adecvat cerinței 1 punct
 Respectarea normelor de exprimare (0-1 greșeli lexicale sau morfo-sintactice- 2
puncte;2 greșeli-1 punct; 3 sau mai multe greșeli- 0 puncte.) 2 puncte
 Respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă!În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu
problematica pusă în discuție.
Nu sunt obligatorii exemple din opere literare.

SUBIECTUL al III- lea (30 de puncte)


Conținut- 16 puncte
- Câte 2 puncte pentru evidențierea oricăror trăsăturiale textului poetic studiat care fac
posibilă încadrarea într-un curent cultural/literar, într-o perioadă sau într-o orientare
tematică 2x2=4 puncte
Cele patru puncte se vor acorda astfel:
 prezentare adecvată și nuanțată a trăsăturii - 4 puncte
 prezentare ezitantă- 2 puncte
 prezentare schematică sau superficială- 1 punct
- prezentarea a patru elemente semnificative ale textului poetic (de exemplu:temă/motive
literare, imaginar poetic, relații de opoziție și de simetrie, elemente de recurență, incipit,
final etc.); 6 puncte
 prezentarea temei și a viziunii despre lume și ilustrarea acestora prin două imagini
artistice/idei poetice relevante 4 puncte
 prezentarea temei și a viziunii despre lume și ilustrarea acestora printr-o singură
imagine/idee poetică 2 puncte

 menționarea oricăror elemente semnificative pentru textul poetic ales 2 puncte

Proba scrisă – Limba și literatura română


Filiera teoretică- Profilul real ; Filiera tehnologică; Filiera vocațională- Toate profilurile (cu excepția
profilului pedagogic)
Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Inspectoratul Școlar Județean Covasna

 ilustrarea trăsăturilor menționate prin secvențe comentate- 3 puncte;


- prezentarea temelor și a simbolurilor centrale ale textului ales; 4 puncte
- exprimarea unui punct de vedere argumentat despre viziunea asupra lumii din poezia
aleasă. 2 puncte

Redactare- 14 puncte
- organizarea ideilor în scris: 3 puncte
 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins
și încheiere, în care construcția paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
 2 puncte pentru text parțial organizat, cu dezechilibru între componente, în care
construcția paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
 1 punct pentru text vag organizat, fără evidențierea trecerii de la o idee la alta
- abilități de analiză și de argumentare: 3 puncte
 3 puncte pentru relație adecvată între idee și argument, utilizare de argumentare
convingătoare, formulare de judecăți de valoare relevante
 2 puncte pentru relație parțial adecvată între idee și argument, utilizare argumente
insuficient de convingătoare, formulare de judecăți parțial relevante
 1 punct pentru relație nerelevantă între idee și argument, schematism
- utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a
lexicului, sintaxă adecvată- 2 puncte;vocabular restrâns, monoton-1 punct) 2 puncte
- ortografia (0-1 erori:2 puncte/2 erori:1 punct/3 sau mai multe erori:0 puncte)2 puncte
- punctuația (0-1 erori:2 puncte/2 erori:1 punct/3 sau mai multe erori:0 puncte 2 puncte
- așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum


600 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

Proba scrisă – Limba și literatura română


Filiera teoretică- Profilul real ; Filiera tehnologică; Filiera vocațională- Toate profilurile (cu excepția
profilului pedagogic)
Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Inspectoratul Școlar Județean Covasna

Proba scrisă – Limba și literatura română


Filiera teoretică- Profilul real ; Filiera tehnologică; Filiera vocațională- Toate profilurile (cu excepția
profilului pedagogic)

S-ar putea să vă placă și