Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea din București

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

SISTEMUL SANCȚIONATOR

Studentă: Brînceanu Laura-Cristina

Master Probațiune,Anul I
Consemnarea la sfârşit de săptămână

Conform articolului 115 din Noul Cod penal, măsurile educative sunt:

 Neprivative de libertate: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit


de săptămână şi asistarea zilnică
 Privative de libertate: internarea într-un centru educativ şi internarea într-un centru de
detenţie

Măsurile educative neprivative de libertate sunt sancţiuni de drept penal care se aplică
minorilor care au comis o infracţiune a cărei gravitate nu necesită privarea de liberate. Articolul
511 din Codul de procedură penală prevede că în cazul în care s-a luat faţă de minor vreuna
dintre măsurile educative neprivative de libertate, după rămânerea definitivă a hotărârii se
fixează un termen pentru când se dispune aducerea minorului, chemarea reprezentantului legal al
acestuia, a reprezentantului serviciului de probaţiune pentru punerea în executare a măsurii luate
şi a persoanelor desemnate cu supravegherea acestuia. Măsurile neprivative de libertate se
execută în comunitate, pe durata executării lor asigurându-se menţinerea şi întărirea legăturilor
minorului cu familia şi comunitatea, dezvoltarea liberă e personalităţi minorului, precum şi
implicarea ecstuia în programele derulate în scopul formării sale.

După rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a luat faţă de minor o măsură
neprivativă de liberate, judecătorul delegat cu executarea în aplicarea procedurii prevăzute la
articoulul 511 din Codul de procedură penală, fixează un termen, dispunând aducerea minorului
şi citarea reprezentantului legal al acestuia, a reprezentantului serviciului de probaţiune pentru
punerea în executare a măsurii luate şi a persoanelor desemnate cu supravegherea acestuia.
Împreună cu citaţia, serviciului de probaţiune i se mai comunică şi o copie după hotărârea
instanţei.

Organizarea, supravegherea şi controlul executării măsurilor neprivative de libertate se


desfăşoară sub coordonarea serviciului de probaţiune. Acesta poate încredinţa supravegherea
executării măsurilor neprivative de libertate, prevăzute în Codul penal, unor instituţii din
comunitate dintre cele incluse în baza de date constituită la nivel naţional potrivit articolului 20,
alin. 6 din Legea 253/2013 ( ascociaţiilor, fundaţiilor şi societăţilor abilitate pe o perioadă de 5
ani).

Potrivit art. 84 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, pentru copilul care a săvârșit o faptă prevazută de legea penală și care nu răspunde
penal, la propunerea direcției generale de asistență socială și protecția copilului în a cărei unitate
administrativ-teritorială se află copilul, se va lua una dintre măsurile prevăzute la art. 59 lit. a) si
c) din aceeași lege: plasamentul sau supravegherea specializată. În dispunerea uneia dintre
măsurile prevăzute la art. 59 lit. a) si c), comisia pentru protecția copilului, atunci când există
acordul părinților sau al altui reprezentant legal al copilului, ori, după caz, instanța
judecătorească, atunci când acest acord lipsește, va ține seama de: condițiile care au favorizat
săvârșirea faptei, de gradul de pericol social al faptei, de mediul în care a crescut și a trăit
copilul, de riscul săvârșirii din nou de către copil a unei fapte prevăzute de legea penală, precum
și orice alte elemente de natură a caracteriza situația minorului.

Măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână este prevăzută de articolul 119


din Noul Cod penal şi constă în obligaţia minorului de a nu părăsi locuinţa în zilele de sâmbătă şi
duminică, pe o durată cuprinsă între 4 şi 12 săptămâni, afară de cazul în care, în această perioadă,
are obligaţia de a participa la anumite programe ori de a desfăşura anumite activităţi impuse de
instanţă.  Ea are ca obiectiv evitarea contactului minorului cu anumite persoane sau a prezenţei
acestuia în anumite locuri care să îl predispună la manifestarea unui comportament infracţional
(art. 68 din Legea nr. 253/2013). Controlul executării măsurii educative a consemnării la sfârşit
de săptămână şi controlul îndeplinirii atribuţiilor de către persoana care exercită supravegherea
se realizează de către consilierul de probaţiune sau, după caz, de persoana desemnată de acesta
din cadrul unei instituţii din comunitate.

În toată această perioadă, minorului i se poate impune respectarea şi a obligaţiilor


adiţionale prevăzute de articolul 121 din Noul Cod penal şi anume:
 participarea la un curs de pregătire şcolară sau de formare profesională:
 interdicţia de a depăşi, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială stabilită de
instanţă;
 interdicţia de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori
la alte adunări publice, stabilite de instanţă:
 interdicţia de a se apropia şi de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai
acesteia, cu participanţii la săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă;
 obligaţia de a se prezenta la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta;
 obligaţia de a se supune măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală, întrebarea
firească ce se pune este aceea cu privire la persoana sau instituţia care
 realizează efectiv această măsură
Consilierul de probaţiune are ca atribuţiuni formularea de propuneri privind încredinţarea
supravegherii minorului, întocmirea planului consemnării la sfârşit de săptămână pe baza
evaluării minorului, cu implicarea persoanei desemnate cu supravegherea şi consultarea
minorului, colaborarea cu persoane desemnate cu supravegherea, cu instituţiile din comunitate în
verificarea respectării măsurii. Dacă s-a impus participarea minorului la un curs şcolar sau de
formare profesională ori la alte activităţi, consilierul colaborează cu instituţiile în care are loc
derularea acestora şi se asigură de respectarea programului de consemnare. El poate stabili, prin
decizie, ca verificarea să se facă de către o instituţie din comunitate. Consilierul de probaţiune
controlează procesul de supraveghere atât cu privire la executarea măsurii de către minor, cât şi
cu privire la îndeplinirea atribuţiilor de către persoana care exercită supravegherea, prin vizite
inopinate sau regulate la domiciliul minorului.

În vederea exercitării controlului, minorul care locuieşte singur sau, după caz, persoana
desemnată de către instanţă, are obligaţia de a permite persoanei desemnate cu controlul
executării şi supravegherii executării măsurii efectuarea vizitelor programate sau inopinate la
locuinţa minorului, în zilele în care minorul trebuie să se afle în acel spaţiu potrivit hotărârii
instanţei. Nerespectarea acestei obligaţii de către minor atrage aplicarea dispoziţiilor art. 123 din
Noul Cod penenal privind prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate.
Nerespectarea obligaţiei de către persoana desemnată cu supravegherea atrage aplicarea în mod
corespunzător a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 253/2013 privind abaterile judiciare.

Articolul 68 din Legea nr. 253/2013: Executarea măsurii educative a consemnării la


sfârşit de săptămână:
(1) Măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână are ca obiectiv evitarea
contactului minorului cu anumite persoane sau a prezenţei acestuia în anumite locuri care să îl
predispună pe minor la manifestarea unui comportament infracţional.

(2) Interdicţia impusă minorului de a părăsi locuinţa operează începând cu ora 0,00 a zilei
de sâmbătă şi până la ora 24,00 a zilei de duminică.

(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care, datorită
cultelor religioase legale din care fac parte, au alte zile de repaus decât sâmbăta şi duminica.

(4) Măsura educativă se execută pe durata unor sfârşituri de săptămână consecutive, în


afară de cazul în care instanţa sau judecătorul delegat cu executarea, la propunerea consilierului
de probaţiune, a dispus altfel, de regulă, sub supravegherea persoanei majore cu care locuieşte
minorul ori a altei persoane majore desemnate de instanţa de judecată.

(5) În cazul în care persoana majoră în supravegherea căreia se află executarea măsurii nu
este desemnată prin hotărârea instanţei sau persoana desemnată de instanţă nu mai poate exercita,
permanent sau temporar, supravegherea, judecătorul delegat cu consultarea consilierului de
probaţiune desemnează persoana ce urmează să exercite supravegherea. Dispoziţiile art. 65 se
aplică în mod corespunzător.

(6) Controlul executării măsurii educative a consemnării la sfârşit de săptămână şi


controlul îndeplinirii atribuţiilor de către persoana care exercită supravegherea se realizează de
către consilierul de probaţiune sau, după caz, de persoana desemnată de acesta din cadrul unei
instituţii din comunitate.

(7) În vederea exercitării controlului, minorul care locuieşte singur sau, după caz,
persoana prevăzută la alin. (4) are obligaţia de a permite persoanei desemnate cu controlul
executării şi supravegherii executării măsurii efectuarea vizitelor programate sau inopinate la
locuinţa minorului, în zilele în care minorul trebuie să se afle în acel spaţiu potrivit hotărârii
instanţei. Nerespectarea acestei obligaţii de către minor atrage aplicarea dispoziţiilor art. 123 din
Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea obligaţiei de către
persoana desemnată cu supravegherea atrage aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art.
19.
(8) În situaţia în care instanţa de judecată a stabilit în conţinutul măsurii educative sau
consilierul de probaţiune a stabilit în sarcina minorului participarea la un curs şcolar ori de
formare profesională sau participarea la un program de reintegrare, dispoziţiile art. 50 alin. (1) şi
(2) şi ale art. 53 se aplică în mod corespunzător.

(9) Consemnarea la sfârşit de săptămână se pune în executare în termen de cel mult 15


zile de la momentul prezentării minorului şi a persoanei desemnate cu supravegherea în faţa
judecătorului delegat cu executarea în condiţiile art. 511 din Legea nr. 135/2010.
Conform articolului 122 privindmodificarea sau încetarea obligațiilor, dacă, pe parcursul
supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau
diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în
mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate şanse mai mari de îndreptare.
Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, când
apreciază că menţinerea acestora nu mai este necesară.
La art. 123 (Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate) din
Noul Cod Penal sunt prevăzute următoarele:
(1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative
sau a obligaţiilor impuse, instanţa dispune:
a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru
aceasta;
b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;
c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniţial, s-
a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă.
(2) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b), dacă nici de această dată nu sunt
respectate condiţiile de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa
înlocuieşte măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura internării într-un centru educativ.
(3) Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate
săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior,
instanţa dispune:
a) prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de
lege pentru aceasta;
b) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai
severă;
c) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate.
(4) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b), precum şi în alin. (3) lit. a) şi lit. b),
instanţa poate impune noi obligaţii în sarcina minorului ori sporeşte condiţiile de executare a
celor existente.

S-ar putea să vă placă și