Sunteți pe pagina 1din 55

SCID - I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu i

IMAGINE DE ANSAMBLU

O sd vd pun cdteva intrebiri legate de


probleme sau dificultdfi cu care s-ar putea
sd vd fi confruntat gi o sd imi notez unele
lucruri pe mdsuri ce discutim. Aveli
intrebiri inainte de a incepe?

DATE DEMOGRAFICE

SEX: I masculin Pt23


2 femininn

Care este data naqterii Dvs.? DATANA$TERII: vARsra: Pt24


Pt25
Ziua luna anul

Sunteli cdsdtorit/[? STAIUS MARITAL 1. cdsdtorit /6 sau in concubinaj Pt26


(cel mai recent) 2. viduv/[
DACA NU:Ali fost 3. divorlatl[ sau cbs[torie anulatd
vreodat6? 4. separatld
5. niciodatdcisdtoriVi
Avefi copii? (Ce vdrstd au?)

DACA DA: C6!i?


Unde locuifi?

Cu cine locuifi?

EDUCATIE $I ISTORTC PROFESTONAL


Care este nivelul dumneavoastri de
gcolarizare? EDUCATIE 1. 6 clase sau mai pulin Pt27
2. 7-12 clase (fbrd absolvirea
liceului)
3. liceu sau echivalent al
acestuia
4. gcoald postliceald
5. licenli
6. studii masterale
7. studii doctorale
8. studii post-doctorale
DACANUAREU$IT SA
ABSOLVE LIN
CICLU EDUCATIONAL
tN cenpeRaiNscRrsiA:
De ce nu afi absolvit?

Cu ce vi ocupafi? (Aveli un loc de


munc6?
SCID-I/P (pentru DSM - IV- TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu ii

Acum lucrali?

DACA DA: De c6t timp lucrali


acolo?

DACA DE MAI PUTIN DE 6


LTINI: De ce ali plecat de la
ultimul loc de munc6?

Ali lucrat intotdeauna in acest


domeniu?

DACA NU: Din ce caluzd?


Ce tip de munci ali desfbqurat?

Cum vd intrelineli acum?

DACA NU SE $TIE: A existat vreo perioadl


in care nu ali putut si mergeli la serviciu sau
la gcoald?

DACA DA: Cdnd? Din ce catzd?

IMAGINE DE ANSAMBLU A BOLII CURENTE


DACA NU EXISTA INFORMATII: Afi urmat vreun TRIiIAMENT CURENT (ULTIMA LUNA): Pt28
tratament in decursul lunii trecute? l. Tratament in conditii de intemare
(inclusiv cimine)
2. Tratament ambulatoriu
3. Alt tip (de ex., program in 12 paqi)
4. Nu se afl[ sub tratament
DACA SEAFLA SUB TRATAMENT:
DATA INTERNARII SAU tNnscIsfRARII iN Num[r de sdptf,mani de la I < I sdpt. Pt29
SISTEM AMBLILATORIU PENTRU BOALA internare/ inregistrare 2 l-4 sdtpt.
CURENTA 3 > 4 sdpt.
Cdnd ali venit
(la spital, clinicd)?

ACUZE PRINCIPALE $I
DESCRIEREA PROBLEMEI CAR"E
CONSTITUIE MOTIVT]L PREZENT;,RII
Ce anume v-a determinali s[ venili aici
(acum?), (Care este principala problemd care
vi supdrS?)

DACANU OFERA DETALII


PRIVIND PROBLEMA:
Spuneli-mi mai multe despre
asta. (La ce vi referili prin....?)
SCID - I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu iii

DEBUTUL BOLII CURENTE


SAU EXACERBAREAEI

Cdnd au inceput toate astea?


(Cdnd ali observat prima datd cA ceva nu e
in ordine?)

Cdnd v-a!i simfit bine ultima dat6?


(dumneavoastrd ingivd?)

SIMPTOME NOI SAU RECURENTE


Exist5 ceva nou sau revenirea unor
manifestdri pe care le-ali mai avut?

(Ce anume v-a frcut sd solicitali ajutor


acum?)

FACTORI DE MEDIU $I POSIBILI


FACTORI DE PRECIPITARE SAU
EXACERBARE A BOLII CURENTE
(UTILIZATI INFORMATIA PENTRU
CoDAREAAXET IV.)

Ce se intimpla in via{a dumneavoastri


cdnd a inceput asta?

S-a int6mplat sau s-a schimbat ceva


cu pufin timp inainte de a incepe toate
acestea? (Credeli cd acest lucru a avut
vreo legiturd cu [BOALA CURENTA]?)

TRASEUL BOLII CURENTE


SAU EXACERBAREA EI

Ce s-a intAmplat dupi ce a inceput? (Au


inceput si vd deranjeze qi alte lucruri?)

De la inceput gi pdnd acum, c6nd v-a!i


simfit cel mai r[u?

DACA CU PESTE UNAN iN


URMA: in decursul ultimului
an, cdnd v-a[i simfit cel mai r[u?
SCID - I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu iv

ISTO RIC U L TRATAME NTULU I


Cdnd v-afi adresat prima datd cuiva in
legituri cu probleme emolionale sau
psihiatrice? (Din ce motiv? Ce tratamenVe
a1i primit? Ce medicamente?)

Dar in ceea ce privegte tratamente pentru


consum de droguri sau alcool?

(TRASEUL BIOGRAFIC DE
LA PAGINA vi A IMAGINII DE
ANSAMBLU POATE FI UTILIZAT
PENTRU A DOCUMENTA UN
ISTORIC COMPLICAI DE PATOLOGIE
$I TRATAMENT)

Ali fost vreodatd pacientul unei clinici de Num6r de spitalizdri anterioare 0 P1 30


psihiatrie? (Nu includeli transferurile) I
2
DACA DA: Din ce caluzd? (De cdte
ori?) 4
5 (sau mai multe)
DACA OFERA UN RASPUNS
INADEVCVAI, PROVOCATI U$OR:
de ex., Nu a mai fost gi altceva? De
obicei oamenii nu merg la psihiatrie
doar pentru cd sunt (OBOSfTI/
STRESATI/ CUVINTELE
PACIENTULUI)

AIi fost vreodati internat/i pentru tratarea


unei probleme medicale?

DACA DA: Pentru ce anume?

ALTE PROBLEME CURENTE

Afi avut gi alte probleme in ultima lunS?

Care a fost dispozilia Dvs.?

Care a fost starea Dvs. de s[nitate?


(Ati avut vreo problemd medicald)
(UTILIZATI ACEASTA INFORMATIE
PENTRU A CODAAXA III)
SCID-I/P (pentru DSM - IV- TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu v

Luafi vreun medicament sau vitamine?


(altele decdt cele despre care mi-afi spus
deja?)

DACA DA: in ce dozd qi c6t de des


luali (MEDICAMENTUL)? (S-au
produs modific[ri ale dozei pe
care o lua{i?)

Cdt ali bdut (alcool) (?n ultima lunl)?


A[i consumat droguri (in ultima luni)?
(Cum ar fi marijuana, cocaind, alte
substanle ilegale?)

FUNCTIONARE SOCTAT,A CUnrNrA

Cum v[ petreceli timpul liber?

Cu cine vi petrecefi timpul?

DIAGNOSTICUL CURENT CEL MAI


PROBABIL:

DIAGNOSTIC DIFERENTIAL:
SCID - I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) lmagine de ansamblu vi

TRASEU BIOGRAF'IC

Vdrsta (sau data) Descriere (simptome, evenimente declanqatoare) Tratament

REVENITI LA PAGINA iv A IMAGINII DE ANSAMBLU, ALTE PROBLEME CURENTE


SCID - I/P (pentru DSM - IV - TR) intreblri de screening (FEB 2001) Screening - Pagina I

SCID MODULDE SCREENING (OPTIONAL)

Ag dori acum sA ve pun cateva intrebdri


specifice legate de probleme cu care
se poate sd vd fi confruntat. Vom discuta
despre ele in detaliu mai tdrzil.

LA RASPUNSURILE AFIRMATIVE RASPUNDETI CU: Vom discuta mai mult despre asta mai $rziu.

1. A existat vreo perioadd in viala dumneavoastrd c6nd afi 123 SI


consumat mai mult de cinci bduturi (bere, vin sau lichior) cu llr
o ocazie? I TNCERCUITI I IINCERCUITI I

pr e.'r pe e .'r
| ,,Nu" | | ,,on,. I

2. A1i consumat vreodat[ droguri ilegale? 123 S2


lt
liNcencurl | | iNceRcurrrl
l,,NU"PEE. lol l,,DA"pEE. lol

3. M s-a intdmplat vreodatf,


sf, nu mai puteli renunfa la un 123 s3
anumit medicament sau sd luafi mai mult dec6t ar fi trebuit s[
luafi? ITNCERCUTTT I ITNCERCUTTT
tol
I

l,,Nu"pee. l,,oR"pBe. tol

4. Afi avut vreodatl un atac de panici, cdnd v-a[i simlit dintr-o 1 2 3


dat6 speriat/d sau anxios/oasd sau au apdrut dintr-o datd mai -----L----.',
multe simptome fizice? INCERCUITT
IINCERCUfTI
J,,NU" PE F. I || |
| ,,DA" PE F. I
I

5. Vi s-a intdmplat vreodatd sd vd fie fricd s[ ieqili din casi 23 s5


singur/d, si fili in mullime, si stafi la coadd sau sd cdlitorili I

cu trenul sau autobuzul? I iNcencuru I I iNcEncurrr I

l,Nu"
pe r. z
I l ,,oe"
pe p. z
I

6. Existi ceva ce v-a fost fricd sI faceli sau v-afi simfit 123 S6

inconfortabil fEcdnd in fala altora, cum ar fi vorbitul, tt


mdncatul sau scrisul? I INCERCUITI I IINCERCUITI I

| ,,Nu"
pe r'. r r
I l,.pn"
pe p. rr
I

7. Existd alte lucruri de care v-a fost in mod special fricd, cum 123 S7

ar fi sd zburafi cu avionul, si vedefi sdnge, sd vi se facd


injecfie, inilfimea, locurile inchise, sau anumite animale sau IINCERCUITI I ITNCERCUITI I

insecte? I ,,Nu"
pe p. jo
| |,,on" pe p.'re I

I : absent sau fals 2 : sub prag 3 : nivel prag sau adevdrat


SCID - I/P (pentru DSM - IV - TR) intrebEri de screening (FEB 2001) Screening - Pagina 2

8. A(i fost vreodatd d,eranjat/d, de anumite gdnduri frrd sens care I 2 3


continuau sd revin6 in ciuda incercdrilor dumneavoastrd de a
ele? ---------f--,
sclpa de IINCERCUITI I ITNCERCUITI I

l,,NU" PE F. 20 | I,,DA" PE F. 201

9. Vi s-a intAmplat vreodatd sd trebuiascd sd faceti ceva din nou | 2 3


qi din nou fhri si vd puteli abline, cum ar fi sd vd spllafi pe
mriini in mod repetat, sd num[ra(i pdnd la un anumit numdr ITNCERCUITI I IfNCERCUfTf I
sau sd verificali ceva de mai multe ori pentru a vd asigura cd e | ,,NU" PE F.2l I l,,DA" PE F.2l I

bine fbcut?

10. in ultimele gase luni, v-a1i similit deosebit de nervos/oasd sau | 2 3 sl0
anxios/oasd?
N***il m[#lpe
|,,Nu"pgp.:t | |,,on" r. itI

I 1. A1i avut vreodati o perioadi in care greutatea dumneavoastrf, I 2 3 slr


corporald a fost mult mai mica decdt credeau ceilalli ci ar
trebui sd fie? IINCERCUITI | | INCERCUITT I

l,,NU" PE H. IJ l,,DA" PE H. I I

12. A+i avut frecvent perioade in care comportamentul 123 sl2


dumneavoastri alimentar a scApat de sub control?
ItNcpncuru I liNcpncurrr I

I ,Nu"
ps H.' + I | ,,on"
pe H.'+
|

I = absent sau fals 2 : sub prag 3 : nivel prag sau adevdrat


SCID - I/P (pentru DSM - IV - TR) intreblri de screening (FEB 2001) Screening - Pagina 2

8. Afi fost vreodatd deranjatldde anumite gAnduri fhrd sens care S8


continuau s[ revind in ciuda incercdrilor dumneavoastrf, de a
scdpa de ele?
liNcencurl j ltNcencurp I

l,,NU', PE F. 20 | | ,,DR..
PE F. 2ol

9. Vi s-a intdmplat vreodatd sd trebuiascd s6 faceli ceva din nou S9


gi din nou fhrd sd vi putefi abline, cum ar fi s6 vd spdlati pe
mdini in mod repetat, sd numdrafi p6n5 la un anumit numIr
liNcencurlr
pg p.zt
I ltNcenculp I
sau sd verificafi ceva de mai multe ori pentru a vd asigura cd e
bine fEcut?
l,,Nu', I l,,oa,,pe n.zl I

10. in ultimele gase luni, v-ati simitit deosebit de nervos/oasd sau sl0
anxios/oasd? I

liNcenculp
pE
|
p.3t| | ir.rcencurlrl
p.:tI
I,,NU" |,,oe..pe

I l. Ati avut vreodatd o perioadd in care greutatea dumneavoastrd str


corporald a fost mult mai micd dec6t credeau ceilalti ci ar
trebui sE fie?
ItNcencurp
II
| | iNcencurlr
I
I

l,,NU" PE H. J,,DA..PE H. I

12. A+i avut frecvent perioade in care comportamentul sl2


dumneavoastrd alimentar a scepat de sub control?

liNcencurl
pe g.
I liNcencurp I

| ,,Nu" + | | ,,on..pe H. + I

I : absent sau fals 2 = sub prag 3 : nivel prag sau adevdrat


SCID - I (pentru DSM - IV - TR) EDM Curent (Feb.200l) Episoade Afective A.l

A. EPISOADE AFECTIVE

iN ecpesrA sEcprrNE sE EVALUEAZAEpISoADELE MANIACAL, HIpoMANIAcAL,


TULBURAREA DISTIMICA, TULSURAREA AFECTIVA DATORATA M.IPT CONDITII
MEDICALE GENERALE, TULBURAREAAFECTIVA INDUSA OS O SUBSTANTA $I
SPECIFICANTII EPISOADELOR AFECTIVE. TULBURAREA DEPRESIVA MAJORA $I
TULBURARILE BIPOLARE SUNT DIAGNOSTICATE iN UOOUT.UL D.
EPISOD DEPRESIV MAJOR CRITERII EDM
CURENT

O sd vd pun acum cdteva intrebdri A. Cinci (sau mai multe) dintre


legate de dispozifia Dvs. urmdtoarele simptome au fost
prezente in cursul aceleiagi perioade
de doui sdptimdni gi reprezintd
o modificare fafd de nivelul
anterior de funcfionare; cel pufin
unul dintre simptome este fie (l)
dispozilie depresivd, fie (2) pierderea
interesului sau pl6.cerii:

in ultima lund...
(l ) dispozilie depresivd cea mai AI
...a existatoperioadi mare parte a zilei, aproape in
in care v-a!i simfit deprimaVd fi ecare zi, indicatd, fi e prin relatare
sau supdraVd aproape toatd,ziua, personald (de ex. se simte trist sau
aproape infiecare zi? inutil) sau prin observatie fbcutd
(Cum a fost?) de allii (de ex. pare inldcrimat).
Noti: la copii gi adolescenfi,
DACA DA: c6t a durat dispozilia poate fi iritabild;
aceastd perioadd? (Doui
sdptdmdni?)

... v-a{i pierdut interesul (2) diminuar ea mar catd a A2


sau pldcerea pentru lucruri care interesului sau plicerii pentru
inainte vI ficeau plicere? toate sau aproape toate
activitilile, cea mai mare parte a DACA NICI ITEMUL
DACA DA: Aproape in zilei, aproape in fiecare zi (dupa (l) NICI TTEMUL
fiecare zi? Cdt a durat aceastd cum este indicat fie prin relatare (2) NU ESTE CODAT
perioadd? (Doud s6ptemani?) personali, fie prin observalii CU,,3" TRECETI LA
fdcute de allii). *EPISOD DEPRESTV
MAJOR TRECUT* A.I2

NOTA: ATUNCI CAND COTATT URMATORII ITEMI,


CODATI CU,,I" DACA SE DATOREAZA iN MOD CLAR
UNEI CONDITII MEDICALE GENERALE SAU UNOR
HALUCINATII SAU IDEI DELIRANTE INCONGRUENTE
CU STAREAAFECTIVA.

?:informagie inadecvati l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevSrat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) EDM Curent (Feb. 2001) Episoade Afective A.2

LA URMATOARELE tNTNggAnI CONCENTRATI-VA ASUPRA CELOR MAI RELE DOUA


SAPTAUANI DIN ULTIMA LUNA (SAU PE ULTIMELE DoUA sApTAuANI DACA A FoST LA
FEL DE DEPzuMATIA iNrnracA LUNA)

in decursul acestei perioade (DE


DouA sAerAuANg...

...cum a fost pofta Dvs. de mAncare? (3) pierdere semnificativi in greutate, ? 1 2 3 A3


(Dar in comparalie cu pofta Dvs. de degi nu line dieti, sau luare in greutate
mdncare obiqnuit6?) (A trebuit sE (de ex., o modificare de mai mult de
vd fo(ali sd mdncali?) (A!i m6ncat Soh din greutatea corpului intr-o lund)
[mai pulin/mult] dec6t de obicei?) ori scidere sau cre$tere a apetitului
Aproape in fiecare zi?) (Ati pierdut aproape in fiecare zi. Not6: la copii
sau ali c6gtigat in greutate?) (Cat?) se ia in considerare incapacitatea de a
(A1i icercat sd [pierdeli/cdgtigali] in atinge plusurile ponderale expectate.
greutate?)
Bifati dacd:
sl[bire sau apetit scdzut A4
_ ingr[gare sau apetit A5
crescut

...cum afi dormit? (Diflcult[ti de (4) insomnie sau hipersomnie aproape ? 1 2 3


adormire, trezire frecventd, dificultnli in fiecare zi
de men{inere a somnului sau trezire
prea devreme SAU dormit prea Bifali dacd: A'7

mult? C6te ore pe noapte comparativ _ insomnie


A8

cu programul in
obignuit? Aproape _ hipersomnie
fiecare noapte?)

...a!i avut st[ri de neliniqte sau agitalie (5) agitafie sau lentoare psihomotorie ? 1 2 3 A9
astfel incdt nu puteali stalinigtit/d? aproape in fiecare zi (observabili
(Au fost atdt de accentuate inc6t le- de cdtre al1ii, nu numai senzaliile
au observat $i alfii? Ce anume au subiective de neliniqte sau lentoare)
observat? Asta s-a int6mplat aproape
in flecare zi?)
NorA: LUATI tN coNstoERARE $r
DACA NU: S-a intdmplat opusul ... COMPORTAMENTUL DIN TIMPUL
sd vorbili sau s[ vd migcali mai lent INTERVIULUI
decdt de obicei? (A fost atdt de grav
incdt au observat gi allii? Ce au Bifafi daci:
observat? S-a intdmplat acest lucru _ lentoare psihomotorie Al0
aproape in fiecare zi?) _ agitalie psihomotorie All

...care a fost nivelul Dvs. de energie? (6) fatigabilitate sau lipsd de energie ? 1 2 3 At2
(Ati fost obosiVd tot timpul? Aproape aproape in fiecare zi
toatd. ziua?)

?=informalie inadecvatd l:absent sau fals 2= sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) EDM Curent (Feb.2001) Episoade Afective A.3

in aceasti perioadi....

....ce ali simlit in leglturd (7) sentimente de inutilitate sau de culpd ? Al3
cu propria persoan[? (LipsiVd de excesivS sau inadecvatd (care poate fi
valoare?) (Aproape in fiecare zi?) deliranti) aproape in fiecare zi (nu numai
...v-a!i simlit vinovat/5 pentru autoreprog sau culpabi I i zare in legdturd
lucruri pe care le-afi frcut sau nu le- cu faptul de a fi suferind)
ali fdcut? (Aproape in fiecare zi?)
NOTA: CODATI,,1" SAIJ,,2" DACA
ESTE DOAR STIMA DE SINE
SCAZUTA

Bifali dacd:
_ sentiment de inutilitate 414
Al5
_ sentiment de culpd
neadecvati

...a!i avut probleme in a gdndi sau (8) diminuarea capacit[fii de a g6ndi sau Al6
a vd concentra? (cu ce anume a de a se concentra ori indecizie aproape in
interferat acest lucru?) (Aproape in fiecare zi (fie prin relatare personald, fie
fiecare zi?) observatd de alfii)

DACA NU: V-a fost greu si luafi Bifali dacd:


At7
decizii legate de lucruri de zi cu _ abilitate redusd de a gdndi
Al8
zi? (Aproape in fiecare zi?) _ indecizie

.... lucrurile au mers atdt de r[u (9) gdnduri recurente de moarte (nu ? Ar9
incdt v-a[i g6ndit mult la moarte sau doar teama de moarte), ideafie suicidari
cd v-ar fi mai bine dacd a{i muri? recurentd, fErd un plan anume sau
V-afi gdndit sd vd faceli rdu? tentativd de suicid ori un plan anume
pentru comiterea suicidului

DACA DA: V-a!i fbcut vreun riu? NOTA:CODATI CIJ,,l"


AUTOMUTILAREA FARA INTENTIE
SUICIDARA

Bifali daci:
_ gdnduri legate de propria moarte /.20
A2l
_ idealie suicidard
A22
_ plan suicidar
423
_ tentativ[ de suicid
424
CEL PUTIN CINCI DINTRE
STMPTOMELE DE MAr SUS IA (1-9)l TRECETI LA
SUNT CODATE CIJ,,3" $I CEL PUTIN *EPISOD
UNUL DINTRE ACESTEA ESTE DEPRESIV
TTEMUL (l) sAU (2) MAJOR
TRECUT.* A.I2

?:informa(ie inadecvati l:absent sau fals 2= sub prag 3:nivel prag sau adevdrat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) EDM Curent (Feb. 2001) Episoade Afective 4.4

DACA ESTENECLAR: C. Simptomele cauzeazd, o detresd sau


(EPISODUL DEPRESIV/ o deteriorare semnificativi clinic in
CUVINTE PROPRII) v-a domeniul social, profesional sau in alte
ingreunat realizarea activitdlilor de domenii importante de funclionare
serviciu, de acas[ sau relalionarea
cu ceilalli? NOTA: Criteriul B din DSM-IV (adic6,
nu sunt satisfbcute criteriile unui Episod
Mixt) a fost omis din SCID.

Ati fost bolnav/[ in perioada D. Simptomele nu se datoreazd efectelor


imediat anterioard acestor fiziologice directe ale unei substanle (de
probleme? ex., un drog de abuz, un medicament) sau DATORAT UNEI
ale unei condilii medicale generale SUBSTANTE
DACA DA: Ce v-a spus SAU CMG.
medicul? DACA EXISTA INDICII CA TRECETI LA
DEPRESIAAR PUTEAFI *EPISOD
Ati luat vreun medicament in SECLINDARA (ADICA O DEPRESIV
perioada imediat anterioar[ acestor CONSECINTA FIZIOLOGICA MAJOR
probleme? DIRECTA A UNEI CMG SAU A UNEI TRECUT*
SUBSTAN-TE, TRECETI LA *CMG/ A. 12
DACA DA: Au existat suBsr,* A. 43 $I REVENITI AICI
modificdri ale dozei? PENTRUAFACE
o EVALUARE DE,,l" SAIJ,,3".

Afi bdut sau consumat droguri Conditiile medicale generale


ilegale in perioad[ imediat etiologice includ: boli neurologice
anterioard acestor probleme? degenerative (de ex. boala Parkinson),
boli cerebrovasculare (de ex. AVC),
condi{ii metabolice (de ex. deficit
de Vit. B-12), condilii endocrine (de
ex. hiper- 9i hipotiroidism, hiper- 9i
hipoadrenocorticism); infeclii virale
sau alte infeclii (de ex. hepatit{
mononucleozi, HIV) qi anumite forme de
cancer (de ex. carcinom pancreatic).

Substanlele etiologice includ: alcoolul,


amfetaminele, cocaina, halucinogenele,
inhalantele, opioidele, phencyclidina,
sedativele, hipnoticele, arxioliticele.
Medicatia cuprinde: antihipertensivele,
contraceptivele orale, corticosteroizii,
steroizii anabolizanli, agenlii
anticancerigeni, analgezicele,
anticolinergicele, medicalia pentru boli CONTINUATI
cardiace.
MAI JOS

?:informaf ie inadecvati l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevdrat
SCID- I (pentru DSM - IV - TR) EDM Curent (Feb.2001) Episoade Afective A.5

(Aceste probleme au apirut la E. Simptomele nu sunt explicate


scurt timp dupd moartea unei mai bine de doliu, adic[, dupd
personae apropiate?) pierderea unei fiinfe iubite,
simptomele persistd mai mult de 2
luni sau sunt caracterizate printr-o
deteri orare funclionald semnifi cativ[,
preocupare morbid6 de inutilitate,
idealie suicidar6, simptome psihotice
sau lentoare psihomotorie.

CRITERIILEA, C, D $I E PENTRU 428


EPISOD DEPRESIV MAJOR SUNT
coDArE,,3.. I I

m"r-lm;l
prsoo llvalon
l*e I

lmpnesrv ll cuneNr
ll
I

lnar.ron
ll
I

lrnecur*
ln.rz ll
I

in decursul viefii, de cdte ori a{i Numdr total de Episoade Depresive 429

fost (deprimat/a / CUVINTE Majore, incluz6ndu-l pe cel curent


PROPRII) timp de cel pufin (coDATI ,,99" DACA SUNT
doud sdpt[rndni gi ali avut nrai PREANUMEROASE SAU
multe dintre simptomele pe NEDIFERENTIATE PENTRU A
care le-afi descris, cum ar fi PUTEA FI NUMARATE).
(SIMPTOMELE EPISODULUI
CELUI MAI SEVER)? NOTA: PENTRU E TNNPCISTRE
DETALIILE PRIVIND
EPISOADELE ANTERIOARE,
TRECETT LA J.9 (OPTTONAL).

?:informa[ie inadecvati l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID- I (pentru DSM - IV - TR) EDM Curent (Feb.2001) Episoade Afective 4.6

*SPECIFICANTI AI EPISODULUI DEPRESIV MAJOR CURENT*


*CU DEBUT POSTPARTUM* CU DEBUT POSTPARTUM

DACA NU SE $TIE: CANd Debutul episodului in p6nd la 4 siptdmdni


au aperut (SIMPTOME dupi nagtere.
DEPRESIVE)?
*CU ELEMENTE CRITERII PENTRU ELEMENTE
CATATONICE* CATATONICE

Tabloul clinic este dominat de cel pulin


PE BAZA OBSERVATIEI SAU dou[ dintre urmdtoarele:
ISTORICULUI
(I) imobilitate motorie evidenliatd A3l
prin catalepsie (incluzdnd flexibilitate
ceroasl) sau stupor

DESCRIETI COMPORTAMENTUL
SPECIFIC:

(2) activitate motorie excesivd (care 2 A32


este evident lipsitl de scop gi nu este
influenfatd de stimuli externi)

DESCRIETI COMPORTAMENTUL
SPECIFIC:

(3) negativism extrem (o opozifie ? A33


aparent fErI motiv la toate ordinele sau
menlinerea unei posturi rigide contrar
incercirilor de a fi mobilizat) sau
mutism

DESCRIETI COMPORTAMENTUL
SPECIFIC:

(4) bizarerii ale migcdrilor voluntare 434


evidenliate prin posturi (asumarea
voluntard a unor posturi inadecvate sau
bizare), migcdri stereotipe, manierisme
proeminente sau grimase notabile

DESCRIETI COMPORTAMENTUL
SPECIFIC:

?:informa(ie inadecvatd l=absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adev6rat
SCID - I (pentru DSM - IV- TR) Elemente catatonice (Feb. 2001) Episoade Afective 4.7

(5) ecolalie (repetareapatologicd, ? A35


stereotipd qi aparent lipsit[ de sens
a unui cuvdnt sau a unei fraze spuse
de o altd persoani) sau ecopraxie
(imitarea repetitiv6 a miqcirilor unei
alte persoane)

DES CRIETI COMPORTAMENTUL


SPECIFIC:

CEL PUTIN DOI ITEMI SUNT


coDATI CU,,3*

TRECETI LA *EPI-
SOD MANIACAL
CURENT*A.I8

?:informafie inadecvatd l:absent sau fals 2= sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Elemente melancolice (Feb. 2001) Episoade Afective A. 8

*CU ELEMENTE CRITERII PENTRU ELEMENTE MELANCOLICE


MELANCOLICE*
DACA NU sE gTIE: in timpul A. Oricare dintre urmdtoarele
(DURATA EPISODULUI survenind in cursul celei mai
CURENT), cdnd v-a!i simlit cel mai severe perioade a episodului
riu? curent:

in perioada in care v-a!i simlit cel


mai rdu...

DACA NU SE $TIE: V-a!i pierdut (1) pierderea pldcerii pentru toate 23


complet interesul sau plicerea fa![ de sau aproape toate activitdfile
orice?

V-afi simlit mai bine, cel putin (2) lipsa de reactivitate la stimuli 23
pentru un timp, cdnd s-a intdmplat de regulS pldcugi (a nu se simfi
vI
I

ceva bun sau cineva a incercat sd mult mai bine, chiar temporar,
inveseleasci? cAnd survine ceva bun) DACA NrCrA(r)
NrcrA (2)NU
SUNT CODATI
CU 3, TRECETI
LA *CU
ELEMENTE
ATIPICE,.
A. 10

in perioada in care v-afi simlit cel B. Trei (sau mai multe) dintre
mai riu... urm[toarele:

Sentimentul Dvs. de (CUVINTE (l) o calitate distinctd a dispoziliei ? A39


PROPRII PENTRU DISPOZITIE depresive (adicd dispozi{ia
DEPRESIVA) a fost diferit de cel pe depresivi este experienliatd
care l-a!i avea dacd. cineva apropiat ar ca fiind net diferitd de tipul de
muri? (Sau dacd vi s-ar intdmpla alt sentiment experienf iat dupd
lucru riu?) moartea unei fiinle iubite)

DACA DA:tn ce sens diferit?

V-afi simfit, de reguli, mai rdu (2) depresie de reguld mai sever6 ? A40
dimineafa? dimineafa.

?:informalie inadecvati l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID - I (pentru DSM - IV- TR) Elemente melancolice (Feb. 2001) Episoade Afective A.9

DACA NU SE gTIE: La ce ord (3) deqteptare dimineala precoce


vd.tezeali dimineafa? (Cu cdt mai (cu cel pulin 2 ore inainte de ora
devreme e asta fa!6 de ora Dvs. untald. de deqteptare).
obignuitd detrezire [de dinainte de
a fi deprimaVSl?)

DACA NU SE gTIE: fn acest (4) lentoare sau agitalie ? 1.42


timp, vorbirea sau miqcdrile v-au psihomotorie marcatd.
fost foarte lente, ca gi cum ali fi
frcut lucrurile. cu incetinitorul?

DACA NU SE gTIE: Sau ali


fost extrem de nelinigtit/d sau
incapabilld, de a sta intr-un loc?
(VA plimbali neincetat dintr-un loc
in altul sau v5. frim6ntali m6inile?)

DACA NU SE gTIE: Ali incetat (5) anorexie sau pierdere in greutate 443
practic sd mai mdncali sau ati semnificativd.
pierdut mult in greutate?

DACA NU SE gTIE: V-a!i simlit (6) culpe excesivi sau inadecvatd. ? A44
vinovat/5 in legituri cu lucruri
pe care le-ali flcut sau nu le-afi
frcut?
CEL PUTIN TREI ITEMI B SUNT 445
coDATI CIJ,,3"

TRECETI LA
*ELEMENTE
ATIPICE,*
A.10

CRITERIILEA$IB SUNT
CODATE CIJ,,3"
CU ELE-
MENTE
MELAN-
COLICE

TRECETI LA
*EPISOD MA-
NIACALCU-
RENT* A.18

?:inform af i e inadecvati l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID- I (pentru DSM - IV - TR) Elemente Atipice (Feb. 2001) Episoade Afective A. 10

*CU ELEMENTE ATIPICE* CRITERII PENTRU ELEMENTE ATIPICE


DACA EPISODUL CURENT PREZINTA ELEMENTE MELANCoLICE SAU A45b
*EPISOD MANIACAL CURENT*, A. I8
CATATONICE, BIFATI AICI $I TRECETI LA
-
in timpul (ULTIMELOR DOUA Urmitoarele elemente predomini
sAprAvANr ALE EDM GURENT): in cursul celor mai recente
doud sipt[mdni ale Episodului
Depresiv Major:

DACA NU SE $TIE: Dacd vi se intdmpld A. Reactivitatea dispoziliei (adicd, 1.46


ceva bun sau dacd cineva incearcd sd vd dispozilie euforicd drept rhspuns
inveseleasc[, vd simlili mai bine, cel pulin la evenimente pozitive actuale sau
TRECETI LA
un timp? eventuale) *EPISOD MA-
B. Doud (sau mai multe) dintre NIACAL
urmdtoarele elemente: CURENT* A.I8

DACA NU SE $TIE: V-a crescut simlitor (l ) plus ponderal semnificativ ? 1.47


pofta de mancare sau ali cdgtigat mult in sau apetit crescut
greutate? (Cdt de mult?)

Cdte ore (din cele 24) dormili de obicei (2) hipersomnie ? A48
(incluzdnd somnul din timpul zilei)?
NOTA: CODATI CIJ,,3" DACA
MAI MULT DE IO ORE PE ZI.

Vd simlili adesea picioarele qi bra(ele (3) paralizie,,ca de plumb" ? A49


grele (ca plumbul)? (adici senzalii de greutate ,,de
plumb in brafe sau in picioare)

Suntefi deosebit de sensibil/[ la felul ?n (4) pattern durabil de ? A50


care vd trateazd ceilalli? sensibilitate la rejecfia
interpersonald (nelimitat[
la episoadele de perturbare
afectivd), care duce la o
Cum reac(ionafi atunci cdnd cineva vd deteriorare sociald sau
respinge, vi critici sau nu vd ia in serios? profesional6 semnifi cativ6.
(Devenili foarte suplrat/i sau nervos/
nervoas6?) (Pentru cdt timp?) (Cum v-a
afectat acest lucru?) (Reac{iile Dvs. sunt
mai intense decdt cele ale majoritSfii
oamenilor?)

Agi evitat sd faceli anumite lucruri sau si


fili cu allii de team[ de a nu fi criticat/d
sau respins/d?

?=informaf ie inadecvati l:absent sau fals 2= sub prag 3:nivel prag sau adevdrat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Elemente Atipice (Feb. 2001) Episoade Afective A.1r

CEL PUTIN DOUA CRITERII ,,B" A5t


SUNT CODATE CIJ,,3".

TRECETI LA
*EPISOD
MANIACAL
CURENT* A.18

C. ln cursul aceluia$i episod nu A5la


sunt satisfecute criteriile pentru ,,Cu
Elemente Melancolice" sau,,Cu
Elemente Catatonice" TRECETI LA
*EPISOD
MANIACAL
CURENT*A.18

CRITERIILEA,B$ICSUNT A5lb
CODATE CIJ,,3"

CU ELE-
MENTE
AIIPICE

TRECETI LA
*EPISOD MANIACAL
CURENT*
A. 18

?:informafie inadecvati 1:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevdrat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) EDM trecut (Feb.2001) Episoade Afective A. 12

*EPISOD DEPRESIV MAJOR CRITERII EDM


TRECUT*

I oncA tN TUovpNTULACTUAL A. Cinci (sau mai multe) dintre


NU ESTE DEPRESIV/A: Ad avut urmdtoarele simptome au fost
vreodatd o perioadd in care v-a!i prezente in cursul aceleiagi perioade
simlit deprimaVd sau trist/a cea mai de doua sdpt[mdni, gi reprezintd o
mare parte a zllei aproape in fiecare modificare de la nivelul anterior de
zi? (Cum a fost?) funcfionare: cel pufin unul dintre
simptome este fie (1) dispozilie
DACA iN IVIOUPNTUI- depresivS, fle (2) pierderea interesului
ACTUAL ESTE DEPRESIV/4, sau plicerii
DAR CRITERIILENU STINT
SATISFACUTE iN TOTALITATE,
EVALUATI EDM TRECUT: A (l ) dispozifie depresivd cea mai mare 452
existat vreodat[ vreo altd perioadi in parte a zilei, aproape in fiecare zi,
care v-a!i simlit deprimat/d sau trist/d indicatd fie prin relatare personal[
cea mai mare parte a zilei aproape in (de ex., se simte trist sau inutil), fie
fiecare zi? (Cum a fost?) prin observafie ftcutd de al[ii (de
ex., pare inl[crimat). NotS: La copii
DACA DA: Cdnd? CAt timp a durat? gi adolescenli dispozilia poate fi
(Doud s[ptEm6ni?) iritabili.

DACA DISPOZITIE DEPRESIVA (2) diminuare marcata a interesului


TRECUTA: V-a1i pierdut interesul sau pldcerii pentru toate sau aproape
sau pl[cerea fa[5 de lucruri care toate activiElile, cea mai mare parte a
altddat[ vd frceau pldcere? (Cum a zilei, aproape in fiecare zi (dupd cum
DACA NICI
fost?) este indicat fie prin relatare personal5,
TTEMUL (1)
fie prin observafii fEcute de alfii).
Nrcr (2)NU
ESTE CO-
DACA FARA DISPoZITIE DEPRE.
DAT CU,,3",
SIVA TRECUTA: Dar o perioadd
TRECETI LA
in care v-a!i pierdut interesul sau *EPISOD
pldcerea fafa de lucruri care altidatd
vd fbceau pldcere? (Cum a fost?)
MANIACAL
CURENT*
DACA DA: Cdnd s-a intAmplat asta?
A.l8
Aproape in fiecare zi? Cdt timp a NOTA: DACA E PROBABIL SA
durat? (Doud siptdmdni?) FI EXISTAT MAI MULT DE UN
SINGUR EPISOD, ALEGETI-L PE
A1i avut mai multe astfel de perioade? CEL MAI,,RAU" PENTRU A PUNE
(Care a fost cea mai rea?) iNrnpgAzuLE iN LEGATURA
CU EDM TRECUT. DACA INSA
DACA E NECLAR: A[i avut vreo astfel A EXISTAT LIN EPISOD iN
de perioadd in decursul anului trecut? ULTIMUL AN, REFERITT-VA LA
ACESTA, CHIAR DACA NUA
FOST CEL MAI SEVER.

?:informatie inadecvati l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevlrat
SCID- I (pentru DSM - IV - TR) EDM trecut (Feb. 2001) Episoade Afective A. 13

PENTRU URMATOARELE
tNrneeAnl FocALIZATI-vA NOTA:ATUNCI CANO CODATI ITEMII DE MAI JOS,
PE CELE MAI RELE DOUA ACORDATI CODUL,,l" DACA SE DATOREZA tN
sApTAuiNI DIN CADRUL MOD CLAR I.]NEI CONDITII MEDICALE GENERALE
EPISODULUI DESPRE CARE SAU UNORHALUCINATTI SAU IDEI DELIRANTE
DISCUTATI INCONGRUENTE CU STAREA AFECTIVA

in decursul acelei perioade (DE DOUA


sAerAuAN1...
,)
...cum a fost pofta Dvs. de mdncare? (3) pierdere semnificativf, in 454
(Dar in comparafie cu pofta Dvs. de greutate, degi nu line dietd, sau luare
mdncare obignuitd?) (A trebuit sd vi in greutate (de ex., o modificare
fo(afi sd mdncafi?) (A!i mdncat [mai de mai mult de 5o/o din greutatea
pufin/mult] decdt de obicei?) (Aproape corpului intr-o lund) sau sciderea
in fiecare zi?) (Ati pierdut sau afi sau cre$terea apetitului aproape
c6qtigat in greutate?) Cat? Ati incercat in fiecare zi. Notd: la copii se ia
sd [pierdefi/c6gtigafi] in greutate?) in considerare incapacitatea de a
atinge plusurile ponderale expectate

Bifafi daci:
pierdere in greutate sau
455
sc[derea poftei de mdncare
- in greutate sau A56
cre$terea poftei de mdncare
-cre$tere
(4) insomnie sau hipersomnie A5't
...cum ali dormit? (Dificult[fi de ?

adormire, tr ezire frecventd, i nabilitatea aproape in fiecare zi


de a r[mdne adormit, trezire prea
devreme. SAU dormit prea mult? Cdte Bifali dacd:
insomnie A58
ore pe noapte comparativ cu programul
hipersomnie A59
obiqnuit? Aproape in fiecare noapte?)
-
...a!i avut stiri de nelinigte sau
-
(5) agitalie sau lentoare A60
agita{ie astfel incdt nu afi putut sta psihomotorie aproape infiecare zi
linigtit/6? (Au fost atdt de severe incdt (observabile de cdtre allii, nu numai
le-au observat qi allii? Ce anume au senzafiile subiective de nelinigte sau
observat? Aproape in fiecare zi?) lentoare)

DACA NU: S-a intdmplat opusul Bifali dac6:


agitalie psihomotorie 46l
... sd vorbili sau sd vd migcafi mai
A62
lent decdt de obicei? (A fost atdt de lentoare psihomotorie
grav inc6t au observat 9i allii? Ce -
au observat? S-a intdmPlat acest
-
lucru aproape in fiecare zi?)

...care a fost nivelul Dvs de energie? (6) fatigabilitate sau lipsi de A63

(Erafi obosit/d aproape tot timpul? energie aproape in fiecare zi.


Aproape in fiecare zi?)

?=informa[ie inadecvati I =absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevdrat
SCID- I (pentru DSM - IV - TR) EDM trecut (Feb. 2001) Episoade Afective A. 14

a
In acea penoada...

...ce ali simtit in legitura cu (7) sentimente de inutilitate sau de A.64


propria persoand? (Inutilitate?) culpd excesivd sau inadecvat[ (care
(Aproape in fiecare zi?) poate fi delirantd) aproape in fiecare zi
(nu numai autorepro$ sau culpabilizare
...v-ali simlit vinovat/A pentru in legdturd cu faptul de a fi bolnav).
lucruri pe care le-ati fdcut sau nu
le-afi fbcut? NOTA: CODATI CU,,1" SAU
(Aproape in fiecare zi?) ,,2" STIMADE SINE SCAZUTA
FARA SENTIMENTE DE
INUTILITATE

Bifali dac6:
_ inutilitate A65

_ culpd excesivd sau inadecvatd 466

...a!i avut probleme in a gdndi sau (8) diminuarea abilitdlii de a gdndi sau A67
a vA concentra? (Cu ce activititi de a se concentra sau indecizie aproape
au interferat?) (Aproape in fiecare in fiecare zi (fie conform relatdrii
zi?) personale, fie observatd de allii)

DACA NU: V- a fost greu sd Bifali dacd:


luali decizii legate de lucruri _ diminuarea abilitalii de a gdndi .468
de zi cu zi? Aproape in _ indecizie A69
fiecare zi?

...lucrurile au mers at6t de riu (9) gdnduri recurente de moarte A'70


inc6t v-a[i gdndit frecvent la (nu doar teama de moarte), ideafie
moarte sau ce ar fi mai bine sd fi1i suicidarh recurentd fird un plan anume
moft/moartd. V-a!i g6ndit sd vd pentru comiterea suicidului
facefi vreun rdu?

DACA DA: V-a!i fbcut vreun NOTA: CODATI CIJ,,l"


r6u? AUTOMUTILAREA FARA
INTENTII SUICIDARE.

Bifafi daci:
gdnduri referitoare la propria A7t
moarte
-_ ideafie suicidard 472
Plan anume A73
_ tentativd suicidard 474
-

?=informa{ie inadecvati l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID- I (pentru DSM - IV - TR) EDM trecut (Feb.2001) Episoade Afective A. 15

CEL PUTIN CINCI DINTRE SIMPTOMELE DE MAI SUS


lA (l-9)l suNT coDATE CU ,,3" $t CEL PUTIN UNUL
DTNTREACESTEAESTE TTEMUL (1) SAU (2).

DACA NU A FoST tNrnegATIA oela:


A mai existat vreo alti perioadd in care afi
fost (deprimat/A CUVINTE PROPRII) pi
afi avut qi mai multe simptome dintre cele
despre care v-am intrebat?

DACA DA: REVENITI LA *EPISOD


DEPRESTV MAJOR TRECUT* A. 12
$I VERIFICATI DACA AU EXISTAT
ALTE EPISOADE DEPRESIVE
MAJORE MAI SEVERE $I/ SAU
CARE AU CAUZAT MAI MULTE
SIMPTOME. DACA DA, PUNETI
tNrnesAnr LEGATE DE ACEL NOTA: criteriul B din DSM-IV
EPISOD (adicd, nu satisface criteriile pentru
un Episod Mixt) a fost omis din
DACA NU:TRECETI LA *EPISOD SCID.
MANIACALCURENT,* A.l8

DACA ESTE NECLAR: (EPISODUL C. Simptomele cauzeazd, o detresf,


DEPRESIV/ CUVINTE PROPRII) v-a sau o deteriorare semnificativd
in greunat r ealizar ea activit[[il or la serv iciu, clinic in domeniul social,
acasd sau relalionarea cu ceilalfi? profesional sau in alte dornenii
importante de funclionare

DACA NU A FOST iNTReeATZA ngle:


A mai existat vreo alti perioadi in care afi
fost (deprimat/5 /CUVINTE PROPRII) 9i in
care afi avut gi mai multe probleme dec6t in
CONTINUATT
perioada despre care tocmai am vorbit?
PE PAGINA
URMATOARE
DACA DA: REVENITI LA *EPISOD
DEPRESTV MAJOR TRECUT* A. 12
$I VEzuFICATT DACA AU EXISTAT
ALTE EPISOADE DEPRESIVE
MAJORE MAI SEVERE $I/ SAU
CARE AU CAUZAT MAI MULTE
SIMPTOME. DACA DA, PUNETI
INTnESARI LEGATE DE ACEL
EPISOD.

DACA NU: TRECETI LA *EPISOD


MANIACAL CURENT,* A. I 8.

?:informa{ie inadecvat6 l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCD -I (pentru DSM - IV - TR) EDM trecut (Feb.2001) Episoade Afective A. 16

A{i fost bolnav/i in perioada imediat D. Simptomele nu se datorcazd. 477


anterioard acestor probleme? efectelor fiziologice directe ale
unei substanle (de ex., un drog de
DATORAT UNEI
DACA DA: Ce v-a spus medicul? abuz, un medicament) sau ale unei
SUBSTANTE
condilii medicale generale
Afi luat vreun medicament in SAU CMG
perioada imediat anterioard acestor
probleme? DACA EXISTA INDICII CA
DEPRESIAAR PUTEA FI
DACA DA: Au existat modificdri SECT.]NDARA (O CONSECTNTA
ale dozei? FIZIOLOGICA ONPCTA
A UNEI CMG SAU A UNEI
SUBSTANTE, TRECETI LA
Ali baut sau consumat droguri ilegale *cMG/ SUBSTANTE,* A. 43
in perioada imediat anterioari acestor
probleme? $I REVENITI AICI PENTRUA
FACE O EVALUARE DE,,I" SAU
,r3"'

RAPORTATI-VA LALISTA
DE CONDITII MEDICALE
GENERALE $I SUBSTANTE, A.4.

DACA NU SE $TIE:A mai existat


vreo perioadd in care ali fost
(deprimat/d / CUVINTE PROPRII)
ca acum, dar nu ali (consumat
substanfa./ fost bolnav de CMG)?

DACA DA: TRECETI LA


*EPISOD DEPRESIV MAJOR
TRECUT* A. l2 $I VEzuFICATI
DACA A MAI EXISTAT
VREUN EPISOD DEPRESIV
MAJORNEDATORAT UNEI
SUBSTANTE SAU CONDITII
MEDICALE GENERALE. DACA
DA, PtiNETr iNrnESAnt
LEGATE DEACESTA.

DACA NU: TRECETI LA


*EPISOD MANIACAL
cuRENT,'r A.18.

?=informaf i e inadecvatd l=absent sau fals 2: sub prag 3=nivel prag sau adevirat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) EDM trecut (Feb.2001) Episoade Afective A. 17

(Aceste probleme au aperut h scurt timp E. Simptomele nu sunt explicate mai


dupd moartea unei persoane apropiate?) bine de Doliu [Simplu], adicd, dupd
pierderea unei fiinle iubite simptomele
DOLIU CEL
persist[ mai mult de 2 luni sau sunt
SIMPLU PUTIN
car acter izate printr- o deteri orare
UN EPI-
funclionald semnifi cativd, preocupare
SOD
morbidi de inutilitate, idealie suicidari,
NUE
simptome psihotice sau lentoare
DOLIU
SIMPLU
DACA NU SE $TIE: A mai existat vreo
perioadd in care afi fost (deprimaVd /
CWINTE PROPRID ca acum, dar nu
dup[ moartea unei persoane apropiate?

DACA DA: TRECETI LA *EPISOD


DEPRESIV MAJOR TRECUT* A.
12 $I VERIFICATI DACA A MAI
EXISTAT VRELIN EPISOD DE-
PRESIV MAJOR CARE NU ESTE
EXPLICATMAI BINE DE DOLIU.
DACA DA, PUNETI INTREBARI
LEGATE DEACESTA.
CONTI.
DACA NU: TRECETI LA *EPISOD NUATI
MANIACAL CURENT,* A. 18.

CRITERIILEA, C, D $I E PENTRU
EPISOD DEPRESIV MAJOR SLINT
CODATE CU,,3U
tt
ERECIIl'";o,l
lle*rrt- lloepne-
lson ur- llsrv
|

lMc,q,L llvralon I

lcunrNr*llrnccu!
le. rs I

C6!i ani avell.ti cdnd a debutat (EPISOD- Vdrsta debutului Episodului Depresiv
UL DEPRESIV MAJOR TRECUT?) Major Trecut codatd mai sus

De cdte ori, pe parcwsul vielii afi fost Num6r total de Episoade Depresive
(deprimat/l /CUVINTE PROPRID Majore (CODATI CU 99 DACA
aproape in fiecare zi, timp de cel pu{in SUNTPREANUMEROASE SAU
doui sdptdmdni gi afi avut mai multe NEDIFERENTIATE PENTRU A LE
dintre simptomele pe care le-ali descris NUMARA)
ca (SIMPTOMELE CELUI MAI SEV-
ER EPTSODX PENTRU A iNREGISTRA DETALII
LEGATE DE EPISOADE TRECUTE
TRECETT LAJ. 9 (OPTIONAL)

?:informafie inadecvat[ 1:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit $oftware Company,2005-2008
For Evaluation Only.

SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Maniacal curent (Feb. 2001) Episoade Afective A. 18

*EPISOD MANIACAL CURENT* CRITERII EPISOD


MANIACAL

DACA EVALUAREAATENTA A TULBURAzuI CURENTE NU oFERA MoTIVE PENTRU A


A82
SUSPECTA UN EPISOD MANIACAL, MIXT SAU HIPOMANIACAL CURENT, BIFATTAICI
*EPISOD MANIACALTRECUT,* A. 28.
$I TRECETI LA -
in ultima lun6, afi avut momente in care
v-a[i simlit atdt de bine, plin/[ de
energie sau exuberant/d incdt ceilalfi
spuneau cd nu sunteli Dvs. ingivd sau
ali fost at6t de plin/6 de energie incdt
v-a[i creat probleme? (V-a spus cineva
cd sunteli maniacal/d?) (A fost mai mult
decdt o stare de bine?)

DACA NU: Dar momente in care A. O perioadd distincti de A83


v-a[i sim[it atdt de ii,tatld,inca.J dispozilie crescut[, expansivd sau
v-alitrezit strigdnd la ceilalfi sau iritabil[ anormalf, gi persistentf, . ..
provocdnd bdtdi sau certuri? TRECETI
LA *EPISOD
MANIACAL
(V-a1i trezit strigdnd Ia persoane Bifali dacd: TRECUT* A. 28
necunoscute?) _ dispozilie crescutl sau A84
expansivd
_ dispozilie iritabile A85

Cum a fost?

Cdt de mult a durat? (O sdptdmdn6?) ...durdnd cel pu{in o sdptdmdnd A86


(A fost nevoie sd mergefi la spital?) (sau orice duratd dac[ este
necesard spitalizarea)

?:informa{ie inadecvatd l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Maniacal curent (Feb. 2001) Episoade Afective A. 19

PENTRU iNfnegAnILE URMATOARE B. in timpul perioadei de perturbare


FOCALIZATI-VA ASUPRA CELEI MAI a dispoziliei, trei (sau mai multe)
RELE PERIOADE DIN ULTIMA LtiNA dintre urmdtoarele simptome au
A EPISODULUI CURENT. persistat (patru daci dispozilia este
numai iritabili) gi au fost prezente
DACA E NECLAR: in timpul (EPISOD) intr-un grad semnificativ:
cdnd ali fost cel mai (ECHIVALENT
PERSONAL PENTRU MANIEX

i,
In acea penoaoa...

cu
... ce ali simfit in legdturd (l) stimi de sine exageratd sau ? 1 2 3
propria persoand? grandoare

(Mai multi incredere in propria


persoand dec6t de obicei?) (Puteri sau
abilitdfi deosebite?)

...afi avut nevoie de mai pulin somn decdt (2) sc[derea necesitdfii de somn ? I 2 3 A88
de obicei? (de ex., se simte refdcut dupd
numai trei ore de somn)
DACA DA: V-afi simfit totu$i odihnit/d?

...a!i fost mai vorbdref/vorbdrea![ decdt (3) mai locvace decdt in mod ? 1 2 3 A89
in
de obicei? (Ceilalli aveau dificultili uzual sau se simte presat sd
a v[ opri sau a vd infelege? Ceilalliabia vorbeascd continuu.
reu$eau si vorbeascd gi ei?)

...a[i simfit ci gdndurile vd sunt accelerate (a) fug[ de idei sau experienla ? I 2 3 A90
(,,gonesc prin cap")? subiectivd ci gdndurile sunt
accelerate

...era!i at6t de ugor distras de lucruriledin (5) distractibilitate (adice aten{ia ? I 2 3 A'91
jur incAt aveafi dificultdti in a vi concentra este atrasd prea ugor de stimuli
sau in a vd.focaliza atenfia intr-osingurd externi frrd importanld sau
direclie? irelevan!i)

..cum vd petreceali timpul (Serviciu, (6) creqterea activitAtii orientate ? 1 2 3 A92


prieteni, hobiuri?) (A!i fost atdt de activld spre un scop (fie in societate,
incdt prietenii sau familia erau ingrijorali la serviciu sau la qcoal6, sau
pentru Dvs.?) din punct de verede sexual) sau
agitafie psihomotorie

DACA FARA CRE$TEREA Bifati dacd:


ACTIVITATII: Erafi agitat/efizic? cre$terea activititii 493
(C6t de tare?) agitalie psihomotorie A94
-
-

?:informafie inadecvatd l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID - I (pentru DSM - IV- TR) Maniacal curent (Feb. 2001) EpisoadeAl'octive A.20

in a""a perioadi...

... ali frcut ceva care ar fi putut crea (7) implicare excesivl in ? A95
probleme Dvs. sau familiei Dvs? activiteli pldcute care au un inalt
(Cump5.rarea unor lucruri de care potenfial de consecin(e nedorite
nu aveafi nevoie?) (Ceva neobignuit (de ex. angilarea in cump[rdturi
pentru Dvs. pe plan sexual?) (Condus excesive, indiscrelii sexuale sau
neglijent?) investilii in afaceri nesdbuite)

CEL PUTIN 3 SIMPTOME ,,B"


suNT coDATE,,3" (PATRU
DACA DISPOZITIA ESTE NUMAI TRECETI
IRITABILA) LA *EPTSOD
MANIACAL
Noti: Criteriul C din DSM-IV (nu TRECUT* A. 28
satisface criteriile pentru un episod
mixt) a fost omis din SCID

DACA NU SE gTIE: in acea perioadi, D. Perturbarea de dispozilie este l3 497


a{i avut probleme grave acasi sau la suficient de severd pentru a canza I

serviciu (gcoal6) din catzd. cd erafi o deteriorare semnificativd in TRECETI LA


(SIMPTOME) sau a trebuit sA fiti func[ionarea profesionald sau in *CRITERIUL C
intenatld in spital? activitifi sociale uzuale sau in ALEPISODU-
relafiile cu alfii sau sd necesite LUI HIPOMA-
spitalizare pentru a preveni NIACAL CU-
vdtdmarea proprie sau a altora, sau RENT* A.25
existd elemente psihotice

DESCRIEII:

?:informa{ie inadecvatd l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID- I (pentru DSM - IV - TR) Maniacal curent (Feb. 200f ) Episoade Afective A.2l

A[i fost bolnav/I E. Simptomele nu se datoreazd, efectelor fiziolo-


in perioada imediat gice directe ale unei substanfe (de ex., un drog de
anterioard acestor abuz, un medicament) sau ale unei condilii medi-
probleme? cale generale DATORATLINEI
SUBSTANTE
DACA DA: Ce v-a DACA EXISTA INDICII CA MANIAAR SAU CMG.
spus medicul? PUTEA FI SECUNDARA (O CONSECINTA TRECETI LA
FIZIOLOGICA DIRECTAA TTNPT CMG SAU *EPISOD
A{i luat vreun AUNEI SUBSTANTE, TRECETI LA *CMG/ MANIACAL
medicament in perioada SUBST,* A.43 $I REVENITI AICI PENTRU TRECUT,* A.28
imediat anterioar6 AFACE O EVALUARE DE,,I" SAU,,3".
acestor probleme?
NOTA: EPISOADELE ASEMANATOENE
CU CELE MANIACALE, CARE SUNT CLAR
DACA DA: Au
CAUZATE DE TRATAMENTUL ANTIDE-
existat modificiri ale
PRESIV SOMAIIC (DE EX., MEDICAMEN-
dozei?
TE, TERAPIE ELECTROCONVULSIVANTA,
FOTOTERAPIE) NU TREBUIE SA CONTEZE
PENTRU UN DIAGNOSTIC DE TULBU-
Ali bAut sau consumat
droguri ilegale in RARE BIPOLARA, CI SLTNT CONSIDERATE
perioada imediat TULBURARI AFECTIVE INDUSE DE O
anterioarf, acestor
SUBSTANTA, n.45
probleme?
Conditiile medicale generale etiologice includ:
boli neurologice degenerative (de ex. boala Hun-
tington, sclerozd multipl6), boli cerebrovasculare
(de ex. AVC), condilii metabolice (de ex. deficit
de Vit. B-12, bolala Wilson), condifii endocrine
(de ex. hipertiroidism), infeclii virale sau de altd
naturd qi anumite forme de cancer (de ex. neol-
plasme cerebrale)

Substantele etiologice includ: alcoolul, amfe-


tamina, cocaina, halucinogenele, inhalantele,
opiaceele, phencyclidina, sedativele, hipnoticele
gi anxioliticele. Medicafia include: medicafia
psihotropi (de ex. antidepresivele), corticosteroi-
zii, steroizii anabolizan[i, izoniazida, medicalia
antiparkinsoniani (de ex. levodopa) gi simpatico- CONTTNUATI
mimeticele/ decongestionantele. MAI JOS

CRITERIILEA, B, D, $I E PENTRU EPISOD-


UL MANIACAL SUNT CODAIE ,,3"
TRECETI LA EPISOD
*EPISOD MANI-
MANIACAL ACAL
TRECUT,,+ CU.
4.28 RENT

?=informafie inadecvat[ I =absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID- I (pentru DSM - rV - TR) Maniacal curent (Feb. 2001) Episoade Afecfive A.22

De cAte ori, pe parcursul Numdr total de Episoade Maniacale Al00


vielii, ali fost (EUFORIC/ (coDATr 99 DACA SrrNT
CUVINTE PROPRII) 9iafi avut PREANUMEROASE SAU
(SIMPTOME MANIACALE NEDIFERENTI-ATE PENTRU A
CON$TIENTIZATE) timp de cel FI NUMARATE)
pufin o sdptdmAnd (sau a{i fost
spitalizatld)? PENTRUA INREGISTRA
DETALII LEGATE DE EPISOADE
TRECUTETRECETILAJ. 14
(oPTroNAL)

*SPECIFICANTI AI
EPISODULUI MANIACAL
CURENT'I

*CU DEBUT POSTPARTUM* CU DEBUT POSTPARTUM

DACA NU SE $TIE: C6nd Debutul episodului in decurs de 4 ? Al0l


au debutat (SIMPTOMELE sdptdmdni postpartum
MANIACALE)?

*CU ELEMENTE CRITERII ELEMENTE


CATATONICE* CATATONICE

DIN OBSERVATIE SAU Tabloul clinic este dominat de cel


ISTORIC pu{in doul dintre urmf,toarele:

( I ) imobilitate motorie evidenfiatd ? 23 At02


prin catalepsie (incluzdnd
flexibilitate ceroasi) sau stupor

DESCRIETI
COMPORTAMENTUL
SPECIFIC:

(2) activitate motorie excesivd z) Al03


(care este evident lipsitd de scop
qi nu este influenfatd de stimuli
externi)

DESCRIETI
COMPORTMENTUL SPECIFIC:

?=informa{ie inadecvatd l=absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID - I (pentru DSM - fV - TR) Elemente catatonice (Feb. 2001) Episoade Afective A.23

(3) negativism extrem (o opozi{ie Al04


aparent fErd motiv la toate ordinele
sau men{inerea unei posturi rigide
contra incercirilor de a fi mobilizat)
sau mutism

DES CRIETI COMPORTAMENTUL


SPECIFIC:

(4) bizarerii ale migcdrilor voluntare A 105


evidenfiate prin posturi (asumarea
voluntard a unor posturi inadecvate
sau bizare), migcdri stereotipe,
manierisme sau grimase proeminente

DESCRIETI COMPORTAMENTUL
SPECIFIC:

(5) ecolalie (repetarea patologicd, A 106

stereotipd gi aparent lipsitd de sens a


unui cuvdnt sau fraze spuse de o altd
persoand) sau ecopraxie (imitarea
repetitivd a migcdrilor unei alte
persoane)

CELPUTIN DOI ITEMI SUNT Al07


coDATI ,,3"

?:informafie inadecvatl l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevlrat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Hipomaniacal curent (Feb. 2001) Episoade Afective A.24

*EPISOD HIPOMANIACAL CRITERII EPISOD


CURENT* HIPOMANIACAL

DACA NU SUNT SATISFACUTE CRITERIILE PENTRU LIN EPISOD MANIACAL CURENI Al07a
BIFATI AICI $I TRECETI LA MODULUL URMATOR.

ILITATE/ A
-
(Stari le de [EUFORIE/ IRITAB A. O perioad[ distinctd de 108

CUVINTE PROPRIII durau cel pulin dispozilie crescutd, expansivE sau


patru zile?) iritabild persistentf,, durdnd cel
pufin 4 zile gi care este net diferitd TRECETI LA
de dispozilia nondepresivd uzluald. *EPISOD
MANIACAL
Bifali dacd: TRECUT*
_ dispozitie crescutd, expansivi A.28
_ dispozifie iritabila
A{i avut mai multe astfel de perioade?
(C6nd ati fost cel mai [EUFORIC/A
IRITABIL/A / CUVINTE PROPRII])?

LA URMATOARELE INTNPEANI B. in cursul perioadei de perturbare


CONCENTRATI-VA ASUPRA CELOR afectivd, au persistat trei (sau mai
MAI RELE SAPTAUANI DIN ULTIMA multe) dintre urmdtoarele simptome
LUNA A EPISODULUI CURENT (patru daci dispozilia este numai
iritabila) qi au fost prezente in mod
semnificativ:

(in aceasti perioadd...)

... ce ali simlit in legdturi cu propria (1) stimd de sine exageratd sau Alll
persoani? grandoare

(Mai multi incredere in propria


persoani decdt de obicei?) (Puteri sau
abilit[[i deosebite?)

...afi avut nevoie de mai pulin somn decdt (2) scdderea necesitd{ii de somn Al12
de obicei? (de ex., se simte reftcut dupd
numai trei ore de somn)
DACA DA: V-a[i simlit totugi odihnit/6?

...a{i fost mai vorbiref/vorbf,reafI decdt (3) mai locvace decdt in mod Al13
de obicei? (Ceilalli aveau dificultdli in uzual sau se simte presat sd
a vI opri sau a vd infelege? Ceilalfi abia vorbeascd continuu
reu$eau sd vorbeascd qi ei?)

...a!i simfit cI gdndurile vd sunt accelerate (a) fuge de idei sau experien{a ? Al l4
(,,gonesc prin cap")? subiectivi cI gdndurile sunt
accelerate

?=informalie inadecvatl l:absent sau fals 2= sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID- I (pentru DSM - IV - TR) Hipomaniacal curent (Feb. 2001) Episoade Afective A.25

...erali atat de uqor distras/i de (5) distractibilitate (adicI atenlia ? Al 15

lucrurile din jur incdt aveafi dificultali este atrasd prea u$or de stimuli
in a vd concentra sau in a vd menfine externi fbrd imporlanfd sau
atenlia intr-o singurd direcfie? irelevan!i)

...cum vd petreceali timpul (Serviciu, (6) creqterea activitatii orientate Al l6


prieteni, hobiuri?) (Erati atet de spre un scop (fie in societate,
activld. incdt prietenii sau familia erau la serviciu sau la gcoali sau din
ingrijorafi pentru Dvs.?) punct de verede sexual) sau
agitalie psihomotorie

DACA FARA CRE$TEREA Bifafi dac6:


ACTIVITATII : Erali agitatl d fizic? _ cre$terea activitdlii 4fi7
(Cit de tare?) _ agitalie psihomotorie AllS

...a[i ftcut ceva care ar fi putut crea (7) implicare excesivd in ? All9
probleme Dvs. sau familiei Dvs? activitlfi pldcute care au un
(Cumpdrarea unor lucruri de care inalt potenfial de consecinle
nu avea{i nevoie?) (Ceva neobiqnuit nedorite (de ex. angajarea
pentru Dvs. pe plan sexual?) (Condus in cumpdrlturi excesive,
neglijent?) indiscref ii sexuale sau
investifii in afaceri nesdbuite)

CEL PUTIN TREI SIMPTOME l3 A120

,,B" SI-rNT CODATE,,3" (PATRU, I

DACA DISPOZITIA ESTE TRECETI LA


NUMAI IRITABILA) *EPISOD MA-
NIACALTRE-
cuT,* A.28

*CRITERIUL C PENTRU
HIPOMANIACAL CURENT*

DACA NU SE $TIE: A existat o C. Episodul este asociat cu ? At2t


diferenld mare fald de felul Dvs. o modificare fEri echivoc
obignuit de a fi? (atunci cdnd nu in activitate, care nu este TRECETI LA
sunteli deprimat/d) (in ce sens erali caracteristicd persoanei atunci c6nd *EPISOD MA-
altfel? La serviciu? Cu prietenii?) nu prezintd simptome. NIACAL TRE-
cuT,* A.28

?=informalie inadecvatd l:absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevdrat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Hipomaniacal curent (Feb. 2001) Episoade Afective A.26

DACA NU sE gTIE: Ceilalliau D. Perturbarea dispozifiei gi modificarea ?123 Al22


observat schimbarea? (Ce anume in funcfionare sunt observabile de cdtre I

v-au spus?) al!ii. TRECETI LA


*EPISOD MA-
NIACALTRE-
cuT,* A.28

DACA NU SE gTIE: in acea E. Episodul nu este suficient de sever ? Al23


perioad5, afi avut probleme grave pentru a caluza o deteriorare semnificativd
acas6, la serviciu (gcoald) din in funclionarea sociali sau profesionald
cauzd, cd erafi (SIMPTOME) sau a sau pentru a necesita spitalizare gi nu
trebuit sA fiti internat/[ in spital? exisf, elemente
DACA ESTE SUFICIENT DE SEVER PENTRUANECESITA
SPITALIZAREA SAU A DURAT CEL PUTIN O SAPTAUANA,
TRECETI LAA.I8, RECODATI ITEMULA36CU ,,3",
IAR APOI CONTINUATI CU EVALUAREA EPISODULUI
MANIACAL CURENT, PRELUAND COTARILE PENTRU
SIMPTOMELE,,B" DE MAI SUS.
ALTFEL, TRECETI LAA.I 8 $I ULTERIOR CODATI TIP ,,4"
SUB,,ALTE TULBURARI BIPOLARE", PE D.5.
Ali fost bolnav/5 in perioada F. Simptomele nu se datoreazd efectelor ? | 3 At24
imediat anterioard acestor fiziologice directe ale unei substanle (de
probleme? ex., un drog de abuz, un medicament) sau DATORAT
ale unei condilii medicale generale UNEI SUBSTAN-
DACA DA: Ce v-a spus medicul? TE SAU CMG.
DACA EXISTA INDICII CA TRECETI LA
Ali luat vreun medicament in HIPOMANIAAR PUTEA FI *EPISOD MA-
perioada imediat anterioard acestor SECTINDARA (O CONSECINTA NIACAL TRE.
probleme? FIZIOLOGICA DIRECTEA tNqPT CUC cuT,* A.28
SAU A UNEI SUBSTANTE, TRECETT
DACA DA: Au existat LA *CMG/ SUBSTANTE,* A. 43 $I
modificdri ale dozei? REVENITI AICI PENTRU A FACE O
EVALUARE DE,,1 "SAU,,3". EPISOD
Ati baut sau consumat droguri AFECTIV
ilegale in perioada imediat PRIMAR
anterioard acestor probleme?
NOTA: EPISOADELE DE TIP HIPOMANIACAL CARE
SUNT CLAR CAUZATE DE TRATAMENTULANTIDE-
PRESIV SOMATIC (DE EX., MEDICAMENTE, TERAPIE
ELECTROCONVULSIVANTA, FOTOTERAPIE) NU
TREBUIE SA CONTEZE PENTRU UN DIAGNOSTIC DE
TULBURARE BIPOLARA II, CI SUNT CONSIDERI,TE
TULBURARI AFECTIVE TNDUSE DE O SUBSTANTA,
A.45.

RAPORTATI.VA LA LISTA DE
CONDITII MEDICALE GE-
NERALE $I SUBSTANTE, A, 21 CONTINUATI
?=informalie inadecvatd l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Hipomaniacal curent (Feb. 2001) Episoade Afective 4.27

CRITERIILEA, B, C, D, E $I F At25
PENTRU EPISOD HIPOMANIACAL
SUNT CODAIE ,,3"

TRECETI LA *EPI-
SOD MANIACAL
TRECUT*. PAGI-
NA URMATOARE

?:informafie inadecvatd l:absent sau fals 2: sub prag 3=nivel prag sau adev6rat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Maniacal trecut (Feb. 2001) Episoade Afective 4,28

*EPISOD MANIACALTRECUT* CRITERII EPISOD MANIACAL

NOTA: DACA IN PRPZPNT DISPOZITIA ESTE CRESCUTA SAU


IRITABILA, DAR NU SI.]NT SATISFACUTE iN TOTALITIIE
CRITERIILE PENTRU UN EPISOD MANIACAL, UTILIZATI
FORMULAREA: ,,A mai existat vreo altd perioadi..." LA FIECARE
tNrResaRe DE scREENING DE MAI Jos.
A existat vreodatd o perioadd in care
v-a[i simfit at6t de bine, euforic/6,
activld sau plin/d de energie inc6t
ceilalli spuneau c6 nu sunteli Dvs.
ingivd sau ali fost at6t de plin/6 de
energie incdt v-a1i creat probleme?

(V-a spus cineva cd suntefi maniacall


a?) (A fost mai mult dec6t o stare de
bine?)

DACA NU: Dar o perioadd in A. O perioad[ distinctd de dispozilie At26


incat
care afi fost atdt de iritabiue crescuti, expansivd sau iritabila
v-a!i trezit strigAnd la ceilalfi anormali gi persistentS.. .

sau provocdnd b6tai sau certuri? TRECETI


persoane Bifali dacd:
(V-a[i trezit strigdnd la LA *TUL-
necunoscute?) _ dispozifie crescutd sau expansivd BURARE At2'7

_ dispozilie iritabild DISTIMI- Al28


cA* A.38
CAnd s-a int6mplat?

Cum a fost?

Cdt de mult a durat? (o sdptdmdnd?) ...durdnd cel pufin o sdptamdnd ?t At29


(A fost nevoie s[ mergeli la spital?) (sau orice durati daci este necesard
spitalizarea)
TRECETI LA
*EPISOD HI-
POMaNIACAL
TRECUT* A. 33
A[i avut mai multe astfel de NOTA: DACA EXISTA DOYEZI
perioade? (Care a fost cea mai rea?) PENTRU MAI MULT DE UN
SINGUR EPISOD, ALEGETI-L PE
DACA E NECLAR: A[i avut vreo CEL MAI ,,RAIJ" PENTRU A PUNE
astfel de perioad[ in decursul anului iNrnssAnrlE iN LEGATURA cu
trecut? EPISODUL MANIACAL TRECUT.
DACA A EXISTA| UN EPISOD
iN uLrruut, AN, REFERITI-vA
LAACESTA, CHIAR DACA NU A
FOST CEL MAI SEVER.

?:informafie inadecvatd l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID - I (pentru DSM - fV - TR) Maniacal trecut (Feb. 2001) Episoade Afective A,29

NOTA: FOCALIZATI-VA PE B. in timpul perioadei de pefturbare


CEA MAI REA PERIOADA DIN a dispozifiei, trei (sau mai multe)
CADRUL EPISODULUI DESPRE dintre urm6toarele simptome au
CARE DISCUTATI persistat (patru dacd dispozilia este
numai iritabild) qi au fost prezente
DACA E NECLAR: in timpul intr-un grad semnificativ:
(EPISOD), cdnd ali fost cel mai
(CUVTNTE PROPRII PENTRU
MANIEX

in acea perioadi...

... ce afi simfit in legdturd cu (1) stimd de sine exageratd sau ? I 2 3 A130
propria persoand? grandoare

(Mai multb incredere in propria


persoand decdt de obicei?) (Puteri
sau abilit6li deosebite?)

...a!i avut nevoie de mai pulin somn (2) scaderea necesitdlii de somn ? | 2 3 Al3l
decit de obicei? (de ex., se simte refbcut dupi
numai trei ore de somn)
DACA DA: V-a!i simlit totuqi
odihnit/d?

...a!i fost mai vorbdre!/vorbdrea!5 decdt (3) mai locvace decdt in mod ? I 2 3 Al32
de obicei? (Ceilalfi aveau dificultSli uzual sau se simte presat sd
in a vE opri sau a vd infelege? Ceilal{i vorbeascl continuu
abia reugeau sd vorbeascd gi ei?

...a[i sirnfit ci gdndurile vf, sunt (a) fugA de idei sau experienfa ? I 2 3 Al33
accelerate (,,gonesc prin cap")? subiectivd ci g6ndurile sunt
accelerate

de
...erafi at6t de ugor distras/d (5) distractibilitate (adicd atenlia ? 1 2 3 Al34
dificultdli
lucrurile din jur incdt avea[i este atrasi prea ugor de stimuli
focaliza
in a vd concentra sau in a vd externi frrd importanld sau
atenfia intr-o singur[ direcfie? irelevanfi)

..cum vf, petreceafi timpul (Serviciu, (6) creqterea activit5lii orientate ? I 2 3 Al35
prieteni, hobiuri?) (Erafi atdt de spre un scop (fie in societate,
activld incdt prietenii sau familia erau la serviciu sau la gcoald, sau
ingrijora(i pentru Dvs.?) din punct de verede sexual) sau
agitalie psihomotorie
DACA PANA CRE$TEREA
ACTIVITATII : Erafi agitatltr Bifali daci:
Fizic? (C6,t de tare?) _ cregterea activitatii Al36
agitalie psihomotorie A137

- prag
?:informafie inadecvatd l:absent sau fals 2= sub 3:nivel prag sau adevirat
SCID- I (pentru DSM - rV - TR) Maniacal trecut (Feb. 2001) Episoade Afective A. 30

in acea perioad6...

...a!i fdcut ceva care ar fi putut crea (7) implicare excesiv[ in activitdli plicute Al38
probleme Dvs. sau familiei Dvs? care au un inalt potenlial de consecinfe
(Cumpirarea unor lucruri de care nedorite (de ex. angajareain cumplrdturi
nu aveali nevoie?) (Ceva neobignuit excesive, indiscrelii sexuale sau investilii
pentru Dvs. pe plan sexual?) (Condus in afaceri nes6buite)
neglijent?)
CEL PUTIN 3 SIMPTOME ,,B" A139
suNT coDATE,,3" (PATRU DACA
ESTENUMAI IRITABILA
DACA NUA FOST INTNEEATIA
DEJA:A mai existat vreo altd perioa-
di in care afi fost (euforic/i I iritabillir
/ CUVINTE PROPRII) 9i afiavut qi
mai multe simptome dintre cele des-
pre care v-am intrebat?

DACA DA: REVENITI LA


*EPISOD MANIACAL
TRECUT* A.28, $I iNrnrnell
DESPRE CEL MAI SEVER
EPISOD.

DACANU: TRECETI LA NOTA: Criteriul C din DSM- IV (adicf, nu


*TULBURARE DISTIMICI,* satisface criteriile pentru un Episod Mixt)
A.38. a fost omis din SCID.

DACA NU SE gTIE: in acea perioa- D. Perturbarea de dispozilie este suficient Al40


dd, a(i avut probleme grave acasi sau de severd pentru a caluza o deteriorare sem-
la serviciu (qcoal6) din cauzd cd erali nificativi in funcfionarea profesionald sau
(SIMPTOME) sau a trebuit sA fili in- in activitdli sociale uzuale sau in relaliile
tematJd.in spital? cu allii sau sd necesite spitalizare pentru a
preveni vdtdmarea proprie sau a altora, sau
existd elemente psihotice

DACA NUA FOST tNTngsATZA DESCRIETI:


DEJA: A mai existat vreo alti perioa-
di in care a{i fost (euforic/d / iritabillir
/ CUVINTE PROPRII) 9i a(i avut
(SIMPTOME MANIACALE CON.
$TIENTIZATE) qi ali avut probleme
cu ceilalli sau ati fost spitalizayA?

DACA DA: RECODATI CRITEzuUL D CU,,3"


CONTINUATI
DACA NU: TRECETI LA *CRITERIUL C AL EPISODULUI PE PAGINA
HIPOMANIACAL TRECUT* A.35 URMATOARE

?:informafie inadecvatd l:absent sau fals 2= sub prag 3:nivel prag sau adevlrat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Maniacal trecut (Feb. 2001) Episoade Afective A. 3l

Afi fost bolnav/i in perioada E. Simptomele nu se datoreazd, A14l


imediat anterioari acestor efectelor fiziologice directe ale unei
probleme? substanle (de ex., un drog de abuz,
un medicament) sau ale unei condilii DATORAT
DACA DA: Ce v-a spus medicale generale UNEI SUB-
medicul? STANTE SAU
CMG.
A[i luat vreun medicament in DACA EXISTA INDICII CA MANIA
perioada imediat anterioard AR PUTEA FI SECUNDARA (O
acestor probleme? CONSECINTA FIZIOLOGICA
DIRECTA A UNEI CMG SAU A
DACA DA: Au existat UNEI SUBSTANTE), TRECETI
modificdri ale dozei? LA r'CMG/ SUBST,* A.43 $I
REVENITI AICI PENTRUA FACE O
A{i bdut sau consumat droguri EVALUARE DE,,1" SAU,,3".
ilegale in perioada imediat
anterioard acestor probl eme? NOTA:EPISOADELE
ASEMANATOARE CU CELE
MANIACALE CARE SUNT CLAR
CAUZATE DE TRATAMENTUL
ANTIDEPRESIV SOMATIC (DE
EX., MEDICAMENTE, TERAPIE
ELECTRO C ONVUL S IVANTA,
FOTOTERAPIE) NU TREBUIE
SA CONTEZE PENTRU LTN
DIAGNOSTIC DE TULBURARE
BIPOLARA CI SUNT
CONSIDERATE TULBURARI
AFECTIVE INDUSE DE O
SUBSTANTA, A.45.

RAPORTATI-VA LA LISTA DE
CONDITII MEDICALE GENERALE,
A.2t

DACA NU SE $TIE: A mai existat vreo perioadi EPISOD


in care ali fost (euforic/i / iritabilld / CUVINTE PROPRII) AFECTIV
ca acum, dar nu ali (consumat substanta/ fost bolnav/[ de CMG)? PRIMAR

DACA DA: REVENITI LA *EPISOD MANIACAL


TRECUT* A.28, $I INTREBATI DESPRE
CELALALT EPISOD.
CONTINUATI
DACA NU: TRECETI LA *TULBURARE
DISTIMICA,* A.38.

?:inforrna[ie inadecvatd l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevdrat
SCID- I (pentru DSM - IV - TR) Maniacal trecut (Feb. 2001) Episoade Afective A.32

CRITERIILEA, B, D $I E At42
PENTRU EPISOD MANIACAL I

SUNT CODATE CIJ,,3". ITRECEII EPrsotl


lLa *rur.- I I uaxn- I

lsuRAnB ll cer- I

Hr:l[:l
Ce vdrstd avea(i cdnd a inceput V6rsta debutului Episodului At43
(EPISODUL MANIACAL Maniacal Trecut codat mai sus.
TRECUTX

(De cdte ori, pe parcursul Numdr de Episoade Manicale. A144


vielii, ali fost (euforic/i / (coDATr cu 99 DACA SUNT
CUVINTE PROPRII) qi a{i avut PREA NEDIFERENTIATE SAU
ISIMPTOME MANIACALE NI.IMEROASE PENTRUAFI
CON $TIENTIZ ATEI o anumitd NUMARATE)
perioadd de timp (sau afi fost
spitalizatld)? PENTRU A iNREGISTRA
DETALII LEGATE DE trRECETI LAI
EPISOADE TRECUTE, TRECETI lrtaoour,ur. I

LAI. t4 (OPTTONAL) IURMATOR I

?=informa(ie inadecvati l:absent sau fals 2= sub prag 3:nivel prag sau adev6rat
SCID- I (pentru DSM - IV - TR) Hipomaniacal Trecut (Feb. 2001) Episoade Afective A. 33

*EPISOD HIPOMANIACAL TRECUT* CRITERII EPISOD HIPOMANIACAL

(St[rile de [EUFORIE/ IRITABILITATE/ A. O perioadd distincti de dispozi[ie cres- ?


ECHIVALENT PERSONALI durau cel cut6, expansivA sau iritabili persistenti,
pu{in patru zile?) durdnd cel pufin 4 zile gi care este net di- TRECETI LA
ferit[ de dispozilia nondepresivd tzuald,. *TULBURARE
DISTIMICA*
Cum a fost? Bifali dac6: A.38
dispozilie crescuti, expansivI
dispozi(ie iritabill

Ali avut mai multe astfel de perioade? NOTA: DACA EXISTA DOVEZI
(Care a fost cea mai grav[?) PENTRU MAI MULTDE LIN SINGUR
EPISOD TRECUI ALEGETI-L PE
CEL MAI,,RAU" PENTRU A PUNE
iNrnpsAruLE tN LEGATURA cu
EPISODUL HIPOMANIACAL TRECUT.
DACA E NECLAR: A{i avut vreo astfel de DACA 1NSA A EXISTAT LTN EPISOD
perioadi in decursul anului trecut? iN urrnvtut AN, REFERITI-vA LA
ACESTA, CHIAR DACA NU A FOST
CELMAI SEVER.

FOCALIZATI-VA PE CEAMAI REA B. in cursul perioadei de perturbare


PERIOADA A EPISODULUI DESPRE afectivl au persistat trei (sau mai multe)
CARE tNrnrnap. dintre urmitoarele simptome (patru dac5
dispozifia este numai iritabilA) qi au fost
DACA E NECLAR: in timpul (EPISOD) prezente in mod semnificativ:
cdnd ali fost cel mai (CUVINTE PROPRII
PENTRU HIPOMANIE?

in acea perioadd...

... ce a(i simlit in legiturd cu propria (1) stimd de sine exageratd sau
persoanf,? grandoare

(Mai multd incredere in propria persoand


decdt de obicei?) (Puteri sau abilitSli de-
osebite?)

...a[i avut nevoie de mai pu(in somn decdt (2) sclderea necesitd[ii de somn (de
de obicei? ex., se simte relEcut dupi numai trei
ore de somn)
DACA DA: V-a{i sim{it totugi odihnit/r?

..,a!i fost mai vorbdre!/vorbdrea!6 decdt de (3) mai locvace decdt in mod uzual sau ?

obicei? (Ceilalfi aveau dificultd{i in a vd se simte presat si vorbeasc[ continuu


opri sau a v5 infelege? Ceilalli abia reuqeau
si vorbeascd gi ei?)

...afi simfit ca gdndurile vf, sunt accelerate (a) fuge de idei sau experienla
(,,gonesc prin cap")? subiectivd ci gdndurile sunt accelerate

?:informalie inadecvatd l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID- I (pentru DSM - IV - TR) Hipomaniacal Trecut (Feb. 2001) Episoade Afective A.34

in acea perioadi...

...era!i atdt de uqor distras de lucru- (5) distractibilitate (adicd atenfia este Al52
rile din jur incdt aveafi dificultali in atrasd prea ugor de stimuli externi f[rd
a vi concentra sau in a v[ menfine importantd sau irelevanfi)
atenlia intr-o singuri directie?

...cum vd petreceali timpul (serviciu, (6) creqterea activitdlii orientate spre un A 153
prieteni, hobiuri?) (Era1i atdt de scop (fie in societate, la serviciu sau la
activ/d incAt prietenii sau familia gcoald sau din punct de vedede sexual)
erau ingrijorali pentru Dvs.?) sau agitalie psihomotorie

Bifati dac6:
DACA FARA CRE$TEREA _ cresterea activitdfii
ACTIVITATII : Erafi agitatld, fizic? _ agitatie psihomotorie
(Cdt de tare?)

...a[i ftcut ceva care ar fi putut crea (7) implicare excesivi in activitd{i ? Al54
probleme Dvs. sau familiei Dvs? pl[cute care au un inalt potenfial de
(Cumpdrarea unor lucruri de care consecinle nedorite (de ex. angajarea in
nu aveali nevoie?) (Ceva neobignuit cumpirdfuri excesive, indiscrefii sexua-
pentru Dvs. pe plan sexual?) le sau investifii in afaceri nesdbuite)
(Condus neglijent?)
NOTA : DATORITA DIFICULTATII
DE A DECELA PERIOADELE NOR-
MALE DE BUNA-DISPOZITIE DE
HIPOMANIE, RELUATI TOTI ITE.
MII CODATI CU,,3" DIN CADRUL
CzuTERIILORA $I B $I RECODATI
ORICEASPECT ECHIVOC.

CEL PUTTN TREI SIMPTOME Al55


,,B" S(rNT CODATE,,3" (PArRU,
DACA DISPOZITIA ESTE NUMAI
RI

DACA NU A FOST iNTeeATIA DEJA:


A mai existat vreo alt6 perioadd in care
afi fost (euforic/5 /iritabilla / CUVINTE
PROPzuI) qi ali avut gi mai multe simptome
dintre cele despre care v-am intrebat?

DACA DA: REVENITI LA *EPISOD HIPO-


MANIACAL TRECUT* A. 33, $I
iNrnEealr DESPRE ACEL EPISoD CONTINUATI
PE PAGINA
DACANU: TRECETI LA +TULBURARE URMATOARE
DISTIMICA,* A. 38

?:informafie inadecvati l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevdrat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Hipomaniacal Trecut (Feb. 2001) Episoade Afective A. 35

*CRITERIUL C PENTRU HIPOMANIACAL TRECUT*

DACA NU SE gTIE: Existd o C. Episodul este asociat cu o modificare ? Ar56


diferenfd mare fafd de felul Dvs. fEri echivoc in activitate, care nu este
obiqnuit de a fi? (In ce sens erali caracteristicd persoanei atunci c6nd nu
altfel? La serviciu? Cu prietenii?) prezintd" simptome

CA NU A FoST iNrnpeATIA opla: DESCRIEJI:


A mai existat vreo altd perioadi in care
ali fost (euforic/d liritabilld / CUVINTE
PROPRII) qi in care afi fost foarte
diferiUd fafd de felul Dvs. obiqnuit de a fi?

DACA DA: REVENITI LA *EPISOD HIPO-


MANIACALTRECUT* A. 33, $I
iNrnesalr DESPRE ACEL EPISoD
DACA NU: TRECETI LA *TULBURARE
DISTIMICA,* A.38
DACA NU SE $TIE: Ceilalfi au ob- D. Perturbarea dispozifiei qi modifi- 4157
servat schimbarea? (Ce anume v-au carea in funclionare sunt observabile de
spus?) cdtre altii.

DACA NU A FOST INTNEEATIA DEJA:


A mai existat vreo altd perioadd in care
ali fost (euforic/d /iritabil/d / CUVINTE
PROPRII) iar ceilalli au observat modifi-
cdri in comportamentul Dvs.?

DACA DA:REVENITI LA *EPISOD HIPO-


MANIACALTRECUT* A. 33, $I
tNrnrnalr DESPRE ACEL EPISoD
DACA NU: TRECETI LA ''TULBURARE
CONTINUATI
DISTIMICA,* A.38
DACA NU SE $TIE: in acea E. Episodul nu este suficient de sever ? A 158

perioadd, afi avut probleme grave pentru acauza o deteriorare semnificativ[


acasl sau la serryiciu (gcoald) din in func{ionarea sociali sau profesionald
cauzd cd, erali (SIMPTOME) sau a sau pentru a necesita spitalizare qi nu
trebuit sd fili internaUi in spital? exisl elemente psihotice.
DACA A FOST SUFICIENT DE SEVER PENTRU A
NECESITA SPITALIZAREA SAU A DURAT CEL PUTIN O
sAprAuAttA, tRecell LAA.28, RECoDATI ITEMUL
At29 CU,,3", $l CONTINUATI CU EVALUAREA
EPISODULUI MANIACAL TRECUT, PRELUAND
CODARILE PENTRU SIMPTOMELE,,B" DE MAI SUS.
ALTFEL, TRECETI LAA.38,IAR ULTERIOR CODATI TIP
,,4" SUB ,,ALTE TULBURARI BIPOLARE", PE D.5.

?:informalie inadecvati 1:absent sau fals 2= sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Hipomaniacal Trecut (Feb. 2001) Episoade Afective A. 36

Ali fost bolnav/i in perioada imediat F. Simptomele nu se datoreazd. Al59


anterioari acestor probleme? efectelor fiziologice directe ale unei
substanfe (de ex., un drog de abuz, DATORAI
DACA DA: Ce v-a spus medicul? un medicament) sau ale unei condilii UNEI SUBSTA
medicale generale TE SAU CMG.

Ali luat vreun medicament in DACA EXISTA INDICII CA HIPO-


perioada imediat anterioar6 acestor MANIAAR PUTEA FI SECUNDARA
probleme? (o CoNSECTNTA FTZTOLOGTCA
DIRECTA A UNEI CMG SAU A
UNEI SUBSTANTE, TRECETI LA
DACA DA: Au existat modificiri *cMGi SUBSTANTE,* A. 43 $I
ale dozei?
REVENITI AICI PENTRU A FACE O
EVALUARE DE,,I" SAU,,3",
Ali b[ut sau consumat droguri
ilegale in perioada imediat anterioard NOTA: EPISOADELE ASEMANA-
acestor probleme?
TOARE CELOR HIPOMANIACALE
CARE SUNTCLAR CAUZNIE
DE TRATAMENTUL
ANTIDEPRESTV SOM.{frC (DE
EX., MEDICAMENTE, TERAPIE
ELECTROCONVUL S IVANTA,
FOTOTERAPIE) NU TREBUIE
SA CONTEZE PENTRU LIN
DIAGNOSTIC DE TULBURARE
BIPOLARA II, CI SUNT
CONSIDERATE TULBURARI
AFECTIVE INDUSE DE O
SUBSTANTA, A,45

RAPOKTATI-VA LA LISTA DE
CONDITII MEDICALE GENERALE
$t SUBSTANTE,A.2l

DACA NU SE $TIE:A mai existat vreo perioadd EPISOD


in care ali fost (euforic/[ I iritabille/ CUVINTE PROPRII) AFECTIV
dar nu afi (consumat substanla/ suferit de CMGX PPJMAR

DACA DA: REVENITI LA *EPISOD HIPOMANIACAL


TRECUT* A.33, $I tNrnenell DESPRE
CELALALT EPISOD.

DACA NU: TRECETI LA *TULBURARE


DISTIMIC;.,* A.38.

?:informa(ie inadecvati l:absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevdrat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Hipomaniacal Tlecut (Feb. 2001) Episoade Afective A.37

CRITERIILEA, B, C, D, I 3 Al60
E $I F PENTRU EPISOD l,l
HIPOMANIACAL SUNT lrnecelr lleprsoo-l
CODATE CU,,3" lLa *Tut -llgporraa I

lsuRAnB llNrecnr- I

lnrsrrur- llrnacur
lcx,. e.:sll I

Ce vdrstd aveaU cand a debutat Vdrsta debutului Episodului Al6l


(EPISODUL HIPOMANIACAL Hipomaniacal Trecut codat mai sus.
TRECUT)?

vielii
(De cdte ori, pe parcursul Numdr de Episoade Hipomanicale. At62
iritabilld,I
ali fost (euforic/d I (CODATI CU 99 DACA SUNT
CUVINTE PROPRII) 9i ali avut PREANEDIFERENTIATE SAU
[SIMPTOME MANIACALE NUMEROASE PENTRUA FI
CON$TIENTIZATEIoanumitd NUMARATE)
perioadd de timp?
NorA: pENTRU A INREGISTRA TRECETI LA
DETALII LEGATE DE MODULUL
EPISOADE TRECUTE, TRECETI URMATOR
LAJ. 18 (OPTTONAL)

?=informafie inadecvatd l:absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adev[rat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Ttrlburare Distimicl (Feb. 2001) Episoade Afectlve A. 38

*TULBURARE DISTIMIC,I * CRITERII TULBURARB


(NUMAI CURENTA) DISTIMIC;,

DACAAEXISTATVREODATA UN EPISoD MANIACAL SAU HIPoMANIACAL, BIFATI


AICI $I TRECETI LAMODULUL URMATOR

DACA- NICI UN EPISOD DEPRESIV A. Dispozilie depresivi cea mai A163


MAJOR iU UTTTUIT DOI ANI: iN mare parte a zilei, mai multe zile
ultimii doi ani, afi avut probleme din da decdt nu, dupd cum este indicat
cauza dispoziliei depresive, cea mai mare fie de relatarea subiectului, fie de
parte a zilei, mai multe zile da dec6t nu? observaliile fbcute de alfii timp
(Mai mult de jumitate din timp?) de cel pulin 2 ani. Notd: la copii
gi adolescenfi dispozifia poate fi
DACA DA: Cum a fost? iritabild, iar durata trebuie s[ fie de
cel pulin I an

DACA EPISOD DEPRESIV MAJOR


CURENT: Haideli si vedem c6nd ali
avut prima dati majoritatea simpto- CRITERIILE PENTRU EPISOD
melor de (EPISOD DEPRESIV MAJOR DEPRESIV MAJOR CURENT
CURENT). in cei doi ani dinaintea AU FOST SATISFACUTE PRIMA
(DATA DEBUTULUI), ali avut probleme DAIA:
din catza dispoziliei depresive, cea mai
mare parte azilei, mai multe zile da decdt Lund/An: J_ Vdrstd:- A163a
nu? (Mai mult de jumetate din timp?) A163b

PENTRU UN EPISOD DEPRESIV CRITERIILE PENTRU EPISOD


MAJoR fN ururrau DoI ANI: Haideli DEPRESIV MAJoR TRECUTAU
sd vedem cdnd ali avut prima datd FOST SATISFACUTE PRIMA
majoritatea simptomelor de (EPISOD DATA iN ULfnrAn DOI ANI:
DEPRESIV MAJOR TRECUT) qi mo-
mentul in care nu s-au mai manifestat. LunS/An / Vdrst5: Al63c
incepdnd cu (DATA LA CARE NU Al63d
AU MAI FOST SATISFACUTE NUAU MAI FOST
CRITERIILE), ali mai avut probleme SAIISFACUTE CRITERIILE
din cauza dispoziliei depresive gi ali fost PENTRU EPISOD DEPRESIV
deprimat/d cea mai mare parte azilei,mai MAJOR TRECUT iN UlfnrAU
multe zile da decdt nu? DOI ANI:
A163e
Lund/An _J_ Vdrst6: Al63f

DACA DA: in cei doi ani dinaintea -


(DATA DEBUTULUI EPI SODULUI
DEPRESIV MAJOR TRECUT) afi
avut probleme din cauza dispoziliei
depresive, cea mai mare parte a zilei,
mai multe zile da decdt nu?
(Mai mult de jumdtate din timp?)

?:informaf ie in adecvatd l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID- I (pentru DSM - IV - TR) Tulburare Distimicl (Feb. 2001) Episoade Afective A. 39

Atunci cdnd suntefi (deprimat/d I B. Prezenfa, in timp ce este depresiv,


CUVINTE PROPRII), se intdmpld a doui (sau mai multe) dintre
de asemenea sd... urmitoarele:

....va pierdefi pofta de m6ncare? (l) apetit redus sau mdncat z5 At64
(Dar sd mdncali prea mult?) excesiv

...nu putefi si dormifi sau si dormi{i (2) insomnie sau hipersomnie LJ Al65
prea mult?

...nu aveli energie pentru a face (3) energie scf,zutd sau 23 Al66
anumite lucruri sau si vd simtiti fatigabilitate
frecvent obosit/6?

...avefi o pirere proast[ despre Dvs? (4) stimd de sine scdnfid 23 At67
(LipsiVd de valoare salu ratatld?)

...avefi dificulteti de concentrare sau (5) capacitate de concentrare 23 Al68


in a lua decizii? redusd sau dificultate in a lua
decizii

...vd simfiti lipsit/6 de speranfd (6) disperare 23 A169


(disperat/n)?

CEL PUTIN DOUA A 170

SIMPTOME,,B" SLrl{T
CODATE CU ,,3",

Care a fost cea mai lungi perioadl C. in cursul perioadei de doi ani (l an AlTl
de timp, in acest interval de pentru copii sau adolescenfi) persoana
depresie trenant[, in care v-a!i nu a fost niciodatl fhrd simptomele de
simfit bine? GARA SIMPTOME la criteriile A gi B timp de mai mult
DISTIMICE) de doui luni odati

NOTA: CODATI Ct],,l" DACA


DISPOZITIE NORMALA TIMP DE
CELPUTIN DOUA LUNI ODATA

?=informa[ie inadecvat6 l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID- I (pentm DSM - IV - TR) Tulburare Distimicl (Feb. 2001) Episoade Afective 4.40

De cdt timp va simlili aqa (C6nd au D. Nici un episod depresiv major nu a A1'72
inceput toate acestea?) fost prezent in cursul primilor doi ani ai
tulburdrii (l an pentru copii qi adolescenfi)
COMPARATI DEBUTUL SIMP. adicd perturbarea nu este explicatd mai
TOMELOR DISTIMICE CU DATA bine de Tulburarea Depresivi Majord
EPISOADELOR DEPRESIVE Cronicd sau de Tulburarea Depresivd
MAJORE TRECUTE PENTRU Majord in remisiune pa(iald.
A STABILI DACA EXISTA EPI-
SOADE DEPRESIVE MAJORE iN
CURSUL PRIMILOR DOI ANI AI V6rsta debutului Tulburdrii Distimice
TULBURARII DISTIMICE curente (CODATI CU 99 DACA NU SE At73

$rrE)
DACA SIMPTOMELE DISTIMI- NOTA: Poate sd fi existat un Episod De-
CEAU FOST PRECEDATE DE presiv Major anterior cu condilia ca sd fi
LIN EPISOD DEPRESIV MAJOR: fost urmat de remisiune completi (nici un
Acum aq dori sd gtiu dacd v-ali re- fel de semne sau simptome timp de 2 luni)
venit complet dup[ acel (EPISOD inaintea apariliei tulburdrii distimice. in
DEPRESIV MAJOR) pe care l-a!i afar[ de aceasta, dupd primii 2 ani (1 an la
avut (DATA) inainte de aceastd copii 9i adolescenfi) de tulburare distimicd,
perioad[ lungd de depresie ugoard? pot exista episoade suprapuse de tulburare
(A1i fost din nou Dvs. inqivd timp depresivd majori, in care cazyor fi puse
de cel pu{in doud luni?) amblele diagnostice c6nd sunt satisfEcute
criteriile pentru un Episod Depresiv Major

NOTA: CODATI ,,3" DACA NICI UN


EPISOD DEPRESIV MAJOR TRECUT
SAU DACA NU AU FOST PREZENTE
EPISOADE DEPRESIVE iN PruTUII
DOI ANI SAU DACA A EXISTAT O
PERIOADA ASIMPTOMATICA DE
CELPUTIN DOUA LLINI INAINTEA
DEBUTULUI
E. Nu a existat niciodatd un Episod Mania- At74
cal, un Episod Mixt, sau un Episod Hipo-
maniacal gi nu au fost satisfdcute niciodati
criteriile pentru Tulburarea Ciclotimicd

DACA ESTENECLAR: F. Tulburarea nu survine exclusiv in cursul ?t At75


REVENITI LAACESTITEM unei tulburdri psihotice cronice, cum ar fi
DUPA PARCURGEREA Schizofrenia sau Tulburarea Delirantd lrnpceTr I
NESU-
SECTIUNII PENTRU lln uoou-l PRA-
TULBURARI PSIHOTICE NOTA: CODATI CU ,,3" DACA NU un-
lr.ur. |
PUSE
EXISTA O TULBURARE PSIHOTICA lvAron I

CRONICA SAU DACA EXISTA


SUPRAPUNERE CU O TULBURARE
PSIHOTICA

?=informafie inadecvati l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevdrat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Tulburare Distimicl (Feb. 2001) Episoade Afective A.4l

A1i fost bolnav/[ in G. Simptomele nu se datoreazd,efectelor fizio- At16


perioada imediat anterioar[ logice directe ale unei substanfe (de ex., un drog
acestor probleme? de abuz, un medicament) sau ale unei condilii
medicale generale
DACA DA: Ce v-a spus
medicul? DACA EXISTA INDICII CA DEPRESIAAR
PUTEAFI SECUNDARA (O CONSECINTA
A1i luat vreun medicament FIZIOLOGICA DIRECTAAUNPT CMG SAU
in perioada imediat AUNEI SUBSTANTE, TRECETI LA *CMG/
anterioari acestor SUBSTANTA,* A. 43 $I REVENITI AICI
probleme? PENTRU A FACE O EVALUARE DE ,,I "
sAU,,3". TULBURA-
DACA DA:Au existat REAFEC.
Conditiile medicale generale etiologice includ: TIVA PRI-
modificiri ale dozei?
boli neurologice degenerative (de ex. boala MARA
Parkinson, boala Huntington) boli
A{i bdut sau consumat cerebrovasculare, condi[ii metabolice gi endocri-
ne (de ex deficitul de Vit. B-12, hipotiroidism),
droguri ilegale in perioada
imediat anterioard acestor condifii autoimune (de ex. lupus eritematos sis-
probleme? temic), infecfii virale sau de altd naturi (de ex.
hepatit[ mononucleozd,HlY) gi anumite forme
de cancer (de ex. carcinom pancreatic)

SubstanE:le etiolosice includ: alcoolul,


amfetaminele, cocaina, halucinogenele, inha-
lantele, opioidele, phencyclidina, sedativele,
hipnoticele, anxioliticele. Medicalia cuprinde:
antihipertensivele, contraceptivele orale, corti-
costeroizii, stero i zi i anab olizanli, agenf i i anti-
i, analgezicele,
can ceri gen anti co Ii nergicele g i
medicafia cardiaci

DACA ENECLAR: C6t H. Simptomele cauzeazd. o detresi sau deterio- At17


de mult vd afecteazd via[a rare semnificativd clinic in domeniul social,
aceastd stare de depresie? profesional sau in alte domenii importante de
funcfionare

CRITERIILEA, B, C, D, E, F, G $I H PENTRU Al78


TULBURARE DISTIMICA SUNT CODATE
,'J TULBU-
RARE
DISTI-
MICA
Al79
Distimice Curente:
l- Debut precoce: dacd debutul survine inainte de vdrsta de 2l de ani
2- Debut tardiv: dacd debutul are loc la2l de ani sau mai tdrziu

?=informafie inadecvat6 l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevlrat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Tulburare Distimic5 (Feb. 2001) Episoade Afective A.42

*SPECIFICANTUL CU CU ELEMENTE ATIPICE


ELEMENTE ATIPICE*

in perioadele in care suntefi


deprimat/i...

Dacd vi se intdmpli ceva bun sau A. Reactivitatea dispoziliei (adici, dis- Al80
dacd cineva incearci sd vd invese- pozrlie euforici drept rispuns la eveni-
leascd, vI sim,tili mai bine, cel pufin mente pozitive actuale sau eventuale)
un timp?
B. Doud sau mai multe dintre
urmdtoarele elemente:

DACA NU SE $TIE: V-a crescut (1) plus ponderal semnificativ sau /.3 A18t
sim{itor pofta de mdncare sau ali cdq- apetit crescut
tigat mult in greutate? (C6t de mult?)

Cdte ore (din cele 24 ale zilei) (2) hipersomnie 23 Al82


dormili (incluz6nd somnul din
timpul zilei) in zilele in care sunteli NOTA: CODATI CIJ,,3" DACA
deprimaV6? MAI MULT DE 10 ORE PE ZI.

Vd simlili adesea picioarele gi (3) paralizie ,,ca de plumb" (adicd ? Z3 Al83


brafele grele (ca plumbul)? senzalii de greutate ,,de plumb" in
brale sau in picioare.

Sunte{i deosebit de sensibil/d la felul (4) pattern durabil de sensibilitate la ? 23 A184


in care vd.trateazd, ceilalfi? rejecfia interpersonald (nelimitatd la
episoadele de perturbare afectivd),
Cum reacfionali atunci cind cineva care duce la o deteriorare sociali sau
vd respinge, vd criticd sau nu vd ia in profesional[ semnifi cativ6
serios? (Devenifi foarte supdrat/i sau
nervos/nervoasi?) (Pentru c6t timp?)
(Cum v-a afectat acest lucru?) (Re-
acliile Dvs. sunt mai intense decdt
cele ale majoritdlii oamenilor?)

A[i evitat sd facefi anumite lucruri


sau si fili cu allii de teamd de a fi CEL PUTIN DOUA SIMPTOME ,,8" Al85
criticat/ d sau respins/6? SLINT CODATE,,3"

CRITERIILE,A" $I,,8" SLINT Al86


CODATE,,3"

?:informa{ie inadecvatd l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adeviiat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Datorat unei CMG (Feb.2001) Episoade Afective A. 43

*CMG/ SUBSTANTE CARE GENEREAZA SIMPTOME AFECTIVE*

TULBURAREAFECTIVA CRITERIITULBURAREAFECTIVA
DATORATA UNEI CONDITII DATORATA UNEI CONDITII
MEDICALE GENERALE MEDICALE GENERALE
DACA SIMPTOMELE NU STINTASOCIATE TEMPORAL CU O CONDITIE MEDICALA
Al87
GENERALA BIFATIAICI $I TRECETI LA *TULBURARE AFECTIVA DATORATA
UNEI SUBSTANTE,* A. 45
-
CODATI PE BAZA A. O tulburare afectivf, persistentd 9i
INFORMATIEI DISPONIBILE proeminente predomine in tabloul clinic qi
este caracterizatdprin oricare (sau ambele)
dintre urmdtoarele:

(l) dispozilie depresivd ori diminuare ?t ZJ A 188


marcatd a interesului sau pllcerii pentru
toate sau aproape toate activitafile

(2) dispozifie crescute, expansivd sau ZJ Al89


iritabilS

Crede(i cI existf, vreo legdturi B/C Din istoric, examenul somatic Ai datele Al90
intre (SIMPTOME AFECTIVE) de laborator rezulti proba cI tulburarea
pe care le aveli qi (CONDIJIA este consecintafizicd directi a unei condilii
MEDICALA GENERALA medicale generale gi ci tulburarea nu este
coMoRBrDA)? explicatd mai bine de alte tulburare mentald
(de ex tulburarea de adaptare cu dispozilie
DACA DA: Ce legdturd? depresivd ca rdspuns la stresul de a avea o
condilie medicalS generald)
([SIMPTOMELE AFECTIVE]
au inceput ori s-au intensificat URMATORII FACTORI TREBUIE
numai dupd debutul [CONDITIA sA FrE LUATr iN coNsroERARE $r
MEDICALA GENERALA SA SUSTINA coNcI,uZIA CA CMG
PREMORBTDAI)? ESTE ETIOLOGICA SIMPTOMELOR
AFECTIVE:
DACA DA,IAR
CMG S.A REMIS: r) ExrsrA DATE iN r,rrenaruRA cA-
(SIMPTOME AFECTIVE) REATESTA O LEGATUNA CINNA iN-
s-au ameliorat dupd TRE CMG $I SIMPTOMELEAFECTIVE
ameliorarea (CONDITIA
MEDICALA GENERALA 2) EXISTA O RELATIE TEMPORALA
coMoRBrDA)? CLARA iNrne EVOLUTIA STMPTO-
MELOR AFECTIVE $I CEAA CONDITIEI
MEDICALE GENERALE

3) SIMPTOMELE AFECTIVE SE
CARACTERI ZE AZ A PRIN ELEMENTE
NEUZUALE (DE EX. DEBUT TARDIV)

?: informa{ie inadecvatS l:absent sau fals 2: sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID-I (pentru DSM - IV- TR) Datorat unei CMG (Feb. 2001) Episoade Afective A.44

4) NU EXISTA EXPLICATII ALIER-


NATIVE (DE EX. SIMPTOMEAFEC.
TIVE CA REACTIE PSIHOLOGICA
LA CMG)

DACA E NECLAR: C6t de E. Simptomele catzeazd. o detresd A l9l


mult vd afecteazd (SIMPTOME sau deteriorare semnificativi clinic in
AFECTIVE) via{a? domeniul social, profesional sau in alte lrRr,cpu r-l
domenii importante de funcfionare *INDUS DE
O SUBSTAN.
TA* A.45

D. Tulburarea nu survine exclusiv in At92


cursul unui delirium
TULBURA-
REAFEC-
TIVA DA.
TORATA
UNEI CMG

Al93
Specificali tipul predominant de simptome:
I - Cu Elemente Depresive (dacd dispozifia
predominantd este depresivd, dar nu sunt
satisfrcute criteriile complete pentru un
Episod Depresiv Major)
2 - Ct Episod similar Episodului Depresiv Major
3 - Cu Elemente Maniacale
4 - Cu Elemente Mixte.

CONTINUATI PE PAGINA URMATOARE

?:informalie inadecvati l=absent sau fals 2= sub prag 3:nivel prag sau adevirat
SCID- I (pentru DSM - IV - TR) Indus de o Substan{i (Feb.2001) Episoade Afective A. 45

*TULBURARE AFECTTVI CRITERII TULBURARE


II\TDUS.T DE O SUBSTANTA* AFECTTVA INDUSA DE O EPISOD EVALUAI
SUBSTANTA EDM Curent A.4
EDM Trecut A.16
A. O tulburare persistentd 9i Maniacal Curent A.2l
CODATI PEBAZA proeminentd de dispozilie HipomaniacalCurent A.26
INFORMATIEI DEJA predominanti in tabloul Maniacal Trecut A.3 I
OBTINUTE clinic Ai este carcterizatd prin HipomaniacalTrecut A36
oricare dintre urmitoarele sau Distimic A.4l
ambele: Minor
Episod Dep. J.3
Bipolar FAS D.4
Depresiv FAS D.8

(l) dispozilie depresivd sau ?l 23


diminuarea marcatd a interesului
sau plicerii pentru toate sau aproape
toate activitSlile

,)
(2) dispozilie crescutd, expansivd
sau iritabila

DACA NU SE gTIE: Cdnd B. Din istoric, examenul somatic sau ?l 23


au debutat (SIMPTOMELE datele de laborator rezultd cd fie (l) I

AFECTIVE). Consumali deja simptomele de la criteriul A apar in NU INDUSA DE


(SUBSTANTA) sau tocmai a1i timpul sau in decurs de o lund de la O SUBSTANTA
renunlat sau redus doza? intoxicalia substanfi
sau abstinenla de o REVENITI LA
sau (2) utilizarea unui medicament este EPISODUL
etiologicd in relalie cu tulburarea EVALUAT
Credeli cd existd vreo legdturi C. Perturbarea nu este explicatd mai ?
intre (SIMPTOME AFECTIVE) pe bine de o tulburare afectivl care nu
care le avefi gi (CONSUMUL DE este indusd de o substanli. Probele NU INDUSA DE
SUBSTANTA)? cd simptomele sunt explicate mai O SUBSTANTA
bine de o tulburare afectivd care nu REVENITI LA
DACA DA: Ce legdturS? este indusd de o substanfd pot include EPISODUL
urmdtoarele: EVALUAT
PI.JNETI ORICARE DTNTRE
INTREBARILE DE MAI JOS,
DEOARECE E NECESARA EX-
CLUDEREA UNEI ETIOLOGII
NEINDUSE DE O SUBSTANTA

DACA NU SE $TIE: Ce a (l) simptomele afective preced debu-


apdrut mai intdi (-CONSUMUL tul Abuzului sau Dependenfei de Sub-
DE SUBSTANIA) sau stan{i (sau uzului unui medicament)
(SIMPTOMELE AFECTIVEX

?=informafi e inadecvat6 l:absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevdrat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Indus de o Substan{i (Feb.200l) Episoade Afective A.46

DACA NU SE $TIE: A existar (2) simptomele afective persistd o


o perioade in care nu ali mai perioadd substan{iald de timp (de ex.
consumat (SUBSTANTAX aproximativ o lunl) dup[ incetarea
abstinenlei acute sau a intoxicaliei
DACA DA: Dupd ce nu a{i severe
mai consumat (SUBSTANTA)
s-au ameliorat (SIMPTOMELE
AFECTIVEX

DACA NU SE $TIE: Ce doz6l (3) simptomele afective sunt


cantitate de (SUBSTANTA) considerabil in exces fa[[ de ceea ce
consumafi atunci cAnd au aparut ar fi de a$teptat, dat fiind tipul sau
(SIPMTOMELE AFECTIVE)? cantitatea de substantd utilizatd ori
durata uzului

DACA NU SE gTIE:A[i mai avut (4) existd probe care sugereazd


qi alte episoade de (SIMPTOME existenfa unei Tulburdri Afective
AFECTIVEX noninduse de o substanfd (de ex.,
un istoric de Episoade Depresive
DACA DA: CAte. Consumafi Majore recurente)
(SUBSTANTE) in acea perioadd?

DACA NU SE $TIE: C6t de mult E. Simptomele o detresd


cauzeazd. Al98
v-au afectat (SIMPTOMELE sau deteriorare semnificativd clinic in
AFECTIVE) viafa? domeniul social, profesional sau in alte
domenii de funclionare importante

D. Tulburarea nu survine exclusiv in Al99


cursul unui delirium
TULBURA-
REAFECTI-
DELIRIUM VA INDUSA
INDUS DE DEO
SUBSTANTA SUBSTANTA

Specificali tipul predominant de simptome A200


I - Cu Elemete Depresive
2 - Cu Elemente Maniacale
3 - Cu Eemente Mixte

Speciflcali contextul dezvoltdrii simptomelor afective: A20l


I - Cu Debut in Cursul Intoxicafiei
2 - Ct Debut in Cursul Abstinentei

REVENITI LAEPISODUL
EVALUAT

?:informalie inadecvati l:absent sau fals 2= sub prag 3:nivel prag sau adevdrat

S-ar putea să vă placă și